SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE"

Transkript

1 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL. KJØBENHAYN

2 Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie traadte i Live i Efteraaret I de foregaaende Sommermaaneder var der hieven udsendt Indbydelser til Dannelsen deraf fra en storre Kreds af Danske og Norske, der havde sluttet sig sammen i Overbevisning om. at et sligt Samfunds.Opgaver, ret opfattede og løste, vilde paa en heldig Maade kunne udfylde de bestaaende literære Foretagender i historisk Retning. En fast Forvisning skaber en god Fortrøstning, saa at et Møde af de danske Indbydere d. 22de September 1879 besluttede sig til at erklære Samfundet for grundlagt, skjøndt Medlemstallet endnu kun var henved 250 og rigtignok temmmelig langt fra det paaregnede. Man skred altsaa til Valg af en Bestyrelse for den' danske Afdeling og opfordrede de norske Medindbydere til at gjore det Samme for deres Afdelings Vedkommende. Saaledes kaaredes i Norge: Adjunkt Arnesen, Kgl. Fuldmægtig Boeck, Kgl. Fuldmægtig Vollett, Overrets Assessor Heiberg, Arkivfuldmægtig Huitfelat, Provst Lampe, Bureauchef Lassen, Generalstabs Capitain Schnittler og Arkivassistent Thomle, i Danmark: Assistent Elvius, Biskop, Dr. Engelstoft, Hofmarskal, Kmh. Løvenskiold, Arkivar, Dr. Nielsen, Stiftsamtmand, Kmh. Rosenørn, Sognepræst, Dr. Rørdam, Geiiej me-legationsraad Skrike, Gehejme-Etatsraad, Dr. Trap og Kontorchef, Kmj. Algreen-Ussing. Netop fordi man ansaa det for bed«t, at Udviklingens rolige Gang hellere end tlieoretiske Overvejelser kunde fastslaa Reglerne for Styrelse og Arirksomhed, havde man gjort Tallet af de Valgte saa stort. Istedenfor nemlig ellers at have maattet indkalde samtlige Medlemmer til Afgjørelse af de Vanskeligheder, som et saadant uprøvet Foretagende næppe vilde kunne undgaa, havde man nu 2»Samfundsraad«til foreløbig at trælfe fornødne Bestemmelser, naar Omstændighederne fordrede sligt. Til at besørge de løbende Forretninger valgtes derefter af Samfundsraadene i begge Linde en Formand og en Sekretær : for Danmark Geh. Etatsraad Trap og Assistent Elvius og for Norge Bureauchef Lassen og Fuldmægtig Boeck, og derhos en snevrere Medbestyrelse med Navnet»Skrift Udvalg«, fordi dets Hovedopgave antoges at ville blive Prøvelse af de Arbejder, som maatte blive Samfundet tilbudne til Udgivelse. Disse Ud>alg kom til at bestaa: i Danmark af Bibliotheks- Assistent Bricka, Redaktør af Historisk Tidsskrift, Dr. Nielsen og Dr. Rørdam, Redaktor af Kirkehistoriske Samlinger, i Norge af Fuldmægtig Collett, Fuldmægtig Huitfeldt og Assistent Thomle. Et Tidsskrifts Udgivelse blev sat som Gjenstand for Samfundets Virksomhed, hvortil Bidrag forventedes fra begge Lande, saaledes at de skulde prøves og antages af det hjemlige Skrift Udvalg, men udgives i Fællesskab foreløbig fra Kjobenhavn alene. Til Redaktør antoges den danske Sekretær Hr. Elvius, der dog efter nogen Tids Forløb under en paakommen farlig Sygdom følte Kræfterne svigte og begjærede Afløsniug fra sin dobbelte Stilling. Imidlertid havde de Medlemmer af Skrift Udvalget, der bo i Kjobenhavn, besørget Forretningerne, indtil man kom overens med Arkivassistent Krarup om Overtagelse baade af Sekretariatet og af Redaktionen. Det lykkedes saaledes at faa det første Hefte ud ved April Maaneds Begyndelse, hvorefter Fortsættelserne ere udgivne i hurtig og regelmæssig Følge. Der er herved og i Samfundets andro Forhold indsamlet Erfaringer, som man i det kommende Aar tildels vil søge at omsætte i Lovparagrafer. De daglige Sorger have selvfølgelig jævnlig drejet sig om Samfundets Pengevæsen: men om der end ikke kan forelægges et Regnskab allerede, da en betydelig Del af Selskabets Tilgodehavende og nogen Gjield uopgjort henstaar, har Alt dog hidtil gaaet vel, hvad der for Øjeblikket viser sig ved et lille Overskud i Kassen. At dette maatte blive ved. og at saavel Samfundet som dets Tidsskrift maatte trives og blomstre, er Medlemmernes som Bestyrelsens Haab og Formaal.

3 Medlemmerne a f Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie (1880 Sept. 23). Af Forkortelserne betyde: Chria. Christiania, D. at vedkommende Medlem faar sig Skrifterne tilsendt fra den danske Kommissionær, Kbhvn. Kjøbenliavn, og N. at Paagjældendes Tarv varetages af den norske Kommissionær. Rettelser til Listen bedes tilsendte Redaktøren. Hs. Maj. Kongens Haandbibliothek, Kjøbenhavn. D. Kongl. Bibliotheket, Stockholm. D. Aabye, V., Apotheker, Odder, N. Jylland. D. Aalborg Cathedralskole. D. Stiftsbibliothek. I). Aall, D. M., Cand. jur., Grosserer, Arendal. N. Aall, Nils, Brugsejer, Ulefos pr. Skien. N. Aamodt, Jens C., Ingenieur, Frederikshald. N. Aarhus Cathedralskole. D. Aastrup, I., Etatsraad, Frederiksberg Allé, Kjøbenhavn. D. Adeler, Cort S. Th., Baron, Kbhvn., Svanholmsvej. D. Adolph, J., Grosserer, Slotsholmsgade, Kbhvn. D. Akselsen, Nils Fred., Fuldmægtig, Frederikshald. N. Album, M., Overlærer, Drammen. N. Andersen, A., Capelian, Vrensted v. Hjørring. D. Andersen, Knud, Gaardejer, Søsum v. Frederikssund. D. Andersen, O. S., Sagfører, Arendal. N. Andersen, Sev. Chr., Generalkonsul, Christiania. N. Andersen, Viet. Chr. Hjort, Overlærer, Frederikshald. N. Angell, H. Bonnevie, Sagfører, Bergen. N. Anker, Peter Botvid, Godsejer, Frederikshald. N. Arbo, P. N., Historiemaler, Chria. N. Arendals off. Skole. N. Arenstorff, Fr., Fideikommisbesidder, Overgaard v. Udbyneder. D. Arentz, Nils Peter, Overlærer, Throndhjem. N. Arnesen, Martin, Adjunkt, Frederikshald. N. Arntz, M.,Oberst,GI. Kongev., Kbhvn. D. Arntzen, E. E., Lieutenant, Hofvinhandler, Cort Adelersgade, Kbhvn. D.

4 Aschehoug, Torkel Halvorsen, Dr. & Prof, juris, Chria. N. Athenæum, Læseselskab, Bergen. N. Læseselskab, Kbhvn. D. Aubert, Otto I., Advokat, Chria. N. Aumont, A., Stud. mag., Overgade n. V., Kbhvn. D. Bachke, Fritz M., Kjøbmand, Throndhjem. N. Bagger, F. W., Pastor, emerit., Sollerup pr. Korinth v. Faaborg. D. Balle, C. C. A., Grosserer, Nyvej, Kbhvn. D. Balslev, C. F., Biskop, Ribe. D. Balslev, Laur., Præst, Øster-Egesborg, Sjælland. D. Bang, F. S., Justitsraad, Bankkasserer, Vestervold, Kbhvn. D. Bang, Vilh., Sognepræst, Føvling v. Ribe. D. Barfod, Fred., Frederiksbergs Allégade, Kbhvn. D. Barfod, H. P., Hospitalsforstander, Aalborg. D. Barfod, Imm., Sognepræst, Vaabensted, Lolland. D. Barth, A., Fuldmægtig, Grundtvigsvej, Kbhvn. I). Basse, M. A., Cand. jur., Aarhus. D. Bauditz, S., Kmj., Capt. i Livgarden, Evaldsgade, Kbhvn. D. Bay, N. K., Ingenieur, Chria. N. Beck, E. F., Justitsraad, Godsinspektør, Lerchenborg, Sjælland. D. Bendixen, B. E., Skolebestyrer, Bergen. N. Bentzen, Th., Handelsfuldmægtig, Arendal. N. Benzon, C., Kammerherre, Amtmand, Holbæk. D. Berg, C. Edv., Kontorist, Thrond-' hjem. N. Bergens Arbejderforening. N. Haandværkerforening. N. Musæum. N. off. Bibliothek. N. Berlien, I. H. F., pens. Arkivsekretær, Kbhvn. D. Berner-Schilden, Kammerherre, Holstenshus og Clausholm. D. V \ Bernhoft, Emilie, Frøken, Chria. N. Bernstorff, G. v., Greve, Lübeck. D. Bernth, J. C. E. M., Capitain, Helsingør. D. Berthelsen, L S., Fuldmægtig i Kjøbenhavns Magistrat, Cand. jur., Strandgade, Kbhvn. D. ; Bidstrup, Julius, Lærer, Nøri*ebrogade, Kbhvn. D. Bille-Brahe, C., Baron, Stiftsamtmand, Frederiksgade, Kbhvn. D. Bille-Brahe, P. F., Baron, Kammerh., I Stamhusbesidder, Egeskov ved I Kværndrup. D. ; Binzer, O., Sognepræst, Set. Jørgens-! gaard v. Svenborg. D. 1Birkeland, Michael, Rigsarkivar, Chria.N. : Bladt, Curtius, Cand. phil.,kjøbenhavn, I Yesterbrogade. D.! Blich, W., Overkontrollør, Bergen. N.! Blix, Sten Gustav, Adjunkt, Skien. N. I Boe, Christen, Skibsrheder, Arendal. N. I Boe, Chr. T., Skibsrheder, Arendal. N.! Boeck, Thorvald, Kgl. Fuldmægtig, 1 Chria. N. Bondesen, J. M. G., Provst, Stillinge v. Slagelse. D. Bondesen, P. C. B., Skolelærer, Ellested v. Nyborg. D. Bonnevie, N. C., Amtmand, Arendal. N. Borthen, Lyder Must, Læge, Throndhjem. N. Brammer, G. P., Dr. theol., Biskop, Aarhus. D. Brandt. M., Frøken, Bergen. N. Brasch, Chr. H., Sognepræst, Vemmetofte. D. Breder, Ivar Hesselberg, Cand. jur., Drammen. N. Bricka, C., Bibliotheksassistent, Fiolstræde, Kbhvn. D. Broch, Anton, Kjøbmand, Horten. N. Broch, A. L., fhv. Adjunkt, Chria. N. Broch, H. H., Kjøbmand, Horten. N. Broch, P., Dr. ph.il., Inspektør, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Brodtkorb, Chr., Læge, Throndhjem. N. Brodtkorb, H. Hoe, Cand. jur., Kjørhoe. N. Bruun, Anton, Kjøbmand, Arendal. N.

5 VI Bruun, F. C., Legationsraad, Frederiksholms Kanal, Kbhvn. D. Brøndsted, Ch., Cand. phil., Kbhvn., GI. Kongevej. D. Buch, Fr. Bing, Kjøbmand, Throndhjera. N. Bugge, K. L., Højesterets Advokat, Throndhjem. N. Buil, Nils Kosing, Kgl. Fuldmægtig og Sekr., Chria. N. Burman Becker, Fuldm. i Min. for K. og Und., Kbhvn., L. Strandstr. D. Biilow, Alb., Bankassist., Drammen. N. Begh, Nicolai, Cand. phil., Kbhvn., Frederiksborggade. D. Børresen, S., Lieut. i Mar., Horten. N. Børup, Landbrugskandidat, Landboskolen, Lyngby v. Kbhvn. D. Bøtcher, P.,L, Provst, Sevel ved Vinderup (Holstebro). D. Campbell, I. H. S., Bergen. N. Cappelen, Johan Henrik, Kontorchef, Arkivar, Chria. N. Carlsen, C.A., Agent, Frederikshald. N. Carlsen, Emmy, Frøken, Stiftsdame, Gammelkjøgegaard v. Kjøge. D. Carlsen, H., Kammerherre, Stamhusbesidder, GI. Kjøgegaard v. Kjøge. D. Caroc, F. C. V., Generalmajor, Strandpromenaden, Kbhvn. D. Carstens, Momme Chr., Overlærer, Throndhjem. N. Gavallin, S., Dr. theol. &phil., Provst, Hvellinge v. Malmø. D. Christensen, C., Kammerraad, Hørsholm. D. Christiansen, Chr., Farmaceut, Throndhjem. N. Christie, Eilert Chr. Brodtkorb, Arkitekt, Throndhjem. N. Cold, D., Dr. med., Distriktslæge, Frederiksværk. D. Colding, J. C., Dr. med., Distriktslæge, Nyborg. D. Collett, Alf., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Collett, Nikoline, Frøken, Gulskoven pr. Drammen. N. Collett, P. F., Hofjægermester, til Lundbygaard og Eønnebæksholm, Sjælland. D. Collett, Amtmandinde, Chria. N. Collin, E., Etatsraad, Dronn. Tværgade, Kbhvn. D. Collin, Edgar, Literat, Havnegade, Kbhvn. D. Collin, Jens, Telegraf-Bestyrer, Hammerfest. N. Cramer, V. B., Godsinspektør, Vindekilde v. Svinninge (Sjæll.). D. Crone, A., Sognepræst, Herrested v. Ullerslev (Fyn). D. Daae, Ludvig, Sorenskriver, Skodje, N. Søndmøre. N. Dahl, L., Medicinaldirektør, Chria. N. Dahl, Direktør, Aas. N. Dahlerup, C. G., Sognepræst, 0. Ulslev p. Falster. D. Dahil, Oberstlieut., Chria. N. Danneskjold-Samsøe, H. E. D., Grevinde, Brattingsborg, Samsø. D. Delbanco, O. H., Boghandler, Peder Skramsgade, Kbhvn. I). Delgobe, Chr., Direktør, Bamble pr. Brevik. N. Dessen, Marthe Falch, Tønsberg. N. Diesen, G, F., Lieut., Heddeland pr. Mandal. N. Dietz, Oskar Andersen, Cand. jur., Frederikshald. N. Dinesen, D., Hofjægermester, til Katholm v. Grenaa. D. Dinesen, D. A., Klosterfrøken i Vemmetofte, Katholm v. Grenaa. D. Dons, C. E., Smallegade, Kbhvn. D. Dons, Karl, Stud. jur., Chria. N. Dons, S., Godsejer, Hesselagerg. v. Nyborg. D. Dorph, H. P. K, Sognepræst, Øster Egesborg, Sjælland. D. Drechsel, G. V. L., Kammerjunker Birkedommer, Silkeborg. D. Drejer, O. A., Kjøbmand, Throndhj. N. Drewsen, A. L., Conferentsraad, extr. Højesteretsassessor, Marstrandsvej, Kbhvn. D. Drøhse, F., Boghandler, Tønder. D. Due, M. O., Postexpeditør, Lieutenant, Esbjerg. D. Diiring-Rosenkrantz, Baron,Hofjægerm., Sophiesholm v. Tølløse, Sjæll. D.

6 VII Elieson, Eivind, Kavalleri-Lieutenant, Chria. N. Elvius, Sofus,*) Assistent i Livrente- Anst., Tordenskjoldsg., Kbhvn. D. Engeil, C., Cand. phil., Nyhavn, Kbhvn. D. Engelstoft, C. T., Dr. theol., Biskop, Odense. D. Erichsen, H. N., Skolebestyrer, Horten. N. Eriksen, Andreas Emil, Rektor, Tromsø. N. Erslev, Kr., Dr. phil., Reventlovsgade, Kbhvn. D. Estrup, J. B. S., til Kongsdal og Skafføgaard, Conseilspræsident, Finantsminister, Toldbodvej, Kbhvn. D. Eversen, C. H., Lieutenant, Bogholder, Vodroffsvej, Kbhvn. D. Eyde, Chr., Skibsrheder, Arendal. N. Fabricius, I. S.,Boghandler, Arendal. N. Fahlstrem, Alb., Privatbankkasserer, Throndhjem. N. Falsen, C. M., Lieut., Horten. N. Fasting, Chr. D., Overretssagfører, Nakskov. D. Fay, Peter Joh. Nie., Cand. jur.,chria. N. Fenk, G. A., Sognepræst, Ingelstad, Skaane. D. Fich, V., Sognepræst, Mesinge ved Kjerteminde. D. Fiedler, F. J., Conferentsraad, extr. Højesteretsassessor, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Fiedler, I. C. G. Sporon, Postexpeditør, Fuglebjerg (Sjæll.). D. Finne, Jac., Cand. jur., Throndhjem. N. Fischer, I. C. H., fhv. Minister, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Fleischer, B., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Flood, C., Overrets-Sagfører, Porsgrund. N. Flood, Jørgen Wright, Farmaceut, Skien. N. FoSS, Joh., Skibsrheder, Arendal. N. Frich, I. L, Byfoged, Skagen. D. Friderichsen, P., Jægermester, t. Kjærstrup, Lolland. D. Fridericia, J. A., Dr. phil., Jembaneg., Kbhvn. D. Friehling, Bemh., Directeur i Landmandsbanken, Nyhavn, Kbhvn. D. Friis, C., Cand. phil., Harsdorffsvej, Kbhvn. D. Friis, P. J., Cand. theol., Seminarielærer, Skaarup, Fyn. D. Frijs, Krag-Juel-Vind-, C. E.**), Lensgreve, Frijsenborg v. Hammel. D. Frijs, Krag-Juel-Vind-, T. V.**), Lensgrevinde,Frij s enb org v. Hammel. D. Frisak, A., Lieut., Frederikshald. N. Fritsche, Grosserer, Amaliegade, Kjøbenhavn. D. From, Julius, Bogholder, St. Kongensgade, Kbhvn. D. Frost, Premierlieutenant, Branddirektør, Kolding. I). Fuglede, Læge, Bellinge, Falster. D. Fyens Stifts literære Selskab,Odense. D. Fürst, I. D., Assurance-Direktør, Arendal. N. G aarder, Paul, Assistent, Throndhjem. N. Gad, G. E. C., Boghandler, Kbhvn. D. Galtung, L, Læge, Moss. N. Gjedsted, C. E., Capitain, Postmester, Nakskov. D. Gjellerup, S., Bibliotheksassistent, Fiolstræde, Kbhvn. D. Giertsen, I. Chr., Kjøbm., Bergen. N. 'Giertsen, Joh. Chr., Grosserer, Amaliegade, Kbhvn. D. Glahn-Ørbeck, V., Agent, Chria. N. Gleerup, I., Universitets-Boghandler, Lund. D. Glückstadt, Is., Bankdirecteur, Holmens Kanal, Kbhvn. D. Graae, G., Proprietær, Pileallé, Kjøbenhavn. D. Gram, Harald, Sorenskr., Sarpsborg. N. Grandjean, H. F., Premierlieutenant, Sølvgadens Kaserne, Kbhvn. D. *) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Bestyrelsens Beslutning af 6. Marts **) Begge livsvarige Medlemmer uden Contingent efter Indbetaling af 100 Kr. for hver.

7 vm Gregersen, Joh., Cand. phil., Brugs- j herre, Modum. N. Groth-Petersen, P., Prokurator, Faaborg. D. Grundt, Nils, Brugsherre, Drammen. N. Grüner, 6., Hofjægermester, til Ravnstrup v. Herlufmagle, Sjæll. D. Grüner, H. I. R., Oberstlieut., Frede- ' riksstad. N. 6ulbrandsen, Emilie, Frøken, Chria. N. \ Guldbrandsen, V. Å., Kasserer i Livs- j forsikr. Anstalten, Ravnsborg- I gade, Kbhvn. D. Gyth, Herredsfuldm., Kalundborg. D. i Hagemann, Tøger, Cand. jur., Chria. N. j Hagerup, Boghandler, Gothersgade, I Kbhvn. D., I Hald, L, Overlæge, Chria. N. i Halvorsen, I. B., Redaktør, Chria. N. Hannover, Underbibliothekar v. Universitets Bibliotheket, GI. Konge-! vej, Kbhvn. D. j Hansen, A. Kreftung,Sølieut.,Horten. N. 1 Hansen, Chr., Skibsfører, Frederikshald. N. Hansen, Joh., Generalkonsul, Grosserer, j Toldbodvej, Kbhvn. D.! Hansen, Olaf, Candidat, Chria. N. ' Hansen, Peter S., Kjøbmand, Frederikshald. N. Hanssen, Joh.,Assur. Direct.,Arendal. N. Harboe, E., Pr. Lieut., Kbhvn. D. Harbou, F. H. W., Pr. Lieut., Kbhvn. D. Harbou, I. W. A., General, Kalundborg Ladegaard. D. Harder, Frederik Carl Christian, C'an- i cellist, Blaagaardsgade, Kbhvn. I).! Harmens, G., Prcmierl., Bergen. N.! Hartmann, Joh. Marius, Kjøbmand, Throndhjem. N. Haslund, Th., Apotheker, Arendal. N. Heering, C. V., Cand. polit., Sølvgade, Kbhvn. D. Heftye, Heinr., Boghandler, Chria. N. Hegel, F. V., Justitsraad, Boghandler, Klareboderne, Kbhvn. D. Hegermann-Lindencrone, C., Generallieutenant, Kammerherre, Bjørnemose v. Svenborg. D. Heiberg, Edv. Omsen, Assessor, Chria. N. Heiberg, H., Godsejer, Sogn. N. Hein, A. Chr., Skibsrheder, Arendal. N. Heise, A., Dr. phil., Adjunkt, Viborg. D. Heltzen, Stiftsamtmand, Kammerherre, Odense. D. Henriksen, C. A., Jordbruger, Horten. N. Hensigt, den gode, Selskab, Bergen. N. Herlofsen, A., Bankchef, Arendal. N. Herlofsen, D., Grosserer, Paris. D. Herlofsen, E., Frue, Arendal. N. Herlufsbolms Skole. D. Herschend, P., Slægthusbesidder, Herschendsgave v. Skanderborg. D. Hesselberg, Frantz, Lærer, Chria. N. Heyerdahl, Henry, Ingenieur-Capitain, Chria. N. Heymann, Kommereeraad, Niels Juelsgade, Kbhvn. I). Hjerleid. Haldor, Maler, Horten. N. Hiort Lorenzen, H. R., Rédacteur, Rosenvænget, Kbhvn. D. Hiorth, L. K., Postexpeditør, Horten. N. Hirschsprung, Bemh., Grosserer, Tordenskjoldsgade. Kbhvn. D. Hirschsprung, Heinr., Grosserer, Højbroplads, Kbhvn. D. Hoffmann, Gottfr., Grosserer, Holmens Kanal, Kbhvn, I). Holck, C. F., Capitain, Biilowsvej, Kbhvn. D. Holm, I., Borgemester, By- og Herredsfoged, Middelfart. D. Holm, L., Capitain i Flaaden, Kontorchef, Kbhvn. D. Holmblad, L. P., Etatsraad, Fabrikant, Gothersgade, Kbhvn. D. Holst,, Hans H., Cand. theol., Drammen. N. Holthe, P., Assistent, Throndhjem. N. Hopstock, I., Havnefoged, Bergen. N. Hornemann, Ebbe Carsten, Student, Throndhjem. N. Hornemann, Jac. Hersleb, Stiftelses- Forstander, Throndhjem. N. Hornemann, Robert, Stiftsoverrets- Justitiarius, Throndhjem. N. Horsens lærde Skole. D. Houge, O. M., Grosserer, Chria. N. Huitfeldt, H. J., Arkivfuldm., Chria. N. Huitfeldt, Herman, Consul, Throndhjem. N.

8 Huitfeldt, Ivar, Consul, Throndhjem. N. Huth, G. v.,tømmermester,griffenfeldtsgade, Kbhvn. D. Huth, W. C. A. R. V., Bogholder, Danebrogsgade, Kbhvn. D. HvaS8, F., Justitsraad, Randers. D. Høegh, Sofie, Frue, Porsgrund. N. Høst, A. F., Justitsraad, Boghandler, Kbhvn. D. Høst, H. E., Borgemester, Byfoged, Hjørring. D. Høst, Ludvig, Grosserer, Frederikshald. N. Høyer-Møller, E., Sognepræst, Kjølstrup v. Marslev (Fyn). D. Ingerslev, V., Læge, Præstø. D. Isberg, S. W., Grosserer, GI. Torv, Kbhvn. D. Iversen, C. A., Assistent i Enkekassen, Kbhvn. D. Jacobsen, J. C., Dr. phil., Brygger, Carlsberg v. Kbhvn. D. Jahn, Chr., Tandlæge, Throndhjem. N. Jantzen, Sognepræst, Gjentofte ved Kbhvn. D. Jelstrup,Henr., Overrets-Sagf., Throndhjem. N. Jensen, A. B., Adjunkt, Arendal. N. Jensen, Carl, Toldfuldm., Stubbekjøbing. D. Jensen, Fridthjof, Cand. mag., Frederikshald. N. Jensen, I. B., Søkadet, Horten. N. Jensen, S. H., Distriktslæge, Grindsted (Jyll.). I). Jensen, Typograf, Nykjøbing paa Falster. D. Jessen, L. P., Saunsøgd pr. Nakskov. D. Johannsen, C. G. W., Kammerherre, Kbhvn. D. Johannssen, Chr. N., Kjøbmand, Throndhjem. N. Johnson, A., Sognepræst, Throndhjem. N. Johnson, Gisle, Prof. theol., Chria. N. Juel, Knud F., Kammerjunker, Stamhusbesidder, Juelsberg ved Nyborg. D. IX 1 Juel-Brockdorff, C., Hofjægermester,! Lensbaron til Taasinge og Schelenborg. D. Juel-Brockdorff, C.F. Th. A., Baron, Ritmester, til Mejlgaard v. Grenaa. D'. Jørgensen, S., Skolelærer, Kistrup v. Korinth, Fyn. D. I Kaarbø, Rieh., Dampskibsexpeditør, i Harstad. N. i Kalko, J. H., Overretsprokurator, Vestergade, Kbhvn. D. Kallevig, M., Consul, Arendal. N. Kalievig, M., Frøken, Arendal. N. Kauffmann, H. A. T., Generalmajor à la suite, Kammerh., Nytoldbodgade, Kbhvn. D. : Kaurin,Chr.,Ingenieur, Throndhjem. N. : Kervel, Daniel van, Sognepr., Ørskog. N.. Kielland, Axel, Cand. jur., Chria. N. : Kielland, Gustav Blom, Ingenieur, Fre- I derikshald. N.! Kiær, A. N., Direktør, Chria. N. Kiær, Fr. K., Cand. med., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Klein, C., Fuldmægtig, Kbhvn. 1). Klein, P., Provst, Gudme i Fyn. D.! Klein, Rudolph, Boghandler, Pilestr., J Kbhvn. D. j Klem, W., Cand. theol., Horten. N. I Klem, Hansen & Co., Kjøbm., Thrond-! hjem. N. Klinck, C. & R., Kjøbm., Horten. N..! Klingenberg, J. B., Toldkasserer, Dramj men. N. I Klingenberg, Rieh., Lieuten., Horten. N. 1 Klingenberg, Sverre Olafsson, Overretssagfører, Throndhjem. N. Klingspor, C. A., Ritmester, Upsala. D. Klouman, Karsten Wilh. Anker, Oberstlieut., F-rederikshald. N. Knobelauch, Osk., Boghdlr., Chria. N. Knoff, Rich. C. S., Kjøbm., Throndhjem. N. Knudsen, K. 0., Toldbetj., Laurvig. N. Knuth, A. V., Lensgreve, Hofjægermester, Knuthenborg v. Maribo. D. Koch, Emil, Auktionsdirektør, Allégade, Kbhvn. D. Kock, L. F., Prokurator, Nørrevoldgade. Kbhvn. D.

9 Krabbe, C., Borgemester i Grenaa, Formand i Folkethinget. D. Krabbe, O. J. H., Oberst, Viborg. D. Krarup, Fred., Arkivassist., Kbhvn. D. Krigsministeriets Arkiv, Kbhvn. D. Krogh, C., Kammerherre, Slesvig. D. Krogh, G. F., Lieutenant, Horten. N. Kronmann, Chr., Kjøbmand, Sakskjøbing. D. Kehler, Ferd., Dispacheur, Throndhjem. N. Lampe, I. F., Provst, Bamble. N. Lange, Alb. I., Boghandler, Chria. N. Langkilde, C. V., Proprietær, Nyfæste v. Aarup (Fyn). D. Larsen, N. A.,Lieut. i Marinen,Chria. N. Larsen, P. Soph., Bogholder, Bergen. N. Larsen, Enkefrue, Arresødal v. Frederiksværk. D. Lassen, Wilh., Bureauchef, Chria. N. Lavendt, A., LæreriFaaborg (Fyn). D. Leemeyer, J., Inspektør i Studenterforeningen, Kbhvn. D. Lembcke, Chr., Kammerraad, Thorvaldsensvej, Kbhvn. D. Lerche, Etatsraad, Amtsforvalter, Frederiksborg. D. Leschly, P. M., Assistent i Livrente- Anstalten, Kbhvn.. D. Leunbach, Sophus v., Cand. phil., Olufsvej, Kbhvn. D. Lewetzau, Kammerjunker, Herredsfoged, Kjerteminde. D. Liebe, C., Højesteretsadvokat, Formand i Landsthinget, Kbhvn. D. Lihme, Dyrlæge, Silkeborg. D. Lindegaard, Jægermester, Lykkesholm v. Nyborg. D. Linnemann, Joh., Capitain i Fodfolket, Aarhus. D. Linnemann. S., Etatsraad, Bankdirecteur, Stormgade, Kbhvn. D. Lipke, W., Byfoged, Kjøge. D. Lissau, F. D., Godsforvalter, Fyn. D. Liungman, A. V., Dr. phil., Tjørn, Sverig. D. Lorange, Anders Lund, Conservator, Bergen. N. Lorck, F. A., Vexelmægler, Tordenskjoldsgade, Kbhvn. D. X Loss, P. C., Stud. theol., Frederikshald. N. Lowzow, A., Jægermester, til Slettegaard v. Helsinge. D. Lund, Andreas Daniel, Forstmester, Stenkjær. N. Lund, Harald, Søkadet, Horten. N. Lund, Jacob, Adjunkt, Drammen. N. Lund, I. P. G. B., Telegrafkontrollør, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Lund, Troels, Dr. phil., Vesterbrogade, Kbhvn. D. Lundh, Otto Gr., Arkivfuldm., Chria. N. Lunn, C. F., Etatsraad, Godsejer, t. Knabstrup (Sjæll.). D. Lüttichau, C., Kammerherre, Tjele v. Onsild (N. Jyll.). D. Lynge, H. H., Boghandler, St. Helliggejststræde, Kbhvn. D. Levenskiold, Adam, Chria. N. Levenskiold, C. L., Hofmarskal, Kammerherre, Kbhvn. D. Levenskiold, O., Højesterets-Assessor, I Chria. N. IHaag, Julius, Overretsprokurator, Kronprinsessegade, Kbhvn. D. Mansa, C., Premierlieutenant, til Sø paa Mors. D. Managers og Omegns Læseforening. D. Martens, Ditl., Boghandler, Bergen. N. Matzen, H., Dr. & Prof. jur., Kbhvn. D. Mau, Sognepr., Farum v. Kbhvn. D. Meldahl, F., Etatsr., Directeur f. Kunstakademiet, Charlottenborg, Kjøbenhavn. D. Midelfart, Joh. Unger, Kasserer, Throndhjem. N. Mielche, Sognepræst, Henne v.varde. D. I Mollerup, W., Cand. mag., Ravnsborg Tværgade, Kbhvn. D. Moltke, Emst, Kammerherre, Greve til Nørager v. Vedby (Sjæll.) D. Moltke, F., Overauditør, Birkedommer, Fredensborg. D. Monrad, D. jg., Biskop, Dr. theol. & phil., Nykjøbing p. Falster. D. Mulvad, Carl, Telegrafforvalter, Enghavevej, Kbhvn. D. Munch, A., Professor. D.

10 Munthe Morgenstjerne, O., Capitain, Kammerjunker, Kbhvn. D. Müller, H. L, Comm.-Capt., Horten. N. Mynster, Læge, Østerbrog., Kbhvn. D. Munter, Fr., Kammerjunker, kgl. Fuldmægtig, St. Kongensg., Kbhvn. D. Møller, H., Cand. jur., Sparekassekasserer, Odense. D. Møller, J. K., Førstelærer, Nykjøbing i Sjælland. D. Møller, Nicolai, Dispacheur, Porsgrund. N. Møller, Olaf, Cand. jur., Aarhus, Immervad. I). Møller, Olivia Bredal, Enkefrue, t. Vejstrupgaard v. Svendborg. D. Mørch, Edv., Byrets-Assessor, Chria. N. Nannestad, V. L., Adjunkt i Koskilde. D. Neckelmann, E., Handelskontorist, Ny Adelgade, Kbhvn. D. Neergaard, Busky-, Oberst, Randers. D. Neuhaus, L. C., Overtoldinspecteur, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Nielsen, A. H., Pastor emeritus, Aalborg. I). Nielsen, C. F., Sognepræst, Odden, Sjælland. D. Nielsen, Hagbart, Farmaceut, Frederikshald. N. Nielsen, O., Dr. phil., Arkivar v. Kjøbenhavns Kaadstue. D. Nielsen, Yngvar, Dr., Universitets- Stipendiat, Biblioth., Chria. N. Nisson, Herman, Handelsbetj., Throndhjem. N. Normann, Joh., Premierlieuten., Stenkjær. N. Nyegaard. C. S., Præst i Blidstrup (Hjæll.). D. Nykjøbing Cathedralskole (Hages Legat). D. Obel, Th., Kjøbmand, Helsingør. D. Olsen, Chr., Prokurator i Randers. D. Olsen, Olaus, Kæmner, Frederikshald. N. Olufsen, A. F. O. H., Kammerjunker, Premierlieutenant i Livgarden, Kbhvn. D. XI Olufsen, Vejassistent, Hillerød. D. Onsum, R., Foged, Horten. N. Oppegaard, Gundvald Andreas, Lieut., Chria. N. Ottesen, Otto J., Sognepræst, Jungshoved v. Præstø. D. Palm, August, Vicebibliothekar, Lund, Skaane. D. Paus, Chr., Chria. N. Pedersen, Kr., Cand. phil., Overlærer, Kjøge. D. Petersen, A., Lærer,Valløby (Sjæll.). D. Petersen, H. G., Overpostmester, Sølvgade, Kbhvn. D. j Petersen, T. G., Sognepræst til Ourø. D. i Pihi, 01. And. Lowold, Direktør,Chria. N. ; Platou, Chr. S., Lieut., Horten. N. I Pienge, J., Præst, Vesterbrogade, Kjø- ; benhavn. D. Plum, Thorvald, Grosserer, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Pontoppidan, H., Generalkonsul i Hamborg*). D. Praem, Chr., Cand. pharm., Nørrebrogade, Kbhvn. D. Praem, J. E. R., Kgl. Toldassistent. Vejle. D. Prahl, I. F., Dr. med., Bergen. N. Quaade. C. F. P. C., Kammerjunker, Nytorv, Kbhvn. D. Ramm, Wald., Ingenieur, Throndhj. N. Ramstad, Joh., Skibsmægler, Throndhj em. N. Randers, Chr., Cand. jur., Horten. N. Randers lærde Skole. I). Rantzau, Lensgreve, Rosenvold ved Barrit (N. Jyll.). D. Rasch, Jonas Gotf., Compagni-Chirurg, Frederikshald. N. Rasmussen, R., Præst, Nørre-Nebel ved Varde. D. Rasmussen, L., Provst, Steenstrup v. Svenborg. I). Rasmussen, 0. F. C., Justitsraad, Godsforvalter, Jettehøj ved Haslev (Sjæll.). D. *) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Indbetaling af 200 Kroner.

11 XII Reedtz-Thott, Lensbaron, Gaunø ved Nestved. D. Reimers, 01. Joh., Fuldmægtig, Throndhjem. N. Reitzel, C., Boghandler, Kbhvn. D. Reventlow, Lensgrevinde, Christianssæde p. Lolland. D. Ribe Cathedralskole. D. Richter, J. C. L, Sognepræst, Ringgive ved Vejle. D. Richter,V., Overretssagfører, Kbhvn. D. Rief, Joh., Bryggeriejer, Horten. N. Rigsarkivet, d. Kgl. Norske. N. Rigsdagens Bibliothek, Kbhvn. D. Ring, Th., Lensmand, Horten. N. Rist, P. F., Premierlieutenant i Hæren, Helsingør. I). Rogstad, N., Foged, Hamar. N. Rolfsen, Harald, Overrets-Sagfører, Ørskog. N. Roosen, Herman, fliv. Postmester, Laurvig. N. Rosen, Carl, Kammerh., Hendriksholm v. Vedbæk (Sjæll.). D. Rosenkrantz, I. C., Baron, Hofjægermester, Skanderborg. D. Rosenkrantz, Baronesse, Aarhus. D. Rosenstand, Fr., Expeditionssekretær i Kabinetssekretariatet, Vendersgade, Kbhvn. D. Rosenvinge, Anton Fornes, Telegrafist, Throndhjem. N. Rosenern, E., Kammerh., Overpræsident, Vesterbrogade, Kbhvn. I). Rosenorn, M., Kammerh., Stiftsamt- i mand, Kanders. D. Rosenorn-Lehn, E., Baron, Hofjæger- j mester, Hvidkilde v. Svenb. D. Rosenorn-Lehn, O., Lensbar., Kammerh., ' Udenrigsminister, Kbhvn. I).! Roshouw, Theod., Cand. pharm., Fre- i derikshald. N. Rothman, C. T., Fabrikant, Kbhvn. D. Rumohr, Klaus, Bergen. N. Ryflh, Karl, Adjunkt, Throndhjem. N. i Rytzou, Thorvald A. N., Boghandlermedhjælper, H. C. Andersensgade, Kbhvn. D. Rønne, C. W., Overlæge, Horten. N. Rørdam, Holger Fr., Dr. phil., Sognepræst, Brændekilde (Fyn). D. Sandberg, Kadet, Chria. N. Scavenius, I. F., Kammerh., til Gjörslev, Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet. D. Schack, Brockenhus-, Greve, Amtmand, Svenborg. D. Schäfer, Dietrich, Dr. & Prof. hist. i Jena. D. Schanke, Joh., Grosserer, Chria. N. Scheel, F. C. R., Greve, Stamhusbesidder, Eygaard v. Roeskilde. D. Schjelderup, W., Student, Bergen. N. Schjelderup, Wm., Grosserer, Frederiksborggade, Kbhvn. D. Schiellerup, L. Gesner, Prokurator, Nørrevold, Kbhvn. D. Schierbeck, V., Overretssagf., Kbhvn. D. Schiødte, A., Boghandler, Hauserplads, Kbhvn. D. Schjøth, Hans K., Adjunkt, Chria. N. Schiøtz, Brygger, Odense. I). Schlegel, Bernhard, Stockholm. D. Schlegel, I. F., Geh.-Etatsr., Kbhvn. D. Schlegel, N. F., Formand i Sø- og Handelsretten, Kbhvn. D. Schmidt, I. C., Sognepræst, Tyrsted v. Horsens. D. Schmidt, Lauritz H., res. Cap. v. Hell. Aands Kirke, Silkegade, Kjøbenhavn. D. Schmidt, Svend Busch, Overrets Sagfører. Throndhjem. N. Schmidt, T. J., Boghandler, Graabrødretorv, Kbhvn. D. Schmidt,Vald.,Prof.,Dr. phil., Kbhvn. D. Schnitler, Didrik, Capitain, Chria. N. Schölten, A., Kontorchef, Holmens Kanal, Kbhvn. D. Schou, II. A., Cand. mag., Bestyrer, Hinnerup Station (N. Jylland). D. Schou, P. F., Cancelliraad, Kontorchef, Vendersgade, Kbhvn. D. Schrøder, O., Sagfører, Arendal. N. Schulin, Amtmand, Greve, Kammerh., Hillerød. D. Schulin-Zeuthen, C. J. W., Greve, Lensbaron, Tølløse (Sjæll.). D. Schurmann, I. C., Dr. theol., Professor, Skaarup (Fyn). D. Schweigaard, C. H., Advokat, Chria. N. Schweigaard, I., Læge, Chria. N.

12 xm Schwenn, Bud., Overretssagfører, Aarhus. D. Schütte, A. Th., Kammerherre, til Bygholm v. Horsens. D. Schytte, Wilh., Overretssagfører, Højbroplads, Kbhvn. D. Scheller, Jægermester, til Margaard v. Odense. D. Schenberg, Professor, Chria. N. Schening, S., Telegrafstations-Bestyrer, Namsos. N. Sehested, F., Kammerh., Stamhusbesidder, Broholm v. Nyborg. D. Sehested, H., Frøken, Broholm. D. Sehested-Juel, Stamhusbesidder, Bavnholt v. Ullerslev (Fyn). D. Selmer, F., Sognepræst, Sønder Næraa v. Odense. D. Sick, J. F., Kammerh., Kbhvn. D. Sinding, Krist., Cand. theol., Frederikshald. N. Sjællands Stiftsbibliothek, Boskilde. D. Skancke. C. P. B., Apotheker, Drammen. N. Skeel, E. V. E., Kammerh., til Dronninglund, Indenrigsminister. D. Skeel, V. S., Kammerh., Justitiarius i Lands-Overretten, Kbhvn. D. Skrike, A., Gehejme-Legationsraad, Danebrogsg., Kbhvn. D. Smith, F., prakt. Læge, Vejle. D. Smith, H. B., Commandeur, Horten. N. Smith, Ingvald H. E., Oberstlieuten., Chria. N. Smith, K. G., Commandeur, Horten. N. Solberg, Ingeborg, Enkefrue, Drammen. N. Sommerfeldt. Halfdan, Krigscommissair, Throndhjem. N. Sommerschild, Joh., Consul, Namsos. N. Sommersted, A. V., Overkrigscommissair. D. Stabeil. F. W, Læge, Bergen. N. Stabeil, Gabriel, Cand. phil., Throndhjem. N. Stampe, H., Kammerh., Lensbaron, Nysø ved Præstø. D. Stang, Nils Anker, Grosserer, Frederikshald. N. Steen, Caroline, Frøken, Lindevej, Kbhvn. D. Steenbuch, Th., Præst, Odense. D. Steenstrup, E., Marine-Lieut., Horten. N. Steinmann, Kammerherre, til Tybjerggaard, General, Aarhus. D. Stemann, Hofjægermesterinde, Helsingør. D. Storck, H., Arkitekt, Professor, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Storm, Gustav, Dr. & Prof., Chria. N. Strem, Sognepræst, Marslev (Fyn). D. Stub, Jens Gerh. Heiberg, Provst, Ørskog. N. Studenterforeningen i Kjøbenhavn. D. Stuwitz, Assurance-Agent, Bergen. N. Sundt, Mikael, Cand. mag., Chria. N. Svendsen, Thorv. Sofus, Lærer, Nykjøbing i Sjælland. D. Sætren, G., Ingenieur, Arendal. N. Sørensen, Anne Cath. Koch, Frøken, Grong. N. Sørensen, C., Bedaktør, Kbhvn. D. Sørensen, C. Th., Capitain, Tagesminde pr. Gjentofte v. Kbhvn. D. Sørensen, Nicolay L, Folkehøjskolelærer, Frederikshald. N. Sørensen, N. S. P., Capit., Helsingør. D. Tambs, Viet. Em., Overrets Sagfører, Drammen. N. Tang, C. N., Conferentsr., fhv. Justitiarius, Viborg. D. Tang, M. E., f. Fenger, Etatsraadinde, Nørre-Vosborg, Holstebro. D. Tangen, Herman v., Kjøbmand, Bergen. N. Thaulow, Chr., Consul, Throndhj. N. Thaulow, Dr., Læge, Modum. N. Thiele, Joh., Assistent v. d. kgl. Kobberstiksamling, Cand. jur., Vesselsgade, Kbhvn. D. Thierry, A., Distriktslæge, Anholt. D. Thiset, A., Assistent, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Thodberg, L, Privatsecretair, Broholm pr. Nyborg. D. Tholle, Thv. H. Jak., Sognepræst, Marstal. D. Thomle, Aug., Højesterets Assessor, Chria. N. Thomle, Erik Andreas, Cand. jur., Chria. N.

13 Thorson, E. M., Underbibliothekar v. d. St. Kgl. Bibliothek, Kbhvn. D. Thoschlag, W., Læge, Arendal. N. Thrap, D., res. Capellan, Modum. N. Thune, Edv., Grosserer, Kbhvn. D. Tilemann, H. Chr. G., Godsinspektør, Cand. polyt.,mosager v.hammel. D. Tillisch, G. F., Stiftsamtmand,Viborg. 1). Tilliscfl, Wilhelm., Frøken, Stiftsdame, Amaliegade, Kbhvn. D. XIV Topp, A. L., Grosserer, Lampevej, Kbhvn. D. Tostrup, Chr., Grosserer, Brevik. N. Trampe, Edv. Colbjørnsen, Greve, Oberstlieut., Throndhjem. N. Trap, I. P., I)r. juris, Gehejmeetatsr., Cabinets Secretair hos Hs. Maj. Kongen, Christiansborg, Kbhvn. D. Trap-Meyer, Arkitekt, Chria. N. Tregder, P. H., Prof., Dr., Rektor, Sorø. D. Trepka, Kammerh., Oberst, Odense. D. Trägårdh, C. E., Sognepræst, Esphult, Skåne. 1). Tutein, P. A., Hofjægermester, Godsejer, Marienborg v. Stege. D. Tønder, J. N., Læge, Jerslev ved Brønderslev (N..Tyll.). D. Tønsberg, Chr.,Generalkonsul,Chria. N.! Ulrich, G., Direktør, Vendersgade, j Kbhvn. D. j Unsgaard, V., Amtmand, Thisted. I). Urbye, C., Politimester, Arendal. N. Urne, Axel, Assistent i Finantsminist., Nørregade, Kbhvn. D. Ussing, O. Algreen-, Kammerjunker, Kontorchef, Kbhvn. D. Utheim, I., Cand-, theol., Horten. N. Wadum, E. J., Prokurator, Vejle. D. Vahl, I.,Provst,Karrebæk v. Næstved. D. Vabl, Joh., Underbibliothekar ved d. Store Kgl. Bibi., Danebrogsgade, Kbhvn. D. Wain, W., Etatsraad, Rosenvænget, Kbhvn. 1). Wandall, Bertram, Kjøbmand, Aarhus. D. Vedel, S.. Fuldmægtig i Finantsmini- j steriet, Kbhvn. D. Wegener, Joh., Sognepræst, Halsted1 v. Nakskov. D. Weibull, Martin, Professor, Lund. D: Wessel, Gust., Student, Frederikshald. N. Vetlesen, H. I., Sagfører, Arendal. N. Wettergreen, F., Capellan, Brevik. N. Wettergreen, M., Kontorchef, Chria. N.. Wiberg, S. V., Sognepræst, Jordløse (Fyn). D. Wichfeld, J., Kammerherre, Stamhusbesidder, Engestofte v. Maribo. D. Width, B. M., Consul, Molde. N. Wille, Jac. A., Cand. pharm,, Frederikshald. N. Willemoes, F. C., Etatsraad, Herredsfoged, Aarhus. D. Willer, Mægler, Kbhvn. D. Vind, Sophus, Hofjægermester, Sanderumgaard v. Marslev (Fyn). D. Winge, Axel, Consul, Chria. N. Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygningsinspektør, Kolding. D. Winther, I. C. L., Provst, Gimlinge v. Slagelse. D. Winther, Niels, Prokurator, Hjørring. D. Wisbech, C. W., Capitain, Horten. N. Wittrock, H. G., Stationsforvalter, Strømmen v. Randers. D. Vogt, Jacob, Brigadelæge, Frederikshald. N. Volqvartz, J. C., Cand. phil., Handelskontorist, Kbhvn. D. Worsaae, I. I. A., Dr. phil., Direktør, Kammerherre, Kbhvn. D. Worsoe, C., Handelsbetjent, Throndhjem. N. Wroblewsky, O., Boghandler, Nytorv, Kbhvn. D. Wøldicke, P., Kammerjunker, Appellation8retsraad, Herredsfoged, Nørgaard v. Bælum (N. Jyll.). D. Zahl,I. Elholm,Handelsbetjent, Chria.N. Zeier, Joh., Sagfører, Hamar. N. Ziegler, R., Capitain, Romsdalen. N. Zytphen-Adeler, F. de Falsen, Lensbaron, Dragsholm v. Svinninge. D. Zytphen-Adeler, G. C., Baron, Attaché ved d. danske Legation i Paris. D, Ostgaard. H. R., Arkiv-Assist., Chria. N. Øverland, O. A., Stud. phil.. Chria. N.

14 XV Herefter tæller Samfundet 621 Medlemmer (4 livsvarige, 260 N. og 357 D., hvoriblandt 16 udenfor de to Kiger). Saalænge dette Tal paa det Nærmeste holdes, ville Hefterne kunne forøges hvert med et Ark, hvorfor 2det Binds første Hefte vil udgaa med 6 Ark. Inden Samfundet endnu var traadt ret i Virksomhed, mistede det allerede en af sine Indmeldte, idet Overretsprokurator G. Berggreen bortkaldtes ved en uventet l)ød d. 19 Marts 1880 og saaledes udgik af Medlemstallet. Til Bedste for sin Bogsamling bytter Selskabet sine Skrifter med dem, som udgives af: Der deutsche Herold, Gesellschaft für Heraldik, Sfragistik und Genealogie, i Berlin. Den omtalte Bogsamling bestaar iøvrigt kun af velvillige Gaver, hvortil gjorde Begyndelsen Hr. Iiedaktør Hiort-Lorenzen med sine.trykte Stamtavler og Anetavle over Efterslægt af Nis Lorenzen, J. F. Schroeter, Lars Muus og Bertel Bruun. Til dette priselige Exempel have siden sluttet sig: Hr. Jægermester Lowzow til Slettegaard med et hektografisk Aftryk af Stamtavler osv. over sin fædrene Slægt og de deri indgiftede Familier, Bendcke, Krog og Todderud, praktiserende Læge Ingerslev i Præstø med en fuldstændig Gjengivelse af Indskrifterne i Præstø Kirke, hvoraf et omfattende Uddrag vil følge i 2det Bind, og Hr. Bogholder, Exam. polyt. V. F. C. Christensen med sin trykte Stamtavle over Slægten Thaning, hvoraf lian skjænkede ikke blot et Exemplar til selve»samfundet«, men ogsaa et til hvert Medlem af dettes talrige Bestyrelse. Samtlige disse Gaver ere modtagne med stor Paaskjønnelse og kuime faas til Laans af Medlemmer, der derom henvende sig til Redaktionen. Af andre Velgjørere mod»samfundet«maa med største Erkjendtlighed nævnesde Herrer, Provst Lampe i Bamble og Pastor Barfod i Yaabensted, der bragte en velkommen Hjælp i den første trange Tid ved at give Afkald paa deres Forfatter Honorar. Nye Medlemmer kunne indtegnes hos den nærmeste Boghandler eller ved at anmeldes hos vedkommende Lands Sekretær. Aarsbidraget er 6 Kroner, hvorfor der ydes trykt Vederlag én Gang hvert Fjerdingaar. Ved at indmelde sig fra et tidligere Tidspunkt (helst 1880 /i) kan man erhverve sig det siden den Tid udkomne for Medlemspris. Ved Optagelsen betaler man én Gang for alle et Indskud paa l*/2. Krone.

15 Indhold. Side Genealogen og lians Arbejde, af Sognepræst Imm. B a r f o d... 1 Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole, af Provst L am pe...10 Forglemte Adelsslægter (I. Krabbe), af Assistent Thiset, med Tavle En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse, af Skolelærer Jørgensen. 25 Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup om Lægerne i Bergen, ved Sognepræst Dr. H. R ø r d a m...35 Bolle Luxdorph, af Assistent, Cand. polit. G. L. Wad, med Tavle Gravskrifter fra Akers Kirke, ved Arkivfuldmægtig H u itfe ld t...54 Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup, ved Assistent Krarup Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg, ved Arkivar, Dr. O. N i e l s e n...81 Optegnelser af S. A. Boysset, gift med Oberst H. G. Grevenkop, ved Assistent K r a r u p En gammel»stambog«ved S a m m e Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene , ved Assistent T h is e t...121»stifts Relationer«om Adelige i Danmark og Norge, indsendte til Klevenfeldt (Bergens S t i f t ) Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger, ved Professor, Dr. Grustav Storm 147 Nogle Gravskrifter, ved Sognepræst, Dr. H. R ø r d a m Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv, ved Samme. 161 Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol, ved Arkivar, Dr. O. Nielsen 192 Gravskrifter og lignende Inscriptioner fra forskjellige norske Kirker ved Arkivfuldmægtig H uitfeldt ,241 Rettelse med Hensyn til Fremstillingen af Peder Wessels Ungdomsliv, af Cand. mag. C. E. S e c h e r Povel Nielsen Rosenpalm, af Assistent, Cand. G. L. W a d Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører , af Arkivar, Dr. 0. N i e l s e n Spørgsmaal og Svar: 1. Om den ældre Slægt K rabbe, af Assistent T hiset Om Tycho Broch, af Provst L a m p e Om Didrik Brincks Efterslægt, af Pastor A. H. N i e ls e n Om Karen Lütken, af Sognepræst Imm. B a r f o d Om Iver Bruuns Efterslægt, af Redaktor Hiort L orenzen Om Slægten Pays Herkomst, af Overretsprokurator M a a g Om Jul. de Fey, af Adjunkt W ulff i Aalborg, med Svar af Assistent T h iset Om Lic. med. Hugo Fred. Ørn, af Læge In g e rsle v Om Byfoged Henr. Jessens Efterslægt; a f Boghandler-Medhjælper R ü tzou Om Provst Jac. Bondesens Børn, af Skolelærer B. Bondesen Tillæg og R ettelser Register, ved Candidat Brønd s t e d...309

16 Genealogen og hans arbejde. Til indledning. Af Im m. Barfod. V i lever i en foninderlig modsætningernes tid. Da samtalen forleden var ført hen paa dette vort ny samfund for genealogi og personalhistorie, hørte jeg en ung mand med et slet ikke behageligt smil udtale sig omtrent således :»Et genealogisk samfund, hvis opgave efter sit navn mii være at forevige de svundne slægter, er naturligvis en uting, da et menneske ikke liar ret til at ihukommes længere, end til han er kommen i jorden, så er han*fort på afgangslisten, ude af tilværelsen! Et menneskeliv er dog ikke andet end et atom, der ved et tilfælde ér hvirvlet ind i eksistensen, bæres en stund af livsluften og synker da ned i verdens-altets bundlose dyb nej, lad os ikke drive afguderi med dode mennesker!«han forlod mig med denne formaning og vistnok i dét håb, at hans filosofis knusende sandhed snart vilde göre det af med alle genealoger. Jeg følte mig imidlertid ikke overbevist, men bedrøvet over dette ingenlunde enestående, hjærtelose mordattentat på den naturlige menneskelige følelse, som dog nok har adskillig mere evighed i sig, end en hul frase om menneskelivet som atom. Ti det lader sig pii ingen måde nægte, at menneskeslægten fra begyndelsen til denne dag er en sammenhængende helhed, i hvilken ethvert menneske er et led. sat på sit sted, til sin gerning, til sin tid. Og at denne ledfojning ikke er tilfældig, at det enkelte led ikke er henkastet som et atom i en isoleret tilværelse, viser historien os og synet på den levende menneskehed. Ethvert enkelt menneske har i

17 2 sit racemærke, sit folkemærke, ja sit slægtsmærke, ydre og indre, der henviser ham just til den plads, han har fået. Og det enkelte menneskes liv og gerning, karakter og tænkemåde bærer tydelig nok vidnesbyrd om hans åndelige sammenhæng med hans folk og hans slægt, så det kan ses, at han er vokset frem af en åndelig rod, og ikke som et fnug eller et støvgran ved en hændelse kommen ind i en stakket tilværelse, hvorfra han atter skal optages af Chaos. At dette er så, siger erfaring og eftertanke og endnu tydeligere den naturlige følelse ethvert enkelt menneske. Som menneske har jeg en bestemt følelse af, at dér er n o g le, hvem jeg ved fødselen står nærmere end andre, med hvem jeg ikke blot har en tilfældig åndelig og legemlig lighed, men til hvem jeg hjærtelig øginderlig drages. Det er dem, med livem jeg har fælles blod: til! dem er jeg knyttet ved en naturlig kærlighed. Blodets bånd er stærkt, og det lader sig ikke sønderrive af et koldt, materialistisk ræsonnement. Og her skal ikke blot tænkes på det stærkeste blodets bånd, mellem forældre og born, og det næststærkeste, mellem søskende: vi kan ga meget videre, langt tilbage til ljærne slægtled: i fortiden. Vilde vort hjærte ikke banke af glæde og stolthed, hvis vi hørte om en stor og god dåd, optegnet af historien til berömmelse for den, der øvede den, når vi erfarede, at denne mand var en af vore forfædre, om han så end havde levet tor tiere århundreder siden? Men hvis det var en skændselsgerning, han havde ovet, vilde vi da ikke som hans ætlinge af en naturlig skamfølelse undse os ved at vedkende os denne stamfader? Jo, vi er med at bære vore fædres både ære og skam, fordi det sannne blod rinder i vore årer! Lovgivningen lader en mands formue gå i arv selv til de fjæmcste slægtled, men naturen lader i langt større udstrækning en mands å n d e lig e eje nedarves til efterslægten, og vi haren følelse af meddelagtighed, ja af et medansvar! Det skal ikke na-gtes, at den indre og ydre slægtlighed stund um kan være udslettet i meget få led, så den næppe nok kendes i det tredie eller tjerde (2 Mos ), men vi har pa den anden side ikke saa ganske sjældent eksempel på, at i-det mindste tlen udvortes lighed har bevaret sig i en slægtlinie i flere århundreder besynderligt, om ikke den legemlige lighed omsluttede den åndelige! Det er bevidstheden ont dette blodsfællesskab, der vækker hos os attråen efter at kende vore forfædre. Således var det hos oldtidens folk, således er det endnu, skönt det lader sig ikke nægte..

18 3 at tor tiden denne interesse hos mange mennesker tilsyneladende er mat og hensygnende, og det ikke blot, som vi nys antydede, fordi en åndlos stræben efter at dræbe den naturlige Melse soger at arbejde sig op og brede sig, men fordi nutidens mennesker i en så uhyre höj grad nu langt mere end för er optagne af fremtiden og dens krav, der peger hen i helt andre retninger, så det forekommer dem meget for brydsomt og vidtløftigt at få tilfredsstillet et ønske, de i grunden nærer, at få så meget som muligt, at vide om deres slægt. Det er mærkeligt, at der just i vor travle tid i de forskellige egne af rigerne hos mange enkelte mænd er vågnet en levende interesse for at fa kastet lys over de henfarne slaigter og det ikke blot over de enkelte menneskers liv og gerning, men over selve slægternes vækst, udvikling og blomstring. Personalhistorien har i denne menneskeslægt haft',ikke fa heldige dyrkere, og deres arbejde er med rette blevet almindelig påskönnet, men også det genealogiske studium har samlet sine mænd om sig, og om end disse ofte haablose lader hænderne synke, fordi vejen, de må frem ad, ikke blot er ubanet og vildsom, men tit afskåren af svælg, der aldrig vil kunne blive udfyldte, så er de dog ikke bievne trætte. Og det nu stiftede genealogiske samfund giver håb om, at dette studium vil tå en lysere fremtid. Genealogen har stillet sig den opgave at efterspore en slægts ofte stærkt forgrenede led opad, nedad og til siden, så langt han kan komme. Men det er et tungt arbejde, fordi de kilder, der skulde yde ham de»nskede oplysninger, ofte er aldeles tabte, og ofte så skjulte, at han slet ikke v6d, hvor han skal søge dem. Hans hovedarbejde bliver derfor en søgen efter kilderne og en omhyggelig gransken i dem, han har fundet. Genealogen giver ikke store lofter, han lover aldrig noget bestemt udbytte: han lover kun at søge, at arbejde, at va>re opmærksom, at samle. Genealogens arbejde er et vedholdende flidsarbejde. Han må være fortrolig med de trykte kilder og med temmelig sikkerhed vide at vurdere disses pålidelighed, og han må se sig godt om, for at få öje på de skrevne kilder, saa vidt han kan række, og da nytte dem med troskab og nøjagtighed. Da kan det. af det, han således har samlet og fundet, stundum lykkes at meddele en og. anden oplysninger om hans slægt, han el 1ère ikke har kunnet erholde, det kan stu n d u m ly k k es, men, det må tilstås, kun stundum, fordi de allerfleste kilder ligger ukendte og unyttede hen. og fordi den enkelte genealog hidtil slet ikke har kendt hvad andre i*

19 4 kan have samlet og indvundet, men ene har måttet holde sig til de få brudstykker, han selv har fundet af de fa kilder, der har været tilgængelige for ham. Stiftelsen af det genealogiske samfund håber vi skal være signalet til et stort skridt fremad. Allerede i indbydelsen er det udtalt som dets formål at nære og udvikle sansen for det personalhistoriske og genealogiske studium og at lette adgangen til at indhente de oplysninger, som dette studiums dyrkere måtte savne. Og der er al udsigt til, at alene ved udgivelsen af det tidsskrift, som med dette hæfte træder frem for dagens lys, meget vil blive udrettet; ti her vil ikke blot ofte være lejlighed til at pege hen på kilder, der skjuler sig rundt om i forskellige afkroge, men hver enkelt genealog vil her kunne give underretning om, hvad han har samlet og hvad han ejer af genealogiske skatte, så man vil kunne få at vide hvor man skal gå hen for at få lys i meget, der nu ligger i mørke. Yed samfundet og dets tidsskrift må der nødvendigvis mellem de enkelte arbejdere blive knyttet et bånd, der lover disse tifold frugt af deres arbejde. Når jeg her har nævnet»arbejderne«, da er det for at antyde, at naturligvis kun den allermindste del af samfundets medlemmer vil kunne regnes mellem disse. Om a lle medlemmerne tör det forudsættes, at de har så megen interesse for genealogiens og personalhistoriens opgave, at de ikke blot vil støtte samfundet ved deres pengebidrag, mon at de også ved den indflydelse, de kan udøve hver i sin kreds, vil göre alt hvad der står i deres magt for at bevare og beskærme dette studiums kilder, hvor de så må findes, i kirker og prøstegårde, på rådhuse og herregårde, for den ligegyldighed og vanrøgt, som de til d en ne dag de fle s te steder har v æ ret u d sa tte for særlig peges her hen på kirkernes ligstene og mindetavler! Men skal samfundet kunne bestå og udrette noget, må det have arbejdere, flittige, virksomme arbejdere, der har sat sig det som en hovedopgave at eftersøge og optegne hvad der på nogen måde ligger indenfor deres rækkeævne. Ti det er ikke nok, at vi véd, hvor de blomster vokser, i hvilke honningen skjuler sig, men der maa være hier, der uddrager honningen af blomsterbægrene. Det bedste, vi kan ønske dette samfund, er, at arbejdernes tal må vokse, at der i hver egn af rigerne må findes mænd eller kvinder, der føler det som deres kald at opsøge og samle og derved ofte redde fra undergang hvad der i deres nær

20 6 hed må kunne lindes henhørende rinder samfundets område, og derefter følger kaldet med glæde! Dersom nogen nu mere bestemt spørger, hvad det er for et arbejde, hvortil vort samfund søger at finde arbejdere, da vil et fuldstændigt svar være vanskeligt at give; jeg skal her kun give et bidrag til et svar, et ganske lille bidrag blot et eksempel på et arbejde. Mon der saledes ikke i enhver købsted skulde findes en mand, som særlig følte sig kaldet til jat uddrage og samle hvad dér måtte tindes af skrevne kilder til vor personalhistorie og genealogi? Det or jo kun et eksempel, her skal anføres. I enhver by findes foruden kirkebogen også skrifteprotokollerne, der indeholder en stor rigdom af genealogisk stof, og de går i almindelighed længere tilbage i tiden, end kirkebøgerne. Men disse to kilder udfylder hinanden, så når der af dem er gjort omhyggelige uddrag, har man sædvanlig alt hvad der fra den by kan skaffes til veje som pålidelige aktstykker om de slægter, som dér har levet, især når de ældre retsprotokoller tages med, ti disse kaster ofte et meget klart lys ikke blot over personer, men over tiden. Det er nu vistnok ikke saa ganske let at göre et godt uddrag af en kirkebog, ti meningen kan jo fornuftigvis ikke være at medtage alle de personer, der i denne nævnes som fødte, viede eller dode: navnlig for den længere tilbage liggende tid, da stamnavne hørte til undtagelserne, da så godt som alle, eller dog over de 9/io, hed Pedersen, Olufsen, Lavrsen, Hansen o. s. v., er det i begyndelsen meget svært at træffe det valg, som bør göres. Ved fødslerne kan man nok stundum ledes på det rette spor ved at agte på fadderne, men når vi så ser, at der ved de allerfleste borns dåb, også den simplere håndværkers og daglejers, i ældre tider gæme nævnes en lang række, ofte en hel snes, af byens fineste honoratiores som faddere, kan man let ledes vild og komme til at medtage folk, hvis familie slet ingen betydning kan have for genealogen. Det er en stor hjælp, når faderens stilling står anført, men det er i de fleste kirkebøger ikke tilfældet. Til et godt uddrag af en kirkebog må alle de tre registre (fødte viede døde) understøtte hverandre, så når man blandt de v ie d e finder personer, der har»løst kongebrev«, hvad dengang næsten alle af de bedre klasser gjorde, eller når man blandt de døde lægger mærke til, om de er begravne i kirken, i den dyrere eller billigere jord, i egekiste, med alle klokker, med det dyreste ligklaide, hvilket alt

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

Vi lever i en forunderlig modsætningernes tid. Da samtalen for leden var ført lien paa dette vort ny samfund for genealogi og

Vi lever i en forunderlig modsætningernes tid. Da samtalen for leden var ført lien paa dette vort ny samfund for genealogi og Genealogen og hans arbejde. Til indledning. Af Imm. Barfod. Vi lever i en forunderlig modsætningernes tid. Da samtalen for leden var ført lien paa dette vort ny samfund for genealogi og personalhistorie,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009 Navn Marcus Sehested, 1 Vordingborg kval res 16 Marcus Sehested, Vordingborg 5 12 Marcus Sehested, Vordingborg 13 Marcus Sehested, 4 Guldfinale Vordingborg 3 2. plads Oliver bayle, Lyngby 1. plads 3 Svante

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere