ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte"

Transkript

1 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige delvægte: Opgave 1: 50% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 10% Opgavebesvarelsen skal afleveres i letlæselig og overskuelig form.

2 2 Denne case handler om Fosdann AJS. Den indeholder 4 opgaver, der kan løses ufhængigt af hinanden. Fosdann AJS er en stor europæisk industrivirksomhed med flere forretningsområder. Et af områderne er kølehermetik, dvs. komponenter til kølemøbler. Hovedproduktet i dette område er kompressorer til køleskabe og frysere. Fosdann har været med på dette område siden kompressorkøleskabets gennembrud i slutningen af 50'erne. I mange år var kompressorer virksomhedens absolutte hovedprodukt, der bidrog til virksomhedens omsætning med ca. 50% og til det samlede overskud med næsten 80%. I takt med den teknologiske udvikling er der de sidste årtier sket en kraftig skærpelse af konkurrencen mellem de efterhånden færre og færre, men større og større virksomheder inden for området. I dag er der reelt ud over Fosdann kun to betydningsfulde producenter tilbage i Europa, hertil kommer import fra den amerikanske Comteseh. Fosdann har ca. 25% af markedet, den italiensk/østrigske virksomhed Perasa har ca. 40%, og den skotske virksomhed Ernst har ca. 20%. De resterende 15% er import fra Comteseh eller dennes asiatiske datterselskaber samt en lille smule håndværkspræget produktion fra nogle enkelte småproducenter. Kompressorerne findes i en række forskellige størrelser tilpasset størrelsen af det kelemøbel. de skal anvendes i. De variable enhedsomkostninger varierer lidt efter type, og priserne er tilpasset herefter. For de videre overvejelser og beregninger tager vi udgangspunkt i en "gennemsnitskompressor" og overlader det til en efterfølgende detailplanlægning at tilpasse priserne til de forskellige typer. Fosdann bruger normalt en'kalkulationsrente på 10% p.a. Du kan se bort fra skat og andre offentlige poster. Opgave 1 Fosdann har det sidste par år haft en årlig afsætning på ca kompressorer. Prisen har været 400 kr. pr. stk. Dette er 10% højere end de konkurrerende mærker, hvilket man mener signalerer, at kvalitet og serviceniveau er i top. Ved evt. prisforhøjelser mener man, der vil være en ret kraftig mængdevirkning, idet man skønner, at afsætningen vil falde med stk. pr. forhøjelse på 10 kr. Man forventer omvendt, at reaktionen vil være mindre ved prisnedsættelser. Ved en pris på 300 kr. vil man antagelig kunne sælge stk. Afsætningsfunktionen kan m.a.o. beskrives således: p = - (lilo.ooo)m p =- ( 1/5.000)m (m ) (m 2: )

3 De variable produktionsomkostninger udgør 225 kr. pr. stk Illustrer afsætningsmulighederne i et diagram, bestem priselasticiteten ved en pris på 400 kr. og forklar efter en indtegning afgrænseomsætnings- og grænseomkostningsjitnktionerne, om prisen på 400 kr. er optimal. Det har et stykke tid stået klart, at virksomhedens produktionsteknologi på en række områder er forældet. Logistikafdelingen har derfor lavet en undersøgelse for at klarlægge, om produktionen af en række komponenter kan outsources til specialiserede underleverandørfirmaer. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu og viser, at det er muligt at nedbringe de variable gennemsnitsomkostninger til 175 kr. Der er naturligvis stor tilfredshed med resultatet af denne undersøgelse. "Det er jo 50 kr. mere i dækningsbidrag pr. solgt stk. svarende til kr. mere på bundlinjen", anfører økonomidirektøren. Salgsdirektøren kan godt følge dette synspunkt, men mener på den anden side, at de lavere omkostninger bør give anledning til at vurdere, om salgsprisen ikke bør sænkes. 1.2 Bestem optimalprisen og beregn dækningsbidraget udfra de ændrede forudsætninger. Produktionsdirektøren er meget bekymret over planen om outsourcing af store dele af komponentproduktionen. Han frygter, det vil gå ud over kvaliteten og forudser en masse organisatoriske problemer i forbindelse med tilpasningen til de ændrede forhold. Han har derfor undersøgt mulighederne for i stedet at effektivisere produktionsapparatet. Overgang til mere avanceret produktion baseret på CNC- og robotstyrede maskiner vil kunne nedbringe de variable gennemsnitsomkostninger til 100 kr. pr. stk. Omlægningen vil kræve investeringer for i alt kr. fordelt med kr. til ændring af bygninger og til nye maskiner. Maskinerne skønnes at have en levealder på IO år. Der er mere usikkerhed med hensyn til bygningerne, men en 25 årigafskrivningsperiode vil antagelig være realistisk. Kapaciteten efter investeringen vil være stk., hvilket er det samme, som man vil kunne producere på det gamle anlæg i forbindelse med outsourcing af komponentproduktion, som beskrevet ovenfor. 1.3 Beregn den årlige kapitaltjeneste (afskrivning og renter) afden foreslåede samlede investering. 1.4 Bestem optimalprisen og beregn dækningsbidraget under forudsætning af, at investeringen gennemføres. 1.5 Udfra en sammenligning afresultaterne i deforegående spørgsmål bedes duforklare, hvaddu på detforeliggende grundlag vil anbefale. Forelagt resultatet af dine beregningerfastholder økonomidirektøren, at han ikke mener, prisen bør ændres fra de 400 kr. "At udfordre specielt Perasa, kan være farligt", anfører han, "deejes jo af Tafi-koncernen og har milliarder i ryggen". Den administrerende direktør, der lige har været på storvildtsjagt sammen med en direktør fra Tafikoncernen, blander sig i diskussionen: " Der er ingen tvivl om, at Perasa vil fastholde sin markedsandel på de 40% og måske også gerne øge den lidt, men over 50% vil man ikke, dertil er man for bange for monopollovgivningen i EU. Et par af koncernens andre virksomheder har "brændt fingrene", og hvad med Ernst, er den ikke så omkostningsmæssigt presset, at den næppe vil kunne følge os ved en prisnedsættelse?"

4 4 Man får foretaget en konkurrentanalyse af Ernst, ifølge hvilken det er sandsynligt, at den, hvis prisen går under 300 kroner, ikke længere vil reagere på prisnedsættelser fra konkurrenterne. Konsekvenserne heraf bliver, at Fosdanns afsætningsfunktion for priser under 300 kr. svarende til mængder over stk. vil være: p= (1/15.000) m (p =pris pr. stk.; m =mængde pr. år) Fosdann menes med andre ord at stå overfor en stykvist lineær afsætningsfunktion, der ændrer hældningskvotient ved m = stk. (jf. spm. 1.1) og ifølge den nye undersøgelse igen ved m = stk. Den administrerende direktør, der er meget kurvefikseret, vil gerne have problemstillingen vist grafisk. 1.6 Illustrer afsætnings- og grænseomsætningsfunktionerne i et diagram og bestem den optimale pris og mængde efter indtegning afde relevante grænseomkostningsfunktioner. Den administrerende direktør skal sammen med en erhvervsdelegation ledsage landets statsminister Rasmus Gammelrup Poulsen på en rejse til Kina. Man bliver enige om at udsætte en endelig stillingtagen til evt. strategiske beslutninger til efter denne rejse. Hjemkommet fra Kina meddeler direktøren, at det vil være muligt at afsætte næsten ubegrænsede mængder af kompressorer til Kina, men det vil ikke være muligt at opnå priser højere end 200 kr. pr. stk. 1.7 Beregn hvad der nu vil være det økonomisk optimale for Fosdann. 1.8 Udarbejd et mindre notat, hvori du trækker en række langsigtede strategiskeforholdfrem, som du mener bør indgå i beslutningsprocessen, før der træffes endelige beslutninger i Fosdann. l det omfang du har integreret disse overvejelser i dine besvarelser afde foregående spørgsmål, skal du ikke gentage dem. Opgave 2 I en af afdelingerne producerer man termostater. Produktionskapaciteten er stk. pr. år. Termostaterne produceres i øjeblikket i 4 varianter. De forskellige varianter er lige omkostningskrævende, idet forskellene primært består i nogle mindre tilpasninger til kølemøbeltype og/eller geografisk område. Den årlige afsætning har i de senere år ligget på stk. af hver variant, og der forventes ikke nogen større ændring heri i den nærmeste fremtid. De variable omkostninger er 40 kr. pr. stk. Produktionen er tilrettelagt som serieproduktion med 1 årlig serie af hver variant. Man er opmærksom på, at denne produktionsform medfører en dellageromkostninger, men man er hidtil gået ud fra, at omstillingsomkostningerne var så store, at det ikke kunne betale sig at dele produktionen op i flere serier.

5 I forbindelse med et konsulentfirmas gennemgang af afdelingen har man også set på omstillingsproceduren. Efter en række metodiske ændringer skønner man, at omstillingsomkostningerne vil udgøre kr. pr. serieskift. 5 Lagerkapaciteten er rigelig, og der er ingen håndteringsomkostninger 0.1., så man skønner, at lageromkostningerne stort set kun udgør renter af den bundne kapital. 2.1 Bestem den optimale seriestørrelse og beregn hvor meget man sparer årligt ved at ændrefra de nuværende 4 serier pr. år (en for hver variant) til det optimale. Man står overfor en nødvendig større renovering af produktionsanlægget. Det oplyses, at man i forbindelse hermed vil kunne fuldautomatisere omstillingsprocessen, så den ikke kræver stop af anlægget og kun tager nogle få sekunder, således at omstillingsomkostningerne falder så godt som helt bort. En sådan automatisering vil øge den samlede investering med kr. Investeringen i forbindelse med renoveringen skønnes at have en levetid på IO år. 2.2 Given økonomisk vurdering afdenne merinvestering. Opgave 3 Virksomheden har en afdeling, hvor man fremstiller magnetventiler (x) og varmevekslere (y). De to produkter indgår som komponenter i nogle af virksomhedens produkter. Produktionen af x og y kan langt fra dække Fosdanns samlede behov for de to komponenter, så man supplerer i høj grad med indkøb fra underleverandører. Såvel x som y giver et "dækningsbidragstilskud" på 200 kr. pr. produceret enhed (sparet indkøbspris med fradag af variable enhedsomkostninger). Såvel x som y skal behandles på anlæggene A og B, der hver har en årlig kapacitet på timer. Produktion af en enhed x tager IO minutter på A og 12 minutter på B. En enhed y tager tilsvarende 15 minutter på A og 6 minutter på B. 3.1 Vis produktionsmulighederneformagnetventiler (x) og varmevekslere (y) i et diagram og bestem den optimale produktion afde to produkter. Efter en omlægning i en anden afdeling i virksomheden får man stillet endnu et B-anlæg til disposition. 3.2 Beregn, hvilken indflydelse det får på produktionssammensætningen og det økonomiske resultat i afdelingen. Fosdann indgår en samarbejdsaftale med en underleverandør, ifølge hvilken denne underleverandør fremover skal levere et meget stort antal magnetventiler til Fosdann. Som konsekvens heraf ønsker man fremover kun at producere max magnetventiler selv. Til gengæld overvejer man at lade afdelingen optage produktion af et aggregat (z) til industriel køling. De variable omkostninger til z forventes at forløbe proportionalt og udgøre 500 kr. pr. stk.

6 Et stk. z vil beslaglægge en kapacitet på A-anlægget på l time, men det skal ikke behandles på B anlægget. Afsætningsmulighederne for z fremgår af følgende tabel: Pris Afsætning kr. pr. stk. stk. pr. år Beregn den optimale produktion af x, y og z og det dertil svarende dækningsbidrag. Opgave 4 Virksomhedens salgskonsulenter får stillet ny firmabil til rådighed hver 3. år. Indkøbsprisen for en sådan bil er kr. og efter det 3. år indgår den med en indbytningspris på i købet af den næste bil. En af salgskonsulenterne foreslår, at man går over til at skifte bil hver 2. år. "Det vil være det økonomisk optimale", forklarer han, "jeg har fået følgende oplysninger stillet til rådighed fra en bekendt hos vores billeverandør, tallene er baseret på et kørselsbehov, der svarer til det, vi har i gennemsnit". Ar Anskaffelses-/ indbytningspris Serviceultimo året og reparationsomkostninger O "Heraf kan vi se", fortsætter konsulenten, "at det første år koster i afskrivning og i service, dvs. i alt , det andet år koster tilsvarende i afskrivning og i service altså i alt , det tredje i afskrivning og i service i alt , så det er tåbeligt at beholde dem i over 2 år". Fra firmaets bogholderi bekræftes de indhentede oplysninger. 4.1 Beregn det optimale udskiftningstidspunkt.

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Konkurrenceforholdene i optikbranchen

Konkurrenceforholdene i optikbranchen Konkurrenceforholdene i optikbranchen 2002 2/28 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER...3 1.1 KONKURRENCEINTENSITET... 3 1.2 KONKURRENCEFORBEDRINGER... 4 2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...7 3 BESKRIVELSE AF OPTIKMARKEDET...8

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere