-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen"

Transkript

1 -Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen Ida Mollsgaard Kristensen Louise Aagaard Pedersen Claudia Brix Madsen E07A Bachelor projekt i ergoterapi Juni 2010 Antal anslag: Tilladelse til udlån Denne opgave er udarbejdet af studerende ved UC- Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelses side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov om ophavsret nummer 763 af 30/06/2006 og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek. nr. 766 af

2 This concerns the life we share, thus it has to be a joint effort - A practical research project on the involvement of relatives in the rehabilitation process

3 Resumé Bachelorprojektet er udarbejdet som et kvalitativt praksisforskningsprojekt i samarbejde med Odense Kommune. Praksisforsknings overordnede formål er at generere ny viden og igangsætte forandringsprocesser i praksis. I nærværende projekt er praksis et genoptræningscenter, hvor udforskningen har været tilknyttet ét genoptræningshold. Emnet for projektet er inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen set ud fra borgernes og deres pårørendes perspektiver. Formålet er at opnå viden om borgernes oplevelse af inddragelse af de pårørende på et genoptræningshold samt at få borgernes og de pårørendes ønsker for fremtidig inddragelse. Den teoretisk-metodiske tilgang er praksisforskning med grundlag i kritisk psykologi med et subjektvidenskabeligt perspektiv. Udvalgte begreber fra kritisk psykologi anvendes som et analytisk redskab til fortolkning af empirien. I opgaven anvendes den handlingsrettede forskningstype samt den humanistiske og samfundsvidenskabelige sundhedsforskning som videnskabsteoretiske positioner. Som metode er anvendt observation samt semistrukturerede interviews af tre borgere og deres pårørende, i dette tilfælde deres ægtefæller. Det konkluderes, at borgerne på et kommunalt genoptræningshold oplever deres pårørende inddraget i begrænset eller manglende omfang. Borgerne udtrykker tilfredshed med niveauet af inddragelse, hvorimod deres pårørende ønsker meget mere inddragelse. De pårørende ønsker først og fremmest viden samt redskaber til, hvordan de bedst muligt kan støtte deres ægtefælle. Informanterne foreslår, at inddragelsen af de pårørende kan optimeres ved at holde åbent hus, lade de pårørende deltage aktivt i en træningsseance, hvor personalet kan guide og vejlede denne i forhold til borgerens problematikker. Derudover foreslås det, at de pårørende deltager i et opstartsmøde samt evt. midtvejsmøder. Endvidere er følgende resultater er fremkommet: Ved mangelfuld inddragelse kan uhensigtsmæssige roller opstå og medføre konflikter parret imellem, bekymring/krise og slid af den pårørende, derved rammes hele familien og den fælles livsførelse. Der ses en sammenhæng mellem omfanget af borgerens skade og den pårørendes tendens til slid.

4 Abstract This bachelor project was developed as a qualitative research practice in collaboration with Odense Municipality. The main purpose of practice research is to generate new knowledge and initiate change processes in practice. This project includes a practical rehabilitation center, where exploration has been associated with a rehabilitation team. The topic for the project is the involvement of relatives in the rehabilitation process from the perspective of citizens and their relatives'. The aim is to gain knowledge about the citizen s experience of involvement of the relatives on a rehabilitation team, as well as the wishes of citizens and their relatives for future inclusion. The theoretical-methodological approach is practical research on critical psychology with a subject scientific perspective. Selected concepts from critical psychology is used as an analytical tool for the interpretation of empirical findings. The task used the actionable research type as well as the humanities and social science health research as theoretical positions. The methods used are observation and semi-structured interviews of three individuals and their relatives, in this case their spouses. A conclusion that is drawn, is that citizens of a municipal rehabilitation team experience the involvement of the relatives to be limited or lacking in scope. The citizens express satisfaction with the level of involvement, while their relatives want much more involvement. First and foremost, the families want knowledge and tools on how they can best support their spouse. The informants suggest that the involvement of relatives could be optimized by keeping an "open house", let the relative actively participate in a training session where staff can guide and advise him/her in relation to the issues of the citizen. In addition, it is suggested that the relatives participate in a start-up meeting and, if appropriate interim meetings as well. Furthermore, the following results are obtained: In cases of lack of involvement ill-fitting roles can emerge and cause conflicts between the couple, concern/crisis and strain of the relatives, thereby affecting the whole family and their common life. There is a correlation between the extent of citizen injury and the relative s level of strain.

5 Indholdsfortegnelse EMNE OG PROBLEMOMRÅDE INCL. LITTERATURGENNEMGANG (IMK,CBM,LAP)... 1 BAGGRUND FOR EMNETS OPSTÅEN (IMK)... 1 LITTERATURGENNEMGANG (CBM)... 2 ERGOTERAPEUTISK RELEVANS (LAP)... 2 Pårørende (IMK)... 2 SAMFUNDSMÆSSIG RELEVANS (CBM)... 4 KVALITETSUDVIKLING I RELATION TIL BORGEROPLEVET KVALITET (LAP)... 5 PROBLEMFORMULERING (IMK,CBM,LAP)... 5 BEGREBSAFKLARING (IMK,CBM,LAP)... 5 FORMÅL (IMK)... 6 DET TEORETISKE RUM (IMK,CBM,LAP)... 6 PRAKSISFORSKNING (CBM)... 6 KRITISK PSYKOLOGI (LAP)... 8 Handlesammenhænge(IMK)... 9 Livsførelse (CBM)...10 Livsførelsesbane (LAP)...10 KLIENTCENTRERING (IMK)...11 SORG OG KRISE (CBM)...11 DESIGN (IMK,CBM,LAP) VIDENSKABSTEORETISK POSITION (LAP)...12 Den handlingsrettede forskningstype (IMK)...12 Den humanistiske og samfundsvidenskabelige sundhedsforskning (LAP)...13 DATAINDSAMLING OG DATABEARBEJDNING (IMK,CBM,LAP)...13 Forforståelse (CBM)...13

6 Etik (LAP)...15 Design (IMK)...16 Interviewsituation (CBM)...16 Transskription (LAP)...16 DATAINDSAMLING (IMK,CMB,LAP)...17 Samarbejde med praksis (IMK)...17 Overvejelser om observation som metode(cbm)...19 Formål med observation (LAP)...19 Fra overvejelser til udvælgelse af tilgang (IMK)...20 Observationsguide (CBM)...20 Observation (LAP)...21 Fra observation til interview (IMK)...21 Overvejelser om interview som metode(cmb)...22 Formål med interview (LAP)...22 Fra overvejelser til udvælgelse af tilgang (IMK)...23 Interviewguide (CBM)...23 Interview (LAP)...24 DATABEARBEJDNING (IMK,CBM,LAP)...25 Indledning (IMK)...25 Temaer (CBM)...25 Introduktion af informanter (LAP)...25 Ib og Iben (borger og pårørende) (IMK)...25 Bodil og Bo (borger og pårørende) (CBM)...26 Gerda og Gert (borger og pårørende) (LAP)...26 Beskrivende analyse af indsamlet empiri (IMK)...27 Forhold borger og pårørende imellem (CBM)...27 Ansvar og slid (LAP)...29 Dit, mit og vores liv (IMK)...30

7 Inddragelse i rehabiliteringsprocessen på et genoptræningshold (CBM)...32 Sorg og krise (LAP)...34 Analyse og fortolkning af empiri (IMK,CBM,LAP)...35 Forhold borger og pårørende imellem samt dit, mit og vores liv (IMK)...36 Delkonklusion (IMK,CBM,LAP)...40 Slid, ansvar, sorg og krise (CBM)...41 Delkonklusion (IMK,CBM,LAP)...43 Inddragelse i rehabiliteringsprocessen på et genoptræningshold (LAP)...43 Delkonklusion (IMK,CBM,LAP)...46 Kritik af anvendte teori og metoder (IMK,CBM,LAP)...47 Praksisforskning (IMK)...47 Observation og interview (CBM)...47 Kritisk psykologi (LAP)...48 Klientcentrering (IMK)...48 Validitet (CBM)...48 ANVENDELSESASPEKT OG FORMIDLING (IMK,CBM,LAP) FORMIDLING (IMK,CBM,LAP)...50 Læringsforudsætninger (LAP)...51 Rammefaktorer (IMK)...51 Mål (CBM)...52 Fagindhold og læreproces (LAP)...52 Anvendelsesaspekt (IMK)...52 KONKLUSION (IMK,CBM,LAP) DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING (IMK,CBM,LAP) LITTERATURLISTE BILAGSFORTEGNELSE

8 Emne og problemområde incl. litteraturgennemgang I det følgende belyses vinkler på projektets problemområde, som omhandler inddragelse af de pårørende til borgere på et genoptræningshold. Der startes med en kort beskrivelse af emnets opståen, herefter beskrives litteraturgennemgangen samt de ergoterapeutiske- og samfundsmæssige vinkler for at underbygge emnets relevans. Ydermere beskrives borgeroplevet kvalitetsudvikling, da nærværende praksisforskningsprojekt bliver udviklet ud fra borgernes perspektiv. Endelig munder afsnittet ud i problemformuleringen. Baggrund for emnets opståen I nærværende projekt anvendes praksisforskning med grundlag i kritisk psykologi og med borgerperspektivet i fokus. Det tilstræbes at generere ny viden fra borgere, som gennemgår et rehabiliteringsforløb i Odense kommune. Der forskes i inddragelse af pårørende til borgere i et rehabiliteringsforløb på et genoptræningshold. Dette gøres ved at interviewe borgerne samt deres pårørende for at afstemme forventninger fra begge parter. Praksisforskning har til formål at forandre praksis ved at igangsætte forandringsprocesser hos alle involverede parter (Brandt, Legarth & Wæhrens 2007:649). Vi finder praksisforskning samt det at være med til at udvikle praksis i samarbejde med kommunen interessant. Praksisforskning er en samarbejdsproces, hvor indsatsområdet for forandring skal afstemmes med de praktiserende ergoterapeuters ønsker og behov (Ibid, 2007:649). Forskellige indsatsområder diskuteres under et møde, hvor de projektansvarlige og tre kliniske undervisere er til stede. Her viser praksis interesse for at undersøge samarbejdet med de pårørende til borgere på et genoptræningshold. Ergoterapeuterne er i tvivl om, hvorvidt de anvender den rigtige metode til at inddrage de pårørende i rehabiliteringsforløbet på et genoptræningshold. Fremgangsmåden er, at ergoterapeuterne vurderer, om der er behov for at inddrage de pårørende. De finder det derfor interessant, om borgerne og deres pårørende har andre ønsker for denne procedure. 1

9 Litteraturgennemgang Der er foretaget litteratursøgning i de internationale videnskabelige databaser Cinahl, PubMed og i de skandinaviske databaser SveMed, Bibliotek.dk og etf.dk. Dette for at få et overblik over hvilken forskningslitteratur, der i forvejen er tilgængelig på området. Endvidere har litteratursøgningen til formål at erhverve ny viden samt underbygge hypoteser, udsagn og empiri. Der er primært søgt i Headings og MeSH termer, for at optimere samt gøre søgningen mere præcis, hvilket fremgår tydeligt i vores søgeprofil (Bilag 1). Emneordene er i få tilfælde anvendt enkeltvis, men er i de fleste tilfælde kombineret, for at indsnævre søgefeltet. Der er foretaget håndsøgning i det danske fagblad Ergoterapeuten. Der er endvidere foretaget kædesøgning, hvoraf en artikel er anvendt. Ergoterapeutisk relevans Praksisforskningsprojektet tager som tidligere nævnt udgangspunkt i borgerperspektivet. I nærværende projekt ser vi borgerne som subjekter, hvilket betyder, at borgerperspektivet i denne opgave kan sidestilles med subjektperspektivet, som er et begreb der anvendes i kritisk psykologi (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007: 658). Her får man et indefra-perspektiv som dannes ud fra det enkeltes menneskes historie, interesser og de sammenhænge mennesket lever i (Ibid, 2007:658). Denne tankegang hænger godt sammen med det ergoterapeutiske begreb klientcentrering. I udvælgelsen af emne for projektet har praksis ytret ønsket om at få undersøgt, hvordan borgerne og de pårørende ønsker de pårørende inddraget i rehabiliteringsprocessen. Desuden samtales der kort om, hvorvidt inddragelse af de pårørende kan gavne den klientcentrerede tilgang. Pårørende Et vigtigt element indenfor ergoterapi er omgivelserne, som de pårørende til borgere er en del af. De sociale omgivelser kan være med til at hæmme eller fremme aktivitetsudførelsen (Johansen et al, 2007:491). Inddragelse af pårørende og netværk vil altid foregå sammen med brugeren og med respekt for brugerens egne ønsker og forventninger. Det er primært brugeren, der er i 2

10 centrum, men er det muligt at inddrage brugerens sociale omgivelser, vil det kunne have en gunstig virkning på forløbet. (Johansen et al, 2007:491) Ovenstående citat underbygger vigtigheden af den klientcentrerede tilgang i og med, at det er borgeren, som er i centrum og derved skal give samtykke til inddragelse af pårørende. At inddrage de pårørende kan, ifølge ovenstående citat, være en fordel i en rehabiliteringsproces. Dette synspunkt deles af McPherson, Pentland og McNaughton som skriver, at familien aktivt skal inddrages i rehabiliteringsprocessen for at opnå det optimale resultat (McPherson, Pentland & McNaughton 2000:687). Samtidig er der i vores litteratursøgning fundet en videnskabelig artikel som belyser både fordele og ulemper ved at inddrage de pårørende i rehabiliteringsprocessen. Artiklen er skrevet ud fra ergoterapeuters perspektiv og inddrager ikke borgerne eller de pårørende (Tamm, 1999:36-45). Generelt har vi ikke kunne finde meget litteratur om inddragelse af de pårørende set ud fra borgerperspektivet, hvilket understreger vigtigheden af dette praksisforskningsprojekt. De projektansvarlige har stiftet bekendtskab med et bachelorprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen, set ud fra den pårørendes samt ergoterapeutens synsvinkel (Pedersen, Thiel & Jensen 2009). Vi finder det tankevækkende, at borgerperspektivet ikke er prioriteret i nogen af de ovenstående undersøgelser. Dette underbygger endnu en gang vigtigheden af nærværende projekt, hvor det er borgeren og dennes pårørende, der er i centrum. Det er netop disse som skal fungere sammen i en hverdag under og efter rehabiliteringsprocessen. Det er i dag bredt anerkendt, at borgernes og også de pårørendes deltagelse er en nødvendig forudsætning for at indsatserne kan blive formet til den situation, hvor de skal vise deres nytte, nemlig i borgernes hverdagsliv. (Borg 2009:5) Borg understreger her, at de pårørende også skal deltage i rehabiliteringsprocessen for, at det nytter noget i hverdagen. Vi tænker, at hvis hverdagslivet skal fungere både for borgeren men også for den pårørende, kræver dette, at de har en fælles målsætning for rehabiliteringsforløbet. Dette kan stille krav til den ergoterapeutiske indsats. 3

11 Samfundsmæssig relevans Efter kommunalreformen i 2007 har kommunerne fået flere ansvarsområder herunder rehabiliteringsindsatsen (Hove, Jarl og Langdal 2007:833). Formålet hermed er bl.a. at rette indsatsen mod borgerens hverdagsliv og de nære omgivelser. Dette giver anledning til at se på behovet for ændring af ergoterapeuternes kompetencer (Hove, Jarl & Langdal 2007: ). Vi forestiller os, at et nyt kompetenceområde kunne være udvikling af pårørendesamarbejde. En videnskabelig undersøgelse fra Sverige viser, at de pårørende kan være en ressource i rehabiliteringsforløbet og hermed lette ergoterapeuternes arbejdspres ved enten at være en såkaldt rehabilitator, creative problem solver eller informer (Tamm, 1999: 38-40). Ifølge Hvidbogen kan de pårørende være en ressource i form af viden og støtte både for borgeren og fagfolk. De pårørende er vigtige at inddrage i rehabiliteringsprocessen, da de er en del af borgerens hverdag. Hverdagslivet skal fungere under og efter rehabiliteringsprocessen for både borgeren og den pårørende (Marselisborg, 2004:26). Ud fra viden om, at terapeuterne arbejder efter Hvidbogen, er vores problemformulering blevet udarbejdet ud fra en antagelse om, at de pårørende i et eller andet omfang inddrages. Ifølge en artikel af Appelros, Nydevik og Terént er rehabilitering af apopleksiramte en stor økonomisk udgift for samfundet. Artiklen handler dog primært om, hvordan pårørende slider sig selv op ved at gå ind og hjælpe ved borgerens ADL aktiviteter (Appelros, Nydevik & Terént 2006: 47). Udover den samfundsmæssige omkostning i forhold til behandling af borgeren, kan slid af pårørende medføre endnu en økonomisk belastning, hvis disse også skal behandles i sundhedsvæsenet. Dette understøttes af endnu en artikel som påpeger, at pårørende til apopleksipatienter har større risiko for at udvikle f.eks. depression og angst. Artiklen konkluderer endvidere, at en apopleksi har indgribende og vedvarende konsekvenser ikke alene for patienten, men også for de pårørende (McPherson, Pentland & McNaughton 2000:683). Dette er medvirkende til, at nærværende projekt tager udgangspunkt ikke alene i borgerens perspektiv, men også i den pårørendes. 4

12 Kvalitetsudvikling i relation til borgeroplevet kvalitet Siden 1980erne er der sket en udvikling indenfor sundhedsvæsenet. Hvor borgeren før var passiv, ses det nu som en absolut nødvendighed, at borgeren er en aktiv og vidende medspiller, når vi snakker kvalitetssikring af sundhedsfaglige ydelser. Borgeren har særlige forudsætninger for at vurdere, hvilke sundhedsydelser vedkommende har behov for, derfor er det borgerens oplevelse af kvalitet, som afgør, om sundhedsvæsenet opfattes som velfungerende (Hartvig & Kristensen 2007:683). Patientindflydelse og brugerinddragelse er centrale indsatsområder i sundhedsvæsenets kvalitetsudvikling. Den borgeroplevede kvalitet hænger godt sammen med dette praksisforskningsprojekt, hvor vi som tidligere nævnt har borgerperspektivet i fokus. Problemformulering Hvordan oplever borgere på et genoptræningshold at deres pårørende bliver inddraget i rehabiliteringsprocessen? Og hvordan synes borgerne og deres pårørende, at de pårørende bedst muligt kan inddrages i rehabiliteringsprocessen på genoptræningsholdet? Begrebsafklaring Oplever: Borgernes subjektive tanker, følelser og erfaringer som danner dennes livsførelse. Borgere: Deltagere på et genoptræningshold i Odense kommune. Genoptræningshold: Holdtræning i kommunal regi. Pårørende: Pårørende er de mennesker, som er tæt på og betyder noget for den borger, der indgår i en rehabiliteringsproces. Det kan altså dreje sig om både familie, venner, arbejdskollegaer m.m. D.v.s. mennesker, der indgår i borgerens hverdagsliv, og som det er vigtigt at inddrage, for at rehabiliteringen kan lykkes. Pårørende kan under særlige omstændigheder fungere som stedfortræder for borgeren (Marselisborg 2004:17). Inddraget: At delagtiggøre den pårørende i den proces, borgeren er igennem. Rehabiliteringsprocessen: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få 5

13 betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (Marselisborg 2004:16). Bedst muligt: Borgernes og de pårørendes subjektive forståelser af, hvad der er det optimale i netop deres situation. Formål Det praktiske formål med projektet er, at indsamle kvalitativ empiri i form af borgernes og deres pårørendes oplevelser samt fremtidige ønsker om inddragelse af de pårørende på et genoptræningshold. Den indsamlede empiri bruges til at generere ny viden og er dermed medvirkende til at udvikle den ergoterapeutiske intervention på praksisstedet. I nærværende projekt er det borgerne på et genoptræningshold og deres pårørende, som er hovedaktørerne, da deres udsagn danner grundlaget for forandring i praksis. Personalet på træningscentret er medaktører, da hele projektet er et samarbejde mellem de projektansvarlige og praksis. Personalet er den primære målgruppe for dette projekt, da det er praksis der skal implementere forandringsprocesserne på træningscentret. Den sekundære målgruppe er borgerne og deres pårørende, da de på sigt vil mærke effekten af forandringsprocesserne. Det teoretiske rum Praksisforskning Som tidligere nævnt har praksisforskning til formål at generere ny viden og forandre praksis. Praksisforskning gennemføres i cykliske processer. I den praksisforskningsproces, som er rettet mod systematisk videreudvikling indgår følgende (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007: 650): Planlæg udforskning Indhent information om betydning af praksis 6

14 Analysér reflekter, beslut forandring (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007:650) I praksisforskningsprojektet besluttes udforskningen i samarbejde med de kliniske undervisere, hvor det på et møde drøftes, hvorfor praksis er interesseret i at udvikle området med de pårørende til borgere på et genoptræningshold. Informationsindhentningen gennemføres ved observation og interviews, for at få informanternes perspektiv på området. Det er en grundantagelse i praksisforskning, at forskellige aktører har ressourcer til at formulere problemer, bidrage med problemløsninger samt berige forskningsprocessen og dennes resultat ud fra deres perspektiver og erfaringer (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007:648,652). Dette hænger godt i tråd med kritisk psykologi, hvor subjektets perspektiver er i fokus (Ibid, 2007:658). Ud fra de indsamlede data udarbejdes der efterfølgende en analyse og refleksion, som danner baggrund for forandringen af praksis (Ibid, 2007: ). Efter nærværende praksisforskningsprojekt kan processen fortsætte i en tilsvarende fornyet cyklus (Ibid, 2007:51). 7

15 Praksisforskning er en tilgang, hvor der deltager flere aktører herunder forskere, professionelle og brugere. Forskningen foretages dér, hvor man ønsker forandring og hvor den nygenerede viden vil have relevans (Ibid, 2007: ). Kritisk psykologi Kritisk psykologi tager udgangspunkt i en subjektvidensskabelig tilgang. For at forstå det enkelte menneskes mentale handlinger, må man tage udgangspunkt i menneske-perspektivet, også kaldet indefra-perspektivet (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007:658). Perspektivet giver mulighed for at betragte individet ud fra dets egne oplevelser med de livsbetingelser, personen er en del af. I nærværende projekt er borgerne og deres pårørende subjekterne, da vi tager udgangspunkt i deres perspektiver. Menneskets handlinger er det som forbinder mennesket med samfundet i en gensidig påvirkning (Jartoft, 1996: ). Samfundet (de objektive livsbetingelser) kan repræsentere både muligheder og begrænsninger (Ibid, 1996:183). I projektet er genoptræningsholdet underlagt nogle objektive livsbetingelser, som kan være økonomiske begrænsninger og love for kommunal genoptræning. Disse livsbetingelser vil have indflydelse på den træning, borgerne kan tilbydes, og ligeledes kan borgerne komme med ønsker, som vil påvirke træningen. Som tidligere nævnt opererer kritisk psykologi med en række begreber. Disse begreber tjener som analyseredskaber til forståelse af menneskers deltagelse i hverdagslivet i de samfundsmæssige kontekster, de er en del af (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007:659). Begreber som kan nævnes ses i modellen: 8

16 Handle- sammenhæng Relationer Livsførelses- bane Livsførelse Deltagelse Emotioner Social struktur Kristensen, Pedersen og Madsen, 2010 I det efterfølgende præsenteres tre udvalgte begreber inden for kritisk psykologi, som er medvirkende til at belyse problemformuleringen og er brugbare igennem hele processen. Da begreberne er analytiske, kan de ikke direkte bruges til at beskrive de fænomener, vi har opmærksomhed på, men til at åbne op for den opmærksomhed, vi har på dét, vi gerne vil udforske i praksis (Jartoft, 1996:190). Handlesammenhænge Mennesket indgår i forskellige handlesammenhænge gennem livet og disse eksisterer i længere eller kortere tid. Handlesammenhængene danner den overordnede sociale praksis som mennesket deltager i såsom hjemmet og træningscentret. Disse handlesammenhænge er sammensat af forskellige formål, rammer og relationer mellem de deltagende (Borg 2003:79). Mennesket bevæger sig på tværs af forskellige handlesammenhænge (Borg, 2004:26) og handlesammenhænge kan ikke ses som isolerede, men skal betragtes gennem deres relationer og 9

17 forbindelser til andre handlesammenhænge (Borg, 2003:80). De projektansvarlige er bevidste om, at borgerne deltager i flere handlesammenhænge, og at disse influerer på hinanden. Ved at inddrage de pårørende kan personalet få adgang til informationer, som ellers kan være skjulte, da disse opstår i den handlesammenhæng, hjemmet udgør for borgeren og den pårørende. Det findes vigtigt at undersøge, om personalet spørger ind til andre handlesammenhænge end den på træningscenteret, da disse kan influere på, hvordan borgeren agerer under træningen. Livsførelse I livsførelsen sker den overordnede strukturering af alle områder af menneskets liv. Mennesket bestræber sig på, at få livet til at hænge sammen på tværs af handlesammenhænge. Det er herigennem mennesket kan yde indflydelse, træffe valg samt påvirke de betingelser, omverden byder. Dette gøres ud fra personens egen logik, værdier og begrundelser denne har med sig (Borg, 2003:79). Borgerens og dennes pårørendes livsførelser kommer til udtryk igennem deres meninger, holdninger og oplevelser. Idet at mennesket altid bestræber sig på, at få livet til at hænge sammen på tværs af handlesammenhænge, mener vi, at hvis personalet har kendskab til borgerens handlesammenhænge udenfor træningscentret, kan dette bidrage til at støtte borgeren i at fungere på tværs af disse. Hvis den pårørende er inddraget i den handlesammenhæng træningen udgør for borgeren, kan personalet vejlede parret i at fungere i deres fælles livsførelse. Livsførelsesbane En livsførelses- eller deltagerbane er dele af det samlede livsforløb, også kaldet livsbiografi (Borg, 2003:81). Det er de baner mennesket mere eller mindre bevidst vælger at deltage i, på tværs af de handlesammenhænge, mennesket er en del af. Når et menneske skal forstå sit eget liv og livssituation, bruges tidligere erfaringer og oplevelser. Disse historier og konkrete bevægelser livet igennem fastholdes i livsførelsesbanen (Borg, 2003a:26). Der kan være tale om forskellige livsførelsesbaner såsom rehabiliteringsbane, deltagerbane og læringsbane (Ibid, 2003a:26). I nærværende projekt har borgerne valgt at deltage i holdtræningen, hvilket vil være en deltagerbane i deres samlede livsførelse. Betydningen og struktureringen af de forskellige handlesammenhænge er afhængig af den enkeltes livsførelse og de deltagerbaner, som har forskellige formål og betydninger for den enkelte. 10

18 Det findes interessant at se på, hvordan de forskellige begreber kommer til udtryk og derved få en forståelse for, hvorfor borgerne agerer som de gør. Klientcentrering Klientcentreret praksis er et af ergoterapiens kerneområder og derfor vigtigt at udføre i praksis. Terapeuten inddrager aktivt klienten som samarbejdspartner og anerkender klientens styrke og viden om sig selv. Terapeuten udviser respekt for klientens aktuelle behov, ønsker, kultur og værdier (Law et al, 2002:52-59). Samarbejdet mellem klient og terapeut er en ligeværdig proces, hvor borgeren støttes til at identificere egne behov. Som tidligere nævnt er der under et møde med praksis samtalt om, hvorvidt inddragelse af de pårørende kan være med til at optimere den klientcentrede tilgang i praksis. Sorg og krise Davidsen-Nielsen og Leick anvender Wordens teori om sorg, hvor han inddeler processen som sorgarbejdets fire opgaver. Denne tankegang er dynamisk og cirkulær og kan anvendes til at forstå normale sorgreaktioner og fravigelser, som kan føre til patologisk sorg (Davidsen-Nielsen & Leick, 2004:29-30) De fire opgaver er følgende: Erkende hvad der er sket, og hvad man har mistet At kunne mærke og gennemleve sorgens grundfølelser som er smerte, ked-af-det-hed og vrede Forandre sig ved at lære nye færdigheder Adskille sig og forandre båndet til det der var og reinvestere sin følelsesmæssige energi i nyt liv (Ibid, 2004:75) Der kan opstå problemer i alle fire opgaver og hvis disse er vedvarende, fastlåses man i sorgprocessen, hvilket kan føre til patologisk sorg. Denne opdeles i tre hovedtyper forsinket-, undgået- og kronisk sorg. Disse tre typer overlapper ofte hinanden, da der i næsten alle patologiske sorgprocesser er dele af alle tre hovedtyper (Ibid, 2004:78). Mens sorg er en reaktion på tab eller trussel herom, er der i krise tale om en pludseligt og traumatisk oplevelse, hvor angsten bliver for overvældende og livet føles standset (Ibid, 2004:24-25). Cullberg inddeler krisen i fire faser: 11

19 Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringen (Cullberg, 2007: ). Vi vil forholde os til både sorg og krise, da dette er to forskellige fænomener og begge er beskrevet i litteraturen. De projektansvarlige vælger at se på sorg/krise, da vi tænker, at det kan være medvirkende til at give os en forståelse af de svar informanterne giver i relation til besvarelse af problemformuleringen. Design Videnskabsteoretisk position I dette afsnit beskrives den valgte forskningstype samt den videnskabsteoretiske position og begrundelsen herfor. Den handlingsrettede forskningstype De projektansvarlige finder den handlingsrettede forskningstype relevant at anvende, da den hænger godt sammen med praksisforskning. Forskningstypen sigter mod at udvikle og ændre praksis med de udforskede aktører som aktive subjekter i processen (Launsø & Rieper2005:31), hvilket ligeledes er det centrale omdrejningspunkt i praksisforskning (Borg, Bundgaard & Rasmussen 2007:649). Udviklingen og forandringen af praksis iværksættes via undersøgelser, hvis formål er at igangsætte lærings og forandringsprocesser hos praksis, i dette tilfælde terapeuterne på træningscentret. Noget af det, der kendetegner den handlingsrettede forskningstype er, at forskerne kommer tættere ind på livet af medaktørerne end det f.eks. ses ved den beskrivende- og forklarende forskningstype, hvor distancen ofte er stor (Launsø & Rieper, 2005:33-35). 12

20 Den humanistiske og samfundsvidenskabelige sundhedsforskning Nærværende projekt hænger godt sammen med den humanistiske og samfundsvidenskabelige sundhedsforskning. Denne type forskning er kvalitativ og har til hensigt bl.a. at beskrive og forstå menneskers subjektive oplevelser og erfaringer (Borg & Brandt 2007:725). Forskningen foregår i et indefra-perspektiv, og kan være tilknyttet et forandringsperspektiv. De projektansvarlige mener, at dette stemmer fint overens med opgavens tidligere beskrivelse af både praksisforskning og kritisk psykologi samt den handlingsrettede forskningstype. Da der anvendes kvalitativ forskning, hvor borgernes og de pårørendes subjektive oplevelser og erfaringer danner grundlag for praksisforskningsprojektet, er det vigtigt, at forskerne bringer deres egne forforståelser ind i forskningen. Dette viser, at forskeren er bevidst om, at egen forforståelse kan præge de empiriske data, som fremkommer (Borg & Brandt, 2007:733). Dette underbygger, hvorfor vi som projektansvarlige har valgt at nedskrive vores forforståelser. Dataindsamling og databearbejdning I dette afsnit beskrives og begrundes de valgte metoder til indsamling af empirien, nemlig observation og interviews. Observationens overordnede formål er at se, hvordan en holdtræning foregår, og bl.a. derigennem be- eller afkræfte nogle af vores egne forforståelser. Observationen er med til at danne grundlag for de senere interviewguides. Der udarbejdes to interviewguides, én til borgerne og én til de pårørende. Borgerne er udvalgt efter ekskluderende og inkluderende kriterier som kan ses i tabel på side 13. I nedenstående uddybes de valgte metoder, forforståelser, etiske overvejelser samt selektionskriterier. Forforståelse De projektansvarlige finder det vigtigt at forholde sig til egen forforståelse, da dette er med til dels at påvirke måden, hvorpå vi møder praksis samt opfattelse af det, vi observerer (Dalland, 2005:163). Vores forforståelser ændrer sig i løbet af projektet, nogle be- eller afkræftes og der dukker nye forforståelser op. 13

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis Bachelorprojekt i ergoterapi En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis En kvalitativ undersøgelse af elementer der har betydning for den menige ergoterapeuts arbejde med evidens på

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune

Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et borgerperspektiv Hverdagslivet i et forløb mellem sygehus og hjem - kommune MASTERAFHANDLING Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling, MHH,

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere