Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 224 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) [af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 37 ændringsforslag til lovforslaget. Beskæftigelsesministeren har stillet ændringsforslag nr. 2, 20-24, 28, 36 og 37. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, 3-19, 25-27, Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 28. maj 2013 og var til 1. behandling den 12. juni Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 15. maj 2013 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del bilag 181. Beskæftigelsesministeren sendte den 6. juni 2013 de indkomne høringssvar og den 10. juni de samlede høringssvar og et høringsnotat herom til udvalget. Den 13. juni 2013 sendte beskæftigelsesministeren et supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Søren Milde, Holstebro. Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 21 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af Enhedslisten stillede ændringsforslag. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget udmønter aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet fra den 18. april 2013, som har et klart mål om at få flere mennesker i arbejde. Alt for mange mennesker modtager kontanthjælp i dag, og det er på tide, at vi stiller krav og forventninger til de mennesker, der kan selv, at vi tilskynder vores unge til at tage en uddannelse, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, og at vi tager ordentlig hånd om udsatte borgere. Det er det, lovforslaget sigter mod, og V og KF er tilfreds med at have trukket reformen i den rigtige retning. V og KF glæder sig over, at lovforslaget bringer os nærmere et velfungerende kontanthjælpssystem og er med til at sikre vækst og arbejdspladser. Men V og KF vil også understrege, at reformen kun er et skridt i den rigtige retning. Efter valget gjorde regeringen det mere attraktivt at være ledig, og det problem bliver ikke løst. V og KF vil derfor fortsat arbejde for, at det altid kan betale sig at tage et arbejde. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at der er behov for at sætte begrænsninger for, hvor store sociale ydelser man kan modtage. Forsørgerpligt for samboende ligestiller til en vis grad samboende kontanthjælpsmodtagere med ægtefæller. Det er dog beklageligt, at regeringen ikke AX015261

2 2 ønsker en reel ligestilling, når det gælder skat. Der har været rejst tvivl om, hvorvidt lovforslaget er i strid med grundloven. DF har spurgt ind til det, og Justitsministeriet har svaret, at lovforslaget ikke er grundlovsstridigt. Det kan dog forventes, at der rejses en sag om dette spørgsmål, og derfor skal man være klar til ændringer, hvis en dom går imod loven. DF er glad for, at det lykkedes at holde unge under 25 fri af forsørgerpligten. DF vil fortsat arbejde for genindførelsen af loft over kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og 225-timersreglen. Man må ikke kunne få mere ud af at være på kontanthjælp end at tage et jobtilbud til mindstelønnen i overenskomsterne. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag. Hvis mindretallets ændringsforslag forkastes, vil mindretallet stemme imod lovforlaget. Mindretallet vil redegøre for sin stilling til de af beskæftigelsesministeren stillede ændringsforslag ved 2. behandling. Enhedslistens medlemmer af udvalget udtaler, at EL sammen med regeringen afskaffede fattigdomsydelserne undtagen ungeydelsen. Det var et stort fremskridt, som har gavnet mange, der igen kan få mad på bordet hver dag og tøj på kroppen. Det skete i december 2011, men nu, knap halvandet år senere, indfører regeringen nye fattigdomsydelser, der rammer tusinder af mennesker. De nye ydelser, som en stor del af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp er henvist til, er så lave, at man ikke kan leve af dem. Det er påfaldende, at det altid er arbejdsgivere, ministre, politikere og embedsmænd med en indkomst på langt over en halv mio. kr., der fastsætter ydelsesniveauet og udtaler sig om, hvor lav en indtægt man kan leve af. Regeringen henviser til, at den lave ydelse svarer til SU. Men der er så godt som ingen studerende, der udelukkende lever af SU-legatet. De tager SU-lån, der er lige så stort som legatet, og derudover har de erhvervsarbejde. Derfor holder den sammenligning ikke. I forbindelse med kontanthjælpsaftalen udsendte Beskæftigelsesministeriet et faktaark, hvori der bl.a. er en tabel over rådighedsbeløbene efter reformen. For de årige uddannelsesparate viser tabellen, at med en bruttoydelse på kr. er der et rådighedsbeløb efter skat og husleje på kr. Embedsmændene er her gået ud fra en husleje på kr. Denne forudsætning mangler hold i virkeligheden. De sociale boligselskaber har ikke lejligheder til kr. Her er huslejen for en 2-værelses lejlighed kr., og hertil kommer varme på kr. om måneden og el og gas på kr. Herudover er der udgifter til telefon, internet (som jo er nødvendigt, for at man kan få kontanthjælp), indboforsikring, licens, tv-pakke og transport, som lavt sat anslås til tilsammen kr. Virkelighedens budget efterlader 0 kr. til mad, tøj, vask og lommepenge, også selv om man har indregnet boligsikring på ca. 600 kr. Embedsmændene har i deres beregninger medtaget særlig støtte efter 34, på trods af at det fremgår af forslaget, at de unge med de laveste ydelser ikke har ret til denne særlige støtte. Rådet for Socialt Udsatte, boligselskaberne og herbergerne kan berette om et stigende antal unge hjemløse. Vi kan være forvisset om, at hvis man fastholder den lave ydelse, vil vi se mange flere udsættelser og mange flere unge hjemløse. En vigtig begrundelse for reformen er, at de unge skal motiveres til at tage en uddannelse. På den baggrund mangler vi en forklaring på, hvorfor de unge, der har en kompetencegivende uddannelse, skal sættes ned på ungesats og miste kr. i hjælp. EL har spurgt ministeren, der har svaret uden at give nogen forklaring. EL frygter, at der vil ske fejlvisiteringer af de unge, når visiteringen skal ske allerede en uge efter henvendelsen om hjælp. Vi har endnu ikke set, at det hjælper, at gøre mennesker fattige, men i kommunerne virker de økonomiske incitamenter. De retter omgående ind, så det i meget vid udstrækning er den størst mulige refusion og den lavest mulige ydelse, der afgør, hvilken hjælp borgeren får. EL forudser, at et stort antal unge vil blive visiteret til at være jobparate og uddannelsesparate og dermed visiteret til de lave ydelser, på trods af at de har problemer ud over ledighed. Indførelsen af gensidig forsørgelsespligt for samlevende er dybt problematisk. Vi har familieretlige og civilretlige regler om ægteskab og ægtefællers rettigheder og pligter over for hinanden. Det virker absurd, at man med en helt anden lovgivning kan ændre på retstilstanden. De rettigheder, som ægtefæller har, som f.eks. arveret, ret til uudnyttet skattefradrag og ret til bodeling ved skilsmisse, følger jo ikke med. Man kunne med lige så god ret lovgive om, at voksne børn skulle forsørge deres forældre. Det er voldsomme indgreb, der sker over for samleveren. Hvis man bor sammen med en kontanthjælpsmodtager, hæfter man for sin samlevers tilbagebetalingspligtige hjælp, man får pålæg om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi samleveren får hjælp, man får reelt forsørgerpligt over for samleverens særbørn, og man kan modtage opkrævning for den hjælp, som kommunen har givet til samleveren, fordi man har forsømt sin»forsørgelsespligt«. Samlevendes forsørgelsespligt får vidtrækkende konsekvenser i samfundet. Der skal bygges mange flere boliger, når samlevende par bliver tvunget til at flytte fra hinanden af økonomiske grunde. Der bliver brugt mere energi, når der er flere husstande. Og det går ud over børnenes tarv, når forældrene bliver tvunget til at flytte fra hinanden. Det går også ud over kærlighedslivet. Det vil forhindre mange i at indgå parforhold, hvis der følger forsørgelsespligt med. Hvor længe må man f.eks. være kærester i samme bolig, før der er tale om samliv? EL frygter, at man vil se mange useriøse afgørelser og en voldsom stigning i antallet af sager om socialt bedrageri. EL tager afstand fra den nye 3-månederssanktion. EL kan ikke se, at den kan gøre nogen gavn, men tværtimod kan den gøre stor skade. Sanktioner nedbryder den tillid og det gode forhold, der bør være mellem borgeren og sagsbehandleren, og vil bidrage til yderligere at marginalisere borgere med psykiske og sociale problemer. Sanktioner ødelægger øko-

3 3 nomien; vi har set mange udsættelser, fordi der ikke er penge til huslejen på grund af sanktionerne. Forslaget indeholder dog også nogle forbedringer. EL vil her nævne, at kontanthjælpsmodtagere kan beholde kr. af deres erstatning for kritisk sygdom, at unge, der deltager i STU, kan beholde deres formue, at man kan få uddannelseshjælp fra uddannelsens start, og indtil man får SU, at en enlig forsørger kan få hjælp i perioden mellem to uddannelsesforløb, at årige kan få dækket størstedelen af deres tandlægeudgifter, at kommunen kan bevilge engangshjælp til indsatte senest 14 dage før løsladelsen, og at enlige forsørgere kan få supplerende børnetilskud i praktikperioder. EL kan ikke støtte lovforslaget med det nuværende indhold, men hvis Enhedslistens forslag bliver vedtaget, kan EL stemme for forslaget. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af et mindretal (EL): Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 1) Nr. 1-4 udgår. [Ingen forsørgerpligt for ugifte samlevende] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 2) I det under nr. 9 foreslåede 8 a, stk. 2, ændres»3 uger«til:»1 uge«. [Tilmeldingsfristen for åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp] Af et mindretal (EL): 3) Nr. 11 og 16 udgår. 4) I den under nr. 18 foreslåede affattelse af 13, stk. 1, udgår 3. pkt. 5) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 5, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 6) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 7, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 7) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 8, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b«. 8) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 9, ændres ordene»ægtefælle eller samlever, jf. 2 a og 2 b, når ægtefællen eller samleveren «til:»ægtefælle, når ægtefællen«. 9) I det under nr. 21 foreslåede 13, stk. 10, udgår ordene»eller samlever, jf. 2 a og 2 b,«. 10) Nr. 22 affattes således:»22. I 13, stk. 10, som bliver stk. 13, ændres»stk. 1-4, «til:»stk. 1-7«.«11) Nr. 30 og 31 udgår. 12) I det under nr. 32 foreslåede 14, stk. 6, udgår ordene»eller samlevers, jf. 2 a og 2 b,«. 13) Det under nr. 33 foreslåede 23, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på 1) kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, 2) kr. for unge hjemmeboende under 25 år og 3) kr. for andre personer.«[den foreslåede ungesats for uddannelseshjælp er for lav] 14) I den under nr. 33 foreslåede 23 udgår stk ) Den under nr. 33 foreslåede 24 udgår. 16) Den under nr. 35 foreslåede affattelse af 25, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på 1) kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, 2) kr. for unge hjemmeboende under 25 år og 3) kr. for andre personer.«[den foreslåede ungesats for kontanthjælp er for lav] 17) I den under nr. 35 foreslåede affattelse af 25 udgår stk ) Nr. 40, 41, 43, 46, 48 og 50 udgår. [Konsekvensændringer]

4 4 19) Nr. 51 udgår. [Ingen skal fratages retten til særlig støtte i henhold til lovens 24] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 20) Nr. 51 affattes således:»51. 34, stk. 3, nr. 2, affattes således:»2) Personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, og aktivitetstillæg efter 24, stk. 2, nr. 6 og 7, og personer, som alene får kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr Personer, der modtager uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage særlig støtte i de første 3 måneder.««[særlig støtte efter 34 til unge mellem 25 og 29 år de første 3 måneder] 21) Efter den under nr. 52 foreslåede 34 a indsættes:»særlig støtte til deltagerbetaling 34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der modtager uddannelseshjælp efter 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov for støtte. Det er en forudsætning, at deltagelse i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 16 a. Yder kommunen hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning.«[støtte til betaling af gebyr ved deltagelse i almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag] 22) Efter det under nr. 55 foreslåede 35, stk. 5, indsættes som nyt stykke:»stk. 6. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter lovens «Stk. 6 bliver herefter stk. 7. [Mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge opgavefordelingen mellem ydelsescenter og jobcenter i sanktionssager] 23) I nr. 61 udgår ordene», som bliver nr. 5,«. [Nedsættelse af hjælpen] 24) I nr. 62 udgår ordene», som bliver nr. 7,«, og efter»udgår«indsættes:», og i nr. 6 ændres» 16 a.«til:» 16 a,««. [Nedsættelse af hjælpen] Af et mindretal (EL): 25) Nr. 65 udgår. [Den skærpede sanktion i op til 3 måneder udgår] 26) Nr. 66, 67, 69, 70, 72, 73 og 77 udgår. [Konsekvensændringer] 27) Nr. 100 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 28) Nr. 101 udgår. [Ingen tilbagebetaling af støtte til studiestart for enlige forsørgere] Af et mindretal (EL): 29) Nr. 102 udgår. 30) Nr. 105 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] 31) I den under nr. 106 foreslåede 98 a udgår ordene»1 a og«. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] 32) Det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 1, affattes således:»når kommunen sender partshøring, herunder agterskrivelse, kan disse sendes digitalt til en person, før der træffes afgørelse efter kapitel 4. Personen kan besvare partshøringen digitalt. Det er en forudsætning for digital partshøring, at personen kan anvende digitale værktøjer.«[ikke tvungen pligt til digital sagsbehandling] 33) I det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 2, ændres»skal«til:»kan«. 34) Det under nr. 106 foreslåede 98 b, stk. 3, udgår. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. 35) Nr. 110 udgår. [Konsekvensændring, som følge af at gensidig forsørgerpligt udgår] Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): Til 6 36) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

5 5»01. I 87, stk. 2, ændres»nr. 3«til:»nr. 2«.«[Konsekvensrettelse i dagtilbudsloven] Ny paragraf 37) Efter 6 indsættes som ny paragraf:» 01 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 3 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 indsættes:» 4 A. Underhold, som ydes mellem samlevende, der har gensidig forsørgelsespligt i henhold til 2 a, jf. 2 b i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.««[skattefrihed for underhold ved forsørgelsespligt mellem samlevende] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1, 3-12, 18, 26, 27, og 35 Med forslaget tilsidesætter man de samlevendes bevidste valg om ikke at være gift. De ønsker at være frie, selvstændige individer og at være uafhængige af deres samlever. Man skal have lov til at være kærester uden dermed at påtage sig forsørgerpligt eller pålægge sin kæreste forsørgerpligt. Forslaget ændrer på den familieretlige og civilretlige retstilstand, hvor det kun er et ægteskab, der giver samboende rettigheder og pligter. Her bliver der kun indført pligter, men ingen rettigheder. Hvis ændringsforslagene vedtages, vil forslagsstillerne stille yderligere konsekvensændringsforslag til lovforslagets 3. behandling. Til nr. 2 Der er tale om en ændring, som følge af at tilmeldingsfristen for åbenlyst uddannelsesparate ændres i den under nr. 17 foreslåede affattelse af 11, stk. 3, i ændringsforslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, lovforslag nr. L 223. Med ændringen i 8 a, stk. 2, får åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp pligt til at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret senest i forbindelse med den første samtale (visitationssamtale), der afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og kommunen skal sørge for, at det sker. Bestemmelsen bringes dermed i overensstemmelse med den foreslåede ændring af forslaget til 11, stk. 3, i lovforslag nr. L 223, og der henvises til bemærkningerne hertil. Til nr De foreslåede ungesatser for kontanthjælp og uddannelseshjælp er så lave, at man ikke kan leve af dem. Det er de mange hjemløse unge, der har måttet vælge mellem penge til mad eller betaling af husleje, et tydeligt bevis på. Hvis ændringsforslagene vedtages, vil forslagsstillerne stille yderligere konsekvensændringsforslag til lovforslagets 3. behandling. Til nr. 19 Efter forslaget er det de personer, der modtager den laveste uddannelseshjælp og kontanthjælp, der også fratages støtten til høje boligudgifter. Det er totalt urimeligt, da det lige netop er dem, der har mest brug for den særlige støtte. Til nr. 20 Efter det foreliggende forslag kan uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 25 år ikke modtage hjælp efter 34 om særlig støtte i lov om aktiv socialpolitik, mens de årige kan modtage særlig støtte, når de kan få udbetalt aktivitetstillæg. Særlig støtte er målrettet personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. I de første 3 måneder vil der dog alene blive udbetalt grundydelse til alle unge, undtagen unge, der ved den tidlige visitation vurderes at være åbenlyst aktivitetsparate, jf. den foreslåede 24, stk. 1, 3. pkt. Da en del af persongruppen vil have ret til aktivitetstillæg efter 3 måneder, kan den manglende støtte til husleje i de første tre måneder indebære, at denne persongruppe vil komme til at mangle midler til betaling af deres boligudgifter, som de efterfølgende vil være i stand til at afholde, når de får aktivitetstillæg. Det foreslås på den baggrund, at årige personer kan modtage særlig støtte efter 34 i de første tre måneder, hvor der ydes hjælp uden aktivitetstillæg efter 24 og 25, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for særlig støtte. Til nr. 21 For ikke at pålægge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal i gang med en ordinær uddannelse, yderligere udgifter i forbindelse med studiestart, foreslås det, at kommunerne får hjemmel til at afholde udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenundervisning og almengymnasial uddannelse som enkeltfag. Dette vil gælde i forbindelse med unge uddannelseshjælpsmodtageres overgang til uddannelse som følge af et uddannelsespålæg efter 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationslovens 16 a. Med forslaget understøttes den unge i overgangen til uddannelse, idet forslaget sikrer, at deltagerbetalingen ikke bliver en økonomisk barriere for påbegyndelse af en uddannelse. Såfremt kommunen dækker udgifter til deltagerbetaling, kan den uddannelsessøgende ikke søge om tilskud til deltagerbetaling i forbindelse med ansøgning om SU, ligesom den pågældende heller ikke kan få deltagerbetalingen refunderet ved afslutningen af en samlet enkeltfagseksamen. Det foreslås, at hvis kommunen yder hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning, således at personen ikke modtager dobbelt støtte til deltagerbetalingen. Såfremt

6 6 kommunen betaler deltagergebyret, bør den informere uddannelsesinstitutionen herom. Til nr. 22 Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal være mulighed for, at jobcenteret og ydelsescenteret selv kan tilrettelægge opgavefordelingen mellem sig i sager om sanktioner efter lovens Dette er ved en fejl ikke blevet medtaget i lovforslaget. Der stilles derfor ændringsforslag, der giver hjemmel til dette. Til nr. 23 og 24 Der er tale om en ren redaktionel ændring, idet der ikke skal ske ændring af nummereringen af 39, nr. 3 og 5. Til nr. 25 Loven indeholder i forvejen rigeligt med sanktioner. Sanktionen gavner ikke, men kan gøre stor skade. Den nedbryder den tillid og det gode forhold, der bør være mellem borgeren og sagsbehandleren og bidrager til yderligere at marginalisere borgere med psykiske og sociale problemer. Skærpelse af sanktioner fører til, at endnu flere mennesker bliver udsat af deres bolig. Til nr. 28 Det foreslås, at der ikke skal ske tilbagebetaling af den støtte, som kommunen vil kunne yde til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber og lign. i forbindelse med studiestart til enlige forsørgere under 30 år, der, forud for at uddannelsen påbegyndes, har modtaget uddannelseshjælp. Da støtte efter forslagets indhold vil kunne ydes med et forholdsvis lille beløb (op til kr.), ville en regel om tilbagebetaling give en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for kommunerne. Ændringen skyldes således et ønske om at gøre ordningen administrativ enkel. Til nr Der er stadig mange borgere, der ikke har en computer, og som ikke er fortrolige med internettet eller slet ikke kan anvende det. Og hvordan i alverden skal borgere med den foreslåede bruttoindtægt på kr. få råd til at anskaffe enten en ny computer eller erstatte den gamle, hvis den går i stykker? Vi ved alle, at computere har en kort levetid. Til nr. 36 Forslaget til ændringen i 87, stk. 2, er en følge af, at 87, stk. 2, nr. 3 rykker op og bliver 87, stk. 2, nr. 2. Til nr. 37 Efter reglerne i boafgiftsloven 24, stk. 1, er der ingen afgiftspligt af underhold (fri bolig, fri kost, tøj, lommepenge og lign. ), der ydes til en samlever, hvis de ugifte samlevende har haft fælles bopæl i 2 år. For ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl under 2 år, gælder der ikke en tilsvarende regel. Der gælder heller ikke en generel regel om, at der er skatte- og afgiftsfrihed for underhold, som modtages som følge af giverens forsørgelsespligt, men underhold er i andre tilfælde, hvor der er forsørgelsespligt, udtrykkeligt undtaget fra beskatning. Eksempelvis er der i relation til underhold, som børn modtager fra deres forældre, indsat en udtrykkelig bestemmelse om skattefrihed i kildeskattelovens 5, stk. 4. Det er ikke intentionen med indførelsen af gensidig forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, at modtageren skal beskattes af det underhold, der ydes af samleveren i henhold til den gensidige forsørgelsespligt. For at tydeliggøre dette foreslås det, at der indføres en bestemmelse om, at underhold, der ydes mellem personer, der efter reglerne i 2 b i lov om aktiv socialpolitik anses for samlevende, og som efter reglerne i 2 a har pligt til at forsørge hinanden, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hverken den forsørgede eller den forsørgende part skal beskattes af det underhold, der ydes. Provenumæssige konsekvenser Med ændringsforslaget gives der afkald på et utilsigtet potentielt skatteprovenu, som dog vurderes at være meget begrænset. Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jens Joel (S) Jan Johansen (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) fmd. Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Nadeem Farooq (RV) Andreas Steenberg (RV) Eigil Andersen (SF) Anne Baastrup (SF) Ole Sohn (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Louise Schack Elholm (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Peter Juel Jensen (V) Inger Støjberg (V) Ulla Tørnæs (V) Fatma Øktem (V) Bent Bøgsted (DF) nfmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Benedikte Kiær (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 9

7 7 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Enhedslisten (EL) 12 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

8 8 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 224 Bilagsnr. Titel 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 2 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 3 Henvendelse af 5/6-13 fra Søren Milde, Holstebro 4 Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren 5 Ligestillingsvurdering af lovforslaget, fra beskæftigelsesministeren 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Supplerende høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder, fra beskæftigelsesministeren 8 Henvendelse af 17/6-13 fra Søren Milde, Holstebro 9 Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren 10 Udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 224 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 5/6-13 fra Søren Milde, Holstebro, til beskæftigelsesministeren, 2 Spm. om, under henvisning til svar på FIU alm. del spørgsmål 282, at oplyse, hvordan det er beregnet, at den varige virkning af kontanthjælpsreformen, efter fuld indfasning i 2020, stiger med ca. 700 mio kr., til finansministeren, 3 Spm., om indførelsen af den gensidige forsørgerpligt samtidig medfører en alvorlig forskelsbehandling mellem ægtefæller på den ene side og samlevende kontanthjælpsmodtagere på den anden side, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om, hvornår Retsvirkningslovsudvalget forventes at komme med en indstilling, om reglerne om ægtefællers formueforhold og forsørgelses- og underholdspligt m.v. er tidssvarende, til beskæftigelsesministeren, 5 Spm., om den gensidige forsørgerpligt medfører, at man får pålæg om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvor længe man må være kærester i samme bolig, før der er tale om samliv, til beskæftigelsesministeren, 7 Spm. om, hvor mange kontanthjælpsmodtagere med gensidig forsørgerpligt for samlevende det ikke vil kunne betale sig for at tage arbejde, når den ene tilbydes arbejde, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm., om ministeren vil fremsende de klare og enkle regler, der sikrer, at kommunerne kan skelne mellem samboende med forsørgerpligt og samboende uden forsørgerpligt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm., om de omfattede personer på denne ydelse kan tage SU-lån, have erhvervsarbejde uden modregning, og om de kan få studierabatter i

9 form af adgang til billige kollegieboliger eller offentlig transport, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om de årige uddannelsesparates rådighedsbeløb efter skat og husleje, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvor mange unge hjemløse der er, og hvor meget tallet er steget de seneste 10 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om, hvorfor unge, der har en kompetencegivende uddannelse, skal sættes ned på ungesats og miste kr. i hjælp, til beskæftigelsesministeren, 13 Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. er tilbagetaget og stillet på L Spm. om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Søren Milde, Holstebro, til beskæftigelsesministeren, 27 Spm. om begrundelsen for at give de unge under 30 år, som er jobparate, en kontanthjælp på kr. frem for den almindelige kontanthjælpsydelse, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm., om begrundelsen for at bevare et skel mellem unge over og under 25 år, når grænser for uddannelsespålæg er flyttet til 30 år, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm. om, hvordan regeringen forholder sig til, at mennesker på ungeydelserne vil ligge under den nye danske fattigdomsgrænse, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. om, hvordan det kan sikres, at kommunerne ikke vilkårligt kan beslutte samleverforsørgelse, selv om de faste kriterier i stk. 1 og 2 ikke peger på det, til beskæftigelsesministeren, 32 Spm. om, hvad man vil gøre, for at de unge på uddannelsesydelse kan fastholde egen bolig, og om de kan få hjælp efter 81 a, til beskæftigelsesministeren, 33 Spm. er taget tilbage og stillet på L Spm. om, hvilken konsekvens det vil have at undlade den nye 3-måneders sanktion, både i forhold til økonomien og til de lediges adfærd, til beskæftigelsesministeren, 9

10 35 Spm. om, hvor mange sanktioner der er fjernet med lovforslaget, og hvor mange sanktioner der med lovforslaget er begrænset, til beskæftigelsesministeren, 36 Spm. om, hvilken konsekvens det vil have, at kontanthjælpsmodtagere, der får deltidsarbejde, får samme modregningsregler som mennesker på dagpenge (time for time) både beskæftigelsesmæssigt og økonomisk, til beskæftigelsesministeren, 10

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere