Årsberetning KagsHuset 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning KagsHuset 2009"

Transkript

1 Årsberetning KagsHuset

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning KagsHuset og Stion BAF Visition Behandling Forbyggelse Anemonen.5 7. Stistik Handleplaner og evaluering for Perspektivering Mål og handleplan for Bilag 1. Budget

3 1. Indledning. I 2009 blev samarbejdsaftale med Brydehuset, Ballerup Kommune, vedrørende de læge- og sygeplejefaglige ydelser iværks. Det har dels betydet mere kvalitet til vores borgere i substitutionsbehandling, og dels har det betydet alle, som indskrives tilbydes en lægefaglig vurdering. Der blev i 2009 ans fælles overlæge, 1 reservelæge, samt 2 sygeplejersker. I forlængelse heraf, har Sundheds - og Voksenudvalget behandlet og godkendt den nødvendige ombygning af vores værested Stion BAF (Bolig Arbejde Fritid) Således bliver det muligt tilbyde de ovennævnte ydelser, i forbedrede rammer, i Herlev Kommunen. Vi forventer ombygningen færdiggjort i løbet af sommeren I 2009 har det forts været en udfordring definere rammerne for et kvalificeret behandlingstilbud til kommunens alkoholmisbrugere. Lænken og Blå Kors er stadig store aktører på dette område. Der er fors det særlige ved alkoholbehandling, de borgere, som ønsker ambulant behandling, frit kan vælge behandlingssted, ligesom de har krav på anonymitet, så længe der er tale om ambulant behandling. I konsekvens af dette, modtager KagsHuset regninger på ambulant behandling fra forskellige behandlingssteder, på et ukendt og svingende antal borgere. Det er derfor stadig vanskeligt planlægge og budgettere. I lighed med 2008 har det imidlertid vist sig, stadig flere Herlev borgere med alkoholproblemer ønsker andre muligheder stillet til rådighed, og de i større omfang end tidligere søger KagsHuset. Det er lykkedes inddrage rigtig mange i vores behandlingskoncept, med gode resulter. Kriminalforsorgen og Jobcenter Herlev, er begge vigtige samarbejdspartnere i denne sammenhæng, som vi i fællesskab har skabt bedre helhedsløsninger med. Det er med denne baggrund, vi ønsker, udbygge tilbuddet om ambulant alkoholbehandling i KagsHuset, og det formaliserede samarbejde med Ballerup Kommune vedrørende forebyggelse og behandling af alkoholrelerede problemer er fors i Den fælles Alkoholkoordinor, der blev ans 1. februar 2008, er forts vigtig for vores arbejde med styrke forebyggelsen af alkoholrelerede skader og det store alkoholforbrug, der er blandt unge. Mere herom i Sundhedsafdelingens årsrapport. Arbejdsgangsanalyser for sagsgangene mellem Jobcenteret, Socialafdelingen og KagsHuset, førte til bedre og tydeligere ansvarsfordeling og koordinering. Det har givet en hurtigere, bedre og mere helhedsorienteret indss. Det opleves enklere og mere overskueligt for borgeren. Endvidere er dette arbejde støttet af et tværfagligt forum, hvor lederne fra Visition, Handicap og Psykiri, Social afd., samt KagsHuset er repræsenteret. Der vedlægges regnskab for 2009 som bilag 1. 3

4 KagsHuset og Stion BAF Målene for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF er følgende: forebygge misbrug blandt børn og unge. motivere og visitere til stoffri og alkoholfri behandling. tilbyde omsorgsmæssige foranstaltninger til brugere i substitutionsbehandling. tilbyde ambulante behandlingstilbud, som sigter mod stoffrihed og alkoholfrihed. tilbyde ambulante tilbud med henblik på stabiliseret substitutionsbehandling uden sidemisbrug. medvirke til forankring af målgruppen i uddannelse og arbejde. arbejde aktivt i forhold til forbedre sundhedstilstanden i målgruppen. yde anonym rådgivning og vejledning til misbrugere, pårørende og andre. Lov grundlag: Lov om social service 101, Sundhedslovens 142 Der er 7 fuldtidsanste, der fordeler sig som følger: 1 centerleder, 1 souschef, 1 sekretær og 4 misbrugsbehandlere med forskellige socialfaglig og terapeutisk baggrund. KagsHuset er organisorisk placeret under Sundhedsafdelingen og drives som en rammestyret institution. Lederen af KagsHuset indgår i Sundhedsafdelings ledelse. Dialog-forum er en slags faglig følgegruppe til KagsHuset, som bidrager bredt med viden og tendenser på misbrugsområdet og udviklingen lokalt i Herlev Kommune. I dette forum sidder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, pårørendegruppen, cleangruppen, politiet, borgerne i lokalområdet, handelsstandsforeningen og de praktiserende læger samt Kontaktstedet. Dialogforummet mødes 4 gange årligt. Lederen af KagsHuset fungerer som sekretær. Temaer, der har været behandlet i 2009 er: Projekt Sundhed på gadeplan, den generelle sundhed for brugergruppen, forbedring af værested BAF, besøgsvenner, vores brugere bliver ældre hvad så plejehjemstilbud til denne gruppe? Den generelle tendens for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF i 2009 har været, der er kommet et stigende antal borgere i ambulant stof- og alkoholbehandling i KagsHuset, i forhold til tidligere. Dermed har vores fysiske rammer, i højere grad end hidtil, også været under pres. Det har så til gengæld givet et mere aktivt og inspirerende miljø i dagligdagen. Den nye gruppe af alkoholmisbrugere i ambulant behandling er en stor udfordring både fagligt og ressourcemæssigt. Traditionelt har der været en opftelse af, stofmisbrugere og alkoholikere har det svært med hinanden, men inkluderingen af alkoholmisbrugerne i KagsHusets ambulante behandling, er imidlertid forløbet over al forventning. 3. Visition Visitionsudvalget for dag- og døgnbehandling af såvel stof- som alkoholmisbrugere består af chefen for Socialafdelingen, chefen for Sundhedsafdelingen og lederen af KagsHuset. Udvalget holder møde den første mandag i hver måned og baserer sit arbejde på indstillinger og sagsfremstillinger udfærdiget af medarbejderne i KagsHuset. Udvalget foretager den endelige vurdering og påser de gældende standarder og kvalitet på området overholdes. Lederen af KagsHuset visiterer til al ambulant behandling, herunder substitutionsbehandling af stofmisbrugere i samarbejde med lægerne. 4. Behandling Stofmisbrugere i længerevarende substitutionsbehandling, hvor målet for nuværende ikke er stoffrihed, modtager behandlingstilbud, som omfter omsorgsmæssige tiltag med udgangspunkt i stion BAF eller gennem vores opsøgende arbejde. Der er som regel tale om meget langvarige forløb, som strækker sig over flere år, og hvor målene for arbejdet ofte tager udgangspunkt i hverdagens små og større problemer. Der fokuseres på social adfærd, sundhedsproblemikker, kost og aktiviteter, som kan bibringe brugerne nye input i en ofte lidt trøstesløs hverdag. (Servicelovens 101, Sundhedslovens 142). 4

5 Den stof- og alkoholfri ambulante behandling er tilbuddet til de stof- og alkoholmisbrugere, der ønsker indgå i et forpligtende samarbejde om opnå og fastholde stoffrihed eller ædruelighed, og som behandlerne vurderer, vil være i stand til opnå dette i et ambulant tilbud. I dette arbejde fokuseres der på uddannelses- og arbejdsmuligheder, deltagelse i tilbagefaldsforebyggende behandling, aktiviteter og undervisning, netværksmøder samt en række sundhedsfremmende aktiviteter Den stoffri/ ædru ambulante behandling er individuelt tilrettelagt, men er som udgangspunkt gruppebaseret. For såvel stof- som alkoholmisbrugere, som skal i intensiv dagbehandling eller døgnbehandling, lægger vi meget vægt på mchningen mellem brugeren og det relevante behandlingssted, idet erfaringer viser, dette spiller en stor rolle for resultet. Vi arbejder hen imod, opholdene i døgnbehandlingen bliver kortere og mere intensive, idet vi har gode erfaringer med, døgnopholdet afløses af et velstruktureret ambulant forløb, i eget regi. Dette ambulante forløb kan enten være individuelt tilrettelagt eller et tilrettelagt gruppebaseret forløb. I de forløb indgår endvidere samarbejde med Socialafdeling, Jobcenter m.fl. Efterbehandling er tilbuddet til alle, som har opnået og fastholdt stoffrihed/ædruelighed, uanset på hvilken måde dette er sket. Efterbehandling er et individuelt tilrettelagt forløb, der kan suppleres med selvhjælpsgrupper. 5. Forebyggelse Det primære forebyggende arbejde er rettet mod unge i 7. til 8. klasse. Vi arbejder med en dialogbaseret metode, hvor vi udfordrer de unges viden om, og deres holdninger til rusmidler, kombineret med faktuel undervisning om de forskellige rusmidler, herunder alkohol. KagsHuset arbejder på linje med andre, f.eks. politiet og Det Flyvende Korps. Hele arrangementet kører over en uge og omfter samtlige klasser. Ottende klassetrin inviteres på besøg i KagsHuset, dels for snakke om rusmidler og holdninger til brug af disse, dels så de kender huset, hvis de eller nogen de kender, skulle få brug for det. KagsHuset deltager endvidere i det eksisterende SSP-samarbejde. 6. Anemonen Efter KagsHuset har overtaget tilsynet med Anemonen, er der opnået en god dialog med brugerne. Anemonen havde gennem længere tid (1 års tid), ikke haft en funktionsdygtig bestyrelse. Derfor var nødvendig vedligeholdelse ikke gennemført og der har ikke været orden i regnskaber og økonomi. Brugerne af Anemonen ønskede derfor lederen af KagsHuset skulle tage en mere aktiv del i genetablering af en bestyrelse samt sikring af driften i fremtiden. Der blev afholdt valg og den nye bestyrelse består nu af følgende: 1 formand 1 næstformand 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Lederen Kagshuset, fungerer som revisor og referent. Den nye bestyrelse har udvist ansvar og initiiv, især formand og næstformand, holder gang i stedet. Der er blevet ryddet op og smidt ud. Der er begyndt være en god stemning af sammenhold og omsorg for hinanden. Der bliver jævnligt lavet lune retter, og der tænkes i sundhed, selvom vejen er lang for mange. De 2 projektsygeplejersker i projekt Sundhed på gadeplan kommer ofte på besøg i Anemonen, hvilket brugerne sætter stor pris på. Brugerne giver selv udtryk for, de gerne vil have en professionel medarbejder tilknyttet. For der er tit spørgsmål, brug for støtte, råd og vejledning indenfor områder, som de selv har svært ved håndtere. Anemonen er blevet tilmeldt LSV (Landsforeningen af Væresteder), og i den sammenhæng, har 2 af brugerne været på et 3 dages grundkursus som værestedsmedarbejdere. Det var en stor succes. 7. Stistik I løbet af 2009 har KagsHuset haft 121 personer i behandling. I januar 2009 var 61 misbrugere indskrevet i KagsHuset. Disse fordeler sig således: 46 var stofmisbrugere, heraf var 29 på substitutionsmedicin (metadon og lign.) 15 var Alkoholikere, heraf var 7 på antabus. 5

6 I løbet af 2009 blev yderligere 60 indskrevet til stof- eller alkohol behandling. Disse fordeler sig således: 35 var stofmisbrugere (21 på hash, 4 på kokain, 5 på opier, 4 på metadon og 1 ludoman). Misbruget af heroin, herunder det intravenøse misbrug, er stagnerende 25 var Alkoholikere 19 var kvinder og 41 var mænd, 8 var mellem 18 og 30 år, og 10 var under 18 år. I løbet af 2009 blev 43 personer udskrevet fra misbrugsbehandling. De fordeler sig som følger: 24 gennemførte de planlagte behandlingsforløb 4 udeblev fra behandling 5 blev udskrevet efter eget ønske 4 fraflyttede kommunen 2 stoppede mod givet råd 4 skiftede til anden institution Særligt skal fremhæves, 6 ud af de 7 afsluttede, som var under 18 år, blev stoffri. Flere havde psykiske problemer og er nu i relevant beh. I 2009 blev der givet anonyme råd og vejledninger i 165 tilfælde og brugt i alt 241 timer. Råd og vejledning givet til: Antal samtaler Pårørende Borgere under 18 år Borgere over 18 år Total Antal timer Døgnbehandling: Der blev i 2009 iværks 6 forløb for stofmisbrugere og 1 forløb for en alkoholmisbruger på prive institutioner. 4 forløb blev gennemført på Skt. Hans Hospital, afd. M, som har speciale i stof- og alkoholmisbrugere med dobbelt diagnoser. 1 forløb blev gennemført i Halvvejshus til aflastning for familien. 8. Handleplaner og evaluering for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune Medicin udlevering til borgere i substitutions behandling Konkrete handlinger Fælles ansættelse af læge og sygeplejerske sammen med Brydehuset / Ballerup kommune Herlev borgere betjenes via Ballerups faciliteter, indtil etablering af egen sundhedsklinik i eksisterende lokaler er gennemført. Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. At alle brugere får foretaget sundheds check. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At der i perioden ikke er drop out i beh. Af den grund. Evaluering Gennemført i samarbejde med Brydehuset / Ballerup kommune Opfølgning på udskrivnings årsager ved årets udgang. Vi har støttet med transport til og fra, samt dækket omkostninger i forbindelse hermed, og vi har haft færre drop-out end tidl. 6

7 Indssområde Etablering af en lokal sundhedsklinik i eksisterende lokaler Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. Konkrete handlinger Muligheder for etablering af sundhedsklinik i egnede lokaler undersøges. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. Hvilke tilbud / efterspørgsler på beh. i Herlev Kommune, blandt andet Lænken og øvrige beh. steder. Succeskriterier At etablering er fuldført inden udgangen af At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. Evaluering Ansættelse af læge og sygeplejefaglige personer blev først afsluttet ved årets udgang. Den politiske behandling af sagen bliver derfor først færdigbehandlet i foråret I 2008 valgte 15 Kagshuset I 2009 valgte 25 Kagshuset En stigning på 66 % Talmerialet kommer fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) efter påsken 2010 Den store usikkerhed der er på alkoholområdet Forebyggelse af misbrug blandt unge At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. Deltagelse i Du bestemmer projektet En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. At færre fortsætter i misbrug Dette er ikke sket. Dels fordi loven er uændret, så enhver der ønsker amb. beh. kan gøre det anonymt og hidtil har tallet varieret mellem pr. mdr., kun til Lænken. Rapporten foreligger ikke endnu Værestedet Anemonen Forebyggelse af misbrug blandt unge Forebyggelse og behandling af misbrug blandt unge under 18 Der skal i samarbejde med brugerne udvikles et nyt koncept rettende sig mod en bredere målgruppe Udarbejdelse af Informionsmeriale om vores tilbud. Samarbejde og registrering af indss med Center for Rusmiddelforskning (CFR) Det nye koncept er implementeret og en større of bredere brugergruppe benytter Anemonen At alle skoler og institutioner har merialet. At antallet af tidlig indsser stiger. At antallet af stoffri planlagte udskrevne stiger Der er store udbygningsplaner for området ved Herlev Hospital. Den planlagte renovering har derfor været udskudt. Brugerne har fået meget mere styr på det, inklusiv økonomi. På brugernes eget initiiv er stedet også blevet malet. Merialet er mangfoldiggjort. Vi har haft flere under 18 år, hvor vi har medvirket til stop af rusmidler Center for Rusmiddelforskning (CFR) monitorerer alle forløb og laver evaluering. 9. Perspektivering. Forebyggelse KagsHuset har i mange år bidraget med den forebyggende indss over for brug af narkotika og alkohol i Herlev Kommune. Det er sket i samarbejde med andre institutioner, der har berøring med de 7

8 unge. Indssen har været koncentreret omkring klasserne samt Rus og Fest ugen. I fremtiden vil KagsHuset arbejde for, vi kommer tidligere i dialog med de unge og deres forældre - dels gennem mere informion, dels gennem tidligere inddragelse, i samarbejde med de øvrige afdelinger i forvaltningerne, og dels gennem deltagelse i kommunens generelle sundhedsfremmende indss. I vores lokalsamfund, må vi tage stilling! Vi må aktivt være med til sige: Alkohol og stoffer hører ikke med til en sund ungdom. Vi ser forebyggelse af misbrug som en integreret del af den generelle forebyggende og sundhedsfremmende indss. Ungebehandling Vi har i de senere år fået flere henvendelser fra unge, der er kommet ud i et alt for stort forbrug. Brug af hash og de hurtige stoffer som ecstasy, amfetamin og kokain er desværre blevet mere almindelig. Vi vil fors udvikle vores behandlingstilbud til denne gruppe, der i høj grad bygger på inddragelse af familien, et arbejde vi har haft gode erfaringer med. Vi vil også fortsætte med udvikle metoder og indsser i samarbejde med kommunens øvrige institutioner. Vi deltager pt. i et forskningsprojekt, som Center for Rusmiddelforskning gennemfører på landsplan, som handler om behandling af unge under 18 år, for også på dette område kvalificere og kvalitetssikre vores indss. Råd og vejledning Vi har forts et stort antal henvendelser, og vi har i 2009 udvidet med anonym tlf. rådgivning, onsdage mellem Vi håber hermed, skabe bedre adgang til råd og vejledning, samt lettere adgang til behandling. Pårørende Når misbrug rammer et medlem i familien, bliver hele familien ramt. Behovet for informion, råd, vejledning og hjælp er stort. Mange familier føler sig magtesløse overfor de unges krav om stadig tidligere frigørelse og selvbestemmelse, herunder deres brug af alkohol og rusmidler. Det samme gælder for familier hvor stof eller alkohol spiller ind. Vores aftentilbud med samtaler, informion og selvhjælpsgruppe udvikles og styrkes i fremtiden. Ambulant behandling Herlev Kommune skal i fremtiden også stå for den medicinske behandling, når det gælder stof- og alkoholmisbrug. Det er vores mål, vores borgere tilbydes optimal behandling herunder også tilbud, der retter sig mod den generelle sundhed sundhedscheck, vaccinioner m.v. Der skal ydes en helhedsorienteret behandling i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger. Tilbagefaldsforebyggende behandling At blive stof- eller alkoholfri er ikke nok for en tilbagevenden til normalt liv den helt store udfordring er, forhindre tilbagefald. Vi vil derfor styrke indssen med efteruddannelse af personalet i manualbaserede metoder og videreudvikle vores tilbud med større vægt på uddannelse, job og selvforsørgelse i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret. Sundhed indgår en hel nurlig del af behandlingen, idet motion og sund kost er meget vigtigt i kroppens kamp mod lyst til misbrug. Døgnbehandling Forskning har vist, døgnbehandling kan være godt og i nogle tilfælde det eneste rigtige. Samme forskning har også vist, der er mange faktorer, der skal være på plads først, og valg af institution kan være utrolig afgørende. Vi vil forsætte med kortere forløb efterfulgt af intensive ambulante forløb. Vi vil også kvalificere vores visition gennem et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og brug af den evidensbaserede viden, de har på området. 9. Mål og handleplaner for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore Konkrete handlinger Ombygning af BAF Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. Evaluering Journal audit med udgangen af

9 borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune At alle brugere får foretaget sundheds check. Medicin udlevering til borgere i behandling Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Borgerne i denne behandling hjemtages fra Brydehuset og Herlev apotek. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. At der ved årets udgang ikke er utilsigtede hændelser på ordineret medicin. Antallet af tilfredse færdig beh. skal stige. Monitorere merialet fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. Samt tildeles ressourcer, så Herlev kapacitet til tage et øget antal alkoholikere At der sker en sammenligning mellem antal der søger henholdsvis kommunal og priv behandling Bilag 1. Strukturtekst Budget 2009 Regnskab 2009 Forbrugt i procent Kagshuset 10 Personale ,08 12 Arbejdsskadeforsikring ,45 13 Arbejds- og Erhvervsstyrelsens Forsikring ,29 15 Tjenestemandspension ,73 20 Drift ,45 30 Administrion ,61 40 Aktiviteter , Barselsudligning GRAND TOTAL ,52 9

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere