FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER"

Transkript

1 FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

2 2 INDHOLD & FORORD Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Syddanmark Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Nordjylland Fællesregionale kvalitetsindsatser Regionerne er godt på vej med at udvikle sundhedsvæsenet i kvalitetens tegn. Den regionale kvalitetsdagsorden har allerede gennem de seneste år sat sit tydelige præg på regionernes politikker og strategier, og kvalitet indgår nu i alle regioners budgetaftaler som et centralt element. Regionerne har sat sig en bred kvalitetsdagsorden, hvor målet er at fremme kvaliteten i sundhedsvæsenet ved på samme tid at intensivere og målrette initiativer, der forbedrer befolkningens sundhedstilstand, giver høj patientoplevet kvalitet og reducerer sundhedsudgifterne per borger. Regionerne arbejder med kvalitet på mange niveauer og i mange sammenhænge. Nogle initiativer er rettet mod organisatoriske og strukturelle forhold, mens andre har direkte fokus på at forbedre kvaliteten i det kliniske arbejde. Nogle initiativer er stadig på projektplan, mens andre er en fast forankret del af den daglige drift. Fælles for initiativerne er dog, at de alle er igangsat med det overordnede formål at forbedre kvaliteten for patienterne. Pjecen indeholder en række eksempler på regionernes konkrete kvalitetsarbejde. Hver region har beskrevet fem regionsspecifikke kvalitetsinitiativer, hvor de gør en særlig indsats. Herudover indeholder pjecen en beskrivelse af en række fællesregionale indsatser samt de foreløbige resultater af kvalitetsarbejdet forankret i Patientsikkert Sygehus. Eksemplerne skal fungere som inspiration for politikere, ledere og medarbejdere, der har kvalitet som arbejds- eller interesseområde. Eksemplerne illustrerer bredden i regionernes kvalitetsarbejde. Der er ikke tale om en udtømmende kortlægning, men en samling af eksempler på, hvordan regionerne konkret arbejder med kvalitet i sundhedsvæsenet. Kvalitetsarbejdet er og skal være drevet af innovation og mangfoldighed. Men målet er at bringe de gode eksempler videre, så de bliver udbredt på landsplan. God læselyst 30 Resultater af kvalitetsarbejdet i Patientsikkert Sygehus

3 REGION HOVEDSTADEN 3 Patienter i Region Hovedstaden får færre infektioner Region Hovedstaden har ambitioner om at halvere antallet af de infektioner som patienterne rammes af under indlæggelse. I dag får hver tiende patient på Region Hovedstadens hospitaler en infektion, når de er indlagt. 100 eksperter og mange medarbejdere har i to år arbejdet målrettet for at øge sikkerheden for patienterne. Nye tal viser, at indsatsen virker. Et godt eksempel er Region Hovedstadens intensiv afdelinger. Patienterne her er de mest sårbare, fordi de er kritisk syge. Når man bliver behandlet med respirator, får en del patienter samtidig lungebetændelse. Ved en målrettet indsats er antallet af lungebetændelser allerede reduceret til det halve på flere af intensivafdelingerne. Hospitaler, afdelinger og eksperter deler viden om, hvilke tiltag, der virker i kampen mod infektionerne. Erfaringer fra andre lande peger på, at man ved at organisere, samarbejde på tværs, dele viden og arbejde systematisk og åbent med data kan bringe antallet af infektioner ned og spare patienterne for unødvendige lidelser og ekstra dage på hospitalet. Vi ved, at hospitalsbehandling er risikofyldt. Nogle patienter vil desværre få en infektion, mens de er indlagt. Det kan ikke undgås. I kampen mod infektionerne har vi organiseret os på tværs af afdelinger og hospitaler og arbejder målrettet og åbent med data for at få antallet af infektioner ned til det halve. Det er begyndt at virke, viser nye tal, - fortæller formanden for regionens ekspertgruppe på området, Bettina Lundgren, dr.med. Region Hovedstadens indsats med infektioner foregår på otte områder: Blodforgiftning Lungebetændelse Infektioner, der opstår, når patienter får lagt kateter i en blodåre for at kunne få medicin Infektioner i sår efter operation MRSA (en resistent bakterie) Tarmbakterien Clostridium difficile, der giver diarré Antibiotika og resistens, det vil sige når antibiotika ikke virker, fordi bakterierne har udviklet modstandskraft Urinvejsinfektioner Halvt så mange lungebetændelser og færre mave-/ tarminfektioner er blandt de første resultater af Region Hovedstadens indsats for at halvere antallet af hospitalsinfektioner. Centerdirektør på Rigshospitalet Bettina Lundgren,

4 4 REGION HOVEDSTADEN Oplysningsindsats styrker kronikere Hjemmesiden Grib om Livet skal være med til at understøtte patienternes håndtering af egen sygdom i hverdagen og styrke livet med en kronisk sygdom. Helbredstilstanden hos mennesker med en kronisk sygdom hænger snævert sammen med deres egen håndtering af sygdommen. Derfor har Region Hovedstaden udviklet hjemmesiden Grib om Livet med en række patientfilm, hvor borgere fortæller om deres liv med en kronisk sygdom. Filmene viser vejen for andre, giver erfaringer videre, skaber håb og er vejledende og inspirerende for at leve et godt liv med en kronisk sygdom. Filmene består af interview, hvor patienter og pårørende fortæller om deres erfaringer med kronisk sygdom, samt personlige historier, hvor man følger en enkelt patient i dennes hverdag. Med min diagnose fulgte en umiddelbar angst for et forkortet liv og en tilværelse med afsavn. Hvis Grib om Livet havde eksisteret på det tidspunkt, havde jeg ikke panisk og ustruktureret skulle søge oplysninger, men havde fået et troværdigt billede af min nye situation med det samme. - Frank Andersen, 60 år. På nuværende tidspunkt er der lavet over 40 film om livet med KOL, Type 2-diabetes, demens og hjertekarsygdomme. Filmene beskæftiger sig med temaer som: Er det min skyld? Den dårlige samvittighed Familie og venner Arbejdslivet Livsstilsændringer - nye vaner Følgesygdomme Resultater Modtagelsen og efterspørgslen af filmene blandt borgere, patientforeninger og sundhedsprofessionelle har været meget positiv. Filmene bliver brugt i undervisningen på sygeplejerskeskolerne, plejehjem og i patientforeningerne om, hvordan man håndterer en kronisk sygdom. Brugerne oplever filmene som respektfulde og troværdige, og de føler sig informeret og støttet i livet med en kronisk sygdom. Filmene er blevet set gange på YouTube, og en film om demens er en af de mest sete danske film om sygdommen på YouTube. Til kampagnen hører også en Facebookside med likes, som har vist sig som en effektiv platform for dialog mellem borgerne og distribution af filmene. Kommunikationskonsulent Lone Holm,

5 REGION HOVEDSTADEN 5 Fokus på den ældre akutte patient redder liv Andelen af borgere over 65 år forventes at stige fra 16 procent af hele befolkningen i 2009 til 25 procent i Det stiller øgede krav til sundhedsvæsenets forebyggende og behandlende indsats. Antallet af faldbetingede, akutte indlæggelser forventes at stige, især for de ældste ældre i de kommende år. De ældre patienter, der indlægges med knoglebrud, har ofte flere medicinske sygdomme. Medicinlisten kan være meget lang og risikoen for fejlmedicinering så meget større. Resultater Fra september 2009 og til juli 2010 er der for hoftebrudspatienter både sket en reduktion af dødeligheden under indlæggelsen, 30 dage efter udskrivning og tre måneder efter udskrivning. Dette på trods af blot ca. 50 procent af patienterne var indlagt på det ortogeriatriske afsnit. Indsatsen over for ældre medicinske patienter har givet følgende resultater: Et særligt afsnit for ældre medicinske patienter på ortopædisk afdeling har reduceret dødeligheden markant. På ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital erkendte man for mere end fem år siden behovet for en nytænkende indsats overfor de ældre ortopædkirurgiske patienter med komplicerende medicinske sygdomme. Man oprettede derfor i 2009 et særligt ortogeriatrisk afsnit i afdelingen med fast tilknytning af geriatrisk speciallæge. Formålet var at forbedre behandling og pleje af de svageste, ældre patienter, at sikre relevant medicinering og forebyggelse af eksempelvis infektioner, unødigt funktionstab, død og delir (delir medfører bevidsthedssvækkelse, desorientering, hallucinationer og eventuelt permanent demens). Ønsket var en rationel ressourceanvendelse med kortere indlæggelsesforløb, bæredygtige udskrivelser og forebyggelse af unødige genindlæggelser. Død under indlæggelse er reduceret med hele 30 procent. Tre måneders dødeligheden er ligeledes reduceret med 30 procent. Forekomsten af delir er reduceret betydeligt i hele ortopædkirurgisk afdeling. Dødeligheden blandt patienter, der har udviklet delir, er ligeledes reduceret betydeligt. Der er kommet større vægt på forebyggelse, f.eks. ved systematisk fokus på knogleskørhed og faldudredning, hvor alle relevante patienter henvises til udredning. Den faste tilknytning af geriatrisk speciallæge har medvirket til en spændende faglig udvikling i afdelingen, og øget tilfredsheden hos såvel patienter som personale. Overlæge Bo Hempel Sparsø,

6 6 REGION HOVEDSTADEN Færre blodtransfusioner øger kvaliteten Blodtransfusioner bliver brugt oftere end anbefalet. En fokuseret indsats på Rigshospitalet har reduceret forbruget af donorblod med op til 40 procent. Specialkonsulent Mikkel Bruun Pedersen, Blodtransfusion er livreddende ved akut blødning, men der mangler dokumentation for den gavnlige effekt af blodtransfusion ved ikke-akutte tilstande. Igennem de seneste 10 år har undersøgelser dog vist, at transfusion af donorblod kan medføre bivirkninger, som man ikke tidligere har kendt, i form af let øget dødelighed, øget tendens til infektioner og forlænget indlæggelsestid. I Danmark anvendes ca. 80 procent af donorblodet ved ikke-akutte tilfælde. I Danmark bruger man op til 70 procent mere donorblod og ordinerer blodtransfusion ved en højere blodprocent end i andre vestlige lande. Det stigende antal ældre, medfører desuden, at der de kommende år kan forventes en stor stigning i forbruget af donorblod. Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion fremhæver, at blodtransfusion kun bør anvendes, hvor alternative behandlingsmuligheder ikke er tilstrækkelige. Trods vejledningen bliver over 70 procent af transfusionerne givet ved andre blodprocenter end Sundhedsstyrelsens vejledning anbefaler. Internationale erfaringer peger på, at en optimal brug af blod nås gennem restriktiv transfusion, bedre bevarelse af patientens eget blod under operation, og tidlig opsporing og behandling af blodmangel forud for planlagte operationer. Et pilotprojekt med fokus på optimal transfusionspraksis på Rigshospitalets intensiv afdeling i 2008 har vist langtidsholdbar succes. Betydeligt færre patienter får blodtransfusioner, og 90 procent af disse patienter modtager blodtransfusion i henhold til retningslinjerne mod tidligere 70 procent. Samtidig er forbruget af donorblod reduceret med ca. 40 procent. En tilsvarende effekt er set i et projekt på hjertekirurgisk intensiv afdeling. Rigshospitalets samlede forbrug af donorblod er faldet med procent over en 3-årig periode ( ) og er fortsat på vej ned. Pilotprojekter om bevarelse af patientens eget blod samt opsporing og behandling af blodmangel er igangsat på Rigshospitalet. Region Hovedstaden etablerer fra 2012 blodmanagement på alle regionens hospitaler. Projektet er organiseret med tilknytning til den regionale blodbank og kvalitetsorganisation. Projektet samarbejder med ledelser og arbejdsgrupper lokalt på hospitalerne og sikrer opsamling, analyse og formidling af data for transfusionspraksis, undervisning, oplysning mv. Projektet er under udrulning og kører aktuelt på seks af regionens 10 hospitaler. Foreløbige resultater viser et fald i forbruget af donorblod i Region Hovedstaden på 8-14 procent, svarende til et samlet fald i forbruget på ca portioner donorblod i projektets første år (2011 til 2012).

7 REGION HOVEDSTADEN 7 Uventet hjertestop kan forebygges Region Hovedstaden har igangsat en systematisk journalgennemgang (audit) på patienter med uventet hjertestop. Baggrunden for regionens audits er, at man ønsker at fokusere på, hvordan hjertestop kan forebygges. Formålet med den systematiske journalgennemgang er at identificere temaer og problemområder, som er fælles ved uventede hjertestop, så informationen kan anvende i arbejdet med at prioritere kvalitets- og sikkerhedsindsatsen med henblik på at forebygge hjertestop. Resultater Regionen har gennemgået 74 journaler, og 30 journaler (41 procent) blev klassificeret som potentielle forebyggelige hjertestop. Journalgennemgangene viste, at 10 elementer havde betydning for, om patienten fik uventet hjertestop. De tre hyppigst fundne årsager var manglende reaktion på afvigende prøvesvar, manglende reaktion på afvigende vitalparametre (temperatur, blodtryk, respirationsfrekvens, iltning af blodet og bevidsthedsniveau) samt manglende observation af patienten. Af andre årsager fandtes også manglende identifikation af højrisikopatienter, fejlfokusering og lavt observationsniveau. Fremadrettet vil der i Region Hovedstaden finde journalgennemgang sted for alle patienter, som har udviklet hjertestop, så regionens arbejde med at forebygge uventet hjertestop kan fortsætte. I regi af regionens hjertestopkomite er der udviklet en database, hvor hjertestop registreres med henblik på opfølgning, og Early Warning Score - et risikovurderingssystem til opsporing af uventet kritisk sygdom - er under implementering. Ud fra en gennemgang af journaler vurderes, at 41 procent af de uventede hjertestop potentielt kan forebygges. Sundhedsfaglig specialkonsulent Ina Rønberg,

8 8 REGION SJÆLLAND Bred indsats skal skabe værdi for borgerne I Region Sjælland sætter en ny bred indsats fokus på blandt andet patientsikkerhed og kvalitet. Indsatsen har indtil videre resulteret i færre tryksår, og begrænset brug af bredspektret antibiotika. Projektet Værdi for borgeren sætter fokus på forebyggelse, kvalitet og effektivisering. Herudover understøtter projektet innovation og samarbejde på tværs i Region Sjælland. Målet er blandt andet at reducere brugen af bredspektret antibiotika, så der ikke udvikles resistens, og antallet af infektioner og tryksår, opstået på de somatiske sygehuse, skal nedbringes. I Psykiatrien er et af målene, at alle indlagte patienter har en behandlingsplan senest syv dage efter indlæggelse. Indsatsområder og mål fastlægges på baggrund af nationale og internationale erfaringer blandt andet Patientsikkert Sygehus. Projektet understøttes af en incitamentspulje, der udmøntes, hvis sygehusene dokumenterer fuld målopfyldelse på en given procentdel af målene. I 2012 opnåede de somatiske sygehuse og psykiatrien positive resultater, og derfor er projektet udbygget i Resultater De somatiske sygehuse og psykiatrien har i 2012 arbejdet aktivt med at nå de fastlagte mål. Målopfyldelsen er høj for de fleste indsatser. De somatiske sygehuse har reduceret forbruget af bredspektret antibiotika og antallet af tryksår markant. Ligeledes er der indført tiltag, der forebygger sygehuserhvervede infektioner. Psykiatrien har blandt andet dokumenteret, at alle eksterne henvisninger sendes til ét sted, så alle patienter tilbydes en hurtig og lige adgang til et kvalificeret behandlingstilbud. Tilsvarende får næsten alle patienter en behandlingsplan senest syv dage efter indlæggelse. Endeligt har der været fokus på forebyggelse, og alle patienter screenes for KRAM-faktorer (Kost-Rygning-Alkohol-Motion) under indlæggelse eller ved 1. ambulante besøg. Der er få indsatsområder med svingende målopfyldelse, herunder Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). De somatiske sygehuse og psykiatrien har i 2012 arbejdet hårdt for at få en høj målopfyldelse på alle de valgte områder og fortsætter dette arbejde i Sundhedsfaglig chef og overlæge Preben Cramon,

9 REGION SJÆLLAND 9 Dødeligheden skal ned Med en vedvarende indsats på sygehusene er det lykkedes at opnå et markant fald i dødeligheden bød på en fortsat positiv udvikling. Dødeligheden måles ved såkaldte Hospitals Standardiserede Mortalitetsrate (HSMR), som måler antallet af observerede døde i forhold til antallet af forventet døde. Og dødeligheden i Region Sjælland er faldende; fra 4. kvartal 2011 til samme kvartal året efter faldt dødelighedsraten fra 112 til 101, hvilket betyder at antallet af observerede døde stort set er lig med antallet af forventede døde. For at reducere dødeligheden har Region Sjælland sat konkrete mål for igangværende aktiviteter, kombineret med nye indsatser på alle regionens somatiske sygehuse. Det gælder en række initiativer i forhold til patientsikkerhed: Operation Life/Patientsikkert Sygehus anvendelse af alle pakkerne (sepsis, respirator, CVK (kateter i blodbanen), AMI (blodprop i hjertet), medicinafstemning og mobilt akut team) Tjekliste for Sikker kirurgi anvendes ved alle kirurgiske indgreb Håndhygiejne korrekt håndhygiejne Basal observation korrekte målinger og opfølgning Mortalitetsaudits screening af alle dødsfald Pakker - en pakke udgør en række elementer, der hver især er udtryk for bedste praksis i forhold til et afgrænset område, eksempelvis sepsis, kirurgi eller tryksår. I nogle pakker er pakkens elementer rettet direkte mod den enkelte patients pleje og behandling, mens elementerne i andre pakker retter sig mod tilrettelæggelse og gennemførsel af processer i organisationen. Ved en systematisk og konsekvent anvendelse af alle elementer i en pakke tilbydes patienter den optimale behandling og pleje. I januar 2013 indførte Region Sjælland et nyt koncept for mortalitetsaudits. Nu screenes alle dødsfald baseret på seks spørgsmål. Ud fra svarene vurderes det, om dødsfaldet skal analyseres nærmere for at afklare om og hvordan dødsfaldet eventuelt kunne være forebygget. Resultater Sygehusene arbejder aktivt med indsatserne til reduktion af dødelighed og sender kvartalsvise opgørelser til regionen. Målopfyldelsen er høj for flere indsatser, f.eks. er målopfyldelsen for AMI-pakken (blodprop i hjertet) 100 procent, og målopfyldelsen for håndhygiejne er ca. 90 procent på alle regionens sygehuse. For områder med lav eller svingende målopfyldelse analyserer og vurderer sygehusene deres arbejdsgange. Der testes nye forbedringstiltag og følges op dagligt eller ugentligt. Region Sjælland vil have dødeligheden ned. En ny screening af alle dødsfald skal medvirke til at afklare, om man kunne have forebygget bedre. Konsulent Majken Søndergaard Nielsen,

10 10 REGION SJÆLLAND Rette patient i rette seng Alle patienter skal i den rette seng på den rette afdeling, så de modtager den rette behandling. Det handler om gode patientforløb, og det har Region Sjælland sat fokus på. Chef for produktion Mahad Huniche, Gode patientforløb på sygehusene udvikles blandt andet gennem projektet Rette patient i rette seng. Et meget ambitiøst projekt, der helt konkret har undersøgt, om en given patient nu også ligger det rigtige sted med afsæt i patientens sygdom eller diagnose. Samtidig er det projektets formål at understøtte videndelingen på tværs af regionen. Projektets empiriske grundlag er ganske omfattende og baserer sig på undersøgelser, der er gennemført på alle senge i psykiatrien og på Region Sjællands seks somatiske sygehuse i Undersøgelserne blev hvert sted gennemført på en given dag i et samarbejde mellem sygehus-, afdelings- og centerledelser. Resultater Resultaterne viser, at langt størstedelen af de senge, der var belagte på undersøgelsestidspunktet, ikke var forbundet med forlængede indlæggelser. For den resterende del af sengene var der tale om enten forlængede indlæggelser eller tomme senge. Antallet ligger på niveau med Region Nordjylland, der har gennemført et tilsvarende projekt. På tværs af sygehusene blev der identificeret forsinkelse i flere patientforløb både på grund af kliniske forsinkelser og flowet i forløbet. Årsagerne var mange, eksempelvis at patienten var færdigbehandlet, men afventede udskrivelse til kommunen, eller at patienten ventede på yderligere undersøgelser. Tilsvarende var der flere årsager til tomme senge, eksempelvis hvis gennemgangen af en afdeling skete lige efter en stuegang, hvor patienter var blevet udskrevet, og pladserne endnu ikke var optaget af en anden. Derudover var der 125 belagte senge (7 procent), hvor der blev identificeret et forbedringspotentiale. Samtidig fandtes 51 overbelagte senge (3 procent). Hver sygehusledelse har arbejdet videre med resultatet af undersøgelsen, herunder: Vurdering af hver afdelings sengekapacitet Initiativer for at undgå/ nedbringe forlængede indlæggelser i belagte senge Initiativer til at sygehuset forbedrer det tværgående samarbejde både i og uden for sygehuset Med afsæt i projektet har Region Sjælland i 2013 igangsat projektet LEAN i stor skala, som omfatter alle regionens somatiske sygehuse og psykiatrien. Sygehusene har fastlagt konkrete indsatser, som skal gennemføres i Indsatsområderne koncentrerer sig om patientforløb, sengekapacitet, liggetider, belægningsprocenter og tværsektorielt samarbejde. For hver indsats er der udarbejdet konkrete resultatmål.

11 REGION SJÆLLAND 11 Sundhed og erhvervsudvikling hænger sammen Lolland-Falster står over for en række markante udfordringer på social- og sundhedsområdet. Ulighed i sundhed er et veldokumenteret problem i denne del af Region Sjælland, hvilket blandt andet afspejles i Sundhedsprofilen og i den generelle efterspørgsel af sundheds- og velfærdsydelser. Derfor har Region Sjælland igangsat projektet Broen til bedre sundhed. Et stort og ambitiøst, tværgående udviklingssamarbejde, der skal skabe større lighed i sundhed gennem konkrete indsatser. Projektet er langsigtet og mangeårigt, baseret på visionen om et sundhedsfremmende samfund understøttet af et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren på Lolland-Falster i centrum. Målet er at øge folkesundheden, forbedre kvaliteten og sikre en bæredygtig udvikling i sundhedsudgifterne. Lolland-Falster står over for en række udfordringer. Andelen af ældre borgere er høj, og med en årlig nettoudvandring af særligt unge under uddannelse og erhvervsaktive, sker der en gradvis social skævvridning i retning af flere med behov for velfærdsydelser og færre til at dække omkostningerne. Det er også en udfordring, at arbejdsstyrken er præget af et lavt uddannelsesniveau, og med lukning af en række større arbejdspladser er antallet af fuldtidsledige og tilvæksten heri større end i resten af Region Sjælland. Endelig er det en udfordring, at middellevetiden i Lolland og Guldbergsund kommuner hører til blandt de laveste i Danmark samt at henholdsvis 9,4 procent og 7,4 procent af børnene lever i fattige familier. Her er de to kommuner blandt de 10 hårdest ramte i Danmark. For at vende udviklingen og sikre kvaliteten kræves en koordineret indsats på tværs af de traditionelle sektorer. Med Region Sjælland som initiativtager, er der indgået et ligeværdigt partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, Psykiatrien i Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus, den regionale primærsektor og det lokale erhvervsliv repræsenteret ved Business Lolland-Falster. Der arbejdes med en massestrategi, der indeholder seks indsatsområder. Indsatsområderne er valgt på baggrund af deres potentielle positive indvirkning på de sociale determinanter, der ifølge eksperter vurderes at have størst betydning for ulighed i sundhed og sygelighed. Indsatsområderne tager afsæt i, at alle sektorer i samfundet - offentlige såvel som private - har betydning for borgernes sundhed. De seks indsatsområder er: Lige adgang til sundhedsvæsenet Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje Høj andel af ældre, lavt uddannelsesniveau og mange økonomisk trængte familier giver Lolland-Falster særlige sundhedsudfordringer. Nyt samarbejdsprojekt skal forene sundhedsindsatsen med erhvervsudvikling. Sundhedsfaglig chef og overlæge Preben Cramon,

12 12 REGION SJÆLLAND Er al medicin nødvendig? Medicinindsats og medicingennemgang har forbedret kvaliteten i behandlingen og reduceret udgifterne til medicin. Der forbruges medicin for millioner - men er al medicinen nødvendig? Det ser man på i Region Sjælland, hvor man blandt andet arbejder med to fokusområder på medicineringsområdet: En generel medicinindsats og medicingennemgang. Indsatsen har medført en bedre kvalitet i behandlingen og en stor besparelse på medicinområdet. Medicinindsatsen bygger på en samarbejdsaftale med de praktiserende læger og de driftsaftaler, sygehusene arbejder efter. Indsatsen omfatter fælles anbefalinger for behandling med medicin, statistisk feedback til den enkelte læge/ sygehusafdeling om graden af målopfyldelse, besparelsespotentiale i eget regi samt dialog på medicinområdet. Anbefalingerne for lægemiddelbehandling udvikles i et samarbejde mellem den primære og den sekundære sektor. Kvalitetsmål på indsatsområderne fastlægges i samarbejde med almen praksis. Statistisk feedback sendes hvert kvartal til de enkelte praktiserende læger og sygehusafdelinger i it-systemet BOB (Bedst Og Billigst). Statistikkerne viser i hvor høj grad anbefalingerne følges, og hvad den potentielle besparelse på området er. Region Sjælland tilbyder alle praktiserende læger hjælp til medicingennemgang af de patienter, der er i behandling med fem end flere præparater på samme tid. Resultater I perioden 2008 til 2011 medførte medicinindsatsen en besparelse på 57 millioner kroner samlet for Region Sjælland og patienterne. Den største effekt af indsatsen blev opnået for medicin til behandling af mavesår, blodtryk og depression. Der er i beregningerne taget højde for mængde- og prisudviklingen, og eksempelvis patentudløb har påvirket besparelsen. Områder, hvor der er gennemført nationale tilskudsændringer, er sat i bero, så disse ændringer ikke har påvirket beregningen. I 2011 og 2012 blev der gennemført en medicingennemgang i almen praksis, hvor 87 praktiserende læger deltog og 465 patienters medicin blev gennemgået. Der blev i gennemsnit foreslået 3,3 ændringer i medicinen pr. patient. Det hyppigste ændringsforslag var ophør af behandlingen. Besparelsespotentialet blev opgjort til 1,1 millioner kroner årligt for region og patienter, og de praktiserende læger vurderede indsatsen relevant. Fremadrettet vil hjælp til medicingennemgang være et fast tilbud til almen praksis. Herudover igangsættes et nyt projekt med fokus på den ældre medicinske patient, der handler om medicingennemgang på ældrecentre. Farmaceut Kirsten Schæfer,

13 REGION SYDDANMARK 13 Fælles vidensgrundlag er en forudsætning for høj kvalitet I Region Syddanmark er der strategisk fokus på at kunne dokumentere et højt kvalitetsniveau i patientbehandlingen. Derfor arbejder man med at etablere et fælles vidensgrundlag, som indeholder resultaterne fra en systematisk og løbende måling af den faglige kvalitet af behandlingen. Det fælles vidensgrundlag skal anvendes som afsæt for en kontinuerlig dialog i regionen om årsagerne til eventuelle kvalitetsproblemer og muligheder for forbedringer af kvaliteten. Der skal træffes beslutninger og udarbejdes handlingsplaner på et kvalificeret grundlag på mange niveauer i organisationen - fra det kliniske personale, som er direkte involveret i patientbehandlingen, over afdelingsledelserne og direktionerne til politikerne. I regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er der opstillet mål for god kvalitet på over 60 forskellige sygdomsområder. Målene er opstillet af de fagpersoner, som behandler patienterne. Der er faglig enighed om målene på landsplan, og de er i videst muligt omfang forskningsbaserede. Opgørelsen af kvalitetsresultaterne foretages af fagfolk hos RKKP. Hvert år bliver resultaterne underkastet en faglig fortolkning og offentliggjort i en årsrapport. Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af patientbehandlingen er en kontinuerlig proces, som kræver løbende opmærksomhed. Derfor vil RKKP desuden opgøre alle resultaterne løbende og hver måned eller kvartal, afhængig af sygdomsområde, sende de færdigberegnede resultater til regionerne. I Region Syddanmark rapporteres resultaterne vedrørende den kliniske kvalitet i regionens ledelsesinformationssystem sammen med en lang række andre resultater for økonomi, DRG og aktivitet. Det giver et samlet overblik over de forskellige aspekter af sundhedsvæsenets ydelser, og giver et godt grundlag lokalt og mere bredt i organisationen for dialog om udfordringerne og deres mulige løsning. Dialogen er sat i system ved at afrapportering af resultater vedrørende den kliniske kvalitet er et fast punkt på dagsordenen i relevante mødefora på mange niveauer i organisationen fra daglig ledelse, over direktioner til politikere. Hermed indgår kvalitetsresultaterne i grundlaget for de beslutninger, som træffes, og de handlingsplaner, som udarbejdes, med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten af patientbehandlingen i regionen. For at kunne højne kvaliteten i patientbehandlingen er det nødvendigt at definere, hvad god faglig kvalitet er. Og der er behov for aktuel viden om, hvor god den faktiske kvalitet er. Chefkonsulent Jørgen Østergaard, regionsyddanmark.dk

14 14 REGION SYDDANMARK Styrket sammenhæng i sundhedssamarbejdet Styrket samarbejdsaftale og fælles kvalitetsstrategi mellem Region Syddanmark og 22 kommuner styrker sundhedssamarbejdet. Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Regionen og de 22 kommuner i Region Syddanmark har videreudviklet aftalen, der detaljeret beskriver samarbejdet mellem sektorerne omkring indlæggelse og udskrivning, den såkaldte Sam:bo aftale (aftale om sammenhængende borger- og patientforløb). Aftalen styrker samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne og sygehusene i forhold til den enkelte borger/patients forløb. Aftalen har fokus på dialog og koordinering. Samarbejdsaftalen gælder for alle almindeligt forekommende typer af somatiske patientforløb på tværs af sektorerne. Aftalen beskriver krav til samarbejde, kommunikation, patientinformation og kvalitetsmonitorering. Der er især fokus på forløbets overgang mellem sektorerne. Resultater Aftalen har medført færre færdigbehandlede patienter på sygehusene og har generelt styrket samarbejdet mellem parterne til gavn for patienterne. Aftalen bliver understøttet af et tværsektorielt it-setup, som sikrer, at alle informationer udveksles elektronisk, til rette tid og til rette vedkommende. Samarbejdsaftalen omfatter følgende grundprincipper: Skabe sammenhæng i borger-/ patientforløb mellem sundhedsvæsenets sektorer Indsatsen tilpasses efter behovet Udskrivning begynder ved indlæggelsen Skabe sammenhæng gennem dialog Borgeren/patienten inddrages For yderligere at styrke og udvikle samarbejdet, har region og kommuner i 2012 vedtaget en tværsektoriel kvalitetsstrategi, der gælder for de tre sektorer og for såvel somatikken som psykiatrien. Kvalitetsstrategiens overordnede formål er kvalitetsudvikling. Dette indebærer, at ny viden giver anledning til dialog og læring, og følges op med handling og justeret planlægning og/eller praksis i sektorerne og i den fælles organisering. Kvalitetsstrategien gælder for det tværsektorielle sundhedsområde. Det vil sige i snitflader og overgange mellem sektorerne samt i de aktiviteter i den enkelte sektor, der har indflydelse på overgange i patientforløbet. Kvalitetsstrategien udmøntes på fire udvalgte fokusområder: Patientoplevet kvalitet, mennesker med kroniske sygdomme, medicinering og det kortvarige akutte forløb. Som led i implementeringen af strategien udvikles der, indenfor de fire fokusområder, værktøjer til måling af kvalitet, ligesom der opstilles handlingsplaner og udpeges kvalitetsindikatorer, som gøres til genstand for monitorering og evaluering. Implementeringen følges tæt både administrativt og politisk.

15 REGION SYDDANMARK 15 Ny it styrker patientsikkerheden En stor del af kortlægningen af utilsigtede hændelser sker ved minutiøse gennemgange af patientjournaler. Det er et vigtigt, men også meget tidskrævende arbejde. Men nu har Region Syddanmark udviklet et it-værktøj, der kan effektivisere arbejdet. Mange af de kliniske informationer der registreres under sygehusindlæggelser findes som notater i patienternes journaler. Det er ofte i sådanne notater, at læger og sygeplejersker skriver oplysninger om mulige patientskader, f.eks. tryksår, fald, infektioner og komplikationer efter operationer. Nye forsøg med at bruge moderne computerteknikker til analyser af fritekster (såkaldt text mining eller text analytics) i notaterne fra 500 patientjournaler, viser, at der er et stort potentiale i at bruge it til at aflaste opgaven med at identificere utilsigtede hændelser. Resultater Resultaterne viser, at det kan lade sig gøre at udarbejde automatiske analyser af fritekster i patientjournaler for forekomsten af mulige patientskader. En computer kan analysere indholdet i tusindvis af journaler på få minutter og er især god til at frasortere uproblematiske patientforløb. Teknikken med text mining bliver indbygget i et it-værktøj, som kan foretage tilfældige udtræk af journaler, præsentere resultaterne af automatiske søgninger til manuelle gennemsyn, analysere data og producere rapporter. Anvendelsen kan medføre meget betydelige reduktioner i ressource-forbruget til vurdering af patientsikkerhed. Arbejdet med udviklingen af it-værktøjet har peget på, at de fleste (mulige) patientskader kan findes med relativt få markører i teksterne. Det åbner mulighed for at konstruere it-systemer, som løbende analyserer alle journaler på en sygehusenhed og dermed overvåger forekomsten af problemer med patientsikkerheden. Nye computeranalyser af elektroniske patientjournaler gør det nemmere at registrere utilsigtede hændelser. Overlæge Ulrik Gerdes,

16 16 REGION SYDDANMARK PS! Ny analysemetode giver indsigt i fejl I Region Syddanmark drejer patientsikkerhed sig ikke længere udelukkende om at forhindre, at noget går galt, men derimod at sikre, at det går godt. Det nye fokus giver helt andre perspektiver på arbejdet. Souschef Jeanette Hounsgaard, regionsyddanmark.dk I patientsikkerhedsarbejdet har der traditionelt været fokus på det, som går galt eller kunne være gået galt. Reaktionen på et uheld har været at finde årsagen og fjerne den, således at et lignende uheld ikke kunne ske igen. Nye uheld blev mødt ved at foreslå nye årsager, som for eksempel menneskelige fejl og mangel på sikkerhedskultur. Men andre og nye tilgange til patientsikkerhedsarbejdet i Region Syddanmark sætter i stedet fokus på de gode erfaringer. Den nye tilgang sætter fokus på det, som går godt. Sikkerhed skal ikke længere have fokus på at forhindre, at noget går galt, men at sikre, at det går godt. En ny analysemetode i kvalitetsforbedringsarbejdet kaldet FRAM (Functional Resonance Analysis Method) har givet et nyt syn på, hvorfor noget går galt, og dermed et bedre grundlag for at kunne beslutte, hvad der skal til for at forbedre patientsikkerheden. Med den nye metode, flyttes fokus fra årsager til den måde, de daglige rutiner udføres på, og de tilpasninger, som medarbejderne hver dag gør, for at få udført rutinerne. Tilpasninger, som er nødvendige, da vilkårene for at udføre rutinerne sjældent er som forudsat. Men også tilpasninger, som resulterer i variationer, som forplanter sig gennem organisationen, og som kan forstærke hinanden, således at det nogle gange ender galt i stedet for godt. Metoden FRAM kan give en indsigt i disse variationer, herunder hvordan de kan forplante sig og forstærkes med uønskede resultater til følge. Metoden FRAM er i 2012 blevet afprøvet i Region Syddanmark i samarbejde med de risikoansvarlige og klinikerne på de somatiske sygehuse og i psykiatrien. Erfaringerne opnået gennem de forskellige afprøvninger, samles nu i en dansksproget håndbog, som udgives af Region Syddanmark i maj Samtidig gennemføres der kurser i metodeanvendelsen til forbedring af patientsikkerheden. Eksempler FRAM blev anvendt til at forklare, hvorfor medicinafstemning ikke alene kan sikre, at patienten får de korrekte lægemidler ved indlæggelse. Resultatet er offentliggjort i en artikel i Ugeskrift for læger (Viskum B; 2012: Der er et misforhold mellem kvalitetskrav og den kliniske virkelighed, Ugeskr 2012/2). FRAM blev anvendt til at identificere forbedringer i forbindelse med en utilsigtet hændelse, som kunne være endt med en alvorlig patientskade. FRAM blev anvendt til at identificere muligheder for at forbedre stuegangen på en medicinsk afdeling ved at gennemføre tiltag for at mindske variationerne i de daglige rutiner.

17 REGION SYDDANMARK 17 Patienter får tilbud der kan styrke deres egenomsorg Mange patientuddannelser og rehabiliterende indsatser har til formål at styrke patienter og borgeres egenomsorg. Sundhedsstyrelsens undersøgelser af patientuddannelser har peget på et behov for at gøre mål og virkninger for patientuddannelse mere klare, særligt i forhold til at vurdere de effekter patientuddannelserne har for den enkelte patient. Den udfordring har Region Syddanmark grebet, og regionen har udarbejdet publikationen Guide til egenomsorg som led i patientuddannelser til brug for undervisere og tilrettelæggere af patientundervisning. Guiden tydeliggør egenomsorgsbegrebet og et sæt begreber, der kan bidrage til mere bevidst formulering af mål og virkemidler, når patientuddannelse bliver benyttet som metode til at styrke patienternes egenomsorg. Herudover giver guiden en række konkrete anbefalinger og refleksionspunkter, som kan være nyttige for både undervisere og tilrettelæggere af patientundervisning. Guiden er udviklet i projektet Egenomsorg som led i patientuddannelse i år Her blev arbejdet med at styrke patienters egenomsorg i patientuddannelse undersøgt, udviklet og kvalificeret på tværs af organisatoriske og metodemæssige forankringer. Generelt viser undersøgelsen, at arbejdet med at styrke patienters egenomsorg er en kompleks og krævende opgave, og at opgaven kræver betydelig faglighed i form af uddannelse, erfaring og vidensdeling. Guiden med anbefalinger kan læses af ledere, planlæggere og sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med egenomsorg og patientuddannelse. Region Syddanmark har udviklet arbejdet med at styrke patienters evne til at tage vare på deres sygdom og sundhed, når de har fået en kronisk sygdom. Specialkonsulent Birgitte Lund Møller, regionsyddanmark.dk

18 18 REGION MIDTJYLLAND Kvalitetsmål indgår i budget for 2013 Bedre kvalitet giver bedre økonomi. Derfor indgår kvalitetsmål i Region Midtjyllands budget for Kontorchef Elin Kallestrup, Sundhedsvæsenet er i gang med en omstilling, hvor kvalitet i stigende grad inddrages på lige fod med økonomi og aktivitet. For at fremme denne udvikling har Region Midtjylland udvalgt en række kvalitetsmål til at indgå i Budget Formålet med at inddrage kvalitetsmål i budgettet er at tydeliggøre sammenhængen mellem økonomi og kvalitet og herigennem fremme en udvikling, hvor forbedret kvalitet, minimalt spild og reducerede omkostninger følges ad. Samtidigt er der lagt vægt på at forbedre indsatsen på områder, hvor dårlig kvalitet er til særlig stor gene for patienten, eksempelvis ved tryksår og blodforgiftning. Kvalitetsmålene i Budget 2013 er i korte træk: Hurtigere afsendelse af epikriser Reduktion af hospitalserhvervede tryksår Reduktion af dødsfald og genindlæggelser efter operation Reduktion af dødelighed ved septisk chok Reduktion af ventetider vedrørende urologisk cancer Reduktion af forebyggelige genindlæggelser Forbedret behandlingskvalitet indenfor apopleksi, akut mavetarmkirurgi, fødsler, skizofreni og lungecancer Forbedringer i opfyldelsen af kvalitetsmålene i perioden skal blandt andet ske via øget ledelsesbevågenhed, herunder kvartalsvise afrapporteringer til regionsrådet, og tiltag såsom implementering af indsatserne i Patientsikkert Sygehus og forskellige initiativer med henblik på at reducere forebyggelige genindlæggelser. Derudover gennemføres regionale audits på de udvalgte sygdomsområder. Resultater Indsatsen gik i gang primo 2012, hvor flere af kvalitetsmålene blev udpeget som fokusområder i Region Midtjylland, og der har allerede vist sig forbedringer. I perioden august 2012 januar 2013 har hospitalerne eksempelvis øget andelen af hurtige udskrivningsbreve (inden to hverdage), fra 74 procent til 87 procent. Hurtig udsendelse af udskrivningsbrevet efter patientens udskrivelse er til gavn for den videre behandling og bidrager til et sammenhængende patientforløb. Et andet eksempel er behandlingen af apopleksi, hvor der er opstillet 18 indikatorer med standarder for god behandling og et godt behandlingsresultat. Her opfyldte Region Midtjylland i 4. kvartal 2011 godt 60 procent af standarderne og året efter mere end 80 procent af standarderne.

19 REGION MIDTJYLLAND 19 Strategisk ledelse tager udfordringen mere for mindre op Udviklingen i de samfundsøkonomiske og demografiske faktorer vil betyde et markant øget udgiftspres på det danske sundhedsvæsen, og det er vigtigt, at dette ikke fører til en ringere løsning af de offentlige opgaver inden for sundhed. Region Midtjylland besluttede derfor at iværksætte initiativet Strategisk Kompetenceløft som støtte for udførelse af den daglige ledelsesopgave i denne kontekst. Helt konkret har sundhedsøkonomi, kvalitetsledelse og innovation været på dagsordenen blandt strategiske ledere i Region Midtjylland. Som et resultat af initiativet er der iværksat indsatser vedrørende Ingen senge på gangene i Region Midtjylland, Bedre tværsektorielle overgange samt Den medicinske patient kortest mulig tid i akutafdelingen. Der er igangsat mindst 10 konkrete indsatser, der evalueres endeligt i september For at kunne overholde budgetter og samtidig forbedre effektiviteten - det vil sige for at kunne imødekomme udfordringen mere for mindre - har Region Midtjylland besluttet at satse på den bedste kvalitet hver gang og brug af innovative løsninger. Det har øget nødvendigheden af at sikre fælles viden, forståelse og praktisk håndtering af temaerne kvalitetsledelse, økonomi og innovation. Initiativet Strategisk Kompetenceløft består af et dagsseminar for hele målgruppen, praktisk træning for 80 ledere samt forankring, spredning og evaluering. Initiativet har været udviklet gennem 2012 og er nu godt i gang. De 80 ledere gennemfører den praktiske træning, som tager udgangspunkt i de almindelige ledelsesopgaver. Faglig forskellighed gavner innovation, og derfor tilstræbes en repræsentativ fordeling af fagligheder blandt lederne og etablering af tværgående teams. Da kompetenceløftets praktiske træning ikke kan tilbydes samtlige relevante ledere, skal de ledere, der deltager, også fungere som ambassadører og rollemodeller for kompetenceløftet i resten af organisationen. Fælles forståelse af udfordringer og løsninger er en forudsætning for, at man kan realisere ambitionen om mere kvalitet og aktivitet for færre ressourcer. Derfor har Region Midtjylland arrangeret fælles kompetenceløft for 80 ledere. Kontorchef Elin Kallestrup,

20 20 REGION MIDTJYLLAND Styrket samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospitaler Indlæggelser og genindlæggelser kan reduceres gennem brug af opfølgende hjemmebesøg, og antallet af sengedage kan reduceres, når Geriatrisk Team aktiveres. Region Midtjylland har i samarbejde med regionens kommuner og almen praksis påbegyndt en læringsproces ud fra metoden Triple Aim i et samarbejde med Institute of Health Improvement. Triple Aim har til formål at optimere sundhedsvæsenet ved at balancere mellem tre overordnede, gensidigt afhængige dimensioner: Forbedring af borgernes oplevelse af sundhedsvæsenet og den faglige kvalitet, forbedring af befolkningens sundhedstilstand og nedbringelse af omkostningerne pr. indbygger. Projektets overordnede målsætning er at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser. I projektet indgår tre delprojekter, som alle er indsatser, der allerede eksisterer i regionen, og som sammen med andre indsatser i regionen, skal bidrage til den overordnede målsætning. Målet er desuden, at regionen og dets samarbejdspartnere systematisk lærer at anvende Triple Aim metoden til kvalitetsudvikling, og at denne metode bliver et naturligt redskab i det tværsektorielle samarbejde. Region Midtjylland har igangsat følgende delprojekter: Opfølgende hjemmebesøg i Vestjylland Målgruppen er ældre borgere over 78 år, som screenes for behov for 1-3 opfølgende hjemmebesøg foretaget af den praktiserende læge og/eller den kommunale hjemmesygeplejerske. Akutteam Viborg Målgruppen er patienter med urinvejsinfektioner samt patienter, der får foretaget kateterskift. Formålet er at forebygge indlæggelse ved at varetage behandling, pleje og observation af borgere med akut opstået sygdom, som efter lægehenvisning kan behandles i kommunalt regi. Geriatrisk Team, Aarhus Universitetshospital Målgruppen er ældre patienter over 75 år. Ved hjælp af udvidet åbningstid for det mobile team følges patienterne hjem, og i samarbejde med almen praksis og kommunen sikres de den rette behandling og pleje. AC-fuldmægtig Pia Wiborg Steen, Resultater Foreløbige resultater viser eksempelvis, at de opfølgende hjemmebesøg har en positiv indvirkning på antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, og at Geriatrisk Team medvirker til at reducere antal sengedage.

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere