REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT"

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Henrik Lindholm Kristiansen, Jakob Vedel, Janne Christiansen, Jette Gefke, John H. Simonsen, John Lundgreen, Mette Carstad, Mette Seiding, Niels von Buchwald, Niels Ingvartsen, Ole Bjørn Petersen, Sidse Grangaard, Troels Munk-Olsen Fraværende/Afbud : Birgit Brøndum, Jette Birkeskov Mogensen, Karin Niemann Christensen, Michael Larsen, Nina Holten Hansen, Pernille Herzberg, Susanne Kühl, Torben Vestergaard Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Politisk orientering, herunder orientering om halvårsregnskab Udskrivelse af repræsentantskabsvalg Uddannelsespolitik, temadrøftelse 5. Hvor langt er vi nået hvad er forbundets politiske mål de kommende år?, temadrøftelse 6. Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Britta Daugaard gjorde opmærksom på, at hun havde et punkt til dagsordenens pkt. 6 Eventuelt. Herefter godkendes dagsordenen. 2. POLITISK ORIENTERING POLITISK ORIENTERING FRA FORMAND, HERUNDER ORIENTERING OM LANDSMØDET DEN 17.DS. Mette Carstad åbnede mødet, idet hun konstaterede, at der var gået lang tid siden sidste ordinære Repræsentantskabsmøde den 25. april d.å. Politisk var der dog ikke sket så meget nyt ovenpå overenskomstforhandlingerne. I juli d.å. var arbejdsløshedsprocenten nede på 10,2 % og dette på trods af, at der var blevet uddannet 100 flere arkitekter end sidste år og at der er færre på arbejdsmarkedsordninger. Det betyder derfor, at der er blevet langt flere arkitektjobs og det er især det private arbejdsmarked udenfor tegnestuerne, der er vokset. I løbet af sommeren har forbundet haft besøg af de norske og svenske arkitektforbund. Det havde været spændende at udveksle erfaringer, især fandt Mette Carstad, at vi kunne have nytte af svenskernes erfaringer. En anden sag der havde rørt på sig hen over sommeren, var AA s forslag til en registreringsordning, hvor forbundet nu har meldt ud i Arkitekten, at vi er imod den foreslåede ordning. Arkitektforbundet mener, at det skal være en virksomhedsregistrering samt at den ikke skal være forankret i en privat forening. AA har fået nye direktør, arkitekt Henning Thomsen, som afløser Bente Beedholm. Også Danske Arkitektvirksomheder har fået ny direktør, cand.merc. Christian Lerche, som afløser Kjeld Møller. Formændene er i AA og Danske Arkitektvirksomheder er stadig de samme, men Gøsta Knudsen er på sidste år, da der skal vælges ny formand juni I f.m. Danske Ark overenskomsten pågår stadig detailforhandlinger med JA og IDA vedrørende dækningen af Aalborg ingeniørerne med arkitektspeciale samt landskabsarkitekterne. En intern mail fra os til AC ifm. med drøftelserne i AC mellem organisationerne, der har uddannelser under kulturministeriet, har skabt røre på både Kunstakademiet og på 2

3 Arkitektskolen i Aarhus, da AC har videresendt denne til Kulturministeriet, som så igen har sendt den til skolerne. Skolerne er vrede over, at vi i notatet har kaldt kandidaterne fra Aalborg uddannelsen for arkitekter samt, at vi aktivt er gået ind og har stillet nogle konkrete krav til uddannelsen. Forbundets kritik underbygges imidlertid af, at der i foråret er kommet en undersøgelse af beskæftigelsen for Kulturministeriets uddannelser, som viser, at det står dårligt til for arkitekterne og designerne - ja, i det hele taget for de kunstneriske fag.. Ved et møde på Akademiet med rektor og en repræsentant fra Århusskolen havde Mette Carstad og Ulrik Linvald påpeget, at vi som fagforbund nødvendigvis må forholde os til vore medlemmers situation på arbejdsmarkedet og den betinges i høj grad af netop uddannelsens kvalitet og bredde. Vi vil meget gerne samarbejde med skolerne, men kan selvfølgelig ikke blot underordne os deres synspunkter og interesser ukritisk. Vi har først og fremmest vore medlemmers interesser at varetage, og det agter vi fremdeles at gøre. Vi regner fortsat med, at et konstruktivt samarbejde med gensidig respekt for vore respektive opgaver udvikles fremover. I oplægget til den nye Finanslov for 2006 er forskningsbevillingerne ikke øget, da der afventes resultater fra Globaliseringsrådets og Velfærdskommissionens arbejder. AC har meldt kraftigt ud på socialdemokratiets forslag om reducering af efterlønnen, da man i deres forslag skal have været medlem i en a-kasse i 38 år for at have ret til efterløn. Vor fælles kritik fra AC handler om, at sådan virker det fleksible arbejdsmarked ikke og ingen akademiker vil med det forslag nogensinde kunne få ret til efterløn selvom akademikerne også har behov for at kunne gå på efterløn. Vidensarbejde er også nedslidende. Denne diskussion aktualiserer i øvrigt også, at forbundet, som tidligere drøftet, skal have formuleret en seniorpolitik. Det sidste nye forslag fra regeringen, som netop er sendt i høring, er en barselsfond på det private område. Forslaget går ud på, at alle arbejdsgivere skal betale 900 kr. om året pr. ansat. Og arbejdsgiveren får så en refusion op til 142 kr./timen pr. ansat i op til 26 uger. Dette forslag har Arkitektforbundet protesteret imod. Ingen arkitekt vil nogensinde kunne få glæde af det, idet der jo er langt fra en startløn på en tegnestue og så til de 142 kr. i timen, ligesom det også stadig vil være op til forhandling med arbejdsgiveren at få fuld løn under barslen. Konsekvensen kan være, at der ikke ansættes flere unge kvinder på tegnestuerne, at der ikke opnås højere sikkerhed for gravide og at der ikke bliver flere fædre på barselsorlov. Forbundet foreslår derfor en model baseret på indbetaling efter lønsum og refusion i forhold til den enkeltes løn. Nogle vil mene, at det fremsatte forslag trods alt er bedre end ingenting, hvilket Mette Carstad ikke kunne tilslutte sig. Bliver forslaget gennemført, vil det nemlig lægge låg på diskussionen i mange år fremover. Uanset hvad resultatet bliver, vil Arkitektforbundet fortsat kæmpe for ligestillingen og fuld løn til ansatte på barsel. Afslutningsvist mindede Mette Carstad Repræsentantskabet om, at opstilling til Repræsentantskabsvalget skal være sekretariatet i hænde senest den 26. september. 3

4 Herefter gav Mette Carstad ordet til Ulrik Linvald. Ulrik Linvald orienterede kort om det pænt stigende medlemstal. Der var nu blevet ansat en ekstra faglig sekretær i sekretariatet på det private område med start pr. 1. oktober d.å. Forbundets aktiviteter og opgaver er løbende vokset, ligesom det stigende medlemstal, ikke mindst mht. til de nye medlemskategorier som bl.a. selvstændige, kræver øget kompetence og kapacitet i sekretariat. Herefter forelagde Ulrik Linvald organisationsdiagram for sekretariatet, der viste den fremtidige organisatoriske opbygning og personaleallokering på områderne samt et hertil knyttet personaleressourcebudget for 2006 til Repræsentantskabet. Af ressourcebudgettet fremgår bl.a., at der mht. løntimeforbrug er afsat et forøget ressourceforbrug på informationsområdet, da området fremover også skal dække marketing, netværksdannelser og lokale aktiviteter. Til gengæld er ressourcerne til administration fortsat holdt på et minimum. Repræsentantskabet tilsluttede sig dette. Det nævntes i øvrigt, at når det nu havde været vist sig nødvendigt for forbundet at udgive eget medlemsblad, måtte det siges, at resultatet var blevet godt og at bladet havde fået en god og dygtig redaktør MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN, HERUNDER ORIENTERING OM HALVÅRSREGNSKAB 2005 Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at halvårsregnskabet for 2005 så nydeligt ud. De mange nye investeringer if. eget bogholderi, nyt medlemssystem, nyansættelser m.m. så ud over tilkomne senere reguleringer, som ikke kendtes på beslutningstidspunktet, også ud til stort set at holde. Der er sat mange aktiviteter i gang, men det ser ud til at budgettet balancerer og bliver lidt pænere end beregnet. Det havde dog ikke været billigt at etablere eget blad. På Repræsentantskabsmødet den 7. november d.å. vil det derfor i fm. fastsættelsen af budget 2006 være nødvendigt at tage stilling til en mindre kontingentforhøjelse efter 4 år med 0-stigning på kontingentet, ligesom Repræsentantskabet også skal forholde sig til abonnementstilskuddet til Arkitekten for ikke AAmedlemmer, der var vokset uventet meget i indeværende år. Ulrik Linvald oplyste supplerende, at problemet dels er, at forbundet betaler fuld abonnementspris, dels at medlemmer af både ARKITEKTFORBUNDET, der også er medlemmer af AA, i princippet betaler bladet for de medlemmer, som ikke er medlemmer af AA. Omkring den bortfaldne rabat, som i flg. det oplyste skyldes AA s indflydelse og alene gjaldt salg af abonnementer til ARKITEKTFORBUNDET, havde Forbundet prøvet sagen i Konkurrencerådet, der fandt det stærkt betænkeligt, men ikke havde kunnet gå ind i sagen pga. de foreningsmæssige forhold. Vedrørende spørgsmålet om betaling af abonnement for ikke-aa medlemmer, måtte det bero på en vurdering af marketingshensynet overfor økonomiske rimelighedsbetragtninger. 4

5 Repræsentantskabet drøftede herefter, om hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt, at forbundet fortsat giver tilskud til abonnement for Arkitekten. Der var meget delte meninger mht., hvorvidt der fortsat skulle ydes tilskud eller, om der alternativt skulle satses 100 % på eget medlemsblad. Endvidere drøftedes også studenterordningen. Den videre drøftelse heraf genoptages på Repræsentantskabsmødet den 7. november d.å. ifm. budgetfastsættelsen for UDSKRIVELSE AF REPRÆSENTANTSKABSVALG 2005 Sagsfremstilling: I henhold til forbundets vedtægter skal repræsentantskabet udskrive efterårets valg til repræsentantskabet. Valget er offentliggjort i sidst udkomne nummer af ARKFOKUS samt på Forbundets webside. Indstilling: Det indstilles, at Repræsentantskabet formelt udskriver ordinært valg til Repræsentantskabet til afholdelse i oktober kvartal efter gældende regler jf. offentliggørelsen i ARKFOKUS nr. 3, Mette Carstad opfordrede indledningsvist Repræsentantskabet at genopstille. Herefter orienterede hun om, at det nye Repræsentantskab indkaldes den første uge i det nye år til 1. Repræsentantskabsmøde, hvor Bestyrelsen vælges. Ulrik Linvald orienterede om, at det formelt er Repræsentantskabet som udskriver valget samt om, at sidste frist for anmeldelse af kandidatur omfattende programerklæring og foto er mandag den 26. september kl De siddende udvalg fortsætter indtil det nye Repræsentantskab er tiltrådt på dettes 1. møde i januar Mette Carstad anmodede herefter Repræsentantskabet om at udskrive valget iht. den foreliggende valgvedtægt. Repræsentantskabet godkendte dette. 4. UDDANNELSESPOLITIK - TEMADRØFTELSE Sagsfremstilling: Til Repræsentantskabets drøftelse vedlægges EAU-udvalgets oplæg til uddannelsespolitik for Forbundet. Næstformanden vil på mødet fremkomme med et kort oplæg til drøftelsen. 5

6 Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om det uddannelsespolitiske oplæg fra EAU-udvalget samt om, at der har været nogle gode diskussioner i udvalget, hvor der sidder en del unge Repræsentantskabsmedlemmer. Oplægget bærer derfor præg af den erfaring og viden, som de unge har bidraget med. Repræsentantskabet drøftede oplægget, herunder hvorledes forholdet mellem det kunstneriske/kreative versus det tekniske/erhvervsrettede indhold på arkitektuddannelsen skal vægtes, ligesom der efterlystes mere kontante prøvekrav. Af andre kommentarer nævntes, at en uddannelsespolitik også bør omfatte Ålborg-uddannelsen og til sin tid designerne samt at politikken skal gøres mere tidsneutral og at der mangler et afsnit om de gamle specialer. Hans Chr. Kirketerp-Møller takkede for gode kommentarer. Oplægget vil herefter blive tilrettet med de fremkomne bemærkninger, om end det nok ikke ville være muligt at gøre alle tilfredse. Siden hen kan der suppleres med Ålborg og designerne. Endvidere tilføjede han, at det under udarbejdelsen havde været et problem, at der ikke er nogen af de siddende Repræsentantskabsmedlemmer, som har gennemgået uddannelsen under den nye struktur. Der blev derfor rejst forslag om, at invitere nogle af de unge studerende med til en temadrøftelse om emnet fra alle skolerne. Mette Carstad sagde afslutningsvist, at Repræsentantskabet ville se frem til at læse næste version. 5. HVOR LANGT ER VI NÅET HVAD ER FORBUNDETS POLITISKE MÅL DE KOMMENDE ÅR? - TEMADRØFTELSE Sagsfremstilling: Formanden vil på mødet fremkomme med et oplæg til repræsentantskabets drøftelse hhv. af de opnåede resultater og mange nye tiltag såvel som af målene for forbundets politiske arbejde i de kommende år. Sp. 1. Ad. 1 Hvad er gået godt for ARKITEKTFORBUNDET i de forløbne år og hvad kunne være gjort bedre henholdsvis på det politiske område (repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes prioriteringer, arbejde, resultater og medlemskontakt) og på det sekretariatsmæssige område (medlemsservice og sagsbehandling, information, lokal bistand og kvalificerende service til politikerne/udvalgene)? Plus: Godt at der ikke har været fnidder/fnadder. Sekretariat fungerer nu godt. Medlemmerne serviceres professionelt. Medlemmerne informeres godt. Vi har fået flere medlemmer. Debatten er konstruktiv. Vision 2005 opnået. Formidlingen fungerer. Time/ressource system fungerer. 6

7 Minus: Lokalarbejdet forsvundet. Netværk ikke fungeret. Ikke informeret nok om kommunalreform. Sp. 2. Ad. 2. Sp. 3. Ad. 3. Sp. 4. Hvilke indsatsområder bør ARKITEKTFORBUNDET i særlig grad prioritere i de kommende år henholdsvis på det politiske og sekretariatsmæssige område? Gerne helt konkrete forslag. Netværk. Medlemsbladet. Rejsehold i f.m. kommunalreform. Evaluering af medlemsservice. Initiativ til netværk for arbejdsløse, TR ere og alm. medlemmer. Konkrete forslag til særlige enkeltstående og prioriterede politiske opgaver de næste 2 år? Strategi for OK-privat. Frikøb/beskyttelse i f.m. OK-forhandlinger. Barselsfond. Overenskomsten på det offentlige området. De øvrige private grupper kortlægges, hvem er de og hvad laver de? Konkrete forslag til særlige enkeltstående og prioriterede sekretariatsmæssige opgaver de næste 2 år? Ad. 4 Se besvarelse på spørgsmål 2 og Prøv at formulere 3 overordnede mål for ARKITEKTFORBUNDETs udvikling til de næste 5 år. Ad. 5. Bredt kontaktnet på tværs af fagbevægelse og arbejdsmarked opretholdes/dyrkes. Velfungerende sekretariat opretholdes. Sikre kvalificeret rekruttering til Repræsentantskabet, udvalg samt tillidsrepræsentanthvervet. 6. Hvad kan der gøres fra Forbundets side for at sikre, at ARKITEKTFORBUNDET fortsat vil kunne rekruttere det fornødne antal tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne og politikere til Forbundets politiske organer? Ad. 6. Ved at få lokalområderne med og netværkene op at stå. Politikere bør deltage i TRmøder Mette Carstad sagde, at det havde været spændende at høre tilbagemeldingen fra Repræsentantskabet. Forbundet havde haft succes med at lægge historien bag sig. Der er nu et godt arbejdsmiljø blandt politikerne og i sekretariatet. Adskillelsen fra AA er gået godt. Medlemsservicen kører godt. Nu skal det blot sikres, at den høje kvalitet holder. Mht. netværk og lokale aktiviteter, så må der gøres noget for at få aktiveret medlemmer længere ude i landet. Ulrik Linvald fandt, at de nye muligheder og rammer for lokalaktiviteter og netværk nok ikke var blevet formidlet godt nok. Det er næppe gået op for medlemmerne, hvor let det egentlig er at skabe lokal aktivitet under de nye regler og hvor fleksible mulighederne reelt er. Det var efter hans opfattelse derfor endnu lidt for tidligt at bedømme om rammerne er gode eller dårlige, men 7

8 der må i alle tilfælde markedsføres mere. P.t. var der dog så småt ved at komme flere og flere netværk i gang, bl.a. er man ved at oprette et netværk for ledige Århus arkitekter. Det vil dog nok også være nødvendigt at sende såvel politikere og medarbejdere ud fra sekretariatet til at lave møder, aktiviteter og starte selvstændige medlemsaktiviteter op lokalt. Mette Carstad fandt tilsvarende, at det bliver et af forbundets centrale indsatsområder og at der måtte afsættes flere ressourcer i en periode, men hvis det viser sig, at der stadig ingen interesse er selvom vi markedsfører, så må rammerne ændres. Enkelte Repræsentantskabsmedlemmer nævnte, at behovet for netværk heller ikke skulle overdrives. Der eksisterer mange netværk og mange af dem fungerer ikke. Lokale aktiviteter og møder arrangeret fra centralt hold er til gengæld nok en god idé. Samtidig pegedes dog også på, at man ikke skulle proppe aktiviteter ned i halsen på medlemmerne, hvis de ikke selv mente at have behov derfor. Interessen for faglige aktiviteter og fagpolitisk arbejde er generelt faldende, ikke blot blandt arkitekter. Ulrik Linvald var enig heri, IT-netværk er blot værktøjer. Han fandt dog ikke mindst i denne sammenhæng anledning til stærkt at anbefale politikerne at se på udviklingen i den fremtidige rekruttering, både til Repræsentantskab og ikke mindst TR ere, da der efter hans vurdering vil blive problemer hermed i de kommende år, som på flere områder vil kræve, at arbejdsformer og tænkning ifm. fagligt arbejde revideres. Erfaringerne fra samtlige faglige organisationer, både i AC, LO og FTF pegede i retning af en generel faldende interesse og vilje til at implicere sig i fagpolitisk arbejde, såvel som i at påtage sig TR-hvervet, der jo ellers er et bærende element i hele aftalesystemet. Mette Carstad rundede diskussionen af med at konstatere, at det ikke umiddelbart så ud til, at der skulle udarbejdes en decideret nybrydende vision 2011, men derimod at der skal satses at skabe målrettet udvikling og resultater på nogle væsentlige arbejdsområder. 6. EVENTUELT Britta Daugaard anbefalede et dialogredskab ved navn Senior på spil, der er udarbejdet i samarbejde med Personalechefer i Danmark. Spillet er udarbejdet med henblik på at sætte gang i senior-debatten ude på virksomhederne. Anne Scheffel / Mette Carstad 8

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere