LO vil begrænse brug af straffeattester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO vil begrænse brug af straffeattester"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser, der kan beskytte lønmodtagerne mod sortering. Færre revalideres I de seneste to år har kommunerne revalideret færre personer, som er i risiko for at ende på førtidspension. LO frygter, at kommunerne satser på de nemme sejre, og ikke giver de svageste en reel chance for at blive revalideret. Holdningen Der er behov for en offensiv finanslov, skriver LO s formand Hans Jensen. Ansættelsesret LO vil begrænse brug af straffeattester Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser, der kan beskytte lønmodtagerne mod denne form for sortering. Snagen i ansøgernes fortid er som regel irrelevant i forhold til det job, der skal besættes, og udviklingen går stik imod alle sunde principper om rummeligt arbejdsmarked og resocialisering. OvervŒgningssamfundet er truende n¾rt, advarer LO. Der er sket en n¾rmest eksplosiv v¾kst i brugen af straffeattester som led i ans¾ttelsesrunder, og samtidig fœr arbejdsgiverne stadig st rre bef jelser til at snage i ans geres fortid. Ð Der er tilf¾lde, hvor interessen for ans geres fortid er yderst velbegrundet. For eksempel er det forstœeligt, hvis man ikke nsker at ans¾tte en kasserer, der tidligere er straffet for berigelseskriminalitet. PŒ samme mœde har man ret til at v¾re bet¾nkelig ved en p¾dagog, der er d mt for p¾dofili. Men i langt de fleste tilf¾lde er interessen for at fœ en fuldst¾ndig pletfri person bœde hysterisk og irrelevant. Er man en dœrligere bager, fordi man engang har stjœlet en cykel, sp rger n¾stformand i LO, Tine Aurvig Br ndum. Ð Med det n¾rmest universelle krav om pletfri straffeattest begr¾nser man helt grundl st mange menneskers erhvervsmuligheder ganske alvorligt, og det strider mod alle principper om et rummeligt arbejdsmarked og resocialisering, pœpeger hun. Voldsom vækst Gennem de seneste Œr er der sket en voldsom v¾kst i udstedelsen af straffeattester. Det g¾lder bœde de sœkaldte private og offentlige straffeattester. De private straffeattester udstedes, nœr en borger hos den lokale politikreds beder om sin egen straffeattest. Der findes ingen landsd¾kkende Straffeattester udstedt af Kriminalregistret Udspil 9. august 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Kilde: Rigspolitiet

2 LO s nyhedsbrev side 2 statistik over denne type attester. Men en stikpr ve i tre af landets st rste politikredse viser en st t stigning. Hos Odense Politi udstedte man sœledes sidste Œr private straffeattester, hvilket er mere end en fordobling i forhold til de blot attester, som det odenseanske politi udstedte tre Œr tidligere. I en anden stor politikreds, rhus, har stigningen i samme periode v¾ret knap sœ stor Ð fra til Ð men noget tyder pœ, at v¾ksten for alvor vil tage fart i Œr, idet der i l bet af de f rste seks mœneder af 2001 er udstedt private straffeattester i rhus. OgsŒ hos Aalborg Politi har man oplevet, at stadig flere borgere har henvendt sig for at fœ udstedt en straffeattest. Stigningen har v¾ret fra til i perioden Og ogsœ her ser man, at udviklingen tilsyneladende tager yderligere fart i Œr, hvor der i de f rste seks mœneder er udstedt private straffeattester. Det er ikke altid, folk siger, hvad de skal bruge attesterne til. Men nœr de g r det, har det i alle de tre spurgte politikredse n¾sten udelukkende drejet sig om jobans gninger, lyder det fra de tre politikredse. Det offentlige fører an En tilsvarende stigning ser man, nœr det g¾lder de sœkaldte offentlige straffeattester, som udstedes af Rigspolitiet. If lge Rigspolitiets Kriminalregister blev det sidste Œr til i alt attester. En stigning pœ n¾sten 60 procent i forhold til de , der blev udstedt for bare tre Œr siden. If lge lederen af Kriminalregisteret, Lise-Lotte Christiansen, bliver omkring halvdelen af attesterne brugt som led i politiets efterforskning, mens den anden halvdel udstedes til offentlige myndigheder, der bruger attesterne i forbindelse med ans¾ttelsesrunder. Samtidig fœr bœde offentlige og private arbejdsgiverne stadig mere vidtgœende bef jelser til at kontrollere medarbejdere og ans gere. Straffeattester udstedt af politikredsene i Århus, Odense og Aalborg Århus: Odense: Aalborg: Kilde: Politikredsene i Århus, Odense og Aalborg

3 LO s nyhedsbrev side 3 I forœret vedtog et enigt Folketing en ¾ndring af loven om luftfart, der indeb¾rer, at ansatte i danske lufthavne nu skal kontrolleres og godkendes af politiet, hvor det tidligere kun gjaldt de ansatte, som foretager eftersyn af personer, gods og forsyninger pœ flypladserne. Ð Det virker fuldst¾ndig vanvittigt at kr¾ve sikkerhedskontrol af pizzabageren og salgsassistenten i parfumeafdelingen. FremgangsmŒden er helt forkert. Man b r kunne pœvise et behov for, at visse personalegrupper skal godkendes i stedet for at mist¾nkeligg re alle med nok sœ begr¾nset adgang i lufthavnene. Der er jo en yderst reel fare for, at man som arbejdsgiver i en lufthavn ikke vil beholde eller ans¾tte en medarbejder, hvis vedkommende ikke er fuldst¾ndig pletfri, siger Tine Aurvig Br ndum. Helt aktuelt er vi sœ pr¾senteret for det centrale advarselsregister over bortviste medarbejdere, som FDB har fœet godkendt i Datatilsynet. Her truer HK/Handel med retssag, hvis et medlem kommer i klemme. HK tror nemlig ikke pœ FDBÕs forsikringer om, at man godt kan blive ansat igen, selv om man stœr i registret Ð for hvorfor sœ registret? Trods godkendelsen tvivler HK/Handel ogsœ stadig pœ lovligheden af registret, og nsker det pr vet ved en domstol. Krav skal begrundes LO mener, at udviklingen er sœ alarmerende, at man nsker at fœ fastsat bestemmelser om, hvilke krav om registerudskrifter en arbejdsgiver kan stille. Krav om at se en straffeattest skal naturligvis v¾re begrundet i det job, som ans geren skal bestride. Ð Det mœ v¾re sœdan, at en arbejdsgiver skal kunne begrunde behovet for at se straffeattest. En sœdan begrundelse er der ikke for den meget kraftige stigning i brugen af straffeattester, vi ser i jeblikket. Der sker jo ikke flere uregelm¾ssigheder pœ arbejdspladserne, end der tidligere har gjort. Vi nsker ogsœ adgangen til at se en hel straffeattest afskaffet. Arbejdsgivere skal kun kunne fœ svar pœ relevante sp rgsmœl som for eksempel om en ans ger til jobbet som p¾dagogmedhj¾lper er straffet for misbrug af b rn, eller om ans geren til jobbet som bogholder er straffet for berigelseskriminalitet, siger Tine Aurvig Br ndum og peger samtidig pœ, at get kontrol via straffeattester let fœr karakter af snagen i ans gernes fortid, ligesom det gœr stik imod alle sunde principper om rummeligt arbejdsmarked og resocialisering af tidligere straffede. Aftale med DA I et fors g pœ at im degœ den stigende tendens til overvœgning indgik LO i forœret en aftale med DA om kontrolforanstaltninger pœ jobbet. Aftalen fastslœr, at kontrolforanstaltninger skal v¾re sagligt begrundede i driftsm¾ssige Œrsager og have et fornuftigt formœl. Den siger ogsœ, at arbejdsgiveren skal underrette l nmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger, senest to uger inden disse iv¾rks¾ttes. Aftalen havde baggrund i en faglig voldgift, der tillod et rederi at forlange urinpr ver af sine ansatte. Yderligere oplysninger: Advokat Jørgen Rønnow Bruun, LO, tlf Yderligere kommentarer: Næstformand i LO Tine Aurvig Brøndum, tlf

4 LO s nyhedsbrev side 4 Det rummelige arbejdsmarked Færre revalideres Indsatsen for at få syge og handicappede tilbage på arbejdsmarkedet er ved at gå i stå. I de seneste to år har kommunerne revalideret færre personer, som er i risiko for at ende på førtidspension. Samtidig er varigheden af de enkelte revalideringsforløb steget betydeligt. LO frygter på den baggrund, at kommunerne satser på de nemme sejre, og ikke giver de svageste en reel chance for at blive revalideret. Modtagere af revalideringsydelse personer Kilde: Danmarks Statistik Modtagere af løntilskud personer 12 helårspersoner helårspersoner 4 I perioden fra 1998 til 2000 er antallet af personer pœ revalidering faldet med 25 procent, samtidig med at den gennemsnitlige varighed af de enkelte revalideringsforl b er blevet op mod en tredjedel l¾ngere. If lge tal fra Danmarks Statistik modtog personer i l bet af 1998 revalideringsydelse eller direkte l ntilskud efter bestemmelser i aktivloven. I Œr 2000 var tallet faldet til Det voldsomme fald skyldes n¾sten udelukkende, at der blev f¾rre modtagere af revalideringsydelse, mens antallet af personer pœ l ntilskud holdt sig n¾sten konstant. Revalideringsydelsen gives typisk til personer, som gennemf rer et uddannelsesforl b, mens l ntilskud er forbeholdt kortere og mere praktisk betonede forl b. LO frygter pœ den baggrund, at kommunerne i stigende omfang lader de svageste i stikken og i stedet satser ensidigt pœ l¾ngerevarende uddannelsesrevalidering af de syge og handicappede, som har haft de bedste udsigter til igen at blive selvfors rgende. Logisk set skulle man nemlig forvente, at et faldende antal personer pœ revaliseringsydelse ville f re til, at flere blev fors rget via l ntilskud til svagere revalidender, som ikke har ressourcer til at gennemf re en egentlig omskoling. En forklaring pœ denne sk¾vhed er givetvis, at det ikke er lykkedes at skaffe de n dvendige antal revalideringstilbud med direkte tilknytning til arbejdsmarkedet Kilde: Danmarks Statistik 3 2 Fokus på de svageste LO opfordrer derfor kommuner og virksomheder til at ge opm¾rksomheden pœ de svageste revalidender. If lge LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert er det store sp rgsmœl, hvad der er blevet af de personer, som nu ikke l¾ngere modtager tilbud om revalidering. Ð Det er i sig selv positivt, at kommunerne lader til at have oprustet indsatsen for at uddanne og omskole folk pœ revalidering. Men hvis prisen er, at der samlet set bliver startet f¾rre revalideringsforl b, er det problematisk Ð for hvad bliver der sœ af restgruppen, sp rger Marie-Louise Knuppert. Et af svarene pœ det sp rgsmœl findes i det stigende antal langtidssyge, som fœr forl¾nget retten til sygedagpenge udover de 52 uger, som er fastsat i lovgivningen.

5 LO s nyhedsbrev side 5 Hvis kommunerne har sv¾rt ved at stable det n dvendige antal revalideringsforl b pœ benene, kan en n dl sning bestœ i at forl¾nge sygedagpengeperioden. Skær ikke i rettigheder Marie-Louise Knuppert undrer sig i den forbindelse over, at Dansk Arbejdsgiverforening pœ det seneste har fremstillet det som et selvst¾ndigt problem, at sœ mange langtidssyge fœr forl¾nget dagpengeretten af kommunerne. Ð Man m¾rker hensigten, og bliver forstemt. Arbejdsgiverne satser helt entydigt pœ, at kursen nu skal strammes for en af samfundets svageste grupper. I stedet for at sk¾re i rettighederne for de svageste mœ udfordringen v¾re at fœ bœde kommuner og virksomheder til at etablere revalideringstilbud i sœ god tid, at det slet ikke bliver n dvendigt at forl¾nge sygedagpengeperioden ud over de 52 uger. Hovedproblemet er ikke, at sygedagpengeperioden bliver forl¾nget, men at der ikke er nogen muligheder for at hj¾lpe de svageste, inden de nœr sœ langt ud i tovene, siger Marie-Louise Knuppert. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon Holdningen Behov for offensiv finanslov Af LOÕs formand Hans Jensen NŒr regeringen om en lille mœned freml¾gger sit forslag til n¾ste Œrs finanslov, kan man endnu en gang gl¾de sig over, at dansk konomi efter mere end syv gode Œr er bundsolid med stigende besk¾ftigelse, faldende ledighed og slidst¾rke overskud pœ bœde de offentlige finanser og betalingsbalancen. Samtidig er der styr pœ rente og inflation, stigende reall n og i det hele taget kontrol over de vigtigste elementer i samfunds konomien. Fra flere sider er det blevet fremf rt, at de udgiftskr¾vende konomiaftaler med amter og kommuner naturn dvendigt mœ f re til en stramning af finanspolitikken. Det er jeg ikke enig i. De massive bel b til nedbringelse af ventelister til sygehusene og forbedringer af folkeskolen udg r en moderat finanspolitisk lempelse, som er offensiv og mœlrettet befolkningens nsker. Det er godt gjort. Sp rgsmœlet er sœ, om finansloven skal indeholde en tilsvarende stramning. Det synes jeg ikke, der er behov for. De normale begrundelser for en stram finanspolitik vedr rer risikoen for overophedning af konomi og arbejdsmarked, inflationspres eller voksende udlandsg¾ld. Og der er jo netop ikke tegn i den retning. En lempelse af finanspolitikken skal ligesom konomiaftalerne med amter og kommuner v¾re mœlrettet og offensiv Ð netop fordi den ikke sker som en reaktion pœ konomiske svaghedstegn. Med andre ord er der ikke er behov for store udpumpninger af k bekraft til en kriseramt privat sektor, men blot et lille skub i den rigtige retning.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Skattesystemet er et af de hœndtag man kan dreje pœ, hvis man vil lempe finanspolitikken. I den seneste tid har en del debatt rer og organisationer ogsœ argumenteret for, at arbejdsstyrken kan ges ved at give skattelettelser. Jeg synes, at skattepolitikken skal tage dette med i betragtning, men der er et pœtr¾ngende behov for realisme i debatten. Indkomstskatterne pœvirker kun i meget begr¾nset omfang antallet af personer pœ arbejdsmarkedet. Der, hvor der kan v¾re en virkning, er pœ lysten til at arbejde ekstra for dem, som allerede er i besk¾ftigelse. Eksempelvis har vism¾ndene h¾vdet, at en stigning i gr¾nserne for, hvornœr man betaler mellemskat og topskat, vil ge arbejdsudbuddet svarende til personer. Det svarer til, at n¾sten 1 million mennesker skulle arbejde en time ekstra om ugen. SŒ kan enhver jo g re op med sig selv, om det virker realistisk. Efter min mening er tiltroen til at et lavere skattetryk kan fremtrylle en st rre arbejdsindsats st¾rkt overdrevet. T¾nk blot pœ, at marginalskatterne i de senere Œr er s¾nket betydeligt - over hele indkomstskalaen. Alligevel er den gennemsnitlige arbejdstid ikke vokset, og de fleste l nmodtagere har endda fœet ekstra ferie. Er der endelig brug for at s¾nke beskatningen af den sidst tjente krone er det f rst og fremmest i bunden af indkomstskalaen. Over lavtl nnede oplever nemlig sammensatte marginalskatter, som er v¾sentlig h jere end direkt rerne, fordi man foruden skattebetalingen modregnes i boligsikring eller b rnepasningstilskud. Dette skal ikke forstœs som en afvisning af h jere progressionsgr¾nser. For mig er det vigtigt at fokusere pœ almindelige menneskers vilkœr frem for forholdene for en meget begr¾nset gruppe af rige i toppen af indkomstskalaen. Men det mœ ikke samtidig undergrave muligheden for at finansiere velf¾rden. SŒ uanset hvordan man vender og drejer det, er skattesystemet Ð desv¾rre Ð ikke et hœndtag, som lynhurtigt kan speede arbejdsstyrken op, sœdan som det ellers er blevet popul¾rt at fremstille det. Vi kommer ikke uden om, at det store skub fremad i arbejdsstyrken kr¾ver et langt sejt tr¾k for at forebygge udst dning og g re arbejdsmarkedet mere rummeligt. Med en offensiv arbejdsmarkedspolitik og f rtidspensionsreformen har politikerne allerede gjort en v¾sentlig del af deres arbejde. Nu skal de gode intentioner f lges op i virkeligheden ude pœ arbejdspladserne. Man kan ikke lovgive sig til bedre integration af flygtninge og indvandrere, flere skœne- og fleksjob. Folketinget kan heller ikke vedtage, at nu skal alle over 50 Œr have en reel chance pœ arbejdsmarkedet. Men det det, som skal sikre fremtidens v¾kst i arbejdsstyrken Ð og dermed sikre velf¾rden for l nmodtagerne.

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2006

Dansk Økonomi Efterår 2006 Dansk Økonomi Efterår 2006 Konjunkturvurdering Finanspolitisk holdbarhed Fattigdom i Danmark Livsindkomster Danish Economy Autumn 2006 English Summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Det Økonomiske

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema......... side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere