SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE"

Transkript

1 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL. KJØBENHAYN

2 Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie traadte i Live i Efteraaret I de foregaaende Sommermaaneder var der hieven udsendt Indbydelser til Dannelsen deraf fra en storre Kreds af Danske og Norske, der havde sluttet sig sammen i Overbevisning om. at et sligt Samfunds.Opgaver, ret opfattede og løste, vilde paa en heldig Maade kunne udfylde de bestaaende literære Foretagender i historisk Retning. En fast Forvisning skaber en god Fortrøstning, saa at et Møde af de danske Indbydere d. 22de September 1879 besluttede sig til at erklære Samfundet for grundlagt, skjøndt Medlemstallet endnu kun var henved 250 og rigtignok temmmelig langt fra det paaregnede. Man skred altsaa til Valg af en Bestyrelse for den' danske Afdeling og opfordrede de norske Medindbydere til at gjore det Samme for deres Afdelings Vedkommende. Saaledes kaaredes i Norge: Adjunkt Arnesen, Kgl. Fuldmægtig Boeck, Kgl. Fuldmægtig Vollett, Overrets Assessor Heiberg, Arkivfuldmægtig Huitfelat, Provst Lampe, Bureauchef Lassen, Generalstabs Capitain Schnittler og Arkivassistent Thomle, i Danmark: Assistent Elvius, Biskop, Dr. Engelstoft, Hofmarskal, Kmh. Løvenskiold, Arkivar, Dr. Nielsen, Stiftsamtmand, Kmh. Rosenørn, Sognepræst, Dr. Rørdam, Geiiej me-legationsraad Skrike, Gehejme-Etatsraad, Dr. Trap og Kontorchef, Kmj. Algreen-Ussing. Netop fordi man ansaa det for bed«t, at Udviklingens rolige Gang hellere end tlieoretiske Overvejelser kunde fastslaa Reglerne for Styrelse og Arirksomhed, havde man gjort Tallet af de Valgte saa stort. Istedenfor nemlig ellers at have maattet indkalde samtlige Medlemmer til Afgjørelse af de Vanskeligheder, som et saadant uprøvet Foretagende næppe vilde kunne undgaa, havde man nu 2»Samfundsraad«til foreløbig at trælfe fornødne Bestemmelser, naar Omstændighederne fordrede sligt. Til at besørge de løbende Forretninger valgtes derefter af Samfundsraadene i begge Linde en Formand og en Sekretær : for Danmark Geh. Etatsraad Trap og Assistent Elvius og for Norge Bureauchef Lassen og Fuldmægtig Boeck, og derhos en snevrere Medbestyrelse med Navnet»Skrift Udvalg«, fordi dets Hovedopgave antoges at ville blive Prøvelse af de Arbejder, som maatte blive Samfundet tilbudne til Udgivelse. Disse Ud>alg kom til at bestaa: i Danmark af Bibliotheks- Assistent Bricka, Redaktør af Historisk Tidsskrift, Dr. Nielsen og Dr. Rørdam, Redaktor af Kirkehistoriske Samlinger, i Norge af Fuldmægtig Collett, Fuldmægtig Huitfeldt og Assistent Thomle. Et Tidsskrifts Udgivelse blev sat som Gjenstand for Samfundets Virksomhed, hvortil Bidrag forventedes fra begge Lande, saaledes at de skulde prøves og antages af det hjemlige Skrift Udvalg, men udgives i Fællesskab foreløbig fra Kjobenhavn alene. Til Redaktør antoges den danske Sekretær Hr. Elvius, der dog efter nogen Tids Forløb under en paakommen farlig Sygdom følte Kræfterne svigte og begjærede Afløsniug fra sin dobbelte Stilling. Imidlertid havde de Medlemmer af Skrift Udvalget, der bo i Kjobenhavn, besørget Forretningerne, indtil man kom overens med Arkivassistent Krarup om Overtagelse baade af Sekretariatet og af Redaktionen. Det lykkedes saaledes at faa det første Hefte ud ved April Maaneds Begyndelse, hvorefter Fortsættelserne ere udgivne i hurtig og regelmæssig Følge. Der er herved og i Samfundets andro Forhold indsamlet Erfaringer, som man i det kommende Aar tildels vil søge at omsætte i Lovparagrafer. De daglige Sorger have selvfølgelig jævnlig drejet sig om Samfundets Pengevæsen: men om der end ikke kan forelægges et Regnskab allerede, da en betydelig Del af Selskabets Tilgodehavende og nogen Gjield uopgjort henstaar, har Alt dog hidtil gaaet vel, hvad der for Øjeblikket viser sig ved et lille Overskud i Kassen. At dette maatte blive ved. og at saavel Samfundet som dets Tidsskrift maatte trives og blomstre, er Medlemmernes som Bestyrelsens Haab og Formaal.

3 Medlemmerne a f Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie (1880 Sept. 23). Af Forkortelserne betyde: Chria. Christiania, D. at vedkommende Medlem faar sig Skrifterne tilsendt fra den danske Kommissionær, Kbhvn. Kjøbenliavn, og N. at Paagjældendes Tarv varetages af den norske Kommissionær. Rettelser til Listen bedes tilsendte Redaktøren. Hs. Maj. Kongens Haandbibliothek, Kjøbenhavn. D. Kongl. Bibliotheket, Stockholm. D. Aabye, V., Apotheker, Odder, N. Jylland. D. Aalborg Cathedralskole. D. Stiftsbibliothek. I). Aall, D. M., Cand. jur., Grosserer, Arendal. N. Aall, Nils, Brugsejer, Ulefos pr. Skien. N. Aamodt, Jens C., Ingenieur, Frederikshald. N. Aarhus Cathedralskole. D. Aastrup, I., Etatsraad, Frederiksberg Allé, Kjøbenhavn. D. Adeler, Cort S. Th., Baron, Kbhvn., Svanholmsvej. D. Adolph, J., Grosserer, Slotsholmsgade, Kbhvn. D. Akselsen, Nils Fred., Fuldmægtig, Frederikshald. N. Album, M., Overlærer, Drammen. N. Andersen, A., Capelian, Vrensted v. Hjørring. D. Andersen, Knud, Gaardejer, Søsum v. Frederikssund. D. Andersen, O. S., Sagfører, Arendal. N. Andersen, Sev. Chr., Generalkonsul, Christiania. N. Andersen, Viet. Chr. Hjort, Overlærer, Frederikshald. N. Angell, H. Bonnevie, Sagfører, Bergen. N. Anker, Peter Botvid, Godsejer, Frederikshald. N. Arbo, P. N., Historiemaler, Chria. N. Arendals off. Skole. N. Arenstorff, Fr., Fideikommisbesidder, Overgaard v. Udbyneder. D. Arentz, Nils Peter, Overlærer, Throndhjem. N. Arnesen, Martin, Adjunkt, Frederikshald. N. Arntz, M.,Oberst,GI. Kongev., Kbhvn. D. Arntzen, E. E., Lieutenant, Hofvinhandler, Cort Adelersgade, Kbhvn. D.

4 Aschehoug, Torkel Halvorsen, Dr. & Prof, juris, Chria. N. Athenæum, Læseselskab, Bergen. N. Læseselskab, Kbhvn. D. Aubert, Otto I., Advokat, Chria. N. Aumont, A., Stud. mag., Overgade n. V., Kbhvn. D. Bachke, Fritz M., Kjøbmand, Throndhjem. N. Bagger, F. W., Pastor, emerit., Sollerup pr. Korinth v. Faaborg. D. Balle, C. C. A., Grosserer, Nyvej, Kbhvn. D. Balslev, C. F., Biskop, Ribe. D. Balslev, Laur., Præst, Øster-Egesborg, Sjælland. D. Bang, F. S., Justitsraad, Bankkasserer, Vestervold, Kbhvn. D. Bang, Vilh., Sognepræst, Føvling v. Ribe. D. Barfod, Fred., Frederiksbergs Allégade, Kbhvn. D. Barfod, H. P., Hospitalsforstander, Aalborg. D. Barfod, Imm., Sognepræst, Vaabensted, Lolland. D. Barth, A., Fuldmægtig, Grundtvigsvej, Kbhvn. I). Basse, M. A., Cand. jur., Aarhus. D. Bauditz, S., Kmj., Capt. i Livgarden, Evaldsgade, Kbhvn. D. Bay, N. K., Ingenieur, Chria. N. Beck, E. F., Justitsraad, Godsinspektør, Lerchenborg, Sjælland. D. Bendixen, B. E., Skolebestyrer, Bergen. N. Bentzen, Th., Handelsfuldmægtig, Arendal. N. Benzon, C., Kammerherre, Amtmand, Holbæk. D. Berg, C. Edv., Kontorist, Thrond-' hjem. N. Bergens Arbejderforening. N. Haandværkerforening. N. Musæum. N. off. Bibliothek. N. Berlien, I. H. F., pens. Arkivsekretær, Kbhvn. D. Berner-Schilden, Kammerherre, Holstenshus og Clausholm. D. V \ Bernhoft, Emilie, Frøken, Chria. N. Bernstorff, G. v., Greve, Lübeck. D. Bernth, J. C. E. M., Capitain, Helsingør. D. Berthelsen, L S., Fuldmægtig i Kjøbenhavns Magistrat, Cand. jur., Strandgade, Kbhvn. D. ; Bidstrup, Julius, Lærer, Nøri*ebrogade, Kbhvn. D. Bille-Brahe, C., Baron, Stiftsamtmand, Frederiksgade, Kbhvn. D. Bille-Brahe, P. F., Baron, Kammerh., I Stamhusbesidder, Egeskov ved I Kværndrup. D. ; Binzer, O., Sognepræst, Set. Jørgens-! gaard v. Svenborg. D. 1Birkeland, Michael, Rigsarkivar, Chria.N. : Bladt, Curtius, Cand. phil.,kjøbenhavn, I Yesterbrogade. D.! Blich, W., Overkontrollør, Bergen. N.! Blix, Sten Gustav, Adjunkt, Skien. N. I Boe, Christen, Skibsrheder, Arendal. N. I Boe, Chr. T., Skibsrheder, Arendal. N.! Boeck, Thorvald, Kgl. Fuldmægtig, 1 Chria. N. Bondesen, J. M. G., Provst, Stillinge v. Slagelse. D. Bondesen, P. C. B., Skolelærer, Ellested v. Nyborg. D. Bonnevie, N. C., Amtmand, Arendal. N. Borthen, Lyder Must, Læge, Throndhjem. N. Brammer, G. P., Dr. theol., Biskop, Aarhus. D. Brandt. M., Frøken, Bergen. N. Brasch, Chr. H., Sognepræst, Vemmetofte. D. Breder, Ivar Hesselberg, Cand. jur., Drammen. N. Bricka, C., Bibliotheksassistent, Fiolstræde, Kbhvn. D. Broch, Anton, Kjøbmand, Horten. N. Broch, A. L., fhv. Adjunkt, Chria. N. Broch, H. H., Kjøbmand, Horten. N. Broch, P., Dr. ph.il., Inspektør, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Brodtkorb, Chr., Læge, Throndhjem. N. Brodtkorb, H. Hoe, Cand. jur., Kjørhoe. N. Bruun, Anton, Kjøbmand, Arendal. N.

5 VI Bruun, F. C., Legationsraad, Frederiksholms Kanal, Kbhvn. D. Brøndsted, Ch., Cand. phil., Kbhvn., GI. Kongevej. D. Buch, Fr. Bing, Kjøbmand, Throndhjera. N. Bugge, K. L., Højesterets Advokat, Throndhjem. N. Buil, Nils Kosing, Kgl. Fuldmægtig og Sekr., Chria. N. Burman Becker, Fuldm. i Min. for K. og Und., Kbhvn., L. Strandstr. D. Biilow, Alb., Bankassist., Drammen. N. Begh, Nicolai, Cand. phil., Kbhvn., Frederiksborggade. D. Børresen, S., Lieut. i Mar., Horten. N. Børup, Landbrugskandidat, Landboskolen, Lyngby v. Kbhvn. D. Bøtcher, P.,L, Provst, Sevel ved Vinderup (Holstebro). D. Campbell, I. H. S., Bergen. N. Cappelen, Johan Henrik, Kontorchef, Arkivar, Chria. N. Carlsen, C.A., Agent, Frederikshald. N. Carlsen, Emmy, Frøken, Stiftsdame, Gammelkjøgegaard v. Kjøge. D. Carlsen, H., Kammerherre, Stamhusbesidder, GI. Kjøgegaard v. Kjøge. D. Caroc, F. C. V., Generalmajor, Strandpromenaden, Kbhvn. D. Carstens, Momme Chr., Overlærer, Throndhjem. N. Gavallin, S., Dr. theol. &phil., Provst, Hvellinge v. Malmø. D. Christensen, C., Kammerraad, Hørsholm. D. Christiansen, Chr., Farmaceut, Throndhjem. N. Christie, Eilert Chr. Brodtkorb, Arkitekt, Throndhjem. N. Cold, D., Dr. med., Distriktslæge, Frederiksværk. D. Colding, J. C., Dr. med., Distriktslæge, Nyborg. D. Collett, Alf., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Collett, Nikoline, Frøken, Gulskoven pr. Drammen. N. Collett, P. F., Hofjægermester, til Lundbygaard og Eønnebæksholm, Sjælland. D. Collett, Amtmandinde, Chria. N. Collin, E., Etatsraad, Dronn. Tværgade, Kbhvn. D. Collin, Edgar, Literat, Havnegade, Kbhvn. D. Collin, Jens, Telegraf-Bestyrer, Hammerfest. N. Cramer, V. B., Godsinspektør, Vindekilde v. Svinninge (Sjæll.). D. Crone, A., Sognepræst, Herrested v. Ullerslev (Fyn). D. Daae, Ludvig, Sorenskriver, Skodje, N. Søndmøre. N. Dahl, L., Medicinaldirektør, Chria. N. Dahl, Direktør, Aas. N. Dahlerup, C. G., Sognepræst, 0. Ulslev p. Falster. D. Dahil, Oberstlieut., Chria. N. Danneskjold-Samsøe, H. E. D., Grevinde, Brattingsborg, Samsø. D. Delbanco, O. H., Boghandler, Peder Skramsgade, Kbhvn. I). Delgobe, Chr., Direktør, Bamble pr. Brevik. N. Dessen, Marthe Falch, Tønsberg. N. Diesen, G, F., Lieut., Heddeland pr. Mandal. N. Dietz, Oskar Andersen, Cand. jur., Frederikshald. N. Dinesen, D., Hofjægermester, til Katholm v. Grenaa. D. Dinesen, D. A., Klosterfrøken i Vemmetofte, Katholm v. Grenaa. D. Dons, C. E., Smallegade, Kbhvn. D. Dons, Karl, Stud. jur., Chria. N. Dons, S., Godsejer, Hesselagerg. v. Nyborg. D. Dorph, H. P. K, Sognepræst, Øster Egesborg, Sjælland. D. Drechsel, G. V. L., Kammerjunker Birkedommer, Silkeborg. D. Drejer, O. A., Kjøbmand, Throndhj. N. Drewsen, A. L., Conferentsraad, extr. Højesteretsassessor, Marstrandsvej, Kbhvn. D. Drøhse, F., Boghandler, Tønder. D. Due, M. O., Postexpeditør, Lieutenant, Esbjerg. D. Diiring-Rosenkrantz, Baron,Hofjægerm., Sophiesholm v. Tølløse, Sjæll. D.

6 VII Elieson, Eivind, Kavalleri-Lieutenant, Chria. N. Elvius, Sofus,*) Assistent i Livrente- Anst., Tordenskjoldsg., Kbhvn. D. Engeil, C., Cand. phil., Nyhavn, Kbhvn. D. Engelstoft, C. T., Dr. theol., Biskop, Odense. D. Erichsen, H. N., Skolebestyrer, Horten. N. Eriksen, Andreas Emil, Rektor, Tromsø. N. Erslev, Kr., Dr. phil., Reventlovsgade, Kbhvn. D. Estrup, J. B. S., til Kongsdal og Skafføgaard, Conseilspræsident, Finantsminister, Toldbodvej, Kbhvn. D. Eversen, C. H., Lieutenant, Bogholder, Vodroffsvej, Kbhvn. D. Eyde, Chr., Skibsrheder, Arendal. N. Fabricius, I. S.,Boghandler, Arendal. N. Fahlstrem, Alb., Privatbankkasserer, Throndhjem. N. Falsen, C. M., Lieut., Horten. N. Fasting, Chr. D., Overretssagfører, Nakskov. D. Fay, Peter Joh. Nie., Cand. jur.,chria. N. Fenk, G. A., Sognepræst, Ingelstad, Skaane. D. Fich, V., Sognepræst, Mesinge ved Kjerteminde. D. Fiedler, F. J., Conferentsraad, extr. Højesteretsassessor, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Fiedler, I. C. G. Sporon, Postexpeditør, Fuglebjerg (Sjæll.). D. Finne, Jac., Cand. jur., Throndhjem. N. Fischer, I. C. H., fhv. Minister, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Fleischer, B., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Flood, C., Overrets-Sagfører, Porsgrund. N. Flood, Jørgen Wright, Farmaceut, Skien. N. FoSS, Joh., Skibsrheder, Arendal. N. Frich, I. L, Byfoged, Skagen. D. Friderichsen, P., Jægermester, t. Kjærstrup, Lolland. D. Fridericia, J. A., Dr. phil., Jembaneg., Kbhvn. D. Friehling, Bemh., Directeur i Landmandsbanken, Nyhavn, Kbhvn. D. Friis, C., Cand. phil., Harsdorffsvej, Kbhvn. D. Friis, P. J., Cand. theol., Seminarielærer, Skaarup, Fyn. D. Frijs, Krag-Juel-Vind-, C. E.**), Lensgreve, Frijsenborg v. Hammel. D. Frijs, Krag-Juel-Vind-, T. V.**), Lensgrevinde,Frij s enb org v. Hammel. D. Frisak, A., Lieut., Frederikshald. N. Fritsche, Grosserer, Amaliegade, Kjøbenhavn. D. From, Julius, Bogholder, St. Kongensgade, Kbhvn. D. Frost, Premierlieutenant, Branddirektør, Kolding. I). Fuglede, Læge, Bellinge, Falster. D. Fyens Stifts literære Selskab,Odense. D. Fürst, I. D., Assurance-Direktør, Arendal. N. G aarder, Paul, Assistent, Throndhjem. N. Gad, G. E. C., Boghandler, Kbhvn. D. Galtung, L, Læge, Moss. N. Gjedsted, C. E., Capitain, Postmester, Nakskov. D. Gjellerup, S., Bibliotheksassistent, Fiolstræde, Kbhvn. D. Giertsen, I. Chr., Kjøbm., Bergen. N. 'Giertsen, Joh. Chr., Grosserer, Amaliegade, Kbhvn. D. Glahn-Ørbeck, V., Agent, Chria. N. Gleerup, I., Universitets-Boghandler, Lund. D. Glückstadt, Is., Bankdirecteur, Holmens Kanal, Kbhvn. D. Graae, G., Proprietær, Pileallé, Kjøbenhavn. D. Gram, Harald, Sorenskr., Sarpsborg. N. Grandjean, H. F., Premierlieutenant, Sølvgadens Kaserne, Kbhvn. D. *) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Bestyrelsens Beslutning af 6. Marts **) Begge livsvarige Medlemmer uden Contingent efter Indbetaling af 100 Kr. for hver.

7 vm Gregersen, Joh., Cand. phil., Brugs- j herre, Modum. N. Groth-Petersen, P., Prokurator, Faaborg. D. Grundt, Nils, Brugsherre, Drammen. N. Grüner, 6., Hofjægermester, til Ravnstrup v. Herlufmagle, Sjæll. D. Grüner, H. I. R., Oberstlieut., Frede- ' riksstad. N. 6ulbrandsen, Emilie, Frøken, Chria. N. \ Guldbrandsen, V. Å., Kasserer i Livs- j forsikr. Anstalten, Ravnsborg- I gade, Kbhvn. D. Gyth, Herredsfuldm., Kalundborg. D. i Hagemann, Tøger, Cand. jur., Chria. N. j Hagerup, Boghandler, Gothersgade, I Kbhvn. D., I Hald, L, Overlæge, Chria. N. i Halvorsen, I. B., Redaktør, Chria. N. Hannover, Underbibliothekar v. Universitets Bibliotheket, GI. Konge-! vej, Kbhvn. D. j Hansen, A. Kreftung,Sølieut.,Horten. N. 1 Hansen, Chr., Skibsfører, Frederikshald. N. Hansen, Joh., Generalkonsul, Grosserer, j Toldbodvej, Kbhvn. D.! Hansen, Olaf, Candidat, Chria. N. ' Hansen, Peter S., Kjøbmand, Frederikshald. N. Hanssen, Joh.,Assur. Direct.,Arendal. N. Harboe, E., Pr. Lieut., Kbhvn. D. Harbou, F. H. W., Pr. Lieut., Kbhvn. D. Harbou, I. W. A., General, Kalundborg Ladegaard. D. Harder, Frederik Carl Christian, C'an- i cellist, Blaagaardsgade, Kbhvn. I).! Harmens, G., Prcmierl., Bergen. N.! Hartmann, Joh. Marius, Kjøbmand, Throndhjem. N. Haslund, Th., Apotheker, Arendal. N. Heering, C. V., Cand. polit., Sølvgade, Kbhvn. D. Heftye, Heinr., Boghandler, Chria. N. Hegel, F. V., Justitsraad, Boghandler, Klareboderne, Kbhvn. D. Hegermann-Lindencrone, C., Generallieutenant, Kammerherre, Bjørnemose v. Svenborg. D. Heiberg, Edv. Omsen, Assessor, Chria. N. Heiberg, H., Godsejer, Sogn. N. Hein, A. Chr., Skibsrheder, Arendal. N. Heise, A., Dr. phil., Adjunkt, Viborg. D. Heltzen, Stiftsamtmand, Kammerherre, Odense. D. Henriksen, C. A., Jordbruger, Horten. N. Hensigt, den gode, Selskab, Bergen. N. Herlofsen, A., Bankchef, Arendal. N. Herlofsen, D., Grosserer, Paris. D. Herlofsen, E., Frue, Arendal. N. Herlufsbolms Skole. D. Herschend, P., Slægthusbesidder, Herschendsgave v. Skanderborg. D. Hesselberg, Frantz, Lærer, Chria. N. Heyerdahl, Henry, Ingenieur-Capitain, Chria. N. Heymann, Kommereeraad, Niels Juelsgade, Kbhvn. I). Hjerleid. Haldor, Maler, Horten. N. Hiort Lorenzen, H. R., Rédacteur, Rosenvænget, Kbhvn. D. Hiorth, L. K., Postexpeditør, Horten. N. Hirschsprung, Bemh., Grosserer, Tordenskjoldsgade. Kbhvn. D. Hirschsprung, Heinr., Grosserer, Højbroplads, Kbhvn. D. Hoffmann, Gottfr., Grosserer, Holmens Kanal, Kbhvn, I). Holck, C. F., Capitain, Biilowsvej, Kbhvn. D. Holm, I., Borgemester, By- og Herredsfoged, Middelfart. D. Holm, L., Capitain i Flaaden, Kontorchef, Kbhvn. D. Holmblad, L. P., Etatsraad, Fabrikant, Gothersgade, Kbhvn. D. Holst,, Hans H., Cand. theol., Drammen. N. Holthe, P., Assistent, Throndhjem. N. Hopstock, I., Havnefoged, Bergen. N. Hornemann, Ebbe Carsten, Student, Throndhjem. N. Hornemann, Jac. Hersleb, Stiftelses- Forstander, Throndhjem. N. Hornemann, Robert, Stiftsoverrets- Justitiarius, Throndhjem. N. Horsens lærde Skole. D. Houge, O. M., Grosserer, Chria. N. Huitfeldt, H. J., Arkivfuldm., Chria. N. Huitfeldt, Herman, Consul, Throndhjem. N.

8 Huitfeldt, Ivar, Consul, Throndhjem. N. Huth, G. v.,tømmermester,griffenfeldtsgade, Kbhvn. D. Huth, W. C. A. R. V., Bogholder, Danebrogsgade, Kbhvn. D. HvaS8, F., Justitsraad, Randers. D. Høegh, Sofie, Frue, Porsgrund. N. Høst, A. F., Justitsraad, Boghandler, Kbhvn. D. Høst, H. E., Borgemester, Byfoged, Hjørring. D. Høst, Ludvig, Grosserer, Frederikshald. N. Høyer-Møller, E., Sognepræst, Kjølstrup v. Marslev (Fyn). D. Ingerslev, V., Læge, Præstø. D. Isberg, S. W., Grosserer, GI. Torv, Kbhvn. D. Iversen, C. A., Assistent i Enkekassen, Kbhvn. D. Jacobsen, J. C., Dr. phil., Brygger, Carlsberg v. Kbhvn. D. Jahn, Chr., Tandlæge, Throndhjem. N. Jantzen, Sognepræst, Gjentofte ved Kbhvn. D. Jelstrup,Henr., Overrets-Sagf., Throndhjem. N. Jensen, A. B., Adjunkt, Arendal. N. Jensen, Carl, Toldfuldm., Stubbekjøbing. D. Jensen, Fridthjof, Cand. mag., Frederikshald. N. Jensen, I. B., Søkadet, Horten. N. Jensen, S. H., Distriktslæge, Grindsted (Jyll.). I). Jensen, Typograf, Nykjøbing paa Falster. D. Jessen, L. P., Saunsøgd pr. Nakskov. D. Johannsen, C. G. W., Kammerherre, Kbhvn. D. Johannssen, Chr. N., Kjøbmand, Throndhjem. N. Johnson, A., Sognepræst, Throndhjem. N. Johnson, Gisle, Prof. theol., Chria. N. Juel, Knud F., Kammerjunker, Stamhusbesidder, Juelsberg ved Nyborg. D. IX 1 Juel-Brockdorff, C., Hofjægermester,! Lensbaron til Taasinge og Schelenborg. D. Juel-Brockdorff, C.F. Th. A., Baron, Ritmester, til Mejlgaard v. Grenaa. D'. Jørgensen, S., Skolelærer, Kistrup v. Korinth, Fyn. D. I Kaarbø, Rieh., Dampskibsexpeditør, i Harstad. N. i Kalko, J. H., Overretsprokurator, Vestergade, Kbhvn. D. Kallevig, M., Consul, Arendal. N. Kalievig, M., Frøken, Arendal. N. Kauffmann, H. A. T., Generalmajor à la suite, Kammerh., Nytoldbodgade, Kbhvn. D. : Kaurin,Chr.,Ingenieur, Throndhjem. N. : Kervel, Daniel van, Sognepr., Ørskog. N.. Kielland, Axel, Cand. jur., Chria. N. : Kielland, Gustav Blom, Ingenieur, Fre- I derikshald. N.! Kiær, A. N., Direktør, Chria. N. Kiær, Fr. K., Cand. med., Kgl. Fuldmægtig, Chria. N. Klein, C., Fuldmægtig, Kbhvn. 1). Klein, P., Provst, Gudme i Fyn. D.! Klein, Rudolph, Boghandler, Pilestr., J Kbhvn. D. j Klem, W., Cand. theol., Horten. N. I Klem, Hansen & Co., Kjøbm., Thrond-! hjem. N. Klinck, C. & R., Kjøbm., Horten. N..! Klingenberg, J. B., Toldkasserer, Dramj men. N. I Klingenberg, Rieh., Lieuten., Horten. N. 1 Klingenberg, Sverre Olafsson, Overretssagfører, Throndhjem. N. Klingspor, C. A., Ritmester, Upsala. D. Klouman, Karsten Wilh. Anker, Oberstlieut., F-rederikshald. N. Knobelauch, Osk., Boghdlr., Chria. N. Knoff, Rich. C. S., Kjøbm., Throndhjem. N. Knudsen, K. 0., Toldbetj., Laurvig. N. Knuth, A. V., Lensgreve, Hofjægermester, Knuthenborg v. Maribo. D. Koch, Emil, Auktionsdirektør, Allégade, Kbhvn. D. Kock, L. F., Prokurator, Nørrevoldgade. Kbhvn. D.

9 Krabbe, C., Borgemester i Grenaa, Formand i Folkethinget. D. Krabbe, O. J. H., Oberst, Viborg. D. Krarup, Fred., Arkivassist., Kbhvn. D. Krigsministeriets Arkiv, Kbhvn. D. Krogh, C., Kammerherre, Slesvig. D. Krogh, G. F., Lieutenant, Horten. N. Kronmann, Chr., Kjøbmand, Sakskjøbing. D. Kehler, Ferd., Dispacheur, Throndhjem. N. Lampe, I. F., Provst, Bamble. N. Lange, Alb. I., Boghandler, Chria. N. Langkilde, C. V., Proprietær, Nyfæste v. Aarup (Fyn). D. Larsen, N. A.,Lieut. i Marinen,Chria. N. Larsen, P. Soph., Bogholder, Bergen. N. Larsen, Enkefrue, Arresødal v. Frederiksværk. D. Lassen, Wilh., Bureauchef, Chria. N. Lavendt, A., LæreriFaaborg (Fyn). D. Leemeyer, J., Inspektør i Studenterforeningen, Kbhvn. D. Lembcke, Chr., Kammerraad, Thorvaldsensvej, Kbhvn. D. Lerche, Etatsraad, Amtsforvalter, Frederiksborg. D. Leschly, P. M., Assistent i Livrente- Anstalten, Kbhvn.. D. Leunbach, Sophus v., Cand. phil., Olufsvej, Kbhvn. D. Lewetzau, Kammerjunker, Herredsfoged, Kjerteminde. D. Liebe, C., Højesteretsadvokat, Formand i Landsthinget, Kbhvn. D. Lihme, Dyrlæge, Silkeborg. D. Lindegaard, Jægermester, Lykkesholm v. Nyborg. D. Linnemann, Joh., Capitain i Fodfolket, Aarhus. D. Linnemann. S., Etatsraad, Bankdirecteur, Stormgade, Kbhvn. D. Lipke, W., Byfoged, Kjøge. D. Lissau, F. D., Godsforvalter, Fyn. D. Liungman, A. V., Dr. phil., Tjørn, Sverig. D. Lorange, Anders Lund, Conservator, Bergen. N. Lorck, F. A., Vexelmægler, Tordenskjoldsgade, Kbhvn. D. X Loss, P. C., Stud. theol., Frederikshald. N. Lowzow, A., Jægermester, til Slettegaard v. Helsinge. D. Lund, Andreas Daniel, Forstmester, Stenkjær. N. Lund, Harald, Søkadet, Horten. N. Lund, Jacob, Adjunkt, Drammen. N. Lund, I. P. G. B., Telegrafkontrollør, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Lund, Troels, Dr. phil., Vesterbrogade, Kbhvn. D. Lundh, Otto Gr., Arkivfuldm., Chria. N. Lunn, C. F., Etatsraad, Godsejer, t. Knabstrup (Sjæll.). D. Lüttichau, C., Kammerherre, Tjele v. Onsild (N. Jyll.). D. Lynge, H. H., Boghandler, St. Helliggejststræde, Kbhvn. D. Levenskiold, Adam, Chria. N. Levenskiold, C. L., Hofmarskal, Kammerherre, Kbhvn. D. Levenskiold, O., Højesterets-Assessor, I Chria. N. IHaag, Julius, Overretsprokurator, Kronprinsessegade, Kbhvn. D. Mansa, C., Premierlieutenant, til Sø paa Mors. D. Managers og Omegns Læseforening. D. Martens, Ditl., Boghandler, Bergen. N. Matzen, H., Dr. & Prof. jur., Kbhvn. D. Mau, Sognepr., Farum v. Kbhvn. D. Meldahl, F., Etatsr., Directeur f. Kunstakademiet, Charlottenborg, Kjøbenhavn. D. Midelfart, Joh. Unger, Kasserer, Throndhjem. N. Mielche, Sognepræst, Henne v.varde. D. I Mollerup, W., Cand. mag., Ravnsborg Tværgade, Kbhvn. D. Moltke, Emst, Kammerherre, Greve til Nørager v. Vedby (Sjæll.) D. Moltke, F., Overauditør, Birkedommer, Fredensborg. D. Monrad, D. jg., Biskop, Dr. theol. & phil., Nykjøbing p. Falster. D. Mulvad, Carl, Telegrafforvalter, Enghavevej, Kbhvn. D. Munch, A., Professor. D.

10 Munthe Morgenstjerne, O., Capitain, Kammerjunker, Kbhvn. D. Müller, H. L, Comm.-Capt., Horten. N. Mynster, Læge, Østerbrog., Kbhvn. D. Munter, Fr., Kammerjunker, kgl. Fuldmægtig, St. Kongensg., Kbhvn. D. Møller, H., Cand. jur., Sparekassekasserer, Odense. D. Møller, J. K., Førstelærer, Nykjøbing i Sjælland. D. Møller, Nicolai, Dispacheur, Porsgrund. N. Møller, Olaf, Cand. jur., Aarhus, Immervad. I). Møller, Olivia Bredal, Enkefrue, t. Vejstrupgaard v. Svendborg. D. Mørch, Edv., Byrets-Assessor, Chria. N. Nannestad, V. L., Adjunkt i Koskilde. D. Neckelmann, E., Handelskontorist, Ny Adelgade, Kbhvn. D. Neergaard, Busky-, Oberst, Randers. D. Neuhaus, L. C., Overtoldinspecteur, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Nielsen, A. H., Pastor emeritus, Aalborg. I). Nielsen, C. F., Sognepræst, Odden, Sjælland. D. Nielsen, Hagbart, Farmaceut, Frederikshald. N. Nielsen, O., Dr. phil., Arkivar v. Kjøbenhavns Kaadstue. D. Nielsen, Yngvar, Dr., Universitets- Stipendiat, Biblioth., Chria. N. Nisson, Herman, Handelsbetj., Throndhjem. N. Normann, Joh., Premierlieuten., Stenkjær. N. Nyegaard. C. S., Præst i Blidstrup (Hjæll.). D. Nykjøbing Cathedralskole (Hages Legat). D. Obel, Th., Kjøbmand, Helsingør. D. Olsen, Chr., Prokurator i Randers. D. Olsen, Olaus, Kæmner, Frederikshald. N. Olufsen, A. F. O. H., Kammerjunker, Premierlieutenant i Livgarden, Kbhvn. D. XI Olufsen, Vejassistent, Hillerød. D. Onsum, R., Foged, Horten. N. Oppegaard, Gundvald Andreas, Lieut., Chria. N. Ottesen, Otto J., Sognepræst, Jungshoved v. Præstø. D. Palm, August, Vicebibliothekar, Lund, Skaane. D. Paus, Chr., Chria. N. Pedersen, Kr., Cand. phil., Overlærer, Kjøge. D. Petersen, A., Lærer,Valløby (Sjæll.). D. Petersen, H. G., Overpostmester, Sølvgade, Kbhvn. D. j Petersen, T. G., Sognepræst til Ourø. D. i Pihi, 01. And. Lowold, Direktør,Chria. N. ; Platou, Chr. S., Lieut., Horten. N. I Pienge, J., Præst, Vesterbrogade, Kjø- ; benhavn. D. Plum, Thorvald, Grosserer, GI. Kongevej, Kbhvn. D. Pontoppidan, H., Generalkonsul i Hamborg*). D. Praem, Chr., Cand. pharm., Nørrebrogade, Kbhvn. D. Praem, J. E. R., Kgl. Toldassistent. Vejle. D. Prahl, I. F., Dr. med., Bergen. N. Quaade. C. F. P. C., Kammerjunker, Nytorv, Kbhvn. D. Ramm, Wald., Ingenieur, Throndhj. N. Ramstad, Joh., Skibsmægler, Throndhj em. N. Randers, Chr., Cand. jur., Horten. N. Randers lærde Skole. I). Rantzau, Lensgreve, Rosenvold ved Barrit (N. Jyll.). D. Rasch, Jonas Gotf., Compagni-Chirurg, Frederikshald. N. Rasmussen, R., Præst, Nørre-Nebel ved Varde. D. Rasmussen, L., Provst, Steenstrup v. Svenborg. I). Rasmussen, 0. F. C., Justitsraad, Godsforvalter, Jettehøj ved Haslev (Sjæll.). D. *) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Indbetaling af 200 Kroner.

11 XII Reedtz-Thott, Lensbaron, Gaunø ved Nestved. D. Reimers, 01. Joh., Fuldmægtig, Throndhjem. N. Reitzel, C., Boghandler, Kbhvn. D. Reventlow, Lensgrevinde, Christianssæde p. Lolland. D. Ribe Cathedralskole. D. Richter, J. C. L, Sognepræst, Ringgive ved Vejle. D. Richter,V., Overretssagfører, Kbhvn. D. Rief, Joh., Bryggeriejer, Horten. N. Rigsarkivet, d. Kgl. Norske. N. Rigsdagens Bibliothek, Kbhvn. D. Ring, Th., Lensmand, Horten. N. Rist, P. F., Premierlieutenant i Hæren, Helsingør. I). Rogstad, N., Foged, Hamar. N. Rolfsen, Harald, Overrets-Sagfører, Ørskog. N. Roosen, Herman, fliv. Postmester, Laurvig. N. Rosen, Carl, Kammerh., Hendriksholm v. Vedbæk (Sjæll.). D. Rosenkrantz, I. C., Baron, Hofjægermester, Skanderborg. D. Rosenkrantz, Baronesse, Aarhus. D. Rosenstand, Fr., Expeditionssekretær i Kabinetssekretariatet, Vendersgade, Kbhvn. D. Rosenvinge, Anton Fornes, Telegrafist, Throndhjem. N. Rosenern, E., Kammerh., Overpræsident, Vesterbrogade, Kbhvn. I). Rosenorn, M., Kammerh., Stiftsamt- i mand, Kanders. D. Rosenorn-Lehn, E., Baron, Hofjæger- j mester, Hvidkilde v. Svenb. D. Rosenorn-Lehn, O., Lensbar., Kammerh., ' Udenrigsminister, Kbhvn. I).! Roshouw, Theod., Cand. pharm., Fre- i derikshald. N. Rothman, C. T., Fabrikant, Kbhvn. D. Rumohr, Klaus, Bergen. N. Ryflh, Karl, Adjunkt, Throndhjem. N. i Rytzou, Thorvald A. N., Boghandlermedhjælper, H. C. Andersensgade, Kbhvn. D. Rønne, C. W., Overlæge, Horten. N. Rørdam, Holger Fr., Dr. phil., Sognepræst, Brændekilde (Fyn). D. Sandberg, Kadet, Chria. N. Scavenius, I. F., Kammerh., til Gjörslev, Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet. D. Schack, Brockenhus-, Greve, Amtmand, Svenborg. D. Schäfer, Dietrich, Dr. & Prof. hist. i Jena. D. Schanke, Joh., Grosserer, Chria. N. Scheel, F. C. R., Greve, Stamhusbesidder, Eygaard v. Roeskilde. D. Schjelderup, W., Student, Bergen. N. Schjelderup, Wm., Grosserer, Frederiksborggade, Kbhvn. D. Schiellerup, L. Gesner, Prokurator, Nørrevold, Kbhvn. D. Schierbeck, V., Overretssagf., Kbhvn. D. Schiødte, A., Boghandler, Hauserplads, Kbhvn. D. Schjøth, Hans K., Adjunkt, Chria. N. Schiøtz, Brygger, Odense. I). Schlegel, Bernhard, Stockholm. D. Schlegel, I. F., Geh.-Etatsr., Kbhvn. D. Schlegel, N. F., Formand i Sø- og Handelsretten, Kbhvn. D. Schmidt, I. C., Sognepræst, Tyrsted v. Horsens. D. Schmidt, Lauritz H., res. Cap. v. Hell. Aands Kirke, Silkegade, Kjøbenhavn. D. Schmidt, Svend Busch, Overrets Sagfører. Throndhjem. N. Schmidt, T. J., Boghandler, Graabrødretorv, Kbhvn. D. Schmidt,Vald.,Prof.,Dr. phil., Kbhvn. D. Schnitler, Didrik, Capitain, Chria. N. Schölten, A., Kontorchef, Holmens Kanal, Kbhvn. D. Schou, II. A., Cand. mag., Bestyrer, Hinnerup Station (N. Jylland). D. Schou, P. F., Cancelliraad, Kontorchef, Vendersgade, Kbhvn. D. Schrøder, O., Sagfører, Arendal. N. Schulin, Amtmand, Greve, Kammerh., Hillerød. D. Schulin-Zeuthen, C. J. W., Greve, Lensbaron, Tølløse (Sjæll.). D. Schurmann, I. C., Dr. theol., Professor, Skaarup (Fyn). D. Schweigaard, C. H., Advokat, Chria. N. Schweigaard, I., Læge, Chria. N.

12 xm Schwenn, Bud., Overretssagfører, Aarhus. D. Schütte, A. Th., Kammerherre, til Bygholm v. Horsens. D. Schytte, Wilh., Overretssagfører, Højbroplads, Kbhvn. D. Scheller, Jægermester, til Margaard v. Odense. D. Schenberg, Professor, Chria. N. Schening, S., Telegrafstations-Bestyrer, Namsos. N. Sehested, F., Kammerh., Stamhusbesidder, Broholm v. Nyborg. D. Sehested, H., Frøken, Broholm. D. Sehested-Juel, Stamhusbesidder, Bavnholt v. Ullerslev (Fyn). D. Selmer, F., Sognepræst, Sønder Næraa v. Odense. D. Sick, J. F., Kammerh., Kbhvn. D. Sinding, Krist., Cand. theol., Frederikshald. N. Sjællands Stiftsbibliothek, Boskilde. D. Skancke. C. P. B., Apotheker, Drammen. N. Skeel, E. V. E., Kammerh., til Dronninglund, Indenrigsminister. D. Skeel, V. S., Kammerh., Justitiarius i Lands-Overretten, Kbhvn. D. Skrike, A., Gehejme-Legationsraad, Danebrogsg., Kbhvn. D. Smith, F., prakt. Læge, Vejle. D. Smith, H. B., Commandeur, Horten. N. Smith, Ingvald H. E., Oberstlieuten., Chria. N. Smith, K. G., Commandeur, Horten. N. Solberg, Ingeborg, Enkefrue, Drammen. N. Sommerfeldt. Halfdan, Krigscommissair, Throndhjem. N. Sommerschild, Joh., Consul, Namsos. N. Sommersted, A. V., Overkrigscommissair. D. Stabeil. F. W, Læge, Bergen. N. Stabeil, Gabriel, Cand. phil., Throndhjem. N. Stampe, H., Kammerh., Lensbaron, Nysø ved Præstø. D. Stang, Nils Anker, Grosserer, Frederikshald. N. Steen, Caroline, Frøken, Lindevej, Kbhvn. D. Steenbuch, Th., Præst, Odense. D. Steenstrup, E., Marine-Lieut., Horten. N. Steinmann, Kammerherre, til Tybjerggaard, General, Aarhus. D. Stemann, Hofjægermesterinde, Helsingør. D. Storck, H., Arkitekt, Professor, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Storm, Gustav, Dr. & Prof., Chria. N. Strem, Sognepræst, Marslev (Fyn). D. Stub, Jens Gerh. Heiberg, Provst, Ørskog. N. Studenterforeningen i Kjøbenhavn. D. Stuwitz, Assurance-Agent, Bergen. N. Sundt, Mikael, Cand. mag., Chria. N. Svendsen, Thorv. Sofus, Lærer, Nykjøbing i Sjælland. D. Sætren, G., Ingenieur, Arendal. N. Sørensen, Anne Cath. Koch, Frøken, Grong. N. Sørensen, C., Bedaktør, Kbhvn. D. Sørensen, C. Th., Capitain, Tagesminde pr. Gjentofte v. Kbhvn. D. Sørensen, Nicolay L, Folkehøjskolelærer, Frederikshald. N. Sørensen, N. S. P., Capit., Helsingør. D. Tambs, Viet. Em., Overrets Sagfører, Drammen. N. Tang, C. N., Conferentsr., fhv. Justitiarius, Viborg. D. Tang, M. E., f. Fenger, Etatsraadinde, Nørre-Vosborg, Holstebro. D. Tangen, Herman v., Kjøbmand, Bergen. N. Thaulow, Chr., Consul, Throndhj. N. Thaulow, Dr., Læge, Modum. N. Thiele, Joh., Assistent v. d. kgl. Kobberstiksamling, Cand. jur., Vesselsgade, Kbhvn. D. Thierry, A., Distriktslæge, Anholt. D. Thiset, A., Assistent, Nørrebroes Dossering, Kbhvn. D. Thodberg, L, Privatsecretair, Broholm pr. Nyborg. D. Tholle, Thv. H. Jak., Sognepræst, Marstal. D. Thomle, Aug., Højesterets Assessor, Chria. N. Thomle, Erik Andreas, Cand. jur., Chria. N.

13 Thorson, E. M., Underbibliothekar v. d. St. Kgl. Bibliothek, Kbhvn. D. Thoschlag, W., Læge, Arendal. N. Thrap, D., res. Capellan, Modum. N. Thune, Edv., Grosserer, Kbhvn. D. Tilemann, H. Chr. G., Godsinspektør, Cand. polyt.,mosager v.hammel. D. Tillisch, G. F., Stiftsamtmand,Viborg. 1). Tilliscfl, Wilhelm., Frøken, Stiftsdame, Amaliegade, Kbhvn. D. XIV Topp, A. L., Grosserer, Lampevej, Kbhvn. D. Tostrup, Chr., Grosserer, Brevik. N. Trampe, Edv. Colbjørnsen, Greve, Oberstlieut., Throndhjem. N. Trap, I. P., I)r. juris, Gehejmeetatsr., Cabinets Secretair hos Hs. Maj. Kongen, Christiansborg, Kbhvn. D. Trap-Meyer, Arkitekt, Chria. N. Tregder, P. H., Prof., Dr., Rektor, Sorø. D. Trepka, Kammerh., Oberst, Odense. D. Trägårdh, C. E., Sognepræst, Esphult, Skåne. 1). Tutein, P. A., Hofjægermester, Godsejer, Marienborg v. Stege. D. Tønder, J. N., Læge, Jerslev ved Brønderslev (N..Tyll.). D. Tønsberg, Chr.,Generalkonsul,Chria. N.! Ulrich, G., Direktør, Vendersgade, j Kbhvn. D. j Unsgaard, V., Amtmand, Thisted. I). Urbye, C., Politimester, Arendal. N. Urne, Axel, Assistent i Finantsminist., Nørregade, Kbhvn. D. Ussing, O. Algreen-, Kammerjunker, Kontorchef, Kbhvn. D. Utheim, I., Cand-, theol., Horten. N. Wadum, E. J., Prokurator, Vejle. D. Vahl, I.,Provst,Karrebæk v. Næstved. D. Vabl, Joh., Underbibliothekar ved d. Store Kgl. Bibi., Danebrogsgade, Kbhvn. D. Wain, W., Etatsraad, Rosenvænget, Kbhvn. 1). Wandall, Bertram, Kjøbmand, Aarhus. D. Vedel, S.. Fuldmægtig i Finantsmini- j steriet, Kbhvn. D. Wegener, Joh., Sognepræst, Halsted1 v. Nakskov. D. Weibull, Martin, Professor, Lund. D: Wessel, Gust., Student, Frederikshald. N. Vetlesen, H. I., Sagfører, Arendal. N. Wettergreen, F., Capellan, Brevik. N. Wettergreen, M., Kontorchef, Chria. N.. Wiberg, S. V., Sognepræst, Jordløse (Fyn). D. Wichfeld, J., Kammerherre, Stamhusbesidder, Engestofte v. Maribo. D. Width, B. M., Consul, Molde. N. Wille, Jac. A., Cand. pharm,, Frederikshald. N. Willemoes, F. C., Etatsraad, Herredsfoged, Aarhus. D. Willer, Mægler, Kbhvn. D. Vind, Sophus, Hofjægermester, Sanderumgaard v. Marslev (Fyn). D. Winge, Axel, Consul, Chria. N. Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygningsinspektør, Kolding. D. Winther, I. C. L., Provst, Gimlinge v. Slagelse. D. Winther, Niels, Prokurator, Hjørring. D. Wisbech, C. W., Capitain, Horten. N. Wittrock, H. G., Stationsforvalter, Strømmen v. Randers. D. Vogt, Jacob, Brigadelæge, Frederikshald. N. Volqvartz, J. C., Cand. phil., Handelskontorist, Kbhvn. D. Worsaae, I. I. A., Dr. phil., Direktør, Kammerherre, Kbhvn. D. Worsoe, C., Handelsbetjent, Throndhjem. N. Wroblewsky, O., Boghandler, Nytorv, Kbhvn. D. Wøldicke, P., Kammerjunker, Appellation8retsraad, Herredsfoged, Nørgaard v. Bælum (N. Jyll.). D. Zahl,I. Elholm,Handelsbetjent, Chria.N. Zeier, Joh., Sagfører, Hamar. N. Ziegler, R., Capitain, Romsdalen. N. Zytphen-Adeler, F. de Falsen, Lensbaron, Dragsholm v. Svinninge. D. Zytphen-Adeler, G. C., Baron, Attaché ved d. danske Legation i Paris. D, Ostgaard. H. R., Arkiv-Assist., Chria. N. Øverland, O. A., Stud. phil.. Chria. N.

14 XV Herefter tæller Samfundet 621 Medlemmer (4 livsvarige, 260 N. og 357 D., hvoriblandt 16 udenfor de to Kiger). Saalænge dette Tal paa det Nærmeste holdes, ville Hefterne kunne forøges hvert med et Ark, hvorfor 2det Binds første Hefte vil udgaa med 6 Ark. Inden Samfundet endnu var traadt ret i Virksomhed, mistede det allerede en af sine Indmeldte, idet Overretsprokurator G. Berggreen bortkaldtes ved en uventet l)ød d. 19 Marts 1880 og saaledes udgik af Medlemstallet. Til Bedste for sin Bogsamling bytter Selskabet sine Skrifter med dem, som udgives af: Der deutsche Herold, Gesellschaft für Heraldik, Sfragistik und Genealogie, i Berlin. Den omtalte Bogsamling bestaar iøvrigt kun af velvillige Gaver, hvortil gjorde Begyndelsen Hr. Iiedaktør Hiort-Lorenzen med sine.trykte Stamtavler og Anetavle over Efterslægt af Nis Lorenzen, J. F. Schroeter, Lars Muus og Bertel Bruun. Til dette priselige Exempel have siden sluttet sig: Hr. Jægermester Lowzow til Slettegaard med et hektografisk Aftryk af Stamtavler osv. over sin fædrene Slægt og de deri indgiftede Familier, Bendcke, Krog og Todderud, praktiserende Læge Ingerslev i Præstø med en fuldstændig Gjengivelse af Indskrifterne i Præstø Kirke, hvoraf et omfattende Uddrag vil følge i 2det Bind, og Hr. Bogholder, Exam. polyt. V. F. C. Christensen med sin trykte Stamtavle over Slægten Thaning, hvoraf lian skjænkede ikke blot et Exemplar til selve»samfundet«, men ogsaa et til hvert Medlem af dettes talrige Bestyrelse. Samtlige disse Gaver ere modtagne med stor Paaskjønnelse og kuime faas til Laans af Medlemmer, der derom henvende sig til Redaktionen. Af andre Velgjørere mod»samfundet«maa med største Erkjendtlighed nævnesde Herrer, Provst Lampe i Bamble og Pastor Barfod i Yaabensted, der bragte en velkommen Hjælp i den første trange Tid ved at give Afkald paa deres Forfatter Honorar. Nye Medlemmer kunne indtegnes hos den nærmeste Boghandler eller ved at anmeldes hos vedkommende Lands Sekretær. Aarsbidraget er 6 Kroner, hvorfor der ydes trykt Vederlag én Gang hvert Fjerdingaar. Ved at indmelde sig fra et tidligere Tidspunkt (helst 1880 /i) kan man erhverve sig det siden den Tid udkomne for Medlemspris. Ved Optagelsen betaler man én Gang for alle et Indskud paa l*/2. Krone.

15 Indhold. Side Genealogen og lians Arbejde, af Sognepræst Imm. B a r f o d... 1 Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole, af Provst L am pe...10 Forglemte Adelsslægter (I. Krabbe), af Assistent Thiset, med Tavle En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse, af Skolelærer Jørgensen. 25 Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup om Lægerne i Bergen, ved Sognepræst Dr. H. R ø r d a m...35 Bolle Luxdorph, af Assistent, Cand. polit. G. L. Wad, med Tavle Gravskrifter fra Akers Kirke, ved Arkivfuldmægtig H u itfe ld t...54 Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup, ved Assistent Krarup Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg, ved Arkivar, Dr. O. N i e l s e n...81 Optegnelser af S. A. Boysset, gift med Oberst H. G. Grevenkop, ved Assistent K r a r u p En gammel»stambog«ved S a m m e Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene , ved Assistent T h is e t...121»stifts Relationer«om Adelige i Danmark og Norge, indsendte til Klevenfeldt (Bergens S t i f t ) Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger, ved Professor, Dr. Grustav Storm 147 Nogle Gravskrifter, ved Sognepræst, Dr. H. R ø r d a m Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv, ved Samme. 161 Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol, ved Arkivar, Dr. O. Nielsen 192 Gravskrifter og lignende Inscriptioner fra forskjellige norske Kirker ved Arkivfuldmægtig H uitfeldt ,241 Rettelse med Hensyn til Fremstillingen af Peder Wessels Ungdomsliv, af Cand. mag. C. E. S e c h e r Povel Nielsen Rosenpalm, af Assistent, Cand. G. L. W a d Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører , af Arkivar, Dr. 0. N i e l s e n Spørgsmaal og Svar: 1. Om den ældre Slægt K rabbe, af Assistent T hiset Om Tycho Broch, af Provst L a m p e Om Didrik Brincks Efterslægt, af Pastor A. H. N i e ls e n Om Karen Lütken, af Sognepræst Imm. B a r f o d Om Iver Bruuns Efterslægt, af Redaktor Hiort L orenzen Om Slægten Pays Herkomst, af Overretsprokurator M a a g Om Jul. de Fey, af Adjunkt W ulff i Aalborg, med Svar af Assistent T h iset Om Lic. med. Hugo Fred. Ørn, af Læge In g e rsle v Om Byfoged Henr. Jessens Efterslægt; a f Boghandler-Medhjælper R ü tzou Om Provst Jac. Bondesens Børn, af Skolelærer B. Bondesen Tillæg og R ettelser Register, ved Candidat Brønd s t e d...309

16 Genealogen og hans arbejde. Til indledning. Af Im m. Barfod. V i lever i en foninderlig modsætningernes tid. Da samtalen forleden var ført hen paa dette vort ny samfund for genealogi og personalhistorie, hørte jeg en ung mand med et slet ikke behageligt smil udtale sig omtrent således :»Et genealogisk samfund, hvis opgave efter sit navn mii være at forevige de svundne slægter, er naturligvis en uting, da et menneske ikke liar ret til at ihukommes længere, end til han er kommen i jorden, så er han*fort på afgangslisten, ude af tilværelsen! Et menneskeliv er dog ikke andet end et atom, der ved et tilfælde ér hvirvlet ind i eksistensen, bæres en stund af livsluften og synker da ned i verdens-altets bundlose dyb nej, lad os ikke drive afguderi med dode mennesker!«han forlod mig med denne formaning og vistnok i dét håb, at hans filosofis knusende sandhed snart vilde göre det af med alle genealoger. Jeg følte mig imidlertid ikke overbevist, men bedrøvet over dette ingenlunde enestående, hjærtelose mordattentat på den naturlige menneskelige følelse, som dog nok har adskillig mere evighed i sig, end en hul frase om menneskelivet som atom. Ti det lader sig pii ingen måde nægte, at menneskeslægten fra begyndelsen til denne dag er en sammenhængende helhed, i hvilken ethvert menneske er et led. sat på sit sted, til sin gerning, til sin tid. Og at denne ledfojning ikke er tilfældig, at det enkelte led ikke er henkastet som et atom i en isoleret tilværelse, viser historien os og synet på den levende menneskehed. Ethvert enkelt menneske har i

17 2 sit racemærke, sit folkemærke, ja sit slægtsmærke, ydre og indre, der henviser ham just til den plads, han har fået. Og det enkelte menneskes liv og gerning, karakter og tænkemåde bærer tydelig nok vidnesbyrd om hans åndelige sammenhæng med hans folk og hans slægt, så det kan ses, at han er vokset frem af en åndelig rod, og ikke som et fnug eller et støvgran ved en hændelse kommen ind i en stakket tilværelse, hvorfra han atter skal optages af Chaos. At dette er så, siger erfaring og eftertanke og endnu tydeligere den naturlige følelse ethvert enkelt menneske. Som menneske har jeg en bestemt følelse af, at dér er n o g le, hvem jeg ved fødselen står nærmere end andre, med hvem jeg ikke blot har en tilfældig åndelig og legemlig lighed, men til hvem jeg hjærtelig øginderlig drages. Det er dem, med livem jeg har fælles blod: til! dem er jeg knyttet ved en naturlig kærlighed. Blodets bånd er stærkt, og det lader sig ikke sønderrive af et koldt, materialistisk ræsonnement. Og her skal ikke blot tænkes på det stærkeste blodets bånd, mellem forældre og born, og det næststærkeste, mellem søskende: vi kan ga meget videre, langt tilbage til ljærne slægtled: i fortiden. Vilde vort hjærte ikke banke af glæde og stolthed, hvis vi hørte om en stor og god dåd, optegnet af historien til berömmelse for den, der øvede den, når vi erfarede, at denne mand var en af vore forfædre, om han så end havde levet tor tiere århundreder siden? Men hvis det var en skændselsgerning, han havde ovet, vilde vi da ikke som hans ætlinge af en naturlig skamfølelse undse os ved at vedkende os denne stamfader? Jo, vi er med at bære vore fædres både ære og skam, fordi det sannne blod rinder i vore årer! Lovgivningen lader en mands formue gå i arv selv til de fjæmcste slægtled, men naturen lader i langt større udstrækning en mands å n d e lig e eje nedarves til efterslægten, og vi haren følelse af meddelagtighed, ja af et medansvar! Det skal ikke na-gtes, at den indre og ydre slægtlighed stund um kan være udslettet i meget få led, så den næppe nok kendes i det tredie eller tjerde (2 Mos ), men vi har pa den anden side ikke saa ganske sjældent eksempel på, at i-det mindste tlen udvortes lighed har bevaret sig i en slægtlinie i flere århundreder besynderligt, om ikke den legemlige lighed omsluttede den åndelige! Det er bevidstheden ont dette blodsfællesskab, der vækker hos os attråen efter at kende vore forfædre. Således var det hos oldtidens folk, således er det endnu, skönt det lader sig ikke nægte..

18 3 at tor tiden denne interesse hos mange mennesker tilsyneladende er mat og hensygnende, og det ikke blot, som vi nys antydede, fordi en åndlos stræben efter at dræbe den naturlige Melse soger at arbejde sig op og brede sig, men fordi nutidens mennesker i en så uhyre höj grad nu langt mere end för er optagne af fremtiden og dens krav, der peger hen i helt andre retninger, så det forekommer dem meget for brydsomt og vidtløftigt at få tilfredsstillet et ønske, de i grunden nærer, at få så meget som muligt, at vide om deres slægt. Det er mærkeligt, at der just i vor travle tid i de forskellige egne af rigerne hos mange enkelte mænd er vågnet en levende interesse for at fa kastet lys over de henfarne slaigter og det ikke blot over de enkelte menneskers liv og gerning, men over selve slægternes vækst, udvikling og blomstring. Personalhistorien har i denne menneskeslægt haft',ikke fa heldige dyrkere, og deres arbejde er med rette blevet almindelig påskönnet, men også det genealogiske studium har samlet sine mænd om sig, og om end disse ofte haablose lader hænderne synke, fordi vejen, de må frem ad, ikke blot er ubanet og vildsom, men tit afskåren af svælg, der aldrig vil kunne blive udfyldte, så er de dog ikke bievne trætte. Og det nu stiftede genealogiske samfund giver håb om, at dette studium vil tå en lysere fremtid. Genealogen har stillet sig den opgave at efterspore en slægts ofte stærkt forgrenede led opad, nedad og til siden, så langt han kan komme. Men det er et tungt arbejde, fordi de kilder, der skulde yde ham de»nskede oplysninger, ofte er aldeles tabte, og ofte så skjulte, at han slet ikke v6d, hvor han skal søge dem. Hans hovedarbejde bliver derfor en søgen efter kilderne og en omhyggelig gransken i dem, han har fundet. Genealogen giver ikke store lofter, han lover aldrig noget bestemt udbytte: han lover kun at søge, at arbejde, at va>re opmærksom, at samle. Genealogens arbejde er et vedholdende flidsarbejde. Han må være fortrolig med de trykte kilder og med temmelig sikkerhed vide at vurdere disses pålidelighed, og han må se sig godt om, for at få öje på de skrevne kilder, saa vidt han kan række, og da nytte dem med troskab og nøjagtighed. Da kan det. af det, han således har samlet og fundet, stundum lykkes at meddele en og. anden oplysninger om hans slægt, han el 1ère ikke har kunnet erholde, det kan stu n d u m ly k k es, men, det må tilstås, kun stundum, fordi de allerfleste kilder ligger ukendte og unyttede hen. og fordi den enkelte genealog hidtil slet ikke har kendt hvad andre i*

19 4 kan have samlet og indvundet, men ene har måttet holde sig til de få brudstykker, han selv har fundet af de fa kilder, der har været tilgængelige for ham. Stiftelsen af det genealogiske samfund håber vi skal være signalet til et stort skridt fremad. Allerede i indbydelsen er det udtalt som dets formål at nære og udvikle sansen for det personalhistoriske og genealogiske studium og at lette adgangen til at indhente de oplysninger, som dette studiums dyrkere måtte savne. Og der er al udsigt til, at alene ved udgivelsen af det tidsskrift, som med dette hæfte træder frem for dagens lys, meget vil blive udrettet; ti her vil ikke blot ofte være lejlighed til at pege hen på kilder, der skjuler sig rundt om i forskellige afkroge, men hver enkelt genealog vil her kunne give underretning om, hvad han har samlet og hvad han ejer af genealogiske skatte, så man vil kunne få at vide hvor man skal gå hen for at få lys i meget, der nu ligger i mørke. Yed samfundet og dets tidsskrift må der nødvendigvis mellem de enkelte arbejdere blive knyttet et bånd, der lover disse tifold frugt af deres arbejde. Når jeg her har nævnet»arbejderne«, da er det for at antyde, at naturligvis kun den allermindste del af samfundets medlemmer vil kunne regnes mellem disse. Om a lle medlemmerne tör det forudsættes, at de har så megen interesse for genealogiens og personalhistoriens opgave, at de ikke blot vil støtte samfundet ved deres pengebidrag, mon at de også ved den indflydelse, de kan udøve hver i sin kreds, vil göre alt hvad der står i deres magt for at bevare og beskærme dette studiums kilder, hvor de så må findes, i kirker og prøstegårde, på rådhuse og herregårde, for den ligegyldighed og vanrøgt, som de til d en ne dag de fle s te steder har v æ ret u d sa tte for særlig peges her hen på kirkernes ligstene og mindetavler! Men skal samfundet kunne bestå og udrette noget, må det have arbejdere, flittige, virksomme arbejdere, der har sat sig det som en hovedopgave at eftersøge og optegne hvad der på nogen måde ligger indenfor deres rækkeævne. Ti det er ikke nok, at vi véd, hvor de blomster vokser, i hvilke honningen skjuler sig, men der maa være hier, der uddrager honningen af blomsterbægrene. Det bedste, vi kan ønske dette samfund, er, at arbejdernes tal må vokse, at der i hver egn af rigerne må findes mænd eller kvinder, der føler det som deres kald at opsøge og samle og derved ofte redde fra undergang hvad der i deres nær

20 6 hed må kunne lindes henhørende rinder samfundets område, og derefter følger kaldet med glæde! Dersom nogen nu mere bestemt spørger, hvad det er for et arbejde, hvortil vort samfund søger at finde arbejdere, da vil et fuldstændigt svar være vanskeligt at give; jeg skal her kun give et bidrag til et svar, et ganske lille bidrag blot et eksempel på et arbejde. Mon der saledes ikke i enhver købsted skulde findes en mand, som særlig følte sig kaldet til jat uddrage og samle hvad dér måtte tindes af skrevne kilder til vor personalhistorie og genealogi? Det or jo kun et eksempel, her skal anføres. I enhver by findes foruden kirkebogen også skrifteprotokollerne, der indeholder en stor rigdom af genealogisk stof, og de går i almindelighed længere tilbage i tiden, end kirkebøgerne. Men disse to kilder udfylder hinanden, så når der af dem er gjort omhyggelige uddrag, har man sædvanlig alt hvad der fra den by kan skaffes til veje som pålidelige aktstykker om de slægter, som dér har levet, især når de ældre retsprotokoller tages med, ti disse kaster ofte et meget klart lys ikke blot over personer, men over tiden. Det er nu vistnok ikke saa ganske let at göre et godt uddrag af en kirkebog, ti meningen kan jo fornuftigvis ikke være at medtage alle de personer, der i denne nævnes som fødte, viede eller dode: navnlig for den længere tilbage liggende tid, da stamnavne hørte til undtagelserne, da så godt som alle, eller dog over de 9/io, hed Pedersen, Olufsen, Lavrsen, Hansen o. s. v., er det i begyndelsen meget svært at træffe det valg, som bør göres. Ved fødslerne kan man nok stundum ledes på det rette spor ved at agte på fadderne, men når vi så ser, at der ved de allerfleste borns dåb, også den simplere håndværkers og daglejers, i ældre tider gæme nævnes en lang række, ofte en hel snes, af byens fineste honoratiores som faddere, kan man let ledes vild og komme til at medtage folk, hvis familie slet ingen betydning kan have for genealogen. Det er en stor hjælp, når faderens stilling står anført, men det er i de fleste kirkebøger ikke tilfældet. Til et godt uddrag af en kirkebog må alle de tre registre (fødte viede døde) understøtte hverandre, så når man blandt de v ie d e finder personer, der har»løst kongebrev«, hvad dengang næsten alle af de bedre klasser gjorde, eller når man blandt de døde lægger mærke til, om de er begravne i kirken, i den dyrere eller billigere jord, i egekiste, med alle klokker, med det dyreste ligklaide, hvilket alt

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev, En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere