\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S A A L B O R G. T E L E F O N (09] GIRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70"

Transkript

1 _ i * j M Q I I D L A N D S RETSSAGFflJRE R. M 0 D E R E T F O R H 0 J E S T E R E T. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. \ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S A A L B O R G. T E L E F O N (09] GIRO BK/ep. J.741/76. Denne vedtaegt lyses som byrde--pa. hy r af- de i.-ejen^;. ; dommen matr. nr. lo 1, Sohngaardsholm, under--aalborg 'jdrdfe'ri-- b.er ; liggende ved Riish0jparken 6, 8, lo, 12, 14V.':1.& og 18, ofirettede i alt 42 ejerlejligheder angivet med numrene-1-42 i anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder, udfasrdigetv af landinspek-? t0rfirmaet Hvims og Stockholm, Aalborg. Naarvaerende vedtaegt forpligter enhver nuvasrende ^sorh" seriere ejer af ejerlejligheder i den nasvnte ejendom, ogsa seldom. iejiig-." heden matte Vcere udlejet af ejeren. 2. / ' Sk0de pa en ejerle j lighed giver'med de af'disse' vedtasgter og den t i l enhver tid gseldende lovgivning flydende b'egraensninge'r end ejers radighed over den pagaeldende lejlighed, adgang1 t i l brug af de som fasllesrum udlagte ka*lder-, lofts- og trapperum," :faelles ' indretninger m.v. efter de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte retningslinier, jfr. 7 samt rettigheder og pligter som medlem af ejerforeningen, jfr Saer- og falles-ejendom. Med hensyn t i l den enkelte ejerlejligheds beliggenhed og udstraskning samt indehaverens anpartsvise ret t i l grunden, fffilles bestanddele, tilbeh0r m.v. som fastsat ved et fordelingstal henvises t i l den pa ejendommen tinglyste fortegnelse over ejer-

2 lejlighederne samt de over hver enkelt ejerlejlighed af landinspekt0ren udfasrdigede kort. De naevnte kort over hver enkelt ej erle j lighed er afg0rende for af grssnsningen mellem faelles- og saerejendom, saledes at det indre af hver ejerlejlighed samt dennes vinduer og d0re tilh0rer ejeren som saerejendom. Hovedforsyningsledninger t i l vand, gas og elektricitet m.v. samt baerende konstruktioner af betydning for hele ejendommen, som matte befinde sig indenfor e j erle j lighedens vaegge betragtes dog som faelles bestanddele, saledes at ejeren af den enkelte ejerlejlighed ikke eensidigt kan foretage forandring heri. Vasgge, loft og gulv der adskiller to ejerlejligheder betragtes som vaerende i sameje mellem ejerne af disse for sa vidt der ikke er tale om baerende konstruktioner af betydning for hele ejendommen. Grunden samt de pa denne vaerende indretninger samt de ^ dele af bygningerne og deres tilbeh0r der herefter hverken t i l - h0rer en enkelt ejerlejlighedsejer eller er i sameje mellem to ejerlejlighedsejere, det v i l isaer sige kaelder- loft- og trapperum, t i l - h0rer og administreres af ejerlej lighedsej erne i fasllesskab. (Ejerforeningen). U. Vedligeholdelse m.v. Udvendig vedligeholdelse foretages af ejerforeningen, medens den indvendige vedligeholdelse alene pahviler de enkelte ejere af ejerlejlighederne, hvorved bemaerkes at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling, hvidtning, men ogsa vedligeholdelse og fornyelse af gulve, d0re og alt ejerlejlig- hedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, vand-og gasledninger kort sagt alt hvad der er installeret indenfor ejerlejlighedens vasgge, hvorimod ejerforeningen s0rger for vedligeholdelse og fornyelse af ej erlej lighedernes faelles forsyningsledninger og faelles installationer udenfor ejerlejlighederne ind t i l disses forgreninger t i l den enkelte ejerlejlighed. Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at holde sin ejerlejlighed i en sadan vedligeholselsesstand, at der ikke paf0res de 0vrige ejere skade eller vaesentlig ulempe. Besstyrelsen for ejerforeningen er berettiget t i l efter beh0rigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes ejerlejligheder og kan skaffe sig adgang med henblik pa reparationer og lignende.

3 Hvis en ejerlejlighed groft fors0mmes t i l gene for de 0vrige beboere kan bestyrelsen for ej erf oreningen krasve forn0den vedligeholdelse og istandsaettelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sastte ejerlejligheden i stand for ejerens regning og om forn0dent s0ge fyldestg0relse i foreningens panteret, jfr. lo. 5. Ejerlejlighedsejerne ma ikke lade foretage aendringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiden af vinduernes traevaerk eller af de mod faelles rum vendende dele af d0re uden bestyrelsens samtykke. Reklmaer, skilte m.v. ma kun anbringes efter tilladelse af bestyrelsen for ejerforeningen. Senyttelse 6. af ejerlejlighederne. Ejerlejlighederne ma kun tjene t i l almindelig beboelse. Bestyrelsen kan dog tillade at en ejerlejlighed benyttes erhvervsmaessigt, f.eks. ved ud0velse af liberale erhverv som kontorer, eller andet der ikke er t i l gene for de 0vrige beboere- En sadan tilladelse kan altid tilbagekaldes med et rimeligt varsel. Ejerlejlighederne ma kun tjene t i l beboelse for een familie, idet udlejning af enkelte vaerelser t i l enlige logerende dog er tilladt. S^fremt en ejerlejlighedsejer helt eller delvis udlejer sin lejlighed er han overfor ejerforeningen ansvarlig for lejernes overholdelse af de for ejendommen gaeldende bestemmelser. En ejerlejligheds opdeling (udstykning) i flere selvstasndige ejerlejligheder kan kun ske med e j erf oreningens eenstemmige godkendelse. Benyttelse af faelles ejendom. 7. Grunden, de som faslles lokaliteter udlagte kaelder-, loftsog trapperum, faelles indretninger m.v. administrates af ejerforeningen, der med simpel flertal traeffer afg0relser om deres anvendelse. Til beslutning om betydelige nyinvesteringer, om vaesentlig forandring af faelles bestanddele og tilbeh0r eller om salg af vaesentli dele af disse krasves at to trediedele af de stemmeberettigede efter

4 fordelingstal stemmer herfor. Ejerf oreningen kan t i l naermere regulering af brugen af faslles ejendom i en husorden fastsaette almindelige ordensregler. Faelles udgifter m.v. 8. Faelles udgifter, herunder udgifter vedrtfrende grunden, vej- og kloakbidrag, f orsikringsprssmier og udgifter t i l administration og vedligeholdelse af faelles bestanddele og tilbeh^r udredes af ejerne af de enkelte ejerlejligheder i det indbyrdes forhold efter fordelingstal, jfr. den pa ejendommen tinglyste fortegnelse over ejerlejligheder. Udgifter vedr0rende de enkelte ejerlejligheders forbrug af elektricitet betales saerskilt af hver ejerlejlighedsejer. Medf^rer foranstaltninger som en ejer har foretaget sig i sin lejlighed for0gelse af de faelles udgifter, pahviler det ham at betale merudgiften. Udgifter t i l saerlige installationer, indretninger m.v., der kun er beregnet t i l brug for en del af ejerlejlighedsejerne, afholdes ikke af feellesskabet men af de pagasldende interesserede. 9. For de i 8 naevnte faelles udgifter hasfter ejerlej lighedsej erne personligt og solidarisk. Ved ejerskifte (betinget eller ubetinget sk0des anmeldelse t i l lysning) indtraeder k^beren af e j erle j ligheden x den til denne knyttede eventuelle gaeld t i l eller fordring pa faellesbkabet. ^ Saelgeren kan ikke kraave sin andel i grundfpnd, jfr. g 11, udbetalt og frig0res ikke for sit personlige ansvar for betaling af faellesudgifter f0r anmeldelsen af sk^sdet t i l lysning har fundet sted. Til daekning af faelles udgifter betaler ejerlej lighedsej erne i forhold t i l naevnte fordelingstal i fortegnelse over ejerlejligheder en ydelse hvis st0rrelse fastsaettes af administrator pa grundlag af et af ham udarbejdet driftsbudget. I tilfaslde af store uforudsete udgifter skal administrator vaere berettiget t i l at opkreeve en ekstraordineer ydelse. Administrators bestemmelser om ydelsernes fastsaettelse skal godkendes af bestyrelsen for ejerforeningen. Safremt bestyrelsen naegter at godkende administrators bestemmelser kan sp0rgsmalet af administrator indbringes for en generalforsamling i ejerforeningen. Den ordinasre ydelse erlaegges manedsvis forud.

5 BENT KINNERUP L A N D S R E T S S A Q F 0 R E R. M 0 D E R E T F O R H O JEST E RET. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S A A L B O R G, T E L E F O N (06) GIRO lo. Udstedelse af ejerpantebrev t i l sikkerhed. Til sikkerhed for betaling af de fornasvnte ydelser og i0vrigt for ethvert krav som ejerforeningen matte fa pa de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder hver ejerlejlighedsejer et ejerpantebrev, som henligger i ejerforeningen som handpant. St0rrelsen af ejerpantebrevet fastssettes af bestyrelsen for ejerforeningen ved udstedelse af f0rste sk0de pa ejerlejligheden. Ejerpantebrevet b0r t i l enhver tid svare t i l mindst 1 ars ydelse, hvorfor ejerforeningen kan beslutte en generel forh0jelse af ejerpantebrevene. Ejerpantebrevene skal respektere de prioriteter, som hviler pa ejerlejligheden ved udstedelse af det f0rste sk^de, og st0rst mulige lan af offentlige midler, herunder overformynderikreditforenings- sparekasse- og reallanefondsmidler t i l forh^jet rente og med statutmaessige forpligtelser. I tilfaelde af privat prioritering ka bestyrelsen tillade at ejerpantebrevene respekterer sadan, nar sikkerheden efter bestyrelsens sk0n ikke derved bringes i fare. 11. Grundfond. Bestyrelsen for ejerforeningen kan beslutte at der oprettes en grundf ond, hvis midler skal vaere t i l disposition t i l uforudseelige faellesudgifter. Medlemmerne bidrager hertil med et alrlargt bel0b pa kr. 10 gange fordelingstallet indtil fonden udg0r kr ,00. Bel0bet indsasttes pa en saerlig konto i bank eller sparekasse. Forbruges fondens midler helt eller delvis genindtraeder bidragspligten. 12. Ejerforeningen. Samtlige ej erlejlighedse j ere danner et faellesskab kaldet ejerforeningen, hvis formal er at administrere ejendommens faelles bestanddele, tilbeh0r m.v. og at varetage medlemmernes faelles interesser, derunder at s0rge for ro og orden i ejendommen og dennes

6 forsvarlige vedligeholdelse. Medlemsskab af ejerforeningen er pligtmaessigt og indtrasde den dag de pagaeldende ejeres sk^de, uanset om det er betinget, anmeldes t i l tinglysning. Samtidig oph^rer den tidligere ejers medlemsskab, jfr. dog 5 9 stk Generalforsamlingen- Ejerforeningens 0verste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinaire generalforsamling afholdes hvert ar i marts eller april maned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen vaelger selv sin dirigent. Dagsorden for den ordinaere generalforsamling skal omfatte f01gende punkter; 1. Bestyrelsens beretning for det forl^bne ar. 2. Fremleeggelse t i l godkendelse af arsregnskab med pategning af revisor. 3. Indkomne forslag. 4. Valg t i l bestyrelse og suppleant. 5. Eventuelt. Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Kommune. 14. Ekstraordinaer generalforsamling afholdes nar en tidligere generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst en fjerdedel af ejerlejlighedsejerne, eller administrator forlanger dette med angivelse af dagsorden. Indkaldelse t i l ekstraordincer generalforsamlinger skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. 15. og og Adgang t i l generalforsamlingen har foreningens medlemmer disses husstande, brugere af ejerlejligheder samt administrator revisor. Kun foreningens medlemmer (ejerlejlighedsejere) har stemmeret, Fordelingstallet angiver hvert enkelt medlems antal stemmer.

7 Hvor intet andet er fastsat i denne vedtaegt, jfr. 7, stk. 3, 21 og 22, traeffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stemmeret kan ud0ves ved fuldmagt t i l et myndigt ikke medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang t i l general f ors amiingen. Forslag, som 0nskes behandlet pa generalforsamlingen skal indsendes t i l bestyrelsens formand senest 8 dage forud for generalforsamlings afholdelse. Over det pa generalforsamlingen passerede f0res en protokol, som underskrives af dirigenten. Bestyrelsen. 17. Ejerforeningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der bestar af 3 medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vaelges for et ar ad gangen, Genvalg kan ske. Bestyrelsen vaelger selv sin formand blandt sine medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig nar mindst to medlemmer er t i l stede. Beslutninger traeffes ved simpel stemmef lerhed. Over bestyrelsens m0der f0res protokol som underskrives af de tilstedevaerende medlemmer. Foreningen tegnes af to af bestyrelsesmedlemmerne der kan substituere administrator. Bestyrelsen holder m0de nar et af bestyrelsesmedlemmerne krasver dette. Bestyrelsens beslutninger kan af ethvert medlem, som den vedr0rer, eller af administrator indankes for f0rstkommende ordinaere eller ekstraordinaere generalf orsamling- Anke har ikke opsasttende virkning for sa vidt angar bestyrelsens beslutninger, nar hele bestyrelsen er enig om beslutningen og om at den ikke taler udsasttelse. 18. Administrator. Ejendommens almindelige 0konomiske og juridiske forvaltning forestaes af en advokat. Administrator kan opsiges med 6 maneders skriftligt varsel nar generalforsamlingen med simpelt flertal traeffer beslutning herom. Administrator kan selv med 6 maneders varsel t i l en generalforsamling

8 0nske sig 10st fra hvervet. Disse frister gaelder dog ikke ved grov misligholdelse fra den anden parts side. Administrator er befuldmesgtiget t i l at handle pa foreningens vegne i alle forhold vedr0rende den daglige drift. Alle ind- og udbetalinger sker gennem administrator, der forestar kasse og bogholderi. Administrators honorar fas-tsaettes i henhold t i l de t i l enhver tid gaeldende takster for administration af faste ejendomme. Regnskab og revision. 19. Regnskabsaret er kalenderaret. F0rste regnskabsar dog fra den 1977 t i l den 31. deoember Administrator udfaerdiger arsregnskabet. Ejerforeningen antager en revisor t i l at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab forsynes med revisors pategning og udsendes t i l medlemmerne sammen med indkaldelsen t i l den ordineere generalforsamling. Misligholdelse. 2o. Safremt et medlem ikke betaler de i 8 omtalte ydelser eller i0vrigt ikke opfylder sine 0konomiske forpligtelser overfor foreningen eller groft tilsidesaetter sin vedligeholdelsespligt savel som hvis et medlem g0r sig skyldig i forhold, svarende t i l dem der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren t i l at ophasve lejemalet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren, og i tilfaelde af at ejerlejligheden er udlejet - lejeren uopholdeligt skal fraflytt ejerlejligheden. Opl0sning. 21. Opl0snihg af fasllesskabet kan kun finde sted med tilslutning fra samtlige ejerlejlighedsejere. 22. ndring af vedtaegterne Bestemmelserne i denne vedtaegt 1-3, 6-8, 12 og 2o-22 kan kun asndres ved aftale (eenstemmighed) mellem ejerlejlighedsejerne.

9 H M I m L a L A N DS R E T 5 S A G F 0 R E R - M O D E RET F O R H 0 J E S T E R E T. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. B t IN I l\ IN 1^1 ^Jm J O H N F. K E N N E D Y ' S F L A O S 1. B000 A A L B O R G. T E L E F O N (06) GIRO E De 0vrige bestemmelser kan aendres, safremt to trediedele af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Alle vedtaegt saendringer skal tinglyses. 23. Narvsrende vedtaegt ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f i 1 1 matr' lo 1, Sohngaardsholm under Aalborg jorder>( beliggende ved Riish0jparken 6-18 incl Aalborg., idet der med hensyn t i l de ejendommen pahvilende pantehaef telser, byrder og servitutter henvises t i l ejendommens blad i tingbogen. Pataleberettiget efter naervaerende vedtaegt er ejerforeningen Riish^jparken, Aalborg, ved bestyrelsen samt ethvert medlem af ej erforeningen. Aalborg, den 21. februar A. Enggaard Entrepreneur- og Bygningsfirma Aalborg A/J Som direkt^r: 7; Indfeft i dagbogen for Aalborg by-og herredsret B 'lit LY St

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere