BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI"

Transkript

1 BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

2 Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser for voksne (1) og Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning for angsttilstande (2) samt den nyeste viden på området. 1.1 Diagnostik Den praktiserende læge foretager diagnosticeringen. Diagnostik af panikangst i almen praksis baseres på en grundig vurdering af de symptomer, der definerer angsttilstanden, og spørgeskemaet Angst-Symptom-Spørgeskemaet (ASS) anvendes som redskab til diagnostik og symptomregistrering. De enkelte angsttilstande afgrænses ved specifikke diagnostiske kriterier med angivelse af inklusions- og eksklusionskriterier iht. ICD Udredning og differentialdiagnostik Den praktiserende læge udreder for panikangst. Denne udredning omfatter grundig psykiatrisk og somatisk anamnese samt en klinisk psykiatrisk undersøgelse med henblik på identifikation af andre psykiske lidelser, herunder angstlidelser og personlighedsforstyrrelser samt anden komorbiditet og differentialdiagnostik som f.eks. depressiv eller bipolar sindslidelse, psykotiske tilstande, personlighedsforstyrrelse, alkoholmisbrug eller misbrug af psykoaktive stoffer, belastningsreaktion, demens, hjerte- og stofskiftelidelse eller anden somatisk sygdom. Anamnesen suppleres så vidt muligt med oplysninger fra pårørende om sygdomsudvikling og symptomer. Til udredningen hører endvidere en somatisk undersøgelse, inkl. vejning, måling af blodtryk og relevant blodprøvetagning. Optræder depression og angst samtidig, har behandlingen af depression førsteprioritet; der bør ved patienter med komorbid angst og depression vises særlig omhu mht. udspørgen om selvmordstanker. Sværhedsgraden af angsttilstanden vurderes ved en samlet bedømmelse af patientens subjektive beskrivelse af symptomer og livskvalitet samt en objektiv registrering af funktionsbegrænsninger. Spørgeskemaerne ASS kan bidrage til måling af sværhedsgrad. 2

3 1.3 Behandling Der tilbydes behandling ud fra en stepped care-baseret plan. Det vil sige, at der indledningsvist gives den mindst indgribende og omfattende behandling, hvorefter behandlingen intensiveres efter vurdering, hvis der ikke er effekt af første behandling. Planen for behandling med stepped care ved panikangst er illustreret ved figur 1. Figur 1: Stepped care plan for panikangst Indledning af behandling Patienter med diagnosticeret panikangst tilbydes initialt psykoterapi ved care manager. Patienten følges endvidere med aktiv monitorering ved care manager som beskrevet nedenfor. Kombinationsbehandling med psykoterapi og farmakologisk behandling bør ikke anvendes som første behandlingstilbud ved panikangst med ingen eller lettere agorafobi men kan anvendes ved svære tilfælde, særligt ved betydelig agorafobi eller ved komorbid depression. Ønsker patienten ikke at modtage den anbefalede behandling, overvejer care manager i samarbejde med den praktiserende læge, om der skal tilbydes anden behandling i form af f.eks. psykoedukation eller step-up. 3

4 1.3.2 Opfølgende behandling Patienter med panikangst, der ikke er bedret efter psykoterapi, kan i samarbejde med care manager og den praktiserende læge vælge farmakologisk behandling som supplement eller erstatning til psykoterapi. Hvis patienten fortsat har signifikante symptomer efter to behandlingsforsøg, vil patienten i de fleste tilfælde tilbydes henvisning til psykiatrisk specialistenhed. Patienten henvises af den praktiserende læge i samarbejde med care manager. Speciallæge i psykiatri konsulteres ved behov. Hvis der ikke opnås effekt af psykoterapi ved care manager, kan patienten tilbydes henvisning til psykologordningen efter vurdering af den praktiserende læge evt. suppleret med konferering med speciallæge i psykiatri. Ved tilbagefald tilpasses/ændres medicinen, og/eller der tillægges anden behandling. Speciallæge i psykiatri kan konsulteres. Ved eventuel ny episode kan det være relevant at genopstarte den behandling, som var effektiv igennem mindst et år (vedligeholdelsesfasen). Care manager monitorerer behandlingen i samarbejde med patienten Psykoterapi Korttids-psykoterapi gives i form af manualiseret kognitiv adfærdsterapi ved care manager. Kognitiv adfærdsterapi ved care manager for panikangst vil normalt skulle forløbe over 10 sessioner, evt. som kortere forløb ved ukomplicerede tilfælde. Care manageren kan efter en vurdering af patientens behov tilbyde patienten ekstra sessioner efter aftale med den praktiserende læge. Sværere lidelser og komorbiditet forudsiger dårligere sluttilstand efter behandling med kognitiv adfærdsterapi, hvilket evt. kan begrunde længerevarende terapeutiske forløb. Særligt patienter med samtidig personlighedsforstyrrelse kan formodes ofte at have behov for længerevarende psykoterapi rettet mod personlighedsproblematikken ved psykiatrisk specialist. Den praktiserende læge henviser hertil efter vurdering i samarbejde med care manager. Speciallæge i psykiatri konsulteres ved behov. 4

5 1.3.4 Farmakologisk behandling Den praktiserede læge iværksætter den farmakologiske behandling og konsulteres ved behov for ændringer i planen, som følges op af care manager, jf. figur 2 og nedenstående plan for monitorering og revurdering. Speciallæge i psykiatri konsulteres ved behov og særligt ved manglende bedring eller forværring i tilstanden. Ved indikation for medicinsk behandling jf. referenceprogrammet (1) og stepped care-princippet vælges initialt et SSRI præparat, medmindre tidligere behandlingsforsøg indikerer andet valg. Dosisøgning indtil relevant dosis bør ske gradvist afhængig af bivirkninger og effekt, især i begyndelsen af behandlingen, hvor der kan ske forværring af angstsymptomerne, inden bedringen indtræder. Patienten følges initialt ugentligt ved læge eller care manager med henblik på monitorering som beskrevet nedenfor under monitorering og revurdering. Ved manglende effekt efter 6-8 uger skiftes til dual action præparat med fortsat monitorering. Ved manglende effekt efter 6-8 uger skiftes til clomipramin i samråd med speciallæge i psykiatri. Der kan være behov for anfaldsbehandling eller kombinationsbehandling, eventuelt i samråd med speciallæge i psykiatri. Benzodiazepiner kan anvendes som supplering i de første 4-6 uger af behandlingen. Varighed og aftrapning af eventuel behandling med benzodiazepin bør aftales forud for opstart, jf. 4. Særlige forhold gør sig gældende for gravide, ammende og ældre, og i disse tilfælde konfereres med speciallæge i psykiatri. 5

6 Figur 2: Farmakologisk behandlingsalgoritme ved panikangst Aktiv opfølgning Ved det afklarende møde med care manageren aftales, hvorledes patienten ønsker at blive kontaktet ved udeblivelse uden afbud. Hvis patienten udebliver uden afbud, ringer care manageren til patienten for at afklare årsag til udeblivelse, vurdere patientens tilstand så vidt muligt og aftale opfølgning. Hvis patienten ikke svarer på telefonen, sender care manageren en sms eller til patienten og gør opmærksom på, at man har forsøgt kontakt og giver et nyt tidspunkt for kontakt. 6

7 1.3.6 Monitorering og revurdering Patienterne møder regelmæssigt hos deres care manager med henblik på monitorering af tilstanden og behandlingen. Monitorering foretages ved behov, ved mistanke om betydende ændring i tilstanden og mindst en gang hver 2. uge. Revurdering foretages mindst en gang om måneden samt ved afslutning af et behandlingselement. ASS bidrager til vurdering af tilstanden i forbindelse med revurdering. Ved optrapning af den medicinske behandling følges patienten i begyndelsen hver uge ved læge eller care manager med henblik på monitorering af eventuelle bivirkninger, særligt selvmordstanker (især for de unge). Forløbet aftales med den enkelte patient og afhænger blandt andet af sygdommens karakter og sværhedsgrad. Efter afslutning af et behandlingselement, hvor patienten ikke fortsætter i et andet behandlingselement eller henvises til psykiatrisk specialist, kan der være behov for at tilbyde opfølgning i form af en eller flere kortvarige telefoniske kontakter i løbet af de følgende 3-12 måneder. Monitoreringen kan omfatte: Sikring af komplians, farmakologisk såvel som non-farmakologisk Vurdering af selvmordsrisiko, jf. (3). Vurdering af bivirkninger, specifikt for patientens farmakologiske behandling Evaluering af behovet for at kontrollere andre parametre såsom vægt, BT og hjertefrekvens, blodprøver og anden kontrol afhængig af nødvendighed og komorbiditet Revurdering omfatter: Vurdering af symptomgrad ved ASS og klinisk skøn Overvejelse af step-up eller henvisning til en psykiatrisk specialist, især ved forværring i ASS eller efter klinisk skøn, selvmordstanker eller psykotiske symptomer eller ved anden årsag til bekymring Skriftlig information (biblioterapi) Alle patienter og relevante pårørende vil få udleveret sygdomsspecifikt materiale i form af en folder, og patienterne vil få udleveret bogen Lær at tackle angst og depression. I materialet vil der være information om sygdommen, dens forløb, behandlings- og forebyggelsesmuligheder, virkninger og bivirkninger ved behandling samt yderligere referencer til nyttige hjemmesider og patientforeninger. 7

8 1.4 Generelle behandlingsprincipper Ved alle interventioner er etableringen af en god terapeutisk alliance vigtig for at sikre et godt udbytte af behandlingen. Patienten skal som led i behandlingen undervises i forløb og behandling og indgår i en informeret dialog omkring udarbejdelse af en behandlingsplan med vægt på patientens ønsker med udgangspunkt i fælles beslutningstagning. Care manageren gør en aktiv indsats for at inddrage pårørende i behandlingsforløbet, når det skønnes relevant og er i overensstemmelse med patientens ønske. Care manageren opfordrer patienten til, at de pårørende deltager i en samtale, og de pårørende gives information og vejledning i, hvordan de bedst kan støtte patienten i de forskellige faser af et sygdomsforløb, ved biblioterapi. Praktiserende læge og care manageren bør være særlig opmærksomme på børn af patienter med panikangst og ved behov orientere patienterne om relevante behandlingstilbud og støtteforanstaltninger. Det anbefales, at care manageren informerer, rådgiver og vejleder om sund livsstil med udgangspunkt i den enkelte patients behov. 1.5 Referencer 1. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogram for angstlidelser, Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis. Angsttilstande. Diagnostik og behandling Sundhedsstyrelsen. Vurdering og visitation af selvmordstruede, Sundhedsstyrelsen. Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler,

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr. 5-4411-1729/1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 21-06-2012 Periodisk depression (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer blandt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere