Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet"

Transkript

1 Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde... 5 Lovgivningsmæssige rammer... 5 Principper for samarbejdet med de pårørende... 7 Anbefalinger... 9 Her kan pårørende få støtte, råd og vejledning Inspiration til arbejdet med pårørende

3 Forord I Socialforvaltningen i Aarhus Kommune har man siden 2006 arbejdet med at styrke recovery-orienteringen. Det betyder, at rehabiliteringsindsatsen ift. mennesker med sindslidelser, et misbrug, hjemløse og/eller andre socialt udsatte understøtter muligheden for at udvikle og komme sig. Der er evidens for, at netværk og pårørende er en central faktor ift. at komme videre i livet efter en sindslidelse eller et misbrug. Det er derfor i en recovery-orienteret organisation centralt, at kunne understøtte borgeren og de pårørende til at bevare kontakten og/eller genopbygge eventuelle brudte kontakter. Borgeren skal modtage relevant støtte ift. at kunne indgå i en konstruktiv relation til de pårørende og de pårørende skal have mulighed for at modtage relevant information, støtte og aflastning ift. at kunne bidrage og løfte ansvaret i dagligdagen. Principper for samarbejdet med de pårørende beskriver de overordnede grundsætninger for samarbejdet mellem borgerne, deres pårørende og de professionelle. Principperne skal bidrage til at rammesætte, målrette og understøtte en kultur i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvor samarbejdet med netværk og pårørende betragtes som en central del af rehabiliteringsindsatsen. Principperne skal betragtes som det fælles grundlag for medarbejdere og ledere i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, når det kommer til, hvordan der samarbejdes med de pårørende. De enkelte tilbud vil henover efteråret 2011 udarbejde lokale retningslinjer som led i omsætningen. I den forbindelse kan centrene også udarbejde informationsmateriale til brugerne, som beskriver, hvordan de 15 principper gør sig gældende i det enkelte tilbud. 3

4 Baggrund I Recovery-tilgangen, som er det fælles faglige hovedspor for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, er det et centralt mål, at borgerne og de nære pårørende støttes til at bevare og genopbygge brudte kontakter. Som led i at styrke recovery-orienteringen, har flere tilbud, f.eks. gennem de såkaldte foregangsprojekter, arbejdet med at øge fokus på de pårørende. Principperne for samarbejdet med de pårørende tilstræber, at opsamle de gode eksempler fra praksis og sikre vidensdeling på tværs. I det tidligere Århus Amt vedtog man tilbage i 1997 en pårørendepolitik for psykiatrien. Politikken fastlagde de overordnede principper for Århus Amts information, kontakt og støtte til pårørende til sindslidende. 1 I Region Midtjylland har man ligeledes en politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien. 2 I Aarhus Kommune eksisterer der ingen overordnet pårørendepolitik, der eksisterer imidlertid god praksis omkring samarbejdet med de pårørende i mange af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Hvem er de pårørende? Pårørende er de personer, som den enkelte borger er knyttet til. Pårørende kan f.eks. være forældre, børn, ægtefælle/samlever, venner eller øvrige netværk som borgeren ønsker inddraget. Det er til enhver tid borgeren, der definerer, hvordan de pårørende, skal inddrages i rehabiliteringsprocessen. Når der er tale om pårørende under 18 år herunder børn af eller søskende 3 til borgeren, skal der dog altid være en skærpet opmærksomhed. 1 Det overordnede formål med pårørendepolitikken i det tidligere Århus Amt var, at støtte den sindslidende i fastholde og udbygge sit pårørendenetværk, at yde information og støtte til de pårørende og forbedre indsatsen gennem inddragelse af de pårørendes erfaringer, viden og ressourcer (Århus Amt 1997) 2 I psykiatrien i Region Midt er grundlaget for samarbejdet med de pårørende, at de skal betragtes som aktive samarbejdspartnere, have styrket evnen til at støtte den psykisk syge og opleve tryghed ved at vide, at det faglige ansvar for behandlingen altid er psykiatriens ansvar (Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personer i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland 2009) 3 Børn dækker her både over biologiske børn og samværsbørn 4

5 Formålet med pårørendesamarbejde Mennesker udvikler sig i samspil med andre. De relationer man har gennem livet bærer man med sig både de gode og de dårlige. Det er derfor ikke overraskende, at forskningen viser, at behandlings- og rehabiliteringsindsatsen lykkes bedst, når borgerne og deres pårørende medinddrages og får indflydelse på såvel rehabiliteringsforløbet, dagligdagen i tilbuddet og på de mere overordnede og organisatoriske rammer for indsatsen. 4 De pårørende kan være betydningsfulde og ressourcefulde støtte- og videnspersoner for borgeren, fordi den støtte, de kan tilbyde, bygger på gensidige følelsesmæssige behov og forpligtigelser. I disse relationer har borgeren mulighed for at indtage vante og trygge sociale roller, hvor han eller hun kan få lov til at være forælder, ægtefælle, barn eller ven. Pårørende er således en betydningsfuld del af brugernes liv, fordi de er borgerens nærmeste netværk, er en del af borgerens livshistorie og bedre end nogen andre kan give vedvarende støtte, da de potentielt kan være der hele livet. Pårørende kan således have en positiv indflydelse på borgerens mulighed for en mere meningsfuld og stabil hverdag, hvorfor de skal betragtes som vigtige samarbejdspartnere i den professionelle indsats. Det er dog til hver en tid borgerens eget ønske og valg som afgør, hvem og i så fald hvordan de pårørende skal inddrages. Samtidig med at den pårørende kan være en vigtig ressource ind i rehabiliteringsarbejdet har den pårørende også selv behov for støtte og information. Det er et anerkendt faktum, at pårørende til personer med sindslidelser, misbrug eller som er socialt udsatte i særlig grad bliver udsat for pres, kriser og afmagt, fordi de bærer et stort ansvar i dagligdagen. Ved at støtte de pårørende kan der i højere grad undgås problemstillinger, som kan være med til at hindre borgeren i at komme sig eller føre til, at kontakten bliver brudt. Ligeledes kan relevant støtte også være med til at forebygge, at den pårørende selv kommer i risiko for at blive socialt udsat. Lovgivningsmæssige rammer Borgerens ret til medvirken Alle borgere har jf. Retssikkerhedslovens 4 ret til at medvirke ved behandlingen af deres sag. Det er kommunens opgave at tilrettelægge behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgerne kan udnytte denne mulighed. I forhold til samarbejdet med de pårørende betyder det, at det til enhver tid er borgeren, der afgør, om og i så fald hvordan de pårørende skal inddrages. 4 I undersøgelse af McFarlane, afdækkes det f.eks., hvilke faktorer der har betydning for risikoen for tilbagefald efter udskrivelse fra et psykiatrisk hospital. Undersøgelsen viser at; hvis behandlingen alene er af medicinsk karakter, er der 65 % risiko for tilbagefald. Hvis behandlingen omfatter både medicin og samtalebehandling, er risikoen for tilbagefald 40 %. Hvis behandlingen indeholder både medicin, samtaleterapi samt inddragelse af de pårørende, er risikoen for tilbagefald 9 % (McFarlane 2002). 5

6 Tavshedspligt Tavshedspligten omfatter oplysninger af en vis følsom karakter, de såkaldte personfølsomme 5 fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter personlige og økonomiske forhold som f.eks. helbred, indlæggelser, sociale problemer, strafbare forhold mv. Når en oplysning er fortrolig, betyder det, at der gælder begrænsninger i adgangen til at videregive disse. Medarbejderne må gerne modtage informationer, uden det kommer i strid med tavshedspligten. Medarbejdere kan også gå i dialog med pårørende om de pårørendes oplevelser af situationen og de problemer, som de pårørende selv oplever. De kan ligeledes uden at overtræde tavshedspligten informere pårørende om generelle forhold, som ikke er af følsom karakter. Tavshedspligten er således ikke en hindring for at lytte til de pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad der kan tales om. Du kan læse mere om tavshedspligten i forvaltningslovens 27. Bisidder/Partsrepræsentation Borgeren har til en hver tid i indsatsen eller sagsbehandlingen ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre jf. Forvaltningslovens 8. I forhold til de pårørende betyder det, at borgeren har ret til at inddrage, medtage eller lade sig repræsentere af de pårørende. Dog er det på borgerens ansvar, at bisidder/partsrepræsentant indvies i fortrolige oplysninger. Myndigheden kan dog kræve, at borgeren medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Underretningspligt ift. børn/unge Medarbejderne har til enhver tid en skærpet underretningspligt, hvis der er en formodning om, at et barn/en ung under 18 år har behov for hjælp/særlig støtte. Hvis en medarbejder får kendskab til at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, som bringer dets sundhed og udvikling i fare, skal der således straks laves en underretning til de relevante sociale myndigheder dvs. myndighedsafdelingen i søjlen for Familier, Børn og Unge. Læs mere om hvordan man laver underretninger i pjecen Underretninger udgivet af Aarhus Kommune i 2009 eller i Lov om Social Service 153 samt Lovbekendtgørelse nr i samme. Du kan læse mere om lovgivningen ift. samarbejdet med borgere og pårørende på: 5 Personfølsomme data er "enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person", jævnfør Lov om behandling af personoplysninger, kap. 2. Det kan f.eks. være oplysninger om økonomiske forhold, helbredsoplysninger, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, interne familieforhold af følsom karakter, oplysninger om politisk, religiøs overbevisning eller seksuelt tilhørsforhold med flere. 6

7 Principper for samarbejdet med de pårørende I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal der arbejdes der ud fra følgende grundlæggende principper i samarbejdet med de pårørende. Overordnede principper 1. Alle tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har nedskrevne retningslinjer/ procedurer for, hvordan der samarbejdes med de pårørende. Retningslinjerne er i overensstemmelse med lovgivningen og principperne for samarbejdet med de pårørende. 2. Det er den enkelte brugers ønsker og behov som bestemmer, hvordan og hvor meget de pårørende skal inddrages i rehabiliteringsforløbet dog skal der altid være en skærpet opmærksomhed ift. børn under 18 år. 3. De pårørende og de pårørendes viden mødes til enhver tid med åbenhed, anerkendelse og respekt, og samarbejdet med de pårørende betragtes som en central del af rehabiliteringsarbejdet i tilbuddet. 4. De pårørende orienteres om, hvordan der samarbejdes med de pårørende i tilbuddet og har adgang til relevant information, herunder de tilgange og metoder der arbejdes med i tilbuddet samt koblingen til øvrige tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. 5. Råd, vejledning og undervisning er tilgængeligt for alle pårørende. Hvis der ikke eksisterer et sådant tilbud lokalt, skal den pårørende henvises til et andet sted i kommune, region eller civilsamfund, hvor tilbuddet er tilgængeligt. 6. Medarbejderen afsøger og understøtter de betingelser, der skal være til stede for at både borgere og pårørende kan blive klar til at genoptage eventuelle brudte kontakter. Hvis/når betingelserne er opfyldte, arbejdes der aktivt med at understøtte genoptagelse af kontakten. Særligt ift. samarbejdet med pårørende under 18 år (børn eller søskende) 7. Det skal altid afsøges, om borgeren har børn eller evt. søskende under 18 år. Hvis det er tilfældet skal der foretages en umiddelbar vurdering af barnets tarv herunder dets fysiske og psykiske trivsel og hverdagsliv. Hvis medarbejderen oplever noget, der kunne være problematisk ift. barnets trivsel, skal der laves en underretning til myndighed i Børn og Unge. 8. Hvis der ikke er anden indsats omkring børn med behov for hjælp, er man forpligtiget til at varetage tovholderfunktionen indtil relevante foranstaltninger er sat i værk. Ligeledes skal der udarbejdes en kriseplan ift., hvem barnet kan kontakte ved akut behov, og hvem der tager vare på barnets behov, når den primære om- 7

8 sorgsperson ikke kan. Særligt ift. små børn under 5 år, hvor der ikke er en foranstaltning, skal der være en opmærksomhed omkring inddragelse af borgerens netværk såvel de private som de professionelle. 9. Børn under 18 år, skal tilbydes information om deres forældre/ søskendes sindslidelse, misbrugs- eller sociale problematik samt samtale om, hvordan det kan opleves at være barn eller søskende til en person med disse problematikker. 10. Den professionelle skal såvel i visitationen som i indsatsen afsøge borgerens behov for at blive understøttet som forælder under hensyntagen til deres psykosociale problematikker. 11. Børn er velkomne til at besøge eller være sammen med deres forældre i tilbuddet, og der tages de fornødne hensyn både til barnet, borgeren og evt. andre borgere i tilbuddet. Særligt ift. samarbejdet med pårørende, som borgeren ikke ønsker inddraget 12. Det skal altid afsøges, i hvilken grad borgeren ønsker de pårørende inddraget. I forhold til borgerens aktuelle livssituation, kan der informeres inden for den ramme, som borgeren har givet accept til. Ift. de overordnede forhold, skal medarbejderen altid lytte og være behjælpelig med relevant information. 13. Borgeren orienteres om de pårørendes interesse/eventuelle henvendelse og orienteres om fordelene ved at have den pårørende inddraget i rehabiliteringsforløbet Særligt ift. samarbejde med pårørende hvor relationen er særlig problemfyldt 14. Principperne for pårørendesamarbejdet gælder også i de tilfælde, hvor relationen er sårbar, problemfyldt og præget af gensidig svigt. 15. De pårørende skal altid informeres om mulighederne for at få hjælp og støtte til eventuelle egne psykosociale problemer. 8

9 Anbefalinger Det anbefales, at der allerede i visitationsfasen er fokus på de pårørende. Det anbefales, at der i de enkelte tilbud udarbejdes informationsmateriale om tilbuddet, og hvordan der samarbejdes med de pårørende, som kan udleveres til borgerne og de pårørende. Det anbefales, at der i samarbejdet med borgere, hvor der er børn under 18 år, er fokus på, at medarbejderen har særlige kompetencer ift. familiearbejdet. Ligeledes anbefales det, at medarbejdere faciliterer og/eller deltager i pårørende/netværsmøder i familier, hvor der er børn under 18 år. Ved møderne, kan der f.eks. laves aftaler om, hvilke pårørende der kontakter systemet, når der er optakt til en krisesituation mm. Det anbefales, at der er øget fokus på bruger-/pårørenderelationen, når der er tale om unge mellem år. Denne gruppe er ofte senere i gang med løsrivelse/adskillelse fra forældrene og en god støtte i pårørende-bruger-relationen i denne periode, kan sikre en bedre recovery-proces. Det anbefales, at alle medarbejdere informeres om/undervises i, hvordan man samarbejder med og inddrager de pårørende, og at nye medarbejdere får undervisning i dette som led i introduktions- og/eller CARe-uddannelsen. Det anbefales, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i et samarbejde med bl.a. pårørendeorganisationerne understøtter oprettelse af et tilbud, hvor alle typer af pårørende kan få råd og vejledning. Pt. er der grupper af pårørende, som der ikke eksisterer et tilbud for, hverken i Aarhus Kommune, Regionen eller i civilsamfundet. Det anbefales, at der på de enkelte tilbud jævnligt sikres dialog med de pårørende omkring tilfredsheden og herunder, om de pårørende føler sig mødt i henhold til ovenstående principper. Det anbefales, at der oprettes en elektronisk vidensbase, hvor tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har mulighed for at dele erfaringer og inspirere hinanden omkring, hvordan der kan samarbejdes med pårørende. Vidensbasen kan også bruges til at holde sig orienteret med, hvilke tilbud der findes til pårørende i Aarhus. 9

10 Her kan pårørende få støtte, råd og vejledning PsykInfo Skovagervej 2 Indgang 65, 1.sal 8240 Risskov Tlf.: Web: Mail: PsykInfo er et informationscenter for mennesker med en sindslidelse og pårørende, som tilbyder oplysning om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud. Åbningstider Mandag, tirsdag, fredag: Onsdag: Torsdag: SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indg Risskov SINDs Pårørenderådgivning har til formål at yde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til personer med en psykisk sygdom. Telefonrådgivning på tlf Mandag: (1. mandag i hver måned 11-20) Tirsdag, onsdag, torsdag: Fredag: Åben rådgivning i fællesskab med DE9 Skovagervej 2, Indg. 65, 8240 Risskov Mandag - torsdag fredag - kun efter aftale 1. mandag i hver måned Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Åben og telefonisk - Skovagervej 2, Indg. 65, 8240 Risskov Tlf Pårørendegrupper med professionel støtte Voksne, over 30 år, forældre- og ægtefælle-grupper, Mandegruppe, Unge mellem år, Børn og unge mellem 6-18 år (alders-inddelte grupper), Seniorgruppe for over 60-årige, Netværksgrupper - for forældre med psykisk syge børn, Mulighed for at fortsætte i selvhjælpsgruppe efter gruppeforløb Andre tilbud: Kortere individuelle forløb for børn, unge og voksne, Familiesamtaler - samtaler med psykisk syge forældre og deres børn, bisidder i psykiatrien, i socialpsykiatrien eller andre steder i kommunen, foredrag og undervisning for pårørende og andre interesserede, kurser i frivillig rådgivning og undervisning, oplysende møder af forskellig art, undervisning i folkeskolen

11 PS Landsforening Skovagervej 2 indgang Risskov PS Landsforening arbejder aktivt for at støtte og rådgive pårørende til personer med spiseforstyrrelser. De arbejder på at give håbet og troen på, at der findes en vej til livet og livsglæde for hele familien. Telefonisk rådgivning for spiseforstyrrede og pårørende Hver tirsdag: på tlf Der er omstilling på rådgivningstelefonen, så der er mulighed for kontakt 24 timer i døgnet. Gratis rådgivningsaftaler efter aftale Rådgivningssamtalerne finder sted på: De 9, Universitetshospitalet, Risskov, Skovagervej 2, Indgang Risskov. Bestilling af Rådgivningssamtale kan ske på tlf / eller Støttegrupper PS LANDSFORENING skriver kontinuerlig pårørende op til at deltage i støttegrupper. Så snart der er 8 interesserede i samme by, startes der en ny støttegruppe op. Hvis der allerede er en gruppe i området er der mulighed for at blive koblet på denne. Grupperne mødes 12 gange - 3 timer pr. gang fra kl ca. 1 gang pr. mdr. med en gruppeleder på. Det er gratis at deltage, dog skal man være medlem af PS. Hvis man er interesseret i at blive skrevet op til en støttegruppe, skal man kontakte formanden: Erna Poulsen, Tlf mobil eller mail: Center for Alkoholbehandling Jægergårdsgade Aarhus C Web:www.alkoholbeha ndlingen.info Mail:alkoholbehandling Pårørende kan gratis og anonymt ringe til alkoholbehandlingen eller møde op i åben rådgivning. Her kan der gives konkrete råd om, hvad du kan gøre for at hjælpe venner eller ægtefæller ud af sit alkoholmisbrug. Pårørendegruppen Der er også mulighed for at blive del af en pårørende-gruppe, som er et undervisningsforløb, til folk der er berørt af en andens forbrug af alkohol. Pårørendegruppen mødes 5 gange i 2,5 timer hver anden uge. Formålet er at klæde de pårørende på til at kunne leve et godt liv. Familieorienteret alkoholbehandling tilbydes, som del af den samlede ydelsespakke i behandlingsfasen i Alkoholbehandlingen i Aarhus og består af følgende elementer: familiesamtaler, parsamtaler, undervisning/ psykoedukation, børne-, unge- og voksengrupper Åbningstider Der kan mødes op uden forudgående aftale på følgende tidspunkter i Åben Rådgivning: Mandag klokken Tirsdag klokken Torsdag klokken & ml Fredag klokken Telefontider Du kan komme i telefonisk kontakt med Alkoholbehandlingen: Mandag klokken Tirsdag klokken Onsdag klokken Torsdag klokken Fredag klokken

12 CBH Vest Hermodsvej 5b, Åbyhøj Tlf / Center for Misbrugsbehandling Valdermarsgade Aarhus C Tlf.: Web:www.cfmaarhus.dk For borgere tilknyttet CBH Vest tilbydes: Samtalegrupper for børn (8-12 år) og unge (12-16 år), der har en mor eller far, som har en psykisk sygdom. Grupperne mødes 2 timer hver anden uge. Gruppen ledes af to voksne, der til daglig yder behandling til personer med en sindslidelse. Familiesamtaler, hvor man taler med hele familien om sygdom, behandling, og om hvordan familien har det. Rådgivningen Pårørende kan gratis og anonymt ringe til eller møde op i Rådgivningen. Her kan der gives generel information omkring behandling i Center for Misbrugsbehandling, Pårørendecafe Gratis tilbud til pårørende, til stofmisbrugere i Århus Kommune.I Pårørendecafeen er der mulighed for at tilegne sig ny viden, dele erfaringer og tale med andre pårørende i samme situation. I pårørendecafeen bliver der gennemgået temaer som f.eks.: Faktuel viden om stof, magtesløshed & skyldfølelse, en anden måde at have dialog på Kontakt behandler, bostøtte eller kontaktperson hvis en samtalegruppe eller familiesamtale kunne være relevant Rådgivningen Pårørende kan ringe i åbningstiden eller henvende sig direkte i informationen på Valdemarsgade 18. Åbningstid: Alle dage, undtagen onsdag kl Torsdag tillige kl Telefon åbningstid: Mandag til Fredag kl Torsdag tillige kl Pårørende Cafe, Åben den sidste torsdag i hver måned fra (opstart d ). Cafe Madam Grøn Grønnegade Århus C Kontaktperson: Tanja Dahl Terkildsen 12

13 Netværkets Åbne Rådgivning Netværkets Åbne Rådgivning er et tilbud for unge (18-30 år) og deres pårørende Åben rådgivning kan kontaktes via telefon, hver onsdag i telefontiden mellem kl. 13 og 15. Uden for telefontiden kan der indtales en besked med telefonnummer og vi vil så ringe tilbage. Desuden kan der ske kontakt via mail eller sms. Inge Lundkvist Tlf/SMS: Mail: Åben rådgivning er et af Aarhus Kommunes socialpsykiatriske tilbud. Her har du mulighed for at komme i kontakt med en socialrådgiver, der feks. kan tilbyde rådgivning om: - sociale forhold - vejen til uddannelse-arbejdsmarked-behandling Til de pårørende kan der ydes et kortere samtaleforløb, om hvordan det er, at have en ung pårørende, som har psykiske vanskeligheder.ofte kontaktes Åben rådgivning af pårørende, som gerne vil have, at Åben Rådgivning tager en samtale med den unge,for at hjælpe videre ind i behandlingssystemet eller ind i det sociale system. Læs mere om Netværkets Åbne rådgivning på: Hvis der er øvrige tilbud til pårørende i og udenfor Aarhus Kommune som ønskes skrevet på listen kontakt Henriette Andersen på 13

14 Inspiration til arbejdet med pårørende CBH Centrum Procedure for hvordan der skabes kontakt til og samarbejdes med borgerens familie/venner Informationsbrev til pårørende Guide til forsamtale (CARe) Pjece til de pårørende Udredningsskema ift. hvem og hvordan de Pårørende ønskes inddraget CBH Nord Guideline til bostøtter for sagsgang vedr. pårørendeinddragelse Pårørendepjece 2x årligt afholdes pårørendeaften hvor alle interesserede pårørende inviteres Løbende temasættelse af pårørendeinddragelse CBH Vest Temasættelse af pårørende på et eller flere personalemøder Ungetilbuddet Bymosevej: procedure for møder med de pårørende i starten og slutningen af forløbet Det tidligere Katrinebjergcenter Etablering af en støtteforening med formål at give pårørende mulighed for at engagere sig i kulturen på stedet og dermed være med til at skabe gode rammer og vilkår for samvær L Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen har en række erfaringer ift. samarbejdet med pårørende. Ligeledes har de flere tilbud til pårørende. Se alkoholbehandlingens hjemmeside: Materialet kan rekvireres ved at kontakte Henriette Andersen på 14

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende Information til Pårørende Information til pårørende Vi tilbyder Rådgivninger/telefonrådgivninger landsdækkende og lokalt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi vil gerne

Læs mere

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde Pårørendepolitik En invitation til det gode samarbejde Indledning Indholdsfortegnelse Pårørende familie og andre nære personer spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med

Læs mere

[1] Udsatterådet i Randers Kommune

[1] Udsatterådet i Randers Kommune [1] Udsatterådet i Randers Kommune Hjælpe Guiden Udsatterådet er Jeres talerør hvad har I at sige? [2] Udsatterådets kvikguide Denne kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, hvis det hele brænder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Nyttig information til patienter og pårørende

Nyttig information til patienter og pårørende Nyttig information til patienter og pårørende GEM FOLDEREN PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK DU KAN FÅ BRUG FOR DEN WWW.PSYKIATRIENISYDDANMARK.DK Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere