Fonden Bo- og Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Bo- og Beskæftigelse"

Transkript

1 Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL 107, 103 og 104 og Lov nr. 564 (Ungdomsudd.) Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Mobil: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og Berettigelse side 3 Botilbud side 4 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser side 9 Bo- afklaring side 13 Samarbejdspartnere og kontaktoplysninger side 17 2

3 Baggrund og Berettigelse Antallet af personer der diagnosticeres med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har været stærkt stigende de sidste 10 år ikke mindst da man ændrede diagnosekriterierne midt i 90 erne, hvor diagnosen Aspergers Syndrom blev anerkendt. Det skønnes at ca personer i Danmark har en diagnose inden for ASF. Dette betyder, at kommunerne nu står overfor en lang række udfordringer med at skaffe egnede tilbud til disse personer, ikke mindst i voksenalderen. Mange kommuner har tilbud så længe børnene er i skolealderen, men når de fylder 18 år og der skal tænkes på bo- og beskæftigelse er der stadig langt fra nok varierede tilbud til disse personer. Det er netop variationen i tilbuddene der er vigtig, da vi har at gøre med en målgruppe der er meget forskellig. Den eneste fællesnævner for denne målgruppe er behov for overskuelighed, forudsigelighed, faste regelsæt og små enheder. Livskvalitet for disse mennesker skal derfor skabes gennem fleksibilitet, samarbejde og afmålt støtte for den enkelte for at mestre eget liv. Derfor er der overordnet behov for flere forskelligartede tilbud til mennesker med ASF o Behov for boformer med varieret støtte o Behov for individuelt tilrettelagt beskæftigelse i beskyttet miljø o Behov for tilbud i fritiden (interesser) o Behov for støtte til socialt samvær med ligestillede og i det hele taget. o Behov for bo-afklaringsforløb o Behov for uddannelsestilbud på særlige vilkår Fonden Bo- og Beskæftigelse er et bo- og beskæftigelsestilbud og et bo-afklaringsforløb der tilgodeser forskelligheden hos den enkelte. I det følgende beskrives tilbuddene som 3 selvstændige enheder. Bo-afklaringen vil både benytte det interne beskæftigelsestilbud, men vil også benytte uddannelses- og erhvervspraktikforløb eksternt. Det samme gælder for Ungdomsuddannelsespladserne. Målgruppen vil være den samme for alle 3 tilbud, dog vil der i bo-afklaring også være personer som har et højere funktionsniveau, men som på trods af dette har behov for et afklaringsforløb i beskyttet miljø. Fysisk beliggenhed og udenomsarealer: Bolig med erhvervslokaler. Nybyggede boliger til botilbud. 6 værelser i hovedhus med fælles bad/toilet til bo-afklaringstilbud. Med: Gå afstand til offentlig transport og indkøb Gode muligheder for at benytte lokale idrætsfaciliteter Gode muligheder for beskæftigelse i stedets eksisterende bygninger Gode muligheder for lokalt samarbejde Gode indfaldsveje og offentlig transport for personale fra hele hovedstadsregionen. 3

4 Botilbud Værdigrundlag At se det enkelte menneskes potentiale At respektere individet og skabe rammer for udvikling på egne betingelser Livskvalitet kan ikke diskuteres eller sættes i faste rammer! Værdigrundet bygger på et menneskesyn, der ser alle mennesker som ligeværdige og med rettigheder på lige fod uanset handicap. Ret til en tilværelse med selvbestemmelse over eget liv. Ret til valgmuligheder i forhold til bolig, beskæftigelse og fritid. For denne målgruppe kræver dette støtte fra andre, hvorfor ansatte skal respektere brugerne som selvstændige mennesker med eget liv og egen forestilling om, hvad den enkelte har af behov og ønsker. Nøgleord er respekt, værdighed, retten til at blive hørt og lyttet til og at personale omkring den enkelte er hjælpere hvis opgave det er at støtte den enkelte i at nå sine mål. Målgruppe Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. De modtager pension. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 4

5 Indhold i tilbuddet: Visitation og indslusningsforløb Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre (andre pårørende), hjem-kommune og et visitationsudvalg på Fonden Bo- og beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og tilknyttet psykolog. For at sikre en så homogen beboergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og Fonden Bo- og beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet og samvær med øvrige beboere. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 3 mdr., dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige beboere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at kunne justere det pædagogiske arbejde med beboeren i takt med at kendskabet til beboerens behov øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Fysiske rammer: Botilbud med op til 8 pladser Bolig: Fællesområde: Egen indgang Opholdstue 2 værelser stue og soveværelse Køkken Te-køkken Personalerum Bad/toilet Toilet I bo-tilbuddet indgår sovende nattevagt. I eftermiddags- og aftentimerne vil der være personale, som yder socialpædagogisk støtte til beboerne, f.eks. praktisk hjælp til personlig hygiejne, madlavning, og rengøring m.v., men også i det sociale samvær ved f.eks. at planlægge og opfordre til fællesaktiviteter i fællesstue, café, idrætsaktiviteter m.m. I dagtimerne vil beboerne som udgangspunkt være i beskæftigelse, men et dagsskema kan også indeholde pauser, hvor beboeren har brug for at være i egen lejlighed. Beboerne kan også have beskæftigelse uden for Fonden Bo- og beskæftigelse eller i kombination i løbet af ugen. Samværsaktiviteter: Støttes til at kunne dyrke sine interesser 5

6 o Hjælpe beboerne til at dyrke deres interesser konstruktivt, hvor det er muligt og giver den enkelte mening. Støtte til deltagelse i foreningsliv (interessser) m.v. Café/klub aftner o Fællesaktiviteter af social karakter. Invitere ligesindede, pårørende og andre indenfor til arrangementer. Tilbud om ferieture m.v. o Tilbud om deltagelse i udflugter, weekendture og ferieture. Det er et frivilligt tilbud som man aktivt skal vælge sig på. Motion som en del af hverdagen o At dyrke motion er lige så vigtigt som at gå på arbejde. o Finde den motionsform der passer den enkelte. o Benytte sig af lokale idrætsfaciliteter og naturen omkring. o Oprettelse af idrætsforening Søge samarbejde med andre idrætsforeninger om idrætsstævner/fodboldturneringer m.v. Beoerne skal have mulighed for at indgå i sociale sammenhænge med ligestillede, fordi det er vigtigt at mødes med andre, som deler ens interesser eller som man taler godt med. Kunne knytte venskaber på egne betingelser i rammer med faste regelsæt og overskuelighed. Målgruppen har vanskeligt ved selv at tage initiativ til aktiviteter og ansatte skal derfor være igangsættere, men med det mål for øje, at beboerne selv og sammen med andre beboere f.eks. kan tage i biograf, i motionscenter m.v. Med indretning af café vil der skabes mulighed for sociale arrangementer, hvor såvel andre bofællesskaber (ligesindede), naboer og venner af stedet vil blive inviteret det kan være musik/filmaftner, foredrag, galleri/udstillinger m.m. Pædagogik: Der arbejdes ud fra den enkelte bruger og dennes valgfrihed i livet Med respekt for den enkelte beboers valgfrihed, skal de guides til udvikling på områder som øger den enkeltes livskvalitet og den enkeltes uafhængighed af støtte. Respekt og værdighed overfor beboerne som ligeværdige mennesker, hvor den ene har brug for hjælp. Handleplaner er et af arbejdsredskaberne til at nå de mål beboerne sætter sig. Mål kan kun opnås ved positivt samarbejde i respekt, værdighed og tillid. Handleplanmøder vil som udgangspunkt foregå 1 gang årligt. Her deltager bruger, vedkommendes kontaktperson og repræsentant fra hjemkommune. Som pædagogisk grundlag arbejdes efter Teacch, sociale historier og selvindsigt. Teacch tager sit udgangspunkt i at klarlægge den enkeltes stærke og svage sider og lade dem være udgangspunkt for udvikling. Konkret arbejdes med at nedbryde arbejdsprocesser i overskuelige opgaver gennem visualisering f.eks. ved uge- og dagsplaner ned til beskrivelser af arbejdsopgaver som øger muligheden for at udføre opgaver selvstændigt. 6

7 Det er vigtig for målgruppen at vide hvad skal jeg i dag, i morgen og hvad skal jeg som det næste efter det jeg gør lige her og nu. I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse- og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved, at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Som udgangspunkt skiftes kontaktperson hvert 3. år, hvis ikke andet aftales. Personale: Personalesammensætning Leder kaldet forstander Ulla Møller-Christensen, forudsættes ansat. Se vedlagte CV for nærmere oplysninger. Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Boog Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Sekretær for bestyrelsen og have ansvaret for den daglige administration herunder regnskab og økonomi. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Socialpædagogisk daglig leder Der ansættes souschef, der skal være daglig pædagogisk leder. Vedkommende får ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Uddannet socialpædagogisk personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske 7

8 personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil gives til nyansatte uden erfaring. Tilknyttet psykolog som yder supervision til personale og tager samtaler med brugerne efter aftale/behov. Samtaler med psykolog indgår ikke i grundtaksten. Administrativ assistent, som sammen med forstander varetager daglige administrative opgaver herunder kontakten til betalingskommunerne. Pedel/viceværtsfunktion varetages som del af beskæftigelsesdelen. Bo-tilbud dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Uddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling: Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 8

9 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser 103 og Lov 564 Det meningsfyldte liv! Målet er: At have noget at stå op til hver dag At mestre livet Kunne klare sig selv med så lidt støtte som muligt Antal pladser: 15 pladser i alt. Brugerne kan komme dels fra Fonden Bo- og Beskæftigelses bo-tilbud, beskæftigelsesafklaringstilbud eller udefra. 3 pladser er ungdomsuddannelsespladser med tilhørende undervisning. (jf Lov 564, af 06/06/2007). Målgruppe: Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. Ungdomsuddannelsespladserne retter sig mod unge fra år. De modtager pension. Enkelte i beskæftigelsesafklaring og ungdomsuddannelsen kan modtage kontanthjælp. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 9

10 Beskæftigelsesmuligheder: Udnytte stedets naturlige muligheder for arbejdspladser f.eks. Gartneri, værksteder, køkken/café/ m.v. Søge samarbejde med lokale og andre virksomheder og arbejdspladser om beskyttet beskæftigelse individuelt og for grupper med pædagogisk støtte Samarbejde med uddannelsessteder lokalt Ungdomsuddannelsesforløb med tilhørende undervisning og praktikforløb. En mulighed for at skabe sig en tilværelse, hvor det at have et arbejde er en vigtig del af hverdagen. Jeg har en betydning Jeg gør en forskel. Tilbuddet skal tilpasses den enkelte hvor målet er at udnytte den enkeltes interesser og ønsker om beskæftigelse. Det betyder, at der skal udvises stor fleksibilitet og idérigdom fra personalets side, for at finde job- og evt. uddannelsesmuligheder på stedet eller i det omgivende (lokal)samfund. Pædagogisk arbejdes med visualisering og tydelighed i arbejdsprocesserne og arbejdsopgaver for at øge selvstændighed og uafhængighed af støtte ved udførelsen af opgaver. Pædagogisk arbejdes efter principperne i Teacch. Hver bruger - kaldet medarbejder - vil have et uge - og et dagsskema for at skabe tryghed og forudsigelighed. Alt afhængig af den enkelte medarbejders behov for visualisering, vil arbejdsopgaver blive struktureret ved hjælp af støttekort/skemaer som giver overblik og tydelighed i opgaverne. Visitation og indslusningsforløb: Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre ( andre pårørende), hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og værkstedsleder. For at sikre en så homogen medarbejdergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og beskæftigelsestilbuddet Fonden Bo- og Beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 12 uger, dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige medarbejdere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at 10

11 kunne justere det pædagogiske arbejde med medarbejderen i takt med at kendskabet til vedkommendes behov og vanskeligheder øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Personale: Forstander Forstander varetager de administrative opgaver og knytter kontakter til eksterne samarbejdspartnere. Souschef Souschef står for arbejdstilrettelæggelsen for det socialpædagogiske personale i samråd med den værkstedsansvarlige afdelingsleder. Afdelingsleder o Til at varetage beskæftigelsestilbuddet ansættes en værkstedsansvarlig leder. Vedkommende skal være med i udviklingen af og afviklingen af den daglige drift og arbejdstilrettelæggelse i beskæftigelsesdelen. Erfaring fra området er ønskelig, men ikke en betingelse. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. o o o Øvrigt værkstedspersonale ansættes efter såvel faglige som menneskelige kvalifikationer. Erfaring med ASF kan ikke forventes. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Det socialpædagogiske personale vil også have arbejde i botilbuddet. Læreruddannet Til at varetage undervisningen i Ungdomsuddannelsen vægtes det højt, at det er personer med erfaring med undervisning af målgruppen. Beskæftigelsestilbuddet 220 dage om året. Ungdomsuddannelsen efter gældende lovgivning. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med 11

12 brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevarer respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Personalets efteruddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Det indebærer at være åben for alternative frem for traditionelle måder at løse opgaver såvel indholdsmæssigt som praktisk tilrettelæggelse. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 12

13 Bo- afklaringsforløb - 107, 104 Når de unge fylder 18 år, sker der mange forandringer rent lovgivningsmæssigt for personer med ASF. Ved det fyldte 18 år skal de typisk igennem en undersøgelse af deres arbejdsevne, hvorefter det vurderes om de skal i ordinær beskæftigelse med løntilskud, eller om de skal have pension og i beskyttet beskæftigelse. Med den ny ungdomsuddannelseslov for unge med særlige behov, der trådte i kraft , må det forventes, at mange unge fremover vil gå direkte fra grundskole til et ungdomsuddannelsestilbud, hvor bo-træning og erhvervsafklaring indgår i uddannelsesforløbet. Det betyder dog ikke at alle vil få tilbud der tilgodeser netop deres behov. Behovet for tilbud hvor de unge kan få afklaret deres fremtidige bo- og erhvervssituation vil derfor være stor. Mange af disse unge vil have potentiale til at udvikle sig med den rette støtte, men da de typisk, i kraft af deres sociale vanskeligheder, ikke vil have et ret stort erfaringsgrundlag at bygge en fremtidig bo- og beskæftigelsessituation på, kræver det oparbejdelse af færdigheder og strategier for at kunne mestre eget liv med så lidt støtte som muligt. Bo- afklaring er et tilbud om: afklaring i forhold til egen bolig med støtte eller bofællesskab uddannelsesafklaring beskæftigelsesafklaring Målgruppe: Op til 6 pladser, hvor målgruppen er unge fra 18 - til ca. 25 år. De vil typisk have diagnosen Aspergers Syndrom eller højtfungerende med autisme og komme direkte fra at være hjemmeboende hos forældre eventuelt fra en uhensigtsmæssige bo-situation i andet botilbud, hvor de ikke trives og har brug for en afklaring om nyt tilbudsform. Fælles for målgruppen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret tilbud. De har brug for støtte i forhold til praktiske daglige gøremål og til at få struktur i forhold til sociale fritids- som uddannelses- og erhvervsaktiviteter. Visitation: Visitation foregår mellem den unge, forældre, hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, souschef og tilknyttet psykolog. 13

14 Ved visitationen lægges vægt på, at den unge viser interesse for at komme i et boafklaringsforløb. For at den unge har et reelt grundlag at træffe beslutning på, vil der være mulighed for at komme i praktik, efter nærmere aftale, inden endelig aftale indgås. Pris for praktikforløb aftales individuelt med udgangspunkt i prisfastsættelsesbudget for tilbuddet. Indhold i forløbet: Indholdet i forløbet vil blive bygget op omkring den unge og dennes afklaring i forhold til fremtidig bo, uddannelse og beskæftigelse. Konkret vil de unge kunne indgå i Fonden Bo- og Beskæftigelses øvrige aktiviteter, men i høj grad også være i uddannelse eller praktikforløb uden for Fonden Bo- og Beskæftigelse. Varigheden af opholdet vil variere, da det vil være afhængig af den unges parathed til at komme videre i andet tilbud. Målet er udslusning direkte videre i anden bolig og ikke at komme tilbage til forældre indtil egnet tilbud findes. Fonden Bo- og Beskæftigelse vil samarbejde med hjemkommune om at finde egnet fremtidigt bo-tilbud. Indslusning: Der vil være indslusningsforløb på 12 uger, hvor der udarbejdes en handleplan med både de kortsigtede mål for opholdet, indhold i forløbet, stærke og svage sider og de langsigtede mål hvad skal der arbejdes hen mod! Uddannelse beskæftigelsesafklaring, egen bolig - bofællesskab osv. For at være så godt klædt på til at modtage den unge som muligt, vil den unge skulle aflevere et skema med interesser, stærke sider og hvad vedkommende ikke er så glad for eller har vanskeligt ved m.m. Den unge får en fast kontaktperson tilknyttet, som hjælper med at fastholde aftalte mål og som tager løbende samtaler med den unge i hverdagen. Samtaler som øger den unges forståelse for egne begrænsninger og hvordan der kan sættes ind for at kompensere for vanskelighederne og gives mulighed for udvikling. Der afholdes statusmøder efter behov, dog mindst 1 gang pr. mdr., hvor den unge og vedkommendes kontaktperson aftaler mål for den nærmeste fremtid. Der kan deltage andre efter behov og kun efter aftale med den unge, f.eks. forældre eller fagpersoner som har med den unge at gøre i dagligdagen evt. UU-vejleder. Udslusning: Inden udslusning vil der være handleplanmøde med hjemkommune, hvor udslusning og videre forløb aftales, så alle parter er sikre på, der er nogle der tager over efter udslusning. 14

15 Efterværn som følger den unge ud af tilbuddet i den udstrækning, som er nødvendig for at fastholde de tilegnede kompetencer og til der er klare aftaler for støtteforanstaltninger fra hjemkommune. Det pædagogiske arbejde: I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Personale: Forstander på Fonden Bo- og Beskæftigelse Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Bo- og Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Souschef, der skal være daglig pædagogisk leder med ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring 15

16 Bo-afklaringen dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Efteruddannelse af personalet vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling : Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Værelser: De unge bor på eget værelse og deler bad/toilet. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Samarbejdspartnere: Landsforeningen Autisme Fonden Bofællesskabet Bakkevej Andre bo- og beskæftigelsestilbud Center for Autisme VUC/tekniske skoler/dag- og aftenskoler Lokale virksomheder/forretningsliv Kommunale samarbejdspartnere Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Toftekærsvej Gentofte Mobil: Mail: 16

17 Tillæg til projektbeskrivelse. Medarbejderressourcer for de tre afdelinger: Bo-afklaring: En normering på 6,3 fuldtidsstillinger inklusiv Leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,8. Der indgår sovende nattevagt. Beskæftigelse og ungdomsuddannelse: En normering på 5,7 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,2. Bo-tilbud: Normeringen vil ligge på ca. 8,4 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef. Der indgår sovende nattevagt. Når bo-tilbuddet kommer i gang, vil der skulle ses på den samlede normering i de tre afdelinger i forhold til leder og souschefs andel af normeringen, hvorfor der er usikkerhed omkring den endelige normering.. 17

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Øster Søgade 32, 4.sal 1357 København K tlf. 2160 4601 info@psyk-ressource.dk www.psyk-ressource.dk Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Psykologisk Ressource Centers ophold- og aflastningstilbud

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Takt, toner og takster

Takt, toner og takster Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud 2011-12 4 Takt,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere