Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 224 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) [af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 37 ændringsforslag til lovforslaget. Beskæftigelsesministeren har stillet ændringsforslag nr. 2, 20-24, 28, 36 og 37. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, 3-19, 25-27, Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 28. maj 2013 og var til 1. behandling den 12. juni Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 15. maj 2013 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del bilag 181. Beskæftigelsesministeren sendte den 6. juni 2013 de indkomne høringssvar og den 10. juni de samlede høringssvar og et høringsnotat herom til udvalget. Den 13. juni 2013 sendte beskæftigelsesministeren et supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Søren Milde, Holstebro. Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 21 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af Enhedslisten stillede ændringsforslag. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget udmønter aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet fra den 18. april 2013, som har et klart mål om at få flere mennesker i arbejde. Alt for mange mennesker modtager kontanthjælp i dag, og det er på tide, at vi stiller krav og forventninger til de mennesker, der kan selv, at vi tilskynder vores unge til at tage en uddannelse, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, og at vi tager ordentlig hånd om udsatte borgere. Det er det, lovforslaget sigter mod, og V og KF er tilfreds med at have trukket reformen i den rigtige retning. V og KF glæder sig over, at lovforslaget bringer os nærmere et velfungerende kontanthjælpssystem og er med til at sikre vækst og arbejdspladser. Men V og KF vil også understrege, at reformen kun er et skridt i den rigtige retning. Efter valget gjorde regeringen det mere attraktivt at være ledig, og det problem bliver ikke løst. V og KF vil derfor fortsat arbejde for, at det altid kan betale sig at tage et arbejde. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at der er behov for at sætte begrænsninger for, hvor store sociale ydelser man kan modtage. Forsørgerpligt for samboende ligestiller til en vis grad samboende kontanthjælpsmodtagere med ægtefæller. Det er dog beklageligt, at regeringen ikke AX015261

2 2 ønsker en reel ligestilling, når det gælder skat. Der har været rejst tvivl om, hvorvidt lovforslaget er i strid med grundloven. DF har spurgt ind til det, og Justitsministeriet har svaret, at lovforslaget ikke er grundlovsstridigt. Det kan dog forventes, at der rejses en sag om dette spørgsmål, og derfor skal man være klar til ændringer, hvis en dom går imod loven. DF er glad for, at det lykkedes at holde unge under 25 fri af forsørgerpligten. DF vil fortsat arbejde for genindførelsen af loft over kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og 225-timersreglen. Man må ikke kunne få mere ud af at være på kontanthjælp end at tage et jobtilbud til mindstelønnen i overenskomsterne. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag. Hvis mindretallets ændringsforslag forkastes, vil mindretallet stemme imod lovforlaget. Mindretallet vil redegøre for sin stilling til de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag ved 2. behandling. Enhedslistens medlemmer af udvalget udtaler, at EL sammen med regeringen afskaffede fattigdomsydelserne undtagen ungeydelsen. Det var et stort fremskridt, som har gavnet mange, der igen kan få mad på bordet hver dag og tøj på kroppen. Det skete i december 2011, men nu, knap halvandet år senere, indfører regeringen nye fattigdomsydelser, der rammer tusinder af mennesker. De nye ydelser, som en stor del af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp er henvist til, er så lave, at man ikke kan leve af dem. Det er påfaldende, at det altid er arbejdsgivere, ministre, politikere og embedsmænd med en indkomst på langt over en halv mio. kr., der fastsætter ydelsesniveauet og udtaler sig om, hvor lav en indtægt man kan leve af. Regeringen henviser til, at den lave ydelse svarer til SU. Men der er så godt som ingen studerende, der udelukkende lever af SU-legatet. De tager SU-lån, der er lige så stort som legatet, og derudover har de erhvervsarbejde. Derfor holder den sammenligning ikke. I forbindelse med kontanthjælpsaftalen udsendte Beskæftigelsesministeriet et faktaark, hvori der bl.a. er en tabel over rådighedsbeløbene efter reformen. For de årige uddannelsesparate viser tabellen, at med en bruttoydelse på kr. er der et rådighedsbeløb efter skat og husleje på kr. Embedsmændene er her gået ud fra en husleje på kr. Denne forudsætning mangler hold i virkeligheden. De sociale boligselskaber har ikke lejligheder til kr. Her er huslejen for en 2-værelses lejlighed kr., og hertil kommer varme på kr. om måneden og el og gas på kr. Herudover er der udgifter til telefon, internet (som jo er nødvendigt, for at man kan få kontanthjælp), indboforsikring, licens, tv-pakke og transport, som lavt sat anslås til tilsammen kr. Virkelighedens budget efterlader 0 kr. til mad, tøj, vask og lommepenge, også selv om man har indregnet boligsikring på ca. 600 kr. Embedsmændene har i deres beregninger medtaget særlig støtte efter 34, på trods af at det fremgår af forslaget, at de unge med de laveste ydelser ikke har ret til denne særlige støtte. Rådet for Socialt Udsatte, boligselskaberne og herbergerne kan berette om et stigende antal unge hjemløse. Vi kan være forvisset om, at hvis man fastholder den lave ydelse, vil vi se mange flere udsættelser og mange flere unge hjemløse. En vigtig begrundelse for reformen er, at de unge skal motiveres til at tage en uddannelse. På den baggrund mangler vi en forklaring på, hvorfor de unge, der har en kompetencegivende uddannelse, skal sættes ned på ungesats og miste kr. i hjælp. EL har spurgt ministeren, der har svaret uden at give nogen forklaring. EL frygter, at der vil ske fejlvisiteringer af de unge, når visiteringen skal ske allerede en uge efter henvendelsen om hjælp. Vi har endnu ikke set, at det hjælper, at gøre mennesker fattige, men i kommunerne virker de økonomiske incitamenter. De retter omgående ind, så det i meget vid udstrækning er den størst mulige refusion og den lavest mulige ydelse, der afgør, hvilken hjælp borgeren får. EL forudser, at et stort antal unge vil blive visiteret til at være jobparate og uddannelsesparate og dermed visiteret til de lave ydelser, på trods af at de har problemer ud over ledighed. Indførelsen af gensidig forsørgelsespligt for samlevende er dybt problematisk. Vi har familieretlige og civilretlige regler om ægteskab og ægtefællers rettigheder og pligter over for hinanden. Det virker absurd, at man med en helt anden lovgivning kan ændre på retstilstanden. De rettigheder, som ægtefæller har, som f.eks. arveret, ret til uudnyttet skattefradrag og ret til bodeling ved skilsmisse, følger jo ikke med. Man kunne med lige så god ret lovgive om, at voksne børn skulle forsørge deres forældre. Det er voldsomme indgreb, der sker over for samleveren. Hvis man bor sammen med en kontanthjælpsmodtager, hæfter man for sin samlevers tilbagebetalingspligtige hjælp, man får pålæg om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi samleveren får hjælp, man får reelt forsørgerpligt over for samleverens særbørn, og man kan modtage opkrævning for den hjælp, som kommunen har givet til samleveren, fordi man har forsømt sin»forsørgelsespligt«. Samlevendes forsørgelsespligt får vidtrækkende konsekvenser i samfundet. Der skal bygges mange flere boliger, når samlevende par bliver tvunget til at flytte fra hinanden af økonomiske grunde. Der bliver brugt mere energi, når der er flere husstande. Og det går ud over børnenes tarv, når forældrene bliver tvunget til at flytte fra hinanden. Det går også ud over kærlighedslivet. Det vil forhindre mange i at indgå parforhold, hvis der følger forsørgelsespligt med. Hvor længe må man f.eks. være kærester i samme bolig, før der er tale om samliv? EL frygter, at man vil se mange useriøse afgørelser og en voldsom stigning i antallet af sager om socialt bedrageri. EL tager afstand fra den nye 3-månederssanktion. EL kan ikke se, at den kan gøre nogen gavn, men tværtimod kan den gøre stor skade. Sanktioner nedbryder den tillid og det gode forhold, der bør være mellem borgeren og sagsbehandleren, og vil bidrage til yderligere at marginalisere borgere med psykiske og sociale problemer. Sanktioner ødelægger øko-

3 3 nomien; vi har set mange udsættelser, fordi der ikke er penge til huslejen på grund af sanktionerne. Forslaget indeholder dog også nogle forbedringer. EL vil her nævne, at kontanthjælpsmodtagere kan beholde kr. af deres erstatning for kritisk sygdom, at unge, der deltager i STU, kan beholde deres formue, at man kan få uddannelseshjælp fra uddannelsens start, og indtil man får SU, at en enlig forsørger kan få hjælp i perioden mellem to uddannelsesforløb, at årige kan få dækket størstedelen af deres tandlægeudgifter, at kommunen kan bevilge engangshjælp til indsatte senest 14 dage før løsladelsen, og at enlige forsørgere kan få supplerende børnetilskud i praktikperioder. EL kan ikke støtte lovforslaget med det nuværende indhold, men hvis Enhedslistens forslag bliver vedtaget, kan EL stemme for forslaget. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af et mindretal (EL): Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 1) Nr. 1-4 udgår. [Ingen forsørgerpligt for ugifte samlevende] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 2) I det under nr. 9 foreslåede 8 a, stk. 2, ændres»3 uger«til:»1 uge«. [Tilmeldingsfristen for åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp] Af et mindretal (EL): 3) Nr. 11 og 16 udgår. 4) I den under nr. 18 foreslåede affattelse af 13, stk. 1, udgår 3. pkt. 5) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 5, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 6) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 7, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 7) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 8, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b«. 8) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 9, ændres ordene»ægtefælle eller samlever, jf. 2 a og 2 b, når ægtefællen eller samleveren «til:»ægtefælle, når ægtefællen«. 9) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 10, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 10) Nr. 22 affattes således:»22. I 13, stk. 10, som bliver stk. 13, ændres»stk. 1-4, «til:»stk. 1-7«.«11) Nr. 30 og 31 udgår. 12) I det under nr. 32 foreslåede 14, stk. 6, udgår ordene»eller samlevers, jf. 2 a og 2 b,«. 13) Det under nr. 33 foreslåede 23, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på 1) kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, 2) kr. for unge hjemmeboende under 25 år og 3) kr. for andre personer.«[den foreslåede ungesats for uddannelseshjælp er for lav] 14) I den under nr. 33 foreslåede 23 udgår stk ) Den under nr. 33 foreslåede 24 udgår. 16) Den under nr. 35 foreslåede affattelse af 25, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på 1) kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, 2) kr. for unge hjemmeboende under 25 år og 3) kr. for andre personer.«[den foreslåede ungesats for kontanthjælp er for lav] 17) I den under nr. 35 foreslåede affattelse af 25 udgår stk ) Nr. 40, 41, 43, 46, 48 og 50 udgår. [Konsekvensændringer]

4 4 19) Nr. 51 udgår. [Ingen skal fratages retten til særlig støtte i henhold til lovens 24] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 20) Nr. 51 affattes således:»51. 34, stk. 3, nr. 2, affattes således:»2) Personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, og aktivitetstillæg efter 24, stk. 2, nr. 6 og 7, og personer, som alene får kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr Personer, der modtager uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage særlig støtte i de første 3 måneder.««[særlig støtte efter 34 til unge mellem 25 og 29 år de første 3 måneder] 21) Efter den under nr. 52 foreslåede 34 a indsættes:»særlig støtte til deltagerbetaling 34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der modtager uddannelseshjælp efter 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov for støtte. Det er en forudsætning, at deltagelse i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 16 a. Yder kommunen hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning.«[støtte til betaling af gebyr ved deltagelse i almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag] 22) Efter det under nr. 55 foreslåede 35, stk. 5, indsættes som nyt stykke:»stk. 6. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter lovens «Stk. 6 bliver herefter stk. 7. [Mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge opgavefordelingen mellem ydelsescenter og jobcenter i sanktionssager] 23) I nr. 61 udgår ordene», som bliver nr. 5,«. [Nedsættelse af hjælpen] 24) I nr. 62 udgår ordene», som bliver nr. 7,«, og efter»udgår«indsættes:», og i nr. 6 ændres» 16 a.«til:» 16 a,««. [Nedsættelse af hjælpen] Af et mindretal (EL): 25) Nr. 65 udgår. [Den skærpede sanktion i op til 3 måneder udgår] 26) Nr. 66, 67, 69, 70, 72, 73 og 77 udgår. [Konsekvensændringer] 27) Nr. 100 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 28) Nr. 101 udgår. [Ingen tilbagebetaling af støtte til studiestart for enlige forsørgere] Af et mindretal (EL): 29) Nr. 102 udgår. 30) Nr. 105 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] 31) I den under nr. 106 foreslåede 98 a udgår ordene»1 a og«. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] 32) Det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 1, affattes således:»når kommunen sender partshøring, herunder agterskrivelse, kan disse sendes digitalt til en person, før der træffes afgørelse efter kapitel 4. Personen kan besvare partshøringen digitalt. Det er en forudsætning for digital partshøring, at personen kan anvende digitale værktøjer.«[ikke tvungen pligt til digital sagsbehandling] 33) I det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 2, ændres»skal«til:»kan«. 34) Det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 3, udgår. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. 35) Nr. 110 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): Til 6 36) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

5 5»01. I 87, stk. 2, ændres»nr. 3«til:»nr. 2«.«[Konsekvensrettelse i dagtilbudsloven] Ny paragraf 37) Efter 6 indsættes som ny paragraf:» 01 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 3 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 indsættes:» 4 A. Underhold, som ydes mellem samlevende, der har gensidig forsørgelsespligt i henhold til 2 a, jf. 2 b i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.««[skattefrihed for underhold ved forsørgelsespligt mellem samlevende] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1, 3-12, 18, 26, 27, og 35 Med forslaget tilsidesætter man de samlevendes bevidste valg om ikke at være gift. De ønsker at være frie, selvstændige individer og at være uafhængige af deres samlever. Man skal have lov til at være kærester uden dermed at påtage sig forsørgerpligt eller pålægge sin kæreste forsørgerpligt. Forslaget ændrer på den familieretlige og civilretlige retstilstand, hvor det kun er et ægteskab, der giver samboende rettigheder og pligter. Her bliver der kun indført pligter, men ingen rettigheder. Hvis ændringsforslagene vedtages, vil forslagsstillerne stille yderligere konsekvensændringsforslag til lovforslagets 3. behandling. Til nr. 2 Der er tale om en ændring, som følge af at tilmeldingsfristen for åbenlyst uddannelsesparate ændres i den under nr. 17 foreslåede affattelse af 11, stk. 3, i ændringsforslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, lovforslag nr. L 223. Med ændringen i 8 a, stk. 2, får åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp pligt til at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret senest i forbindelse med den første samtale (visitationssamtale), der afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og kommunen skal sørge for, at det sker. Bestemmelsen bringes dermed i overensstemmelse med den foreslåede ændring af forslaget til 11, stk. 3, i lovforslag nr. L 223, og der henvises til bemærkningerne hertil. Til nr De foreslåede ungesatser for kontanthjælp og uddannelseshjælp er så lave, at man ikke kan leve af dem. Det er de mange hjemløse unge, der har måttet vælge mellem penge til mad eller betaling af husleje, et tydeligt bevis på. Hvis ændringsforslagene vedtages, vil forslagsstillerne stille yderligere konsekvensændringsforslag til lovforslagets 3. behandling. Til nr. 19 Efter forslaget er det de personer, der modtager den laveste uddannelseshjælp og kontanthjælp, der også fratages støtten til høje boligudgifter. Det er totalt urimeligt, da det lige netop er dem, der har mest brug for den særlige støtte. Til nr. 20 Efter det foreliggende forslag kan uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 25 år ikke modtage hjælp efter 34 om særlig støtte i lov om aktiv socialpolitik, mens de årige kan modtage særlig støtte, når de kan få udbetalt aktivitetstillæg. Særlig støtte er målrettet personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. I de første 3 måneder vil der dog alene blive udbetalt grundydelse til alle unge, undtagen unge, der ved den tidlige visitation vurderes at være åbenlyst aktivitetsparate, jf. den foreslåede 24, stk. 1, 3. pkt. Da en del af persongruppen vil have ret til aktivitetstillæg efter 3 måneder, kan den manglende støtte til husleje i de første tre måneder indebære, at denne persongruppe vil komme til at mangle midler til betaling af deres boligudgifter, som de efterfølgende vil være i stand til at afholde, når de får aktivitetstillæg. Det foreslås på den baggrund, at årige personer kan modtage særlig støtte efter 34 i de første tre måneder, hvor der ydes hjælp uden aktivitetstillæg efter 24 og 25, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for særlig støtte. Til nr. 21 For ikke at pålægge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal i gang med en ordinær uddannelse, yderligere udgifter i forbindelse med studiestart, foreslås det, at kommunerne får hjemmel til at afholde udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenundervisning og almengymnasial uddannelse som enkeltfag. Dette vil gælde i forbindelse med unge uddannelseshjælpsmodtageres overgang til uddannelse som følge af et uddannelsespålæg efter 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationslovens 16 a. Med forslaget understøttes den unge i overgangen til uddannelse, idet forslaget sikrer, at deltagerbetalingen ikke bliver en økonomisk barriere for påbegyndelse af en uddannelse. Såfremt kommunen dækker udgifter til deltagerbetaling, kan den uddannelsessøgende ikke søge om tilskud til deltagerbetaling i forbindelse med ansøgning om SU, ligesom den pågældende heller ikke kan få deltagerbetalingen refunderet ved afslutningen af en samlet enkeltfagseksamen. Det foreslås, at hvis kommunen yder hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning, således at personen ikke modtager dobbelt støtte til deltagerbetalingen. Såfremt

6 6 kommunen betaler deltagergebyret, bør den informere uddannelsesinstitutionen herom. Til nr. 22 Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal være mulighed for, at jobcenteret og ydelsescenteret selv kan tilrettelægge opgavefordelingen mellem sig i sager om sanktioner efter lovens Dette er ved en fejl ikke blevet medtaget i lovforslaget. Der stilles derfor ændringsforslag, der giver hjemmel til dette. Til nr. 23 og 24 Der er tale om en ren redaktionel ændring, idet der ikke skal ske ændring af nummereringen af 39, nr. 3 og 5. Til nr. 25 Loven indeholder i forvejen rigeligt med sanktioner. Sanktionen gavner ikke, men kan gøre stor skade. Den nedbryder den tillid og det gode forhold, der bør være mellem borgeren og sagsbehandleren og bidrager til yderligere at marginalisere borgere med psykiske og sociale problemer. Skærpelse af sanktioner fører til, at endnu flere mennesker bliver udsat af deres bolig. Til nr. 28 Det foreslås, at der ikke skal ske tilbagebetaling af den støtte, som kommunen vil kunne yde til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber og lign. i forbindelse med studiestart til enlige forsørgere under 30 år, der, forud for at uddannelsen påbegyndes, har modtaget uddannelseshjælp. Da støtte efter forslagets indhold vil kunne ydes med et forholdsvis lille beløb (op til kr.), ville en regel om tilbagebetaling give en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for kommunerne. Ændringen skyldes således et ønske om at gøre ordningen administrativ enkel. Til nr Der er stadig mange borgere, der ikke har en computer, og som ikke er fortrolige med internettet eller slet ikke kan anvende det. Og hvordan i alverden skal borgere med den foreslåede bruttoindtægt på kr. få råd til at anskaffe enten en ny computer eller erstatte den gamle, hvis den går i stykker? Vi ved alle, at computere har en kort levetid. Til nr. 36 Forslaget til ændringen i 87, stk. 2, er en følge af, at 87, stk. 2, nr. 3 rykker op og bliver 87, stk. 2, nr. 2. Til nr. 37 Efter reglerne i boafgiftsloven 24, stk. 1, er der ingen afgiftspligt af underhold (fri bolig, fri kost, tøj, lommepenge og lign. ), der ydes til en samlever, hvis de ugifte samlevende har haft fælles bopæl i 2 år. For ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl under 2 år, gælder der ikke en tilsvarende regel. Der gælder heller ikke en generel regel om, at der er skatte- og afgiftsfrihed for underhold, som modtages som følge af giverens forsørgelsespligt, men underhold er i andre tilfælde, hvor der er forsørgelsespligt, udtrykkeligt undtaget fra beskatning. Eksempelvis er der i relation til underhold, som børn modtager fra deres forældre, indsat en udtrykkelig bestemmelse om skattefrihed i kildeskattelovens 5, stk. 4. Det er ikke intentionen med indførelsen af gensidig forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, at modtageren skal beskattes af det underhold, der ydes af samleveren i henhold til den gensidige forsørgelsespligt. For at tydeliggøre dette foreslås det, at der indføres en bestemmelse om, at underhold, der ydes mellem personer, der efter reglerne i 2 b i lov om aktiv socialpolitik anses for samlevende, og som efter reglerne i 2 a har pligt til at forsørge hinanden, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hverken den forsørgede eller den forsørgende part skal beskattes af det underhold, der ydes. Provenumæssige konsekvenser Med ændringsforslaget gives der afkald på et utilsigtet potentielt skatteprovenu, som dog vurderes at være meget begrænset. Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jens Joel (S) Jan Johansen (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) fmd. Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Nadeem Farooq (RV) Andreas Steenberg (RV) Eigil Andersen (SF) Anne Baastrup (SF) Ole Sohn (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Louise Schack Elholm (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Peter Juel Jensen (V) Inger Støjberg (V) Ulla Tørnæs (V) Fatma Øktem (V) Bent Bøgsted (DF) nfmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Benedikte Kiær (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 9

7 7 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Enhedslisten (EL) 12 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

8 8 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 224 Bilagsnr. Titel 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 2 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 3 Henvendelse af 5/6-13 fra Søren Milde, Holstebro 4 Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren 5 Ligestillingsvurdering af lovforslaget, fra beskæftigelsesministeren 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder, fra beskæftigelsesministeren 8 Henvendelse af 17/6-13 fra Søren Milde, Holstebro 9 Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren 10 Udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 224 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 5/6-13 fra Søren Milde, Holstebro, til beskæftigelsesministeren, 2 Spm. om, under henvisning til svar på FIU alm. del spørgsmål 282, at oplyse, hvordan det er beregnet, at den varige virkning af kontanthjælpsreformen, efter fuld indfasning i 2020, stiger med ca. 700 mio kr., til finansministeren, 3 Spm., om indførelsen af den gensidige forsørgerpligt samtidig medfører en alvorlig forskelsbehandling mellem ægtefæller på den ene side og samlevende kontanthjælpsmodtagere på den anden side, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om, hvornår Retsvirkningslovsudvalget forventes at komme med en indstilling, om reglerne om ægtefællers formueforhold og forsørgelses- og underholdspligt m.v. er tidssvarende, til beskæftigelsesministeren, 5 Spm., om den gensidige forsørgerpligt medfører, at man får pålæg om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvor længe man må være kærester i samme bolig, før der er tale om samliv, til beskæftigelsesministeren, 7 Spm. om, hvor mange kontanthjælpsmodtagere med gensidig forsørgerpligt for samlevende det ikke vil kunne betale sig for at tage arbejde, når den ene tilbydes arbejde, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm., om ministeren vil fremsende de klare og enkle regler, der sikrer, at kommunerne kan skelne mellem samboende med forsørgerpligt og samboende uden forsørgerpligt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm., om de omfattede personer på denne ydelse kan tage SU-lån, have erhvervsarbejde uden modregning, og om de kan få studierabatter i

9 form af adgang til billige kollegieboliger eller offentlig transport, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om de årige uddannelsesparates rådighedsbeløb efter skat og husleje, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvor mange unge hjemløse der er, og hvor meget tallet er steget de seneste 10 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om, hvorfor unge, der har en kompetencegivende uddannelse, skal sættes ned på ungesats og miste kr. i hjælp, til beskæftigelsesministeren, 13 Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Søren Milde, Holstebro, til beskæftigelsesministeren, 27 Spm. om begrundelsen for at give de unge under 30 år, som er jobparate, en kontanthjælp på kr. frem for den almindelige kontanthjælpsydelse, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm., om begrundelsen for at bevare et skel mellem unge over og under 25 år, når grænser for uddannelsespålæg er flyttet til 30 år, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm. om, hvordan regeringen forholder sig til, at mennesker på ungeydelserne vil ligge under den nye danske fattigdomsgrænse, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. om, hvordan det kan sikres, at kommunerne ikke vilkårligt kan beslutte samleverforsørgelse, selv om de faste kriterier i stk. 1 og 2 ikke peger på det, til beskæftigelsesministeren, 32 Spm. om, hvad man vil gøre, for at de unge på uddannelsesydelse kan fastholde egen bolig, og om de kan få hjælp efter 81 a, til beskæftigelsesministeren, 33 Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. om, hvilken konsekvens det vil have at undlade den nye 3-måneders sanktion, både i forhold til økonomien og til de lediges adfærd, til beskæftigelsesministeren, 9

10 35 Spm. om, hvor mange sanktioner der er fjernet med lovforslaget, og hvor mange sanktioner der med lovforslaget er begrænset, til beskæftigelsesministeren, 36 Spm. om, hvilken konsekvens det vil have, at kontanthjælpsmodtagere, der får deltidsarbejde, får samme modregningsregler som mennesker på dagpenge (time for time) både beskæftigelsesmæssigt og økonomisk, til beskæftigelsesministeren, 10

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 224 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning.

2012/1 BTL 224 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning. 2012/1 BTL 224 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning.

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning. 2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret

Læs mere

2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december Betænkning.

2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december Betænkning. 2013/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 11. december 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning.

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning. 2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17.

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. 2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014.

2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014. 2014/1 TBL 58 B (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning.

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning. 2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om vikarers

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning.

2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015. Betænkning. 2015/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning.

2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni Betænkning. 2012/1 BTL 223 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december Betænkning.

2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december Betænkning. 2011/1 BTL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning.

2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning. 2011/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Læs mere

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere [af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere