JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s"

Transkript

1 JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s TILBLIVELSE OG FORTSATTE VIRKSOMHED GENNEM 40 AAR

2 De først i Tresserne over hele Landet, saavel i Byer som paa Landet oprettede Skytteforeninger samledes almindeligvis sidst i Tresserne og først i Halvfjerdserne i Amts-Skytteforeninger, hver for sig omfattende de i det paagældende Amt værende By og Landkredse. Her indenfor holdtes aarlige KonkurrenceSkydninger, dels som Kredskonkurrence og dels som Enkeltmandskonkurrence, men i Tidens Løb udvikledes, vel nok grundet paa bedre Træning og bedre Forhold, Skydefærdigheden betydeligt stærkere i Bykredsene end i Landkredsene, saaledes at de førstnævnte blev de sidstnævnte meget overlegne. Man undres da ikke over, at man indenfor Bykredsene begyndte at nære ønsker om at finde mere jævnbyrdige Modstandere, og i Sommeren 1895 tog Bestyrelsen for Randers Skyttekreds Initiativet til at indbyde forskellige BySkyttekredse til en Konkurrenceskydning i Randers, og dette blev Begyndelsen til det senere saa bekendte, aarlige Jydsk Byskytte-Stævne. Bestyrelsen for Randers Skyttekreds 1895: Chr. Kilian A. Christensen H. L. Kruse (Form.) H.Voigt Petersen H. C. Strand 1895 Paa et Bestyrelsesmøde i Randers Skyttekreds den 29. Maj 1895 fremsattes Tanken om at indbyde Aalborg, Aarhus og Viborg Skyttekredse til en Konkurrence-Skydning i Randers i sidste Halvdel at August Maaned. Forslaget vandt enstemmigt Tilslutning, og man vedtog skriftligt at forespørge de ovennævnte Kredse, om de vilde efterkomme en saadan Indbydelse. Efter at der fra de ovennævnte By-Skyttekredse var indløbet Meddelelse om, at man med Tak vilde modtage Indbydelsen, blev der udarbejdet et Program, hvori Dato for Skydningen fastsattes til Søndag den 18. August. Ledsaget af Program blev Indbydelserne sendt ud til de ovennævnte Byer samt til Horsens Skyttekreds, som i Mellemtiden havde fremsat ønske om at maatte deltage i Konkurrencen. Det var første Gang, at fem store jydske Købstad-Skyttekredse skulde mødes til Styrkeprøve, saa det var ikke underligt, at man med spændt Forventning imødesaa Dagen. Programmet for Skydningen var følgende: Hver Kreds skulde konkurrere med 10 Skytter, som hver skulde af give 15 gældende Skud. Den Kreds, der sejrede, vilde faa 1 Sølvfanering og den, som blev Nr. 2, 1 Sølvfaneplade. Endvidere Mesterskabsskydning (ialt 20 Skud), i hvilken den bedste Skytte vilde erholde 1 Sølvriffelplade. Desuden forskellige Enkeltmandskonkurrencer om Præmier. Dagen oprandt og var begunstiget af et glimrende Sommervejr. Med Morgentogene ankom de fremmede Skytter og blev straks pr. Vogn befordret til Skydebanerne, hvor Skydningen derpaa begyndtes. Dagen igennem knaldede Skuddene lystigt mod Skiverne, og der var selvfølgelig en vis Spænding til Stede blandt Skytterne om, hvilken Kreds der vilde blive Sejrherre.

3 Skydningen sluttede Kl. 6½, hvorefter alle Skytterne med Musik og vajende Faner marcherede til Festpladsen paa Skovbakken. Her bød Formanden for Randers Skyttekreds Velkommen, og efter Afsyngelsen af en i Dagens Anledning skrevet Sang for Skyttesagen holdt Sparekassedirektør Obel Festtalen, i hvilken han særligt dvælede ved Skyttesagens Betydning for Landets Forsvar og sluttede med at udtale Haabet om gennem Skyttebevægelsen at hævde Danmarks Ære og holde det danske Flag højt. Fabrikant Hoff uddelte derefter Præmierne: Kredskonkurrencen. 15 Skud. Nr. 1 Viborg Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 2 Aarhus 131,3 pr. Skytte Nr. 3 Randers 125,2 pr. Skytte Nr. 4 Aa1borg 122,3 pr. Skytte Nr. 5 Horsens 119,8 pr. Skytte Mesterskabsskydning. 20 Skud. Nr. 1 (Skyttekonge) Sandgraver J. P. Andreasen, Horsens 189 Points. Hovedskydning (Festskydningen). 10 Skud. 1. Præmie Skomager J. Hansen, Viborg 95 Points 2. Præmie Forvalter S. Christensen, Aarhus 94 Points 3. Præmie Sergent A. L. Larsen, Viborg 93 Points 4. Præmie Gymnastiklærer I. C. Nielsen, Viborg 93 Points 5. Præmie Sandgraver J. P. Andreasen, Horsens 93 Points Der var ialt 18 Præmietagere, sidste med 87 Points. Festen sluttede med ønsket om fremtidig at kunne mødes til saadan aarlig Konkurrence Den 9. August 1896 afholdtes som det andet i Rækken Jydsk Byskytte-Stævne i Aarhus. Skydningen fandt Sted paa Aarhus Skyttekreds Skydebaner ved Riis Skov, og der deltog ca. 200 Skytter fra forskellige jydske Byer. Vejret var særdeles godt og Resultaterne derfor ret gode, men Arrangementet lod en Del tilbage at ønske, bl. a. var der kun opstillet 10 Skiver til Brug for samtlige Skydninger, hvilket i Forbindelse med, at Skydningen først kunde begynde Kl. 10, bevirkede, at denne trak meget længe ud og først kunde sluttes ved Ottetiden og man havde endda maattet stryge et Par Skydninger af Programmet. Resultatet af Skydningerne blev følgende: Kredskonkurrencen. 250 m. 10 Skytter à 10 Skud. Nr. 1 Viborg 841 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 2 Aarhus 836 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 3 Vejle 772 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 4 Randers 750 Points Nr. 5 Aalborg 732 Points Nr. 6 Horsens 727 Points Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Sergent I. C. Nielsen, Viborg Nr. 2 J. Langvardt, Aarhus Nr. 3 Thorvald Jacobsen, Vejle 224 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) 220 (Sølvmedaille) 218 (Sølvmedaille) Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Sergent I. C. Nielsen, Viborg 94 Points 2. Præmie Bøssemager Hansen, Viborg 92 Points 3. Præmie Thorvald Jacobsen, Vejle 91 Points

4 4. Præmie Købm. Chr. Koch, Aarhus 90 Points 5. Præmie P. Pedersen, Vejle 90 Points Ialt 14 Præmier, sidste paa 85 Points. Efter endt Skydning Kl. ca. 8 marcheredes i Procession til Vennelyst hvortil Skytterne havde gratis Adgang, og hvor der, i dertil indrettet Telt, var arrangeret Fællesspisning, i hvilken ca. 70 Skytter deltog Da der i dette Aar i Dagene 17. og 18. Juli blev afholdt et stort Skyttestævne i Ribe, hvor der var Kapskydning mellem 50 københavnske og 50 jydske Skytter, formente man det uheldigt at afholde flere Stævner, hvorfor Jydsk Byskytte- Stævne udsattes Søndag den 17. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Viborg. De fremmede Skytter ankom Lørdag Aften og modtoges paa Banegaarden med Musik. Viborg Skyttekreds havde lagt et meget festligt Program og havde til Kredskonkurrencen udsat en stor, smuk Sølv Vandrepokal, Viborg-Pokalen, som for dette og kommende Stævner skulde være Vandrepræmie til den sejrende Kreds. For at blive Ejendom skulde Pokalen vindes tre Gange ialt. VIBORGPOKALEN Vundet af: Horsens Skyttekreds i Viborg 7. Juli Frederikshavn Skyttekreds i Frederikshavn 16. Juli Horsens Skyttekreds i Horsens 16. Juli Randers Skyttekreds i Horsens 13. Juli Horsens Skyttekreds i Randers 12. Juli Blev hermed Horsens-Kredsens Ejendom.

5 Skydningen foregik i en Brandstorm, hvorved Ledningerne for Ringe-apparater og Telefon til Markørgraven gik itu, hvorfor Skydningen trak længe ud. Stævnet gav desværre Viborg Skyttekreds et Underskud paa 600 Kr. Optegnelserne vedrørende Skydningens Resultater er ret mangelfulde, men af det foreliggende fremgaar: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Horsens 1950 Points (Viborgpokalen I. Gang) Nr. 2 Frederikshavn 1944 Points Nr. 3 Aarhus 1918 Points Nr. 4 Randers 1915 Points Nr. 5 Viborg 1915 Points Nr. 6 Vejle 1864 Points Nr. 7 Aalborg 1829 Points Nr. 8 Lemvig 1731 Points Nr. 9 Nykøbing Mors 1507 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 A. Nielsen, Aarhus Nr. 2 L. F. Jørgensen, Silkeborg Nr. 3 Martin Hull, Silkeborg 311 Points (Skyttekonge) 311 Points 305 Points Hovedskydning. 1. Præmie A. Nielsen, Aarhus 221 Points 2. Præmie L. F. Jørgensen, Silkeborg 219 Points 3. Præmie Martin Huli, Silkeborg 218 Points For øvrige Præinietagere findes ingen Optegnelser. Der var til Stævnet ogsaa mødt enkelte Skytter fra andre Byer, bl. a. fra Silkeborg Medens Jydsk Byskytte-Stævne hidtil havde været afholdt i centralt beliggende Byer, blev det denne Gang Frederikshavn, som paatog sig det ret store Arrangement og den Risiko, der er forbunden med et saadant Stævne, og Stævnet afholdtes Søndag den 16. Juli. Lørdag Aften ankom de udenbys Skytter med Toget, som var Ca. 1 Time forsinket, hvorfor Værterne, hos hvem Skytterne skulde indkvarteres, havde maattet vente en Tid. Allerede Kl. 6 Søndag Morgen rykkede Skytterne ud paa Skydebanerne. Vejret var straalende dejligt, Humøret højt overalt, Arrangementet fortrinligt og Resultaterne særdeles gode. Som Kapskytte paa Viborgholdet deltog for første Gang en 18aarig Knøs (nuv. Vaabenhandler N. Laursen, Viborg), der senere ved saavel danske som udenlandske Skyttestævner har høstet Laurbær og Ære og derved fremtvunget Respekt for Jyllands Skytter. Ved 6-tiden om Eftermiddagen sluttede Skydningen, og der marcheredes til Plantagen, hvor Byens unge Damer hilste Skytterne med Blomsterregn. Konsul Jacobsen bød Velkommen og udbragte et Leve for Kongen; Højskolelærer Alkjærsig talte for Skyttesagen og Skytterne. I Festmiddagen deltog Ca. 300 Personer, og blandt de tilstedeværende Hædersgæster var Formanden og Næstformanden for De danske Skytteforeninger. Borgmester Ramsing dirigerede, og Taler og Sang faldt Slag i Slag, saa det varede en rum Tid, inden Bordet hævedes, og Dansen kunde tage sin Begyndelse.

6 Et smukt Fyrværkeri afsluttede denne overordentlig vellykkede Fest, hvorefter Skytterne igen spredtes ud over Jylland, medbringende et straalende Minde om Gæstfrihed og Kammeratskab og om en Dag, som sent vil glemmes. Forud for Stævnet havde Overlærer Lomholt, Viborg, i Bladet Ungdom og ldræt meget kraftigt manet jydske Byskytter til at møde i Frederikshavn til dette Stævne for derigennem at vise Frederikshavnerne Erkendtlighed for, at de for to Aar siden trofast var mødt op i Ribe og dér i ikke ringe Grad bidrog til Jydernes Sejr over Københavnerne. Lomholt havde Fornøjelsen at se sin Henvendelse bære Frugt, og de mødte Skytter havde saa sandelig ikke Grund til at fortryde, at de havde efterkommet den. Skyderesultaterne blev følgende: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Frederikshavn 2115 Points (ViborgPokalen og 1 Fanering) Nr. 2 Randers 2071 Points (1 Faneplade) Nr. 3 Viborg 2070 Points (1 Faneplade) Nr. 4 Horsens 2055 Points Nr. 5 Hobro 1837 Points Nr. 6 Hjørring 1729 Points Der var mødt Skytter fra en Del andre Byer, men ikke konkurrencedygtige i Antal (10 Skytter fra hver By). Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Chr. Kilian, Randers (Skyttekonge, i Sølvbæger og Guldplade) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus (1 Sølvskjold) Nr. 3 Cand. P. Eriksen, Frederikshavn (1 Sølvskjold) Pointsantal ubekendt. Hovedsky.dning. 25 Skud. 1. Præmie Chr. Kilian, Randers 235 Points 2. Præmie Cand. P. Eriksen, Frederikshavn 229 Points 3. Præmie A. P. Nielsen, Aarhus 228 Points 4. Præmie Palludan, Randers 228 Points 5. Præmie Tandlæge Jørgensen, Silkeborg 226 Points 6. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn 224 Points Ialt 30 Præmier, sidste paa 211 Points Den 16. Juli 1900 afholdtes Jydsk ByskytteStævne i Horsens i Forbindelse med en Kapskydning mellem danske Amts Skytteforeninger. Skydningen foregik paa interimistisk anlagte Skydebaner ved Bygholm, og der var mødt mange Skytter fra hele Landet. Festen fik et særdeles udmærket Forløb, og der overraktes Horsenskredsens Formand, Pastor Konradsen, Hvirring, en Adresse, hvori man paa det varmeste takkede ham for hans udmærkede Arbejde gennem 25 Aars Formandsskab. Resultatet for ByskytteaKonkurrencen blev følgende: Kredskonkurrencen. 25 Skud. Nr. 1 Horsens 2104 Points (Vandrepokalen og 1 Guidpiade) Nr. 2 Frederikshavn 2009 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 3 Vejle 1999 Points (1 Sølvfaneplade) Nr. 4 Viborg 1989 Points Nr. 5 Aarhus 1977 Points Nr. 6 Silkeborg 1966 Points Nr. 7 Randers 1840 Points Nr. 8 Aalborg 1744 Points Resten af Byerne var ikke mødt med de forlangte 10 Kapskytter.

7 Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Chr. Kilian, Randers Nr. 2 N. P. Bech, Vejle Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus 315 Points (Skyttekonge, Guldplade) Points Ubekendt Points Ubekendt Hovedskydning. 25 Skud. 1. Præmie F. Larsen, Horsens 228 Points 2. Præmie Chr. Kilian, Randers 226 Points 3. Præmie N. P. Bech, Vejle 224 Points 4. Præmie Th. C. Jensen, Hobro 222 Points 5. Præmie Chr. Ovesen, Horsens 221 Points 6. Præmie cand. pharm. Eriksen, Frederikshavn 220 Points 7. Præmie A. P. Nielsen, Aarhus 219 Points Sidste Præmie paa 207 Points Grundet paa Afholdelsen af 3. skandinaviske Skyttefest. i København i Dagene Juni bortfaldt»jydsk Byskytte-Stævne for Jydsk Byskytte-Stævne afholdtes i Horsens Søndag den 13. Juli. Skydningen foregik i Sølyst til 18 Skiver, dels paa 250 og dels paa 300 m. Vejret var fugtigt paa Morgenstunden, men bedredes hen paa Dagen; desuagtet blev Skydningernes Resultater glimrende. Randers Kredsen var mødt med meget stærke Kræfter, bl. a. Danmarksskytten, Læge L.J. Madsen, bosiddende i Harridslev ved Randers, der nu som jydsk Skytte deltog i Jydsk Byskytte-Stævne for første Gang, og som gennem en Række Aar blev Forgrundsfiguren indenfor jydske Skytters Rækker. Læge L. J. Madsen Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Have umiddelbart efter Fællesspisningen; under denne talte Pastor Konradsen, Hvirring, og Postmester Friis, Horsens, og fl. a. Kredskonkurrencen. 25 Skud, 10 Skytter pr. Kreds. Nr. 1 Randers 2208 Points (ViborgPoka1en) Nr. 2 Horsens 2199 Points (SølvFanep1ade) Nr. 3 Vejle 2174 Points (SølvJaneplade) Nr. 4 Aarhus 2162 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 333 Points (Skyttekonge) Nr. 2 Chr. Ovesen, Horsens? Nr. 3 Bøssemager Valentin, Randers?

8 Hovedskydning. 25 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 239 Points 2. Præmie Chr. Ovesen, Horsens 236 Points 3. Præmie Bøssemager Valentin, Randers 235 Points 4. Præmie L. C. Nielsen, Horsens 233 Points 5. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn 232 Points Der var i denne Skydning 17 Præmier, sidste paa 224 Points. Foruden fra ovennævnte konkurrencedygtige Kredse var der mødt Skytter fra Frederikshavn, Silkeborg, Varde m. fl.a Søndag den 12. Juli mødtes man atter til Jydsk Byskytte-Stævne, der denne Gang afholdtes i Randers. Skydningen fandt Sted paa Skydebanerne i Vorupkær. Der var mødt Skytter fra over en halv Snes jydske Byer, heraf 8 Kredse i konkurrencedygtig Stand (mindst 10 Skytter). Arrangementet var udmærket, og der var stor Tilstrømning til Skydepladsen af Tilskuere, særlig om Eftermiddagen, indtil Skydningen sluttede Kl. 6. Fællesspisningen og Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Lokaler. Da Randerskredsens Formand, Kæmner N. Jensen, var syg, fungerede i hans Sted Bødkermester Chr. Kilian, som bød Velkommen til Bords. Guldsmed P. Hansen talte for Kongen, Landstingsmand Stilling for Fædrelandet og Ritmester Zeemann for Skyttesagen, og herefter faldt Talerne Slag i Slag, vekslende med fædrelandske Melodier fra Musikdirektør Tellings Orkester, der ogsaa efter Spisningen musicerede i Haven, hvor man paa skønneste, kammeratlige Maade tilbragte den lyse, smukke Sommeraften, indtil Aftentogene efterhaanden kaldte de fremmede til Hjemrejse endnu et Minde rigere. Kredskonkurrencen. 10 Skytter med hver 25 Skud. Nr. 1 Horsens 2210 Points (Viborgpokalen som Ejendom. 1 Fanering) Nr. 2 Vejle 2195 Points (1 Faneskjold) Nr. 3 Randers 2153 Points (1 Faneskjold) Nr. 4 Viborg 2140 Points Nr. 5 Aarhus 2121 Points Nr. 6 Frederikshavn 2065 Points Nr. 7 Aalborg 2039 Points Nr. 8 Hjørring 1860 Points Mesterskabsskydning. 35 Skud. Nr. 1 Læge L J. Madsen, Randers Nr. 2 Chr. Valentin, Randers Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus Nr. 4 N. P. Bay, Randers Nr. 5 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 6 Carl Schreiber, Frederikshavn Nr. 7 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 8 J. P. Andreasen, Horsens Nr. 9 I. Hansen, Viborg Nr. 10 A. Diessing, Horsens 338 Points (Skyttekonge) 333 Points 332 Points 328 Points 327 Points 324 Points 324 Points 322 Points 322 Points 322 Points Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 98 Points 2. Præmie N. P. Simonsen, Randers 96 Points 3. Præmie J. P. Andreasen, Horsens 96 Points 4. Præmie Chr. Vailentin, Randers 96 Points 5. Præmie N. P. Bay, Randers 96 Points 6. Præmie Th. Jacobsen, Vejle 95 Points Ialt 20 Præmier, sidste paa 89 Points.

9 1904 Vejle blev dette Aar Byen, i hvilken Jydsk Byskytte-Stævne fandt Sted den 10. Juli. Skytterne fra de andre Byer ankom med Togene Natten mellem Lørdag og Søndag, og det var derfor forstaaeligt, at ikke ret mange af dem stillede paa Banegaardspladsen om Morgenen Kl. 6½ i Processionen, der med Musik og Faner marcherede til Skydebanerne i Mølholmsdalen; men det varede dog ikke ret længe, før alle var mødt op derude, og Skydningen var i fuld Gang. Vejret var Skytterne gunstigt, og der var almindelig Begejstring over den udmærkede Skydebane og de dejlige Omgivelser; alt gik med Præcision og Orden, og der indtraf intet Uheld, der kunde sinke Skydningen. Læge L. J. Madsen, Randers, som skulde rejse med Middagstoget sydpaa for at deltage i det Internationale Skyttestævne i Lyon, afgav sine Skud i Hoved, og Repræsentantskydningen om Formiddagen og kom saaledes ikke til at deltage i Mesterskabsskydningen. Der var til Stævnet udsat flere smukke Ærespræmier, bl. a. fra Vejle By s og Omegns Sparekasse, Vejle By, Sagfører Ad. Ohrt og De samvirkende Afholdsselskaber, sidstnævnte for den bedste Afholdsskytte. Skydningen sluttedes ved 7 tiden, og Kl. 8 samledes Skytterne med Damer til Fællesspisning i Skyttehuset, her talte bl a. Formanden for Vejle Amts Skytteforening, Fabrikant Schrøder, Sagfører Ad. Ohrt, Postmester Friis, Horsens, og Lærer P. Aug. Poulsen, Korsør, sidstnævnte bragte Hilsen fra sjællandske By-Skytter. Under Fællesspisningen uddeltes Præmierne. Horsens Byskyttekreds havde realiseret sin smukke Tanke fra Generalforsamlingen ved at udsætte en stor, flot Sølv- Vandrepokal til Kredskonkurrencen for dette og kommende Stævner, for hvilket der bragtes Kredsen en Tak med rungende Hurraraab. HORSENSPOKALEN Inskription paa Pokalen (Vinderne): 10. Juli Juli Juli 1906 Randers Vejle Vejle 14. Juli Juli Juli 1910 Silkeborg Randers Frederikshavn 14. Juli Juli 1913 Frederikshavn Vejle

10 Kredskonkurrencen. 10 Skytter å 20 Skud. Nr. 1 Randers 1806 Points (HorsensPoka1en 1. Gang) Nr. 2 Vejle 1779 Points Nr. 3 Aarhus 1706 Points Nr. 4 Horsens 1706 Points Nr. 5 Fredericia 1695 Points Nr. 6 Frederikshavn 1645 Points Der var mødt Skytter fra flere Kredse, men ikke nok til at være konkurrencedygtige, bl. a. Aalborg, Holstebro og Viborg. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 C. Laursen, Vejle Nr. 2 A. P. Nielsen. Randers Nr. 3 Chr. Ovesen. Vejle Nr. 4 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 5 M. P. Schouenborg, Horsens Nr. 6 Chr. Vallentin, Randers Nr. 7 P. Petersen, Vejle Nr. 8 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 9 N. P. Bay, Randers 286 Points (Skyttekonge) 286 Points 283 Points 283 Points 280 Points 280 Points 276 Points 275 Points 274 Points Hovedskydning A. 1. Præmie N. P. Bay, Randers 99 Points (Vejle By s og Omegns Sparekasses Ærespræmie) 2. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 98 Points Vejle Bys Ærespræmie 3. Præmie Chr. Vallentin, Randers 97 Points 4. Præmie Chr. Ovesen, Vejle 97 Points Afholdsselsk. Ærespr. 5. Præmie A. P. Nielsen, Randers 96 Points 6. Præmie Chr. Kilian, Randers 96 Points 7. Præmie J. Hansen, Vejle 95 Points Der var i Hovedskydning A ialt 16 Præmier, sidste paa 92 Points. Sagfører Ohrt s Ærespræmie tildeltes Filtenborg, Horsens, som den ældste i Stævnet deltagende Skytte. Filtenborg skød i Hovedskydning B 98 Points i 10 Skud. Festen sluttede med Svingom Den 9. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Horsens. Den i Forbindelse hermed paatænkte Kapskydning mellem Byskytter fra øerne, København og Jylland maatte opgives af Mangel paa Tilslutning fra København. Skydningen fandt Sted paa Skydebanerne ved Sølyst, ca. 2 km fra Horsens. 18 dobbelte Hejseskiver blev flittigt benyttet Dagen igennem, men det var ikke fint Skydevejr, Blæsten var meget generende og Belysningen usikker, hvorfor ogsaa Resultaterne kom til at ligge noget under normalt. Der var mødt 110 Skytter fra jydske Byer og en Del fra øerne, vel nok Eliten. Efter Skydningen samledes man til en Fællesspisning paa PaIæ-Caféen, hvor Præmieuddelingen fandt Sted. Postmester Friis, Horsens, bød Velkommen. Senere talte Borgmester York for Kongen, Direktør Chr. Jen sen for Fædrelandet og Bogholder Simonsen for Skyttesagen. Endelig havde endnu en Række-Talere Ordet, og en munter og kammeratlig Stemning var til Huse. Kredskonkurrencen. 10 Skytter i 20 Skud. Nr. 1 Vejle 1735 Points (Vandrepokalen og i Fanering) Nr. 2 Horsens 1665 Points (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 1644 Points (1 Faneplade)

11 Nr. 4 Aarhus 1591 Points Nr. 5 Hjørring 1526 Points Nr. 6 Frederikshavn 1514 Points Øvrige Byer var kun repræsenteret ved enkelte Skytter og derfor ikke konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L J. Madsen, Randers Nr. 2 Th. Jacobsen, Vejle Nr. 3 M. P. Pedersen, Frederikshavn Nr. 4 Chr. Kilian, Randers Nr. 5 J. Andreasen, Vejle Nr. 6 P. Petersen, Vejle Nr. 7 C. Pedersen, Frederikshavn Nr. 8 Nic. Jensen, Vejle Nr. 9 N. Møller, Aarhus Nr. 10 Chr. Leth, Randers 285 Points (Skyttekonge, Guldpiade) 276 Points (Sølvriffelplade) 275 Points (Sølvriffelplade) 272 Points (Sølvriffelplade) 269 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 265 Points (Sølvriffelplade) 263 Points (Sølvriffelplade) 260 Points (Sølvriffelplade) Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Th. Jacobsen, Vejle 96 Points 2. Præmie C. Pedersen, Frederikshavn 94 Points 3. Præmie Nic. Jensen, Vejle 93 Points 4. Præmie Læge L. i. Madsen, Randers 92 Points 5. Præmie Filtenborg, Horsens 91 Points samt endnu en lang Række Præmier Aalborg Skyttekreds havde hidtil ført en ret ubemærket Tilværelse indenfor Byskytte-Kredsenes Rækker, saa det var noget af en Begivenhed for den, da man for indeværende Aar lagde Jydsk ByskytteStævne dertil og bestemte Dagen til den 8. Juli. Skydningen foregik paa Aalborg Amts Skytteforenings Skydebaner ved Svenstrup Station, beliggende i et Engdrag lidt Nord for Stationen og Ca. 8 km Syd for Aalborg. Vejret var vel helt fint, men Vinden noget lunefuld og drejende, hvilket i Forbindelse med, at Standpiadsen var gyngen de Engbund, bevirkede, at Skyderesultaterne ikke naaede de hidtil kendte Højder. Ved forudgaaende Generalforsamling i jydske ByskytteKredse var Bestemmelserne vedrørende det Antal Repræsentanter, hver By skulde konkurrere med, blevet ændret. Hidtil havde hver By skullet konkurrere med 10 Skytter, men nu var dette ændret saaledes, at Kredse, som ikke havde over 25 aktive Medlemmer, kun skulde konkurrere med 8 Skytter, hvorfor man nu i Kredskonkurrencen gaar over til Betegnelsen: Gennemsnitspoints pr. Skytte (Repræsentant). Skydningen sluttede Kl. 6, og med Ekstratog befordredes Skytterne til Aalborg. Med Musik og Faner marcheredes derpaa fra Banegaarden til Enighedslund, hvor Fællespisning og Præmieuddeling fandt Sted. Ved Bordet talte Kaptajn M. Birke (nu General), Proprietær Rudolf Skafte og Fabrikant Sophus Raaen m. fl.a. Efter Bordet samledes man til Kaffen ude i Haven i et fornøjeligt og kammeratligt Samvær, indtil Aftentogene efterhaanden tyndede ud i Rækkerne. I Fællesspisningen deltog 120 Skytter. Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 1 Vejle 164,3 (Fanering og Horsens Pokalen 2. Gang) Nr. 2 Randers 162,1 (1 Faneplade) Nr. 3 Aalborg 162,0 (1 Faneplade) Nr. 4 Horsens 159,5 Nr. 5 Silkeborg 159,4 Nr. 6 Frederikshavn 156,6

12 Nr. 7 Hjørring 141,4 Nr. 8 Viborg 137,7 Naar Viborg kom saa langt ned i Rækken, skyldes det for en Del, at en af dens Repræsentanter efter nogle daarlige Skud i Repræsentantskydningen nægtede at fuldende denne, hvorfor resterende Skud i Henhold til Bestemmelserne blev noteret som Forbiere (0). Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 286 Points (Skyttekonge) Nr. 2 P. Pedersen, Vejle 274 Nr. 3 M. P. Pedersen, Frederikshavn 274 Nr. 4 A. Busk, Viborg 272 Nr. 5 Chr. Pedersen, Struer 272 Nr. 6 Chr. Kilian, Randers 269 Nr. 7 M. Pedersen, Viborg 267 Nr. 8 M. P. Schouenborg, Horsens 265 Nr. 9 Hedegreen, Fredericia 262 Nr. 10 Kaptajn M. Birke, Aalborg 259 Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 95 Points 2. Præmie Dyhrberg, Hobro Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie P. Pedersen, Vejle Præmie Kaptajn M. Birke, Aalborg Præmie Chr. Kilian, Randers Præmie A. Busk, Viborg 91 Ialt i denne Skydning 18 Præmier, sidste paa 87 Der var til Stævnet mødt Skytter fra ialt 14 Byer, men kun 8 var konkurrencedygtige For første Gang afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Silkeborg. Dagen, den 14. Juli, oprandt, og de udenbys Skytter ankom med Togene, dels Lørdag Aften og dels Søndag Morgen. Skydningen foregik paa Skydebanerne ved Svejbæk lige overfor Himmelbjerget i Jyllands smukkeste Egn. Vejret var ikke gunstigt, og Skytterne generedes af den stærke Blæst. Skytternes interesser drejede sig særligt om, hvem der vilde løbe af med Pokajen, idet Vejlekredsen forud havde vundet den to Gange, og hvis den sejrede denne Gang, vilde Pokalen blive Kredsens Ejendom. Det lykkedes dog ikke Vejle at placere sig som Nr. 1 denne Gang. Efter Skydningens Afslutning befordredes Stævnets Deltagere til Silkeborg, dels pr. Dampbaad og dels pr. Tog og Vogne. Fællesspisningen, hvori deltog Ca. 150 Skytter med Damer, samt Præmieuddelingen fandt Sted i Haandværkerforeningens Lokaler. Efter Afsyngelset af en i Dagens Anledning forfattet Sang holdtes der en lang Række Taler, i en af hvilke der bragtes Silkeborg Byraad en Tak for den til Stævnet skænkede smukke Sølvpokal. Præmieuddelingen fandt derpaa Sted, og Resultaterne blev i Hovedsagen følgende:

13 Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnitspoints pr. Skytte Nr. 1 Silkeborg 162,8 (HorsensPokalen og Fanering) Nr. 2 Aalborg 162,7 (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 162,1 (1 Faneplade) Nr. 4 Vejle 162,0 Nr. 5 Fredericia 161,3 Nr. 6 Aarhus 157,1 Nr. 7 Holstebro 155,7 Nr. 8 Horsens 155,4 Nr. 9 Viborg 153,8 Der var mødt Skytter fra 13 jydske Byer Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Chr. Pedersen, Struer 270 Points (Skyttekonge) Nr. 2 K. Knudsen, Holstebro 267 Nr. 3 H. Denver, Aalborg 266 Nr. 4 L. Zachariasen, Frederikshavn 266 Nr. 5 A. P. Nielsen, Aarhus 263 Nr. 6 Chr. Kilian, Randers 256 Nr. 7 Tranberg, Ribe 255 Nr. 8 J. Winther, Silkeborg 253 Nr. 9 Frellesvig, Holstebro 253 Nr. 10 T. Th. Knudsen, Randers 248 Læge L. J. Madsen, Randers, havde været uheldig i Hovedskydning A, men skød sig op i Repræsentantskydningen. I Følge Bestemmelserne kunde kun de 10 bedste Skytter i Hoved og Repræsentantskydningen deltage i Mesterskabsskydningen, men ved en Fejl fra Bureauets Side kom Madsen til at skyde med i Mesterskabsskydningen som Nr. 11, og i selve denne Skydning skød Madsen sig saa stærkt op, at han naaede 270 Points ialt, samme Points som Pedersen, Struer, men bedre end denne. Madsen vilde saaledes være blevet Nr. 1, saafremt nævnte Bestemmelse ikke havde været gældende. Madsen maatte derfor nøjes med Æren denne Gang. Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Chr. Ovesen, Vejle 94 Points (Silkeborgs Ærespr.) 2. Præmie Chr. Præstgaard, Skhe Præmie K. Knudsen, Holstebro Præmie L. Zachariasen, Frederikshavn Præmie K. Buch, Aalborg Præmie Frellesvig, Holstebro 92 7, Præmie N. P. Petersen, Aalborg 91 I Hovedskydning A var der ialt 32 Præmier, sidste paa 86 Points. Den paafølgende Dag foretog en stor Del af Skytterne med Damer en Udflugt til Himmelbjerget Da 7. Almindelige danske Skytte: og Gymnastikfest dette Aar fandt Sted i Silkeborg, bortfaldt Jydsk Byskytte-Stævnet for dette Aar I Anledning af, at der denne Sommer var foranstaltet Landsudstilling i Aarhus, henlagdes Jydsk Byskytte-Stævne hertil og afholdtes den 4. Juli. Skydningen foregik paa Banerne ved Egaa Fed. Aarhus Byraad havde udsat en Ærespræmie til den bedste Skytte i Hovedskydningen. Præmieuddeling og Fællesspisning fandt Sted

14 i Riis Skov-pavillon, men da samtlige Skytter hastede for at komme ind at se Landsudstillingen, blev Festlighederne og Samværet stærkt afkortet og fik ikke det sædvanlige muntre Forløb. Mod Sædvane blev Dr. Madsen ikke Skyttekonge; han maatte denne Gang afgive Æren til N. Laursen, Viborg, som havde præsteret en overordentlig smuk Skydning. Kredskonkurrencen. 20 Skud pr. Skytte. Nr. 1 Randers 168,9 Gnsn. Points (Vandrepokalen, 1 Fanering) Nr. 2 Silkeborg 168,7 (1 Faneplade) Nr. 3 Frederiks havn 167,6 (i Faneplade) Nr. 4 Aarhus 167,6 Nr. 5 Aalborg 166,8 Nr. 6 Vejle 166,8 Nr. 7 Viborg 166,2 Nr. 8 Horsens. 165,6 Nr. 9 Hjørring 162,0 Nr. 10 Skive 156,1 Nr. 11 Holstebro 156,1 Øvrige Byer var ikke mødt konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 N. Laursen, Viborg 283 Points (Skyttekonge, Guldplade) Nr. 2 Læge L. J. Madsen, Randers 278 (Sølvplade) Nr. 3 A. P. Nielsen, Aarhus 276 Nr. 4 Chr. Vallentin, Randers 275 Nr. 5 J. Hansen, Viborg 274 Nr. 6 M. Jepsen, Horsens 272 Nr. 7 M. P. Pedersen, Frederikshavn 272 Nr. 8 Enevoldsen, Fredericia 266 Nr. P. Petersen, Vejle 266 Nr. 10 H. C. Larsen, Hjørring 263 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 96 Points (Aarhus Byraads Ærespr.) 2. Præmie N. Laursen, Viborg Præmie Sagførerfuldm. Jacobsen, Aarhus Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie Chr. Vallentin, Randers 93 Ialt 30 Præmier, sidste paa 88 Points Holstebro fik denne Gang Æren at blive Stedet for Afholdelsen af Jydsk Byskytte- Stævne, og Dagen ansattes til 3. Juli. Efter Morgentogenes Ankomst marcherede Skytterne med Musik og Faner fra Banegaardspladsen gennem Byen til Søndre Plantage, hvor Skydningen straks begyndte. Der rørte sig et muntert Skytteliv paa de ideelt anlagte Baner, og der var ialt 22 dobbelte Hejseskiver i Brug. Vejret var fra Morgenstunden varmt og med blændende Solskin, hvorfor mange af de mest drevne Skytter foretrak at vente med deres Skydning til efter Middagspausen, da Solen saa ikke vilde falde saa blændende paa Skiverne men ak, det blev Regnvejr, og Eftermiddagsskydningen foregik i øsende Regn, hvorfor ogsaa Resultaterne kom til at lide herunder. Randers, der Aaret forud havde vundet Pokalen, havde i Aar ingen Chancer, idet den kun var mødt med 2 Skytter og derfor ikke var konkurrencedygtig. Den kendte Mesterskytte Dr. Madsen, Randers, var forhindret i at møde ved Stævnet denne Gang.

15 Efter endt Skydning samledes Skytterne til Fællesspisning og Præmie uddeling i Pavillonen i Holstebro Lystanlæg. Stemningen var knap saa munter som ved tidligere Stævner, hvilket for en Del havde sin Grund i, at Skytterne næsten var gennemblødt til Skindet. Skydningens Resultater blev følgende: Kredskonkurrencen. 20 Skud pr. Skytte. Nr. 1 Frederikshavn 148,75 Gnsnt. Points 8 Skytter (Vandrepokalen, i Fanering) Nr. 2 Vejle 148,70 10 (i Faneplade) Nr. 3 Horsens 148,10 10 (1 Faneplade) Nr. 4 Aalborg 147,50 10 Nr. 5 Silkeborg 146,10 10 Nr. 6 Skive 145,75 8 Nr. 7 Ringkøbing 144,50 8 Nr. 8 Viborg 144,20 10 Nr. 9 Holstebro 142,25 8 Nr. 10 Thisted 141,80 10 Nr. 11 Lemvig 129,50 8 Nr. 12 Herning 122,50 8 Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Haislund, Struer 255 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus 253 (Riffelskjold) Nr. 3 L. C. Nielsen, Horsens 249 Nr. 4 H. Denver, Aalborg 248 Nr. 5 G. C. Gregersen, Aalborg 248 Nr. 6 Munck, Thisted 246 Nr. 7 P. Bjerre, Lemvig 243 (Riffelplade) Nr. 8 Eliasen, Silkeborg 241 Nr. 9 Glarm. Pedersen, Holstebro 239 Nr. 10 M. Laursen, Randers 237 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie G. C. Gregersen, Aalborg 88 Points (Holstebro Bys Ærespr.) 2. Præmie Vilhelm Hansen, Vejle 86 (Guldsm. Rogers Ærespr.) 3. Præmie Eliasen, Silkeborg Præmie P. Bjerre, Lemvig Præmie Munck, Thisted Præmie Ulfkjær, Ringkøbing 84 Ialt 26 Præmier, sidste paa 79 Points. Grunden til, at Pointssummerne ved ovennævnte Skydninger er minidre end ved foregaaende Stævner, er, at man fra og med 1910 gaar over til Brugen af 10-idelt Ringskive uden Tillæg for Træffere. Hidtil havde man anvendt rektangulær 8-idelt Skive med et Tillæg af 2 Points pr. Træffer Af Hensyn til, at Jydske Amtsskytteforeninger havde etableret Kapskydning mellem Amtsforeningerne, lod man Jydsk By-skytteiStævnet udgaa for indeværende Aar Den 14. Juli afholdtes Jydsk Byskytte-Stævne i Viborg. Tilslutningen var ret god, men de hidtil kendte festlige Former var her reduceret til saa lidet, at der ikke engang i Viborg-Bladene findes nogen Omtale af Stævnet udover Præmielisterne.

16 Der var paa den forudgaaende Generalforsamling blevet fastsat, at der forud for Hovedskydningen kun maatte skydes en Indskydningsserie paa 5 Skud; denne samt Hovedskydning (10 Skud) og Repræsentantskydning (10 Skud) skulde samles paa et Skydekort à 4 Kr., hvoraf 3 Kr. skulde anvendes til Præmier i Hovedskydningen. Hvad den ene Krone skulde anvendes til, var ikke klart ført til Protokols, men det havde sikkert været Meningen, at den skulde anvendes til Præmier i Indskydningsserien. Dette blev den imidlertid ikke, idet Viborg-Kredsens Formand, Overlærer A. Lomholt, mente, den skulde anvendes til Bestridelse af Udgifterne ved Stævnet. Denne Disposition medførte en Del Utilfredshed og Meningsudvekslinger, og paa den følgende Generalforsamling kom det til meget skarpe Ordudvekslinger mellem Lomholt og Jens Winther, Silkeborg, og man vedtog ved fremtidige Stævner at indsætte et af Generalforsamlingen valgt 3 Mands Kontroludvalg. Kredskonkurrencen. 20 Skud. Gennemsnits-Points pr. Skytte. Nr. 1 Frederikshavn 154,6 (Vandrepokalen og 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 154,2 (1 Faneplade) Nr. 3 Aarhus 153,0 (I Faneplade) Nr. 4 Skive 152,2 Nr. 5 Viborg 151,0 Nr. 6 Vejle Nr. 7 Vejen 147,1 Nr. 8 Silkeborg 146,1 Nr. 9 Thisted 145,9 Nr. 10 Horsens 145,4 Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 269 Points (Skyttekonge) Nr. 2 A. P. Nielsen, Aarhus 258 Nr. 3 G. Petersen, Vejen 254 Nr. 4 N. Laursen, Viborg 253 Nr. 5 N. P. Hansen, Aarhus 250 Nr. 6 J. Troelstrup, Aarhus 249 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 90 Points 2. Præmie C. Pedersen, Frederikshavn Præmie M. Petersen, Silkeborg Præmie A. P. Nielsen, Aarhus Præmie G. C. Gregersen. Aalborg Præmie N. Laursen, Viborg 84 Præmieantal ubekendt Vejle var atter Indbyder til Jydsk Byskytte-Stævne, der afholdtes paa Skydebanerne i Molholmsdalen Søndag d. 13. Juli. Som altid, naar Vejle har været Arrangør, var Stævnet meget festligt anlagt. Tidligt om Morgenen samledes Skytterne paa Banegaardspladsen, hvorefter man med Musik og Faner marcherede til Skydebanerne. Ankommen hertil bød Formanden for Vejle Skyttekreds Velkommen paa Banerne, og straks efter knaldede Skuddene mod de opstillede 30 dobbelte Hejseskiver. Blandt Randersskytterne befandt sig Danmarksmesterskytten Dr. Madsen. Han havde tidligt om Morgenen fra København faaet sendt en ny Riffel, som her skulde prøves for første Gang, hvilket imidlertid gik noget ud over Resultaterne i

17 Hovedskydningerne. Dr. Madsen plejer jo ved Præmieuddelingen at blive belæsset med Sølvtøj i røde Æsker, ja, endog saa meget, at da han en Aften efter et Skyttestævne i en fremmed By gik gennem Gaderne, blev han anholdt af en Ordenens Haandhæver, som troede, at han havde en Sølvtyv for sig. Fejltagelsen blev dog meget hurtigt opklaret, medfulgt af mange Undskyldninger. I de forskellige Skydninger var der udsat Ærespræmier fra Vejle Byraad, Vejle By og Amts Sparekasse, Vejle Bank, Landbosparekassen og Guldsmedene i Vejle. Efter endt Skydning samledes man i Haandværkerforeningens Lokaler til Fællesspisning og Præmieuddeling. Ved Bordet bød Vejlekredsens Formand, Vilhelm Hansen, Velkommen, hvorefter Overlærer A. Lomholt, Viborg, talte for Kongen, Næstformanden, Redaktør Quist, Vejle, for Fædrelandet, Sparekassebogholder Th. Jacobsen, Vejle, for Damerne og Slagtermester Laursen, Vejle, for Skyttesagen og Skytterne. Yderligere havde mange Skytter Ordet, bl. a. for at takke Vejlenserne for den udmærkede Dag, man her havde oplevet. Til Festen var der skrevet et Par kvikke Sange. som vakte berettiget Bifald. Kredskonkurrencen. Pr. Kreds 8 Skytter, hver 20 Skud. Nr. 1 Vejle 1241 Points (HorsensPoka1en som Ejendom og 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 1222 (1 Faneplade) Nr. 3 Frederikshavn 1194 (1 Faneplade) Nr. 4 Holsted 1162 Nr. 5 Vejen 1160 Nr. 6 Silkeborg 1141 Nr. 7 Horsens 1132 Nr. 8 Fredericia 1065 øvrige Kredse ikke konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 30 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 251 Points (Skyttekonge, 1 Guldplade) Nr. 2 G. C. Gregersen, Aalborg 246 (1 Sølvplade) Nr. 3 Chr. Pedersen, Aarhus 242 Nr. 4 Th. Jacobsen. Vejle 240 Nr. 5 A. C. Hansen, Frederikshavn 240 Nr. 6 P. Petersen, Vejle 239 Hovedskydning A. 10 Skud. 1. Præmie Kirkelund, Vejle 85 Points (Vejle By og Amts Spares kasses Ærespr. 1 Riffel) 2. Præmie M. P. Pedersen, Frederikshavn Præmie Læge L. J. Madsen, Randers Præmie Vilhelm Hansen, Vejle Præmie N. Nielsen, Frederikshavn 82 Ialt 20 Præmier, sidste paa 79 Points Med Aaret 1914 glider man ind i en ny Tid, som kommer til at sætte sit Præg paa de efterfølgende Aar. I Juli Maaned 1914 blev Danmark Vært for det store Internationale Skyttestævne. Det blev afholdt paa en stor, dertil anlagt Skydebane i Undallslund ved Viborg. Sammen med dette Stævne var der tillige Stævne for alle danske Skytter, som jo selvsagt gerne vilde have Lejlighed til at se Verdens bedste Skytter, som her samledes, i Funktion. For ikke at belaste Skytternes Budget yderligere lod man Jydsk Byskytte-Stævne hvile for dette Aar.

18 Dog laa Sagen ikke stille. Som nævnt var der paa foregaaende Aars Generalforsamling fremsat ønske om en fastere Organisation og Styrelse af Jydsk Byskytte-Sævne. Hidtil dannedes Ledelsen af Formændene fra de to Byer, som i de sidste to Aar havde huset Stævnet, med Formanden for den Bykreds, hvori det paagældende Aars Stævne skulde afholdes, som Udvalgsformand. Man ønskede nu, at Ledelsen af Stævnerne skulde overgaa til en af Generalforsamlingen valgt, fast Bestyrelse, uanset hvor Stævnet skulde afholdes. Efter forudgaaende Indbydelse til samtlige jydske ByskyttesKredse om hver at sende en befuldmægtiget Repræsentant til et Møde, blev dette afholdt den 19. Juli paa Skydebanerne i Undallslund. Her blev vedtaget Love m. m., som var udarbejdet af P. Kjærsgaard, Aalborg, og man valgte en Bestyrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, nemlig: Overlærer A. Lomholt, Viborg (Formand), Bødkermester Chr. Kilian, Randers (Kasserer) og Kob mand P. Kjærsgaard, Aalborg (Sekretær). Sammenslutningen kom straks til at bestaa af 13 Byskyttes-Kredse. Chr. Kilian, Randers A. Lomholt, Viborg P. Kjærsgaard. Aalborg En af Bestyrelsens første Opgaver blev at fremskaffe en ny Vandre-pokal, idet Vejle Skyttekreds afvigte Aar havde vundet den hidtilværende Vandrepokal til Ejendom. Penge var der ingen af i Kassen; der havde i Aarene hidtil ikke været betalt Kontingent, saa man saa sig nødsaget til at forsøge paa at fremskaffe en Sølv-Vandrepokal som Gave. Det var en ret vanskelig Opgave, særlig da Verdenskrigen nu var udbrudt og satte hele Europa i Brand, saa Folk havde alt andet at tænke paa. Hvervet blev overdraget Kjærsgaard, som vel nok var Bestyrelsens mest energiske Kraft, og det lykkedes ham at løse Opgaven, saaledes at man i Programmet for Jydsk Byskytte- Stævne, der den 11. Juli 1915 skulde afholdes i Randers, kunde anføre, at Jydsk Guldsmedeforening havde skænket en stor, flot Sølvpokal som Vandrepræmie i Kredskonkurrencen for dette og kommende Stævner. Pokalen skulde vindes 3 Gange i Træk eller 4 Gange ialt for at blive Ejendom.

19 POKAL, skænket af Jydsk Guldsmedeforening Vinderne: 1915 Frederikshavn 1916 Aalborg 1917 Aalborg 1918 Viborg 1919 Aalborg 1920 Viborg 1921 Fredericia 1922 Aalborg Vundet af Aalborg 4 Gange ialt og dermed Ejendom Den 11. Juli afholdtes Stævnet i Randers paa Skydebanerne i Vorupkær. Vejret var godt dog kom der af og til en lille Regnbyge, som dog ikke gjorde noget Skaar i Festen. Spørgsmaalet var: Hvem faar den nye Pokal? Vejle, som vandt det foregaaende Aar, var tipset som Vinder, men Lykken var ikke Vejle huld denne Gang; fulgt af Uheld havnede Vejle inden Aften nederst i Rækken. En meget interessant Kamp udspilledes i Mesterskabsskydningen mellem Dr. Madsen, Randers, og Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg. Det lykkedes dog til sidst Madsen at sejre med i Point. Aalborg havde ogsaa gjort sig Forhaabninger om at vinde Pokalen, men det blev Frederikshavn, som blev en flot Nummer 1. Efter Skydningen samledes man til en smuk og vellykket Middag i Haandværkerforeningens Lokaler. Ved Bordet bød Bødkermester Kilian Velkommen, hvorefter Formanden for Randers Amts Skytteforening, Købmand Chr. Jacobsen, Randers, talte for Konge og Fædreland. Guldsmed P. Hansen overrakte paa Jydsk Guldsmedeforenings Vegne den smukke Vandrepokal, for hvilken Overlærer Lomholt takkede og igen overrakte den til de sejrende Frederikshavnere. Der herskede en meget fornøjelig Stemning, og Taler og Sange vekslede, indtil Aftentogene kaldte de frem mede Skytter til Hjemrejse. Dagens Resultater blev følgende: Kredskonkurrencen. 8 Skytter à 20 Skud. Nr. 1 Frederikshavn 1289 Points (Pokalen, 1 Fanering) Nr. 2 Aalborg 1276 (1 Faneplade) Nr. 3 Randers 1259 (1 Faneplade) Nr. 4 Silkeborg 1214 Nr. 5 Thisted 1213 Nr. 6 Viborg 1193 Nr. 7 Horsens 1192 Nr. 8 Vejle 1142 øvrige Byer var ikke mødt konkurrencedygtige. Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 223 Points (Skyttekonge, Guidmedaille) Nr. 2 Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg 222 (Sølvmedaille) Nr. 3 Bodkerm. Chr. Kilian, Randers 218

20 Nr. 4 J. Jacobsen, Thisted 217 Nr. 5 Lærer A. C. Hansen, Frederikshavn 215 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Inspektør G. C. Gregersen, Aalborg 91 Points 2. Præmie Lærer A. C. Hansen, Frederikshavn Præmie Læge L. J. Madsen, Randers Præmie J. Jacobsen, Thisted Præmie Bødkerm. Chr. Kilian, Randers Præmie Vaabenhdl. N. Laursen, Viborg Præmie Vaabenhdl. J. Troelstrup, Aarhus Præmie Møller M. P. Pedersen, Frederikshavn 86 Ialt 28 Præmier, sidste paa 80 Points Oprindelig var det paatænkt at afholde Jydsk Byskytte-Stævne den anden Søndag i Juli Maaned i Fredericia, men Ammunistionsmangel som Følge af Verdenskrigen bevirkede, at man maatte udsætte Stævnet, indtil den fornødne Ammunition kunde skaffes til Veje. Dette skete først i August Maaned, og da Fredericia paa dette sene Tidspunkt ikke ønskede at være Vært for Stævnet, blev dette afholdt i Viborg Søndag den 27. August sammen med et Stævne, afholdt af De danske Skytters private Forening, som dog skød Størstedelen af sine Skydninger om Lørdagen forud. Da det Lørdag øsregnede det meste af Dagen, maatte en Del af Skydningerne udsættes til Søndag, hvilket bevirkede, at Skydningen om Søndagen trak meget længe ud og først kunde sluttes ved 7-Tiden. Som det almindeligvis gaar, naar man blander for meget sammen, gik det her ud over Slutningsfestlighederne, saaledes at Stævnet sluttedes ret formløst. Resultaterne for Jydsk Byskytte-Stævne blev følgende: Kredskonkurrencen. Skytter 20 Skud. Nr. 1 Aalborg 1260 Points (Pokalen, I Fanering) Nr. 2 Viborg 1254 (1 Fanering) Nr. 3 Frederikshavn 1252 (1 Fanering) Nr. 4 Skive 1239 Nr. 5 Randers 1202 Nr. 6 Silkeborg 1182 Nr. 7 Horsens 1165 Mesterskabsskydning. 25 Skud. Nr. 1 Læge L. J. Madsen, Randers 224 Points (Guldmedaille, Skyttekonge) Nr. 2 G. C. Gregersen, Aalborg 217 (Sølvmedaille) Nr. 3 Martin Christensen, Aalborg 215 Nr. 4 J. Præstgaard, Skive 210 Nr. 5 N. Laursen, Viborg 209 Hovedskydning. 10 Skud. 1. Præmie Læge L. J. Madsen, Randers 91 Points 2. Præmie N. Laursen, Viborg Præmie Martin Christensen, Aalborg Præmie J. Præstgaard, Skive Præmie A. Block, Skanderborg 86 Ialt 26 Præmier, sidste paa 80 Points.

Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere

Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere Af Gunner Lindbæk Knudsen, Horsens Idrætsarkiv Fra skyttefesten ved Horsens den 18de september

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Juni 2015 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Har du mod på og tælle, sælge skydeserier, eller måske være banevagt, så er det

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Aalborg Skyttekreds. 1862 2012 22.juni. 150 år. Jubilæumsskrift

Aalborg Skyttekreds. 1862 2012 22.juni. 150 år. Jubilæumsskrift Aalborg Skyttekreds 1862 2012 22.juni 150 år Jubilæumsskrift Forsidemotivet, der er taget fra de gamle jubilæumsskrifter, viser Aalborg Skyttekreds` gamle emblem, der bl. a. blev brugt som huemærke. På

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere