Fonden Bo- og Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Bo- og Beskæftigelse"

Transkript

1 Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL 107, 103 og 104 og Lov nr. 564 (Ungdomsudd.) Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Mobil: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og Berettigelse side 3 Botilbud side 4 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser side 9 Bo- afklaring side 13 Samarbejdspartnere og kontaktoplysninger side 17 2

3 Baggrund og Berettigelse Antallet af personer der diagnosticeres med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har været stærkt stigende de sidste 10 år ikke mindst da man ændrede diagnosekriterierne midt i 90 erne, hvor diagnosen Aspergers Syndrom blev anerkendt. Det skønnes at ca personer i Danmark har en diagnose inden for ASF. Dette betyder, at kommunerne nu står overfor en lang række udfordringer med at skaffe egnede tilbud til disse personer, ikke mindst i voksenalderen. Mange kommuner har tilbud så længe børnene er i skolealderen, men når de fylder 18 år og der skal tænkes på bo- og beskæftigelse er der stadig langt fra nok varierede tilbud til disse personer. Det er netop variationen i tilbuddene der er vigtig, da vi har at gøre med en målgruppe der er meget forskellig. Den eneste fællesnævner for denne målgruppe er behov for overskuelighed, forudsigelighed, faste regelsæt og små enheder. Livskvalitet for disse mennesker skal derfor skabes gennem fleksibilitet, samarbejde og afmålt støtte for den enkelte for at mestre eget liv. Derfor er der overordnet behov for flere forskelligartede tilbud til mennesker med ASF o Behov for boformer med varieret støtte o Behov for individuelt tilrettelagt beskæftigelse i beskyttet miljø o Behov for tilbud i fritiden (interesser) o Behov for støtte til socialt samvær med ligestillede og i det hele taget. o Behov for bo-afklaringsforløb o Behov for uddannelsestilbud på særlige vilkår Fonden Bo- og Beskæftigelse er et bo- og beskæftigelsestilbud og et bo-afklaringsforløb der tilgodeser forskelligheden hos den enkelte. I det følgende beskrives tilbuddene som 3 selvstændige enheder. Bo-afklaringen vil både benytte det interne beskæftigelsestilbud, men vil også benytte uddannelses- og erhvervspraktikforløb eksternt. Det samme gælder for Ungdomsuddannelsespladserne. Målgruppen vil være den samme for alle 3 tilbud, dog vil der i bo-afklaring også være personer som har et højere funktionsniveau, men som på trods af dette har behov for et afklaringsforløb i beskyttet miljø. Fysisk beliggenhed og udenomsarealer: Bolig med erhvervslokaler. Nybyggede boliger til botilbud. 6 værelser i hovedhus med fælles bad/toilet til bo-afklaringstilbud. Med: Gå afstand til offentlig transport og indkøb Gode muligheder for at benytte lokale idrætsfaciliteter Gode muligheder for beskæftigelse i stedets eksisterende bygninger Gode muligheder for lokalt samarbejde Gode indfaldsveje og offentlig transport for personale fra hele hovedstadsregionen. 3

4 Botilbud Værdigrundlag At se det enkelte menneskes potentiale At respektere individet og skabe rammer for udvikling på egne betingelser Livskvalitet kan ikke diskuteres eller sættes i faste rammer! Værdigrundet bygger på et menneskesyn, der ser alle mennesker som ligeværdige og med rettigheder på lige fod uanset handicap. Ret til en tilværelse med selvbestemmelse over eget liv. Ret til valgmuligheder i forhold til bolig, beskæftigelse og fritid. For denne målgruppe kræver dette støtte fra andre, hvorfor ansatte skal respektere brugerne som selvstændige mennesker med eget liv og egen forestilling om, hvad den enkelte har af behov og ønsker. Nøgleord er respekt, værdighed, retten til at blive hørt og lyttet til og at personale omkring den enkelte er hjælpere hvis opgave det er at støtte den enkelte i at nå sine mål. Målgruppe Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. De modtager pension. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 4

5 Indhold i tilbuddet: Visitation og indslusningsforløb Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre (andre pårørende), hjem-kommune og et visitationsudvalg på Fonden Bo- og beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og tilknyttet psykolog. For at sikre en så homogen beboergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og Fonden Bo- og beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet og samvær med øvrige beboere. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 3 mdr., dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige beboere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at kunne justere det pædagogiske arbejde med beboeren i takt med at kendskabet til beboerens behov øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Fysiske rammer: Botilbud med op til 8 pladser Bolig: Fællesområde: Egen indgang Opholdstue 2 værelser stue og soveværelse Køkken Te-køkken Personalerum Bad/toilet Toilet I bo-tilbuddet indgår sovende nattevagt. I eftermiddags- og aftentimerne vil der være personale, som yder socialpædagogisk støtte til beboerne, f.eks. praktisk hjælp til personlig hygiejne, madlavning, og rengøring m.v., men også i det sociale samvær ved f.eks. at planlægge og opfordre til fællesaktiviteter i fællesstue, café, idrætsaktiviteter m.m. I dagtimerne vil beboerne som udgangspunkt være i beskæftigelse, men et dagsskema kan også indeholde pauser, hvor beboeren har brug for at være i egen lejlighed. Beboerne kan også have beskæftigelse uden for Fonden Bo- og beskæftigelse eller i kombination i løbet af ugen. Samværsaktiviteter: Støttes til at kunne dyrke sine interesser 5

6 o Hjælpe beboerne til at dyrke deres interesser konstruktivt, hvor det er muligt og giver den enkelte mening. Støtte til deltagelse i foreningsliv (interessser) m.v. Café/klub aftner o Fællesaktiviteter af social karakter. Invitere ligesindede, pårørende og andre indenfor til arrangementer. Tilbud om ferieture m.v. o Tilbud om deltagelse i udflugter, weekendture og ferieture. Det er et frivilligt tilbud som man aktivt skal vælge sig på. Motion som en del af hverdagen o At dyrke motion er lige så vigtigt som at gå på arbejde. o Finde den motionsform der passer den enkelte. o Benytte sig af lokale idrætsfaciliteter og naturen omkring. o Oprettelse af idrætsforening Søge samarbejde med andre idrætsforeninger om idrætsstævner/fodboldturneringer m.v. Beoerne skal have mulighed for at indgå i sociale sammenhænge med ligestillede, fordi det er vigtigt at mødes med andre, som deler ens interesser eller som man taler godt med. Kunne knytte venskaber på egne betingelser i rammer med faste regelsæt og overskuelighed. Målgruppen har vanskeligt ved selv at tage initiativ til aktiviteter og ansatte skal derfor være igangsættere, men med det mål for øje, at beboerne selv og sammen med andre beboere f.eks. kan tage i biograf, i motionscenter m.v. Med indretning af café vil der skabes mulighed for sociale arrangementer, hvor såvel andre bofællesskaber (ligesindede), naboer og venner af stedet vil blive inviteret det kan være musik/filmaftner, foredrag, galleri/udstillinger m.m. Pædagogik: Der arbejdes ud fra den enkelte bruger og dennes valgfrihed i livet Med respekt for den enkelte beboers valgfrihed, skal de guides til udvikling på områder som øger den enkeltes livskvalitet og den enkeltes uafhængighed af støtte. Respekt og værdighed overfor beboerne som ligeværdige mennesker, hvor den ene har brug for hjælp. Handleplaner er et af arbejdsredskaberne til at nå de mål beboerne sætter sig. Mål kan kun opnås ved positivt samarbejde i respekt, værdighed og tillid. Handleplanmøder vil som udgangspunkt foregå 1 gang årligt. Her deltager bruger, vedkommendes kontaktperson og repræsentant fra hjemkommune. Som pædagogisk grundlag arbejdes efter Teacch, sociale historier og selvindsigt. Teacch tager sit udgangspunkt i at klarlægge den enkeltes stærke og svage sider og lade dem være udgangspunkt for udvikling. Konkret arbejdes med at nedbryde arbejdsprocesser i overskuelige opgaver gennem visualisering f.eks. ved uge- og dagsplaner ned til beskrivelser af arbejdsopgaver som øger muligheden for at udføre opgaver selvstændigt. 6

7 Det er vigtig for målgruppen at vide hvad skal jeg i dag, i morgen og hvad skal jeg som det næste efter det jeg gør lige her og nu. I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse- og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved, at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Som udgangspunkt skiftes kontaktperson hvert 3. år, hvis ikke andet aftales. Personale: Personalesammensætning Leder kaldet forstander Ulla Møller-Christensen, forudsættes ansat. Se vedlagte CV for nærmere oplysninger. Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Boog Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Sekretær for bestyrelsen og have ansvaret for den daglige administration herunder regnskab og økonomi. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Socialpædagogisk daglig leder Der ansættes souschef, der skal være daglig pædagogisk leder. Vedkommende får ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Uddannet socialpædagogisk personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske 7

8 personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil gives til nyansatte uden erfaring. Tilknyttet psykolog som yder supervision til personale og tager samtaler med brugerne efter aftale/behov. Samtaler med psykolog indgår ikke i grundtaksten. Administrativ assistent, som sammen med forstander varetager daglige administrative opgaver herunder kontakten til betalingskommunerne. Pedel/viceværtsfunktion varetages som del af beskæftigelsesdelen. Bo-tilbud dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Uddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling: Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 8

9 Beskæftigelsestilbud med ungdomsuddannelsespladser 103 og Lov 564 Det meningsfyldte liv! Målet er: At have noget at stå op til hver dag At mestre livet Kunne klare sig selv med så lidt støtte som muligt Antal pladser: 15 pladser i alt. Brugerne kan komme dels fra Fonden Bo- og Beskæftigelses bo-tilbud, beskæftigelsesafklaringstilbud eller udefra. 3 pladser er ungdomsuddannelsespladser med tilhørende undervisning. (jf Lov 564, af 06/06/2007). Målgruppe: Normalt begavede unge voksne med en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har brug for et struktureret tilbud. På tilknytningstidspunktet skal ansøger være mindst 18 år og ikke over 30 år. Ungdomsuddannelsespladserne retter sig mod unge fra år. De modtager pension. Enkelte i beskæftigelsesafklaring og ungdomsuddannelsen kan modtage kontanthjælp. De må ikke være udadreagerende og selvskadende eller have et kendt stof- eller alkoholmisbrug. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår dels i forhold til bolig, beskæftigelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte isolerer sig. De skal have interesser, der som udgangspunkt kan indpasses i de rammer som tilbuddet rummer men det er ikke en betingelse, da tilbuddet har som mål at sammensætte og udvikle tilbud som passer den enkelte beboer. Generelt for målgruppen er et behov for en forudsigelig hverdag med struktur gennem visualisering og overskuelige enheder og klare regelsæt. 9

10 Beskæftigelsesmuligheder: Udnytte stedets naturlige muligheder for arbejdspladser f.eks. Gartneri, værksteder, køkken/café/ m.v. Søge samarbejde med lokale og andre virksomheder og arbejdspladser om beskyttet beskæftigelse individuelt og for grupper med pædagogisk støtte Samarbejde med uddannelsessteder lokalt Ungdomsuddannelsesforløb med tilhørende undervisning og praktikforløb. En mulighed for at skabe sig en tilværelse, hvor det at have et arbejde er en vigtig del af hverdagen. Jeg har en betydning Jeg gør en forskel. Tilbuddet skal tilpasses den enkelte hvor målet er at udnytte den enkeltes interesser og ønsker om beskæftigelse. Det betyder, at der skal udvises stor fleksibilitet og idérigdom fra personalets side, for at finde job- og evt. uddannelsesmuligheder på stedet eller i det omgivende (lokal)samfund. Pædagogisk arbejdes med visualisering og tydelighed i arbejdsprocesserne og arbejdsopgaver for at øge selvstændighed og uafhængighed af støtte ved udførelsen af opgaver. Pædagogisk arbejdes efter principperne i Teacch. Hver bruger - kaldet medarbejder - vil have et uge - og et dagsskema for at skabe tryghed og forudsigelighed. Alt afhængig af den enkelte medarbejders behov for visualisering, vil arbejdsopgaver blive struktureret ved hjælp af støttekort/skemaer som giver overblik og tydelighed i opgaverne. Visitation og indslusningsforløb: Visitation foregår i et samarbejde med den unge, forældre ( andre pårørende), hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, daglig pædagogisk leder (souschef) og værkstedsleder. For at sikre en så homogen medarbejdergruppe som muligt, vil der før en egentlig optagelse, være et indslusningsforløb efter nærmere aftale. Længde og indhold af indslusningsforløbet aftales på et formøde, hvor der også lægges op til en egentlig samarbejdsaftale mellem beboer og beskæftigelsestilbuddet Fonden Bo- og Beskæftigelse. Indslusningsforløbet vil indbefatte praktik på stedet. Typisk vil et indslusningsforløb strække sig over 12 uger, dog med forbehold, hvis det hurtigt viser sig, at vedkommende falder uden for målgruppen eller på anden måde kan have en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til øvrige medarbejdere. Det forholdsmæssige lange indslusningsforløb skal ses i forhold til målgruppens vanskeligheder med forandringer. Det er derfor vigtigt med hyppige evalueringsmøder i starten, for hele tiden at 10

11 kunne justere det pædagogiske arbejde med medarbejderen i takt med at kendskabet til vedkommendes behov og vanskeligheder øges. Det vægtes højt, at forældre/pårørende er med i indslusningsforløbet, for at sikre et fremtidigt godt samarbejde. Personale: Forstander Forstander varetager de administrative opgaver og knytter kontakter til eksterne samarbejdspartnere. Souschef Souschef står for arbejdstilrettelæggelsen for det socialpædagogiske personale i samråd med den værkstedsansvarlige afdelingsleder. Afdelingsleder o Til at varetage beskæftigelsestilbuddet ansættes en værkstedsansvarlig leder. Vedkommende skal være med i udviklingen af og afviklingen af den daglige drift og arbejdstilrettelæggelse i beskæftigelsesdelen. Erfaring fra området er ønskelig, men ikke en betingelse. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. o o o Øvrigt værkstedspersonale ansættes efter såvel faglige som menneskelige kvalifikationer. Erfaring med ASF kan ikke forventes. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring. Det socialpædagogiske personale vil også have arbejde i botilbuddet. Læreruddannet Til at varetage undervisningen i Ungdomsuddannelsen vægtes det højt, at det er personer med erfaring med undervisning af målgruppen. Beskæftigelsestilbuddet 220 dage om året. Ungdomsuddannelsen efter gældende lovgivning. Supervision og uddannelse: For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med 11

12 brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevarer respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Personalets efteruddannelse vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Det indebærer at være åben for alternative frem for traditionelle måder at løse opgaver såvel indholdsmæssigt som praktisk tilrettelæggelse. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget 12

13 Bo- afklaringsforløb - 107, 104 Når de unge fylder 18 år, sker der mange forandringer rent lovgivningsmæssigt for personer med ASF. Ved det fyldte 18 år skal de typisk igennem en undersøgelse af deres arbejdsevne, hvorefter det vurderes om de skal i ordinær beskæftigelse med løntilskud, eller om de skal have pension og i beskyttet beskæftigelse. Med den ny ungdomsuddannelseslov for unge med særlige behov, der trådte i kraft , må det forventes, at mange unge fremover vil gå direkte fra grundskole til et ungdomsuddannelsestilbud, hvor bo-træning og erhvervsafklaring indgår i uddannelsesforløbet. Det betyder dog ikke at alle vil få tilbud der tilgodeser netop deres behov. Behovet for tilbud hvor de unge kan få afklaret deres fremtidige bo- og erhvervssituation vil derfor være stor. Mange af disse unge vil have potentiale til at udvikle sig med den rette støtte, men da de typisk, i kraft af deres sociale vanskeligheder, ikke vil have et ret stort erfaringsgrundlag at bygge en fremtidig bo- og beskæftigelsessituation på, kræver det oparbejdelse af færdigheder og strategier for at kunne mestre eget liv med så lidt støtte som muligt. Bo- afklaring er et tilbud om: afklaring i forhold til egen bolig med støtte eller bofællesskab uddannelsesafklaring beskæftigelsesafklaring Målgruppe: Op til 6 pladser, hvor målgruppen er unge fra 18 - til ca. 25 år. De vil typisk have diagnosen Aspergers Syndrom eller højtfungerende med autisme og komme direkte fra at være hjemmeboende hos forældre eventuelt fra en uhensigtsmæssige bo-situation i andet botilbud, hvor de ikke trives og har brug for en afklaring om nyt tilbudsform. Fælles for målgruppen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret tilbud. De har brug for støtte i forhold til praktiske daglige gøremål og til at få struktur i forhold til sociale fritids- som uddannelses- og erhvervsaktiviteter. Visitation: Visitation foregår mellem den unge, forældre, hjemkommune og visitationsudvalget på Fonden Bo- og Beskæftigelse. Visitationsudvalget består af forstander, souschef og tilknyttet psykolog. 13

14 Ved visitationen lægges vægt på, at den unge viser interesse for at komme i et boafklaringsforløb. For at den unge har et reelt grundlag at træffe beslutning på, vil der være mulighed for at komme i praktik, efter nærmere aftale, inden endelig aftale indgås. Pris for praktikforløb aftales individuelt med udgangspunkt i prisfastsættelsesbudget for tilbuddet. Indhold i forløbet: Indholdet i forløbet vil blive bygget op omkring den unge og dennes afklaring i forhold til fremtidig bo, uddannelse og beskæftigelse. Konkret vil de unge kunne indgå i Fonden Bo- og Beskæftigelses øvrige aktiviteter, men i høj grad også være i uddannelse eller praktikforløb uden for Fonden Bo- og Beskæftigelse. Varigheden af opholdet vil variere, da det vil være afhængig af den unges parathed til at komme videre i andet tilbud. Målet er udslusning direkte videre i anden bolig og ikke at komme tilbage til forældre indtil egnet tilbud findes. Fonden Bo- og Beskæftigelse vil samarbejde med hjemkommune om at finde egnet fremtidigt bo-tilbud. Indslusning: Der vil være indslusningsforløb på 12 uger, hvor der udarbejdes en handleplan med både de kortsigtede mål for opholdet, indhold i forløbet, stærke og svage sider og de langsigtede mål hvad skal der arbejdes hen mod! Uddannelse beskæftigelsesafklaring, egen bolig - bofællesskab osv. For at være så godt klædt på til at modtage den unge som muligt, vil den unge skulle aflevere et skema med interesser, stærke sider og hvad vedkommende ikke er så glad for eller har vanskeligt ved m.m. Den unge får en fast kontaktperson tilknyttet, som hjælper med at fastholde aftalte mål og som tager løbende samtaler med den unge i hverdagen. Samtaler som øger den unges forståelse for egne begrænsninger og hvordan der kan sættes ind for at kompensere for vanskelighederne og gives mulighed for udvikling. Der afholdes statusmøder efter behov, dog mindst 1 gang pr. mdr., hvor den unge og vedkommendes kontaktperson aftaler mål for den nærmeste fremtid. Der kan deltage andre efter behov og kun efter aftale med den unge, f.eks. forældre eller fagpersoner som har med den unge at gøre i dagligdagen evt. UU-vejleder. Udslusning: Inden udslusning vil der være handleplanmøde med hjemkommune, hvor udslusning og videre forløb aftales, så alle parter er sikre på, der er nogle der tager over efter udslusning. 14

15 Efterværn som følger den unge ud af tilbuddet i den udstrækning, som er nødvendig for at fastholde de tilegnede kompetencer og til der er klare aftaler for støtteforanstaltninger fra hjemkommune. Det pædagogiske arbejde: I det pædagogiske arbejde vil der både på det uformelle plan og mere målrettet blive arbejdet med at styrke målgruppens selvforståelse og derved øge den enkeltes udviklingsmuligheder. Uformelt i den daglige omgang ved at vise respekt og være klædt på til at samtale om personlige emner med den enkelte beboer, men også mere formelle forløb i form af kursusforløb /samtalegrupper/aktiviteter med emner omkring ungdomsliv voksenliv og alt hvad det indebærer, herunder kærester, seksualitet, venskaber, identitet m.v. Det sætter store krav til det pædagogiske personales viden om autisme og autismespecifik pædagogik at arbejde med denne målgruppe. Efteruddannelse og kurser vil derfor være højt prioriteret. Personalemøder samt supervision er naturlige redskaber i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger (botilbud /dagtilbud/ bobeskæftigelsesafklaring) dels for at skabe en fællesskabsfølelse, men også for at udnytte og udvikle personalegruppen bedst muligt og give god mulighed for erfaringsudveksling. Konkret ved at det socialpædagogiske personale har vagter både i bo- og beskæftigelsestilbuddet. Derudover holdes fællesmøder for alle personaler 1 gang månedligt eller efter behov. Den enkelte afdeling holder personalemøde mindst hver 2.uge eller efter behov. Alle brugere har en kontaktperson. Det vægtes højt, at finde en kontaktperson, der fungerer godt sammen med den enkelte bruger, for at fremme de bedst mulige forhold for udvikling. Personale: Forstander på Fonden Bo- og Beskæftigelse Forstanderens arbejdsopgaver er at have det overordnede ansvar for driften af Fonden Bo- og Beskæftigelse. Såvel det overordnede pædagogiske, som den øvrige del af driften. Derudover varetage interesserne udadtil og skabe kontakter til lokalmiljøet og potentielle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Souschef, der skal være daglig pædagogisk leder med ansvaret for den daglige pædagogiske arbejdstilrettelæggelse og er stedfortræder for forstanden. Vedkommende skal have erfaring indenfor ASF. Socialpædagogisk uddannet personale Det vægtes højt, at det uddannede socialpædagogiske personale har menneskelige egenskaber der matcher stedets ånd og øvrige personalegruppe, frem for erfaring med målgruppen. Dog vil det være vigtigt at der i den samlede socialpædagogiske personalegruppe er erfaring med området. Kursus i autismespecifik pædagogik vil blive givet til nyansatte uden erfaring 15

16 Bo-afklaringen dækker 365 dage om året. Der indgår sovende nattevagt. Supervision og uddannelse For at fastholde og udvikle personalets ressourcer er det vigtigt med en fast supervision lagt ind i arbejdstiden. Supervision skal hjælpe personalet med at komme videre i arbejdet med brugerne så de ikke overskrider grænserne, bevare respekten og selv føler de yder et godt stykke arbejde. Ligesom supervisionen skal fastholde personalets sigte med det pædagogiske arbejde med den enkelte bruger og stedet som helhed. Efteruddannelse af personalet vil være højt prioriteret det kan tænkes som specielle forløb tilrettelagt for personalegruppen eller ved brug af udbudte kurser/konferencer. Idé-udvikling : Alle ansatte skal se det som sin opgave, at se muligheder, for at finde de bedste løsninger for den enkelte bruger. Værelser: De unge bor på eget værelse og deler bad/toilet. Økonomi: Se vedlagte prisfastsættelsesbudget Brugerne: Brugerråd - som har fast tilknyttet ekstern kontaktperson (psykolog eller socialrådgiver) Fonden Bo- og Beskæftigelse Idrætsforening Café/klub Samarbejdspartnere: Landsforeningen Autisme Fonden Bofællesskabet Bakkevej Andre bo- og beskæftigelsestilbud Center for Autisme VUC/tekniske skoler/dag- og aftenskoler Lokale virksomheder/forretningsliv Kommunale samarbejdspartnere Kontaktoplysninger: Ulla Møller-Christensen Toftekærsvej Gentofte Mobil: Mail: 16

17 Tillæg til projektbeskrivelse. Medarbejderressourcer for de tre afdelinger: Bo-afklaring: En normering på 6,3 fuldtidsstillinger inklusiv Leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,8. Der indgår sovende nattevagt. Beskæftigelse og ungdomsuddannelse: En normering på 5,7 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef med henholdsvis 0,5 og 0,2. Bo-tilbud: Normeringen vil ligge på ca. 8,4 fuldtidsstillinger inklusiv leder og souschef. Der indgår sovende nattevagt. Når bo-tilbuddet kommer i gang, vil der skulle ses på den samlede normering i de tre afdelinger i forhold til leder og souschefs andel af normeringen, hvorfor der er usikkerhed omkring den endelige normering.. 17

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er:

Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: Servicedeklaration for AutismeCenter Holmehøj Vores værdier er: forundringsparat, som grundlag for udvikling begejstring og fællesskab ordentlighed i det vi siger og gør. 1 Praktiske oplysninger Holmehøjvej

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård.

Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård. Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Dronningensvej 4, 2 Postboks 169 2000 Frederiksberg Telefon 38 88 36 36 kfbu@kfbu.dk Telefax 38 88 03 13 www.kfbu.dk Postgiro 502-2878 Centerchef Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere