Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012"

Transkript

1 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade Nørresundby Tlf Side

2 Indhold: Side Bestyrelse og formål 3 Bestyrelsens beretning 4 Visioner 5 Vedtægter Forside: Jesper Dalgaard: Brændeforsyningsmodul 2

3 Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed overfor Skole- og Kulturudvalget. Bestyrelsen: Ifølge vedtægterne er bestyrelsens 8 medlemmer udpeget af Aalborg Byråd, således: Rådmand for Skole- og Kulturforvaltningen, formand for bestyrelsen Anne-Dorte Krog 4 udpegede medlemmer Gert Andersen (C) Næstformand Sørn Nordhald (A) Karsten Jensen (A) Winnie Lauritzen (V) 3 fagpersoner fra kunstverdenen Henrik Godsk (Billedkunstner, for BKF) Bruno Kjær (Leder af Kunsthal Nord) Hans Kiib (professor, Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet) Skole- og Kulturforvaltningen er sekretariat ved Kultur- og fritidschef Lis Rom Andersen og fuldmægtig Tove Olsen Formål: Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum. Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige bygninger, eller hvor borgerne ofte færdes. Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, øvrige fonde og private virksomheder. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte færdes, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum. Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer. Økonomi: Der var i 2012 afsat kr. til Kunstfonden på kommunens budget. 3

4 Bestyrelsens beretning for 2012 Bestyrelsen har i 2012 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 indkøbs- og inspirations ture. Vedtægtsændring: Kunstfonden har i 2012 ændret sine vedtægter, hvilket er godkendt i Byrådet den 24. sept Budgetforhandlinger: Kunstfondens bestyrelse fremsendte til kommunens budgetforhandlinger for 2013 ønske om forhøjelse af Kunstfondens bevilling fra kr. til kr., hvilket ville være en tilbageregulering til det beløb, som fonden rådede over i årene , men ønsket blev ikke fremmet. Indkøb af kunstværker Der er i 2012 indkøbt værker af Jesper Dalgaard, Ina Olsen, Nils Sloth, Johnny Schmidt Erbs, Mika Utzon Popov, Ken Done, Jette Wistoft Noyes, Peter Max- Jacobsen og Jesper Simensen. Værkerne er afbildet på siderne 8-9 i beretningen. Værkerne er indkøbt til næste ønskeudstilling, og er midlertidigt placeret i Skole- og Kulturforvaltningen og på plejehjemmet Vestervang. Tilskud til kunst og udsmykning I 2012 er givet tilskud til Renovationen, til køb af Metal Cube Portal af kunstnergruppen CAT. Vedligehold og renovering af skulpturer Kunstfonden er i løbende tæt dialog med. Teknik og Miljø s afdeling Park og Natur, der ud fra eget budget forestår vedligehold og renovering af skulpturer i kommunes offentlige rum. Udlånte værker. Kunstfonden ejer et større antal værker, der er indkøbt siden begyndelsen af 1970erne, og som er udlånt til kommunale institutioner og forvaltninger. En påbegyndt ajourføring af registreringerne i 2012 har vist, at en del værker ikke længere eksisterer. Det drejer sig primært om ældre værker, der må formodes kasseret. Endelig opdatering af registreringerne vil ske i løbet af Næste ønskeudstilling: Oktober 2013 afholdes udstilling på Kunsthal Nord af de værker, der er købt i 2011, 2012 og

5 Vision for Aalborg Kommunes Kunstfond Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Kunstfondens virke skal understøtte kommunens overordnede strategier, herunder de strategiske samarbejder kommunen indgår i. Strategi og strategiske samarbejder, omfatter specifikt kulturpolitikken, planstrategien og Kulturaftale Nordjylland. Kunstfondens formål er dobbelt: at understøtte strategierne, så der er helhed og sammenhæng i indsatsen og at udfordre strategiernes indhold, processer og organisation. Det sker dels gennem kunstfondens egne initiativer og partnerskaber, dels ved at være rådgivende organ over for kommunen vedrørende konkrete projekter. Kunstfondens arbejde skal være synligt og fondens resultater eksponeres således at: Offentligheden får kendskab til de værker, som kunstfonden har anskaffet eller støttet Offentligheden får kendskab til de kunstprojekter, som kunstfonden har medvirket i udviklingen af Kunstfondens formål, strategi og handlingsplaner er offentligt tilgængelige Kunstfonden bliver indgang til kommunen for eksterne parter, der vil i dialog med kommunen om kunstprojekter, der falder inden for kunstfondens formål Inden for rammerne udstukket af vedtægterne ønsker Aalborg Kommunes Kunstfond at arbejde målbevidst med sikring af høj kunstnerisk kvalitet og nytænkning i fondens virke. Det omfatter 1. Støtte til indkøb af kunst til offentlige arbejdspladser 2. Støtte til talentudvikling 3. Støtte til kunstprojekter i byens offentlige rum 4. Støtte til udvikling af kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer 1. Indkøb af kunst til offentlige institutioner Aalborg Kommunes Kunstfond vil fortsat have som opgave at indkøbe kunst af stor kvalitet til kommunens institutioner og forvaltninger. Kunstfonden ønsker at prioritere større kunstprojekter som retter sig mod placeringer på steder, hvor mange borgere møder kommunes institutioner og forvaltninger, således at borgerne i alle aldre har mulighed for at opleve og blive udfordret af kunst i dagligdagen. 2. Talentudvikling Aalborg Kommunes Kunstfond ser det også som sin opgave at støtte talentmassen, ved f.eks. at pege på kunstneriske talenter, yde rådgivning og sparring i forholdet med kunstnerisk talent og virksomheder, det offentlige mv. Kunstfonden ønsker i samarbejde med andre væsentlige aktører at støtte talentudviklingen inden for billedkunst, mediekunst, installationskunst, film og arkitektur. 3. Kunstprojekter i det offentlige rum Aalborg Kunstfond ønsker at være en aktiv spiller i udvikling af kunst i det offentlige rum. Det skal ske i relation til større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i hele kommunen. Kunst og arkitektur skal spille sammen på en konstruktiv måde og sammen være med til at skabe positive kunstneriske oplevelser for byens borgere. Kunst i det offentlige rum skal udvikles i partnerskaber hvor bl. a. offentlige og private bygherrer, Statens Kunstfond, private fonde m. v. indgår. Indsatsområder i Kunstfonden har været Aalborg Havnefront, Nordkraft, Utzon Center, Stuhrs Brygge, Nørresundby havnefront, Lindholm Brygge, Aalborg Kongres- og Kulturcenter samt Gigantium. Indsatsområder : Fonden ønsker at udvikle kunst i de offentlige rum i nye strategiske partnerskaber med bygherrer og fonde. Det skal ske i relation til de nye spændende udviklingsområder, hvor bl.a. kommunen ønsker en arkitektonisk behandling af de offentlige rum og et samspil mellem kunst og arkitektur. Kunsten i denne forbindelse skal 5

6 tilpasses de nye områders egenart og være med til at berige borgerne med nyskabende og involverende kunstværker. Kunstfonden ønsker i den forbindelse især at sætte fokus på kunst i offentlige inde- og uderum i forbindelse med: Nørresundby Havnefront Nye centrale campusområder ved Musikkens Hus og ved Godsbaneområdet. Områder med industrikulturarv, herunder Eternitten, Østre havn m.m. Prioriterede boligområder Ungdomsboligområder Hospitals- og Universitetsområdet i Aalborg sydøst Byens nye transitrum i forbindelse med den eventuelle nye letbane, hvor kunsten bl.a. gennem midlertidige kunstprojekter være med til at skabe dialog omkring bæredygtig transport. 4. Kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer Gennem en øget synlighed ønsker Kunstfonden at blive en væsentlig medspiller i forhold til at give kunsten en mere central plads i forhold til nordjyske virksomheder, offentlige institutioner, boligselskaber m.m. Rådgivningen kan omfatte kunstfondens aktive medvirken i forbindelse med større byggerier; større offentlige anlægsprojekter; større offentligt støttede events; eller større tværinstitutionelle projekter, hvor det Aalborg Kommune indgår som en aktiv part. Det kan omfatte Rådgivning i forbindelse med nye kunstindkøb eller kunstprojekter; Støtte til etablering af nye partnerskaber; Støtte til etablering af økonomisk samarbejde mellem offentlige bygherrer og fonde. 6

7 Vedtægter for Aalborg Kommunes Kunstfond 1. juli Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. 2. FORMÅL Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd. 3.BESTYRELSE Kunstfondens bestyrelse på 8 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlemmer følger byrådets valgperioder. Skole- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstfonden. Stk medlemmer udpeges direkte af byrådet. Stk. 3. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. - 1 medlem udpeges af Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen. 2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og KUNSTEN- Museum of Modern Art hver indstiller 3 mulige kandidater blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt til det ansvarlige udvalg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd. Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de direkte byrådsudpegede medlemmer. Stk. 5. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstfonden visionspapir for de kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes visionspapir for det kommende år. Stk. 6. Udover de kunstfaglige medlemmer kan bestyrelsen ved særlige projekter søge bistand hos andre sagkyndige efter behov. 4. KUNSTFONDENS VIRKE Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum. Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige bygninger, eller hvor borgerne ofte færdes. Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, øvrige fonde og private virksomheder. Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte færdes, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. Stk. 3. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum. 5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer. 7

8 6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for Teknik og Miljø Forvaltningen, repræsentanter for By & Miljø og Park & Natur, samt evt. andre relevante offentlige myndigheder. Formålet er bl.a. at sikre fondens opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlægning og større byggeopgaver. 7 REGNSKAB Fondens regnskab føres af kommunens bogholderi, der ligeledes drager omsorg for, at fondens midler bliver anbragt efter de almindeligt gældende regler. Stk. 2. Kunstfonden aflægger senest den 1. oktober over for det ansvarlige udvalg regnskab og beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår. 8 IKRAFTTRÆDEN Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. juli Vedtægterne erstatter vedtægter af 20. november Således vedtaget i Byrådet på mødet den 24. sept

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere