Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann."

Transkript

1 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun Afleverings dato: 22. maj 2015 Antal anslag i opgaven: 67914

2 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Værdikæde Virksomhedens støtteaktiviteter Primære aktiviteter Produktudvikling Markedsførring de 7 p er Produkt (Ydelse) Price Place Promotion Personale Processer Physical evidence Delkonklusion Identificering af konkurrenter Konkurrencesituationen Den snævre konkurrent Brancheanalyse Konkurrencemæssige positioner Del-konklusion Markedsanalyse Analyse af spørgeskema Side 1 af 56

3 8.2 Analyse af spørgeskema Pest-analyse Del-konklusion SWOT-analyse Konklusion /Strategi for fremtiden Litteraturliste Bilag Figurer Kildeliste Side 2 af 56

4 2.0 Indledning Nærværende opgave tager udgangspunkt i en analyse af Aalborg Sportshøjskole, der er placeret på Annebergvej 55 i 9000 Aalborg og grundlagt i Højskolen er opdelt i to akademier, Sportsakademiet og Trænerakademiet. På Sportsakademiet kan man vælge et ophold på 8, 14, 19, 32 eller 43 uger. Man vælger her et speciale A-fag og et B-fag, som eksempelvis kunne være politi (A) og styrketræning (B) 1. På Trænerakademiet er der fokus på eliteidrætten, hvor man vælger en sport eller træningsform, som man ønsker at specialisere sig i. Her kan du eksempelvis blive fitnesstræner eller håndboldtræner. Mennesket, sundhed og sport er tre nøgleord for højskolen, der går efter at styrke det enkelte individ både på det faglige men også det sociale niveau. Aalborg Sportshøjskole og Danmarks Idrætsforbund samarbejder om en fælles vision om at tilbyde landets bedste træneruddannelse i en række idrætsgrene 2 Der er ca. 19 ansatte hos Aalborg Sportshøjskole. En forstander, otte fastanasatte, og herudover ansættes der løbende vikar og lærer efter travlhed. Lærerne har ansvaret for eleverne, når de er startet på skolen. Aalborg Sportshøjskole har tre ansatte på kontor, som står for den daglige drift. De står henholdsvis for økonomi, bogholderi og markedsføring. I køkkenet er der en køkkenleder, to kokke en køkkenassistent, to opvaskere samt tre pedeller. Forstanderen står for rekruttering af personale, og det foregår ofte ved hjælp af internt netværk, hvor man eksempelvis vælger tidligere elever som lærere. Man anvender jobopslag, men størstedelen af rekruttering foregår via intern kommunikation. De ansatte har mulighed for at uddanne sig frit indenfor relevant fagområde, som virksomheden betaler. Aalborg Sportshøjskole er bygget op omkring en hierarkisk organisationsstruktur, hvilket bliver belyst nærmere i en værdikæde senere i opgaven. Aalborg Sportshøjskole havde i årselever, og siden dengang er der sket en positiv udvikling, og elevtallet befinder sig nu på 120 elever (2014). Skolen kan have omkring 100 elever, og der er ingen mulighed er for udvidelse af skolen. Derfor er skolens primære fokus at bibeholde deres position på markedet samt at få endnu flere på venteliste, så efterspørgselen enten forbliver den samme eller eventuelt øges. Højskoler er desuden afhængig af tilskud, og derfor er der også et politisk aspekt i dette emne Side 3 af 56

5 Hovedelementet i denne opgave kommer til at omhandle brandanalyse. Derfor vil det blive belyst, om potentielle kunder opfatter skolen, som skolen gerne vil samt hvorfor nogle af dem, som overvejer en start på højskolen i sidste ende fravælger dette. Opgaven tager sit afsæt i følgende problemformulering: 3.0 Problemformulering Hvordan bibeholder Aalborg Sportshøjskole tilstrømningen af elever i forhold til udviklingen af samfundet og målgruppen? 4.0 Afgrænsning Aalborg Sportshøjskoles distribution bliver ikke analyseret i denne rapport, da Aalborg Sportshøjskole er en servicevirksomhed, som afsætter ydelser. De juridiske og miljømæssige elementer er fravalgt, da der er større fokus på kunderne/eleverne. 5.0 Metode Denne opgave tager udgangspunkt i Aalborg Sportshøjskole og omhandler deres brand, samt hvordan de i fremtiden kan ramme den specifikke målgruppe mere præcist. Opgaven bliver udarbejdet med inspiration fra The marketing proces (Bilag 1 s. 39). Værdikædeanalyse er det første, der bliver udarbejdet for at give et overblik over Aalborg Sportshøjskoles interne situation, samt hvad skolen gør for at skabe værdi for eleverne. Det næste trin i analysen er en konkurrentanalyse, hvor konkurrenterne ligeledes identificeres. Her belyses også, om det er andre højskoler, der er de største konkurrenter, eller om det i virkeligheden er unges alternativer i sabbatåret, eksempelvis rejser og sprogskole. Efter konkurrentanalysen følger en mindre markedsanalyse, hvor der er blevet udarbejdet spørgeskema til den primære målgruppe men også til tilfældige om deres tanker om skolen. Her bliver der især undersøgt, om skolen opfattes udadtil, som de selv tror. Næste punkt er en PEST-analyse, hvor resultaterne fra spørgeskemaerne inddrages, og omverdenes faktorer vil blive undersøgt for at få belyst, hvilken retning det danske samfund bevæger sig i. En SWOT-analyse udarbejdes efter denne analyse for at give et hurtigt overblik over, hvilke faktorer virksomheden bør være opmærksom på i fremtiden. Til sidst i denne opgave laves en konklusion med en strategi for at implementere de mulige ændringer, der kunne være relevant at inddrage i fremtiden. I konklusionen bliver der set på fremtidige muligheder for Aalborg Sportshøjskole. Til den mundtlige fremlæggelse vil positionering og differentiering blive udarbejdet. Side 4 af 56

6 6.0.0 Værdikæde I værdikædeanalysen er der taget udgangspunkt i Serviceværdikæden fra bogen International markedsføring (Andersen et. al. 2011). Figur 1 Value Shop modellen I denne værdikæde er modellen Value shop anvendt, da Sportshøjskolen er en servicevirksomhed. Denne model anvendes for at få et overblik over virksomheden som helhed, og hvad skolen gør for, i sidste ende, at skabe mest mulig værdi for kunden. Herudover skal analysen være grundstenen i opgaven. Den tager udgangspunkt i fem faser: 1. Fase problemidentifikation 2. Fase Problemløsning 3. Valg 4. Udførelse 5. Kontrol og evaluering Først belyses skolens Problemidentifikationen, hvor man hurtigt kan få et overblik over, hvad formålet er med denne analyse. Denne identifikation går i sammenspil med virksomhedens støtteaktiviteter den røde afmærkning i modellen øverst. Problemløsningsfasen udgør, hvordan virksomheden forsøger at imødekomme problemidentifikationen. Dette belyses og analyseres, når Side 5 af 56

7 der ses på virksomhedens primære aktiviteter. Disse aktiviteter vil herefter blive beskrevet kort og herefter analyseret og vurderet i hvert afsnit. Problemidentifikationen ser ud, som følger: Aalborg Sportshøjskole er et attraktivt sted at være og har for tiden et fyldt antal af årselever. Skolen ønsker at bibeholde den store elevstrømning samt bevare en høj efterspørgsel til Aalborg Sportshøjskole. Skolen gør sig meget i markedsførring blandt andet ved hjælp af sociale medier, brochurere og online markedsførring samt events/messer. Udfordringen for skolen er at følge op på markedsførringen for at se hvilken effekt det har haft og om kunderne forstår budskabet. De sidste tre faser udarbejdes først efter alle analyser er foretaget. På den måde er der mere belæg for at træffe valg og først der kan man udføre, kontrollere og evalurere. Værdikædeafsnittet afrundes med en konklusion for at sammenfatte de synspunkter, de enkelte områder har givet Virksomhedens støtteaktiviteter Infrastrukturen hos Aalborg Sportshøjskole bliver uddybet i afsnittet personale længere nede i opgaven. Overordnet set er problemstillingen i første ombæring er det de kontoransattes ansvarsområde. Personalet på kontoret har hver deres ansvarsområde for på den måde i sidste ende at imødekomme problemstillingen 4. Set udefra virker virksomheden til at anvende det, der hedder en hierarkisk organisationsstruktur 5. Dette kaldes også en pyramideform, hvor magten er øverst og så ellers går nedad i diverse led. Magten er placeret hos forstanderen, hvorefter de næste tre led, som er på samme niveau er markedsføring og salg, økonomi og bogholderi. Disse tre led er fordelt ud på virksomhedens kontoransatte, da det er dem, der former virksomheden. Sidste led er underviserne, som naturligvis også er med i en stor del af procceserne, men deres ansvar er i høj grad ansvaret for eleverne samt at tilrettelægge undervisningen, så det giver det rette udbytte. De menneskelige ressourcer vil blive beskrevet i et afsnit, som hedder personale senere i rapporten. De teknologiske forhold i virksomheden er generelt fine, dog kan det til tider være trængt med pladsen i lokalerne, og man skal altid et stykke væk for at finde aktivitetsmuligheder, men det virker til at være meget normalt på højskoler. Man forsøger at komme problemet til livs, eksempelvis planlægger man en udvidelse, som vil blive beskrevet i afsnittet produktudvikling. I indkøb fastlægges der budgetter blandt andet et marketingsbudget, som bliver vist senere i opgaven https://startvaekst.virk.dk/ Side 6 af 56

8 Man samarbejder med virksomheder, der kan optimere Facebook-side og hjemmeside samt Googleoptimering også kaldet SEO og SEM. Herudover køber man sig indimellem til viden hos diverse analysevirksomheder for bedre at kunne målrette sin markedsføring. Dette giver Aalborg Sportshøjskole en stor vidensbank og kan sikre en stor fordel når kampagner og lignende skal udformes Primære aktiviteter Efter analysen er udarbejdet af virksomhedens støtteaktiviteter, analyseres de primære aktiviteter i følgende afsnit Produktudvikling I dette afsnit bliver der skrevet om Aalborg Sportshøjskoles fremtidige projekt. Skolen har en god placering, da den er placeret i et område med mange indbyggere, og ligger i en forholdsvis stor by. Dette giver en bedre mulighed for at højne kendskabbet, da mange vil køre forbi området. Aalborg Sportshøjskole råder over et begrænset areal, hvilket giver en række udfordringer i fremtiden. Gårdarealet er en anelse tomt, og hvis man gerne vil styrketræne, skal man et stykke væk fra skolen. Desuden mangler der flere aktivitetsmuligheder på skolen, og da arealet ikke er så stort, er det begrænset, hvilke muligheder skolen har. Dette har skolen et klart mål om at løse, og det skal ske ved at bygge en multihal ved siden af skolen. I hallen er der mulighed for cross træning, styrketræning, klatrevæg samt mulighed for basket og fodbold på taget. Aalborg Sportshøjskole ønsker at sikre fremtiden ved at lave dette tiltag, da man frygter, at de fremtidige højskoleelever vil fravælge skolen på denne bekostning. I næste afsnit ses der på Aalborg Sportshøjskoles parametermix. Dette skal give et overblik over, hvad teamet gør for at styre og udvikle Aalborg Sportshøjskole. Side 7 af 56

9 6.0.4 Markedsførring de 7 p er Virksomheders parametermix tager som regel udgangspunkt i de fire p er 6. Da Sportshøjskolen er en servicevirksomhed anvendes de syv p er 7. Personale, Processer og Physical Evidence er de tre ekstra punkter i modellen. Det udvidede parametermix anvendes, da serviceprodukter er mindre håndgribelige end de fysiske produkter. Her spiller følelser og personlig integration en stor rolle. Punkterne salg og produktion af service samt implementering er inkluderet. Figur2 parametermix Side 8 af 56

10 6.0.5 Produkt (Ydelse) Aalborg Sportshøjskole afsætter ydelser og ikke fysiske produkter, derfor står der ydelse i overskriften. Personalepunktet vil delvist blive afdækket her, da de har stor indvirkning på Aalborg Sportshøjskoles ydelser. Følgende punkter bliver afdækket i dette afsnit: Produktegenskaber Kvalitet Sikkerhed Service og support Aalborg Sportshøjskole lever af de elever, som er på skolen, da det er dem, der tjenes penge på. Ydelserne, der forsøges at afsætte, er Sportsakademiet og Trænerakademiet. Enten kan man vælge Sportsakademiet, hvor dem, som brænder for at dyrke deres sport, er at finde. Herudover kan man vælge uddannelse indenfor trænerfaget og gøre karriere den vej. Elever med ambitioner om at arbejde med eliten findes her. Der er henholdsvis ni og seks linjer, man kan vælge at gå på som elev 8. Det er en fremtidig plan for Aalborg Sportshøjskole at finde flere statistikker på eksempelvis, hvad dem, som har gennemført trænerakademiet i håndbold har valgt at anvende uddannelsen til. Såfremt der er gode resultater at spore, kan dette styrke Aalborg Sportshøjskoles markedsførring. Samtidig kan det lempe overvejelserne for de elever, der er i tvivl om, hvad de får ud af uddannelsen og dermed øge sikkerheden for valget. Aalborg Sportshøjskole tilbyder i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund Danmarks næsthøjeste træner uddannelse på 43 uger, hvilket betyder, at man kan arbejde med eliten, når man er færdig og søge om at blive optaget på den højeste som hedder Idrættens Træner Akademi 9. Eleverne har dermed fornuftige fremtidsmuligheder for enten karriere eller et studiejob inden for deres hobby. Service og support området afdækkes af studievejledere, undervisere samt kontorstaben Side 9 af 56

11 Den potentielle elev har eksempelvis mulighed for at sparre med den dobbelte OL-guldvinder Karen Brødsgaard, som også er ansvarlig for håndboldlinjen på uddannelsen 10. Underviserne kan herudover kontaktes, og her er Kim Jensen (tidligere assisterende Landstræner for Damelandsholdet) blot en af flere kendte navne for sportsentusiasten. Kim har Europas højeste træneruddannelse EHF-mastercoach 11. Tidligere assisterende landstræner for Badminton Danmark og tidligere træner for det australske landshold Claus Poulsen er endnu et prominent navn, som er en del af staben 12. Navnene her indikerer, at Aalborg Sportshøjskole vægter profesionalisme højt, når der skal ansættes undervisere. De nævnte navne er blot et udsnit, af en stab med høj erfarring inden for deres felt. De kontoransatte varetager den daglige drift og står for alt det administrative. De sidder herudover klar til at hjælpe folk, som overvejer at starte og kan fx rådgive om, hvad det koster, og hvad udbyttet er for den enkelte elev Price Efter Aalborg Sportshøjskoles ydelse er blevet belyst kommer her et afsnit om pris, hvor følgende punkter indgår i teksten: Salgspriser Pris i forhold til konkurrenter Pris strategi (penetration, skimmin mv.) Rabatter og tilbud Finansiering Betalingsbetingelser Aalborg Sportshøjskole vælger bevidst at sætte en fast pris for deres ugepriser, som ikke kan røres ved. Eleverne skal ikke opleve, at de kan få en billigere pris ved at melde sig ind før eller lignende. Aalborg Sportshøjskole forsøger at placere sig i midten i forhold til de andre højskoler i Danmark i forhold til pris. Aalborg Sportshøjskole ønsker ikke at signalere, at man er et discount produkt og derfor vælges denne strategi. Hos Aalborg Sportshøjskole tror man på den ydelse man sælger og kalder det unikt og vil gerne bevare denne status, hvilket hænger sammen med den valgte prisstrategi Side 10 af 56

12 Prisen pr. uge på Aalborg Sportshøjskole er 1475 kroner. Sammenligner man med den nærmeste højskolekonkurrent geografisk er Nordjyllands Idrætshøjskole billigere med en ugepris på 1400 og efter et halvt år Det er relativt dyrt at tage på højskole, og mange unge har andre prioriteringer. Dette vil blive uddybbet og belyst nærmere i en konkurrenceanalyse. Som elev på skolen er der mulighed for at søge om økonomisk støtte eksempelvis har kontanthjælpsmodtagere mulighed for særlig støtte 14. Højskoler i høj grad finansieret af statslig støtte, som tidligere beskrevet. Betalingsbetingelserne på Aalborg Sportshøjskole er som følger. Hvis man som kunde på skolen skal afmeldes i utide koster det 5900 kr. Der er indmeldingsgebyr på 1600 kr, og der skal betales til en fagkonto afhængig af længden på opholdet. Der er herudover obligatoriske studieturer, der skal betales til Place Følgende punkter vil blive gennemgået i dette afsnit: Distributionskanaler Tilgængelighed (dag og nat alle dage? Kun i hverdage? Kun i weekender? Lokationer Logistik og distributionshåndtering Aalborg Sportshøjskole opererer på B2C markedet og forsøger at nå ud til kunderne/eleverne ved hjælp af brochurer, som kan bestilles online, samt messer og åbent hus arrangementer. Derudover har man en hjemmmeside og en facebook-side, til at hjælpe med markedsføringen. Aalborg Sportshøjskole samarbejder med to virksomheder, som står for adwords og facebook-siden. Hvis man søger på sportshøjskole på Google, får man på side et stort set en fyldt side om Aalborg Sportshøjskole 16. Hvis man søger på fitnessinstruktør på Google, er man at finde på side et 17. Dette er med til at hjælpe med kendskabsgraden og gør Aalborg Sportshøjskole til en attraktiv og populær skole/uddannelse at være en del af. Kontortiderne er mandag-torsdag 8-16 og fredag Herudover er der mulighed for at skrive direkte til en underviser eller studievejleder. Aalborg Sportshøjskole er placeret i Aalborg vestby tæt på AaBs stadion https://www.google.dk/ 17 https://www.google.dk/ Side 11 af 56

13 6.0.8 Promotion Informationerne i dette afsnit kommer på baggrund af løbende samtaler med Aalborg Sportshøjskoles markedsføringsmedarbejder. Her ses punkterne som bliver gennemgået i følgende afsnit: Reklamer Reklamestrategi Branding Markedsføringsbudget Medier Budskaber Aalborg Sportshøjskole anvender reklamer i form af sociale medier, afholder events, brochurer, annoncer, åbent hus arrangementer samt messer. Der anvendes herudover SEO og SEM (søgemaskine og google optimering). Messer omfatter uddannelseskaravanen, hvor man besøger forskellige uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Herudover har man et par messer i Norge i Kristianssand og Lillestrøm grundet geografisk destination og adgang til Danmark. Annoncering omfatter ungdomsmagasiner og festivalsguider, som fx Gaffa, Nextstop og TJECK. Hver enkelt linje markedsføres, og der er her stor forskel på anvendelse af online og offline kanaler. Aalborg Sportshøjskole arbejder derfor tæt sammen med lærerne. Adwords og Facebook Adsens anvendes også til annoncering. Adwords omfatter annoncering gennem Google 18 Der foreligger en strategi for hvert enkelt element, men overordnet set handler det om for Aalborg Sportshøjskole at få overbevist unge om at vælge højskole frem for alt andet. Man forsøger at sende et budskab ud til kunderne/eleverne om kvalitet, og at man styrker det enkelte individ fagligt og socialt. Derudover er målet på trænerakademiet at uddanne til elite og breddeidræt, hvilket er en stor del af Aalborg Sportshøjskoles brand. Investeringer omfatter analyser og foto. Aalborg Sportshøjskole betaler indimellem for at få udleveret analyser om eksempelvis hvilke sociale medier unge bruger mest osv. 18 https://www.google.dk/ Side 12 af 56

14 Markedsføringsbudgettet er som følger: Messe kr Hjemmeside kr Alm. Annoncering mm kr Brochure kr Event kr Investeringer kr Repræsentationskonto kr Det fremgår tydeligt at Aalborg Sportshøjskole tror på at den bedste måde at skaffe elever er at være synlig på relevante messer. Det betyder at man ikke henvender sig online, som det første men mere forsøger at være til stede når de unge kommer forbi på diverse messer Personale Under dette punkt vil der bliver belyst, hvordan Aalborg Sportshøjskole fungerer på personalefronten. Støtteaktiviteten menneskellige ressourcer inkluderes i dette punkt: Medarbejdere Rekruttering Uddannelse Kunder Alle lærere samt kontoransatte vejleder indimellem kunder. Det er meget forskelligt, om nye kunder kontakter kontor eller undervisere, men der er mulighed for begge dele. Kontoret kan fortælle kunderne om mulighederne for at leje en lejlighed efter man er færdig på studiet og står herudover for tilmeldinger til eksempelvis fitness og mange andre administrative faktorer. Underviserne har ansvaret for undervisningen og hjælper kunderne på den måde. Side 13 af 56

15 6.1.0 Processer I denne analyse vil disse punker blive gennemgået: Mulighederne for individuel tilpasning af produkt/service? Hurtig og nem indmeldelse Graden af kundeinvolvering Hvordan foregår processen med at levere ydelsen? Hvis en potentiel elev ringer og er usikker er der mulighed for en personlig samtale samt rundvisning med en fra kontoret for at komme nærmere ind på, hvad kunden gerne vil. Kontoret er størstedelen af denne proces. De er sælgerne, som skal overbevise og rådgive om mulighederne. Som tidligere beskrevet går skolen meget op i kvalitet, hvilket hænger sammen med deres priser. Derfor bestræber man sig på at få tilpasset produktet, så det passer unikt på den enkelte. På trods af den høje pris er det at gå på højskole ofte noget, man hører godt om fra venner og bekendte. Derfor er der også mange, som ringer og egentlig bare skal meldes ind. Dog skal de måske lige bekfræftes i deres valg. Det er let at melde sig til, dette foregår på hjemmesiden sportshojskolen.dk. Her kan man melde sig ind, så modtager man et brev med et autosvar inden for få dage Physical evidence Her ses punkterne, som bliver inkluderet i dette afsnit: Kontoret design og indretning Renlighed Kvalitet Medarbejdernes påklædning og fremtoning Hjemmeside Brochure Kontoret er indrettet med en skranke, når man kommer ind af døren, og ellers ligner det et helt almindeligt kontor med computere og hæve sænke borde. Der bliver ofte gjort rent af en rengøringsmedarbejder, så skolen er altid ren. Side 14 af 56

16 Aalborg Sportshøjskole sender et udpræget budskab om kvalitet til kunderne, eksempelvis på at de ikke ændrer prisen (tidligere beksrevet i prisafsnittet) og med de mange tidligere proffesionelle undervisere, som er en del er skolens setup. Hvis multihallen bliver bygget, vil de nye facilliteter signalere mere kvalitet til kunden, da det også ville være en del af skolen. Medarbejderne går helt almindeligt klædt, hvilket spiller fint sammen med, at det er en sportshøjskole. De forsøger altid at bestræbe sig på at hjælpe den enkelte på bedst mulige evne, og eleverne har gode muligheder for at komme i kontakt med dem. På hjemmesiden forsøger man at signalere til kunderne/eleverne, at hvis man er høj på sport, så er Aalborg Sportshøjskole stedet at være. I de bestilte brochurer kan man læse om, hvordan man kombinerer sine fag, og hvilke uddannelser der er mulighed for Delkonklusion I dette afnsit kommer der en udarbejdelse af hvordan alt det interne hos Aalborg Sportshøjskole vurderes, samt mulige ændringer. På baggrund af analysen vurderes det, at støtteaktiviteterne understøtter Aalborg Sportshøjskoles målsætninger, og de støtter fint op om de primære aktiviteter. Produktudviklingen kan betyde meget for skolens fremtid. Hvis man kommer til skolen som privatperson vil man få et bedre helhedsbillede af skolen og kunne se nogle af facilliteterne, når man ankommer. De potentielle kunder vil få et bedre indtryk og vil ikke fravælge skolen på grund af manglende træningsfacilliteter. Derudover giver nye tiltag som bygninger et bedre fundament for at differentiere sig i sin markedsføring, eftersom folk ofte forbinder udvidelse som et tegn på vækst. Aalborg Sportshøjskole råder over en masse muligheder at tilbyde unge mennesker, og det ligner den korteste og mest idéele vej hvis man ønsker at arbejde med eliten. Uddannelsen på trænerakademiet vil tage mange år, hvis man ikke gik på højskolen. Interessen for Aalborg Sportshøjskoles ydelse er stigende, hvilket indikerer, at det er et attraktiv sted at være. Dette ses i lyset af ovenstående tekst, hvor det er tydeligt, at funktionaliteten er høj i form af uddannelse og et fælles mål om at gøre de unge klar til fremtidige udfordringer. Imagemæssigt forsøger man at signalere til pottentielle kunder/elever, at man er blandt Danmarks bedste idrætshøjskoler og det promoveres ved hjælp af budskabet: Vi står klar med Danmarks bedste trænere til at undervise dig. Side 15 af 56

17 Det er tydeligt, at Aalborg Sportshøjskole tror på egne evner fremfor at lade sig presse af alternative muligheder for de unge. Det ser ud til at Aalborg sportshøjskole kan tillade det, da det virker til at være et attraktivt sted for kunderne at være(se bilag 2 s. 40). Signalværdien i en konstant pris sender også et budskab om kvalitet, da man vil være tvunget ud i prisændring, hvis Aalborg Sportshøjskole klarede sig dårligt. Man er dog ekstremt afhængige af at bibeholde skolens gode ry og efterspørgsel, da det ellers kan blive svært i fremtiden, da det er en dyr ydelse, man køber. Aalborg Sportshøjskoles lokation er noget, man bevidst forsøger at markedsføre sig på, at man ligger i Aalborg midtby. Dette kan være en fordel for unge, som kommer langvejs fra. På den måde kan de opbygge et netværk, inden de starter på studie eller lignende. Reklamestrategien bærer præg af et mindre markedsføringsbudget (hvis man sammenligner med større virksomheder). Aalborg Sportshøjskole virker velovervejet i hele deres måde at markedsføre sig på. Skolen bruger virksomheder til at forbedre deres markedsføring, hvilket gør, at Aalborg Sportshøjskole er bedre etableret. Det fremstår positivt, at de ansatte har mulighed for at uddanne sig i samspil med deres arbejde. Aalborg Sportshøjskole har klare linjer for, hvem der er ansvarlig for hvad, hvilket er med til at give et bedre overblik for personalet, men det er også et godt signal at sende til den kommende elev. Denne analyse skulle gerne have givet et overblik over Aalborg Sportshøjskoles interne situation, og hvordan skolen fungerer. Som beskrevet tidligere kommer de sidste tre faser senere i rapporten, da analyserne ikke er foretaget endnu. Det bliver interessant at følge udviklingen, når der er blevet analyseret mere på andre parametrer løbende i opgaven. Side 16 af 56

18 7.0 Identificering af konkurrenter Aalborg Sportshøjkskole ønsker at få flere unge overbevist om at et højskoleophold er det rigtige at bruge deres sabbatår på. Langt det største antal af unge ønsker dog at bruge deres sabbatår på enten arbejde eller rejser(se bilag 3. s. 41). Når man typsik analyserer konkurrenter kigger man på virksomheder med samme ydelse. Dette gør sig dog ikke gældende for Aalborg Sportshøjskole. Her handler det først og fremmest om at få unge til at vælge et højskoleophold da dette ofte er det sværeste da det er relativt dyrt. Så hvilke konkurrenter står Aalborg Sportshøjskole egentlig over for? Det skal det følgende afsnit gerne kunne besvare. Følgende afsnit ser på de konkurrenter, som tilbyder nogenlunde samme ydelse som Aalborg Sportshøjskole. Først ses der på hvad Aalborg Sportshøjskole har at tilbyde. Aalborg Sportshøjskole Aalborg Sportshøjskole ugepris: 1475,- De har ikke patent på trænerakademi og derfor oplever mange en forvirring om hvorvidt der er niveauforskel på de forskellige højskoler. Eksempel: GIV (Viborg Højskole) tilbyder 43 ugers trænerakademi uddannelse. Denne uddannelse kan man erhverve sig hvis bare man tager sportsakademiet i et halvt år på Aalborg sportshøjskole. Mange højskoler tilbyder kortere perioder af kurser osv, hvilket gør det billigere. Valget bør derfor afhænge meget af hvad man vil efter højskole. Har man en plan om at blive træner, eller arbejde med sit fag på et højere niveau, så er det svært at komme udenom Aalborg Sportshøjskole. Side 17 af 56

19 7.1 Konkurrencesituationen Denne analyse skal give Aalborg Sportshøjskole et overblik over hvem deres konkurrenter er samt hvordan de opererer på markedet. Der analyseres i fire faser: Konkurrencebegrebet Brancheanalyse Konkurrencemæssige positioner Konkurrentanalyse Herudover skal det hjælpe Aalborg Sportshøjskole til at se hvordan de kan optimere deres strategi og markedsføring. Figur 3 snæver og bred konkurrence 7.2 Den snævre konkurrent I dette afsnit ses der på konkurrenter der operer inden for samme felt, samt hvad de tilbyder på deres linjer. Modellen hedder er anvendt efter bogen International markedsføring (Andersen et. al. 2011). I afnsittet vil der blive skrevet primær målgruppe dette er alderen år og dem som er i gang med en gymnasiel uddannelse. Den sekundære målgruppe er år og er folk som har været i arbejde. Målgruppen er fastlagt fra Aalborg Sportshøjskoles ledelse. Side 18 af 56

20 Nordjyllands idrætshøjskole: Det meste af personalet er veluddannet inden for deres fagområde hvilket er positivt. De har dog ikke tidligere eliteudøvere ansat hvilket Aalborg Sportshøjskole kan drage fordel af. Facillitetterne på skolen er udemærket og aktiviteterne er placeret tæt omkring 19. Hvis man skal træne er der ikke langt ud til banerne samt er der mange muligheder om aftenen for aktiviteter om aftenen. Alt efter hvad man vil med sit ophold så kan man tage 17 uger og dette passer med at du kan komme ind på en uddannelse om sommeren. Perioden er fra marts. På Aalborg sportshøjskole kan man også tage et kortere ophold men perioderne gør at der ingen mulighed er for at springe ud i videruddannelse efterfølgende. Perioden er typisk til December. Ugeprisen på NIH er 1400,- efter et halvår 1000,- Århus idrætshøjskole: Alt info er fundet på højskolens hjemmeside: Personaet ved man ikke meget om ud fra skolens hjemmeside 20. Der står hvad lærerne underviser i men intet om tidligere erfaringer. Dette trækker meget ned, da man som elev giver rigtig mange penge for at gå på idrætshøjskole og som så meget andet vil man gerne vide hvad man betaler for. Deres uddannelser ligner mest noget der minder om et kursus hvorefter man kan arbejde som instruktør. De anvender meget ironi i deres markedsføring hvilket altid opfattes forskelligt hos den enkelte. De bruger blandt andet denne sætning: Da vi har 20-25% internationale elever på hvert hold, kan man tage på jordomrejse og besøge IHAA venner efter opholdet - lyder det ikke rigtig kedeligt? På IHAA taler vi både dansk og engelsk Side 19 af 56

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media FORRETNING PÅ NETTET? E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER Hvad er formålet med webshoppen? Få del i kagen på nettet? Overflytte salg fra fysisk outlet, nå et andet marked med de samme varer, nå det samme marked

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere