Indhold: Hanggliding. Paragliding Nr Juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Hanggliding. Paragliding Nr.045 30 Juni 2007 6. årgang"

Transkript

1 Paragliding Nr Juni årgang Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer Hanggliding Indhold: Nye Ratingkort Opgradering af ratingkort Skræntflyvning BL til høring. BL 7-16 Hele teksten Administrationen kan kontaktes på følgende adresse: Dansk Hanglider og paraglider Union KDA - huset Lufthavnsvej 28 DK 4000 Roskilde Tlf: dhpu(a)dhpu.dk Web: Kontortid: Dagligt Man.- Fre. 10:00-15:00 Sekretær Anders Madsen Bogholder Birgit Eldov Bank: Sydbank Reg konto Stof til nyhedsbrevene sendes til administrationen Deadline for næste nyhedsbrev: 24 Juli 2007 Planlagt udsendelses dato: 27 Juli 2007 Udstedelse af Rating-kort med højere rating Det er vigtigt at progressionskort og teoriprøveresultater indsendes til sekretariatet inden eller samtidig med at der rekvireres nye og højere rating til piloterne. Sekretariatet tjekker om alle flyvninger er ført på det tilhørende progressionskort og kræver den nye rating også en bestået teoriprøve tjekkes resultatet af prøven, inden der udstedes en ny og højere rating. Så for at gøre det lettere og hurtigere for alle henstiller vi til at materialet kommer samtidig med eller inden rating rekvireres. Vi håber alle vil hjælpe os med på forhånd tak. Hvis der er spørgsmål til dette er du altid velkommen til at ringe til sekretariatet på VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT- Skræntflyvning i DK er truet! Information til alle i DHPU Den nye BL 7-16 forbyder flyvning under 300 meter på mindst 15 af vores gode flyvesteder. Jeg har desværre ikke modtaget et præcist kort endnu, men det se ud til at følgende flyvesteder bliver forbudt: (6) Ejerslev Ø-ØNØ (9)Lodbjerg fyr V-NV (12) Toftum Bjerge NV-NNV (12) Krikvig V-SV (12) Odby V-SSV (15) Venø V (15) Venø VNV (16) Store Klintehøj VSV-VNV (20) Holmsland klit VSV-V (22) Mossø NNØ-NV (33) Dokkedal Ø (46) Søndervang SSV-SV (47) Hundested VNV-NV (53) lille Kregme VSV-S (54) Røsnæs rev N (64) Stejle Bakke V og muligvis (21) Sindbjerg med flere????. (tallet henviser til tal i BL 7-16's kort over områderne) Grunden er EU's og miljøstyrelsens "Natur 2000", som kræver at naturen beskyttes mod kritiske forstyrelser. Dog må folk gå i områderne og sejles med moterbåde er ofte tilladt, men ikke os der flyver - selv uden motor. Overtrædelse kan medføre bøde eller hæfte op til 2 år. Jeg har brug for beskrivelser af flyvesteder og viden om andre flyvesteder, der er berørt, så vores advokater i DIF, KDA og Friluftsrådet kan lave relevante indsigelser til denne altødelæggende BL er for skræntflyvning i hele Danmark. Så send venligt hurtigt beskrivelserne af flyvesteder i de berørte områder. Og gerne begrundelser om hvorfor der er så meningsløst at forbyde os at flyve i områderne. Alle der er interesseret i at hjælpe med arbejdet er meget velkomne og vi har især brug for lokale folk, der kan skrive til deres kommuner, så forbudene ikke kommer i alle områder i natur 2000 og vi har brug for gode skrivere til offenlige mundigheder og DHPU Nyhedsbrev Juli Måned sider

2 Bestyrelsen: Formand, kontaktudvalg, Miljø??: Rasmus Rohlff Godthåbsvej 12 B,3.th Frederiksberg Tlf rasmus-rohlff(a)dhpu.dk PG elite, IT, sikkerhed, redaktion??: Jens Thullesen Rækmarken 9, Hørby 4300 Holbæk Tlf: Jens(a)paraglider.dk Uddannelse??: Birger Strandquist Rendebakken 16, Gelsted 4160 Herlufmagle Tlf Bstrandqvist(a)privat.dk medierne, hvis dette bliver nødvendigt. Send venligst kun relevante henvendelser, da vi desværre ikke har tid til for meget pis i den tid. Men vi har virkelig brug for at sikre, at vi ikke har glemt nogle skrænter i de nye museums naturområder. Så send venligst simple lister over skrænter I mener ligger inden i områderne og er berørt af BL Og korte og præsise begrundelser for indsigelser og hvorfor det er unødvendigt i forhold til naturen at forbyde flyvning i disse områder hele året. Et mere detaljeret kort over de berørte områder kan desværre først fås fra SLV efter d.17/7, da de er ferieramte. Men se alligevel om jeres flyvesteder er berørt på vedlagt kort. Alle er selvfølgelige velkomne til at indsende reelle og lødige høringssvar til SLV inden 15. August 2007, hvor høringsfristen udløber og løbet er kørt for ændringer de næste mange år. Jeg håber denne sag kan styrke sammenholdet i klubberne og i Unionen, da dette vil have alvorlige konsekvenser for vores fælles flyvning i Danmark. Hvis vi taber denne sag, få vi virkeligt brug for det styrket sammenhold. Bl en kan findes på SLV.dk og hedder BL 7-16 bestemmelser over særligt følsomme naturområder, 3. Udgave. Se evt også vores BL 9-5 og især afsnit e i BL 9-5. ydeligere information om natur 2000 findes på: Send venligst hurtigt mailen til DHPU(a)DHPU.dk inden 1. august 2007 med beskrivelser af jeres berørte flyvesteder, som I ønsker at beholde. Se BL 7-16 på de næste sider. Projektarbejde, bredde??: Lasse Brahe Lassebrahe(a)mail.dk Tlf Ansvarsområde??: JeppeKrogh Kabbelejevej 3, 1.th 2700 Brønshøj Tlf jeppe-krogh(a)dhpu.dk Information om klubberne findes på: DHPU Nyhedsbrev Juli Måned sider

3 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-16 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder Udgave 3 I medfør af luftfartslovens 82, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1.1 Med den voksende lufttrafik er forstyrrelse af vildtet øget i de senere år. Mange arter af såvel fugle som pattedyr er følsomme over for støj fra luftfartøjer, og overflyvning af vildtets tilholdssteder selv i ringe omfang kan være kritisk. Danmark er internationalt forpligtet til at beskytte en række områder mod sådanne kritiske forstyrrelser. 1.2 På kortet i bilag 1 og listen i bilag 2 er angivet de tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor overflyvning i lav højde er vurderet at kunne medføre betydelige forstyrrelser. Flyvning over disse områder i højder lavere end 1000 FT (300 m) må ikke finde sted. 1.3 Den flyvehøjde, der er angivet i pkt. 1.2, kan fraviges, når dette er nødvendigt for en sikker gennemførelse af flyvningen. 1.4 Bestemmelsen i pkt. 1.2 gælder ikke ved start og landing fra godkendte flyvepladser samt private flyvepladser, der er anmeldt efter BL I de helikopterruter, der er angivet på kortet i bilag 1, kan flyvning i højder lavere end 1000 FT (300 m) undtagelsesvist finde sted i forbindelse med helikopterflyvning mellem Esbjerg Lufthavn og offshore installationer i Nordsøen. 1.6 For så vidt angår Grønland skal flyvning over de områder, der er nævnt nedenfor, jf. bilag 3 og 4, i højder lavere end 1500 FT (500 m) undgås: a. Nationalparken i Nord- og Østgrønland. b. Melvillebugten. c. Angujaartorfiup Nunaa, Manitosup kommunia. 3. Straf 3.1 Overtrædelse af bestemmelserne i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens 149, stk. 8 med bøde eller fængsel indtil 2 år. 4. Ikrafttræden 4.1 Denne BL træder i kraft den 4.2 Samtidig ophæves BL 7-16, 2. udgave af 21. november BL 7-16 / Udg. 3 /.2007 / 1

4 Bilag 1 Kort over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor overflyvning i lav højde er vurderet til at kunne medføre betydelige forstyrrelser BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 2

5 Bilag 2 Liste over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor overflyvning i lav højde er vurderet til at kunne medføre betydelige forstyrrelser 1 Skagens Gren 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede 3 Råbjerg og Tolshave Mose 4 Ulvedybet og Nibe Bredning 5 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle - Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage. Østlige Vejler. Lønnerup Fjord. Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn 6 Hanstholm Reservatet 7 Vangså Hede 8 Ålvand Klithede og Frøby Sø 9 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg 10 Ovesø 11 Dråby Vig 12 Agger Tange. Nissum Bredning. Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø 13 Mågerodde og Karby Odde 14 Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme 15 Venø, Venø Sund 16 Lovns Bredning. Tjele Langsø. Hjarbæk Fjord og Simested 17 Flyndersø og Skalle Sø 18 Nissum Fjord 19 Stadil Fjord og Vest Stadil 20 Ringkøbing Fjord 21 Skovområde syd for Silkeborg 22 Salten Langsø. Mossø 23 Kysing Fjord BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 3

6 24 Fiilsø 25 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. Mandø. Fanø. Skallingen og Langli. Vadehavet. Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. Rømø. Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge 26 Kongens Mose og Draved Skov 27 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark 28 Frøslev Mose 29 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 30 Hirsholmene 31 Nordre Rønner 32 Læsø, sydlig del 33 Ålborg Bugt, nordlige del. Lille Vildmose. Randers og Mariager fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del. Ålborg Bugt, østlige del. 34 Farvandet nord for Anholt 35 Hesselø med omliggende stenrev 36 Stavns Fjord 37 Horsens Fjord og Endelave 38 Æbleø og kysten ved Nærå 39 Lillebælt 40 Odense Fjord 41 Arreskov Sø 42 Skove ved Brahetrolleborg 43 Sydfynske Øhav. Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland 44 Sprogø og Halsskov Rev 45 Vresen og havet mellem Fyn og Langeland 46 Sejerø Bugt og Nekselø. Saltbæk Vig 47 Havet mellem Korshage og Hundested 48 Hov Vig 49 Arresø 50 Gribskov og Esrum sø BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 4

7 51 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov 52 Jægerspris Skydeterræn 53 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 54 Røsnæs og Røsnæs Rev 55 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose 56 Ramsø Mose 57 Gammel Havdrup Mose 58 Vestamager og havet syd for 59 Saltholm og omliggende hav 60 Ølsemagle Strand og Staunings Ø 61 Holmegårds Mose og Porsmose. Tystrup-Bavelse Sø 62 Søer ved Bregentved og Gisselfeld 63 Skælskør Nor, Skælskær Fjord og Gammelsø. Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 64 Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde 65 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord. Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor 66 Bøtø Nor. Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand. Smålandshavet nord for Lolland. Guldborgsund 67 Nakskov Fjord og Inderfjord 68 Maribosøerne 69 Ertholmene 70 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 5

8 BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 6 Bilag 3

9 Bilag 4 BL 7-16 / Udg. 3 / 2007 / 7

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 1, 24. september 2012 I medfør af luftfartslovens 82, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler...10-11

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu! Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge,

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2007 September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere