Bogholderen blev formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogholderen blev formand"

Transkript

1 Juni årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 8 Program for kommunalkursus Side 9 LEAN med på klipperen Side 10 De grønne overtager blåt område Side 14 Bogholderen der blev grøn formand Side 17 Nyt entreprenørselskab Side 21 Nyt fra Hovedkontoret Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 26. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. august Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2

3 Leder Nu går det den rigtige vej igen Nu går det den rigtige vej igen med beskæftigelsen inden for vores branche. Vi kan dog konstatere, at der stadig er mange firmaer og kommuner, der omorganiserer, men beskæftigelsen har stabiliseret sig. Der har netop været en ny razzia på de danske byggepladser. Det var igen beskæmmende for vores område. AT oplyser, at der sidste år skete 2854 ulykker på de danske byggepladser. I fire tilfælde endte ulykkerne med dødsfald. Dansk Formands Forening har netop holdt seminar for afdelingsformændene. Seminaret blev afviklet i Korsør. Seminaret var en succes, og alle var med til at gøre seminaret givende for Dansk Formands Forening. Overenskomsten med KL er ved at blive renskrevet, så den kan komme på hjemmesiden. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på siden. Overenskomsten kan også rekvireres ved henvendelse til kontoret. Dansk Formands Forening har igen købt en stand på Have & Landskabsmessen i Slagelse. Messen kører over tre dage, den 24, 25, og 26. august. Der er flot opbakning af afdelingerne og vi har stor forventning til, at mange vil besøge vores stand. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, og jeg vil bede interesserede medlemmer se annoncen inde i bladet. Kurset er meget aktuelt, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, der spørger om Lederskab. Kurset er opbygget således, at vi får et indblik i den svære samtale, er dit lederskab inspirerende eller irriterende? Vi bevæger os ligeledes ind på nye spændende områder omkring sanserne. Bemærk, at vi har fastholdt uge 41, men kursusstart er flyttet til tirsdag den 11. oktober. Husk at tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på eller Vi følger nøje den politiske situation, og vi vil på opfordring af mange medlemmer, gennemføre nogle fyraftensmøder omkring den nye efterlønsordning, rundt i regionerne. Planlægningen og annoncering vil fremkomme, så snart vi kender den endelige efterlønsordning. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 29. april 2011 på Hovedkontoret Prags Boulevard 45, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Organisatoriske forhold 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Alle var tilstede DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2011, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad 01 Der har ikke været så mange nye sager. Det har betydet, at landsformanden er ved at komme til bunds i sagsmapperne, som har bugnet hen over vinteren. En sag vedr. et af vores medlemmer havde problemer med borgerkontakt, som arbejdsgiveren ikke var tilfreds med. Han var derfor indkaldt til en tjenstlig samtale og ville gerne have en bisidder med. Der er blevet aftalt møder med vores medlem sammen med en coach. Vi afventer, hvad der sker i sagen. En sag vedr. et af vores medlemmer, hvor firmaet har ansat vores medlem på TL s overenskomst. Firmaet vil ikke betale vores medlem for forskudt arbejdstid. Vi har endnu ikke hørt fra firmaet og har derfor overladt sagen til Dansk Byggeri. Davidsen Partnere u/konkurs kører stadig i LG. Alle vores medlemmer har hørt fra LG. Vi har også en del andre medlemmer, hvor firmaet er gået konkurs. Der er desværre nogen af vores medlemmer, der kommer i klemme økonomisk, fordi de ikke har sørget for, at deres kontrakt er i orden. Det betyder meget, om man er ansat som funktionær, når firmaet går konkurs. Ad 2 DFF har indledt forhandlinger med PFA Pension vedr. overenskomstmæssige pensioner. Lars og Kim har sammen med FOA været ved KL for at forhandle overenskomsten. Der er forhandlet frem til en generel lønforhøjelse til alle på 950 kr. i 2000 niv. Det er omregnet ca. kr. 100 om måneden. Det er selvfølgelig ikke meget, men der var kun 0,3 pct. af lønsummen til forhandling, minus det der skal bruges til at hæve ATP til F sats samt til arbejdstidsaftalen. Ligeledes fik vi forhandlet et nyt grundlønstrin, så vi nu kan begynde på 28 og 37 plus 2950 kr. Bestyrelsen mente ikke, aftalen kunne blive bedre, set i lyset af krisen. Aftalen er indgået for to år. Seniordagene forbliver som tidligere. Driftslederoverenskomsten er også forhandlet. Vi har hævet pensionen til 18 pct. og har samtidig indgået en frivilligheds ordning på pensionen begyndende fra 15,79 pct. Kim har været til møde i Asfaltindustrien. De er i gang med at tilrettelægge et kursusforløb for alle ansatte under deres overenskomst. Der er blevet lavet en undersøgelse, som viser at mange ansatte har behov for yderligere uddannelse. Det skal der gøres noget ved. De vil også have formændene med, da mange af dem også er omfattet. Vi vil høre nærmere. Der var en snak om formændene, der er ansat i kommuner og firmaer i København Afdeling. Dansk Formands Forening har ligeledes indgået en overenskomst med et mindre firma i Nordjylland. Der er kommet et referat fra overenskomstforhandlingerne. KTO har meddelt at overenskomsterne med KL og Danske Regioner er vedtaget. FOA har meldt sig ud af både det regionale og kommunale forhandlingskartel og vil forhandle på egen hånd. KTO har aftalt to lønstigninger i 2012 Den første på 1,81 pct., som vi får den 1. januar 2012, samt en stigning på 0,84 pct. den 1. oktober Der er ligeledes blevet aftalt en forlængelse af seniordagene fra de fyldte 60 år. Det er et yderst behersket forlig, som heldigvis kun er to- årigt. Til sammenligning kan oplyses, at OAO, de statslige, får en lønstigning på 1,7 pct. den 1. april OAO har ligeledes meddelt, at overenskomsten med staten er vedtaget. KTO skal opfordre til, at kommunerne gøres bekendt med indholdet i Beskæftigelsesministeriets notat vedr. dommen, der omfatter 2a i funktio- 4

5 Beslutningsreferat nærloven, og at kommunerne vejledes i overensstemmelse hermed, både i forhold til allerede afgjorte sager og i forhold til fremadrettede sager. Vi afventer stadig, at der kommer en civil afgørelse. Ad 3 Lønstatistikken er kommet retur. Det var meget skuffende, kun 311 medlemmer har sendt lønstatistikken retur. Det var 60 færre end sidste år. De kommunale har en nedgang på næsten 10 pct. og de private en fremgang på 3,7 pct. Vi har nu afsluttet årsmøderne, og der var stor forskel på fremmødet i de respektive afdelinger. Rander, Århus og Midt-Vest afdelinger havde slået sig sammen. Desværre kom den sidste annonce ikke med i det sidste blad, men de medlemmer, der har opgivet mail adresse til DFF, fik sendt indkaldelsen på mail. Det var meget få medlemmer, der var mødt op. I Midt-Vest var ikke engang hele bestyrelsen mødt. I Vejle- Kolding var der 16 medlemmer til årsmøde med efterfølgende fest. Sønderjyllands Afdeling var godt besøgt, og der var en god dialog på årsmødet. Vicelandsformanden har deltaget i to årsmøder, som han gav et referat fra. På Fyn var der også meget få medlemmer, der mødte op. Peer Nørgaard fra Nordjyllands Afdeling var ligeledes meget skuffet over fremmødet. Generelt en meget tam omgang årsmøder. Der blev talt en del om de forskellige afdelingsbestyrelser, idet afdelingsformanden er på valg næste år. Der er flere afdelingsformænd der har bebudet, at de stopper næste år. Landsformanden blev bedt om at gennemgå dagsorden med afdelingsformændene på vores seminar den 7. maj, så afdelingerne bliver bedre til at overholde dagsorden som beskrevet i vedtægterne. Breve til medlemmerne vedrørende tjenestemændenes forsikring er nu sendt ud til alle vores medlemmer. Vi bliver løbende underrettet om forløbet. Der er kommet en ansøgning om tilskud til deres årlige udflugt fra æresmedlem Per Ysbæk-Nielsen. Bestyrelsen blev enig om et tilskud på 3000 kr., som vil blive udbetalt, efter vi har modtaget dokumentation for udgifterne. Ad 4 Der har været lidt misforståelser imellem afdelingerne i Region Midt. Dette, sammenholdt med dårlig tilmelding, har medført, at afdelingerne har måttet aflyse deres arrangement i Mariager. Generelt er samarbejdet ikke det bedste i regionerne. Svend Erik fra Sønderjylland gav udtryk for, at det er svært at samle folk. 5

6 Beslutningsreferat Ad 5 Kim og Lars har været til møde i FR. Per fra MMF kom med en redegørelse omkring de forskellige ting både med A-kasse og med hensyn til deres netværk for ledige m.m. Lars og Kim var til møde hos MMF, hvor det drejede sig om administrativt samarbejde mellem DFF og MMF. Vi afventer lidt mere præcise tal, før end vi kan gå videre med forhandlingerne. Ad 6 Der har ikke været nogen sager med IAK. Vores arbejdsløshed er steget fra 15 til 26 medlemmer, som giver en ledighed på ca. 2,3 pct. Tirsdag den 7. juni 2011 deltager landsformanden i repræsentantskabsmøde i IAK. Ad 7 Vi har fået et par nye annoncører siden sidst. Det er stadig meget op ad bakke med annoncører. Der er ikke let, men vi tager nu afsæt i Have & Landskab 2011 med et tema som vi finder sammen med Niels Henriksen og Rosendahls. Bestyrelsen kom med nogle forlag til Kim. Ad 8 Der er stadig en god dialog med Jes Jepsen som administrerer vores hjemmeside, sammen med Lars. Kim opfordrede bestyrelsen til at kontrollere, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Vi har nu fået vores profil brochure. Den kan bruges mange år frem i tiden. Vi vil udlevere den til alle nye, samt til messer m.m. Brochuren kan rekvireres ved henvendelse på kontoret i København. Ad 9 Landsformanden har talt med en tidligere kollega, og han vil gerne hjælpe med at arrangere udstillere til messen. Kim tager et møde med ham. Ad 10 Kim deltager med hjælp fra flere afdelinger på Have og Landskabs messe den august i Slagelse. Kommunalt kursus i uge 41. Bestyrelsesmøder den 24. juni 2011 den 9. september den 25. november Landsrådsmøde den 8. oktober Ad 11 Ingen kommentar. 6

7 DU kan godt komme ind... Vi samarbejder med 50 organisationer, og din er en af dem! Netop fordi vi er et lukket forsikringsselskab, kan vi tilbyde dig forsikringer med gode dækninger og uden selvrisiko på flere af dem. Scan koden og bestil et tilbud allerede i dag. Eller find din forsikringstillidsmand på tjm-forsikring.dk Scan koden med din mobiltelefon. Du skal bruge en applikation, som kan læse QR-koder.

8 Kommunalt kursus 8

9 LEAN sidder med på klipperen LEAN Tavlen i mødelokalet på materielgården i Kerteminde spiller en central rolle i LEANprojektet. Her ses formand Jimmy Pedersen, der hver uge holder møde med grupperne. Lastbilerne og alt det andet materiel har fået deres faste pladser. I et tæt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har det grønne hold på materielgården i Kerteminde inviteret LEAN med ombord på klipperen. De 25 medarbejdere er delt op i fem mere eller mindre selvstyrende grupper, hvor alle har fokus på at optimere både arbejdet og arbejdsgangene. Ugentlige LEAN-gruppe møder skal bringe nye forslag til forbedringer på bordet og sikre, at allerede vedtagne beslutninger også føres ud i livet. - Med hjælp fra det lokale AMUcenter har vi fået implementeret LEAN i afdelingen. Hver gruppe af medarbejdere har selv valgt en såkaldt LEANagent, der er gruppens talsmand over ledelsen, som også godkender medarbejdernes valg, forklarer formand på materielgården gennem 11 år, Jimmy Pedersen. Han er selv udlært gartner og har arbejdet i både Odense og Ejby, før han kom til Kerteminde ved årtusindskiftet. Optimeret arbejdsgange - Tanken om at inddrage erfaringerne med LEAN sneg sig ind allerede kort efter kommunesammenlægningen i Vi kiggede meget på, hvordan de havde gjort på Bornholm, før vi etablerede vores egen måde at gøre tingene på. Ved at registrere alle de store og tunge områder har vi allerede effektiviseret og optimeret mange arbejdsgange. Vi har f. eks. et hold, der passer parkerne, og så har vi et hold, der passer legepladser. Mange af legepladserne ligger i parkerne, og derfor kunne vi hurtigt konstatere, at det ikke var hensigtsmæssigt, at det ene hold først ankom for at passe legepladsen, hvorefter det næste hold kom for at passe parken. Ét hold kan jo lige så godt passe både park og legeplads, gør Jimmy Pedersen opmærksom på. - Flere medarbejdere påpegede også det uhensigtsmæssige i, at bilerne ikke i tilstrækkelig grad var forsynet med det nødvendige værktøj. Mange gange skulle medarbejderne køre hjem på materielgården efter værktøjet, så nu er bilerne forsynet med en stor værktøjskasse med relevant værktøj. Det sparer os for mange køreture, mange kilometer og kostbar tid, siger Jimmy Pedersen, der hver uge holder møder med LEAN-grupperne hver i sær. To gange om året mødes alle medarbejdere. Central tavle - På vores ugentlige møder spiller en tavle en central rolle. Det er her, at alle gode idéer bliver registreret. Det er her, at vi skriver hvilke opgaver, der skal planlægges, sættes i værk og følges op. Vi noterer successer og opgaver, der ikke gik så godt. Vores erfaring er, at når man arbejder med LEAN, så er det nødvendigt, at alle parter er grundigt informeret om praktisk talt alle forhold, ikke mindst de økonomiske konsekvenser af vores beslutninger. Vi skal turde sige tingene lige ud til hinanden, og det gælder både fra ledelse til medarbejdere og fra medarbejdere til ledelse. Derfor har vi også gennemgået et kursus i konflikthåndtering. - En lille sag, der kan illustrere det. Når folkene kom hjem fra dagens opgaver blev biler, maskiner, værktøj og trailere efterladt mere eller mindre tilfældigt på materielgården. Det så forfærdeligt ud. I stedet blev vi enige om, at alle maskiner, bil og trailere skal have hver deres faste plads. Det har de fået. Nu ser det pænt ud, og vi kan hurtigt finde, hvad vi skal bruge, noterer Jimmy Pedersen. Medarbejderne i Park & Vej har en lang række faste opgaver, men afdelingen er samtidig en selvkørende enhed, der også skal tjene penge på at løse andre kommunale opgaver. Derfor passer Jimmy Pedersen og hans medarbejdere også kommunes udlejningsboliger, forsyningens områder, institutioner samt boldbaner. Projekter der tilsammen løber op i ca. tre mio. kr. på årsbasis. 9

10 LEAN De grønne overtager blåt område Kerteminde Havn har 700 fastliggere og anløbes årligt af fl ere tusinde lystsejlere. Havnearealerne i er i dag et idyllisk udfl ugtsmål med caféer og hyggeligt miljø tæt på bymidten. Efter 11 år som formand i Park & Vejafdelingen i Kerteminde Kommune skal formand Jimmy Pedersen til at have ny kasket på. I hvert fald for en tid bytter han den grønne kasket ud med en blå, når han sætter sig i stolen som havnefoged på Kerteminde Havn. Han beholder dog også den grønne kasket han skifter bare lidt mellem dem. - Efter at havnefogeden er gået på pension, bliver det nu vores opgave også at styre havnen i det daglige. Kerteminde Havn har syv ansatte på havnen, heraf tre havneassistenter, som naturligvis løser en lang række praktisk opgaver i det daglige. Men reelt er det 10 os, der overtager ledelsen af havnekontoret, fortæller Jimmy Pedersen, der forventer at flytte sit kontor fra materielgården på Kohaven til det idylliske havneområde. Erhvervshavn Oprindelig var Kerteminde Havn en driftig havn med fiskeri, fiskeeksportører, værft, trælast og masser af gods, især korn, over kajen. Havnen har stadig status som erhvervshavn, men på nær fiskeriet, beddingen og en enkelt fiskeeksportør, er alle aktiviteter inden for en periode af 15 år forsvundet, og andet, ikke havnerelateret, siver ind på havnens landområder, ligesom lystfartøjerne gør det på vandet. - I dag er Kerteminde Havn primært en havn for lystsejlere. Vi har 700 fastliggere samt anløb af mange tusinde fremmede lystsejlere på årsbasis. Desuden har vi stadig nogle få fiskefartøjer, som er hjemmehørende i Kerteminde, men det er så få, at fiskeauktionen nu også er lukket, siger Jimmy Pedersen.

11 Skadeservice Med afdelinger i hele landet er A Skadeservice hurtigt på pletten. Bygningernes ambulancefolk A Skadeservice A/S har etableret sig som landsdækkende selskab. Det betyder, at selskabet, der har hovedkontor i Bjæverskov, kan tilbyde et landsdækkende 24 timers beredskab for skadebehandling af bygninger med udgangspunkt i 13 centre fordelt over hele landet. A Skadeservice dækker bredt inden for afdækning af bygninger ved stormvand- eller brandskader. Desuden tilbyder selskabet løsninger inden for affugtning, behandling mod skimmelsvamp, lugtbehandling og opbevaring af løsøre. - Vi er populært sagt bygningernes ambulancefolk. Er skaden sket, kommer vi med det samme og begrænser skadens omfang, ligesom vi hjælper med at få bygningen retableret igen så billigt og effektivt som muligt. Siden vi stiftede A Skadeservice for syv år siden, har vi oplevet en massiv vækst og et stigende antal kunder, som især kommer fra forsikringsbranchen, rådgivende ingeniørfirmaer og fra Slots- og ejendomsstyrelsen. Med vores nye landsækkende service ser vi positivt på selskabets fortsatte vækst og indtjening i de kommende år, siger adm. direktør Niels V. Rasmussen, ejer og stifter af A Skadeservice A/S. Intelligent skadeservice A Skadeservice lægger vægt på intelligent skadeservice, der betyder, at enhver indsats begynder med at begrænse skadens omfang på en bygning mest muligt. Det giver en bedre økonomi i den videre behandlingsproces, og gør den juridiske del af en forsikringsopgørelse markant enklere i forhold til den gængse praksis i branchen. Firmaets 120 skadeservicemedarbejdere har alle fået en specialrettet faguddannelse til at håndtere alle former for skadebehandling. Hvert center har mellem otte og 30 sanitører og skadeservice-medarbejdere, der er klar til udrykning, når skaden er sket. Kunder efterspørger dokumentation Det er afgørende for A Skadeservices kunder, at den indsats, selskabet yder, kan dokumenteres i form af antal forbrugte timer og brug af materialer. Det sikrer troværdigheden, og A Skadeservice oplever, at stadig flere kunder efterspørger detaljerede opgørelser over en skadeservice-indsats. A Skadeservice har i de seneste to år udviklet nye løsninger til for affugtning og lugtbehandling. Især selskabets koncept for luftbehandling, som sikrer ren luft i lokaler, bliver i stigende grad efterspurgt af fødevare- og medicinalindustrien. 11

12 Som en del af det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station som Banedanmark lige nu etablerer, er MT Højgaard godt i gang med at støbe en ny viadukt vest for Dybbølsbro Station. Dobbeltsporet vil give mulighed for at køre to persontog eller ét godstog ekstra i timen ind og ud af København. Til at løse betonopgaven med har MT Højgaard i samarbejde med PERI valgt en løsning med VARIOKIT tunnelsystem understøttet af Multiproptårne. De fleksible og stærke elementer i Variokit systemet sikrer, at lasten fra betondækket føres til understøtningen ved brug af meget få komponenter. Understøtningen er endvidere opbygget således, at denne kan rulles videre til næste støbetakt i sektioner. Hele projektet med dobbeltsporet afsluttes i slutningen af DK PERI/11.140

13 PERI VARIOKIT Konstruktionsmoduler af standard udlejningskomponenter Stålrigel SRU Klatreskinne RCS Trykspindel SLS Kun tre hovedkomponenter til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Fleksibel: Alsidige hovedkomponenter med boltet standard fastgørelser. Last-optimerede: Økonomisk anvendelse af materiellet grundet den statiske udnyttelse af komponenterne som kan tilpasses det enkelte projekt. Udlejning: Økonomiske løsninger med anvendelse af standardkomponenter fra PERIs produktsortiment. Hovedkomponenter Systemkomponenter Specialkomponenter Forskalling Stillads Understøtning

14 Elisabeth Bonde er oprindeligt uddannet bogholder men har skiftet kontorstolen ud med et aktivt udeliv som grøn formand i Assens Kommune. Bogholderen der blev grøn formand 14 For 42-årige Elisabeth Bonde har livet slået en markant koldbøtte. For det første flyttede hun i 1987 fra den hårde stenbro i København til det milde Fyn. For det andet har hun skiftet en uddannelse som bogholder ud med et job som tillært gartner og grøn formand hos den ny Assens Kommune. Ingen af delene ser hun ud til at fortryde. Elisabeth Bonde var en rigtig københavnerpige på 17 år, da forældrene valgte at skifte hovedstaden ud med Carl Nielsens fødeø. Et job som bogholder var det ikke til at få, så teenageren søgte og fik mange forskellige jobs, bl.a. hos daværende FDB, hvor hun endda tog en lederuddannelse, før hun fandt ud af, at Brugsen måske alligevel ikke helt var noget for hende. Hun blev sælger og vendte bøtten fuldstændigt på hovedet, da hun søgte og fik et job som gartner på Vissenbjerg Kirkegård, hvor hendes mand også arbejdede. I 2004 begyndte hun som almindelig timelønnet medarbejder hos Glamsbjerg Kommune. Blev formand - Da Glambjerg kom til at indgå i den ny Assens Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007 søgte man en formand, og da jeg efterhånden syntes, at det er dejligt at være ude både sommer og vinter, så lagde jeg billet ind på stillingen. Og fik den, smiler Elisabeth Bonde med en let fynsk accent, der for en ikke-fynbo lyder, som om hun har boet på øen altid. Dermed blev den københavnske bogholder en del af et team på tre formænd - to gartner og en vejformand - der organisatorisk hører hjemme under Vej & Trafik. 25 medarbejdere - Jeg blev oprindeligt ansat som formand indenfor miljøområdet med ansvar for bl.a. gravhøje, vandløb og skove, men blev ret hurtigt flyttet over som decideret gartnerformand med ansvar for den nordlige del af kommunen samt rengøringsteams og gadefejere, forklarer Elisabeth Bonde, der er daglig leder for ca. 25 medarbejdere. I alt beskæftiger afdelingen med materialegårde i Aarup, Assens og Tommerup ca. 80 medarbejdere. - I en stor kommune kan det være svært at være synlig ude hos medarbejderne. Derfor har vi indrettet os sådan, at vi formænd er til stede på materielgårdene én måned adgangen. På den måde er vi altid tæt på medarbejderne. Desuden mødes jeg med medarbejderne hver morgen, lige som vi holder team-møder én gang om måneden. Jeg har tilknyttet to sjakbejser, og medarbejderne er delt op i mere eller mindre selvkørende teams med høj grad af frihed under ansvar, siger Elisabeth Bonde, der gerne tager hånd om medarbejderne i mange forskellige sammenhænge.

15 Bogholderen blev grøn formand Assens Kommune råder over tre materielgårde, hvor formændene holder til en måned ad gangen. Her er Elisabeth Bonde fotograferet på materielgården i Aarup. Formanden med de københavnske rødder har et godt forhold til medarbejderne. Godt forhold - Mange af de medarbejdere, som jeg i dag er leder for, har jeg været kollega med de første år i Glamsbjerg Kommune, men jeg synes, at jeg har et rigtigt godt forhold til de tidligere kolleger. Vi arbejder rigtigt godt sammen og nyder et gensidigt tillidsforhold, hvor alle er godt orienteret, om hvad der skal ske på arbejdspladsen, understreger formanden, der har været med til at søsætte Projekt Arbejdsglæde, hvor ledelse og medarbejdere har mødtes til et fire timer langt arrangement, som skal følges op senere. Afdelingen har et socialt ansvar og er forpligtet til at tage op til seks ledige i arbejdsprøvning ad gangen. Desuden har afdelingen to gartnerelever. - Egentlig var det også meningen, at jeg skulle tage svendeprøve som gartner, men efter at jeg blev formand, har der aldrig været tid, så eleverne er tilknyttet medarbejdere, der er udlært gartnere, siger Elisabeth Bonde, der privat bor i et ældre hus i Assens sammen med mand og børn. Meget af fritiden går med at sætte det gamle hus i stand, og når der bliver tid, tager hun gerne en tur på motorcyklen eller en tur sydpå med familien. Holbæk Viborg 15

16 Nyt selskab Nyt selskab på ruinerne af Davidsen Partnere Johnny Agersnap er entrepriseleder og medejer af Din Entreprenør Partner i Fredericia. Den 23. december er en dag, hvor de fleste glæder sig og hygger sig sammen med familien. Juleferien står for døren med fred og fordragelighed og dejlige fridage på tærsklen til det nye år. Sådan var det bare ikke for medarbejderne i byggevirksomheden Davidsen Partnere i Fredericia. Den 23. december blev medarbejderne kaldt sammen med beskeden om, at virksomheden var gået konkurs. - Vi havde arbejde inde for godt 500 mio. kr., men det kneb gevaldigt med at få penge i kassen, fortæller daværende formand Johnny Agersnap, der var en af de omkring 90 medarbejdere i Lokalsektionen under Davidsen Partnere en serviceafdeling med murer, beton, jord og kloak samt grønne områder. Afdelingen var meget selvkørende med Ole Møller som sektionsleder, og modsat byggevirksomheden Davidsen Partnere, så præsterede Lokalsektionen altid overskud. Vi var lamslået - Meddelelsen den 23. december kom fuldstændigt bag på os. Vi var lamslået. Vi vidste selvfølgelig godt, at virksomheden skrantede, og alle medarbejdere havde i september indvilget i at låne firmaet en halv månedsløn for at vise vores opbakning. Set i bakspejlet, så har vi måske en mistanke om, at ledelsen godt vidste, at situationen var meget værre end som så, og bankerne valgte da også, at forlange at få Lars Bonderup Bjørn indsat som direktør. Han er kendt for at være ekstremt dygtig til at rydde op, men han var ikke i stand til at redde Davidsen Partnere, fortsætter Johnny Agersnap, der sammen med en god håndfuld kolleger havde været så forudseende at investere i en ejendom på Egumvej i Fredericia allerede i august sidste år. Fortsætte selv - Vi havde en klar intention om at fortsætte som et nyt, selvstændigt firma, hvis det ikke skulle lykkes at redde Davidsen Partnere, og selv om vi troede på, at redningsaktionen ville lykkes, så brugte vi alligevel vores fritid til at totalrenovere bygningerne, så vi kunne være klar i givet fald. Historien var på vej til at gentage sig, så at sige. Da direktør Ole Davidsen i 1987 etablerede sit firma, brød han ud fra Hoffmann & Sønner, og sammen med ledende kolleger, formænd og ingeniører, stablede han hen over en weekend Davidsen Partnere på benene, hvor han tog mange store kunder med. - Et interesseret firma var alligevel ikke interesseret i at overtage Davidsen Partnere, og forhandlinger med et mindre firma om overtagelse af dele af virksomheden blev også resultatløse, hvorefter Lokalsektionen kom ind i forhandlingerne. Sektionsleder Ole Møller meddelte kurator, at vi var interesseret i at begynde for os selv. Der blev ført mange parallelle forhandlinger, også med kunder. Det viste sig, at Per Aarsleff A/S var interesseret i at overtage opgaverne på raffinaderiet på Fredericia Havn sammen med Lokalsektionen, men det endte desværre med, at det lykkedes for Aarsleff at få opgaven alene, siger Johnny Agersnap, der begyndte for sig selv sammen med ledende kolleger og med Ole Møller 16

17 Nyt selskab som administrerende direktør i Din Entreprenør Partner (DEP). Aktieselskabet kom lynhurtigt op at stå, og den 10. januar var firmaet i gang med opgaver for en række af de største kunder under Davidsen Partnere, eksempelvis Carlsberg, Fredericia Havn og ABB. Forrygende - Vi har fået en forrygende begyndelse på det ny firma. Vi har knoklet i døgndrift med at etablere firmaet og få bygningerne indrettet. Vi er nu 35 medarbejdere, og vi har fået masser af nye kunder. Vi havde budgetteret med en omsætning på 15 mio. kr. det første år, men forventningerne er allerede opjusteret til 25 mio. kr. - Inventar og kontormaskiner er købt i Lokalsektionen, mens vi har købt værktøj og maskiner på de auktioner, som har været holdt over Davidsen Partnere. Vi kender jo materiellet og ved, hvad det står for, påpeger Johnny Agersnap, der er blevet entrepriseleder i det ny firma. Sammentømret - I Din Entreprenør Partner er de ledende medarbejdere en godt sammentømret gruppe, der også kender hinanden privat. Vi har arbejdet utroligt hårdt på at få firmaet og vores fysiske rammer op at stå. Når arbejdsdagen var slut, fortsatte vi med at bringe lokalerne helt i top, så det har slidt hårdt på hjemmefronten, erkender Johnny Agersnap, der til gengæld glæder sig over pæn succes fra første dag. - Vi påtager os gerne både store og små opgaver indenfor jord, kloak, beton, murer, tømrer, diamantskæring og viceværtfunktioner. Vi har overtaget et strandet cykelstiprojekt til otte mio. kr., lige som vi har fået renoveringen af Fredericia Svømmehal. Vi benytter os meget af netværk i forskellige sammenhænge, bl.a. støtter vi gerne idrætten i byen, hvor vi ofte møder andre håndværkere. Vi satser målrettet på at blive byens og lokalområdets største entreprenørvirksomhed med medarbejdere, fastslår Johnny Agersnap. DEP er rykket ind i de totalt renoverede lokaler på Egumvej i Fredericia. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 Giv virksomheden V O V faktor Viden om Værnemidler sikrer et godt arbejdsmiljø og klæder Jer på til at undgå ulykker! Vælg mellem flere kurser, der alle tilfører Jeres virksomhed kompetence og viden samt motiverer til at sikre sig selv og kollegerne i dagligdagen. Kurserne afsluttes med test og certifikat. bliv klædt på til at undgå ulykker! Sikkert på arbejde og sikkert hjem! Besøg www. procurator.dk for kommende uddannelsesdage og se videointerview med tidligere deltagere. beskyttelse gennem viden STØJ HØJDE- REDNING VIDEN OM VÆRNEMIDLER procurator.dk 17

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

Friis opstår på ruinerne af Magasin

Friis opstår på ruinerne af Magasin Februar 2009 102. årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 Juni 2012 105. årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 3 Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere