Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: Notat med beskrivelse af de borgergrupper, der berøres, herunder særligt den mellemgruppe, som opleves at komme i klemme i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Dertil bør samarbejdet med BIF beskrives, sådan at det illustreres, hvordan beskæftigelsesindsatsen kobles til hjælp fra SOF f.eks. til husleje Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Susan Fiil Præstegaard Borgergrupper, der berøres af kontanthjælpsreformen 2 grupper berøres i særlig grad af kontanthjælpsreformen: 1) Unge under 30 2) Samlevende over 25. Unge under 30 Unge under 30 blev ved sskiftet visiteret i følgende grupper: 1) Uddannelsesparate, dvs. unge, som ikke i forvejen har en uddannelse, men som vil være i stand til at starte i uddannelse indenfor det kommende. 2) Jobparate, dvs. unge, som i forvejen har en uddannelse og som umiddelbart er klar til at komme i job. 3) Aktivitetsparate, dvs. unge med eller uden uddannelse, som ikke er klar til at komme i uddannelse/job. Før kontanthjælpsreformen modtog unge under kr. pr. måned i det første halve på kontanthjælp, og herefter blev de nedsat til kr. pr. måned. Unge over 25 modtog kr. pr. måned. Efter kontanthjælpsreformen modtager unge under 30, der er uddannelsesparate kr. pr. måned i uddannelseshjælp, hvilket er det samme som SU-satsen. Unge under 30, der er jobparate modtager kr. pr. måned. Unge aktivitetsparate indplaceres til uddannelseshjælp, hvis de ikke har en uddannelse, og ellers til kontanthjælp. Aktivitetsparate på over 25 kan modtage et aktivitetstillæg på kr. Tillægget betyder, at unge over 25, og ikke vurderes i stand til at påbegynde uddannelse, MR Voksne - personale Bernstorffsgade København V Telefon Telefax

2 kan bevare en ydelse af samme størrelse, som før reformen trådte i kraft. Dette forudsætter naturligvis, at de deltager i de pålagte aktiviteter. Aktiviteterne tilrettes borgerens niveau og kan for de svageste bestå i at modtage mentorstøtte. Generelt har unge under 25 ikke mærket forringelser i ydelsens størrelse, hvis de har modtaget ydelser i mere end 6 måneder. Gruppen af unge i alderen har fået en større indtægtsnedgang i det omfang, de ikke er visiteret som aktivitetsparate. Reformen rammer dermed særligt den gruppe, som vurderes i stand til at starte uddannelse eller arbejde. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i marts opgjort opdelingen af kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om et øjebliksbillede, som gav følgende fordeling: Tabel 1: Fordelingen af visiterede efter kontanthjælpsreformen i uge 13, 2014 (tidligere ydelse 5.753) (tidligere ydelse ) Åbenlyst uddannelsesparate 5.857) Uddannelsesparate 5.857) Jobparate 6.889) Aktivitetsparate med uddannelse ) ) Aktivitetsparate uden uddannelse (Ny ydelse 6.889) ) Side 2 af 6 I alt I alt I skemaet er det med farve angivet, hvem, der er gået ned i indtægt. Aktivitetsparate, som ønsker at deltage i aktiviteter, g ikke ned i ydelse. Hvor ydelsen i 2014 svarer til 2013-ydelsen (incl. satsregulering) eller er større, er feltet grønt. Hvor ydelse i 2014 er mindre end ydelsen i 2013 er feltet gult. Det er altså de ige, som enten er åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller jobparate, der oplever en nedgang i ydelse på grund af kontakthjælpesreformen I alt ca. 938 unge i alderen har dermed fået den laveste ydelse på 5.857, hvor de i 2013 ville have modtaget kr. Herudover er ca. 365 i denne aldersgruppe visiteret som jobparate til kr. pr. måned, hvor de tidligere ville have modtaget

3 Man skal dog være opmærksom på, at personer i aldersgruppen, som har hjemmeboende børn under 18 eller som har diagnosticerede lidelser indenfor skizofreni-spektret, kan få tillæg som giver den en ydelse på ca kr. Socialforvaltningen har ikke en opgørelse, der viser hvor mange, der falder indenfor disse målgrupper. I marts fordelte borgerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp sig på følgende måder: Tabel 2: Oversigt over Socialforvaltningens kendskab til visiterede efter kontanthjælpsreformen uge 13, Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate Jobparate Aktivitets-parate med uddannelse Aktivitetsparate uden uddannelse SCK RCK HCK Åben sag i SOF Åben sag i % 11,7 7,7 1,7 0,8 20,0 16,2 30,0 29,2 Kendt i SCKs modtagelse Ukendt i Socialforvaltningen I alt De borgere, som har kontakt til en enhed i Socialforvaltningen er i overvejende grad blevet visiteret som aktivitetsparate. Af i alt 1022 borgere på kontanthjælp, som Socialforvaltningens voksenenheder har en åben sag på, er de 868 (svarende til 85 %) visiteret som aktivitetsparate. Socialcenter Københavns modtagelse har haft kontakt med ca. halvdelen af de, som er visiteret som uddannelsesparate. Dette dækker over to forhold: 1) Modtagelsen har kontakten til de borgere, som løbende søger om ydelser, men ikke har behov for den mere intensive støtte, som ydes i voksenenhederne. Det er derfor logisk at de uddannelsesparate, som forvaltningen har kontakt til, i overvejende grad vil have sager i modtagelsen i forhold til de øvrige enheder. Side 3 af 6

4 2) N Modtagelsen har behandlet en ansøgning fra en borger, lukkes selve ansøgningen i it-systemet, men borgeren bevarer i en periode en åben sag. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om, at borgeren i forbindelse med kontanthjælpsreformen har haft kontakt med Modtagelsen. Der kan også være tale om borgere, som tidligere har haft kontakt eller ansøgt om en ydelse, men aktuelt ikke har ansøgninger til behandling. Samlevende over 25 Som følge af kontanthjælpsreformen sidestilles samlevende over 25 med ægtepar. Det betyder, at de pålægges gensidig forsørgelsespligt, altså, at den enes kontanthjælp eller uddannelseshjælp kan reduceres, hvis den anden tjener for meget. I første omgang kan indtægten reduceres med indtil halvdeling af indtægten, men 1. januar 2015 sl reformen helt igennem og berørte kan miste hele indtægten, hvis partneren tjener for meget. Tabel 3: Status på berørte borgere af kontanthjælpsreformens gensideige forsørgelsespligt for samlevende pr. 4. februar 2014 *Det skal bemærkes, at målgruppen er bevægelig, dvs. ikke en statisk gruppe borgere. **Fælles børn defineres som børn, hvor begge parter er biologiske forældre/adoptivforældre. Socialforvaltningen har ikke en nyere opgørelse over antallet af personer, som berøres af de nye regler om gensidig forsørgelsespligt. Samarbejdet med Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen har haft et tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om visitationen af de unge. Det skyldtes, at unge, som ikke mødte op til visitationssamtalen automatisk skulle visiteres som uddannelsesparate, og dermed til en lav ydelse. Socialforvaltningens opsøgende medarbejdere har forsøgt at opsøge alle unge, som forvaltningen havde kendskab til, enten forud for visitationssamtalen, dels hvis den unge udeblev. I slutningen af visitationsperioden var der særlige hasteprocedurer, som sikrede en hurtig sagsbehandling, n der blev skabt kontant til de unge. Side 4 af 6

5 Resultatet var at i alt ca. 400 unge i alt blev visiteret uden samtale, og at kun ca. 65 af disse var kendt i Socialforvaltningen. Samarbejdet har dermed sikret, at den mindst mulige gruppe risikerede forkert indplacering, og at flest mulige modtog den korrekte ydelse pr. 1. februar. Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen sender ikke alle, som oplever ydelsesnedgang til Socialforvaltningen for at søge ydelser. Der er en række betingelser knyttet til mulige ydelser i lovgivningen, hvorfor det langt fra er alle, som kan modtage en ydelse fra Socialforvaltningen. En systematisk oversendelse ville derfor kunne give borgeren et indtryk af at Socialforvaltningen kan yde kompenserende ydelse, hvilket ikke er tilfældet. I stedet har Socialforvaltningen bidraget med formuleringer om muligheden for at søge f.eks. en enkeltydelse på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens hjemmeside om reformen. De aktuelle bestemmelser om hjælp til husleje stiller overordnet som betingelse, at der skal være en varig løsning indenfor rækkevidde, hvilket betyder, at de unge enten skal starte uddannelse, finde arbejde eller finde en anden bolig, så deres økonomi overordnet kan hænge sammen. Sagseksempler Det vil ikke være alle unge, der oplever nedgang i ydelse, som vil kunne få støtte til huslejebetaling fra Socialforvaltningen. Hvis den unge bliver udsættelsestruet som følge af nedgangen i ydelse, vil det i nogle tilfælde være muligt, at Socialforvaltningen kan bevilge en ydelse efter aktivlovens 81a. Det er imidlertid en forudsætning for tildelingen af en ydelse, at der er en løsning i sigte på den unges situation. Eksempel 1: Ung, der starter uddannelse 1. august En ung kvinde på 26 er visiteret som uddannelsesparat og har dermed oplevet en nedgang i ydelse. Hun bor i en bolig, der koster kr. om måneden ex. forbrug. Hun har med den nye ydelse ikke længere råd til boligen. Hun har ikke boet der længe nok til at være omfattet af muligheden for intern flytning eller for at bytte bolig. Hun har modtaget studiepålæg fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og har søgt optagelse på studium, som opstarter 1. august 2013, hvorefter hun vil overgå til SU. Som SUmodtager har hun mulighed for at supplere sin indtægt med studielån og/eller studiejob. Hende økonomi hænger ikke sammen, så længe hun modtager uddannelseshjælp, men med enten SU-lån eller job, vil hun igen have en sammenhængende økonomi. Side 5 af 6

6 Socialforvaltningen kan bevilge en ydelse frem til studiestart, fordi der er en løsning på hendes økonomiske situation i udsigt. Eksempel 2: Ung, der er droppet ud af uddannelse og ønsker job En ung mand er droppet ud af sin uddannelse og modtager nu uddannelseshjælp. Han ønsker at finde et job, men har ikke i forvejen en kompetencegivende uddannelse. Han har med uddannelseshjælpen ikke råd til sin nuværende bolig til kr. pr. måned ex. forbrug. Han ønsker ikke at fraflytte boligen, fordi han har netværk i området. Han ønsker heller ikke at påbegynde anden uddannelse. Socialforvaltningen kan kun bevilge en ydelse, hvis en realistisk løsning er inden for rækkevidde. Bevilling af en ydelse vil være afhængig af, om forvaltningen vurderer det som realistisk han selv finder et job, så han f råd til boligen eller finder anden bolig i nærområdet. Hvis han f.eks. kan præsentere en lejekontrakt til en billigere bolig, hvor han kan indflytte indenfor kortere tid, vil han kunne bevilges en ydelse i mellemtiden. Det samme gælder, hvis han kan præsentere en ansættelseskontrakt, der viser, at han indenfor et par måneder vil have råd til nuværende bolig. Hvis han alene har et ønske om job og/eller billigere bolig i nærområdet, er det formentlig ikke muligt for forvaltningen at yde støtte. Side 6 af 6

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer

Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for projektet side 2 2. Avancementsmentoren side 2 3. Formål side 2 4. Målgruppe side 2 5. Målsætning

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere