Årsberetning KagsHuset 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning KagsHuset 2009"

Transkript

1 Årsberetning KagsHuset

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning KagsHuset og Stion BAF Visition Behandling Forbyggelse Anemonen.5 7. Stistik Handleplaner og evaluering for Perspektivering Mål og handleplan for Bilag 1. Budget

3 1. Indledning. I 2009 blev samarbejdsaftale med Brydehuset, Ballerup Kommune, vedrørende de læge- og sygeplejefaglige ydelser iværks. Det har dels betydet mere kvalitet til vores borgere i substitutionsbehandling, og dels har det betydet alle, som indskrives tilbydes en lægefaglig vurdering. Der blev i 2009 ans fælles overlæge, 1 reservelæge, samt 2 sygeplejersker. I forlængelse heraf, har Sundheds - og Voksenudvalget behandlet og godkendt den nødvendige ombygning af vores værested Stion BAF (Bolig Arbejde Fritid) Således bliver det muligt tilbyde de ovennævnte ydelser, i forbedrede rammer, i Herlev Kommunen. Vi forventer ombygningen færdiggjort i løbet af sommeren I 2009 har det forts været en udfordring definere rammerne for et kvalificeret behandlingstilbud til kommunens alkoholmisbrugere. Lænken og Blå Kors er stadig store aktører på dette område. Der er fors det særlige ved alkoholbehandling, de borgere, som ønsker ambulant behandling, frit kan vælge behandlingssted, ligesom de har krav på anonymitet, så længe der er tale om ambulant behandling. I konsekvens af dette, modtager KagsHuset regninger på ambulant behandling fra forskellige behandlingssteder, på et ukendt og svingende antal borgere. Det er derfor stadig vanskeligt planlægge og budgettere. I lighed med 2008 har det imidlertid vist sig, stadig flere Herlev borgere med alkoholproblemer ønsker andre muligheder stillet til rådighed, og de i større omfang end tidligere søger KagsHuset. Det er lykkedes inddrage rigtig mange i vores behandlingskoncept, med gode resulter. Kriminalforsorgen og Jobcenter Herlev, er begge vigtige samarbejdspartnere i denne sammenhæng, som vi i fællesskab har skabt bedre helhedsløsninger med. Det er med denne baggrund, vi ønsker, udbygge tilbuddet om ambulant alkoholbehandling i KagsHuset, og det formaliserede samarbejde med Ballerup Kommune vedrørende forebyggelse og behandling af alkoholrelerede problemer er fors i Den fælles Alkoholkoordinor, der blev ans 1. februar 2008, er forts vigtig for vores arbejde med styrke forebyggelsen af alkoholrelerede skader og det store alkoholforbrug, der er blandt unge. Mere herom i Sundhedsafdelingens årsrapport. Arbejdsgangsanalyser for sagsgangene mellem Jobcenteret, Socialafdelingen og KagsHuset, førte til bedre og tydeligere ansvarsfordeling og koordinering. Det har givet en hurtigere, bedre og mere helhedsorienteret indss. Det opleves enklere og mere overskueligt for borgeren. Endvidere er dette arbejde støttet af et tværfagligt forum, hvor lederne fra Visition, Handicap og Psykiri, Social afd., samt KagsHuset er repræsenteret. Der vedlægges regnskab for 2009 som bilag 1. 3

4 KagsHuset og Stion BAF Målene for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF er følgende: forebygge misbrug blandt børn og unge. motivere og visitere til stoffri og alkoholfri behandling. tilbyde omsorgsmæssige foranstaltninger til brugere i substitutionsbehandling. tilbyde ambulante behandlingstilbud, som sigter mod stoffrihed og alkoholfrihed. tilbyde ambulante tilbud med henblik på stabiliseret substitutionsbehandling uden sidemisbrug. medvirke til forankring af målgruppen i uddannelse og arbejde. arbejde aktivt i forhold til forbedre sundhedstilstanden i målgruppen. yde anonym rådgivning og vejledning til misbrugere, pårørende og andre. Lov grundlag: Lov om social service 101, Sundhedslovens 142 Der er 7 fuldtidsanste, der fordeler sig som følger: 1 centerleder, 1 souschef, 1 sekretær og 4 misbrugsbehandlere med forskellige socialfaglig og terapeutisk baggrund. KagsHuset er organisorisk placeret under Sundhedsafdelingen og drives som en rammestyret institution. Lederen af KagsHuset indgår i Sundhedsafdelings ledelse. Dialog-forum er en slags faglig følgegruppe til KagsHuset, som bidrager bredt med viden og tendenser på misbrugsområdet og udviklingen lokalt i Herlev Kommune. I dette forum sidder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, pårørendegruppen, cleangruppen, politiet, borgerne i lokalområdet, handelsstandsforeningen og de praktiserende læger samt Kontaktstedet. Dialogforummet mødes 4 gange årligt. Lederen af KagsHuset fungerer som sekretær. Temaer, der har været behandlet i 2009 er: Projekt Sundhed på gadeplan, den generelle sundhed for brugergruppen, forbedring af værested BAF, besøgsvenner, vores brugere bliver ældre hvad så plejehjemstilbud til denne gruppe? Den generelle tendens for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF i 2009 har været, der er kommet et stigende antal borgere i ambulant stof- og alkoholbehandling i KagsHuset, i forhold til tidligere. Dermed har vores fysiske rammer, i højere grad end hidtil, også været under pres. Det har så til gengæld givet et mere aktivt og inspirerende miljø i dagligdagen. Den nye gruppe af alkoholmisbrugere i ambulant behandling er en stor udfordring både fagligt og ressourcemæssigt. Traditionelt har der været en opftelse af, stofmisbrugere og alkoholikere har det svært med hinanden, men inkluderingen af alkoholmisbrugerne i KagsHusets ambulante behandling, er imidlertid forløbet over al forventning. 3. Visition Visitionsudvalget for dag- og døgnbehandling af såvel stof- som alkoholmisbrugere består af chefen for Socialafdelingen, chefen for Sundhedsafdelingen og lederen af KagsHuset. Udvalget holder møde den første mandag i hver måned og baserer sit arbejde på indstillinger og sagsfremstillinger udfærdiget af medarbejderne i KagsHuset. Udvalget foretager den endelige vurdering og påser de gældende standarder og kvalitet på området overholdes. Lederen af KagsHuset visiterer til al ambulant behandling, herunder substitutionsbehandling af stofmisbrugere i samarbejde med lægerne. 4. Behandling Stofmisbrugere i længerevarende substitutionsbehandling, hvor målet for nuværende ikke er stoffrihed, modtager behandlingstilbud, som omfter omsorgsmæssige tiltag med udgangspunkt i stion BAF eller gennem vores opsøgende arbejde. Der er som regel tale om meget langvarige forløb, som strækker sig over flere år, og hvor målene for arbejdet ofte tager udgangspunkt i hverdagens små og større problemer. Der fokuseres på social adfærd, sundhedsproblemikker, kost og aktiviteter, som kan bibringe brugerne nye input i en ofte lidt trøstesløs hverdag. (Servicelovens 101, Sundhedslovens 142). 4

5 Den stof- og alkoholfri ambulante behandling er tilbuddet til de stof- og alkoholmisbrugere, der ønsker indgå i et forpligtende samarbejde om opnå og fastholde stoffrihed eller ædruelighed, og som behandlerne vurderer, vil være i stand til opnå dette i et ambulant tilbud. I dette arbejde fokuseres der på uddannelses- og arbejdsmuligheder, deltagelse i tilbagefaldsforebyggende behandling, aktiviteter og undervisning, netværksmøder samt en række sundhedsfremmende aktiviteter Den stoffri/ ædru ambulante behandling er individuelt tilrettelagt, men er som udgangspunkt gruppebaseret. For såvel stof- som alkoholmisbrugere, som skal i intensiv dagbehandling eller døgnbehandling, lægger vi meget vægt på mchningen mellem brugeren og det relevante behandlingssted, idet erfaringer viser, dette spiller en stor rolle for resultet. Vi arbejder hen imod, opholdene i døgnbehandlingen bliver kortere og mere intensive, idet vi har gode erfaringer med, døgnopholdet afløses af et velstruktureret ambulant forløb, i eget regi. Dette ambulante forløb kan enten være individuelt tilrettelagt eller et tilrettelagt gruppebaseret forløb. I de forløb indgår endvidere samarbejde med Socialafdeling, Jobcenter m.fl. Efterbehandling er tilbuddet til alle, som har opnået og fastholdt stoffrihed/ædruelighed, uanset på hvilken måde dette er sket. Efterbehandling er et individuelt tilrettelagt forløb, der kan suppleres med selvhjælpsgrupper. 5. Forebyggelse Det primære forebyggende arbejde er rettet mod unge i 7. til 8. klasse. Vi arbejder med en dialogbaseret metode, hvor vi udfordrer de unges viden om, og deres holdninger til rusmidler, kombineret med faktuel undervisning om de forskellige rusmidler, herunder alkohol. KagsHuset arbejder på linje med andre, f.eks. politiet og Det Flyvende Korps. Hele arrangementet kører over en uge og omfter samtlige klasser. Ottende klassetrin inviteres på besøg i KagsHuset, dels for snakke om rusmidler og holdninger til brug af disse, dels så de kender huset, hvis de eller nogen de kender, skulle få brug for det. KagsHuset deltager endvidere i det eksisterende SSP-samarbejde. 6. Anemonen Efter KagsHuset har overtaget tilsynet med Anemonen, er der opnået en god dialog med brugerne. Anemonen havde gennem længere tid (1 års tid), ikke haft en funktionsdygtig bestyrelse. Derfor var nødvendig vedligeholdelse ikke gennemført og der har ikke været orden i regnskaber og økonomi. Brugerne af Anemonen ønskede derfor lederen af KagsHuset skulle tage en mere aktiv del i genetablering af en bestyrelse samt sikring af driften i fremtiden. Der blev afholdt valg og den nye bestyrelse består nu af følgende: 1 formand 1 næstformand 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Lederen Kagshuset, fungerer som revisor og referent. Den nye bestyrelse har udvist ansvar og initiiv, især formand og næstformand, holder gang i stedet. Der er blevet ryddet op og smidt ud. Der er begyndt være en god stemning af sammenhold og omsorg for hinanden. Der bliver jævnligt lavet lune retter, og der tænkes i sundhed, selvom vejen er lang for mange. De 2 projektsygeplejersker i projekt Sundhed på gadeplan kommer ofte på besøg i Anemonen, hvilket brugerne sætter stor pris på. Brugerne giver selv udtryk for, de gerne vil have en professionel medarbejder tilknyttet. For der er tit spørgsmål, brug for støtte, råd og vejledning indenfor områder, som de selv har svært ved håndtere. Anemonen er blevet tilmeldt LSV (Landsforeningen af Væresteder), og i den sammenhæng, har 2 af brugerne været på et 3 dages grundkursus som værestedsmedarbejdere. Det var en stor succes. 7. Stistik I løbet af 2009 har KagsHuset haft 121 personer i behandling. I januar 2009 var 61 misbrugere indskrevet i KagsHuset. Disse fordeler sig således: 46 var stofmisbrugere, heraf var 29 på substitutionsmedicin (metadon og lign.) 15 var Alkoholikere, heraf var 7 på antabus. 5

6 I løbet af 2009 blev yderligere 60 indskrevet til stof- eller alkohol behandling. Disse fordeler sig således: 35 var stofmisbrugere (21 på hash, 4 på kokain, 5 på opier, 4 på metadon og 1 ludoman). Misbruget af heroin, herunder det intravenøse misbrug, er stagnerende 25 var Alkoholikere 19 var kvinder og 41 var mænd, 8 var mellem 18 og 30 år, og 10 var under 18 år. I løbet af 2009 blev 43 personer udskrevet fra misbrugsbehandling. De fordeler sig som følger: 24 gennemførte de planlagte behandlingsforløb 4 udeblev fra behandling 5 blev udskrevet efter eget ønske 4 fraflyttede kommunen 2 stoppede mod givet råd 4 skiftede til anden institution Særligt skal fremhæves, 6 ud af de 7 afsluttede, som var under 18 år, blev stoffri. Flere havde psykiske problemer og er nu i relevant beh. I 2009 blev der givet anonyme råd og vejledninger i 165 tilfælde og brugt i alt 241 timer. Råd og vejledning givet til: Antal samtaler Pårørende Borgere under 18 år Borgere over 18 år Total Antal timer Døgnbehandling: Der blev i 2009 iværks 6 forløb for stofmisbrugere og 1 forløb for en alkoholmisbruger på prive institutioner. 4 forløb blev gennemført på Skt. Hans Hospital, afd. M, som har speciale i stof- og alkoholmisbrugere med dobbelt diagnoser. 1 forløb blev gennemført i Halvvejshus til aflastning for familien. 8. Handleplaner og evaluering for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune Medicin udlevering til borgere i substitutions behandling Konkrete handlinger Fælles ansættelse af læge og sygeplejerske sammen med Brydehuset / Ballerup kommune Herlev borgere betjenes via Ballerups faciliteter, indtil etablering af egen sundhedsklinik i eksisterende lokaler er gennemført. Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. At alle brugere får foretaget sundheds check. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At der i perioden ikke er drop out i beh. Af den grund. Evaluering Gennemført i samarbejde med Brydehuset / Ballerup kommune Opfølgning på udskrivnings årsager ved årets udgang. Vi har støttet med transport til og fra, samt dækket omkostninger i forbindelse hermed, og vi har haft færre drop-out end tidl. 6

7 Indssområde Etablering af en lokal sundhedsklinik i eksisterende lokaler Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. Konkrete handlinger Muligheder for etablering af sundhedsklinik i egnede lokaler undersøges. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. Hvilke tilbud / efterspørgsler på beh. i Herlev Kommune, blandt andet Lænken og øvrige beh. steder. Succeskriterier At etablering er fuldført inden udgangen af At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. Evaluering Ansættelse af læge og sygeplejefaglige personer blev først afsluttet ved årets udgang. Den politiske behandling af sagen bliver derfor først færdigbehandlet i foråret I 2008 valgte 15 Kagshuset I 2009 valgte 25 Kagshuset En stigning på 66 % Talmerialet kommer fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) efter påsken 2010 Den store usikkerhed der er på alkoholområdet Forebyggelse af misbrug blandt unge At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. Deltagelse i Du bestemmer projektet En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. At færre fortsætter i misbrug Dette er ikke sket. Dels fordi loven er uændret, så enhver der ønsker amb. beh. kan gøre det anonymt og hidtil har tallet varieret mellem pr. mdr., kun til Lænken. Rapporten foreligger ikke endnu Værestedet Anemonen Forebyggelse af misbrug blandt unge Forebyggelse og behandling af misbrug blandt unge under 18 Der skal i samarbejde med brugerne udvikles et nyt koncept rettende sig mod en bredere målgruppe Udarbejdelse af Informionsmeriale om vores tilbud. Samarbejde og registrering af indss med Center for Rusmiddelforskning (CFR) Det nye koncept er implementeret og en større of bredere brugergruppe benytter Anemonen At alle skoler og institutioner har merialet. At antallet af tidlig indsser stiger. At antallet af stoffri planlagte udskrevne stiger Der er store udbygningsplaner for området ved Herlev Hospital. Den planlagte renovering har derfor været udskudt. Brugerne har fået meget mere styr på det, inklusiv økonomi. På brugernes eget initiiv er stedet også blevet malet. Merialet er mangfoldiggjort. Vi har haft flere under 18 år, hvor vi har medvirket til stop af rusmidler Center for Rusmiddelforskning (CFR) monitorerer alle forløb og laver evaluering. 9. Perspektivering. Forebyggelse KagsHuset har i mange år bidraget med den forebyggende indss over for brug af narkotika og alkohol i Herlev Kommune. Det er sket i samarbejde med andre institutioner, der har berøring med de 7

8 unge. Indssen har været koncentreret omkring klasserne samt Rus og Fest ugen. I fremtiden vil KagsHuset arbejde for, vi kommer tidligere i dialog med de unge og deres forældre - dels gennem mere informion, dels gennem tidligere inddragelse, i samarbejde med de øvrige afdelinger i forvaltningerne, og dels gennem deltagelse i kommunens generelle sundhedsfremmende indss. I vores lokalsamfund, må vi tage stilling! Vi må aktivt være med til sige: Alkohol og stoffer hører ikke med til en sund ungdom. Vi ser forebyggelse af misbrug som en integreret del af den generelle forebyggende og sundhedsfremmende indss. Ungebehandling Vi har i de senere år fået flere henvendelser fra unge, der er kommet ud i et alt for stort forbrug. Brug af hash og de hurtige stoffer som ecstasy, amfetamin og kokain er desværre blevet mere almindelig. Vi vil fors udvikle vores behandlingstilbud til denne gruppe, der i høj grad bygger på inddragelse af familien, et arbejde vi har haft gode erfaringer med. Vi vil også fortsætte med udvikle metoder og indsser i samarbejde med kommunens øvrige institutioner. Vi deltager pt. i et forskningsprojekt, som Center for Rusmiddelforskning gennemfører på landsplan, som handler om behandling af unge under 18 år, for også på dette område kvalificere og kvalitetssikre vores indss. Råd og vejledning Vi har forts et stort antal henvendelser, og vi har i 2009 udvidet med anonym tlf. rådgivning, onsdage mellem Vi håber hermed, skabe bedre adgang til råd og vejledning, samt lettere adgang til behandling. Pårørende Når misbrug rammer et medlem i familien, bliver hele familien ramt. Behovet for informion, råd, vejledning og hjælp er stort. Mange familier føler sig magtesløse overfor de unges krav om stadig tidligere frigørelse og selvbestemmelse, herunder deres brug af alkohol og rusmidler. Det samme gælder for familier hvor stof eller alkohol spiller ind. Vores aftentilbud med samtaler, informion og selvhjælpsgruppe udvikles og styrkes i fremtiden. Ambulant behandling Herlev Kommune skal i fremtiden også stå for den medicinske behandling, når det gælder stof- og alkoholmisbrug. Det er vores mål, vores borgere tilbydes optimal behandling herunder også tilbud, der retter sig mod den generelle sundhed sundhedscheck, vaccinioner m.v. Der skal ydes en helhedsorienteret behandling i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger. Tilbagefaldsforebyggende behandling At blive stof- eller alkoholfri er ikke nok for en tilbagevenden til normalt liv den helt store udfordring er, forhindre tilbagefald. Vi vil derfor styrke indssen med efteruddannelse af personalet i manualbaserede metoder og videreudvikle vores tilbud med større vægt på uddannelse, job og selvforsørgelse i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret. Sundhed indgår en hel nurlig del af behandlingen, idet motion og sund kost er meget vigtigt i kroppens kamp mod lyst til misbrug. Døgnbehandling Forskning har vist, døgnbehandling kan være godt og i nogle tilfælde det eneste rigtige. Samme forskning har også vist, der er mange faktorer, der skal være på plads først, og valg af institution kan være utrolig afgørende. Vi vil forsætte med kortere forløb efterfulgt af intensive ambulante forløb. Vi vil også kvalificere vores visition gennem et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og brug af den evidensbaserede viden, de har på området. 9. Mål og handleplaner for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore Konkrete handlinger Ombygning af BAF Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. Evaluering Journal audit med udgangen af

9 borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune At alle brugere får foretaget sundheds check. Medicin udlevering til borgere i behandling Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Borgerne i denne behandling hjemtages fra Brydehuset og Herlev apotek. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. At der ved årets udgang ikke er utilsigtede hændelser på ordineret medicin. Antallet af tilfredse færdig beh. skal stige. Monitorere merialet fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. Samt tildeles ressourcer, så Herlev kapacitet til tage et øget antal alkoholikere At der sker en sammenligning mellem antal der søger henholdsvis kommunal og priv behandling Bilag 1. Strukturtekst Budget 2009 Regnskab 2009 Forbrugt i procent Kagshuset 10 Personale ,08 12 Arbejdsskadeforsikring ,45 13 Arbejds- og Erhvervsstyrelsens Forsikring ,29 15 Tjenestemandspension ,73 20 Drift ,45 30 Administrion ,61 40 Aktiviteter , Barselsudligning GRAND TOTAL ,52 9

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere