Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET> e '.

3 _!redn1n~sdeklbret ion. ~ undertegnede zenif~edsråd tor ~lade-gærum so~ne freder herved i ~edfør af ~ l, a~k.2. 1 lov or.~natuxfredr~n& r~,. 140 af 7. maj 1937 på ilade præeteeidoedesve~ne me~ biraende v1rkrkin~ for nuværende og fcontid1ze ejere af d~n vræ$teenb~det ~11nørende ajendo~, matr. nr. l!,. Flade SOB;i.1J:I vestre del. J.ledem;;.BVnto, pa vedh d"cede _o:t"'tviste are~ler sdlede~ : l. It areal 1 IIVar.dvre,;cy..sskovenerr:lig H, don dt)l a1' VUU'_V,Ji,' ASvejen fra ~ær~voj til Vandv'~ kat. der al~indcli~ beru~eu ~o~ hulvejen. ~:realet frede1j B~edJa. at ;f'rednlzljen or..æat'ter bovoxninsen pa. bncce sider, mod øst i en afstand af 25 ro os mod Ve~Jl; i an afstand. nf 15 meter fra vejens cidte. linder iredni118en er oda'ttet 6 på vejens vestre 61de stående 20o-drise,gamle bøge O!I et såkaldt "TroJ.dtræ lf Let fredede skal bovores i den. nui,1"roror..deti1stnnd. Best emmelse o:, fje..."l:;.els af de af f;:'gunin~;c1i..oi::fattede træer, når 5t~danf jernelse skør..:ne.::;nødvendig' I tr[nff'e~ at frednit.i[;snævnet cit C~ forhandol/'redninzen akdj. ikke være til hinder for J at vejbanen pu hul vej- ~n forbedres, dog at forbedringen skal ~odkendew af frednir~sn8vn~t t eller at en..1{elte rette tx'~or r.;.el1er.~d.e kj:'oc;cdc veot tor hul- 'V'ejen e!:ter aftale med fredn1nesnrovnet fjernen for at f'oxj::ange 'levetiden tor de kt,. nbede e heåeant&al med. del via krat bevoxnillg un.:i.ddel bur t 0St i'or pr.. stegcrden i en bredde ai m Ob en længae a~ au. 20v m.mod øst 4' i. nr. d.. 41;.- / /j'tl(;"t

4 tlun...encle ud 1 et lidt breciere hedeareaj, bevokset 100<1.iJøg O&; et1ebra. 3. ~t med bøg og ene... bevokset areal i det nordøstli~e hjørne af prmstesåcdens jorder. ~e fredede arealer skal henlie;t:;e1 naturtilstand.,lredningon skal ikke være 'til hinder for, at uds1~tsødelfj8- serile bevoxnins eller træer, der generer eneberbuskene. fje.cnea eller hu.r.~;e~ned, dog at dette kun kan ~ke efter aftale med fredn1~anaovnet~ e ~I / r~l )'01"fredn1ngell krtwes 1rlgon ert-rtatn:1ll.f;_ Loklacationan vil være at tir.glyse pit. ajendodm~unrlaa'tr. nt'. 1~ Flade sogns vestre del. do~ udon uds1ft for me~ed$rådet og med raapekt af nu påtlvilende hæftelser oe a e.rv1t ut 1; er hvorod~ henvises t 11 t ir..sboe:en. Pfataleberettiget er.ft'edn~antl1vnet for.l.».jørr1ng;.mtsrådskre:\du og menish,ef1srmet for i~lade-lfm"umsogne hver fo4." sil;. '~,bllade oe; l.iærum meniehedsr åd t don 8. fe b:rl..w.j:19~5. i~ 1rna cjacobs en. Albert i,.)øx'erwen. Anna. Je~en. :I!hea åansen. Johann Ohr:iste~en* P.L;.l~iclsen. i.,;nr. Hanseu. carl Uhr1~ten8en. Aage "'teaex'. klarat1on. :Det fredede areal er indtegnet på veo.lagte kort t af hvilket en genpart henl:.nues på akt...l ~\ j,\redninganævnet for ujørring Amtsrådskred~, den 2B.februar 195~ Karsten. J.nr.2.G Det tiltrædes, at n8l"vlirenc1etredninssdeklarat10n t1ngl.ysea som oet'vitutst if t ende på matr.. nr. la Flade l;)obrlave~tre del. K1.rker:.1n1øtcr1et. den.20. juni

5 I Indført i Laebogen :t'or aotskreda Iir. 71, Jf.rederikenaVL.. A.;bs'taci ID.~ den l. Q'U&ust1955. " I, I, L Y s t ~ingbob ; FJ.ode...iærum, Akt: skab A nr K.l1.Hansen. oot..._...- Afskr1ftens rigt1~ed bekræftes.,prednin.gsnnnnet for.tljørr1nz ;~mt6:cådtolkt:eo.s,den 24. 8Ui;ust '\J~ '/. ~) ri

6 nl. fra Gæruml'1ark, '. "'- u... ~ø9 Cl9 E/Ze6ær ~''., l:roki l 1:2000 over 5 en del f / / / ~_. '2 l' CÅ- \ Q_ 1 \ C<....8p-y oyene6æ~\_c-,, -, ~::~~, _\~ \.t:,~::,., ~._.., "".

7 FREDNINGSNÆVNET>

8 ,!./ U D S K R I F T /9/ 1/; -f/j - af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds. Aar 19~5 den 19.November holdt Fredningsnævnet Møde paa Bechs Hotel i Frederikshavn. Til Stede var Formanden, Dommer Sthyr, samt Medlemmerne Amtsraadsmedlem Chr.Petersen og Togfører A.Jensen, Frederikshavn. Til Behandling forelaa Sagen angaaende Fredning af forskellige Bevoksninger ved Flade Præstegaard. For Frederikshavn Byraad møder Borgmester Fisker. For Naturfredningskomiteen i Frederikshavn møder Sparekassebogholder Damsgaard. Mellem Frederikshavn Byraad ~aa Frederikshavn Kommunes Vegne og Fredningsnævnet for Hjørring Amt blev o~rettet Forlig om Fredning af nogle Arealer i Vandværks skoven, saaledes: Den Del af Vandværksvejen fra Gærum Landevej til Vandværket, der almindelig benævnes som Hulvejen, fredes saaledes, at Fredningen omfatter Bevoksningen paa begge Sider i en Afstand af 25 m fra Vejens Midte. Under Fredningen er indbefattet 4 paa Vejens vestre Side staaende 200 aarige gamle Bøge samt et saakaldt "Troldtræ". Endvidere fredes en ved Hulvejens søndre Ende staaende Gru~pe af 8 store Bøge. Det fredede skal bevares i den nuværende Tilstand. Bestemmelse om Fjernelse af de af Frednineen omfattede Træer, naar saadan Fjernelse skønnes nødvendig, træffes af Fredningsnævnet efter Forhandling med Byraadet. Fredningsbestemmelsen skal ikke være til Hinder for, at Vejbanen paa Hulvejen forbedres, dog at Forbedringen skal godkendes af Fredningsnævnet. Der erlægges ingen Erstatning for btedningen, men dennes Genne. førelse sker uden Udgift for Frederikshavn Kommune. Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Hjørring Amt. For Frederikshavn Kommune For Hjørring Amts Fredning6~ nævn Sthyr D. C.Fisker

9 UDSKRIFT Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for af Hjørring Amtsraadskreds. Aar 1945 den 19.November holdt Fredningsnævnet Møde paa Bechs Hotel i Frederikshavn. Til Stede var Formanden, Dommer Sthyr, samt Medlemmerne Amtsraadsmedlem Chr.Fetersen og Togfører A.Jensen, Frederikshavn. Til Behandling forelaa Sagen angaaende Fredning af forskellige Bevoksninger ved Flade Præstegaard. For ~rederikshavn Byraad møder Borgmester Fisker. For Naturfredningskomiteen i Frederikshavn møder Sparekassebogholder Damsganrd. Derefter drøftedes Forslaget om Fredning af nogle Arealer af Flade Fræstegaardsjorder, og det vedtoges at oprette saalydende D e k l a r a t i o n om Fredning af l).et Hedeareal med delvis Kratbevoksning umiddelbart øst for Præstegaarden i en Bredde af m og en Længde af ea 200 m, mod øst mundende ud i et lidt bredere Hedeareal bevokset med Bøg og Enebær, 2) et med BØg og Enebær bevokset Areal i det nordøstlige Hjørne af ~~ade Præstegaard, begge Arealer er angivet paa det i Anledning af Fredningen udarbejdede Kort. De fredede Arealer skal henligge i Naturtjlstand. Der erlægges ingen Erstatning for Fredningen, men denne sker uden Udgift for Flade Præstegaard. Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Hjørring Amt. Sagen sluttet. Mødet hævet..... Sthyr

10 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

11 .,..,..... FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT, Gammel Torv 6, 9000 Aalborg. Telefon REG. HR. I O O I. O O Dato hr.sognepræst Bruce Steuer, Flade præstegård, Brønderslevvej 59, 9900 Frederikshavn. FS 18/93: Fældning af bøqetræ. e De har på Menighedsrådets vegne den 11. februar 1993 anmodet om fredningsnævnets godkendelse af, at et gammelt bøgetræ - det sydøstligste i en række træer omhandlet i deklaration lyst den 1. august fældes, idet der på grund af træets ælde er risiko for nedstyrtning af dele af træet. Fredningsnævnet kan herved godkende, at fældning finder sted. Afgørelsen er truffet i henhold til deklarationen og kan inden 4 u- ger påklages til Naturklagenævnet, der eventuelt kan henvise klagen til miljøministerens afgørelse. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Fældningen må ikke ske inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Sortsøe Jensen.,-~l \ ~ \\' \\..r-oqo) Ol I' l!' (.!.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993.

07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993. 07692.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00 Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord Domme Taksationskommissionen 13-12-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1985 Fredningsnævnet 12-06-1984 Kendelser

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 05536.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00 Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-06-1973 Fredningsnævnet 10-05-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere