Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli 2013 Nye EU-domme udfordrer SU-ordninger Sammenfatning EU-Domstolen har i det forløbende halvår markeret sig i en række sager, der handler om EU-borgeres ret til at modtage studiestøtte. Denne note gennemgår dels den danske SU-dom fra februar 2013 om udbetaling af SU til EU-borgere fra andre lande i forbindelse med erhvervsarbejde, dels en dom fra juni 2013 i en sag fra Luxembourg om studiestøtte til grænsearbejderes børn. Endelig omtales en verserende tysk sag ved EU-Domstolen om betingelser for at udbetale studiestøtte til studier i udlandet, hvor EU-Domstolens Generaladvokat har fremsat sit forslag til afgørelse i sagen. Der forventes afsagt dom i sagen den 18. juli /6

2 Indledning EU-Domstolen har i den seneste tid behandlet en række sager om studerendes ret til studiestøtte fra andre EU-lande. To af dommene er afsagt i februar og juni, mens en tredje dom ventes afsagt den 18. juli. Denne note gennemgår de tre sager. Det er dog langt fra første gang, EU-Domstolen tager stilling til EU-borgeres ret til studiestøtte ved studier i andre EU-lande. Der findes allerede en omfattende retspraksis om emnet. De nye domme føjer dermed nye elementer til den eksisterende retspraksis om EU-borgeres fri bevægelighed og ret til studiestøtte fra værtslandet. SU-dommen - C-46/12 LN Den 21. februar 2013 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte SU-sag, som handlede om en EU-borgers ret til dansk SU ved studier i Danmark i forbindelse med erhvervsarbejde. Sagen drejede sig om en EU-borger (LN), der i marts 2009 havde søgt optagelse på Handelshøjskolen i København. I juni 2009 flyttede han til Danmark, hvor han begyndte at arbejde på fuld tid. I august 2009 søgte han om dansk SU til uddannelsen på Handelshøjskolen, som han påbegyndte i september Da han startede på studiet, gik han over til at arbejde på deltid. SU-styrelsen nægtede ham SU med henvisning til, at han var kommet til Danmark med det hovedformål at studere, og at han dermed skulle betragtes som studerende og ikke som arbejdstager. Under klagesagen stillede Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte EU- Domstolen et spørgsmål om fortolkningen af EU s opholdsdirektiv fra Direktivet fastslår bl.a. i artikel 24, at en værtsmedlemsstat ikke er forpligtet til at yde studiestøtte til EU-borgere, som ikke er arbejdstagere eller familiemedlemmer til arbejdstagere mv 2. I sin dom fastslog EU-Domstolen, at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig udøver reel og faktisk beskæftigelse og derved opnår status af ar- 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område mv.. 2 Opholdsdirektivets artikel 24, stk. 2. 2/6

3 bejdstagere efter EU-retten, ikke kan nægtes SU. I den forbindelse kunne det ikke tillægges betydning, hvilke bevæggrunde der havde fået LN til at søge arbejde i Danmark. Domstolen lagde bl.a. vægt på, at LN havde fuldtidsarbejde, da han ankom til Danmark, og at han ved studiestart havde skiftet fuldtidsjobbet ud med et deltidsjob. Han var således arbejdstager i direktivets forstand. Regeringen har den 2. april 2013 udarbejdet en konsekvensanalyse af dommen. Det fremgår bl.a. af analysen, at dommen umiddelbart ventes at medføre årlige merudgifter på godt 200 mio. kr. efter skat og tilbageløb 3. Giersch, sag C-20/12 Den 20. juni 2013 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte Giersch-sag, som handlede om studiestøtte til børn af grænsearbejdere. Sagen drejede sig om fire EU-borgere, der boede hos og blev forsørget af deres forældre i hhv. Belgien og Tyskland. De fire havde det til fælles, at de hver især havde én forælder, der arbejdede i Luxembourg som grænsearbejder. På denne baggrund søgte de alle fire om studiestøtte fra Luxembourg til deres studier i hhv. Belgien og UK. De henviste til, at studiestøtten var en social fordel jf. i artikel 7 i EU-forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed 4. De luxembourgske myndigheder afslog deres ansøgninger med henvisning til, at de fire studerende hverken havde ophold i Luxembourg som arbejdstagere eller var familiemedlemmer til sådanne eller havde ret til permanent ophold i Luxembourg. I forbindelse med det præjudicielle spørgsmål, der blev forelagt EU-Domstolen, gjorde Luxembourg yderligere gældende, at bopælskravet skulle sikre, at flere tog en videregående uddannelse og at kravet skulle øge antallet af personer med en videregående uddannelse i Luxembourg. Den danske regering afgav indlæg i sagen til støtte for Luxembourg, fordi de danske regler om SU til studier i udlandet på centrale punkter svarer til de luxembourgske, herunder navnlig kravet om forudgående ophold for at få studiestøtte til studier i udlandet 5. 3 Jf. Alm. del (12) regeringens svar på spørgsmål 42 fra Europaudvalget om hvor mange penge Danmark kommer til at udbetale i øgede SU-udgifter til EU-borgere, som følge af regeringens nederlag ved EU-Domstolen. 4 Forordning nr. 1612/68/EØF. 5 Se regeringens notat om det danske indlæg EUU alm del bilag /6

4 EU-Domstolen fastslog imidlertid, at studiestøtten udgjorde en social fordel, og at ligebehandlingen i forhold til egne statsborgere ikke alene skulle gælde for vandrende arbejdstagere (dvs. personer der arbejder i et andet EU-land end deres eget) men ligeledes for grænsearbejdere (dvs. personer, der arbejder i et EU-land men er bosat i et andet). Videre fastslog Domstolen, at det luxembourgske bopælskrav udgjorde en indirekte forskelsbehandling på grund af nationalitet, idet den især ville skade EU-borgere fra andre lande end Luxembourg. Domstolen anerkendte dog, at bopælskravet var egnet til at opfylde målet om at fremme forfølgelsen af en videregående uddannelse og om at øge antallet af bosiddende i Luxembourg med en videregående uddannelse. Domstolen fandt imidlertid, at den luxembourgske studiestøtteordning var for udelukkende. Kravet om forudgående bopæl i Luxembourg var nemlig ifølge Domstolen ikke nødvendigvis den eneste indikator for den reelle grad af tilknytning mellem den berørte og Luxembourg. Domstolen bemærkede i den forbindelse, at der fandtes mindre indgribende foranstaltninger mhp at opfylde det mål, der forfølges af den luxembourgske lovgiver. Dette kunne fx være at ændre støtten til et lån eller til et finansieringssystem, der gjorde tildeling af studielånet, lånets størrelse eller dets ikketilbagebetaling betinget af, at den støttemodtagende studerende efter at have afsluttet sin uddannelse i udlandet vender tilbage til Luxembourg for at arbejde og bo dér. Domstolen bemærker videre, at for at forhindre»studiestøtte-turisme«og for at sikre, at den i Luxembourg skattepligtige og -betalende grænsearbejder fremviser en tilstrækkelig tilknytning til det luxembourgske samfund, kunne tildelingen af den økonomiske støtte gøres betinget af, at denne forælder har arbejdet i Luxembourg i en bestemt minimumsperiode. Endelig kan risikoen for kumulerede ydelser ved udbetaling af en tilsvarende økonomisk støtte i den medlemsstat, hvori den studerende er bosiddende, alene eller med sine forældre, ifølge Domstolen undgås ved, at der tages hensyn til en sådan støtte ved tildelingen af støtte fra Luxembourg. På den baggrund udtalte Domstolen, at den luxembourgske lov gik ud over, hvad der var nødvendigt for at opfylde de lovlige formål bag lovgivningen. Prinz & Seeberger forenede sager C-523/11 og C-585/11 4/6

5 EU-Domstolen er i øjeblikket i færd med at behandle en tredje sag om adgang til studiestøtte til studier i andre EU-lande. Sagen drejer sig om to tyske statsborgere, Laurence Prinz og Philipp Seeberger, som var opvokset uden for Tyskland hhv. i Tunesien og Spanien - sammen med deres respektive forældre. I 2007 og 2009 flyttede de til Tyskland, og i 2009 begyndte de at studere i hhv. Nederlandene og Spanien. I den forbindelse ansøgte de om tysk studiestøtte. Det fik de imidlertid afslag på med henvisning til, at de ikke opfyldte det tyske 3-årskrav, nemlig et krav om at man for at få tysk studiestøtte til at studere i udlandet i mere end 1 år skulle have haft fast bopæl i Tyskland i mindst 3 år. Under den efterfølgende retssag ved de tyske forvaltningsdomstole spurgte Verwaltungsgericht Karlsruhe og Verwaltungsgericht Hannover EU- Domstolen om traktatens regler om unionsborgerskabet - artikel 20 og 21 i TEUF - var til hinder for et krav som den tyske 3-årsregel. Den danske regering afgav indlæg i sagen til støtte for Tyskland, idet de danske regler om SU til studier i udlandet på centrale punkter svarer til de tyske, herunder navnlig kravet om forudgående ophold for at få studiestøtte til studier i udlandet. I Danmark stilles der dog kun krav om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet. Omvendt er der ikke i Danmark mulighed for at få SU i en kortere periode, når betingelsen ikke er opfyldt 6. EU-Domstolens generaladvokat Eleanor Sharpston fremsatte den 21. februar 2013 sit forslag til afgørelse i sagen. Som udgangspunkt anerkender generaladvokaten, at hensigten bag den tyske 3-årsregel, som dels er at forhindre at udbetaling af støtte til studerende fra andre EU-lande bliver urimelig byrdefuld for landet, dels at sikre, at støtten kun gives til studerende, der er integrerede i Tyskland, i princippet kan begrunde den begrænsning i bevægelsesfriheden, som reglen medfører. Dog finder generaladvokaten, at reglen er mere restriktiv end nødvendigt, og at den ikke sikrer, at støtten tilfalder de studerende, der er mest integrerede i det tyske samfund. Generaladvokaten finder således, at Tyskland burde overveje, om reglen kunne udformes på en måde, der var mindre begrænsende, uden at miste reglens evne til at identificere de studerende, der er tilstrækkeligt integrerede i Tyskland. 6 Se regeringens notat om det danske indlæg i Seeberger-sagen EUU alm del bilag /6

6 Generaladvokaten finder på den baggrund, at den tyske treårsregel er i strid med traktatens regler om unionsborgerskabet. Der forventes afsagt dom i sagen den 18. juli Med venlig hilsen Thomas Fich (3611) 6/6

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Jon Kvist Introduktion Velfærdsturisme er et af de mest debatterede socialpolitiske emner og kan få afgørende betydning for dansk velfærdspolitik. Spørgsmålet

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 15. april 2011 Grønbog om onlinespil

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere