JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s"

Transkript

1 JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s TILBLIVELSE OG FORTSATTE VIRKSOMHED GENNEM 40 AAR

2 De først i Tresserne over hele Landet, saavel i Byer som paa Landet oprettede Skytteforeninger samledes almindeligvis sidst i Tresserne og først i Halvfjerdserne i Amts-Skytteforeninger, hver for sig omfattende de i det paagældende Amt værende By og Landkredse. Her indenfor holdtes aarlige KonkurrenceSkydninger, dels som Kredskonkurrence og dels som Enkeltmandskonkurrence, men i Tidens Løb udvikledes, vel nok grundet paa bedre Træning og bedre Forhold, Skydefærdigheden betydeligt stærkere i Bykredsene end i Landkredsene, saaledes at de førstnævnte blev de sidstnævnte meget overlegne. Man undres da ikke over, at man indenfor Bykredsene begyndte at nære ønsker om at finde mere jævnbyrdige Modstandere, og i Sommeren 1895 tog Bestyrelsen for Randers Skyttekreds Initiativet til at indbyde forskellige BySkyttekredse til en Konkurrenceskydning i Randers, og dette blev Begyndelsen til det senere saa bekendte, aarlige Jydsk Byskytte-Stævne. Bestyrelsen for Randers Skyttekreds 1895: Chr. Kilian A. Christensen H. L. Kruse (Form.) H.Voigt Petersen H. C. Strand 1895 Paa et Bestyrelsesmøde i Randers Skyttekreds den 29. Maj 1895 fremsattes Tanken om at indbyde Aalborg, Aarhus og Viborg Skyttekredse til en Konkurrence-Skydning i Randers i sidste Halvdel at August Maaned. Forslaget vandt enstemmigt Tilslutning, og man vedtog skriftligt at forespørge de ovennævnte Kredse, om de vilde efterkomme en saadan Indbydelse. Efter at der fra de ovennævnte By-Skyttekredse var indløbet Meddelelse om, at man med Tak vilde modtage Indbydelsen, blev der udarbejdet et Program, hvori Dato for Skydningen fastsattes til Søndag den 18. August. Ledsaget af Program blev Indbydelserne sendt ud til de ovennævnte Byer samt til Horsens Skyttekreds, som i Mellemtiden havde fremsat ønske om at maatte deltage i Konkurrencen. Det var første Gang, at fem store jydske Købstad-Skyttekredse skulde mødes til Styrkeprøve, saa det var ikke underligt, at man med spændt Forventning imødesaa Dagen. Programmet for Skydningen var følgende: Hver Kreds skulde konkurrere med 10 Skytter, som hver skulde af give 15 gældende Skud. Den Kreds, der sejrede, vilde faa 1 Sølvfanering og den, som blev Nr. 2, 1 Sølvfaneplade. Endvidere Mesterskabsskydning (ialt 20 Skud), i hvilken den bedste Skytte vilde erholde 1 Sølvriffelplade. Desuden forskellige Enkeltmandskonkurrencer om Præmier. Dagen oprandt og var begunstiget af et glimrende Sommervejr. Med Morgentogene ankom de fremmede Skytter og blev straks pr. Vogn befordret til Skydebanerne, hvor Skydningen derpaa begyndtes. Dagen igennem knaldede Skuddene lystigt mod Skiverne, og der var selvfølgelig en vis Spænding til Stede blandt Skytterne om, hvilken Kreds der vilde blive Sejrherre.

3 Skydningen sluttede Kl. 6½, hvorefter alle Skytterne med Musik og vajende Faner marcherede til Festpladsen paa Skovbakken. Her bød Formanden for Randers Skyttekreds Velkommen, og efter Afsyngelsen af en i Dagens Anledning skrevet Sang for Skyttesagen holdt Sparekassedirektør Obel Festtalen, i hvilken han særligt dvælede ved Skyttesagens Betydning for Landets Forsvar og sluttede med at udtale Haabet om gennem Skyttebevægelsen at hævde Danmarks Ære og holde det danske Flag højt. Fabrikant Hoff uddelte derefter Præmierne: Kredskonkurrencen. 15 Skud. Nr. 1 Viborg Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 2 Aarhus 131,3 pr. Skytte Nr. 3 Randers 125,2 pr. Skytte Nr. 4 Aa1borg 122,3 pr. Skytte Nr. 5 Horsens 119,8 pr. Skytte Mesterskabsskydning. 20 Skud. Nr. 1 (Skyttekonge) Sandgraver J. P. Andreasen, Horsens 189 Points. Hovedskydning (Festskydningen). 10 Skud. 1. Præmie Skomager J. Hansen, Viborg 95 Points 2. Præmie Forvalter S. Christensen, Aarhus 94 Points 3. Præmie Sergent A. L. Larsen, Viborg 93 Points 4. Præmie Gymnastiklærer I. C. Nielsen, Viborg 93 Points 5. Præmie Sandgraver J. P. Andreasen, Horsens 93 Points Der var ialt 18 Præmietagere, sidste med 87 Points. Festen sluttede med ønsket om fremtidig at kunne mødes til saadan aarlig Konkurrence Den 9. August 1896 afholdtes som det andet i Rækken Jydsk Byskytte-Stævne i Aarhus. Skydningen fandt Sted paa Aarhus Skyttekreds Skydebaner ved Riis Skov, og der deltog ca. 200 Skytter fra forskellige jydske Byer. Vejret var særdeles godt og Resultaterne derfor ret gode, men Arrangementet lod en Del tilbage at ønske, bl. a. var der kun opstillet 10 Skiver til Brug for samtlige Skydninger, hvilket i Forbindelse med, at Skydningen først kunde begynde Kl. 10, bevirkede, at denne trak meget længe ud og først kunde sluttes ved Ottetiden og man havde endda maattet stryge et Par Skydninger af Programmet. Resultatet af Skydningerne blev følgende: Kredskonkurrencen. 250 m. 10 Skytter à 10 Skud. Nr. 1 Viborg 841 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 2 Aarhus 836 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 3 Vejle 772 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 4 Randers 750 Points Nr. 5 Aalborg 732 Points Nr. 6 Horsens 727 Points Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Sergent I. C. Nielsen, Viborg Nr. 2 J. Langvardt, Aarhus Nr. 3 Thorvald Jacobsen, Vejle 224 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) 220 (Sølvmedaille) 218 (Sølvmedaille) Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Sergent I. C. Nielsen, Viborg 94 Points 2. Præmie Bøssemager Hansen, Viborg 92 Points 3. Præmie Thorvald Jacobsen, Vejle 91 Points

4 4. Præmie Købm. Chr. Koch, Aarhus 90 Points 5. Præmie P. Pedersen, Vejle 90 Points Ialt 14 Præmier, sidste paa 85 Points. Efter endt Skydning Kl. ca. 8 marcheredes i Procession til Vennelyst hvortil Skytterne havde gratis Adgang, og hvor der, i dertil indrettet Telt, var arrangeret Fællesspisning, i hvilken ca. 70 Skytter deltog Da der i dette Aar i Dagene 17. og 18. Juli blev afholdt et stort Skyttestævne i Ribe, hvor der var Kapskydning mellem 50 københavnske og 50 jydske Skytter, formente man det uheldigt at afholde flere Stævner, hvorfor Jydsk Byskytte- Stævne udsattes Søndag den 17. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Viborg. De fremmede Skytter ankom Lørdag Aften og modtoges paa Banegaarden med Musik. Viborg Skyttekreds havde lagt et meget festligt Program og havde til Kredskonkurrencen udsat en stor, smuk Sølv Vandrepokal, Viborg-Pokalen, som for dette og kommende Stævner skulde være Vandrepræmie til den sejrende Kreds. For at blive Ejendom skulde Pokalen vindes tre Gange ialt. VIBORGPOKALEN Vundet af: Horsens Skyttekreds i Viborg 7. Juli Frederikshavn Skyttekreds i Frederikshavn 16. Juli Horsens Skyttekreds i Horsens 16. Juli Randers Skyttekreds i Horsens 13. Juli Horsens Skyttekreds i Randers 12. Juli Blev hermed Horsens-Kredsens Ejendom.

5 Skydningen foregik i en Brandstorm, hvorved Ledningerne for Ringe-apparater og Telefon til Markørgraven gik itu, hvorfor Skydningen trak længe ud. Stævnet gav desværre Viborg Skyttekreds et Underskud paa 600 Kr. Optegnelserne vedrørende Skydningens Resultater er ret mangelfulde, men af det foreliggende fremgaar: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Horsens 1950 Points (Viborgpokalen I. Gang) Nr. 2 Frederikshavn 1944 Points Nr. 3 Aarhus 1918 Points Nr. 4 Randers 1915 Points Nr. 5 Viborg 1915 Points Nr. 6 Vejle 1864 Points Nr. 7 Aalborg 1829 Points Nr. 8 Lemvig 1731 Points Nr. 9 Nykøbing Mors 1507 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 A. Nielsen, Aarhus Nr. 2 L. F. Jørgensen, Silkeborg Nr. 3 Martin Hull, Silkeborg 311 Points (Skyttekonge) 311 Points 305 Points Hovedskydning. 1. Præmie A. Nielsen, Aarhus 221 Points 2. Præmie L. F. Jørgensen, Silkeborg 219 Points 3. Præmie Martin Huli, Silkeborg 218 Points For øvrige Præinietagere findes ingen Optegnelser. Der var til Stævnet ogsaa mødt enkelte Skytter fra andre Byer, bl. a. fra Silkeborg Medens Jydsk Byskytte-Stævne hidtil havde været afholdt i centralt beliggende Byer, blev det denne Gang Frederikshavn, som paatog sig det ret store Arrangement og den Risiko, der er forbunden med et saadant Stævne, og Stævnet afholdtes Søndag den 16. Juli. Lørdag Aften ankom de udenbys Skytter med Toget, som var Ca. 1 Time forsinket, hvorfor Værterne, hos hvem Skytterne skulde indkvarteres, havde maattet vente en Tid. Allerede Kl. 6 Søndag Morgen rykkede Skytterne ud paa Skydebanerne. Vejret var straalende dejligt, Humøret højt overalt, Arrangementet fortrinligt og Resultaterne særdeles gode. Som Kapskytte paa Viborgholdet deltog for første Gang en 18aarig Knøs (nuv. Vaabenhandler N. Laursen, Viborg), der senere ved saavel danske som udenlandske Skyttestævner har høstet Laurbær og Ære og derved fremtvunget Respekt for Jyllands Skytter. Ved 6-tiden om Eftermiddagen sluttede Skydningen, og der marcheredes til Plantagen, hvor Byens unge Damer hilste Skytterne med Blomsterregn. Konsul Jacobsen bød Velkommen og udbragte et Leve for Kongen; Højskolelærer Alkjærsig talte for Skyttesagen og Skytterne. I Festmiddagen deltog Ca. 300 Personer, og blandt de tilstedeværende Hædersgæster var Formanden og Næstformanden for De danske Skytteforeninger. Borgmester Ramsing dirigerede, og Taler og Sang faldt Slag i Slag, saa det varede en rum Tid, inden Bordet hævedes, og Dansen kunde tage sin Begyndelse.

6 Et smukt Fyrværkeri afsluttede denne overordentlig vellykkede Fest, hvorefter Skytterne igen spredtes ud over Jylland, medbringende et straalende Minde om Gæstfrihed og Kammeratskab og om en Dag, som sent vil glemmes. Forud for Stævnet havde Overlærer Lomholt, Viborg, i Bladet Ungdom og ldræt meget kraftigt manet jydske Byskytter til at møde i Frederikshavn til dette Stævne for derigennem at vise Frederikshavnerne Erkendtlighed for, at de for to Aar siden trofast var mødt op i Ribe og dér i ikke ringe Grad bidrog til Jydernes Sejr over Københavnerne. Lomholt havde Fornøjelsen at se sin Henvendelse bære Frugt, og de mødte Skytter havde saa sandelig ikke Grund til at fortryde, at de havde efterkommet den. Skyderesultaterne blev følgende: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Frederikshavn 2115 Points (ViborgPokalen og 1 Fanering) Nr. 2 Randers 2071 Points (1 Faneplade) Nr. 3 Viborg 2070 Points (1 Faneplade) Nr. 4 Horsens 2055 Points Nr. 5 Hobro 1837 Points Nr. 6 Hjørring 1729 Points Der var mødt Skytter fra en Del andre Byer, men ikke konkurrencedygtige i Antal (10 Skytter fra hver By). Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Chr. Kilian, Randers (Skyttekonge, i Sølvbæger og Guldplade) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus (1 Sølvskjold) Nr. 3 Cand. P. Eriksen, Frederikshavn (1 Sølvskjold) Pointsantal ubekendt. Hovedsky.dning. 25 Skud. 1. Præmie Chr. Kilian, Randers 235 Points 2. Præmie Cand. P. Eriksen, Frederikshavn 229 Points 3. Præmie A. P. Nielsen, Aarhus 228 Points 4. Præmie Palludan, Randers 228 Points 5. Præmie Tandlæge Jørgensen, Silkeborg 226 Points 6. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn 224 Points Ialt 30 Præmier, sidste paa 211 Points Den 16. Juli 1900 afholdtes Jydsk ByskytteStævne i Horsens i Forbindelse med en Kapskydning mellem danske Amts Skytteforeninger. Skydningen foregik paa interimistisk anlagte Skydebaner ved Bygholm, og der var mødt mange Skytter fra hele Landet. Festen fik et særdeles udmærket Forløb, og der overraktes Horsenskredsens Formand, Pastor Konradsen, Hvirring, en Adresse, hvori man paa det varmeste takkede ham for hans udmærkede Arbejde gennem 25 Aars Formandsskab. Resultatet for ByskytteaKonkurrencen blev følgende: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Horsens 2104 Points (Vandrepokalen og 1 Guidpiade) Nr. 2 Frederikshavn 2009 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 3 Vejle 1999 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 4 Viborg 1989 Points Nr. 5 Aarhus 1977 Points Nr. 6 Silkeborg 1966 Points Nr. 7 Randers 1840 Points Nr. 8 Aalborg 1744 Points Resten af Byerne var ikke mødt med de forlangte 10 Kapskytter.

7 Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Chr. Kilian, Randers Nr. 2 N. P. Bech, Vejle Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus 315 Points (Skyttekonge, Guldplade) Points Ubekendt Points Ubekendt Hovedskydning. 25 Skud. 1. Præmie F. Larsen, Horsens 228 Points 2. Præmie Chr. Kilian, Randers 226 Points 3. Præmie N. P. Bech, Vejle 224 Points 4. Præmie Th. C. Jensen, Hobro 222 Points 5. Præmie Chr. Ovesen, Horsens 221 Points 6. Præmie cand. pharm. Eriksen, Frederikshavn 220 Points 7. Præmie A. P. Nielsen, Aarhus 219 Points Sidste Præmie paa 207 Points Grundet paa Afholdelsen af 3. skandinaviske Skyttefest. i København i Dagene Juni bortfaldt»jydsk Byskytte-Stævne for Jydsk Byskytte-Stævne afholdtes i Horsens Søndag den 13. Juli. Skydningen foregik i Sølyst til 18 Skiver, dels paa 250 og dels paa 300 m. Vejret var fugtigt paa Morgenstunden, men bedredes hen paa Dagen; desuagtet blev Skydningernes Resultater glimrende. Randers Kredsen var mødt med meget stærke Kræfter, bl. a. Danmarksskytten, Læge L.J. Madsen, bosiddende i Harridslev ved Randers, der nu som jydsk Skytte deltog i Jydsk Byskytte-Stævne for første Gang, og som gennem en Række Aar blev Forgrundsfiguren indenfor jydske Skytters Rækker. Læge L. J. Madsen Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Have umiddelbart efter Fællesspisningen; under denne talte Pastor Konradsen, Hvirring, og Postmester Friis, Horsens, og fl. a. Kredskonkurrencen. 25 Skud, 10 Skytter pr. Kreds. Nr. 1 Randers 2208 Points (ViborgPoka1en) Nr. 2 Horsens 2199 Points (SølvFanep1ade) Nr. 3 Vejle 2174 Points (SølvJaneplade) Nr. 4 Aarhus 2162 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 333 Points (Skyttekonge) Nr. 2 Chr. Ovesen, Horsens? Nr. 3 Bøssemager Valentin, Randers?

8 Hovedskydning. 25 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 239 Points 2. Præmie Chr. Ovesen, Horsens 236 Points 3. Præmie Bøssemager Valentin, Randers 235 Points 4. Præmie L. C. Nielsen, Horsens 233 Points 5. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn 232 Points Der var i denne Skydning 17 Præmier, sidste paa 224 Points. Foruden fra ovennævnte konkurrencedygtige Kredse var der mødt Skytter fra Frederikshavn, Silkeborg, Varde m. fl.a Søndag den 12. Juli mødtes man atter til Jydsk Byskytte-Stævne, der denne Gang afholdtes i Randers. Skydningen fandt Sted paa Skydebanerne i Vorupkær. Der var mødt Skytter fra over en halv Snes jydske Byer, heraf 8 Kredse i konkurrencedygtig Stand (mindst 10 Skytter). Arrangementet var udmærket, og der var stor Tilstrømning til Skydepladsen af Tilskuere, særlig om Eftermiddagen, indtil Skydningen sluttede Kl. 6. Fællesspisningen og Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Lokaler. Da Randerskredsens Formand, Kæmner N. Jensen, var syg, fungerede i hans Sted Bødkermester Chr. Kilian, som bød Velkommen til Bords. Guldsmed P. Hansen talte for Kongen, Landstingsmand Stilling for Fædrelandet og Ritmester Zeemann for Skyttesagen, og herefter faldt Talerne Slag i Slag, vekslende med fædrelandske Melodier fra Musikdirektør Tellings Orkester, der ogsaa efter Spisningen musicerede i Haven, hvor man paa skønneste, kammeratlige Maade tilbragte den lyse, smukke Sommeraften, indtil Aftentogene efterhaanden kaldte de fremmede til Hjemrejse endnu et Minde rigere. Kredskonkurrencen. 10 Skytter med hver 25 Skud. Nr. 1 Horsens 2210 Points (Viborgpokalen som Ejendom. 1 Fanering) Nr. 2 Vejle 2195 Points (1 Faneskjold) Nr. 3 Randers 2153 Points (1 Faneskjold) Nr. 4 Viborg 2140 Points Nr. 5 Aarhus 2121 Points Nr. 6 Frederikshavn 2065 Points Nr. 7 Aalborg 2039 Points Nr. 8 Hjørring 1860 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Læge L J. Madsen, Randers Nr. 2 Chr. Valentin, Randers Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus Nr. 4 N. P. Bay, Randers Nr. 5 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 6 Carl Schreiber, Frederikshavn Nr. 7 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 8 J. P. Andreasen, Horsens Nr. 9 I. Hansen, Viborg Nr. 10 A. Diessing, Horsens 338 Points (Skyttekonge) 333 Points 332 Points 328 Points 327 Points 324 Points 324 Points 322 Points 322 Points 322 Points Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 98 Points 2. Præmie N. P. Simonsen, Randers 96 Points 3. Præmie J. P. Andreasen, Horsens 96 Points 4. Præmie Chr. Vailentin, Randers 96 Points 5. Præmie N. P. Bay, Randers 96 Points 6. Præmie Th. Jacobsen, Vejle 95 Points Ialt 20 Præmier, sidste paa 89 Points.

9 1904 Vejle blev dette Aar Byen, i hvilken Jydsk Byskytte-Stævne fandt Sted den 10. Juli. Skytterne fra de andre Byer ankom med Togene Natten mellem Lørdag og Søndag, og det var derfor forstaaeligt, at ikke ret mange af dem stillede paa Banegaardspladsen om Morgenen Kl. 6½ i Processionen, der med Musik og Faner marcherede til Skydebanerne i Mølholmsdalen; men det varede dog ikke ret længe, før alle var mødt op derude, og Skydningen var i fuld Gang. Vejret var Skytterne gunstigt, og der var almindelig Begejstring over den udmærkede Skydebane og de dejlige Omgivelser; alt gik med Præcision og Orden, og der indtraf intet Uheld, der kunde sinke Skydningen. Læge L. J. Madsen, Randers, som skulde rejse med Middagstoget sydpaa for at deltage i det Internationale Skyttestævne i Lyon, afgav sine Skud i Hoved, og Repræsentantskydningen om Formiddagen og kom saaledes ikke til at deltage i Mesterskabsskydningen. Der var til Stævnet udsat flere smukke Ærespræmier, bl. a. fra Vejle By s og Omegns Sparekasse, Vejle By, Sagfører Ad. Ohrt og De samvirkende Afholdsselskaber, sidstnævnte for den bedste Afholdsskytte. Skydningen sluttedes ved 7 tiden, og Kl. 8 samledes Skytterne med Damer til Fællesspisning i Skyttehuset, her talte bl a. Formanden for Vejle Amts Skytteforening, Fabrikant Schrøder, Sagfører Ad. Ohrt, Postmester Friis, Horsens, og Lærer P. Aug. Poulsen, Korsør, sidstnævnte bragte Hilsen fra sjællandske By-Skytter. Under Fællesspisningen uddeltes Præmierne. Horsens Byskyttekreds havde realiseret sin smukke Tanke fra Generalforsamlingen ved at udsætte en stor, flot Sølv- Vandrepokal til Kredskonkurrencen for dette og kommende Stævner, for hvilket der bragtes Kredsen en Tak med rungende Hurraraab. HORSENSPOKALEN Inskription paa Pokalen (Vinderne): 10. Juli Juli Juli 1906 Randers Vejle Vejle 14. Juli Juli Juli 1910 Silkeborg Randers Frederikshavn 14. Juli Juli 1913 Frederikshavn Vejle

10 Kredskonkurrencen. 10 Skytter å 20 Skud. Nr. 1 Randers 1806 Points (HorsensPoka1en 1. Gang) Nr. 2 Vejle 1779 Points Nr. 3 Aarhus 1706 Points Nr. 4 Horsens 1706 Points Nr. 5 Fredericia 1695 Points Nr. 6 Frederikshavn 1645 Points Der var mødt Skytter fra flere Kredse, men ikke nok til at være konkurrencedygtige, bl. a. Aalborg, Holstebro og Viborg. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 C. Laursen, Vejle Nr. 2 A. P. Nielsen. Randers Nr. 3 Chr. Ovesen. Vejle Nr. 4 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 5 M. P. Schouenborg, Horsens Nr. 6 Chr. Vallentin, Randers Nr. 7 P. Petersen, Vejle Nr. 8 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 9 N. P. Bay, Randers 286 Points (Skyttekonge) 286 Points 283 Points 283 Points 280 Points 280 Points 276 Points 275 Points 274 Points Hovedskydning A. 1. Præmie N. P. Bay, Randers 99 Points (Vejle By s og Omegns Sparekasses Ærespræmie) 2. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 98 Points Vejle Bys Ærespræmie 3. Præmie Chr. Vallentin, Randers 97 Points 4. Præmie Chr. Ovesen, Vejle 97 Points Afholdsselsk. Ærespr. 5. Præmie A. P. Nielsen, Randers 96 Points 6. Præmie Chr. Kilian, Randers 96 Points 7. Præmie J. Hansen, Vejle 95 Points Der var i Hovedskydning A ialt 16 Præmier, sidste paa 92 Points. Sagfører Ohrt s Ærespræmie tildeltes Filtenborg, Horsens, som den ældste i Stævnet deltagende Skytte. Filtenborg skød i Hovedskydning B 98 Points i 10 Skud. Festen sluttede med Svingom Den 9. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Horsens. Den i Forbindelse hermed paatænkte Kapskydning mellem Byskytter fra øerne, København og Jylland maatte opgives af Mangel paa Tilslutning fra København. Skydningen fandt Sted paa Skydebanerne ved Sølyst, ca. 2 km fra Horsens. 18 dobbelte Hejseskiver blev flittigt benyttet Dagen igennem, men det var ikke fint Skydevejr, Blæsten var meget generende og Belysningen usikker, hvorfor ogsaa Resultaterne kom til at ligge noget under normalt. Der var mødt 110 Skytter fra jydske Byer og en Del fra øerne, vel nok Eliten. Efter Skydningen samledes man til en Fællesspisning paa PaIæ-Caféen, hvor Præmieuddelingen fandt Sted. Postmester Friis, Horsens, bød Velkommen. Senere talte Borgmester York for Kongen, Direktør Chr. Jen sen for Fædrelandet og Bogholder Simonsen for Skyttesagen. Endelig havde endnu en Række-Talere Ordet, og en munter og kammeratlig Stemning var til Huse. Kredskonkurrencen. 10 Skytter i 20 Skud. Nr. 1 Vejle 1735 Points (Vandrepokalen og i Fanering) Nr. 2 Horsens 1665 Points (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 1644 Points (1 Faneplade)

11 Nr. 4 Aarhus 1591 Points Nr. 5 Hjørring 1526 Points Nr. 6 Frederikshavn 1514 Points Øvrige Byer var kun repræsenteret ved enkelte Skytter og derfor ikke konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L J. Madsen, Randers Nr. 2 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 3 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 4 Chr. Kilian, Randers Nr. 5 J. Andreasen, Vejle Nr. 6 P. Petersen, Vejle Nr. 7 C. Pedersen, Frederikshavn Nr. 8 Nic. Jensen, Vejle Nr. 9 N. Møller, Aarhus Nr. 10 Chr. Leth, Randers 285 Points (Skyttekonge, Guldpiade) 276 Points (Sølvriffelplade) 275 Points (Sølvriffelplade) 272 Points (Sølvriffelplade) 269 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 263 Points (Sølvriffelplade) 260 Points (Sølvriffelplade) Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Th. Jacobsen, Vejle 96 Points 2. Præmie C. Pedersen, Frederikshavn 94 Points 3. Præmie Nic. Jensen, Vejle 93 Points 4. Præmie Læge L. i. Madsen, Randers 92 Points 5. Præmie Filtenborg, Horsens 91 Points samt endnu en lang Række Præmier Aalborg Skyttekreds havde hidtil ført en ret ubemærket Tilværelse indenfor Byskytte-Kredsenes Rækker, saa det var noget af en Begivenhed for den, da man for indeværende Aar lagde Jydsk ByskytteStævne dertil og bestemte Dagen til den 8. Juli. Skydningen foregik paa Aalborg Amts Skytteforenings Skydebaner ved Svenstrup Station, beliggende i et Engdrag lidt Nord for Stationen og Ca. 8 km Syd for Aalborg. Vejret var vel helt fint, men Vinden noget lunefuld og drejende, hvilket i Forbindelse med, at Standpiadsen var gyngen de Engbund, bevirkede, at Skyderesultaterne ikke naaede de hidtil kendte Højder. Ved forudgaaende Generalforsamling i jydske ByskytteKredse var Bestemmelserne vedrørende det Antal Repræsentanter, hver By skulde konkurrere med, blevet ændret. Hidtil havde hver By skullet konkurrere med 10 Skytter, men nu var dette ændret saaledes, at Kredse, som ikke havde over 25 aktive Medlemmer, kun skulde konkurrere med 8 Skytter, hvorfor man nu i Kredskonkurrencen gaar over til Betegnelsen: Gennemsnitspoints pr. Skytte (Repræsentant). Skydningen sluttede Kl. 6, og med Ekstratog befordredes Skytterne til Aalborg. Med Musik og Faner marcheredes derpaa fra Banegaarden til Enighedslund, hvor Fællespisning og Præmieuddeling fandt Sted. Ved Bordet talte Kaptajn M. Birke (nu General), Proprietær Rudolf Skafte og Fabrikant Sophus Raaen m. fl.a. Efter Bordet samledes man til Kaffen ude i Haven i et fornøjeligt og kammeratligt Samvær, indtil Aftentogene efterhaanden tyndede ud i Rækkerne. I Fællesspisningen deltog 120 Skytter. Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 1 Vejle 164,3 (Fanering og Horsens Pokalen 2. Gang) Nr. 2 Randers 162,1 (1 Faneplade) Nr. 3 Aalborg 162,0 (1 Faneplade) Nr. 4 Horsens 159,5 Nr. 5 Silkeborg 159,4 Nr. 6 Frederikshavn 156,6

12 Nr. 7 Hjørring 141,4 Nr. 8 Viborg 137,7 Naar Viborg kom saa langt ned i Rækken, skyldes det for en Del, at en af dens Repræsentanter efter nogle daarlige Skud i Repræsentantskydningen nægtede at fuldende denne, hvorfor resterende Skud i Henhold til Bestemmelserne blev noteret som Forbiere (0). Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 286 Points (Skyttekonge) Nr. 2 P. Pedersen, Vejle 274 Nr. 3 M. P. Pedersen, Frederikshavn 274 Nr. 4 A. Busk, Viborg 272 Nr. 5 Chr. Pedersen, Struer 272 Nr. 6 Chr. Kilian, Randers 269 Nr. 7 M. Pedersen, Viborg 267 Nr. 8 M. P. Schouenborg, Horsens 265 Nr. 9 Hedegreen, Fredericia 262 Nr. 10 Kaptajn M. Birke, Aalborg 259 Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 95 Points 2. Præmie Dyhrberg, Hobro Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie P. Pedersen, Vejle Præmie Kaptajn M. Birke, Aalborg Præmie Chr. Kilian, Randers Præmie A. Busk, Viborg 91 Ialt i denne Skydning 18 Præmier, sidste paa 87 Der var til Stævnet mødt Skytter fra ialt 14 Byer, men kun 8 var konkurrencedygtige For første Gang afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Silkeborg. Dagen, den 14. Juli, oprandt, og de udenbys Skytter ankom med Togene, dels Lørdag Aften og dels Søndag Morgen. Skydningen foregik paa Skydebanerne ved Svejbæk lige overfor Himmelbjerget i Jyllands smukkeste Egn. Vejret var ikke gunstigt, og Skytterne generedes af den stærke Blæst. Skytternes interesser drejede sig særligt om, hvem der vilde løbe af med Pokajen, idet Vejlekredsen forud havde vundet den to Gange, og hvis den sejrede denne Gang, vilde Pokalen blive Kredsens Ejendom. Det lykkedes dog ikke Vejle at placere sig som Nr. 1 denne Gang. Efter Skydningens Afslutning befordredes Stævnets Deltagere til Silkeborg, dels pr. Dampbaad og dels pr. Tog og Vogne. Fællesspisningen, hvori deltog Ca. 150 Skytter med Damer, samt Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Lokaler. Efter Afsyngelset af en i Dagens Anledning forfattet Sang holdtes der en lang Række Taler, i en af hvilke der bragtes Silkeborg Byraad en Tak for den til Stævnet skænkede smukke Sølvpokal. Præmieuddelingen fandt derpaa Sted, og Resultaterne blev i Hovedsagen følgende:

13 Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 1 Silkeborg 162,8 (HorsensPokalen og Fanering) Nr. 2 Aalborg 162,7 (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 162,1 (1 Faneplade) Nr. 4 Vejle 162,0 Nr. 5 Fredericia 161,3 Nr. 6 Aarhus 157,1 Nr. 7 Holstebro 155,7 Nr. 8 Horsens 155,4 Nr. 9 Viborg 153,8 Der var mødt Skytter fra 13 jydske Byer Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Chr. Pedersen, Struer 270 Points (Skyttekonge) Nr. 2 K. Knudsen, Holstebro 267 Nr. 3 H. Denver, Aalborg 266 Nr. 4 L. Zachariasen, Frederikshavn 266 Nr. 5 A. P. Nielsen, Aarhus 263 Nr. 6 Chr. Kilian, Randers 256 Nr. 7 Tranberg, Ribe 255 Nr. 8 J. Winther, Silkeborg 253 Nr. 9 Frellesvig, Holstebro 253 Nr. 10 T. Th. Knudsen, Randers 248 Læge L. J. Madsen, Randers, havde været uheldig i Hovedskydning A, men skød sig op i Repræsentantskydningen. I Følge Bestemmelserne kunde kun de 10 bedste Skytter i Hoved og Repræsentantskydningen deltage i Mesterskabsskydningen, men ved en Fejl fra Bureauets Side kom Madsen til at skyde med i Mesterskabsskydningen som Nr. 11, og i selve denne Skydning skød Madsen sig saa stærkt op, at han naaede 270 Points ialt, samme Points som Pedersen, Struer, men bedre end denne. Madsen vilde saaledes være blevet Nr. 1, saafremt nævnte Bestemmelse ikke havde været gældende. Madsen maatte derfor nøjes med Æren denne Gang. Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Chr. Ovesen, Vejle 94 Points (Silkeborgs Ærespr.) 2. Præmie Chr. Præstgaard, Skhe Præmie K. Knudsen, Holstebro Præmie L. Zachariasen, Frederikshavn Præmie K. Buch, Aalborg Præmie Frellesvig, Holstebro 92 7, Præmie N. P. Petersen, Aalborg 91 I Hovedskydning A var der ialt 32 Præmier, sidste paa 86 Points. Den paafølgende Dag foretog en stor Del af Skytterne med Damer en Udflugt til Himmelbjerget Da 7. Almindelige danske Skytte: og Gymnastikfest dette Aar fandt Sted i Silkeborg, bortfaldt Jydsk Byskytte-Stævnet for dette Aar I Anledning af, at der denne Sommer var foranstaltet Landsudstilling i Aarhus, henlagdes Jydsk Byskytte-Stævne hertil og afholdtes den 4. Juli. Skydningen foregik paa Banerne ved Egaa Fed. Aarhus Byraad havde udsat en Ærespræmie til den bedste Skytte i Hovedskydningen. Præmieuddeling og Fællesspisning fandt Sted

14 i Riis Skov-pavillon, men da samtlige Skytter hastede for at komme ind at se Landsudstillingen, blev Festlighederne og Samværet stærkt afkortet og fik ikke det sædvanlige muntre Forløb. Mod Sædvane blev Dr. Madsen ikke Skyttekonge; han maatte denne Gang afgive Æren til N. Laursen, Viborg, som havde præsteret en overordentlig smuk Skydning. Kredskonkurrencen. 20 Skud pr. Skytte. Nr. 1 Randers 168,9 Gnsn. Points (Vandrepokalen, 1 Fanering) Nr. 2 Silkeborg 168,7 (1 Faneplade) Nr. 3 Frederiks havn 167,6 (i Faneplade) Nr. 4 Aarhus 167,6 Nr. 5 Aalborg 166,8 Nr. 6 Vejle 166,8 Nr. 7 Viborg 166,2 Nr. 8 Horsens. 165,6 Nr. 9 Hjørring 162,0 Nr. 10 Skive 156,1 Nr. 11 Holstebro 156,1 Øvrige Byer var ikke mødt konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 N. Laursen, Viborg 283 Points (Skyttekonge, Guldplade) Nr. 2 Læge L. J. Madsen, Randers 278 (Sølvplade) Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus 276 Nr. 4 Chr. Vallentin, Randers 275 Nr. 5 J. Hansen, Viborg 274 Nr. 6 M. Jepsen, Horsens 272 Nr. 7 M. P. Pedersen, Frederikshavn 272 Nr. 8 Enevoldsen, Fredericia 266 Nr. P. Petersen, Vejle 266 Nr. 10 H. C. Larsen, Hjørring 263 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 96 Points (Aarhus Byraads Ærespr.) 2. Præmie N. Laursen, Viborg Præmie Sagførerfuldm. Jacobsen, Aarhus Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie Chr. Vallentin, Randers 93 Ialt 30 Præmier, sidste paa 88 Points Holstebro fik denne Gang Æren at blive Stedet for Afholdelsen af Jydsk Byskytte- Stævne, og Dagen ansattes til 3. Juli. Efter Morgentogenes Ankomst marcherede Skytterne med Musik og Faner fra Banegaardspladsen gennem Byen til Søndre Plantage, hvor Skydningen straks begyndte. Der rørte sig et muntert Skytteliv paa de ideelt anlagte Baner, og der var ialt 22 dobbelte Hejseskiver i Brug. Vejret var fra Morgenstunden varmt og med blændende Solskin, hvorfor mange af de mest drevne Skytter foretrak at vente med deres Skydning til efter Middagspausen, da Solen saa ikke vilde falde saa blændende paa Skiverne men ak, det blev Regnvejr, og Eftermiddagsskydningen foregik i øsende Regn, hvorfor ogsaa Resultaterne kom til at lide herunder. Randers, der Aaret forud havde vundet Pokalen, havde i Aar ingen Chancer, idet den kun var mødt med 2 Skytter og derfor ikke var konkurrencedygtig. Den kendte Mesterskytte Dr. Madsen, Randers, var forhindret i at møde ved Stævnet denne Gang.

15 Efter endt Skydning samledes Skytterne til Fællesspisning og Præmie uddeling i Pavillonen i Holstebro Lystanlæg. Stemningen var knap saa munter som ved tidligere Stævner, hvilket for en Del havde sin Grund i, at Skytterne næsten var gennemblødt til Skindet. Skydningens Resultater blev følgende: Kredskonkurrencen. 20 Skud pr. Skytte. Nr. 1 Frederikshavn 148,75 Gnsnt. Points 8 Skytter (Vandrepokalen, i Fanering) Nr. 2 Vejle 148,70 10 (i Faneplade) Nr. 3 Horsens 148,10 10 (1 Faneplade) Nr. 4 Aalborg 147,50 10 Nr. 5 Silkeborg 146,10 10 Nr. 6 Skive 145,75 8 Nr. 7 Ringkøbing 144,50 8 Nr. 8 Viborg 144,20 10 Nr. 9 Holstebro 142,25 8 Nr. 10 Thisted 141,80 10 Nr. 11 Lemvig 129,50 8 Nr. 12 Herning 122,50 8 Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Haislund, Struer 255 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus 253 (Riffelskjold) Nr. 3 L. C. Nielsen, Horsens 249 Nr. 4 H. Denver, Aalborg 248 Nr. 5 G. C. Gregersen, Aalborg 248 Nr. 6 Munck, Thisted 246 Nr. 7 P. Bjerre, Lemvig 243 (Riffelplade) Nr. 8 Eliasen, Silkeborg 241 Nr. 9 Glarm. Pedersen, Holstebro 239 Nr. 10 M. Laursen, Randers 237 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie G. C. Gregersen, Aalborg 88 Points (Holstebro Bys Ærespr.) 2. Præmie Vilhelm Hansen, Vejle 86 (Guldsm. Rogers Ærespr.) 3. Præmie Eliasen, Silkeborg Præmie P. Bjerre, Lemvig Præmie Munck, Thisted Præmie Ulfkjær, Ringkøbing 84 Ialt 26 Præmier, sidste paa 79 Points. Grunden til, at Pointssummerne ved ovennævnte Skydninger er minidre end ved foregaaende Stævner, er, at man fra og med 1910 gaar over til Brugen af 10-idelt Ringskive uden Tillæg for Træffere. Hidtil havde man anvendt rektangulær 8-idelt Skive med et Tillæg af 2 Points pr. Træffer Af Hensyn til, at Jydske Amtsskytteforeninger havde etableret Kapskydning mellem Amtsforeningerne, lod man Jydsk By-skytteiStævnet udgaa for indeværende Aar Den 14. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Viborg. Tilslutningen var ret god, men de hidtil kendte festlige Former var her reduceret til saa lidet, at der ikke engang i Viborg-Bladene findes nogen Omtale af Stævnet udover Præmielisterne.

16 Der var paa den forudgaaende Generalforsamling blevet fastsat, at der forud for Hovedskydningen kun maatte skydes en Indskydningsserie paa 5 Skud; denne samt Hovedskydning (10 Skud) og Repræsentantskydning (10 Skud) skulde samles paa et Skydekort à 4 Kr., hvoraf 3 Kr. skulde anvendes til Præmier i Hovedskydningen. Hvad den ene Krone skulde anvendes til, var ikke klart ført til Protokols, men det havde sikkert været Meningen, at den skulde anvendes til Præmier i Indskydningsserien. Dette blev den imidlertid ikke, idet Viborg-Kredsens Formand, Overlærer A. Lomholt, mente, den skulde anvendes til Bestridelse af Udgifterne ved Stævnet. Denne Disposition medførte en Del Utilfredshed og Meningsudvekslinger, og paa den følgende Generalforsamling kom det til meget skarpe Ordudvekslinger mellem Lomholt og Jens Winther, Silkeborg, og man vedtog ved fremtidige Stævner at indsætte et af Generalforsamlingen valgt 3 Mands Kontroludvalg. Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnits-Points pr. Skytte. Nr. 1 Frederikshavn 154,6 (Vandrepokalen og 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 154,2 (1 Faneplade) Nr. 3 Aarhus 153,0 (I Faneplade) Nr. 4 Skive 152,2 Nr. 5 Viborg 151,0 Nr. 6 Vejle Nr. 7 Vejen 147,1 Nr. 8 Silkeborg 146,1 Nr. 9 Thisted 145,9 Nr. 10 Horsens 145,4 Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 269 Points (Skyttekonge) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus 258 Nr. 3 G. Petersen, Vejen 254 Nr. 4 N. Laursen, Viborg 253 Nr. 5 N. P. Hansen, Aarhus 250 Nr. 6 J. Troelstrup, Aarhus 249 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 90 Points 2. Præmie C. Pedersen, Frederikshavn Præmie M. Petersen, Silkeborg Præmie A. P. Nielsen, Aarhus Præmie G. C. Gregersen. Aalborg Præmie N. Laursen, Viborg 84 Præmieantal ubekendt Vejle var atter Indbyder til Jydsk Byskytte-Stævne, der afholdtes paa Skydebanerne i Molholmsdalen Søndag d. 13. Juli. Som altid, naar Vejle har været Arrangør, var Stævnet meget festligt anlagt. Tidligt om Morgenen samledes Skytterne paa Banegaardspladsen, hvorefter man med Musik og Faner marcherede til Skydebanerne. Ankommen hertil bød Formanden for Vejle Skyttekreds Velkommen paa Banerne, og straks efter knaldede Skuddene mod de opstillede 30 dobbelte Hejseskiver. Blandt Randersskytterne befandt sig Danmarksmesterskytten Dr. Madsen. Han havde tidligt om Morgenen fra København faaet sendt en ny Riffel, som her skulde prøves for første Gang, hvilket imidlertid gik noget ud over Resultaterne i

17 Hovedskydningerne. Dr. Madsen plejer jo ved Præmieuddelingen at blive belæsset med Sølvtøj i røde Æsker, ja, endog saa meget, at da han en Aften efter et Skyttestævne i en fremmed By gik gennem Gaderne, blev han anholdt af en Ordenens Haandhæver, som troede, at han havde en Sølvtyv for sig. Fejltagelsen blev dog meget hurtigt opklaret, medfulgt af mange Undskyldninger. I de forskellige Skydninger var der udsat Ærespræmier fra Vejle Byraad, Vejle By og Amts Sparekasse, Vejle Bank, Landbosparekassen og Guldsmedene i Vejle. Efter endt Skydning samledes man i Haandværkerforeningens Lokaler til Fællesspisning og Præmieuddeling. Ved Bordet bød Vejlekredsens Formand, Vilhelm Hansen, Velkommen, hvorefter Overlærer A. Lomholt, Viborg, talte for Kongen, Næstformanden, Redaktør Quist, Vejle, for Fædrelandet, Sparekassebogholder Th. Jacobsen, Vejle, for Damerne og Slagtermester Laursen, Vejle, for Skyttesagen og Skytterne. Yderligere havde mange Skytter Ordet, bl. a. for at takke Vejlenserne for den udmærkede Dag, man her havde oplevet. Til Festen var der skrevet et Par kvikke Sange. som vakte berettiget Bifald. Kredskonkurrencen. Pr. Kreds 8 Skytter, hver 20 Skud. Nr. 1 Vejle 1241 Points (HorsensPoka1en som Ejendom og 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 1222 (1 Faneplade) Nr. 3 Frederikshavn 1194 (1 Faneplade) Nr. 4 Holsted 1162 Nr. 5 Vejen 1160 Nr. 6 Silkeborg 1141 Nr. 7 Horsens 1132 Nr. 8 Fredericia 1065 øvrige Kredse ikke konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 251 Points (Skyttekonge, 1 Guldplade) Nr. 2 G. C. Gregersen, Aalborg 246 (1 Sølvplade) Nr. 3 Chr. Pedersen, Aarhus 242 Nr. 4 Th. Jacobsen. Vejle 240 Nr. 5 A. C. Hansen, Frederikshavn 240 Nr. 6 P. Petersen, Vejle 239 Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Kirkelund, Vejle 85 Points (Vejle By og Amts Spares kasses Ærespr. 1 Riffel) 2. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie Læge L. J. Madsen, Randers Præmie Vilhelm Hansen, Vejle Præmie N. Nielsen, Frederikshavn 82 Ialt 20 Præmier, sidste paa 79 Points Med Aaret 1914 glider man ind i en ny Tid, som kommer til at sætte sit Præg paa de efterfølgende Aar. I Juli Maaned 1914 blev Danmark Vært for det store Internationale Skyttestævne. Det blev afholdt paa en stor, dertil anlagt Skydebane i Undallslund ved Viborg. Sammen med dette Stævne var der tillige Stævne for alle danske Skytter, som jo selvsagt gerne vilde have Lejlighed til at se Verdens bedste Skytter, som her samledes, i Funktion. For ikke at belaste Skytternes Budget yderligere lod man Jydsk Byskytte-Stævne hvile for dette Aar.

18 Dog laa Sagen ikke stille. Som nævnt var der paa foregaaende Aars Generalforsamling fremsat ønske om en fastere Organisation og Styrelse af Jydsk Byskytte-Sævne. Hidtil dannedes Ledelsen af Formændene fra de to Byer, som i de sidste to Aar havde huset Stævnet, med Formanden for den Bykreds, hvori det paagældende Aars Stævne skulde afholdes, som Udvalgsformand. Man ønskede nu, at Ledelsen af Stævnerne skulde overgaa til en af Generalforsamlingen valgt, fast Bestyrelse, uanset hvor Stævnet skulde afholdes. Efter forudgaaende Indbydelse til samtlige jydske ByskyttesKredse om hver at sende en befuldmægtiget Repræsentant til et Møde, blev dette afholdt den 19. Juli paa Skydebanerne i Undallslund. Her blev vedtaget Love m. m., som var udarbejdet af P. Kjærsgaard, Aalborg, og man valgte en Bestyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, nemlig: Overlærer A. Lomholt, Viborg (Formand), Bødkermester Chr. Kilian, Randers (Kasserer) og Kob mand P. Kjærsgaard, Aalborg (Sekretær). Sammenslutningen kom straks til at bestaa af 13 Byskyttes-Kredse. Chr. Kilian, Randers A. Lomholt, Viborg P. Kjærsgaard. Aalborg En af Bestyrelsens første Opgaver blev at fremskaffe en ny Vandre-pokal, idet Vejle Skyttekreds afvigte Aar havde vundet den hidtilværende Vandrepokal til Ejendom. Penge var der ingen af i Kassen; der havde i Aarene hidtil ikke været betalt Kontingent, saa man saa sig nødsaget til at forsøge paa at fremskaffe en Sølv-Vandrepokal som Gave. Det var en ret vanskelig Opgave, særlig da Verdenskrigen nu var udbrudt og satte hele Europa i Brand, saa Folk havde alt andet at tænke paa. Hvervet blev overdraget Kjærsgaard, som vel nok var Bestyrelsens mest energiske Kraft, og det lykkedes ham at løse Opgaven, saaledes at man i Programmet for Jydsk Byskytte- Stævne, der den 11. Juli 1915 skulde afholdes i Randers, kunde anføre, at Jydsk Guldsmedeforening havde skænket en stor, flot Sølvpokal som Vandrepræmie i Kredskonkurrencen for dette og kommende Stævner. Pokalen skulde vindes 3 Gange i Træk eller 4 Gange ialt for at blive Ejendom.

19 POKAL, skænket af Jydsk Guldsmedeforening Vinderne: 1915 Frederikshavn 1916 Aalborg 1917 Aalborg 1918 Viborg 1919 Aalborg 1920 Viborg 1921 Fredericia 1922 Aalborg Vundet af Aalborg 4 Gange ialt og dermed Ejendom Den 11. Juli afholdtes Stævnet i Randers paa Skydebanerne i Vorupkær. Vejret var godt dog kom der af og til en lille Regnbyge, som dog ikke gjorde noget Skaar i Festen. Spørgsmaalet var: Hvem faar den nye Pokal? Vejle, som vandt det foregaaende Aar, var tipset som Vinder, men Lykken var ikke Vejle huld denne Gang; fulgt af Uheld havnede Vejle inden Aften nederst i Rækken. En meget interessant Kamp udspilledes i Mesterskabsskydningen mellem Dr. Madsen, Randers, og Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg. Det lykkedes dog til sidst Madsen at sejre med i Point. Aalborg havde ogsaa gjort sig Forhaabninger om at vinde Pokalen, men det blev Frederikshavn, som blev en flot Nummer 1. Efter Skydningen samledes man til en smuk og vellykket Middag i Haandværkerforeningens Lokaler. Ved Bordet bød Bødkermester Kilian Velkommen, hvorefter Formanden for Randers Amts Skytteforening, Købmand Chr. Jacobsen, Randers, talte for Konge og Fædreland. Guldsmed P. Hansen overrakte paa Jydsk Guldsmedeforenings Vegne den smukke Vandrepokal, for hvilken Overlærer Lomholt takkede og igen overrakte den til de sejrende Frederikshavnere. Der herskede en meget fornøjelig Stemning, og Taler og Sange vekslede, indtil Aftentogene kaldte de frem mede Skytter til Hjemrejse. Dagens Resultater blev følgende: Kredskonkurrencen. 8 Skytter à 20 Skud. Nr. 1 Frederikshavn 1289 Points (Pokalen, 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 1276 (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 1259 (1 Faneplade) Nr. 4 Silkeborg 1214 Nr. 5 Thisted 1213 Nr. 6 Viborg 1193 Nr. 7 Horsens 1192 Nr. 8 Vejle 1142 øvrige Byer var ikke mødt konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 223 Points (Skyttekonge, Guidmedaille) Nr. 2 Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg 222 (Sølvmedaille) Nr. 3 Bodkerm. Chr. Kilian, Randers 218

20 Nr. 4 J. Jacobsen, Thisted 217 Nr. 5 Lærer A. C. Hansen, Frederikshavn 215 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg 91 Points 2. Præmie Lærer A. C. Hansen, Frederikshavn Præmie Læge L. J. Madsen, Randers Præmie J. Jacobsen, Thisted Præmie Bødkerm. Chr. Kilian, Randers Præmie Vaabenhdl. N. Laursen, Viborg Præmie Vaabenhdl. J. Troelstrup, Aarhus Præmie Møller M. P. Pedersen, Frederikshavn 86 Ialt 28 Præmier, sidste paa 80 Points Oprindelig var det paatænkt at afholde Jydsk Byskytte-Stævne den anden Søndag i Juli Maaned i Fredericia, men Ammunistionsmangel som Følge af Verdenskrigen bevirkede, at man maatte udsætte Stævnet, indtil den fornødne Ammunition kunde skaffes til Veje. Dette skete først i August Maaned, og da Fredericia paa dette sene Tidspunkt ikke ønskede at være Vært for Stævnet, blev dette afholdt i Viborg Søndag den 27. August sammen med et Stævne, afholdt af De danske Skytters private Forening, som dog skød Størstedelen af sine Skydninger om Lørdagen forud. Da det Lørdag øsregnede det meste af Dagen, maatte en Del af Skydningerne udsættes til Søndag, hvilket bevirkede, at Skydningen om Søndagen trak meget længe ud og først kunde sluttes ved 7-Tiden. Som det almindeligvis gaar, naar man blander for meget sammen, gik det her ud over Slutningsfestlighederne, saaledes at Stævnet sluttedes ret formløst. Resultaterne for Jydsk Byskytte-Stævne blev følgende: Kredskonkurrencen. Skytter 20 Skud. Nr. 1 Aalborg 1260 Points (Pokalen, I Fanering) Nr. 2 Viborg 1254 (1 Fanering) Nr. 3 Frederikshavn 1252 (1 Fanering) Nr. 4 Skive 1239 Nr. 5 Randers 1202 Nr. 6 Silkeborg 1182 Nr. 7 Horsens 1165 Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 224 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) Nr. 2 G. C. Gregersen, Aalborg 217 (Sølvmedaille) Nr. 3 Martin Christensen, Aalborg 215 Nr. 4 J. Præstgaard, Skive 210 Nr. 5 N. Laursen, Viborg 209 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 91 Points 2. Præmie N. Laursen, Viborg Præmie Martin Christensen, Aalborg Præmie J. Præstgaard, Skive Præmie A. Block, Skanderborg 86 Ialt 26 Præmier, sidste paa 80 Points.

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling På lørdag aften kl. 18,30 kæmper old boys og emballabriken, og entreen fra denne kamp gaar til samme formaal, altsaa først og fremmest for at kunne faa et C-hold anmeldt i turneringen, og derfor bør der

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864.

Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864. Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen 1864. Af HENRY E. PEDERSEN. DEN 1. FEBRUAR 1864 rykkede en tysk-østrigsk Hær paa 55,000 Mand over Ejeren, og imod denne stod en dansk Hær paa 40,000 Mand ved Dannevirke.

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

Læs mere

Jubilæumsskrift 1922-2012

Jubilæumsskrift 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB I AALBORG 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB 1922-2012 Indhold Forord...3 Dansk Amerikansk Klubs jubilæumsskrift...3 Stort tillykke fra

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere