Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011"

Transkript

1 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011

2 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Tlf.: Fax: Redaktion: Integrationsservice og Rostra Kommunikation A/S Oplag: Foto: Colourbox, Istockphoto Design: Essensen.com Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S De har bidraget til folderen: Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Frederikshavn Kommune ISS Facility Services Greve Kommune Kommunernes Landsforening (KL) Landsorganisationen i Danmark (LO) Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) Styrelsen for International Uddannelse (IU) Undervisningsministeriet (UVM) Vallensbæk Kommune Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

3 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis

4 4

5 Kompetencer i fokus Kompetenceafklaring er en kendt disciplin i det integrationsfaglige arbejde. Når nyankomne flygtninge og indvandrere får hurtig adgang til arbejdsmarkedet, gavner det integrationen. De tilegner sig det danske sprog. De bliver i stand til at forsørge sig selv. Deres ressourcer og kompetencer kommer det danske samfund og dem selv til gode. Vi vil med udsendelsen af denne inspirationsfolder slå et slag for kompetenceafklaring med afprøvede redskaber. Vi giver i folderen eksempler på, hvor det lykkes, og hvor det betaler sig. Folderen henvender sig først og fremmest til de kommunale medarbejdere, der arbejder med at sikre en tidlig og systematisk kompetenceafklaring af nyankomne flygtninge og indvandrere. De redskaber, den viden og de erfaringer, folderen præsenterer, rækker imidlertid også ud over introduktionsperioden for nyankomne flygtninge og indvandrere. De kan også tjene til inspiration i arbejdet med den videre dialog og løbende opfølgning sammen med borgeren. Det er den systematiske anvendelse af redskaberne og løbende dokumentation af borgerens kompetencer, som bidrager afgørende til at sikre grundlaget for det videre job- og uddannelsesvalg. Redskaberne og metoderne i folderen er kendte og har vist deres styrker over en årrække. Folderens bidrag fra en række professionelle aktører i kommuner, sprogcenter og virksomheder viser, at en styrket indsats for kompetenceafklaring kan betale sig. Det gør integrationsindsatsen mere effektiv til gavn for alle involverede. Integrationsservice introduktion til kompetenceafklaring Folderen er inddelt i fire afsnit: Baggrund Hvorfor kompetence afklaring? Teori Begrebsafklaring, metoder og redskaber Praktik Erfaringer fra kommuner, sprogcentre og virksomheder Lovgivning Integrationsloven, integrationskontrakten og opfølgning 5

6 Hvorfor kompetenceafklaring? > Fordi en tidlig og systematisk kompetenceafklaring baner vejen for nyankomne flygtninge og indvandreres indtræden på arbejdsmarkedet. Den synliggør borgernes kompetencer. Og den sikrer, at der bliver gjort brug af borgernes ressourcer til gavn for borgeren selv i samarbejde med arbejdspladser og uddannelsessteder. Du gør det sikkert allerede Kompetenceafklaring er en vurdering af, om borgerens kvalifikationer, kompetencer, adfærd og viden kan bruges i specifikke job. De fleste, der arbejder med integration, foretager den type vurderinger i deres dialog med nye borgere. Men du kan måske være mere systematisk Der findes en række redskaber, som kan bruges til at sikre systematik i kompetenceafklaringen. Erfaringer viser samtidig, at systematikken i sidste ende gør processen langt mere effektiv. Når systematikken sidder på rygraden, letter det arbejdet for sagsbehandleren. Vores erfaring er, at med en hurtig og målrettet indsats kommer borgeren hurtigere i beskæftigelse. Lyngby-Taarbæk Kommune De fleste ny ankomne udlændinge er fulde af motivation og engagement, når de lige har fået opholdstilladelsen. Rudersdal Kommune De gode erfaringer Fordelene ved systematisk kompetenceafklaring: Motivation og større selvværd hos borgeren Forventningsafstemning og dermed bedre jobmatch Brug af kompetencer og ressourcer tilegnet i hjemlandet Kvalitetssikring og systematik Grundlag for videre opkvalificering. Kilde: Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) 6

7 7 introduktion til kompetenceafklaring

8 Begrebsafklaring I arbejdet med kompetencer er det nyttigt at forstå og sondre mellem følgende begreber: Kompetenceafdækning: Når borgerens kvalifikationer beskrives og nedskrives. Kompetenceafdækningen kan for eksempel ske ved den første samtale med borgeren, hvor man afdækker borgerens uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kompetenceafklaring: Når der foretages en afklaring og afprøvning af borgerens faglige og personlige kompetencer. Det kan for eksempel ske via en praktisk afprøvning af borgerens kompetencer i en virksomhed. Kompetenceafklaringen skal tage hensyn til, hvilke fagområder borgeren har interesse og evne for. Den skal også afpasses de medbragte kompetencer, beskæftigelsesmulighederne i området og eventuelt borgerens personlige forhold. Kompetenceafklaring involverer også en formel del, hvor de faglige kompetencer vurderes og anerkendes i det formelle uddannelsessystem. Det kan være fra den skole, som borgeren modtager undervisning på, eksempelvis et AMU-center. Formel anerkendelse af udenlandske uddannelser står Styrelsen for International Uddannelse (IU) for. Kompetenceudvikling: Når borgeren udvikler sine kompetencer ved for eksempel sproglig eller faglig opkvalificering som led i beskæftigelsesindsatsen. Realkompetencevurdering: Realkompetencevurdering (RKV) i en uddannelse er en individuel vurdering af de af borgerens kompetencer, der svarer til de kompetencer, borgeren ellers kunne have tilegnet sig ved at gennemføre den pågældende uddannelse. I praksis foregår RKV på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder den uddannelse, for eksempel erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse, som borgeren ønsker sine kompetencer vurderet i forhold til. Målet med en RKV er, at borgerens realkompetencer anerkendes. Uddannelsesinstitutionen udsteder formelle uddannelsesbeviser og kompetencebevis for de kompetencer, som institutionen har vurderet, at borgeren allerede har. Med afsæt heri kan borgeren få tilpasset en efterfølgende uddannelse. Læs mere om realkompetencevurdering på Undervisningsministeriets hjemmeside og på Uddannelsesguiden 8

9 kompetenceafklaring i teorien kompetenceafklaring i teorien Styrelsen for International Uddannelse Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet foretager vurdering af formelle udenlandske uddannelser. Styrelsen for International Uddannelse tager ved vurderingen stilling til, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark, dvs. uddannelsesniveau og så vidt muligt fagområde. Styrelsen er desuden et videnscenter, der kan rådgive om anerkendelse af udenlandske eksamenspapirer. Læs mere på 9

10 Konkrete metoder og redskaber til kompetenceafklaring > trappemodellen Den ideelle proces til arbejdsmarkedsintegration Trappemodellen sikrer en hurtig og fleksibel integration på arbejdsmarkedet samtidig med, at den indeholder et udviklingsforløb for den enkelte. Modellen er et styringsværktøj for den lediges vej mod beskæftigelse. Den består af fire trin, der følger de centrale redskaber i integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Midlet er faglig og sproglig opkvalificering, hurtig kompetenceafklaring og fleksibel danskundervisning. Det er vigtigt, at kompetenceafklaringen iværksættes i den første fase af modellen. I de næste faser er det vigtigt med opfølgning og evaluering med udgangspunkt i den oprindelige kompetenceafklaring. Man kan tale om løbende kompetenceafklaring helt frem til den endelige ansættelse. Vejen til ordinær beskæftigelse afhænger af den enkeltes behov og kompetencer. Ikke alle vil have behov for at gøre brug af alle trin i trappemodellen. Nogle vil kunne gå direkte til ordinær beskæftigelse måske med en kort virksomhedspraktik. Andre har brug for længere perioder på de enkelte trin. Læs mere Læs mere om trappemodellen og kompetenceafklaring på metoder/vaerktoejer.aspx. Arbejdsmarkedsintegration Ansættelse på normale vilkår Ansættelse med løntilskud Virksomheds praktik Rekruttering, fastholdelse og optræning. Vejledning og opkvalificering Opkvalificering, kom - petenceafklaring, jobsøgning, basalt dansk. Introduktion til arbej dspladsen, afdækning af beskæftigelses formål, tilegnelse af sociale og faglige kompetencer. 10

11 > afklaringsforløbet Den gode proces frem mod beskæftigelse Et typisk afklaringsforløb trin for trin: 1. Virksomhedskonsulenten gennemgår systematisk borgerens nuværende og potentielle kompetencer. Dette bør dokumenteres i integrationskontrakten. 2. Virksomhedskonsulenten iværksætter den nødvendige kompetenceudvikling eksempelvis danskundervisning. Virksomhedskonsulenten kan tage udgangspunkt i kompetencekortet. Virksomhedskonsulenten bruger også kompetenceafklaringen til at finde den helt rigtige praktikplads og kontakter virksomheden. 3. Der afholdes en jobsamtale og præsentation i virksomheden. Virksomhed, virksomhedskonsulent og borger deltager. 4. Virksomhedskonsulenten orienterer om den konkrete afklaring, og hvad den skal indeholde i relation til almene, faglige, personlige og sproglige kompetencer. Dette noteres i en afklaringsskabelon. Det aftales også nærmere, hvornår og hvordan der skal meldes tilbage. 5. Efter afsluttet afklaringsforløb giver virksomheden en tilbagemelding til jobcentret. Tilbagemeldingen følger det, der er aftalt i afklaringsskabelonen. 6. Virksomhedens tilbagemeldinger anvendes af virksomhedskonsulenten og borgeren i det videre integrationsforløb. Borgeren har også mulighed for at vælge, hvilke af virksomhedens tilbagemeldinger der skal bruges til at lave det endelige kompetencekort. kompetenceafklaring i teorien Motivationssamtaler og opfølgning er vigtige gennem hele processen hele tiden med tilpasning af mål i forhold til færdigheder. Vallensbæk Kommune Kompetenceafklaring Der bør være fokus på, at løbende kompetenceafklaring foregår i tilknytning til en konkret arbejdsplads Her bliver kvalifikationer og kompetencer afprøvet i praksis Her får borgeren introduktion til kultur- og arbejdsforhold på danske virksomheder Her får borgeren introduktion til en eller flere brancher Her får borgeren sproglig og faglig opkvalificering. 11

12 > redskab 1 Afklaringsskabelonen Afklaringsskabelonen henvender sig til jobcentre, andre aktører samt uddannelsesinstitutioner, der har fået tildelt myndighedsrollen. Afklaringsskabelonen er et redskab, der kan anvendes til at systematisere afklaringen af flygtninge og indvandreres kompetencer. Det vil sige, at afklaringsskabelonen kan være med til at guide samtaleforløbet med borgeren. Afklaringsskabelonen udfyldes i et samarbejde mellem myndigheden, borgeren og evt. virksomheden, hvor det besluttes, hvilke kompetencer der skal afklares. Derefter udleveres skabelonen til virksomheden, hvor selve kompetenceafklaringen vil finde sted, så virksomheden ved, hvilke evner den skal vurdere. Herved kvalitetssikres praktikforløbet. Målet med virksomhedsopholdet er klart for alle parter, hvilket fremmer udbyttet og sikrer, at der evalueres på, hvad der kom ud af forløbet. Læs mere om afklaringsskabelonen på Vi lægger vægt på tæt kontakt til praktikstederne. I forvejen aftaler vi, hvem der er praktikantens og jobcenterets kontaktpersoner i hverdagen Frederikshavn Kommune Tolkning og kompetenceafklaring Kompetenceafklaring tidligt i integrationsforløbet har en positiv virkning på det videre arbejde med en fremadrettet job- eller uddannelsesplan. Udfordringen ved at gennemføre afklaringsforløbet tidligt i integrationsforløbet er, at deltagerne ofte har svage sproglige kompetencer og derfor har svært ved at følge instruktioner og arbejdsgange i afklaringen. Undersøgelser peger på, at anvendelsen af tolke fremmer det fulde udbytte af forløbet. Anbefalinger: Lav altid en konkret vurdering af behovet for tolkebistand Brug professionelt uddannet tolk, og undgå derved at afklare tolken frem for borgeren. Læs mere i håndbog om tolkning i den kommunale indsats på 12

13 kompetenceafklaring i teorien Traumer og kompetenceafklaring Anbefalinger: Kombinerede, individuelt tilrettelagte forløb virker Systematisk og praksisnær kompetenceafklaring Brug en tovholder, og sørg for tæt opfølgning Anvend mentorer. At kompetenceafklare flygtninge med traumer er en særlig udfordring, som kræver viden og hensynstagen. Arbejde kan nemlig have en positiv, helende effekt for traumatiserede mennesker. Det at være traumatiseret er ikke en statisk situation, der ikke kan ændres. Det er et samspil mellem følgevirkninger efter traumer, den sociale og familiemæssige situation og tilførsel af nye personlige ressourcer. Kompetenceafklaring skal derfor ikke kun afklare de barrierer, der forhindrer borgeren i at bruge sine kompetencer. Den skal også klarlægge om, og hvordan man kan nedbringe disse barrierer. Læs mere på Læs vejledningen Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv, som ligger på 13

14 > redskab 2 Kompetencekortet fokus på kompetencer Arbejdsmarkedsstyrelsen står bag udviklingen af kompetencekortet som et skriftligt bevis på den enkelte borgers kompetencer. Borgeren kan benytte kortet til jobsøgning og dialog om videre opkvalificering. Kompetencekortet er udviklet til at sikre kompetenceafklaring for ledige borgere, der eksempelvis ikke har dokumentation for medbragte kompetencer eller ikke har udnyttet tidligere opnåede kvalifikationer. Kompetencekortet ligger frit tilgængeligt for kommuner, virksomheder, sprogcentre, borgere og andre aktører, der arbejder med kompetenceafklaringen af ledige. Kompetencekortet og afklaringsskabelonen er elektroniske redskaber, som borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder kan få adgang til. Læs mere om kompetencekortet og se de elektroniske redskaber på Systematisk kortlægning Kompetencekortet udvikles på baggrund af afklaringsskabelonen. Her listes systematisk borgerens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer. Herunder også den viden, erfaring og de kompetencer, borgeren har fra en uddannelse fra hjemlandet. Der er fokus på det, der er relevant for det konkrete praktikjob og ordinære job. Kortet kan løbende opdateres, når borgeren tilegner sig nye kompetencer. Den KompetenceKortet Læs mere om brugen af kompetencekortet på Kompetenceafklaring, AMS Side 1 af 3 Kompetenceafklaring, AMS Side 1 af 3 Navn Osman Halovic Fødselsdato Afklaringssted Erhverv Erhvervsskolen Lollandia Murerfaget Fiktivt eksempel 14 Faglige kompetencer Supplerende udtalelse: Osman Halovic udfører udkradsning og fugearbejde, og har kendskab til fugens betydning for Almene kompetencer murværkets tæthed og udseende på tilfredsstillende vis. Navn Osman Halovic Fødselsdato Afklaringssted Erhverv Murværkskonstruktioner Erhvervsskolen Lollandia Supplerende udtalelse: Osman Halovic er i stand til at udføre murværkskonstruktioner på tilfredstillende vis, både Faglige kompetencer vurderet i forhold til reparationsarbejde og nybyggeri. Han forstår den nødvendige tilrettelæggelse og betydningen heraf, for gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt. Murerfaget Pudsearbejde og overfladebehandling Tilfredsstillende Murværkskonstruktioner Tilfredsstillende Supplerende udtalelse: Supplerende udtalelse: Osman Halovic har flair for pudsearbejde og er i stand til at vurdere underlag for puds samt Osman Halovic er i stand til at udføre murværkskonstruktioner på tilfredstillende vis, både nødvendigheden af forudgående behandling. Han har kendskab til pudsearbejdets betydning for vurderet i forhold til reparationsarbejde og nybyggeri. Han forstår den nødvendige efterfølgende behandlinger såsom tapetsering og fliseopsætning, og kan udtage og sammesætte tilrettelæggelse og betydningen heraf, for gennemførelsen og kvaliteten af det færdige produkt. de materialer der indgår i forskellige typer puds- og overfladebehandling på nybyggeri. Pudsearbejde og overfladebehandling Supplerende udtalelse: Osman Halovic har flair for pudsearbejde og er i stand til at vurdere underlag for puds samt nødvendigheden af forudgående behandling. Han har kendskab til pudsearbejdets betydning for efterfølgende behandlinger såsom tapetsering og fliseopsætning, og kan udtage og sammesætte de materialer der indgår i forskellige typer puds- og overfladebehandling på nybyggeri. Fugearbejde Fiktivt eksempel Fugearbejde Tilfredsstillende Tilfredsstillende Gulv og flisearbejde Tilfredsstillende Supplerende udtalelse: Tilfredsstillende Tilfredsstillende Osman Halovic udfører udkradsning og fugearbejde, og har kendskab til fugens betydning for murværkets tæthed og udseende på tilfredsstillende vis. Gulv og flisearbejde Tilfredsstillende

15 systematiske brug af kortet sikrer et opdateret og retvisende billede af borgerens forudsætninger. Oplysningerne kan samtidig ajourføres i integrationskontrakten. Kompetencekortet er et bevis på det, borgeren kan med en reference fra en dansk arbejdsgiver. Måske er det første gang, borgeren får et skriftlig bevis på, hvad han eller hun kan. Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Rådgivning om kompetencekortet Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) har ekspertise i kompetenceafklaringsredskaber og bistår jobcentrene med rådgivning om brugen af Kompetencekortet indenfor rammerne af SEBI s årlige indsatsområder. SEBI har også viden om og erfaring med den konkrete implementering i jobcentrene. Læs mere om SEBI på kompetenceafklaring i teorien Progressionskortet med inspiration fra kompetencekortet i Greve Kommune Med inspiration fra kompetencekortet har Greve Kommune i samarbejde med analysebureauet LG Insight udviklet et progressionskort. Med progressionskortet kan man løbende måle og teste de lediges kompetencer inden for kategorier som personlige kompetencer, faglige kompetencer og sociale kompetencer. Hvert kompetenceområde i progressionskortet er tillagt en vægtningsværdi i forhold til forholdets betydning på arbejdsmarkedet. Resultaterne er derved kvantificerbare, hvorved hver ledig eller grupper af ledige kan måles på progression og afstande til arbejdsmarkedet. Du kan læse mere og finde kontaktoplysningerne på projektlederen på 15

16 Kompetenceafklaring i praksis kommuner Fem gode råd fra fire kommuner Sæt ind fra starten: En tidlig og målrettet indsats giver de bedste resultater. Kompetenceafklaring skal påbegyndes allerede ved den første samtale med borgeren og dokumenteres i integrationskontrakten. Vær systematisk: Systematisk kompetenceafklaring kortlægger borgerens individuelle evner og sikrer, at erfaringer og uddannelse fra hjemlandet tages med i betragtningen. På den måde øges muligheden for at finde det helt rigtige praktiksted fra starten. Motivér: De fleste borgere er motiverede og engagerede det skal holdes ved lige. Opfølgning, tæt kontakt, motivationssamtaler og mentorordninger kan bidrage. Der skal altid sættes realistiske mål, som kan justeres undervejs i processen. Fokus på ressourcerne: Kompetenceafklaring sætter fokus på mulighederne borgerens reelle evner i stedet for begrænsningerne. Det motiverer borgeren til at deltage aktivt. Opsøg virksomheder: Det betaler sig at knytte kontakter til virksomheder i lokalområdet. Det giver det bedste udgangspunkt, når man skal finde den rigtige praktikplads til den enkelte borger. Når praktikken er i gang, gavner det at holde tæt kontakt til virksomheden. Det er samtidig nyttigt at finde praktikpladser, hvor borgerens danskkundskaber forbedres. Fire kommuner i Danmark deler deres erfaringer Vi har bedt fire kommuner om at dele deres gode erfaringer og eksempler, som kan inspirere. De gode råd kommer fra Frederikshavn, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Vallensbæk Kommune. Lægedanskkurser Lægedanskkurser er ikke et fast tilbud noget sted, men et godt ad hoc-tilbud, der bliver etableret i samarbejde mellem sprogcentre og sygehusene. Yderligere oplysninger om lægedanskkurser findes på i publikationen Lægedansk. 16

17 Et eksempel fra en kommune Motivationen var vigtigst Mariam, 33 år, fra Afghanistan, flygtning. Mariam er uddannet læge i Afghanistan. Efter at have fået asyl i Danmark, vil hun gerne i gang med at arbejde som læge hurtigst muligt. Der er to vigtige barrierer: Eksamensbeviserne fra Afghanistan skal godkendes, og Mariam skal lære dansk. Hun har også mindre psykiske problemer, men gennem kompetenceafklaringen bliver det klart, at dette ikke er hovedudfordringen. Mariams motivation er fra starten helt i top. Eksamensbeviserne bliver hurtigt godkendt. Til gengæld kommer det danske sprog til at give Mariam udfordringer. I integrationskontrakten aftales det med Mariam, at hun skal satse på at få en relevant beskæftigelsesrettet praktik på et hospital så hurtigt som muligt. Mariam starter til danskundervisning på sprogcentret og begynder i sprogpraktik på et plejehjem. På sprogcentret, hvor Mariam går på Danskuddannelse 3, er man bekymret for Mariams manglende sproglige progression. Derfor bliver hun omplaceret til Danskuddannelse 2. Som undervisningen lokalt er tilrettelagt, går hun imidlertid glip af at deltage i et særligt tilbud om lægefaglig danskundervisning. Mariam håber stadig på at komme til at fungere som læge i Danmark. Derfor tilbyder sprogcentret Mariam eneundervisning i dansk. Hun er selv meget aktiv i sin praktiksøgning og finder selv en praktikplads på et hospital. Men der er stadig problemer med at tale dansk og forstå kolleger og patienter også i næste praktikplads på et andet hospital. Mariam går i denne periode fortsat på Danskuddannelse 2 og deltager heller ikke i særligt tilrettelagt lægefagligt dansk. Det er indlysende, at der må findes en løsning på denne udfordring. I tråd med aftalen om at følge Mariams situation tæt kontakter jobcentret sprogcentret. I lyset af den ændrede situation, hvor Mariam er kommet i en relevant beskæftigelsesrettet praktik, flytter de hende tilbage på Danskuddannelse 3 og det særlige lægedanskforløb. Mariam oplever nu en klar sammenhæng mellem målene for hendes dansksproglige færdigheder og kompetencer og den aktuelle praktik. Herefter er historien en succes. Mariam starter som reservelæge på korte kontrakter på to sygehuse. Og endelig får hun fast ansættelse på et tredje sygehus. Mariams motivation og engagement og en håndholdt kompetenceafklaringsindsats med fokus på Mariams meget stærke side, nemlig hendes store motivation og handlekraft, hjalp hende på vej. kompetenceafklaring i praksis 17

18 Mentorordning er et af de bedste redskaber vi har, når en af vores borger skal introduceres og/eller fastholdes på arbejdsmarkedet. Rudersdal Kommune Vi lægger vægt på, at det skal være let at kontakte de relevante integrationsmedarbejdere. Åbenhed og træfbarhed er nøgleord. Frederikshavn Kommune Borgerens forventninger er ofte alt for høje i forhold til de reelle muligheder, der er på arbejdsmarkedet. Vores opgave er, at holde deres motivation ved lige. Vallensbæk Kommune Takket være gode kontakter til virksomheder i området finder vi altid passende praktiksteder. Lyngby-Taarbæk Kommune Sprogpraktik I en sprogpraktik er der først og fremmest fokus på at bruge sproget. Det er det vigtigste. Men samtidig er det relevant at finde et arbejdsfelt, som grænser op til det job, der er det endelige mål. Hvis du arbejder med eller skal til at arbejde med sprogpraktik for voksne flygtninge og indvandrere, kan du med fordel læse: Vejledningen og inspirationshæftet Den gode praktik idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik på 18

19 Et eksempel fra en kommune Et lille skub i den rigtige retning Karev, 18 år, fra Albanien, asyl som uledsaget mindreårig. Karev har boet et par år i Danmark. Han taler godt dansk, han elsker sport, og han har gode venner, der er i arbejde. Men han er selv droppet ud af Teknisk Skole, og efter nogle måneder som servicemedarbejder i Fakta og Netto vil Karev gerne have hjælp til at få et andet arbejde. Han kedede sig i butikkerne vil meget hellere bruge kroppen og også gerne køre bil. Da praktikperioden udløber, får Karev tre måneders ansættelse med løntilskud hos flyttefirmaet. Til slut får han fast ansættelse i firmaet. Alle i flyttefirmaet er glade for Karev. De ser ham kort på kontoret om morgenen, og resten af dagen er han ude at knokle. De er tilfredse med Karevs indsats, selv om han stadig mangler rutine. Karev selv synes, det er hårdt men han knokler på. Et skub i den rigtige retning og hjælp til at få et arbejde, der interesserer ham, har givet ham både fast arbejde og egen indtjening. kompetenceafklaring i praksis For at sikre en systematisk kompetenceafklaring bliver Karev tilknyttet et afklarings- og vejledningsforløb på 30 timer per uge, bl.a. med coaching-samtaler. Som resultat får Karev praktikplads i et flyttefirma. Kompetencekortet og en jobsamtale bliver brugt til at sikre forventningsafstemning. Det bliver klarlagt, hvilke kompetencer jobcentret og Karev gerne vil have afklaret og hvad flyttefirmaet mener, er vigtige kompetencer at have i jobbet. De relevante kompetencer afkrydses i skabelonen. Det bliver også aftalt, hvornår og hvordan der skal meldes tilbage.i firmaet er der en ung medarbejder, der taler Karevs sprog, og der er god kemi mellem Karev og ejeren af firmaet. Dette giver Karev en tryghed, og han glæder sig meget til at starte. Herefter starter Karev i virksomhedspraktik. Karev tager samtidig kørekort. Danskuddannelse Virksomheden kan etablere danskuddannelse og intro-dansk efter de gældende regler om danskuddannelse. Virksomheder kan endvidere søge tilskud fra puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk efter retningslinjer, der kan findes på God praksis Vejledningen God praksis i arbejdsmarkedsdansk et katalog, som henvender sig til virksomheder, jobcentre og sprogcentre, på 19

20 Kompetenceafklaring i praksis sprogcenter Fem gode råd fra VSK Benyt flere tilgange: Den bedste kompetenceafklaring sker som en kombination af gruppevejledning og individuel vejledning. Den individuelle vejledning og kompetenceafklaring er nødvendig. Men troen på egne kompetencer, idéer til at afprøve nye brancher og overvejelser om uddannelse opstår i lige så høj grad igennem undervisning, samvær og den gensidige inspiration på undervisningsholdene. Sæt ord på: Kompetenceafklaring er et meget abstrakt begreb. Derfor skal kompetenceafklaringen altid have et konkret afsæt, så det giver mening for borgeren. Stil meget konkrete spørgsmål: Hvad var dine arbejdsopgaver? Hvad skulle man gøre for at være god til det arbejde? Hvad var du god til? Også i forhold til de forskellige jobtyper skal der fokuseres på de konkrete, specifikke arbejdsopgaver i de konkrete job. Det gør det nemt at sammenligne borgerens kompetencer med de konkrete krav i et job. Vær konkret i kompetencekortet: Også i udfyldning af kompetencekortet er det vigtigt at være præcis i sprogbrugen. Generelle termer er intetsigende for personen selv og for et potentielt nyt ansættelsessted. Eksempelvis er forskriftsmæssig rengøring i køkken mere beskrivende end blot rengøring, og tilberedning af kolde anretninger og sandwich bedre end tilberedning af kold mad. Også praktikstedet bør opfordres til at konkretisere: Hvordan viser personen sine kompetencer? Følg op med borgeren undervejs: Kompetencekortet skal på længere sigt hjælpe borgeren med at få varig ansættelse. Derfor er det vigtigt, at kortet opdateres i takt med, at borgeren tilegner sig kompetencer. I evalueringssamtaler og på undervisningsdage er det en god ide at tage udgangspunkt i konkrete oplevelser på arbejdspladsen. På den måde kommer udvikling af kompetencer til at handle om noget helt konkret, der knytter sig til situationen her og nu. Vær i dialog med praktikstedet før, under og efter: Kompetencekortet kræver en indgående dialog med praktikpladsen både før, under og efter praktikken. Før praktikken er det vigtigt at informere om, hvilke kompetencer der skal afklares gennem praktikforløbet. Undervejs skal eventuelle problemer løses, og praktikanten skal støttes. Måske skal kortet også revideres i forbindelse med nye arbejdsopgaver eller afprøvning af nye kompetencer. Efter praktikken er dialogen med praktikstedet vigtig for evalueringen af forløbet og den endelige udfyldning af kompetencekortet. 20

21 Et eksempel fra et sprogcenter: Praktikken gav jobtilbud Gülcan, 35 år, fra Tyrkiet, familiesammenført. Gülcan er kommet til Danmark for otte år siden for at blive gift med en herboende tyrkisk mand. Gülcan har knap seks års skolegang fra Tyrkiet. Hun har en søn på 6 år og kan af helbredsmæssige årsager ikke få flere børn. Hendes graviditet var meget problematisk, og hun droppede i den forbindelse ud af sin danskuddannelse. Hun har tidligere været i praktik, men har ingen erhvervserfaring. Gülcan starter på et køkken-/rengøringskursus på VSK. I virkeligheden vil hun hellere være pædagog, men hun er klar over, at det er vanskeligt på grund af hendes manglende skole- og danskkundskaber. Hun kommer i praktik i et større plejehjemskøkken, hvor hun får lavet en kompetenceafklaring. Det fremgår klart af kompetenceafklaringen, at hun har talent for køkkenarbejdet, og at hun desuden er positiv og har masser af gåpåmod. Efter praktikken bliver hun ansat på plejehjemmet i et barselsvikariat, hvor hun vikarierer for en ernæringsassistent. Efterfølgende får hun tilbudt ansættelse som ernæringsassistentelev, når plejehjemmets daværende elev er færdig. For at holde på Gülcan ansætter plejehjemmet hende 10 timer ugentlig plus vikartimer, mens hun venter på at komme i gang med at uddanne sig til ernæringsassistent. Herefter starter hun på uddannelsen som ernæringsassistent. Et praktisk møde med en dansk arbejdsplads førte til, at Gülcans evner og store gåpåmod blev afklaret, og hun er nu godt på vej til at kunne forsørge sig selv. kompetenceafklaring i praksis Kompetencekort I langt de fleste tilfælde udfylder VSK kompetencekortet i papirform sammen med den praktikansvarlige på stedet. Det elektroniske kompetencekort er ikke altid anvendeligt på de arbejdspladser med køkkenarbejde og rengøring, som VSK s kursister gennemfører praktikforløb på. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) VSK er en kommunal institution under Brøndby Kommune. VSK har indgået driftsoverenskomst med Albertslund, Glostrup, Ishøj, Tårnby, Dragør og Vallensbæk kommune om varetagelse af danskundervisning for flygtninge og indvandrere. VSK er med sine 1500 kursister og 105 ansatte et af Danmarks største sprogcentre. 21

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Workshop 3 Én indgang for borger og virksomhed i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Dagens team: Else-Marie Ringgaard, konsulent

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21 WWW.KVINDERPAAVEJ.DK side 21 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere