Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet"

Transkript

1 Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde... 5 Lovgivningsmæssige rammer... 5 Principper for samarbejdet med de pårørende... 7 Anbefalinger... 9 Her kan pårørende få støtte, råd og vejledning Inspiration til arbejdet med pårørende

3 Forord I Socialforvaltningen i Aarhus Kommune har man siden 2006 arbejdet med at styrke recovery-orienteringen. Det betyder, at rehabiliteringsindsatsen ift. mennesker med sindslidelser, et misbrug, hjemløse og/eller andre socialt udsatte understøtter muligheden for at udvikle og komme sig. Der er evidens for, at netværk og pårørende er en central faktor ift. at komme videre i livet efter en sindslidelse eller et misbrug. Det er derfor i en recovery-orienteret organisation centralt, at kunne understøtte borgeren og de pårørende til at bevare kontakten og/eller genopbygge eventuelle brudte kontakter. Borgeren skal modtage relevant støtte ift. at kunne indgå i en konstruktiv relation til de pårørende og de pårørende skal have mulighed for at modtage relevant information, støtte og aflastning ift. at kunne bidrage og løfte ansvaret i dagligdagen. Principper for samarbejdet med de pårørende beskriver de overordnede grundsætninger for samarbejdet mellem borgerne, deres pårørende og de professionelle. Principperne skal bidrage til at rammesætte, målrette og understøtte en kultur i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvor samarbejdet med netværk og pårørende betragtes som en central del af rehabiliteringsindsatsen. Principperne skal betragtes som det fælles grundlag for medarbejdere og ledere i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, når det kommer til, hvordan der samarbejdes med de pårørende. De enkelte tilbud vil henover efteråret 2011 udarbejde lokale retningslinjer som led i omsætningen. I den forbindelse kan centrene også udarbejde informationsmateriale til brugerne, som beskriver, hvordan de 15 principper gør sig gældende i det enkelte tilbud. 3

4 Baggrund I Recovery-tilgangen, som er det fælles faglige hovedspor for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, er det et centralt mål, at borgerne og de nære pårørende støttes til at bevare og genopbygge brudte kontakter. Som led i at styrke recovery-orienteringen, har flere tilbud, f.eks. gennem de såkaldte foregangsprojekter, arbejdet med at øge fokus på de pårørende. Principperne for samarbejdet med de pårørende tilstræber, at opsamle de gode eksempler fra praksis og sikre vidensdeling på tværs. I det tidligere Århus Amt vedtog man tilbage i 1997 en pårørendepolitik for psykiatrien. Politikken fastlagde de overordnede principper for Århus Amts information, kontakt og støtte til pårørende til sindslidende. 1 I Region Midtjylland har man ligeledes en politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien. 2 I Aarhus Kommune eksisterer der ingen overordnet pårørendepolitik, der eksisterer imidlertid god praksis omkring samarbejdet med de pårørende i mange af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Hvem er de pårørende? Pårørende er de personer, som den enkelte borger er knyttet til. Pårørende kan f.eks. være forældre, børn, ægtefælle/samlever, venner eller øvrige netværk som borgeren ønsker inddraget. Det er til enhver tid borgeren, der definerer, hvordan de pårørende, skal inddrages i rehabiliteringsprocessen. Når der er tale om pårørende under 18 år herunder børn af eller søskende 3 til borgeren, skal der dog altid være en skærpet opmærksomhed. 1 Det overordnede formål med pårørendepolitikken i det tidligere Århus Amt var, at støtte den sindslidende i fastholde og udbygge sit pårørendenetværk, at yde information og støtte til de pårørende og forbedre indsatsen gennem inddragelse af de pårørendes erfaringer, viden og ressourcer (Århus Amt 1997) 2 I psykiatrien i Region Midt er grundlaget for samarbejdet med de pårørende, at de skal betragtes som aktive samarbejdspartnere, have styrket evnen til at støtte den psykisk syge og opleve tryghed ved at vide, at det faglige ansvar for behandlingen altid er psykiatriens ansvar (Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personer i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland 2009) 3 Børn dækker her både over biologiske børn og samværsbørn 4

5 Formålet med pårørendesamarbejde Mennesker udvikler sig i samspil med andre. De relationer man har gennem livet bærer man med sig både de gode og de dårlige. Det er derfor ikke overraskende, at forskningen viser, at behandlings- og rehabiliteringsindsatsen lykkes bedst, når borgerne og deres pårørende medinddrages og får indflydelse på såvel rehabiliteringsforløbet, dagligdagen i tilbuddet og på de mere overordnede og organisatoriske rammer for indsatsen. 4 De pårørende kan være betydningsfulde og ressourcefulde støtte- og videnspersoner for borgeren, fordi den støtte, de kan tilbyde, bygger på gensidige følelsesmæssige behov og forpligtigelser. I disse relationer har borgeren mulighed for at indtage vante og trygge sociale roller, hvor han eller hun kan få lov til at være forælder, ægtefælle, barn eller ven. Pårørende er således en betydningsfuld del af brugernes liv, fordi de er borgerens nærmeste netværk, er en del af borgerens livshistorie og bedre end nogen andre kan give vedvarende støtte, da de potentielt kan være der hele livet. Pårørende kan således have en positiv indflydelse på borgerens mulighed for en mere meningsfuld og stabil hverdag, hvorfor de skal betragtes som vigtige samarbejdspartnere i den professionelle indsats. Det er dog til hver en tid borgerens eget ønske og valg som afgør, hvem og i så fald hvordan de pårørende skal inddrages. Samtidig med at den pårørende kan være en vigtig ressource ind i rehabiliteringsarbejdet har den pårørende også selv behov for støtte og information. Det er et anerkendt faktum, at pårørende til personer med sindslidelser, misbrug eller som er socialt udsatte i særlig grad bliver udsat for pres, kriser og afmagt, fordi de bærer et stort ansvar i dagligdagen. Ved at støtte de pårørende kan der i højere grad undgås problemstillinger, som kan være med til at hindre borgeren i at komme sig eller føre til, at kontakten bliver brudt. Ligeledes kan relevant støtte også være med til at forebygge, at den pårørende selv kommer i risiko for at blive socialt udsat. Lovgivningsmæssige rammer Borgerens ret til medvirken Alle borgere har jf. Retssikkerhedslovens 4 ret til at medvirke ved behandlingen af deres sag. Det er kommunens opgave at tilrettelægge behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgerne kan udnytte denne mulighed. I forhold til samarbejdet med de pårørende betyder det, at det til enhver tid er borgeren, der afgør, om og i så fald hvordan de pårørende skal inddrages. 4 I undersøgelse af McFarlane, afdækkes det f.eks., hvilke faktorer der har betydning for risikoen for tilbagefald efter udskrivelse fra et psykiatrisk hospital. Undersøgelsen viser at; hvis behandlingen alene er af medicinsk karakter, er der 65 % risiko for tilbagefald. Hvis behandlingen omfatter både medicin og samtalebehandling, er risikoen for tilbagefald 40 %. Hvis behandlingen indeholder både medicin, samtaleterapi samt inddragelse af de pårørende, er risikoen for tilbagefald 9 % (McFarlane 2002). 5

6 Tavshedspligt Tavshedspligten omfatter oplysninger af en vis følsom karakter, de såkaldte personfølsomme 5 fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter personlige og økonomiske forhold som f.eks. helbred, indlæggelser, sociale problemer, strafbare forhold mv. Når en oplysning er fortrolig, betyder det, at der gælder begrænsninger i adgangen til at videregive disse. Medarbejderne må gerne modtage informationer, uden det kommer i strid med tavshedspligten. Medarbejdere kan også gå i dialog med pårørende om de pårørendes oplevelser af situationen og de problemer, som de pårørende selv oplever. De kan ligeledes uden at overtræde tavshedspligten informere pårørende om generelle forhold, som ikke er af følsom karakter. Tavshedspligten er således ikke en hindring for at lytte til de pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad der kan tales om. Du kan læse mere om tavshedspligten i forvaltningslovens 27. Bisidder/Partsrepræsentation Borgeren har til en hver tid i indsatsen eller sagsbehandlingen ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre jf. Forvaltningslovens 8. I forhold til de pårørende betyder det, at borgeren har ret til at inddrage, medtage eller lade sig repræsentere af de pårørende. Dog er det på borgerens ansvar, at bisidder/partsrepræsentant indvies i fortrolige oplysninger. Myndigheden kan dog kræve, at borgeren medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Underretningspligt ift. børn/unge Medarbejderne har til enhver tid en skærpet underretningspligt, hvis der er en formodning om, at et barn/en ung under 18 år har behov for hjælp/særlig støtte. Hvis en medarbejder får kendskab til at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, som bringer dets sundhed og udvikling i fare, skal der således straks laves en underretning til de relevante sociale myndigheder dvs. myndighedsafdelingen i søjlen for Familier, Børn og Unge. Læs mere om hvordan man laver underretninger i pjecen Underretninger udgivet af Aarhus Kommune i 2009 eller i Lov om Social Service 153 samt Lovbekendtgørelse nr i samme. Du kan læse mere om lovgivningen ift. samarbejdet med borgere og pårørende på: 5 Personfølsomme data er "enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person", jævnfør Lov om behandling af personoplysninger, kap. 2. Det kan f.eks. være oplysninger om økonomiske forhold, helbredsoplysninger, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, interne familieforhold af følsom karakter, oplysninger om politisk, religiøs overbevisning eller seksuelt tilhørsforhold med flere. 6

7 Principper for samarbejdet med de pårørende I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal der arbejdes der ud fra følgende grundlæggende principper i samarbejdet med de pårørende. Overordnede principper 1. Alle tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har nedskrevne retningslinjer/ procedurer for, hvordan der samarbejdes med de pårørende. Retningslinjerne er i overensstemmelse med lovgivningen og principperne for samarbejdet med de pårørende. 2. Det er den enkelte brugers ønsker og behov som bestemmer, hvordan og hvor meget de pårørende skal inddrages i rehabiliteringsforløbet dog skal der altid være en skærpet opmærksomhed ift. børn under 18 år. 3. De pårørende og de pårørendes viden mødes til enhver tid med åbenhed, anerkendelse og respekt, og samarbejdet med de pårørende betragtes som en central del af rehabiliteringsarbejdet i tilbuddet. 4. De pårørende orienteres om, hvordan der samarbejdes med de pårørende i tilbuddet og har adgang til relevant information, herunder de tilgange og metoder der arbejdes med i tilbuddet samt koblingen til øvrige tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. 5. Råd, vejledning og undervisning er tilgængeligt for alle pårørende. Hvis der ikke eksisterer et sådant tilbud lokalt, skal den pårørende henvises til et andet sted i kommune, region eller civilsamfund, hvor tilbuddet er tilgængeligt. 6. Medarbejderen afsøger og understøtter de betingelser, der skal være til stede for at både borgere og pårørende kan blive klar til at genoptage eventuelle brudte kontakter. Hvis/når betingelserne er opfyldte, arbejdes der aktivt med at understøtte genoptagelse af kontakten. Særligt ift. samarbejdet med pårørende under 18 år (børn eller søskende) 7. Det skal altid afsøges, om borgeren har børn eller evt. søskende under 18 år. Hvis det er tilfældet skal der foretages en umiddelbar vurdering af barnets tarv herunder dets fysiske og psykiske trivsel og hverdagsliv. Hvis medarbejderen oplever noget, der kunne være problematisk ift. barnets trivsel, skal der laves en underretning til myndighed i Børn og Unge. 8. Hvis der ikke er anden indsats omkring børn med behov for hjælp, er man forpligtiget til at varetage tovholderfunktionen indtil relevante foranstaltninger er sat i værk. Ligeledes skal der udarbejdes en kriseplan ift., hvem barnet kan kontakte ved akut behov, og hvem der tager vare på barnets behov, når den primære om- 7

8 sorgsperson ikke kan. Særligt ift. små børn under 5 år, hvor der ikke er en foranstaltning, skal der være en opmærksomhed omkring inddragelse af borgerens netværk såvel de private som de professionelle. 9. Børn under 18 år, skal tilbydes information om deres forældre/ søskendes sindslidelse, misbrugs- eller sociale problematik samt samtale om, hvordan det kan opleves at være barn eller søskende til en person med disse problematikker. 10. Den professionelle skal såvel i visitationen som i indsatsen afsøge borgerens behov for at blive understøttet som forælder under hensyntagen til deres psykosociale problematikker. 11. Børn er velkomne til at besøge eller være sammen med deres forældre i tilbuddet, og der tages de fornødne hensyn både til barnet, borgeren og evt. andre borgere i tilbuddet. Særligt ift. samarbejdet med pårørende, som borgeren ikke ønsker inddraget 12. Det skal altid afsøges, i hvilken grad borgeren ønsker de pårørende inddraget. I forhold til borgerens aktuelle livssituation, kan der informeres inden for den ramme, som borgeren har givet accept til. Ift. de overordnede forhold, skal medarbejderen altid lytte og være behjælpelig med relevant information. 13. Borgeren orienteres om de pårørendes interesse/eventuelle henvendelse og orienteres om fordelene ved at have den pårørende inddraget i rehabiliteringsforløbet Særligt ift. samarbejde med pårørende hvor relationen er særlig problemfyldt 14. Principperne for pårørendesamarbejdet gælder også i de tilfælde, hvor relationen er sårbar, problemfyldt og præget af gensidig svigt. 15. De pårørende skal altid informeres om mulighederne for at få hjælp og støtte til eventuelle egne psykosociale problemer. 8

9 Anbefalinger Det anbefales, at der allerede i visitationsfasen er fokus på de pårørende. Det anbefales, at der i de enkelte tilbud udarbejdes informationsmateriale om tilbuddet, og hvordan der samarbejdes med de pårørende, som kan udleveres til borgerne og de pårørende. Det anbefales, at der i samarbejdet med borgere, hvor der er børn under 18 år, er fokus på, at medarbejderen har særlige kompetencer ift. familiearbejdet. Ligeledes anbefales det, at medarbejdere faciliterer og/eller deltager i pårørende/netværsmøder i familier, hvor der er børn under 18 år. Ved møderne, kan der f.eks. laves aftaler om, hvilke pårørende der kontakter systemet, når der er optakt til en krisesituation mm. Det anbefales, at der er øget fokus på bruger-/pårørenderelationen, når der er tale om unge mellem år. Denne gruppe er ofte senere i gang med løsrivelse/adskillelse fra forældrene og en god støtte i pårørende-bruger-relationen i denne periode, kan sikre en bedre recovery-proces. Det anbefales, at alle medarbejdere informeres om/undervises i, hvordan man samarbejder med og inddrager de pårørende, og at nye medarbejdere får undervisning i dette som led i introduktions- og/eller CARe-uddannelsen. Det anbefales, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i et samarbejde med bl.a. pårørendeorganisationerne understøtter oprettelse af et tilbud, hvor alle typer af pårørende kan få råd og vejledning. Pt. er der grupper af pårørende, som der ikke eksisterer et tilbud for, hverken i Aarhus Kommune, Regionen eller i civilsamfundet. Det anbefales, at der på de enkelte tilbud jævnligt sikres dialog med de pårørende omkring tilfredsheden og herunder, om de pårørende føler sig mødt i henhold til ovenstående principper. Det anbefales, at der oprettes en elektronisk vidensbase, hvor tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har mulighed for at dele erfaringer og inspirere hinanden omkring, hvordan der kan samarbejdes med pårørende. Vidensbasen kan også bruges til at holde sig orienteret med, hvilke tilbud der findes til pårørende i Aarhus. 9

10 Her kan pårørende få støtte, råd og vejledning PsykInfo Skovagervej 2 Indgang 65, 1.sal 8240 Risskov Tlf.: Web: Mail: PsykInfo er et informationscenter for mennesker med en sindslidelse og pårørende, som tilbyder oplysning om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud. Åbningstider Mandag, tirsdag, fredag: Onsdag: Torsdag: SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indg Risskov SINDs Pårørenderådgivning har til formål at yde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til personer med en psykisk sygdom. Telefonrådgivning på tlf Mandag: (1. mandag i hver måned 11-20) Tirsdag, onsdag, torsdag: Fredag: Åben rådgivning i fællesskab med DE9 Skovagervej 2, Indg. 65, 8240 Risskov Mandag - torsdag fredag - kun efter aftale 1. mandag i hver måned Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Åben og telefonisk - Skovagervej 2, Indg. 65, 8240 Risskov Tlf Pårørendegrupper med professionel støtte Voksne, over 30 år, forældre- og ægtefælle-grupper, Mandegruppe, Unge mellem år, Børn og unge mellem 6-18 år (alders-inddelte grupper), Seniorgruppe for over 60-årige, Netværksgrupper - for forældre med psykisk syge børn, Mulighed for at fortsætte i selvhjælpsgruppe efter gruppeforløb Andre tilbud: Kortere individuelle forløb for børn, unge og voksne, Familiesamtaler - samtaler med psykisk syge forældre og deres børn, bisidder i psykiatrien, i socialpsykiatrien eller andre steder i kommunen, foredrag og undervisning for pårørende og andre interesserede, kurser i frivillig rådgivning og undervisning, oplysende møder af forskellig art, undervisning i folkeskolen

11 PS Landsforening Skovagervej 2 indgang Risskov PS Landsforening arbejder aktivt for at støtte og rådgive pårørende til personer med spiseforstyrrelser. De arbejder på at give håbet og troen på, at der findes en vej til livet og livsglæde for hele familien. Telefonisk rådgivning for spiseforstyrrede og pårørende Hver tirsdag: på tlf Der er omstilling på rådgivningstelefonen, så der er mulighed for kontakt 24 timer i døgnet. Gratis rådgivningsaftaler efter aftale Rådgivningssamtalerne finder sted på: De 9, Universitetshospitalet, Risskov, Skovagervej 2, Indgang Risskov. Bestilling af Rådgivningssamtale kan ske på tlf / eller Støttegrupper PS LANDSFORENING skriver kontinuerlig pårørende op til at deltage i støttegrupper. Så snart der er 8 interesserede i samme by, startes der en ny støttegruppe op. Hvis der allerede er en gruppe i området er der mulighed for at blive koblet på denne. Grupperne mødes 12 gange - 3 timer pr. gang fra kl ca. 1 gang pr. mdr. med en gruppeleder på. Det er gratis at deltage, dog skal man være medlem af PS. Hvis man er interesseret i at blive skrevet op til en støttegruppe, skal man kontakte formanden: Erna Poulsen, Tlf mobil eller mail: Center for Alkoholbehandling Jægergårdsgade Aarhus C Web:www.alkoholbeha ndlingen.info Mail:alkoholbehandling Pårørende kan gratis og anonymt ringe til alkoholbehandlingen eller møde op i åben rådgivning. Her kan der gives konkrete råd om, hvad du kan gøre for at hjælpe venner eller ægtefæller ud af sit alkoholmisbrug. Pårørendegruppen Der er også mulighed for at blive del af en pårørende-gruppe, som er et undervisningsforløb, til folk der er berørt af en andens forbrug af alkohol. Pårørendegruppen mødes 5 gange i 2,5 timer hver anden uge. Formålet er at klæde de pårørende på til at kunne leve et godt liv. Familieorienteret alkoholbehandling tilbydes, som del af den samlede ydelsespakke i behandlingsfasen i Alkoholbehandlingen i Aarhus og består af følgende elementer: familiesamtaler, parsamtaler, undervisning/ psykoedukation, børne-, unge- og voksengrupper Åbningstider Der kan mødes op uden forudgående aftale på følgende tidspunkter i Åben Rådgivning: Mandag klokken Tirsdag klokken Torsdag klokken & ml Fredag klokken Telefontider Du kan komme i telefonisk kontakt med Alkoholbehandlingen: Mandag klokken Tirsdag klokken Onsdag klokken Torsdag klokken Fredag klokken

12 CBH Vest Hermodsvej 5b, Åbyhøj Tlf / Center for Misbrugsbehandling Valdermarsgade Aarhus C Tlf.: Web:www.cfmaarhus.dk For borgere tilknyttet CBH Vest tilbydes: Samtalegrupper for børn (8-12 år) og unge (12-16 år), der har en mor eller far, som har en psykisk sygdom. Grupperne mødes 2 timer hver anden uge. Gruppen ledes af to voksne, der til daglig yder behandling til personer med en sindslidelse. Familiesamtaler, hvor man taler med hele familien om sygdom, behandling, og om hvordan familien har det. Rådgivningen Pårørende kan gratis og anonymt ringe til eller møde op i Rådgivningen. Her kan der gives generel information omkring behandling i Center for Misbrugsbehandling, Pårørendecafe Gratis tilbud til pårørende, til stofmisbrugere i Århus Kommune.I Pårørendecafeen er der mulighed for at tilegne sig ny viden, dele erfaringer og tale med andre pårørende i samme situation. I pårørendecafeen bliver der gennemgået temaer som f.eks.: Faktuel viden om stof, magtesløshed & skyldfølelse, en anden måde at have dialog på Kontakt behandler, bostøtte eller kontaktperson hvis en samtalegruppe eller familiesamtale kunne være relevant Rådgivningen Pårørende kan ringe i åbningstiden eller henvende sig direkte i informationen på Valdemarsgade 18. Åbningstid: Alle dage, undtagen onsdag kl Torsdag tillige kl Telefon åbningstid: Mandag til Fredag kl Torsdag tillige kl Pårørende Cafe, Åben den sidste torsdag i hver måned fra (opstart d ). Cafe Madam Grøn Grønnegade Århus C Kontaktperson: Tanja Dahl Terkildsen 12

13 Netværkets Åbne Rådgivning Netværkets Åbne Rådgivning er et tilbud for unge (18-30 år) og deres pårørende Åben rådgivning kan kontaktes via telefon, hver onsdag i telefontiden mellem kl. 13 og 15. Uden for telefontiden kan der indtales en besked med telefonnummer og vi vil så ringe tilbage. Desuden kan der ske kontakt via mail eller sms. Inge Lundkvist Tlf/SMS: Mail: Åben rådgivning er et af Aarhus Kommunes socialpsykiatriske tilbud. Her har du mulighed for at komme i kontakt med en socialrådgiver, der feks. kan tilbyde rådgivning om: - sociale forhold - vejen til uddannelse-arbejdsmarked-behandling Til de pårørende kan der ydes et kortere samtaleforløb, om hvordan det er, at have en ung pårørende, som har psykiske vanskeligheder.ofte kontaktes Åben rådgivning af pårørende, som gerne vil have, at Åben Rådgivning tager en samtale med den unge,for at hjælpe videre ind i behandlingssystemet eller ind i det sociale system. Læs mere om Netværkets Åbne rådgivning på: Hvis der er øvrige tilbud til pårørende i og udenfor Aarhus Kommune som ønskes skrevet på listen kontakt Henriette Andersen på 13

14 Inspiration til arbejdet med pårørende CBH Centrum Procedure for hvordan der skabes kontakt til og samarbejdes med borgerens familie/venner Informationsbrev til pårørende Guide til forsamtale (CARe) Pjece til de pårørende Udredningsskema ift. hvem og hvordan de Pårørende ønskes inddraget CBH Nord Guideline til bostøtter for sagsgang vedr. pårørendeinddragelse Pårørendepjece 2x årligt afholdes pårørendeaften hvor alle interesserede pårørende inviteres Løbende temasættelse af pårørendeinddragelse CBH Vest Temasættelse af pårørende på et eller flere personalemøder Ungetilbuddet Bymosevej: procedure for møder med de pårørende i starten og slutningen af forløbet Det tidligere Katrinebjergcenter Etablering af en støtteforening med formål at give pårørende mulighed for at engagere sig i kulturen på stedet og dermed være med til at skabe gode rammer og vilkår for samvær L Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen har en række erfaringer ift. samarbejdet med pårørende. Ligeledes har de flere tilbud til pårørende. Se alkoholbehandlingens hjemmeside: Materialet kan rekvireres ved at kontakte Henriette Andersen på 14

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen,

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere