CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011"

Transkript

1 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år d) Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår e) Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår f) Indkomne forslag a. Fee-struktur b. Medlemsregister c. Kontingentopkrævning g) Valg af Trustee h) Valg af Kasserer i) Valg af statsautoriseret revisor j) Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen k) Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen l) Eventuelt. Formand, Susanne Gram-Hanssen, byder velkommen til generalforsamlingen A) Valg af Dirigent og Referent Jesper Lykking vælges til dirigent. Dirigenten erklærer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt iht. vedtægterne. Jonas Grøn vælges til referent. Dirigenten optæller stemmeberettigede til 38 tilstedeværende og 3 fuldmagter. B) Beretning Susanne Gram-Hanssen aflægger beretning på vegne af CISV Danmarks Hovedbestyrelse. Vedlagt som bilag både som tekst og præsentation. I forbindelse med beretningen takkes afgående Børnebysformand Susanne Nielsen og afgående Trustee Louise Yde. Susanne Gram-Hanssen inddrager beretningen fra Pusser Janvit, national koordinationer for Interchange. Susanne Nielsen, formand for Børnebysudvalget, aflægger beretning.

2 Hanne Rasmussen, formand for SummerCamp-udvalget, aflægger beretning. Camilla Wetzel, formand for Mosaik, aflægger beretning. Emil Bo Nielsen fra SeminarCamp-udvalget aflægger beretning. SeminarCamp-udvalget har i 2010 sendt 12 deltagere af sted på camps, hvilket har været en stor succes for alle parter. Den nye UW-struktur har gavnet deres forberedelse rigtig meget, så den bakker Seminar- Camp-udvalget op om. Der har været problemer med at finde nok mandlige ansøgere og har derfor måtte takke nej til en række pladser. Der var en Seminar Camp i Aalborg i 2010 med et glimrende samarbejde tak til Aalborg Lokalforening og staben dér. Mette Liebst, formand for NUDD, aflægger beretning. Mette supplerer beretningen med, at hun stopper som formand i NUDD efter sommerferien, hvor Helene Kristensen overtager posten. Lise Westermann, tidl. National Junior Repræsentant, aflægger beretning for Junior Branch. Emil Bo Nielsen, formand for CISVforalle-udvalget, aflægger beretning. Tore Heerup, formand for Kommunikations-udvalget, aflægger beretning. Der er ikke nogen til stede fra Youth Meeting og International People s Project. Hovedbestyrelsens beretning vedtages enstemmigt. C) Regnskab Susanne Gram-Hanssen fremlægger regnskabet med revisorpåtegning, da Landskasserer Davur Husdal var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Susanne takkede Lisbeth Jensen for at have gennemføret regnskabsaflæggelsen, men betonede at det fremover bør være en opgave som varetages i samarbejde mellem landskasserer og bogholder. Regnskab 2010 bærer præg af, at nogle poster er konteret andet sted end hvor der er budget, og det derfor er vanskeligt at sammenholde med budgettet. Endvidere blev der orienteret om, at der i 2010 er skiftet bank til Danske Bank samt at der udstedes bank-kreditkort til udvalg og andre, som har store udgifter. Herved undgår CISV Danmark at have store udlæg til privatpersoners bankkonti. Der var konkret spørgsmål til posten sekretærløn. Denne dækker over lønningsudgifter for alle ansatte. Den negative rente skyldes, at man i 2010 har omlagt konti og har samlet alt i Danske Bank. Generalforsamlingen tilkendegiver ønske om at regnskabet fremover udarbejdes mere forståeligt, så det kan læses af udenforstående. Derudover pointeres det, at der skulle være sendt et rettet regnskab ud til medlemmerne efter revisionens ændringer. Regnskabet godkendes enstemmigt.

3 D) Handleplan & budget Susanne Gram-Hanssen gennemgår budgettet. Vedlagt som bilag som del af regnskabet. Den store ændring i udgifter for IO er på grund af en ny fee-struktur men afspejles også i en højere indtægt fra IO. Det underskud, som der budgetteres med i 2011, bliver finansieret fra CISV Danmarks egenkapital og det forventes at blive ca kr. lavere da medlemstallet ved udgangen af 2010 nåede op over 1000 medlemmer under 30 år.. Der sker i 2011 en omfordeling af tilskuddet fra medlemskontingentet hvor tidligere 75% blev fordelt til lokalforeningerne til dækning af udgifter ved store arrangementer. Fremover tilgår 25 %) til lokalforeninger, som opvejning af aktivitetstilskud til de lokalforeninger som afholder store aktiviteter. Nogle lokalforeninger har meget lav kassebeholdning gr. Forskellige problemstillinger i de foregående år. Det pointeres, at der skal være penge i lokalforeningerne til at støtte det lokale arbejde og der er mulighed for at få støtte fra CISV Danmark til dette. Det anbefales at der fremover laves en mindre detaljeret udgave af budgettet til almindelig brug hvoraf det tydeligt fremgår hvor der sker væsentlige ændringer. Samtidig skal man beholde det detaljerede budget, som sikrer gennemskuelighed. Budgettet godkendes enstemmigt. E) Medlemskontingent Medlemskontingentet fastholdes på: 75 kroner for individuelle medlemmer under 30 år. 200 kroner for individuelle medlemmer over 30 år. 450 kroner for familiemedlemskaber. F) Indkomne forslag a. Fee-struktur Vedlagt som bilag Dirigenten fremlægger, at forslaget fortolkes som en vedtægtsændring, der flytter kompetence fra Hovedbestyrelsen til Landskasseren. Børnebysudvalget ved Susanne Nielsen pointerer, at de mange dele, som udgør fee-strukturen, ofte ændres i forhold til for eksempel ændrede udgifter til flybilletter. Det påvirker det præcise beløb, som opkræves. Forslagsstiller, Frank Ebskamp, pointerer, at det er kasserens opgave at forsøge at få de opkrævede beløb til at stemme overens med virkeligheden. Samtidig er det centrale, at beløbene kan forklares forholdsvis simpelt til forældre og deltagere. Endvidere fremhæver han, hvordan beløbet blev ændret midt i året, hvilket skabte store problemer. Ændringerne skal derfor kun ændres forud for, at man finder deltagere. Desuden skal beløbene være afrundede. De tilstedeværende pointerer, at beløbene skal være nemme at gengive og man skal undgå, at det bliver for detaljerede forklaringer, der kræves.

4 Generalforsamlingen beslutter, at man anbefaler Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse at arbejde videre med det pædagogiske materiale og oplæg om fee-strukturen, så det bliver nemmere at forklare og forstå. I det arbejde kan man inddrage forslagsstiller. b. Medlemsregister Siden forslaget fra Frank Ebskamp blev stillet har CISV DK lanceret det nye medlemssystem. Jonas Grøn viser kort en guide til den online medlemsdatabase. Det system som er lanceret har hovedparten af de funktionaliteten for forslagsstiller efterspørger. Men der mangler fortsat noget tilretning. Susanne Gram-Hanssen forklarer forløbet for udviklingen af den online medlemsdatabase og gør opmærksom på, at man er på vej ind i et skift af konsulentfirma i samarbejde med DUF. Desuden pointeres det, at man løbende meget gerne vil evaluere processer og systemer i forbindelse med økonomi og medlemssystemer. Konklusionen bliver at Frank Ebskamp trækker sit forslag, men at generalforsamlingen henstiller til at Hovedbestyrelsen tager punktet op på mødet den 20. marts. c. Kontingentopkrævning G) Valg af Trustee Bogholder, Lisbeth Jensen, forklarer, hvordan systemet fungerer i dag, hvor man fra økonomisystemet C5 sender lister med opkrævninger til NETS, som derefter sender opkrævninger ud med mulighed for, at modtagerne tilmelder sig Betalingsservice. Det kræver altså, at medlemmer selv gør noget aktivt. Forslagsstiller, Bitten Warmdahl, pointerer, at man godt kan gøre mere ud af at få medlemmer til at tilmelde sig betalingsservice ved fx at pålægge et gebyr på opkrævninger. Det foreslås, at man på hjemmesiden lægger en vejledning ud til, hvordan man tilmelder sig Betalingsservice. Med ovenstående forklaring og yderligere forslag falder forslaget. Louise Yde træder tilbage som Trustee efter 3 år på posten. Mette Liebst stiller op som ny Trustee for en 3-årig periode. Mette Liebst vælges enstemmigt. H) Valg af Kasserer Davur Husdal træder tilbage som Landskasserer. Bo Sørensen stiller op til posten for en 2-årig periode. Bo Sørensen vælges enstemmigt. I) Valg af revisor Der er indstillet til genvalg af KPMG.

5 Det vælges enstemmigt. Generalforsamlingen udtrykker dog bekymring over, at der har været problemer med tidsfristerne og graden af kendskab til DUFs regler. J) Juniorer i Hovedbestyrelsen Amager: Emilie Lykking Vestsjælland: Zandra Wamberg Hareskov-Værløse: Christina Holm-Larsen Nykøbing F: ikke til stede Nordsjælland/Farum: Michael Morgen Århus: Emilie Reimer Fyn: ikke til stede Aalborg: ikke valgt endnu Gladsaxe: ikke valgt endnu Roskilde: ikke til stede K) Seniorer i Hovedbestyrelsen Amager: Winnie Ramsing Vestsjælland: Heidi Jensen Hareskov-Værløse: Bitten Warmdahl Nykøbing F: ikke til stede Nordsjælland/Farum: Bettina Bröking Århus: Mette Reimer Fyn: ikke til stede Aalborg: Alex Hendriksen Gladsaxe: Anna Terranella Roskilde: ikke til stede L) Eventuelt Den nye formand for Børnebysudvalget, Kirsten Bak, præsenterer sig selv. Søren Olsen fra Den Danske Doris Allen Fond præsenterer på vegne af fonden, at regnskabet nu indgår i CISV Danmarks statsautoriserede revision. I 2010 fik de 5 ansøgere støtte. Indtil videre har man modtaget 3 ansøgninger men regner med flere. Der er blevet søgt 6 fonde, men uden positiv respons. Det kommenteres, at forslagsstillere fremadrettet overvejer, hvilke forslag der ifølge CISV Danmarks struktur skal rettes til Generalforsamlingen eller til Hovedbestyrelsen. Det foreslås, at man fremover afsætter mere tid til Generalforsamlingen uden et arrangement bagefter. Det fremhæves, at stemningen har været god. Dirigenten takker for god ro og orden. Susanne Gram-Hanssen takker dirigenten for sit arbejde. Godkendt af dirigent og formand: Dato Jesper Lykking Dato Susanne Gram-Hanssen

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Referat 18.03-2015 Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf.

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 3 Ekstraordinær GF... 3 Sidste HB-møde... 3 Næste HB-møde... 4 ILTS... 4 2. Status på økonomi... 4 Budget, regnskab og IT... 4 Tidsplan:... 4 Kommentarer...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere