VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION"

Transkript

1 Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den: November 2003 Forord Indikation: Når der i afdelingen ligger en patient, hvis tilstand må formodes at føre til hjernedød inden for kort tid, bør mulighederne for donation overvejes. De forskellige transplantationer er afhængig af tilgang af velegnede organer fra afdøde donorer. Det er defor vigtigt, at enhver potentiel organdonor behandles, så de forskellige organer er anvendelige ved en eventuel transplantation. For at konstatere hjernedød, foretages 2 kliniske undersøgelser, med mindst l times mellemrum. (Diagnosen hjernedød må først stilles 6 timer efter indtræden af coma og ophør af spontan respiration). Patienten erklæres død, når 2. hjernedødsundersøgelse bekræfter hjernens død. Morstidspunktet er tidspunktet for afslutningen af 2. hjernedødsundersøgelse. Når diagnosen hjernedød er stillet, skal der indhentes tilladelse til donation. Loven fastslår, at den afdøde skal have tilkendegivet ønske om organdonation, eller at de nærmeste pårørende giver tilladelse til anvendelse af organerne. I retslægelige tilfælde skal der også indhentes tilladelse fra politiet. (Ligsynsloven.) Procedure: Donorplejen til organdonor adskiller sig fra sygeplejen til andre patienter, ved at den intensive pleje fortsætter, efter at døden er konstateret ved hjernedødskriteriet. Behandlingen tager ikke længere sigte på patientens helbredelse, men er rettet mod funktionen af de organer, der kan anvendes til transplantation. Behandlingen af en potentiel donor er altid i overensstemmelse med intensiv pleje, da hjernedød kan ledsages af: Tab af kredsløbets regulation med følgende blodtryksfald og aftagende diureser. Diabetes insipidus med store diureser som medfører væske- og elektrolytforstyrrelser. Ophør af temperaturreguleringen med følgende lav temperatur. Umiddelbart efter konstatering af hjernedød og tilladelsen til organdonation er givet, kontaktes transplantationscenter på RH. Koordinatoren får oplysninger om den potentielle donors aktuelle status, som er afgørende for, hvilke organer der kan bruges til transplantation. Når koordinatoren har tilbagemeldt, at man er interesseret i at anvende organerne til transplantation, sendes blodprøver til RH s blodbank Når alt er klart, køres patienten under forsat ventilation til operationsgangen, hvor organudtagningen finder sted. Efter udtagningen ophører ventilationen. Når organudtagningen er overstået, kommer afdøde tilbage til intensiv afdeling, hvor de pårørende kan tage afsked med deres afdøde, eller køres direkte til morsrummet i kælderen, hvis der ingen pårørende er. 36

2 Kriterier Diagnosen hjernedød er stillet. Samtykke/tilladelse til organdonation. Eksklusionskriterier (Aktuel hepatitis). Kendt HIV-positiv. Ekstracerebrale maligne tumorer. Ubehandlet sepsis eller udbredte infektioner. Er der tvivl om patienten kan være donor, bør man altid ringe til koordinatoren. Donormelding Når mulighed for organdonation foreligger, kontaktes koordinatoren på RH. Rigshospitalet: Telefonnummer Transplantationskoordinator (kl hverdage): vagthavende koordinator: Telefonnummer Henvisning af Omstillingen RH Donorregister: Checkes af koordinator. Telefonnummer Procedure Ved potentiel donor (afgøres af R's bagvagt) påbegyndes højintensiv behandling, se side 8. De første donorundersøgelser udføres - markeret med * side 6. l. hjernedødsundersøgelse udføres. 2. hjernedødsundersøgelser må først foretages efter mindst l time, og undersøgelserne skal udføres af 2 forskellige læger (fra afd. N). De 2 læger, der skal lave hjernedødsundersøgelsen, er den læge, der har passet pt. (dvs. intensivlægen) og 1 læge, der er specialist i neurokirurgi, neurologi eller neurofysiologi. Begge læger er til stede ved begge undersøgelser. (Diagnosen hjernedød må først stilles 6 timer efter indtræden af coma og ophør af spontan respiration, og først efter 24 timer, hvis hjertestop er grunden til coma.). "Skema til brug ved konstatering af hjernedød udfyldes. Samtykke/tilladelse til transplantation via donorregister og pårørende. Udfylde Skema til brug ved indhentning af samtykke. Hvis der skal foretages retslægeligt ligsyn, skal politiet forinden erklære sig indforstået med transplantation. Melding til transplantationskoordinator RH. Der gives oplysninger vedrørende potentiel donor - se side hjernedødsundersøgelse udføres. (Morstidspunkt). "Skema til brug ved konstatering af hjernedød udfyldes. Udføre manglende prøver og undersøgelser, se side 6. Forbered et ekstra anæstesihold. Ved lungedonation kommer 1 anæstesilæge fra RH. Underrette CO1 s operationsgang om donation. Donorpleje, se side 8. Tilbagemelding fra RH om tidspunktet for organudtagning. Beskeden videregives til anæstesiholdet og operationsgangen. 37

3 Anæstesiskema stemples. (Der bruges bedøvelse ved udtagning af organer, på grund af evt. spinalreflekser og karforandringer). Udfylde morspapirer og klargøre dødsattest. Donor skal have tåseddel på til operationen. I de tilfælde hvor de pårørende er tilstede, kan den påsættes på operationsgangen. Identifikation af donor. Afd. R s vagthavende læge og intensiv sygeplejerske sikrer identiteten på basis af journalens data og håndledsidentifikationen, og bekræfter over for anæstesiholdet, at der er tale om den donor, der skal afhentes til operationsgangen med henblik på organudtagning. Journal, rtg-billeder og andre observationsskemaer samt 2 ampuller minirin følger donor. I de tilfælde, hvor der er pårørende til donor på afdelingen, følger en sygeplejerske med til operationsgangen. Efter organudtagningen (ca. 3-6 timer) følger en intensiv sygeplejerske afdøde tilbage til intensivafdelingen, hvor de pårørende kan tage afsked. I de tilfælde, hvor de pårørende ikke ønsker at se den afdøde, gøres afdøde i stand på operationsgangen og køres direkte til morsrummet. (Husk at sende et morslagen med til operationsgangen.). 38

4 Donorundersøgelser * Højde og vægt. Blodprøver: * Se-pentobarbital. Undersøges på RH se nederst på siden. * Hæmoglobin. Klinisk biokemisk afdeling, BBH * Leukocytter. - * Natrium. - * Kalium. - * Kreatinin. - * Glucose. - * Syre-base status. (Afd. R) * Blodtype. RH Blodbanken + BBH Bas-test RH Blodbanken Serumcarbamid. BBH ALAT. - Bilirubin. - Alk. fosfatase. - Koagulationsprøver - HbsAg, HBs AB HBc RH Blodbanken. HIV. - CMV. - HCV. - Vævstype. - Crossmatch. - Urinprøver: * Rutine-stiks. BBH EKG: * BBH Røntgen: * Thorax. BBH Evt. ekkokardiografi. - Afd. Y's l. reservelæge. Evt. koronorangiografi. - * = Undersøgelser der skal foreligge inden melding til RH. Prøver til RH må gerne tages fra CVK. Hvis patienten har fået tiomebumal, skal der ikke sendes nogen prøver afsted, men der aftales med vagthavende overlæge, hvornår patienten formodes at have udskilt stoffet, så der kan laves hjernedødsundersøgelse. Hvis der er givet mebumal, undersøges der for se-pentobarbital på RH s kliniske kemiske afd, efter forudgående aftale tlf , i vagterne til afd Prøven sendes med specielt rekvisionskort fra RH. Øverst på rekvisionen noteres Organdonor og Rekv, afd. C Prøven sendes med taxa til RH Blegdamsvejen, klinisk biokemisk afd. KB (Opgang 3, 1.sal). Svar på prøven tlf

5 Oplysninger til koordinator vedrørende potentiel organdonor Dato:... Donorsygehus:... Afd:...Tlf:... Kontaktperson:... Personsøger:... Donors navn:... Cpr.nr:... Blodtype:... Vægt:... Højde:... Erklæret hjerbedød, dato:... Klokken:... Samtykke fra donor eller pårørende:... Diagnose:... Extracerebrale traumer:... Anamnese. Hjertestop:... Aktuelle infektioner:... Hjertesygdomme:... Lungesygdomme:... Hypertension:... Nyresygdomme:... Leversygdomme:... Diabetes:... Alkoholmisbrug:... Medicinmisbrug:... Tidl. operationer:... Aktuelle status. Temp:... Puls: BT:... CVP:... Thorax-rtg:... EKG:... Respirator siden:... FiO 2 % : PEEP:... Tidal volume:... Inspirationstryk:... Trakealsekret (klart/purulent):... Diureser de sidste 3 timer:... De sidste 24 timer:... Oliguri/anuriperioder (ja/nej):... Aktuel medicin. Art:...Dosis:... Hvor længe:... Art: Dosis: Hvor længe:... Laboratoriedata. B-hæmoglobin:... B-leukocytter:... PaO 2 :... S-kreatinin:... S-carbamid:... S-natrium:... S-kalium:... B-glucose:... S-bilirubin:... S-ALAT:... S-Alk.fosf:.... Trombocytter:.. INR:.. Urin ABS:... Samtlige prøvesvar vil ikke altid foreligge ved donormelding. Blodprøver til vævstype, crossmatch, HIV, CMV, HCV og HbsAg analyseres af blodbanken RH. Glas til dette formål bliver sendt med taxi fra RH til donorafdelingen, hvis de ikke i forvejen findes på afdelingen (14 CPD eller ACD glas, 1 EDTA glas og 2 tørglas). Efter prøvetagningen tilbagesendes glassene til RH - Blegdamsvejen, blodbanken, afd (Opgang 2, 3.sal). Husk at noterer alle rekvisioner med Organdonor og Rekv, afd. C

6 Donorpleje Etabler 2 intravenøse adgange, hvor det ene er et CVK og helst 3-løbende, for at måle CVP kontinuerligt. CVK lægges i vena jugularis dxt. Oprethold et CVP på 5-12 mm Hg. A-kanyle anlægges i venstre arterie radialis, for at måle BT. Det systoliske BT skal ligge på mm Hg. Hvis BT ikke kan holdes, begynd Dopamin-drop (efter skema) i en dosis på 2-10 mikrogram/kg/min. Andre presserstoffer bør ikke gives. Giv hurtigt i.v. infusion, evt albumin eller blod, til BT er genoprettet, men aldrig Haes. Hvis der gives blod, skal det gives via et specielt filter, som udleveres af blodbanken. Væske- og elektrolyttab erstattes ved i.v. infusion. Der tages akutte elektrolytter hver 3.time. Timediuresen holdes på 0,5-1 ml/kg.(50-80 ml/time). Hvis diuresen ikke stiger på øget væskeindgift, gives Diural, evt. 100 ml Mannitol 20% Hvis der udvikles diabetes insipidus (timediurese > 400 ml), gives inj. Minirin 2 mikrogram s.c. = ½ml. Dette må gentages. Temperaturen holdes på 35 0 eller derover, evt ved hjælp af et varmetæppe. Donor oxygeneres ikke med mere ilt i inspirationsluften end det er nødvendigt for at opretholde normale gastal (PaO 2 = kpa). Gastal kontrolleres hver 3. time eller efter behov. Ved lungedonation skal PO 2 > 13 kpa med FiO 2 < 40% og PEEP = 5 cm H 2 O PEEP-en øges hver time med efterfølgende sugning. Indgift af insulin kan blive nødvendigt ved hyperglykæmi og glukosuri, derfor tages BS hver 3. time. Antibiotika gives ved lokaliseret infektion. Ved lungedonation gives 2 g Meronem eller 2 g Fortum som antibiotikaprofylakse, dette gentages efter 6 timer. Der kan evt. gives 1,5 g Zinacef efter af- tale med RH. Ved lungedonation vendes donor hver 2.time. Drage omsorg for de pårørende: Løbende information om forløbet. Tilbud om drikke, mad og overnatning. Mulighed for afsked med donor før og/eller efter operationen. Information om pårørendegruppen. 41

7 Oversigt over sygeplejeprocedurer ved donorpleje l. BT og puls x 4 i timen. 2. CVP, temp, diurese, PEEP-øgning, trakealsugning, respiratorkontrol, flush af kanyler og væskebalance x l i timen. Evt. vending af donor. 3. Elektrolytter, urinuns.(multistix), BS og A-punktur hver 3.time. 4. Information til og omsorg for de pårørende. 5. Almindelig sygepleje for at bevare donors værdighe Hjernedødsundersøgelse Hjernedød: Kriterier: Klinisk hjernedød er en tilstand, som er karakteriseret ved ophævet funktion af hjernestammen. Diagnosen hjernedød kan overvejes hos patienter, som frembyder: l. Dyb bevidstløshed. 2. Ophævet respiration (respiratorbehandling). 3. Bevaret kredsløb. 4. Veldiagnosticeret cerebral sygdom, som vides at være potentielt dødelig. Diagnosen hjernedød kan stilles ved 2 kliniske undersøgelser alene, når følgende betingelser er opfyldt: l. Hjernelidelsen skal være kendt af strukturel natur (set ved CT-scanning eller på anden måde) og fastslået som dødelig. 2. Andre, eventuelt blot medvirkende, årsager til bevidstløsheden og reak-tionsløsheden skal være udelukket. D.v. s. at vi skal sikre os: a) at der ikke er væsentlige mængder sedativa i patienten, eventuelt må dette sikres med blodprøver. Se-pentobarbital < 40 mmol/l b) at der ikke er rest-kurarisering (nervestimulation kan være nødvendig). c) at der ikke er metabolisk eller endokrinologiske forstyrrelser. d) at temperaturen ikke er under 35 0 Hvis betingelse l eller 2 ikke er opfyldt, skal den kliniske hjernedødsunder-søgelse suppleres med andre diagnostiske metoder. Den eneste relevante er arterieografi, hvor to undersøgelser med l/2 times mellemrum skal påvise ophørt cirkulation i cerebrum. Der skal desuden være et sufficient kredsløb, og patienten skal være normo-ventileret (CO 2 omkring 5 kpa - højere hvis patienten har en kendt lungesygdom). Undersøgelser: Følgende hjemestammereflekser afprøves: l. Pupillernes lysreaktion. 2. Cilie- og cornearereflekser (blinkerefleks). 3. Oculo-cefale reflekser (dolls-eye-fænomen). 4. Oculo-vestibulære reflekser (øreskylning med isvand udløser hos den bevidstløse, men ikke hjernedøde patient, bulbusdrejning). 5. Motorisk respons ved smertestimulation af ansigtet. 6. Svælgreflekser. 42

8 7. Hostereflekser. 8. Motorisk respons ved smertestimulation af ekstremiteter. 9. Funktion af respirationscentret (apnoetest): Ventilering i 4 min. med 100% ilt. Respiratoren kobles fra. Der tilføres 100% ilt med et flow på 5 l/min. Observation vedligeholdes til spontan respiration eller apnoetiden har varet l0 min. Dopamin-drop Hos en hjernedød patient er volumenekspansion ikke tilstrækkeligt til at sikre en tilfredsstillende BT, og det kan blive nødvendigt at understøtte kredsløbet med Dopamin. Dosis: 2-10 mikrogram/kg/min. Gives som infusion i centralt venekateter via infusionspumpe. Blandingsskema: (Infusionskoncentrat 40 mg/ml). 40 kg: Tilsæt 6,0 ml Dopamin til 94,0 ml 0,9% NaCl. 50 kg: - 7,5 ml ,5 ml kg: - 9,0 ml ,0 ml kg: - 10,5 ml ,5 ml kg: - 11,5 ml ,5 ml kg: - 12,0 ml ,0 ml kg: - 13,5 ml ,5 ml kg: - 15,0 ml ,0 ml ml/time = l mikrogram/kg/min. 43

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Blandevejledninger... 19

Blandevejledninger... 19 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05- 2012 Fagligt

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere