Bogholderen blev formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogholderen blev formand"

Transkript

1 Juni årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 8 Program for kommunalkursus Side 9 LEAN med på klipperen Side 10 De grønne overtager blåt område Side 14 Bogholderen der blev grøn formand Side 17 Nyt entreprenørselskab Side 21 Nyt fra Hovedkontoret Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 26. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. august Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2

3 Leder Nu går det den rigtige vej igen Nu går det den rigtige vej igen med beskæftigelsen inden for vores branche. Vi kan dog konstatere, at der stadig er mange firmaer og kommuner, der omorganiserer, men beskæftigelsen har stabiliseret sig. Der har netop været en ny razzia på de danske byggepladser. Det var igen beskæmmende for vores område. AT oplyser, at der sidste år skete 2854 ulykker på de danske byggepladser. I fire tilfælde endte ulykkerne med dødsfald. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Korsør. Seminaret var en succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med KL er ved at blive renskrevet, så den kan komme på hjemmesiden. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på siden. Overenskomsten kan også rekvireres ved henvendelse til kontoret. Dansk Formands Forening har igen købt en stand på Have & Landskabsmessen i Slagelse. Messen kører over tre dage, den 24, 25, og 26. august. Der er flot opbakning af afdelingerne og vi har stor forventning til, at mange vil besøge vores stand. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, og jeg vil bede interesserede medlemmer se annoncen inde i bladet. Kurset er meget aktuelt, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, der spørger om Lederskab. Kurset er opbygget således, at vi får et indblik i den svære samtale, er dit lederskab inspirerende eller irriterende? Vi bevæger os ligeledes ind på nye spændende områder omkring sanserne. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til tirsdag den 11. oktober. Husk at tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller Vi følger nøje den politiske situation, og vi vil på opfordring af mange medlemmer, gennemføre nogle fyraftensmøder omkring den nye efterlønsordning, rundt i regionerne. Planlægningen og annoncering vil fremkomme, så snart vi kender den endelige efterlønsordning. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 29. april 2011 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Organisatoriske forhold 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Alle var tilstede DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2011, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad 01 Der har ikke været så mange nye sager. Det har betydet, at landsformanden er ved at komme til bunds i sagsmapperne, som har bugnet hen over vinteren. En sag vedr. et af vores medlemmer havde problemer med borgerkontakt, som arbejdsgiveren ikke var tilfreds med. Han var derfor indkaldt til en tjenstlig samtale og ville gerne have en bisidder med. Der er blevet aftalt møder med vores medlem sammen med en coach. Vi afventer, hvad der sker i sagen. En sag vedr. et af vores medlemmer, hvor firmaet har ansat vores medlem på TL s overenskomst. Firmaet vil ikke betale vores medlem for forskudt arbejdstid. Vi har endnu ikke hørt fra firmaet og har derfor overladt sagen til Dansk Byggeri. Davidsen Partnere u/konkurs kører stadig i LG. Alle vores medlemmer har hørt fra LG. Vi har også en del andre medlemmer, hvor firmaet er gået konkurs. Der er desværre nogen af vores medlemmer, der kommer i klemme økonomisk, fordi de ikke har sørget for, at deres kontrakt er i orden. Det betyder meget, om man er ansat som funktionær, når firmaet går konkurs. Ad 2 DFF har indledt forhandlinger med PFA Pension vedr. overenskomstmæssige pensioner. Lars og Kim har sammen med FOA været ved KL for at forhandle overenskomsten. Der er forhandlet frem til en generel lønforhøjelse til alle på 950 kr. i 2000 niv. Det er omregnet ca. kr. 100 om måneden. Det er selvfølgelig ikke meget, men der var kun 0,3 pct. af lønsummen til forhandling, minus det der skal bruges til at hæve ATP til F sats samt til arbejdstidsaftalen. Ligeledes fik vi forhandlet et nyt grundlønstrin, så vi nu kan begynde på 28 og 37 plus 2950 kr. Bestyrelsen mente ikke, aftalen kunne blive bedre, set i lyset af krisen. Aftalen er indgået for to år. Seniordagene forbliver som tidligere. Driftslederoverenskomsten er også forhandlet. Vi har hævet pensionen til 18 pct. og har samtidig indgået en frivilligheds ordning på pensionen begyndende fra 15,79 pct. Kim har været til møde i Asfaltindustrien. De er i gang med at tilrettelægge et kursusforløb for alle ansatte under deres overenskomst. Der er blevet lavet en undersøgelse, som viser at mange ansatte har behov for yderligere uddannelse. Det skal der gøres noget ved. De vil også have formændene med, da mange af dem også er omfattet. Vi vil høre nærmere. Der var en snak om formændene, der er ansat i kommuner og firmaer i København Afdeling. Dansk Formands Forening har ligeledes indgået en overenskomst med et mindre firma i Nordjylland. Der er kommet et referat fra overenskomstforhandlingerne. KTO har meddelt at overenskomsterne med KL og Danske Regioner er vedtaget. FOA har meldt sig ud af både det regionale og kommunale forhandlingskartel og vil forhandle på egen hånd. KTO har aftalt to lønstigninger i 2012 Den første på 1,81 pct., som vi får den 1. januar 2012, samt en stigning på 0,84 pct. den 1. oktober Der er ligeledes blevet aftalt en forlængelse af seniordagene fra de fyldte 60 år. Det er et yderst behersket forlig, som heldigvis kun er to- årigt. Til sammenligning kan oplyses, at OAO, de statslige, får en lønstigning på 1,7 pct. den 1. april OAO har ligeledes meddelt, at overenskomsten med staten er vedtaget. KTO skal opfordre til, at kommunerne gøres bekendt med indholdet i Beskæftigelsesministeriets notat vedr. dommen, der omfatter 2a i funktio- 4

5 Beslutningsreferat nærloven, og at kommunerne vejledes i overensstemmelse hermed, både i forhold til allerede afgjorte sager og i forhold til fremadrettede sager. Vi afventer stadig, at der kommer en civil afgørelse. Ad 3 Lønstatistikken er kommet retur. Det var meget skuffende, kun 311 medlemmer har sendt lønstatistikken retur. Det var 60 færre end sidste år. De kommunale har en nedgang på næsten 10 pct. og de private en fremgang på 3,7 pct. Vi har nu afsluttet årsmøderne, og der var stor forskel på fremmødet i de respektive afdelinger. Rander, Århus og Midt-Vest afdelinger havde slået sig sammen. Desværre kom den sidste annonce ikke med i det sidste blad, men de medlemmer, der har opgivet mail adresse til DFF, fik sendt indkaldelsen på mail. Det var meget få medlemmer, der var mødt op. I Midt-Vest var ikke engang hele bestyrelsen mødt. I Vejle- Kolding var der 16 medlemmer til årsmøde med efterfølgende fest. Sønderjyllands Afdeling var godt besøgt, og der var en god dialog på årsmødet. Vicelandsformanden har deltaget i to årsmøder, som han gav et referat fra. På Fyn var der også meget få medlemmer, der mødte op. Peer Nørgaard fra Nordjyllands Afdeling var ligeledes meget skuffet over fremmødet. Generelt en meget tam omgang årsmøder. Der blev talt en del om de forskellige afdelingsbestyrelser, idet afdelingsformanden er på valg næste år. Der er flere afdelingsformænd der har bebudet, at de stopper næste år. Landsformanden blev bedt om at gennemgå dagsorden med afdelingsformændene på vores seminar den 7. maj, så afdelingerne bliver bedre til at overholde dagsorden som beskrevet i vedtægterne. Breve til medlemmerne vedrørende tjenestemændenes forsikring er nu sendt ud til alle vores medlemmer. Vi bliver løbende underrettet om forløbet. Der er kommet en ansøgning om tilskud til deres årlige udflugt fra æresmedlem Per Ysbæk-Nielsen. Bestyrelsen blev enig om et tilskud på 3000 kr., som vil blive udbetalt, efter vi har modtaget dokumentation for udgifterne. Ad 4 Der har været lidt misforståelser imellem afdelingerne i Region Midt. Dette, sammenholdt med dårlig tilmelding, har medført, at afdelingerne har måttet aflyse deres arrangement i Mariager. Generelt er samarbejdet ikke det bedste i regionerne. Svend Erik fra Sønderjylland gav udtryk for, at det er svært at samle folk. 5

6 Beslutningsreferat Ad 5 Kim og Lars har været til møde i FR. Per fra MMF kom med en redegørelse omkring de forskellige ting både med A-kasse og med hensyn til deres netværk for ledige m.m. Lars og Kim var til møde hos MMF, hvor det drejede sig om administrativt samarbejde mellem DFF og MMF. Vi afventer lidt mere præcise tal, før end vi kan gå videre med forhandlingerne. Ad 6 Der har ikke været nogen sager med IAK. Vores arbejdsløshed er steget fra 15 til 26 medlemmer, som giver en ledighed på ca. 2,3 pct. Tirsdag den 7. juni 2011 deltager landsformanden i repræsentantskabsmøde i IAK. Ad 7 Vi har fået et par nye annoncører siden sidst. Det er stadig meget op ad bakke med annoncører. Der er ikke let, men vi tager nu afsæt i Have & Landskab 2011 med et tema som vi finder sammen med Niels Henriksen og Rosendahls. Bestyrelsen kom med nogle forlag til Kim. Ad 8 Der er stadig en god dialog med Jes Jepsen som administrerer vores hjemmeside, sammen med Lars. Kim opfordrede bestyrelsen til at kontrollere, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Vi har nu fået vores profil brochure. Den kan bruges mange år frem i tiden. Vi vil udlevere den til alle nye, samt til messer m.m. Brochuren kan rekvireres ved henvendelse på kontoret i København. Ad 9 Landsformanden har talt med en tidligere kollega, og han vil gerne hjælpe med at arrangere udstillere til messen. Kim tager et møde med ham. Ad 10 Kim deltager med hjælp fra flere afdelinger på Have og Landskabs messe den august i Slagelse. Kommunalt kursus i uge 41. Bestyrelsesmøder den 24. juni 2011 den 9. september den 25. november Landsrådsmøde den 8. oktober Ad 11 Ingen kommentar. 6

7 DU kan godt komme ind... Vi samarbejder med 50 organisationer, og din er en af dem! Netop fordi vi er et lukket forsikringsselskab, kan vi tilbyde dig forsikringer med gode dækninger og uden selvrisiko på flere af dem. Scan koden og bestil et tilbud allerede i dag. Eller find din forsikringstillidsmand på tjm-forsikring.dk Scan koden med din mobiltelefon. Du skal bruge en applikation, som kan læse QR-koder.

8 Kommunalt kursus 8

9 LEAN sidder med på klipperen LEAN Tavlen i mødelokalet på materielgården i Kerteminde spiller en central rolle i LEANprojektet. Her ses formand Jimmy Pedersen, der hver uge holder møde med grupperne. Lastbilerne og alt det andet materiel har fået deres faste pladser. I et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har det grønne hold på materielgården i Kerteminde inviteret LEAN med ombord på klipperen. De 25 medarbejdere er delt op i fem mere eller mindre selvstyrende grupper, hvor alle har fokus på at optimere både arbejdet og arbejdsgangene. Ugentlige LEAN-gruppe møder skal bringe nye forslag til forbedringer på bordet og sikre, at allerede vedtagne beslutninger også føres ud i livet. - Med hjælp fra det lokale AMUcenter har vi fået implementeret LEAN i afdelingen. Hver gruppe af medarbejdere har selv valgt en såkaldt LEANagent, der er gruppens talsmand over ledelsen, som også godkender medarbejdernes valg, forklarer formand på materielgården gennem 11 år, Jimmy Pedersen. Han er selv udlært gartner og har arbejdet i både Odense og Ejby, før han kom til Kerteminde ved årtusindskiftet. Optimeret arbejdsgange - Tanken om at inddrage erfaringerne med LEAN sneg sig ind allerede kort efter kommunesammenlægningen i Vi kiggede meget på, hvordan de havde gjort på Bornholm, før vi etablerede vores egen måde at gøre tingene på. Ved at registrere alle de store og tunge områder har vi allerede effektiviseret og optimeret mange arbejdsgange. Vi har f. eks. et hold, der passer parkerne, og så har vi et hold, der passer legepladser. Mange af legepladserne ligger i parkerne, og derfor kunne vi hurtigt konstatere, at det ikke var hensigtsmæssigt, at det ene hold først ankom for at passe legepladsen, hvorefter det næste hold kom for at passe parken. Ét hold kan jo lige så godt passe både park og legeplads, gør Jimmy Pedersen opmærksom på. - Flere medarbejdere påpegede også det uhensigtsmæssige i, at bilerne ikke i tilstrækkelig grad var forsynet med det nødvendige værktøj. Mange gange skulle medarbejderne køre hjem på materielgården efter værktøjet, så nu er bilerne forsynet med en stor værktøjskasse med relevant værktøj. Det sparer os for mange køreture, mange kilometer og kostbar tid, siger Jimmy Pedersen, der hver uge holder møder med LEAN-grupperne hver i sær. To gange om året mødes alle medarbejdere. Central tavle - På vores ugentlige møder spiller en tavle en central rolle. Det er her, at alle gode idéer bliver registreret. Det er her, at vi skriver hvilke opgaver, der skal planlægges, sættes i værk og følges op. Vi noterer successer og opgaver, der ikke gik så godt. Vores erfaring er, at når man arbejder med LEAN, så er det nødvendigt, at alle parter er grundigt informeret om praktisk talt alle forhold, ikke mindst de økonomiske konsekvenser af vores beslutninger. Vi skal turde sige tingene lige ud til hinanden, og det gælder både fra ledelse til medarbejdere og fra medarbejdere til ledelse. Derfor har vi også gennemgået et kursus i konflikthåndtering. - En lille sag, der kan illustrere det. Når folkene kom hjem fra dagens opgaver blev biler, maskiner, værktøj og trailere efterladt mere eller mindre tilfældigt på materielgården. Det så forfærdeligt ud. I stedet blev vi enige om, at alle maskiner, bil og trailere skal have hver deres faste plads. Det har de fået. Nu ser det pænt ud, og vi kan hurtigt finde, hvad vi skal bruge, noterer Jimmy Pedersen. Medarbejderne i Park & Vej har en lang række faste opgaver, men afdelingen er samtidig en selvkørende enhed, der også skal tjene penge på at løse andre kommunale opgaver. Derfor passer Jimmy Pedersen og hans medarbejdere også kommunes udlejningsboliger, forsyningens områder, institutioner samt boldbaner. Projekter der tilsammen løber op i ca. tre mio. kr. på årsbasis. 9

10 LEAN De grønne overtager blåt område Kerteminde Havn har 700 fastliggere og anløbes årligt af fl ere tusinde lystsejlere. Havnearealerne i er i dag et idyllisk udfl ugtsmål med caféer og hyggeligt miljø tæt på bymidten. Efter 11 år som formand i Park & Vejafdelingen i Kerteminde Kommune skal formand Jimmy Pedersen til at have ny kasket på. I hvert fald for en tid bytter han den grønne kasket ud med en blå, når han sætter sig i stolen som havnefoged på Kerteminde Havn. Han beholder dog også den grønne kasket han skifter bare lidt mellem dem. - Efter at havnefogeden er gået på pension, bliver det nu vores opgave også at styre havnen i det daglige. Kerteminde Havn har syv ansatte på havnen, heraf tre havneassistenter, som naturligvis løser en lang række praktisk opgaver i det daglige. Men reelt er det 10 os, der overtager ledelsen af havnekontoret, fortæller Jimmy Pedersen, der forventer at flytte sit kontor fra materielgården på Kohaven til det idylliske havneområde. Erhvervshavn Oprindelig var Kerteminde Havn en driftig havn med fiskeri, fiskeeksportører, værft, trælast og masser af gods, især korn, over kajen. Havnen har stadig status som erhvervshavn, men på nær fiskeriet, beddingen og en enkelt fiskeeksportør, er alle aktiviteter inden for en periode af 15 år forsvundet, og andet, ikke havnerelateret, siver ind på havnens landområder, ligesom lystfartøjerne gør det på vandet. - I dag er Kerteminde Havn primært en havn for lystsejlere. Vi har 700 fastliggere samt anløb af mange tusinde fremmede lystsejlere på årsbasis. Desuden har vi stadig nogle få fiskefartøjer, som er hjemmehørende i Kerteminde, men det er så få, at fiskeauktionen nu også er lukket, siger Jimmy Pedersen.

11 Skadeservice Med afdelinger i hele landet er A Skadeservice hurtigt på pletten. Bygningernes ambulancefolk A Skadeservice A/S har etableret sig som landsdækkende selskab. Det betyder, at selskabet, der har hovedkontor i Bjæverskov, kan tilbyde et landsdækkende 24 timers beredskab for skadebehandling af bygninger med udgangspunkt i 13 centre fordelt over hele landet. A Skadeservice dækker bredt inden for afdækning af bygninger ved stormvand- eller brandskader. Desuden tilbyder selskabet løsninger inden for affugtning, behandling mod skimmelsvamp, lugtbehandling og opbevaring af løsøre. - Vi er populært sagt bygningernes ambulancefolk. Er skaden sket, kommer vi med det samme og begrænser skadens omfang, ligesom vi hjælper med at få bygningen retableret igen så billigt og effektivt som muligt. Siden vi stiftede A Skadeservice for syv år siden, har vi oplevet en massiv vækst og et stigende antal kunder, som især kommer fra forsikringsbranchen, rådgivende ingeniørfirmaer og fra Slots- og ejendomsstyrelsen. Med vores nye landsækkende service ser vi positivt på selskabets fortsatte vækst og indtjening i de kommende år, siger adm. direktør Niels V. Rasmussen, ejer og stifter af A Skadeservice A/S. Intelligent skadeservice A Skadeservice lægger vægt på intelligent skadeservice, der betyder, at enhver indsats begynder med at begrænse skadens omfang på en bygning mest muligt. Det giver en bedre økonomi i den videre behandlingsproces, og gør den juridiske del af en forsikringsopgørelse markant enklere i forhold til den gængse praksis i branchen. Firmaets 120 skadeservicemedarbejdere har alle fået en specialrettet faguddannelse til at håndtere alle former for skadebehandling. Hvert center har mellem otte og 30 sanitører og skadeservice-medarbejdere, der er klar til udrykning, når skaden er sket. Kunder efterspørger dokumentation Det er afgørende for A Skadeservices kunder, at den indsats, selskabet yder, kan dokumenteres i form af antal forbrugte timer og brug af materialer. Det sikrer troværdigheden, og A Skadeservice oplever, at stadig flere kunder efterspørger detaljerede opgørelser over en skadeservice-indsats. A Skadeservice har i de seneste to år udviklet nye løsninger til for affugtning og lugtbehandling. Især selskabets koncept for luftbehandling, som sikrer ren luft i lokaler, bliver i stigende grad efterspurgt af fødevare- og medicinalindustrien. 11

12 Som en del af det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station som Banedanmark lige nu etablerer, er MT Højgaard godt i gang med at støbe en ny viadukt vest for Dybbølsbro Station. Dobbeltsporet vil give mulighed for at køre to persontog eller ét godstog ekstra i timen ind og ud af København. Til at løse betonopgaven med har MT Højgaard i samarbejde med PERI valgt en løsning med VARIOKIT tunnelsystem understøttet af Multiproptårne. De fleksible og stærke elementer i Variokit systemet sikrer, at lasten fra betondækket føres til understøtningen ved brug af meget få komponenter. Understøtningen er endvidere opbygget således, at denne kan rulles videre til næste støbetakt i sektioner. Hele projektet med dobbeltsporet afsluttes i slutningen af DK PERI/11.140

13 PERI VARIOKIT Konstruktionsmoduler af standard udlejningskomponenter Stålrigel SRU Klatreskinne RCS Trykspindel SLS Kun tre hovedkomponenter til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Fleksibel: Alsidige hovedkomponenter med boltet standard fastgørelser. Last-optimerede: Økonomisk anvendelse af materiellet grundet den statiske udnyttelse af komponenterne som kan tilpasses det enkelte projekt. Udlejning: Økonomiske løsninger med anvendelse af standardkomponenter fra PERIs produktsortiment. Hovedkomponenter Systemkomponenter Specialkomponenter Forskalling Stillads Understøtning

14 Elisabeth Bonde er oprindeligt uddannet bogholder men har skiftet kontorstolen ud med et aktivt udeliv som grøn formand i Assens Kommune. Bogholderen der blev grøn formand 14 For 42-årige Elisabeth Bonde har livet slået en markant koldbøtte. For det første flyttede hun i 1987 fra den hårde stenbro i København til det milde Fyn. For det andet har hun skiftet en uddannelse som bogholder ud med et job som tillært gartner og grøn formand hos den ny Assens Kommune. Ingen af delene ser hun ud til at fortryde. Elisabeth Bonde var en rigtig københavnerpige på 17 år, da forældrene valgte at skifte hovedstaden ud med Carl Nielsens fødeø. Et job som bogholder var det ikke til at få, så teenageren søgte og fik mange forskellige jobs, bl.a. hos daværende FDB, hvor hun endda tog en lederuddannelse, før hun fandt ud af, at Brugsen måske alligevel ikke helt var noget for hende. Hun blev sælger og vendte bøtten fuldstændigt på hovedet, da hun søgte og fik et job som gartner på Vissenbjerg Kirkegård, hvor hendes mand også arbejdede. I 2004 begyndte hun som almindelig timelønnet medarbejder hos Glamsbjerg Kommune. Blev formand - Da Glambjerg kom til at indgå i den ny Assens Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007 søgte man en formand, og da jeg efterhånden syntes, at det er dejligt at være ude både sommer og vinter, så lagde jeg billet ind på stillingen. Og fik den, smiler Elisabeth Bonde med en let fynsk accent, der for en ikke-fynbo lyder, som om hun har boet på øen altid. Dermed blev den københavnske bogholder en del af et team på tre formænd - to gartner og en vejformand - der organisatorisk hører hjemme under Vej & Trafik. 25 medarbejdere - Jeg blev oprindeligt ansat som formand indenfor miljøområdet med ansvar for bl.a. gravhøje, vandløb og skove, men blev ret hurtigt flyttet over som decideret gartnerformand med ansvar for den nordlige del af kommunen samt rengøringsteams og gadefejere, forklarer Elisabeth Bonde, der er daglig leder for ca. 25 medarbejdere. I alt beskæftiger afdelingen med materialegårde i Aarup, Assens og Tommerup ca. 80 medarbejdere. - I en stor kommune kan det være svært at være synlig ude hos medarbejderne. Derfor har vi indrettet os sådan, at vi formænd er til stede på materielgårdene én måned adgangen. På den måde er vi altid tæt på medarbejderne. Desuden mødes jeg med medarbejderne hver morgen, lige som vi holder team-møder én gang om måneden. Jeg har tilknyttet to sjakbejser, og medarbejderne er delt op i mere eller mindre selvkørende teams med høj grad af frihed under ansvar, siger Elisabeth Bonde, der gerne tager hånd om medarbejderne i mange forskellige sammenhænge.

15 Bogholderen blev grøn formand Assens Kommune råder over tre materielgårde, hvor formændene holder til en måned ad gangen. Her er Elisabeth Bonde fotograferet på materielgården i Aarup. Formanden med de københavnske rødder har et godt forhold til medarbejderne. Godt forhold - Mange af de medarbejdere, som jeg i dag er leder for, har jeg været kollega med de første år i Glamsbjerg Kommune, men jeg synes, at jeg har et rigtigt godt forhold til de tidligere kolleger. Vi arbejder rigtigt godt sammen og nyder et gensidigt tillidsforhold, hvor alle er godt orienteret, om hvad der skal ske på arbejdspladsen, understreger formanden, der har været med til at søsætte Projekt Arbejdsglæde, hvor ledelse og medarbejdere har mødtes til et fire timer langt arrangement, som skal følges op senere. Afdelingen har et socialt ansvar og er forpligtet til at tage op til seks ledige i arbejdsprøvning ad gangen. Desuden har afdelingen to gartnerelever. - Egentlig var det også meningen, at jeg skulle tage svendeprøve som gartner, men efter at jeg blev formand, har der aldrig været tid, så eleverne er tilknyttet medarbejdere, der er udlært gartnere, siger Elisabeth Bonde, der privat bor i et ældre hus i Assens sammen med mand og børn. Meget af fritiden går med at sætte det gamle hus i stand, og når der bliver tid, tager hun gerne en tur på motorcyklen eller en tur sydpå med familien. Holbæk Viborg 15

16 Nyt selskab Nyt selskab på ruinerne af Davidsen Partnere Johnny Agersnap er entrepriseleder og medejer af Din Entreprenør Partner i Fredericia. Den 23. december er en dag, hvor de fleste glæder sig og hygger sig sammen med familien. Juleferien står for døren med fred og fordragelighed og dejlige fridage på tærsklen til det nye år. Sådan var det bare ikke for medarbejderne i byggevirksomheden Davidsen Partnere i Fredericia. Den 23. december blev medarbejderne kaldt sammen med beskeden om, at virksomheden var gået konkurs. - Vi havde arbejde inde for godt 500 mio. kr., men det kneb gevaldigt med at få penge i kassen, fortæller daværende formand Johnny Agersnap, der var en af de omkring 90 medarbejdere i Lokalsektionen under Davidsen Partnere en serviceafdeling med murer, beton, jord og kloak samt grønne områder. Afdelingen var meget selvkørende med Ole Møller som sektionsleder, og modsat byggevirksomheden Davidsen Partnere, så præsterede Lokalsektionen altid overskud. Vi var lamslået - Meddelelsen den 23. december kom fuldstændigt bag på os. Vi var lamslået. Vi vidste selvfølgelig godt, at virksomheden skrantede, og alle medarbejdere havde i september indvilget i at låne firmaet en halv månedsløn for at vise vores opbakning. Set i bakspejlet, så har vi måske en mistanke om, at ledelsen godt vidste, at situationen var meget værre end som så, og bankerne valgte da også, at forlange at få Lars Bonderup Bjørn indsat som direktør. Han er kendt for at være ekstremt dygtig til at rydde op, men han var ikke i stand til at redde Davidsen Partnere, fortsætter Johnny Agersnap, der sammen med en god håndfuld kolleger havde været så forudseende at investere i en ejendom på Egumvej i Fredericia allerede i august sidste år. Fortsætte selv - Vi havde en klar intention om at fortsætte som et nyt, selvstændigt firma, hvis det ikke skulle lykkes at redde Davidsen Partnere, og selv om vi troede på, at redningsaktionen ville lykkes, så brugte vi alligevel vores fritid til at totalrenovere bygningerne, så vi kunne være klar i givet fald. Historien var på vej til at gentage sig, så at sige. Da direktør Ole Davidsen i 1987 etablerede sit firma, brød han ud fra Hoffmann & Sønner, og sammen med ledende kolleger, formænd og ingeniører, stablede han hen over en weekend Davidsen Partnere på benene, hvor han tog mange store kunder med. - Et interesseret firma var alligevel ikke interesseret i at overtage Davidsen Partnere, og forhandlinger med et mindre firma om overtagelse af dele af virksomheden blev også resultatløse, hvorefter Lokalsektionen kom ind i forhandlingerne. Sektionsleder Ole Møller meddelte kurator, at vi var interesseret i at begynde for os selv. Der blev ført mange parallelle forhandlinger, også med kunder. Det viste sig, at Per Aarsleff A/S var interesseret i at overtage opgaverne på raffinaderiet på Fredericia Havn sammen med Lokalsektionen, men det endte desværre med, at det lykkedes for Aarsleff at få opgaven alene, siger Johnny Agersnap, der begyndte for sig selv sammen med ledende kolleger og med Ole Møller 16

17 Nyt selskab som administrerende direktør i Din Entreprenør Partner (DEP). Aktieselskabet kom lynhurtigt op at stå, og den 10. januar var firmaet i gang med opgaver for en række af de største kunder under Davidsen Partnere, eksempelvis Carlsberg, Fredericia Havn og ABB. Forrygende - Vi har fået en forrygende begyndelse på det ny firma. Vi har knoklet i døgndrift med at etablere firmaet og få bygningerne indrettet. Vi er nu 35 medarbejdere, og vi har fået masser af nye kunder. Vi havde budgetteret med en omsætning på 15 mio. kr. det første år, men forventningerne er allerede opjusteret til 25 mio. kr. - Inventar og kontormaskiner er købt i Lokalsektionen, mens vi har købt værktøj og maskiner på de auktioner, som har været holdt over Davidsen Partnere. Vi kender jo materiellet og ved, hvad det står for, påpeger Johnny Agersnap, der er blevet entrepriseleder i det ny firma. Sammentømret - I Din Entreprenør Partner er de ledende medarbejdere en godt sammentømret gruppe, der også kender hinanden privat. Vi har arbejdet utroligt hårdt på at få firmaet og vores fysiske rammer op at stå. Når arbejdsdagen var slut, fortsatte vi med at bringe lokalerne helt i top, så det har slidt hårdt på hjemmefronten, erkender Johnny Agersnap, der til gengæld glæder sig over pæn succes fra første dag. - Vi påtager os gerne både store og små opgaver indenfor jord, kloak, beton, murer, tømrer, diamantskæring og viceværtfunktioner. Vi har overtaget et strandet cykelstiprojekt til otte mio. kr., lige som vi har fået renoveringen af Fredericia Svømmehal. Vi benytter os meget af netværk i forskellige sammenhænge, bl.a. støtter vi gerne idrætten i byen, hvor vi ofte møder andre håndværkere. Vi satser målrettet på at blive byens og lokalområdets største entreprenørvirksomhed med medarbejdere, fastslår Johnny Agersnap. DEP er rykket ind i de totalt renoverede lokaler på Egumvej i Fredericia. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 Giv virksomheden V O V faktor Viden om Værnemidler sikrer et godt arbejdsmiljø og klæder Jer på til at undgå ulykker! Vælg mellem flere kurser, der alle tilfører Jeres virksomhed kompetence og viden samt motiverer til at sikre sig selv og kollegerne i dagligdagen. Kurserne afsluttes med test og certifikat. bliv klædt på til at undgå ulykker! Sikkert på arbejde og sikkert hjem! Besøg www. procurator.dk for kommende uddannelsesdage og se videointerview med tidligere deltagere. beskyttelse gennem viden STØJ HØJDE- REDNING VIDEN OM VÆRNEMIDLER procurator.dk 17

18 Velkommen til HAVE & LANDSKAB 2011 i Slagelse den 24. til 26. august Selandia-CEU - Jernbjeggården, C.A. Olesensvej Danmarks største udstilling for fagfolk inden for have, park og landskab Kik ind på find alle informationer om udstillingen, åbningstider og adgangskort. Arrangører: Danske Anlægsgartnere Maskinleverandørerne (Park, Vej & Anlæg) Skov & Landskab Danske Planteskoler

19 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:01:22 MEZ 1 2 g af beton a cutter rnelse af beton uden 3 Pålidelig vandtætning af DW26 Vi bakker op om Dansk Formands Forening forankringer forankringer Doka Danmark på armeringsjern Doka Danmark København og Sjælland Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax eside Jylland Høgemosevænget Trige Tel Fax Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf sfalt og gummimembraner tøbeskæl rn og beton op til 1000 mm a Cutter = Hydrodemolition blev vandtætnet med brug af PERI SK anker systemet. 1 Indstøbt ankerstav 2 SK ankerkonus 3 SK betonkonus Forskalling og Stillads Holbæk Viborg 19

20 Meddelelser RAFFINADERIET.DK Døde maj 2011 Laufey Henneberg Heimdalsgade 24, 9000 Ålborg Nordjylland Kaj Hansen Diemesvej 218, Sønderballe, 6100 Haderslev Vejle-Kolding Niels G. H. Nielsen Lundgårdsvej 6 Glattrup, 7130 Juelsminde Vestjylland Ove Egon Simonsen Larsens Plads 4, 8781 Stenderup. Vejle/Kolding Jan Gerts Nielsen Transbjergholt 56, 9560 Hadsund Nordjylland Nyoptaget maj 2011 Gert Henrik Christensen Kuhlausvej 6, 9900 Frederikshavn Nordjylland Thomas Buur Ladegårdsvej 8, 9210 Aalborg SØ Nordjylland Torben Sejr Vårkjærvej 17, 8260 Viby J. Aarhus. Jørgen Sørensen Ågade 71, 7000 Fredericia. Vejle/Kolding Michael Holm Vang Byagervej 152, 8330 Beder Aarhus Benny Gylmar Mikkelsen Kollelevbakken 11, 2830 Virum København Københavns afdeling Program 2011 Dansk Formands Forening Pensionist & Efterlønsklub Torsdag den 25. august skal vi i Naven Hulen i Helsingør. Herefter kører vi til Teknisk Museum. Vi mødes ved p-pladsen ved Kronborg kl Torsdag den 22. september skal vi til Anneberg - Samlingerne museet. Vi mødes på p-pladsen kl Fredag den 25. november 2011 er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæks klubhus kl Der kan meget nemt komme fl ere ture, og I skal nok blive orienteret hen ad vejen. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen på tlf Erik Rasmussen på tlf Per Ysbæk-Nielsen på tlf Tak til Danmarks mest tilfredse forsikringskunder For andet år i træk viser en uvildig undersøgelse, at Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Både når det gælder produkter, pris, sagsbehandling og skadekompensation. Det vil vi gerne sige en stor tak for. Det er dejligt at vide, at vores bestræbelser på hele tiden at være blandt de bedste også bærer frugt og kan mærkes af alle vores kunder. Formandsbladet det rette værktøj til opgaven. Få din annonce med i bladet Ring i dag på telefon Se om du også kan blive en af vores tilfredse kunder på tjm-forsikring.dk Undersøgelse foretaget blandt Userneeds brugerpanel, hvor forsikringskunder har deltaget. 20

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DFF samlet til landsrådsmøde

DFF samlet til landsrådsmøde Oktober 2011 104. årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Musikkens Hus på vej op. Læs mere side 14. www.danskformand.dk

Musikkens Hus på vej op. Læs mere side 14. www.danskformand.dk April 2011 104. årgang 2 Musikkens Hus på vej op Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Stabilt medlemstal i Randers 7 Forhandling med MMF 17 Gør op med dansk tradition Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

værdi relationer Styrk

værdi relationer Styrk Styrkdit netværk mos nord advertising udarbejder annoncefinansieret materiale til alle slags brancher. Vi har været i gang siden 2002 og har i årenes løb udarbejdet flere tusinde annoncer, brochurer, profilfilm,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere