Årsberetning KagsHuset 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning KagsHuset 2009"

Transkript

1 Årsberetning KagsHuset

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning KagsHuset og Stion BAF Visition Behandling Forbyggelse Anemonen.5 7. Stistik Handleplaner og evaluering for Perspektivering Mål og handleplan for Bilag 1. Budget

3 1. Indledning. I 2009 blev samarbejdsaftale med Brydehuset, Ballerup Kommune, vedrørende de læge- og sygeplejefaglige ydelser iværks. Det har dels betydet mere kvalitet til vores borgere i substitutionsbehandling, og dels har det betydet alle, som indskrives tilbydes en lægefaglig vurdering. Der blev i 2009 ans fælles overlæge, 1 reservelæge, samt 2 sygeplejersker. I forlængelse heraf, har Sundheds - og Voksenudvalget behandlet og godkendt den nødvendige ombygning af vores værested Stion BAF (Bolig Arbejde Fritid) Således bliver det muligt tilbyde de ovennævnte ydelser, i forbedrede rammer, i Herlev Kommunen. Vi forventer ombygningen færdiggjort i løbet af sommeren I 2009 har det forts været en udfordring definere rammerne for et kvalificeret behandlingstilbud til kommunens alkoholmisbrugere. Lænken og Blå Kors er stadig store aktører på dette område. Der er fors det særlige ved alkoholbehandling, de borgere, som ønsker ambulant behandling, frit kan vælge behandlingssted, ligesom de har krav på anonymitet, så længe der er tale om ambulant behandling. I konsekvens af dette, modtager KagsHuset regninger på ambulant behandling fra forskellige behandlingssteder, på et ukendt og svingende antal borgere. Det er derfor stadig vanskeligt planlægge og budgettere. I lighed med 2008 har det imidlertid vist sig, stadig flere Herlev borgere med alkoholproblemer ønsker andre muligheder stillet til rådighed, og de i større omfang end tidligere søger KagsHuset. Det er lykkedes inddrage rigtig mange i vores behandlingskoncept, med gode resulter. Kriminalforsorgen og Jobcenter Herlev, er begge vigtige samarbejdspartnere i denne sammenhæng, som vi i fællesskab har skabt bedre helhedsløsninger med. Det er med denne baggrund, vi ønsker, udbygge tilbuddet om ambulant alkoholbehandling i KagsHuset, og det formaliserede samarbejde med Ballerup Kommune vedrørende forebyggelse og behandling af alkoholrelerede problemer er fors i Den fælles Alkoholkoordinor, der blev ans 1. februar 2008, er forts vigtig for vores arbejde med styrke forebyggelsen af alkoholrelerede skader og det store alkoholforbrug, der er blandt unge. Mere herom i Sundhedsafdelingens årsrapport. Arbejdsgangsanalyser for sagsgangene mellem Jobcenteret, Socialafdelingen og KagsHuset, førte til bedre og tydeligere ansvarsfordeling og koordinering. Det har givet en hurtigere, bedre og mere helhedsorienteret indss. Det opleves enklere og mere overskueligt for borgeren. Endvidere er dette arbejde støttet af et tværfagligt forum, hvor lederne fra Visition, Handicap og Psykiri, Social afd., samt KagsHuset er repræsenteret. Der vedlægges regnskab for 2009 som bilag 1. 3

4 KagsHuset og Stion BAF Målene for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF er følgende: forebygge misbrug blandt børn og unge. motivere og visitere til stoffri og alkoholfri behandling. tilbyde omsorgsmæssige foranstaltninger til brugere i substitutionsbehandling. tilbyde ambulante behandlingstilbud, som sigter mod stoffrihed og alkoholfrihed. tilbyde ambulante tilbud med henblik på stabiliseret substitutionsbehandling uden sidemisbrug. medvirke til forankring af målgruppen i uddannelse og arbejde. arbejde aktivt i forhold til forbedre sundhedstilstanden i målgruppen. yde anonym rådgivning og vejledning til misbrugere, pårørende og andre. Lov grundlag: Lov om social service 101, Sundhedslovens 142 Der er 7 fuldtidsanste, der fordeler sig som følger: 1 centerleder, 1 souschef, 1 sekretær og 4 misbrugsbehandlere med forskellige socialfaglig og terapeutisk baggrund. KagsHuset er organisorisk placeret under Sundhedsafdelingen og drives som en rammestyret institution. Lederen af KagsHuset indgår i Sundhedsafdelings ledelse. Dialog-forum er en slags faglig følgegruppe til KagsHuset, som bidrager bredt med viden og tendenser på misbrugsområdet og udviklingen lokalt i Herlev Kommune. I dette forum sidder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, pårørendegruppen, cleangruppen, politiet, borgerne i lokalområdet, handelsstandsforeningen og de praktiserende læger samt Kontaktstedet. Dialogforummet mødes 4 gange årligt. Lederen af KagsHuset fungerer som sekretær. Temaer, der har været behandlet i 2009 er: Projekt Sundhed på gadeplan, den generelle sundhed for brugergruppen, forbedring af værested BAF, besøgsvenner, vores brugere bliver ældre hvad så plejehjemstilbud til denne gruppe? Den generelle tendens for arbejdet i KagsHuset og Stion BAF i 2009 har været, der er kommet et stigende antal borgere i ambulant stof- og alkoholbehandling i KagsHuset, i forhold til tidligere. Dermed har vores fysiske rammer, i højere grad end hidtil, også været under pres. Det har så til gengæld givet et mere aktivt og inspirerende miljø i dagligdagen. Den nye gruppe af alkoholmisbrugere i ambulant behandling er en stor udfordring både fagligt og ressourcemæssigt. Traditionelt har der været en opftelse af, stofmisbrugere og alkoholikere har det svært med hinanden, men inkluderingen af alkoholmisbrugerne i KagsHusets ambulante behandling, er imidlertid forløbet over al forventning. 3. Visition Visitionsudvalget for dag- og døgnbehandling af såvel stof- som alkoholmisbrugere består af chefen for Socialafdelingen, chefen for Sundhedsafdelingen og lederen af KagsHuset. Udvalget holder møde den første mandag i hver måned og baserer sit arbejde på indstillinger og sagsfremstillinger udfærdiget af medarbejderne i KagsHuset. Udvalget foretager den endelige vurdering og påser de gældende standarder og kvalitet på området overholdes. Lederen af KagsHuset visiterer til al ambulant behandling, herunder substitutionsbehandling af stofmisbrugere i samarbejde med lægerne. 4. Behandling Stofmisbrugere i længerevarende substitutionsbehandling, hvor målet for nuværende ikke er stoffrihed, modtager behandlingstilbud, som omfter omsorgsmæssige tiltag med udgangspunkt i stion BAF eller gennem vores opsøgende arbejde. Der er som regel tale om meget langvarige forløb, som strækker sig over flere år, og hvor målene for arbejdet ofte tager udgangspunkt i hverdagens små og større problemer. Der fokuseres på social adfærd, sundhedsproblemikker, kost og aktiviteter, som kan bibringe brugerne nye input i en ofte lidt trøstesløs hverdag. (Servicelovens 101, Sundhedslovens 142). 4

5 Den stof- og alkoholfri ambulante behandling er tilbuddet til de stof- og alkoholmisbrugere, der ønsker indgå i et forpligtende samarbejde om opnå og fastholde stoffrihed eller ædruelighed, og som behandlerne vurderer, vil være i stand til opnå dette i et ambulant tilbud. I dette arbejde fokuseres der på uddannelses- og arbejdsmuligheder, deltagelse i tilbagefaldsforebyggende behandling, aktiviteter og undervisning, netværksmøder samt en række sundhedsfremmende aktiviteter Den stoffri/ ædru ambulante behandling er individuelt tilrettelagt, men er som udgangspunkt gruppebaseret. For såvel stof- som alkoholmisbrugere, som skal i intensiv dagbehandling eller døgnbehandling, lægger vi meget vægt på mchningen mellem brugeren og det relevante behandlingssted, idet erfaringer viser, dette spiller en stor rolle for resultet. Vi arbejder hen imod, opholdene i døgnbehandlingen bliver kortere og mere intensive, idet vi har gode erfaringer med, døgnopholdet afløses af et velstruktureret ambulant forløb, i eget regi. Dette ambulante forløb kan enten være individuelt tilrettelagt eller et tilrettelagt gruppebaseret forløb. I de forløb indgår endvidere samarbejde med Socialafdeling, Jobcenter m.fl. Efterbehandling er tilbuddet til alle, som har opnået og fastholdt stoffrihed/ædruelighed, uanset på hvilken måde dette er sket. Efterbehandling er et individuelt tilrettelagt forløb, der kan suppleres med selvhjælpsgrupper. 5. Forebyggelse Det primære forebyggende arbejde er rettet mod unge i 7. til 8. klasse. Vi arbejder med en dialogbaseret metode, hvor vi udfordrer de unges viden om, og deres holdninger til rusmidler, kombineret med faktuel undervisning om de forskellige rusmidler, herunder alkohol. KagsHuset arbejder på linje med andre, f.eks. politiet og Det Flyvende Korps. Hele arrangementet kører over en uge og omfter samtlige klasser. Ottende klassetrin inviteres på besøg i KagsHuset, dels for snakke om rusmidler og holdninger til brug af disse, dels så de kender huset, hvis de eller nogen de kender, skulle få brug for det. KagsHuset deltager endvidere i det eksisterende SSP-samarbejde. 6. Anemonen Efter KagsHuset har overtaget tilsynet med Anemonen, er der opnået en god dialog med brugerne. Anemonen havde gennem længere tid (1 års tid), ikke haft en funktionsdygtig bestyrelse. Derfor var nødvendig vedligeholdelse ikke gennemført og der har ikke været orden i regnskaber og økonomi. Brugerne af Anemonen ønskede derfor lederen af KagsHuset skulle tage en mere aktiv del i genetablering af en bestyrelse samt sikring af driften i fremtiden. Der blev afholdt valg og den nye bestyrelse består nu af følgende: 1 formand 1 næstformand 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Lederen Kagshuset, fungerer som revisor og referent. Den nye bestyrelse har udvist ansvar og initiiv, især formand og næstformand, holder gang i stedet. Der er blevet ryddet op og smidt ud. Der er begyndt være en god stemning af sammenhold og omsorg for hinanden. Der bliver jævnligt lavet lune retter, og der tænkes i sundhed, selvom vejen er lang for mange. De 2 projektsygeplejersker i projekt Sundhed på gadeplan kommer ofte på besøg i Anemonen, hvilket brugerne sætter stor pris på. Brugerne giver selv udtryk for, de gerne vil have en professionel medarbejder tilknyttet. For der er tit spørgsmål, brug for støtte, råd og vejledning indenfor områder, som de selv har svært ved håndtere. Anemonen er blevet tilmeldt LSV (Landsforeningen af Væresteder), og i den sammenhæng, har 2 af brugerne været på et 3 dages grundkursus som værestedsmedarbejdere. Det var en stor succes. 7. Stistik I løbet af 2009 har KagsHuset haft 121 personer i behandling. I januar 2009 var 61 misbrugere indskrevet i KagsHuset. Disse fordeler sig således: 46 var stofmisbrugere, heraf var 29 på substitutionsmedicin (metadon og lign.) 15 var Alkoholikere, heraf var 7 på antabus. 5

6 I løbet af 2009 blev yderligere 60 indskrevet til stof- eller alkohol behandling. Disse fordeler sig således: 35 var stofmisbrugere (21 på hash, 4 på kokain, 5 på opier, 4 på metadon og 1 ludoman). Misbruget af heroin, herunder det intravenøse misbrug, er stagnerende 25 var Alkoholikere 19 var kvinder og 41 var mænd, 8 var mellem 18 og 30 år, og 10 var under 18 år. I løbet af 2009 blev 43 personer udskrevet fra misbrugsbehandling. De fordeler sig som følger: 24 gennemførte de planlagte behandlingsforløb 4 udeblev fra behandling 5 blev udskrevet efter eget ønske 4 fraflyttede kommunen 2 stoppede mod givet råd 4 skiftede til anden institution Særligt skal fremhæves, 6 ud af de 7 afsluttede, som var under 18 år, blev stoffri. Flere havde psykiske problemer og er nu i relevant beh. I 2009 blev der givet anonyme råd og vejledninger i 165 tilfælde og brugt i alt 241 timer. Råd og vejledning givet til: Antal samtaler Pårørende Borgere under 18 år Borgere over 18 år Total Antal timer Døgnbehandling: Der blev i 2009 iværks 6 forløb for stofmisbrugere og 1 forløb for en alkoholmisbruger på prive institutioner. 4 forløb blev gennemført på Skt. Hans Hospital, afd. M, som har speciale i stof- og alkoholmisbrugere med dobbelt diagnoser. 1 forløb blev gennemført i Halvvejshus til aflastning for familien. 8. Handleplaner og evaluering for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune Medicin udlevering til borgere i substitutions behandling Konkrete handlinger Fælles ansættelse af læge og sygeplejerske sammen med Brydehuset / Ballerup kommune Herlev borgere betjenes via Ballerups faciliteter, indtil etablering af egen sundhedsklinik i eksisterende lokaler er gennemført. Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. At alle brugere får foretaget sundheds check. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At der i perioden ikke er drop out i beh. Af den grund. Evaluering Gennemført i samarbejde med Brydehuset / Ballerup kommune Opfølgning på udskrivnings årsager ved årets udgang. Vi har støttet med transport til og fra, samt dækket omkostninger i forbindelse hermed, og vi har haft færre drop-out end tidl. 6

7 Indssområde Etablering af en lokal sundhedsklinik i eksisterende lokaler Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. Konkrete handlinger Muligheder for etablering af sundhedsklinik i egnede lokaler undersøges. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. Hvilke tilbud / efterspørgsler på beh. i Herlev Kommune, blandt andet Lænken og øvrige beh. steder. Succeskriterier At etablering er fuldført inden udgangen af At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. Evaluering Ansættelse af læge og sygeplejefaglige personer blev først afsluttet ved årets udgang. Den politiske behandling af sagen bliver derfor først færdigbehandlet i foråret I 2008 valgte 15 Kagshuset I 2009 valgte 25 Kagshuset En stigning på 66 % Talmerialet kommer fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) efter påsken 2010 Den store usikkerhed der er på alkoholområdet Forebyggelse af misbrug blandt unge At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. Deltagelse i Du bestemmer projektet En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. At færre fortsætter i misbrug Dette er ikke sket. Dels fordi loven er uændret, så enhver der ønsker amb. beh. kan gøre det anonymt og hidtil har tallet varieret mellem pr. mdr., kun til Lænken. Rapporten foreligger ikke endnu Værestedet Anemonen Forebyggelse af misbrug blandt unge Forebyggelse og behandling af misbrug blandt unge under 18 Der skal i samarbejde med brugerne udvikles et nyt koncept rettende sig mod en bredere målgruppe Udarbejdelse af Informionsmeriale om vores tilbud. Samarbejde og registrering af indss med Center for Rusmiddelforskning (CFR) Det nye koncept er implementeret og en større of bredere brugergruppe benytter Anemonen At alle skoler og institutioner har merialet. At antallet af tidlig indsser stiger. At antallet af stoffri planlagte udskrevne stiger Der er store udbygningsplaner for området ved Herlev Hospital. Den planlagte renovering har derfor været udskudt. Brugerne har fået meget mere styr på det, inklusiv økonomi. På brugernes eget initiiv er stedet også blevet malet. Merialet er mangfoldiggjort. Vi har haft flere under 18 år, hvor vi har medvirket til stop af rusmidler Center for Rusmiddelforskning (CFR) monitorerer alle forløb og laver evaluering. 9. Perspektivering. Forebyggelse KagsHuset har i mange år bidraget med den forebyggende indss over for brug af narkotika og alkohol i Herlev Kommune. Det er sket i samarbejde med andre institutioner, der har berøring med de 7

8 unge. Indssen har været koncentreret omkring klasserne samt Rus og Fest ugen. I fremtiden vil KagsHuset arbejde for, vi kommer tidligere i dialog med de unge og deres forældre - dels gennem mere informion, dels gennem tidligere inddragelse, i samarbejde med de øvrige afdelinger i forvaltningerne, og dels gennem deltagelse i kommunens generelle sundhedsfremmende indss. I vores lokalsamfund, må vi tage stilling! Vi må aktivt være med til sige: Alkohol og stoffer hører ikke med til en sund ungdom. Vi ser forebyggelse af misbrug som en integreret del af den generelle forebyggende og sundhedsfremmende indss. Ungebehandling Vi har i de senere år fået flere henvendelser fra unge, der er kommet ud i et alt for stort forbrug. Brug af hash og de hurtige stoffer som ecstasy, amfetamin og kokain er desværre blevet mere almindelig. Vi vil fors udvikle vores behandlingstilbud til denne gruppe, der i høj grad bygger på inddragelse af familien, et arbejde vi har haft gode erfaringer med. Vi vil også fortsætte med udvikle metoder og indsser i samarbejde med kommunens øvrige institutioner. Vi deltager pt. i et forskningsprojekt, som Center for Rusmiddelforskning gennemfører på landsplan, som handler om behandling af unge under 18 år, for også på dette område kvalificere og kvalitetssikre vores indss. Råd og vejledning Vi har forts et stort antal henvendelser, og vi har i 2009 udvidet med anonym tlf. rådgivning, onsdage mellem Vi håber hermed, skabe bedre adgang til råd og vejledning, samt lettere adgang til behandling. Pårørende Når misbrug rammer et medlem i familien, bliver hele familien ramt. Behovet for informion, råd, vejledning og hjælp er stort. Mange familier føler sig magtesløse overfor de unges krav om stadig tidligere frigørelse og selvbestemmelse, herunder deres brug af alkohol og rusmidler. Det samme gælder for familier hvor stof eller alkohol spiller ind. Vores aftentilbud med samtaler, informion og selvhjælpsgruppe udvikles og styrkes i fremtiden. Ambulant behandling Herlev Kommune skal i fremtiden også stå for den medicinske behandling, når det gælder stof- og alkoholmisbrug. Det er vores mål, vores borgere tilbydes optimal behandling herunder også tilbud, der retter sig mod den generelle sundhed sundhedscheck, vaccinioner m.v. Der skal ydes en helhedsorienteret behandling i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger. Tilbagefaldsforebyggende behandling At blive stof- eller alkoholfri er ikke nok for en tilbagevenden til normalt liv den helt store udfordring er, forhindre tilbagefald. Vi vil derfor styrke indssen med efteruddannelse af personalet i manualbaserede metoder og videreudvikle vores tilbud med større vægt på uddannelse, job og selvforsørgelse i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret. Sundhed indgår en hel nurlig del af behandlingen, idet motion og sund kost er meget vigtigt i kroppens kamp mod lyst til misbrug. Døgnbehandling Forskning har vist, døgnbehandling kan være godt og i nogle tilfælde det eneste rigtige. Samme forskning har også vist, der er mange faktorer, der skal være på plads først, og valg af institution kan være utrolig afgørende. Vi vil forsætte med kortere forløb efterfulgt af intensive ambulante forløb. Vi vil også kvalificere vores visition gennem et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og brug af den evidensbaserede viden, de har på området. 9. Mål og handleplaner for Indssområde Etablering af læge og sygeplejefaglige tilbud til vore Konkrete handlinger Ombygning af BAF Succeskriterier At brugerne får læge og sygeplejefaglige ydelser. Evaluering Journal audit med udgangen af

9 borgere i substitutionsbehandling i Herlev Kommune At alle brugere får foretaget sundheds check. Medicin udlevering til borgere i behandling Inddrage flere alkoholafhængige i vores behandlingstilbud Borgerne i denne behandling hjemtages fra Brydehuset og Herlev apotek. Blande stoffri og ædru borgere i gruppe beh. At vi leverer driftsikkert og med et minimum af gener for brugerne. At flere benytter Kagshuset / Herlev kommunes helheds orienterede tilbud, frem for de anonyme ambulante tilbud. At der ved årets udgang ikke er utilsigtede hændelser på ordineret medicin. Antallet af tilfredse færdig beh. skal stige. Monitorere merialet fra Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Fors afklaring af mulighed for hjemtagelse behandlingstilbud til alkoholikere. At der planlægges en stregi for dette område, samt en realistisk ressource afklaring for 2010 og fremover. En vigtig forudsætning for gennemførsel er, der sker en afklaring af lovgivningen for området. Samt tildeles ressourcer, så Herlev kapacitet til tage et øget antal alkoholikere At der sker en sammenligning mellem antal der søger henholdsvis kommunal og priv behandling Bilag 1. Strukturtekst Budget 2009 Regnskab 2009 Forbrugt i procent Kagshuset 10 Personale ,08 12 Arbejdsskadeforsikring ,45 13 Arbejds- og Erhvervsstyrelsens Forsikring ,29 15 Tjenestemandspension ,73 20 Drift ,45 30 Administrion ,61 40 Aktiviteter , Barselsudligning GRAND TOTAL ,52 9

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver... 5 2. Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere