Fonden Bo- og Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Bo- og Beskæftigelse"

Transkript

1 Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL 107, 103 og 104 og Lov nr. 564 (Ungdomsudd.) Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Mobil: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og Berettigelse side 3 Botilbud side 4 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser side 9 Bo- afklaring side 13 Samarbejdspartnere og kontaktoplysninger side 17 2

3 Baggrund og Berettigelse Antallet af personer der diagnosticeres med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har været stærkt stigende de sidste 10 år ikke mindst da man ændrede diagnosekriterierne midt i 90 erne, hvor diagnosen Aspergers Syndrom blev anerkendt. Det skønnes at ca personer i Danmark har en diagnose inden for ASF. Dette betyder, at kommunerne nu står overfor en lang række udfordringer med at skaffe egnede tilbud til disse personer, ikke mindst i voksenalderen. Mange kommuner har tilbud så længe børnene er i skolealderen, men når de fylder 18 år og der skal tænkes på bo- og beskæftigelse er der stadig langt fra nok varierede tilbud til disse personer. Det er netop variationen i tilbuddene der er vigtig, da vi har at gøre med en målgruppe der er meget forskellig. Den eneste fællesnævner for denne målgruppe er behov for overskuelighed, forudsigelighed, faste regelsæt og små enheder. Livskvalitet for disse mennesker skal derfor skabes gennem fleksibilitet, samarbejde og afmålt støtte for den enkelte for at mestre eget liv. Derfor er der overordnet behov for flere forskelligartede tilbud til mennesker med ASF o Behov for boformer med varieret støtte o Behov for individuelt tilrettelagt beskæftigelse i beskyttet miljø o Behov for tilbud i fritiden (interesser) o Behov for støtte til socialt samvær med ligestillede og i det hele taget. o Behov for bo-afklaringsforløb o Behov for uddannelsestilbud på særlige vilkår Fonden Bo- og Beskæftigelse er et bo- og beskæftigelsestilbud og et bo-afklaringsforløb der tilgodeser forskelligheden hos den enkelte. I det følgende beskrives tilbuddene som 3 selvstændige enheder. Bo-afklaringen vil både benytte det interne beskæftigelsestilbud, men vil også benytte uddannelses- og erhvervspraktikforløb eksternt. Det samme gælder for Ungdomsuddannelsespladserne. Målgruppen vil være den samme for alle 3 tilbud, dog vil der i bo-afklaring også være personer som har et højere funktionsniveau, men som på trods af dette har behov for et afklaringsforløb i beskyttet miljø. Fysisk beliggenhed og udenomsarealer: Bolig med erhvervslokaler. Nybyggede boliger til botilbud. 6 værelser i hovedhus med fælles bad/toilet til bo-afklaringstilbud. Med: Gå afstand til offentlig transport og indkøb Gode muligheder for at benytte lokale idrætsfaciliteter Gode muligheder for beskæftigelse i stedets eksisterende bygninger Gode muligheder for lokalt samarbejde Gode indfaldsveje og offentlig transport for personale fra hele hovedstadsregionen. 3

4 Botilbud Værdigrundlag At se det enkelte menneskes potentiale At respektere individet og skabe rammer for udvikling på egne betingelser Livskvalitet kan ikke diskuteres eller sættes i faste rammer! Værdigrundet bygger på et menneskesyn, der ser alle mennesker som ligeværdige og med rettigheder på lige fod uanset handicap. Ret til en tilværelse med selvbestemmelse over eget liv. Ret til valgmuligheder i forhold til bolig, beskæftigelse og fritid. For denne målgruppe kræver dette støtte fra andre, hvorfor ansatte skal respektere brugerne som selvstændige mennesker med eget liv og egen forestilling om, hvad den enkelte har af behov og ønsker. Nøgleord er respekt, værdighed, retten til at blive hørt og lyttet til og at personale omkring den enkelte er hjælpere hvis opgave det er at støtte den enkelte i at nå sine mål. Målgruppe Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. De modtager pension. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 4

5 Indhold i tilbuddet: Visitation og indslusningsforløb Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre (andre pårørende), hjem-kommune og et visitationsudvalg på Fonden Bo- og beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og tilknyttet psykolog. For at sikre en så homogen beboergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og Fonden Bo- og beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet og samvær med øvrige beboere. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 3 mdr., dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige beboere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at kunne justere det pædagogiske arbejde med beboeren i takt med at kendskabet til beboerens behov øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Fysiske rammer: Botilbud med op til 8 pladser Bolig: Fællesområde: Egen indgang Opholdstue 2 værelser stue og soveværelse Køkken Te-køkken Personalerum Bad/toilet Toilet I bo-tilbuddet indgår sovende nattevagt. I eftermiddags- og aftentimerne vil der være personale, som yder socialpædagogisk støtte til beboerne, f.eks. praktisk hjælp til personlig hygiejne, madlavning, og rengøring m.v., men også i det sociale samvær ved f.eks. at planlægge og opfordre til fællesaktiviteter i fællesstue, café, idrætsaktiviteter m.m. I dagtimerne vil beboerne som udgangspunkt være i beskæftigelse, men et dagsskema kan også indeholde pauser, hvor beboeren har brug for at være i egen lejlighed. Beboerne kan også have beskæftigelse uden for Fonden Bo- og beskæftigelse eller i kombination i løbet af ugen. Samværsaktiviteter: Støttes til at kunne dyrke sine interesser 5

6 o Hjælpe beboerne til at dyrke deres interesser konstruktivt, hvor det er muligt og giver den enkelte mening. Støtte til deltagelse i foreningsliv (interessser) m.v. Café/klub aftner o Fællesaktiviteter af social karakter. Invitere ligesindede, pårørende og andre indenfor til arrangementer. Tilbud om ferieture m.v. o Tilbud om deltagelse i udflugter, weekendture og ferieture. Det er et frivilligt tilbud som man aktivt skal vælge sig på. Motion som en del af hverdagen o At dyrke motion er lige så vigtigt som at gå på arbejde. o Finde den motionsform der passer den enkelte. o Benytte sig af lokale idrætsfaciliteter og naturen omkring. o Oprettelse af idrætsforening Søge samarbejde med andre idrætsforeninger om idrætsstævner/fodboldturneringer m.v. Beoerne skal have mulighed for at indgå i sociale sammenhænge med ligestillede, fordi det er vigtigt at mødes med andre, som deler ens interesser eller som man taler godt med. Kunne knytte venskaber på egne betingelser i rammer med faste regelsæt og overskuelighed. Målgruppen har vanskeligt ved selv at tage initiativ til aktiviteter og ansatte skal derfor være igangsættere, men med det mål for øje, at beboerne selv og sammen med andre beboere f.eks. kan tage i biograf, i motionscenter m.v. Med indretning af café vil der skabes mulighed for sociale arrangementer, hvor såvel andre bofællesskaber (ligesindede), naboer og venner af stedet vil blive inviteret det kan være musik/filmaftner, foredrag, galleri/udstillinger m.m. Pædagogik: Der arbejdes ud fra den enkelte bruger og dennes valgfrihed i livet Med respekt for den enkelte beboers valgfrihed, skal de guides til udvikling på områder som øger den enkeltes livskvalitet og den enkeltes uafhængighed af støtte. Respekt og værdighed overfor beboerne som ligeværdige mennesker, hvor den ene har brug for hjælp. Handleplaner er et af arbejdsredskaberne til at nå de mål beboerne sætter sig. Mål kan kun opnås ved positivt samarbejde i respekt, værdighed og tillid. Handleplanmøder vil som udgangspunkt foregå 1 gang årligt. Her deltager bruger, vedkommendes kontaktperson og repræsentant fra hjemkommune. Som pædagogisk grundlag arbejdes efter Teacch, sociale historier og selvindsigt. Teacch tager sit udgangspunkt i at klarlægge den enkeltes stærke og svage sider og lade dem være udgangspunkt for udvikling. Konkret arbejdes med at nedbryde arbejdsprocesser i overskuelige opgaver gennem visualisering f.eks. ved uge- og dagsplaner ned til beskrivelser af arbejdsopgaver som øger muligheden for at udføre opgaver selvstændigt. 6

7 Det er vigtig for målgruppen at vide hvad skal jeg i dag, i morgen og hvad skal jeg som det næste efter det jeg gør lige her og nu. I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse- og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved, at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Som udgangspunkt skiftes kontaktperson hvert 3. år, hvis ikke andet aftales. Personale: Personalesammensætning Leder kaldet forstander Ulla Møller-Christensen, forudsættes ansat. Se vedlagte CV for nærmere oplysninger. Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Boog Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Sekretær for bestyrelsen og have ansvaret for den daglige administration herunder regnskab og økonomi. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Socialpædagogisk daglig leder Der ansættes souschef, der skal være daglig pædagogisk leder. Vedkommende får ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Uddannet socialpædagogisk personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske 7

8 personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil gives til nyansatte uden erfaring. Tilknyttet psykolog som yder supervision til personale og tager samtaler med brugerne efter aftale/behov. Samtaler med psykolog indgår ikke i grundtaksten. Administrativ assistent, som sammen med forstander varetager daglige administrative opgaver herunder kontakten til betalingskommunerne. Pedel/viceværtsfunktion varetages som del af beskæftigelsesdelen. Bo-tilbud dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Uddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling: Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 8

9 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser 103 og Lov 564 Det meningsfyldte liv! Målet er: At have noget at stå op til hver dag At mestre livet Kunne klare sig selv med så lidt støtte som muligt Antal pladser: 15 pladser i alt. Brugerne kan komme dels fra Fonden Bo- og Beskæftigelses bo-tilbud, beskæftigelsesafklaringstilbud eller udefra. 3 pladser er ungdomsuddannelsespladser med tilhørende undervisning. (jf Lov 564, af 06/06/2007). Målgruppe: Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. Ungdomsuddannelsespladserne retter sig mod unge fra år. De modtager pension. Enkelte i beskæftigelsesafklaring og ungdomsuddannelsen kan modtage kontanthjælp. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 9

10 Beskæftigelsesmuligheder: Udnytte stedets naturlige muligheder for arbejdspladser f.eks. Gartneri, værksteder, køkken/café/ m.v. Søge samarbejde med lokale og andre virksomheder og arbejdspladser om beskyttet beskæftigelse individuelt og for grupper med pædagogisk støtte Samarbejde med uddannelsessteder lokalt Ungdomsuddannelsesforløb med tilhørende undervisning og praktikforløb. En mulighed for at skabe sig en tilværelse, hvor det at have et arbejde er en vigtig del af hverdagen. Jeg har en betydning Jeg gør en forskel. Tilbuddet skal tilpasses den enkelte hvor målet er at udnytte den enkeltes interesser og ønsker om beskæftigelse. Det betyder, at der skal udvises stor fleksibilitet og idérigdom fra personalets side, for at finde job- og evt. uddannelsesmuligheder på stedet eller i det omgivende (lokal)samfund. Pædagogisk arbejdes med visualisering og tydelighed i arbejdsprocesserne og arbejdsopgaver for at øge selvstændighed og uafhængighed af støtte ved udførelsen af opgaver. Pædagogisk arbejdes efter principperne i Teacch. Hver bruger - kaldet medarbejder - vil have et uge - og et dagsskema for at skabe tryghed og forudsigelighed. Alt afhængig af den enkelte medarbejders behov for visualisering, vil arbejdsopgaver blive struktureret ved hjælp af støttekort/skemaer som giver overblik og tydelighed i opgaverne. Visitation og indslusningsforløb: Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre ( andre pårørende), hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og værkstedsleder. For at sikre en så homogen medarbejdergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og beskæftigelsestilbuddet Fonden Bo- og Beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 12 uger, dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige medarbejdere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at 10

11 kunne justere det pædagogiske arbejde med medarbejderen i takt med at kendskabet til vedkommendes behov og vanskeligheder øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Personale: Forstander Forstander varetager de administrative opgaver og knytter kontakter til eksterne samarbejdspartnere. Souschef Souschef står for arbejdstilrettelæggelsen for det socialpædagogiske personale i samråd med den værkstedsansvarlige afdelingsleder. Afdelingsleder o Til at varetage beskæftigelsestilbuddet ansættes en værkstedsansvarlig leder. Vedkommende skal være med i udviklingen af og afviklingen af den daglige drift og arbejdstilrettelæggelse i beskæftigelsesdelen. Erfaring fra området er ønskelig, men ikke en betingelse. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. o o o Øvrigt værkstedspersonale ansættes efter såvel faglige som menneskelige kvalifikationer. Erfaring med ASF kan ikke forventes. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Det socialpædagogiske personale vil også have arbejde i botilbuddet. Læreruddannet Til at varetage undervisningen i Ungdomsuddannelsen vægtes det højt, at det er personer med erfaring med undervisning af målgruppen. Beskæftigelsestilbuddet 220 dage om året. Ungdomsuddannelsen efter gældende lovgivning. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med 11

12 brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevarer respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Personalets efteruddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Det indebærer at være åben for alternative frem for traditionelle måder at løse opgaver såvel indholdsmæssigt som praktisk tilrettelæggelse. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 12

13 Bo- afklaringsforløb - 107, 104 Når de unge fylder 18 år, sker der mange forandringer rent lovgivningsmæssigt for personer med ASF. Ved det fyldte 18 år skal de typisk igennem en undersøgelse af deres arbejdsevne, hvorefter det vurderes om de skal i ordinær beskæftigelse med løntilskud, eller om de skal have pension og i beskyttet beskæftigelse. Med den ny ungdomsuddannelseslov for unge med særlige behov, der trådte i kraft , må det forventes, at mange unge fremover vil gå direkte fra grundskole til et ungdomsuddannelsestilbud, hvor bo-træning og erhvervsafklaring indgår i uddannelsesforløbet. Det betyder dog ikke at alle vil få tilbud der tilgodeser netop deres behov. Behovet for tilbud hvor de unge kan få afklaret deres fremtidige bo- og erhvervssituation vil derfor være stor. Mange af disse unge vil have potentiale til at udvikle sig med den rette støtte, men da de typisk, i kraft af deres sociale vanskeligheder, ikke vil have et ret stort erfaringsgrundlag at bygge en fremtidig bo- og beskæftigelsessituation på, kræver det oparbejdelse af færdigheder og strategier for at kunne mestre eget liv med så lidt støtte som muligt. Bo- afklaring er et tilbud om: afklaring i forhold til egen bolig med støtte eller bofællesskab uddannelsesafklaring beskæftigelsesafklaring Målgruppe: Op til 6 pladser, hvor målgruppen er unge fra 18 - til ca. 25 år. De vil typisk have diagnosen Aspergers Syndrom eller højtfungerende med autisme og komme direkte fra at være hjemmeboende hos forældre eventuelt fra en uhensigtsmæssige bo-situation i andet botilbud, hvor de ikke trives og har brug for en afklaring om nyt tilbudsform. Fælles for målgruppen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret tilbud. De har brug for støtte i forhold til praktiske daglige gøremål og til at få struktur i forhold til sociale fritids- som uddannelses- og erhvervsaktiviteter. Visitation: Visitation foregår mellem den unge, forældre, hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, souschef og tilknyttet psykolog. 13

14 Ved visitationen lægges vægt på, at den unge viser interesse for at komme i et boafklaringsforløb. For at den unge har et reelt grundlag at træffe beslutning på, vil der være mulighed for at komme i praktik, efter nærmere aftale, inden endelig aftale indgås. Pris for praktikforløb aftales individuelt med udgangspunkt i prisfastsættelsesbudget for tilbuddet. Indhold i forløbet: Indholdet i forløbet vil blive bygget op omkring den unge og dennes afklaring i forhold til fremtidig bo, uddannelse og beskæftigelse. Konkret vil de unge kunne indgå i Fonden Bo- og Beskæftigelses øvrige aktiviteter, men i høj grad også være i uddannelse eller praktikforløb uden for Fonden Bo- og Beskæftigelse. Varigheden af opholdet vil variere, da det vil være afhængig af den unges parathed til at komme videre i andet tilbud. Målet er udslusning direkte videre i anden bolig og ikke at komme tilbage til forældre indtil egnet tilbud findes. Fonden Bo- og Beskæftigelse vil samarbejde med hjemkommune om at finde egnet fremtidigt bo-tilbud. Indslusning: Der vil være indslusningsforløb på 12 uger, hvor der udarbejdes en handleplan med både de kortsigtede mål for opholdet, indhold i forløbet, stærke og svage sider og de langsigtede mål hvad skal der arbejdes hen mod! Uddannelse beskæftigelsesafklaring, egen bolig - bofællesskab osv. For at være så godt klædt på til at modtage den unge som muligt, vil den unge skulle aflevere et skema med interesser, stærke sider og hvad vedkommende ikke er så glad for eller har vanskeligt ved m.m. Den unge får en fast kontaktperson tilknyttet, som hjælper med at fastholde aftalte mål og som tager løbende samtaler med den unge i hverdagen. Samtaler som øger den unges forståelse for egne begrænsninger og hvordan der kan sættes ind for at kompensere for vanskelighederne og gives mulighed for udvikling. Der afholdes statusmøder efter behov, dog mindst 1 gang pr. mdr., hvor den unge og vedkommendes kontaktperson aftaler mål for den nærmeste fremtid. Der kan deltage andre efter behov og kun efter aftale med den unge, f.eks. forældre eller fagpersoner som har med den unge at gøre i dagligdagen evt. UU-vejleder. Udslusning: Inden udslusning vil der være handleplanmøde med hjemkommune, hvor udslusning og videre forløb aftales, så alle parter er sikre på, der er nogle der tager over efter udslusning. 14

15 Efterværn som følger den unge ud af tilbuddet i den udstrækning, som er nødvendig for at fastholde de tilegnede kompetencer og til der er klare aftaler for støtteforanstaltninger fra hjemkommune. Det pædagogiske arbejde: I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Personale: Forstander på Fonden Bo- og Beskæftigelse Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Bo- og Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Souschef, der skal være daglig pædagogisk leder med ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring 15

16 Bo-afklaringen dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Efteruddannelse af personalet vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling : Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Værelser: De unge bor på eget værelse og deler bad/toilet. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Samarbejdspartnere: Landsforeningen Autisme Fonden Bofællesskabet Bakkevej Andre bo- og beskæftigelsestilbud Center for Autisme VUC/tekniske skoler/dag- og aftenskoler Lokale virksomheder/forretningsliv Kommunale samarbejdspartnere Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Toftekærsvej Gentofte Mobil: Mail: 16

17 Tillæg til projektbeskrivelse. Medarbejderressourcer for de tre afdelinger: Bo-afklaring: En normering på 6,3 fuldtidsstillinger inklusiv Leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,8. Der indgår sovende nattevagt. Beskæftigelse og ungdomsuddannelse: En normering på 5,7 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,2. Bo-tilbud: Normeringen vil ligge på ca. 8,4 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef. Der indgår sovende nattevagt. Når bo-tilbuddet kommer i gang, vil der skulle ses på den samlede normering i de tre afdelinger i forhold til leder og souschefs andel af normeringen, hvorfor der er usikkerhed omkring den endelige normering.. 17

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Kollegiet Vestergade Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Bofællesskabet. Botilbud i Ringsted. til. voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende

Bofællesskabet. Botilbud i Ringsted. til. voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende Bofællesskabet Botilbud i Ringsted til voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende Egnede botilbud til voksne mennesker med autisme og som er moderat- og højtfungerende, findes kun

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Uddannelsescenter UiU

Uddannelsescenter UiU Uddannelsescenter UiU STU i København Alle ca. 450 unge i STU i København er visiteret til STU-tilbud ud fra en målgruppe kategorisering. 1. Unge med specifikke vanskeligheder, som f.eks. autisme 2. Unge

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

2010 Autismekonsulenterne.dk

2010 Autismekonsulenterne.dk 2010 Autismekonsulenterne.dk [YDELSEKATALOG] For Boligfællesskabet Freyas Kvarter Forord Indledningsvis vil Autismekonsulenterne.dk takke for forespørgelsen på etableringen og driften af et boligfællesskab

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen Januar 2014

Servicedeklaration for Broskolen Januar 2014 Servicedeklaration for Broskolen Januar 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Autismen i fokus. Hvad kan det betyde for ungdomslivet? Inklusion versus integration. Go between. Autisme spektrum Forstyrrelse

Autismen i fokus. Hvad kan det betyde for ungdomslivet? Inklusion versus integration. Go between. Autisme spektrum Forstyrrelse Autisme spektrum Forstyrrelse Hvad kan det betyde for ungdomslivet? Go between Konsulent firma med speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning

Læs mere

Studentereksamen for unge med autisme / Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med autisme / Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med autisme / Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder fra sommeren 2011 unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet

Servicedeklaration for. AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne på Kirkevej Hus A, Hus C og Værkstedet Praktiske oplysninger Kirkevej 14, A,B,C 5772 Kværndrup Tlf.: 99442929 Forstander: Torben Bøg-Jensen

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Relevant lovgivning på området Lov om socialservice 83, 85 samt 104 Bekendtgørelse om social tilsyn af 19. december 2013 Mål- og aldersgruppe Tilbuddet

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 Kontaktoplysninger FAKTA Det socialpsykiatriske bo og behandlingstilbud Skibbyhøj Birkevej 6, 4050 Skibby Tlf: 47 35 22 88 Mail: Skibbyhoej@frederikssund.dk

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere