Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård"

Transkript

1 Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ole Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). Afbud: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti) sognepræst Jørgen Skøtte Andersen, provst Yvonne Alstrup, chefkonsulent Helle Hindsholm, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 314 Danmark, nu blunder den lyse nat i Højskolesangbogen. Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 18. møde i Stiftsrådet 3. Orientering om økonomiske oversigter 4. Årsrapport 2013 for Stiftsmidlerne Aalborg Stift 5. Status for Det bindende Stiftsbidrag 6. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 7. Høring vedrørende betænkning Høring om udkast til bekendtgørelse om medarbejdermøder 9. Fastlæggelse af rammer for tilskud til kurser og rejser 10. Valg af kontaktperson til udvalg under stiftsrådet 11. Grøn Kirke v/arbejdsgruppen vedr. Grøn Kirke 12. Udpegning af repræsentant til bestyrelsen af Folkekirkens Hus

2 2 Orienteringspunkter: 13. Formandens orientering a. økonomi i forbindelse med etablering af Folkekirkens Hus b. konference om Kirker på Landet c. repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp d. repræsentant fra stiftet til Det mellemkirkelige Råd e. tak fra Det Danske Bibelselskab vedr. Noas Ark f. notat om økonomi for GIAS og KAS efter implementering 14. Biskoppens orientering 15. Orientering fra Stiftsadministrationen 16. Den fælles Kapitalforvaltning v/jørgen Nielsen 17. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 18. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 19. Næste møde i Stiftsrådet 20. Eventuelt Under dagsordenens punkt 1 blev der anmodet om at behandle en ekstra ansøgning, der er fremsendt den 3. juni Ansøgningen optages på dagsordenen som ansøgning nr. 4. Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referat fra det 18. møde. Under dagsordenens punkt 3 gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen de økonomiske nøgletal for Aalborg Stift pr. 30. april Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter. Under dagsordenens punkt 4 henvises til beslutning fra 18. møde den 24. februar 2014 og formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at årsrapporten for Aalborg Stift stiftsmidler er godkendt og underskrevet og sendt til Kirkeministeriet. Der vil fremadrettet være fokus på, at egenkapitalen ikke bliver for stor. Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag pr. 30. april Der var en drøftelse af opstillingen i Det bindende Stiftsbidrag. Opstillingen blev godkendt. Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 2

3 3 Under dagsordenens punkt 6 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger: Ansøgning nr. 1 støtte til Grøn Kirks studietur til Samsø. Der var ansøgt om ,00 kr. Stiftsrådets forretningsudvalg har behandlet ansøgningen inden det 19. møde i stiftsrådet, da det af planlægningsmæssige hensyn ikke var muligt at vente til dags dato. Forretningsudvalget har valgt at støtte ansøgningen med 8.000,00 kr. Stiftsrådet tilsluttede sig denne beslutning. Ansøgning nr. 2 ansøgning fra præst om en uddannelse som gruppeterapeut. Der ansøges om ,00 kr. Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med kr ,00. Støtten udbetales i rater i henhold til uddannelsesplanen. Ansøgningen imødekommes da uddannelsen vil støtte det arbejde som præsten yder som gruppeleder og der er tale om et særdeles godt formål. Det samlede beløb afsættes, såfremt det er muligt, i regnskabsåret Ansøgning nr. 3 ansøgning fra præst om uddannelse inden for Humanistisk palliation. Der ansøges om ,00 kr. Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med ,00 kr. Ansøgningen imødekommes, da stiftsrådet finder uddannelsen meget relevant for præstens arbejde og at de erfaringer, der indhøstes vil komme hele provstiet og Aalborg Stift til gode. Det samlede beløb afsættes, såfremt det er muligt, i regnskabsåret Ansøgning nr. 4 ansøgning fra præst om to uddannelser ved Center for Familieudvikling. Der ansøges om ,00 kr. der dækker kursusafgift og transportudgift. Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med ,00 kr. Ansøgningen imødekommes, da stiftsrådet finder uddannelserne meget relevante. Det er ligeledes vigtigt for stiftsrådet at uddannelsen efterfølgende skal benyttes i et samarbejde med skolen. Dagsordenens punkt 7 og 8 er flyttet til formandens orientering. Under dagsordenens punkt 9 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen udkastet til stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse, der er tale om en fortsættelse af gældende regler. Der var en drøftelse af det fremsendt udkast. Udkastet blev godkendt af Stiftsrådet. Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 3

4 4 Under dagsordenens punkt 10 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen listen med stiftsrådets repræsentanter i stiftsudvalgene. Formålet med repræsentanten er at skabe rammerne for en åben dialog med udvalgene. Der var en drøftelse af det fremsendte udspil, der vil blive offentliggjort på DAP en sammen med listen over kontaktpersoner. Under dagsordenens punkt 11 gennemgik udvalget for Grøn Kirke et oplæg og opfordrer alle medlemmer af Stiftsrådet til at orientere om dette ved et budgetsamråd. Der var en drøftelse af oplægget. Det blev besluttet at Stiftsrådet opfordrer stiftsrådets medlemmer til at orientere om Grøn Kirke i provstierne. Der fremsendes en power point præsentation til alle medlemmer når denne præsentation er udarbejdet eventuelt sammen med yderligere informationsmateriale. Under dagsordenens punkt 12 blev Ejnar Haugaard Thomsen foreslået og valgt som repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus. Under dagsordenens punkt 13 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende punkter: Kirkeministeriet har fremsendt betænkning 1544 i høring i perioden 2. april til 31. maj Stiftsrådet har besluttet ikke at afgive et høringssvar (dagsordenens punkt 7). Kirkeministeriet har fremsendt bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene i høring i perioden 5. marts til 15. april Stiftsrådet har besluttet ikke at afgive et høringssvar (dagsordenens punkt 8). a. Økonomien i forbindelse med etablering af Folkekirkens Hus økonomien hviler alene på de 4 provstier i Aalborg kommune. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et fælles hus for Folkekirken. b. Der har været afholdt en konference om Kirken på Landet der var en orientering om indholdet på konferencen. c. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg har valgt Henning Thomsen som repræsentant i Folkekirkens Nødhjælp. Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 4

5 5 d. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg har valgt Christian Roar Pedersen som stiftets repræsentant i Rådet for perioden 1. april 2014 til 31. marts e. Det Danske Bibelselskab har fremsendt en tak for støtten til Noas Ark. Der vil blive fremsendt dokumentation for at støtten er brugt til det ansøgte formål. f. Kirkeministeriet har fremsendt et notat vedrørende implementering af GIAS og KAS. Ministeriet gør i notatet opmærksom på, at de erfaringer, som ministeriet har draget af dette projekts forløb, er blevet taget med ind i andre projekter, herunder etablering af centrene. g. Stiftskonsulent Lars Brinth Rasmussen er fratrådt sin stilling. Under dagsordenens punkt 14 orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende: Der er opslået en stilling som religionspædagogisk medarbejder, stillingsopslaget kan ses på stiftets hjemmeside. Strukturændringer rundt omkring i stiftet. Der afholdes bestyrelsesmøde i Folkekirkens Hus den 16. juni Biskopperne er blevet enige om at søge Kirkeministeriet om at oprette en uddannelsesfond til præster. Under dagsordenens punkt 15 meddelte stiftsfuldmægtig Marie Johansen, at der ingen orienteringspunkter er fra stiftsadministrationen. Dagsordenens punkt 16 udgik. Under dagsordenens punkt 17 orienterede Karsten Konradsen om det sidste møde i budgetfølgegruppen. Peter Albek Noer orienterede om at der afholdes møde i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg og der har været afholdt møde i Religionspædagogisk Stiftsudvalg. Under dagsordenens punkt 18 var der ikke indkommet spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer. Under dagsordenens punkt 19 blev det oplyst, at næste møde er den 26. august 2014 kl Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 5

6 6 Under dagsordenens punkt 20 blev det oplyst, at der afholdes fællesmøde for alle stiftsråd den 20. september 2014 i Aalborg Stift. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt Aalborg Stifts årsrapport bliver offentligt tilgængeligt. Aalborg Stift vil undersøge dette forhold. Christen Staghøj Sinding efterlyste en tydeligere sagsfremstilling til de enkelte punkter. Mødet sluttede kl Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 6

7 7 Ejnar Haugaard Thomsen Jens Peter Skjølstrup Madsen Jørgen Nielsen Gert Nørgaard Frederiksen Anne Steenberg Peter Albek Noer Dorrit Ruth Andersen Villy Steen Møller Ole Tingstrup Holler Karsten Konradsen Ella Sørensen Jytte Abildgaard Christen Staghøj Sinding Niels Christian Kobbelgaard Henning Toft Bro Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 7

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere