B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

2 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN: Online: Papirform:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af styrelsen Årets faglige resultater Økonomisk resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger Redegørelse for reservationer Styrelsens hovedkonti Forventninger til det kommende år Målrapportering Opgaver og ressourcer Mål og resultater Uddybende analyser og vurdering Kommunikation i forbindelse med SU-digitaliseringen Resultatkrav 2: Sagsbehandlingstid for SPS ansøgninger Ikke opfyldt Resultatkrav 10: Sagsbehandlingstid for SU-klagesager ikke opfyldt Resultatkrav 14: Effekt af e-læringsindsats på SPS til UU og VU ikke opfyldt Regnskab Resultatopgørelse...18 Afsnit 3.3. Egenkapitalforklaring...23 Afsnit 3.4. Opfølgning på likviditetsordningen...23 Afsnit 3.5. Opfølgning på lønsumsloft...24 Afsnit 3.6. Bevillingsafregning for driftsbevilling Påtegning af årsrapport...26 Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balancen inkl. styrelsens personale...28 Bilag 2 Regnskabsmæssige forklaringer for tilskudskonti...30 Bilag 3 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis...37 Bilag 4 Omkostningsbaseret regnskab opdelt på formål...38

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af styrelsen Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er en del af Undervisningsministeriet. Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig) og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse. Hovedopgaver Styrelsens hovedopgaver kan opdeles i følgende produkter, jf. styrelsens resultatkontrakt for : Opgave 1 - Administration af statens uddannelsesstøtte (SU) Opgave 2 - Administrationen af befordringsrabatordninger Opgave 3 - Administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Opgave 4 - Administration af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) mv. Opgave 5 - Administration af specialpædagogisk støtte (SPS) Opgave 6 - Ministerbetjening og regelarbejde Styrelsen varetager under opgave 1 (SU) administrationen af SU i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og administrationen af udlandsstipendieordningen. Under opgave 2 (befordringsrabatordninger) varetager styrelsen administrationen af befordringsrabat til elever og studerende ved ungdoms- og videregående uddannelser. Under opgave 3 (SVU) varetager styrelsen administrationen i samarbejde med a-kasser og udvalgte uddannelsesinstitutioner. Under opgave 4 (VEU) varetager styrelsen administrationen af godtgørelse og befordringstilskud på arbejdsmarkedsuddannelser til ikkeforsikrede kursister sammen med uddannelsesinstitutioner. Under opgave 5 (SPS) varetager styrelsen administrationen af SPS ved stort set alle ordinære uddannelser bortset fra folkeskolen og andre kommunalt finansierede uddannelser. Drift og udvikling af it-systemer og digitale løsninger er en central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for en effektiv og tidssvarende administration af diverse støtteordninger, at administrationen i meget høj grad er digitaliseret. Styrelsens vejledning og uddannelse af medadministratorer er ligeledes en central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for støtteadministrationen, at medadministratorerne har et godt kendskab til regelgrundlag, administrative procedurer og it-fagsystemer. Information til støttemodtagerne er ligeledes en central opgave, særligt i lyset af den øgede grad af selvbetjening. Styrelsen beregner endvidere statslig elevstøtte vedrørende elever på efterskoler, yder sekretariatsbistand til SU-rådet og administrerer Dansk Studiefond. I tilslutning til de forskellige opgaver udfører styrelsen desuden udviklings- og analyseopgaver. 1

5 1.2. Årets faglige resultater Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af styrelsens væsentligste aktiviteter, dvs. SU-sager, SVU-sager, VEU-sager, SPS-sager samt befordringsrabatsager. De mange støttetildelingssager behandles primært ved hjælp af styrelsens specialudviklede it-systemer (fagsystemer). Af tabellen fremgår endvidere, hvor mange klagesager der indgives i forbindelse med støtteordningerne. Tabel 1.1 Styrelsens aktiviteter antal SU Tildelingssager i alt 1) Heraf handicapsager minsu Indkomstkontrolkrav 2) Klagesager 3) Klagesager vedr. handicaptillæg Ministersager 4) Befordringsrabat Tildelinger i alt VU 5) Tildelinger i alt UU SVU Sager i alt 6) Klagesager Ministersager 4) VEU Tildelingssager i alt Klagesager Ministersager 4) SPS VU tildelingssager UU tildelingssager Frie grundskoler tildelingssager Frie kostskoler tildelingssager 7) Klagesager 8) Ministersager 4) Anm.: Udover det antal ministersager, som er anført under de respektive produkter, har styrelsen også behandlet et antal ministersager og policy sager, der ikke kan specificeres på produkter. I 2009 drejer det sig om 348 sager. Klagesagerne er opgjort som antallet af afsluttede sager i året. 1) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og ændringsansøgninger på blanketter, samt ansøgninger via minsu. 2) IK-krav, som er rejst vedrørende den tildelte støtte for året før. 3) Klagesagerne, der er opgjort på SU-området, er eksklusiv klagesager vedrørende handicaptillæg. 4) Omfatter spørgsmål fra Folketinget, borgerbreve og policy-sager. 5) Ansøgninger om befordringsrabat til studerende på videregående uddannelser er integreret i ansøgningen om SU. 6) Inkl. ændringsansøgninger uanset om de udløser en ny støttemeddelelse. 7) Digital ansøgningsprocedure blev først indført på FK-området i april 2008, hvorfor det angivne antal tildelingssager i 2008 er undervurderet. 8) I antallet indgår klagesager vedrørende videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, frie grundskoler og frie kostskoler. I 2009 behandlede styrelsen SU-sager, SVU-sager, VEU-sager, og SPS-sager, hvoraf vedrørte videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Hertil kommer tildelinger vedrørende befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser samt tildelinger til elever i ungdomsuddannelserne. Antallet af SU-sager steg mellem 2008 og 2009 med 20 % til I 2009 indgik af tildelingssagerne via selvbetjeningssystemet minsu, hvilket er en stigning på 95 % i forhold til Antallet af handicaptillægssager er fra 2008 til 2009 steget med 28 % til godt 1.500; set i forhold til 2007 udgør stigningen 59 %. 2

6 Antallet af SVU-sager steg fra 2008 til 2009 med 54 % til , i forhold til 2007 udgør stigningen 99 %. På VEUområdet steg antallet af sager mellem 2008 og 2009 ca. 9 % til , i forhold til 2007 udgør stigningen 71 %. På SPS-ordningen ved videregående uddannelser steg omfanget af tildelingssager fra 2007 til 2009 ca. 37 %. Stigningen i antallet af SPS tildelingssager ved ungdomsuddannelser steg i samme periode med 52 %. Gennemgående er antallet af ministersager på SU, SVU, VEU og SPS områderne, som styrelsen behandler, steget henover årene. Således behandlede styrelsen 384 sager i 2009, svarende til 29 % flere sager set i forhold til I 2009 blev der endvidere behandlet 348 andre minister- og policy-sager. Tabel 1.2 Ekspeditionstider og målopfyldelse for støtteansøgninger og klagesager 2009 Ansøgninger Klagesager SU 1) SVU VEU SPS 2) SU 3) SVU SPS 4) 1. halvår 2. halvår % Ekspeditionstid i dage over over Ansøgninger/klagesager ) Målopfyldelse Kategori for måltal - 20 dage - 20 dage -30 dage - 30 dage - 30 dage - 60 dage - 60 dage - 60 dage Måltal Resultat Forskel (resultat måltal) Anm: For SU, SVU, VEU og SPS omfatter opgørelsen over ansøgninger ikke de ansøgninger, der er indgivet før 1/ ) Ekspeditionstid for ansøgninger (skemaer og blanketansøgninger). 2) SPS for VU og UU. Opgørelsen omfatter ansøgninger vedrørende støtte i 2009, som er godkendt eller afslået. 3) Inkl. klagesager vedrørende handicapsager. 4) Omfatter klagesager vedrørende VU og UU. Måltallene for ekspeditionstiden i 2009 for SU-, SVU- og VEU-ansøgninger blev alle opfyldt. For SPS-ansøgninger blev målet ikke opfyldt. Af SVU- og SPS-klagesager blev henholdsvis 89 % og 96 % ekspederet inden for 60 dage. Måltallet for SU-klagesager blev ikke opfyldt. Tabel 1.3 viser resultatkravenes fordeling på styrelsens hovedprodukter, og om de er opfyldte. 3

7 Tabel 1.3 Styrelsens resultatkrav 2009 Omkostninger 1) e resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav mio. kr antal Opgave 1: Administration af SU 45, Opgave 2: Administration af befordringsrabatordninger 2, Opgave 3: Administration af SVU 6, Opgave 4: Administration af VEU mv. 5, Opgave 5: Administration af SPS mv. 9, Opgave 6: Ministerbetjening og regelarbejde 4, Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 32, I alt 106, ) Omkostninger i forbindelse med elever og styrelsens øvrige ordninger er i tabellen fordelt på de 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, ud fra en fordelingsnøgle baseret på den indtægtsførte bevilling fra FL09. I 2009 havde styrelsen 27 resultatkrav. Heraf blev 24 opfyldt og 3 ikke opfyldt. Den væsentligste aktivitet i styrelsen i 2009 har været digitaliseringsprojektet. Fra 1. juli 2009 blev det obligatorisk for støttemodtagerne at søge SU via styrelsens selvbetjeningssystem, minsu. Projektet har både med hensyn til itudvikling, information og support været en stor udfordring. It-udviklingsopgaven var ganske omfattende og har været underlagt en meget stram tidsplan, men det lykkedes at have systemet klar til drift 1. juli Især har den automatiserede beregning af hvilken af forældrenes indkomster, der skulle indgå i støtteberegningen for de forældreafhængige årige i ungdomsuddannelserne været en meget stor teknisk udfordring. Den obligatoriske digitalisering medførte, at i størrelsesordenen årlige ansøgninger skulle flyttes fra at blive tastet på uddannelsesstederne og i styrelsen, til at det var SU-ansøgerne, der skulle taste deres SU-ansøgning. I perioden forud for idriftsættelsen gennemførte styrelsen en informationskampagne rettet mod både støttemodtagere og institutioner. Støttemodtagerne skulle særligt forberedes på at skulle anskaffe en digital signatur eller en pin-kode i god tid. Særligt de mindre institutioner skulle forberedes på, at de fra 1. juli 2009 skulle indgå i et digitalt samspil med styrelsen og ikke længere måtte modtage papiransøgninger fra støttemodtagerne. Digitaliseringen har overordnet set været en succes. På trods af børnesygdomme har det været muligt at forbedre ekspeditionstiderne i 2009, og det har været muligt at realisere digitaliseringen for stort set alle grupper af støttemodtagere. Kun ganske få støttemodtagere bosiddende i udlandet har været afskåret fra at få digital signatur eller pin-kode og har derfor måttet tilbydes mulighed for papirkorrespondence med styrelsen. Ikke desto mindre har styrelsen været voldsomt belastet af supportopgaver. Der har været en voldsom vækst i antallet af telefoniske henvendelser samt henvendelser på mail. Især støttemodtagerne har haft et behov for vejledning, som institutionerne i mindre grad end hidtil har været i stand til at dække. Digitaliseringen medfører de facto, at studerende udviser en tendens til at søge vejledning centralt, og styrelsen forventer derfor, at der må anvendes flere ressourcer hertil i fremtiden. Ved udgangen af 2009 er langt de fleste breve til støttemodtagerne digitaliseret og sendes til E-boks. Samtidig er der indført en mere fleksibel låneordning, der giver støttemodtagerne adgang til en kassekredit lignende ordning via selvbetjeningssystemet. På både SVU- og VEU-området er sagsmængderne steget kraftigt henover de seneste år; antallet af SVU tildelingssager er alene mellem 2007 og 2009 fordoblet. Udviklingen er et udtryk for afmatningen på arbejdsmarkedet, da ordningerne er konjunkturafhængige. Følgen af denne udvikling har været et markant forøget ressourcepres på SVU og VEU området, hvor styrelsen dog har valgt at prioritere indsatsen på kerneopgaverne, således at resultatkravene på områderne har kunnet indfries. På SPS-området blev der i 2009 udarbejdet et koncept for en mere systematisk tilsynsindsats, og tilsyn blev iværksat i form af indkaldelse af sager, sagsgennemgang og opfølgende tilsynsbesøg. Fremadrettet vil der blive fokuseret på mere indikatorbaseret tilsyn. 4

8 Styrelsens bevilling har været faldende siden 2008 og vil fortsætte med at falde i årene fremover. Styrelsen har derfor påbegyndt et arbejde i 2009 med at tilpasse styrelsens omkostningsniveau til de faldende bevillinger. Udfordringerne angår såvel bevillingen vedrørende lønsum som øvrig drift, herunder udviklingsomkostninger, og det er derfor påkrævet, at der anvendes en bred vifte af tiltag i forhold til at opnå et passende forhold mellem bevillinger og omkostninger. Arbejdet intensiveres i 2010 og vil pågå de efterfølgende år. SU-digitaliseringsprojektet har fyldt meget i 2009, hvilket også afspejles i ressourceforbruget. På SU-området er ressourceforbruget steget med godt 10 % fra 2008 til Omkostninger i forbindelse med hjælpefunktioner og generel ledelse og administration er procentmæssigt en anelse lavere i 2009 end i Generelt er styrelsens ressourceforbrug dog ikke helt tilfredsstillende set i forhold til årets økonomiske resultat, hvor styrelsen kommer ud af året med et underskud Økonomisk resultat Årets økonomiske resultat fremgår af tabel 1.4 nedenfor: Tabel 1.4: Økonomiske hoved- og nøgletal (tal for er opgjort i årets priser) Hovedtal Resultatopgørelse mio. kr Ordinære driftsindtægter -101,1-105,4-102,8 - Heraf indtægtsført bevilling -100,9-105,2-102,8 - Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter -0,2-0,2 0,0 Ordinære driftsomkostninger 94,4 101,5 104,3 - Heraf personaleomkostninger 51,7 55,9 61,5 - Heraf afskrivninger 10,5 9,3 7,8 - Heraf øvrige omkostninger 32,2 36,3 35,1 Resultat af ordinær drift -6,7-3,9 1,5 Resultat før finansielle poster -6,7-3,3 1,8 Årets resultat -5,4-1,9 3,3 Balance Anlægsaktiver 39,6 35,2 34,4 Omsætningsaktiver 32,4 29,7 29,1 Egenkapital 12,6 14,6 11,2 Langfristet gæld 39,3 35,1 33,8 Kortfristet gæld 15,9 10,9 14,5 Låneramme 44,5 49,5 49,5 Træk på låneramme (FF4 + FF6) 39,3 35,0 33,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 88,3 70,7 68,3 Negativ udsvingsrate (ikke i %) 5,7 6,7 5,0 Overskudgrad 5,4 1,8-3,2 Bevillingsandel 99,8 99,8 100 Afskrivningsrate 59,4 65,9 71,0 Opretholdelsesgrad 1,5 (147,6 %) 0,6 (55,9 %) 71,5 % Soliditetsgrad 17,8 22,4 17,6 Personale oplysninger Antal årsværk 129,7 135,4 138,5 Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.) 398,7 t. kr. 412,7 t. kr. 444,0 t. kr. Lønomkostningsandel (%) 54,8 % 55,1 % 59,8 % Lønsumsloft (mio. kr.) 1) 54,1 56,4 57,7 Lønsumsforbrug (mio. kr.) 51,7 55,9 61,5 Anm.: Forskel i faktisk sum og den i tabellen angivne sum skyldes afrundinger. 1) Der er anvendt samme lønsumsloftbegreb som alle øvrige steder i rapporten. 5

9 Opretholdelsesgraden blev i 2007 og 2008 ikke angivet i procent. I 2009 angives den i procent og derfor er opretholdelsesgraden også omregnet til procent for 2007 og 2008 til sammenligning. I årsrapporten for 2008 budgetterede styrelsen med et underskud på 3,1 mio. kr. for 2009, blandt andet på grund af udviklingsomkostninger i forbindelse med styrelsens store digitaliseringsprojekt. Ved udgangen af 2009 kan styrelsen konstatere, at det har været nødvendigt at anvende betydeligt flere ressourcer på forskellige opgaver i forbindelse med digitaliseringsprojektet, der primært retter sig mod institutionerne samt på en generel aktivitetsstigning inden for samtlige af styrelsens støtteordninger, (produkter). For samtlige af styrelsens støtteordninger er antallet af tildelingssager steget markant mellem 2008 og 2009, hvilket betyder, at styrelsen har haft et relativt højt ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen af de øgede sagsmængder. Årets resultat udviser et underskud på 3,3 mio. kr. og ligger meget tæt på det budgetterede. Årets underskud dækkes af det akkumulerede overførte overskud. Udviklingen i resultatet fra 2008 til 2009 skyldes især en stigning i personaleomkostningerne på 10 %, mens omkostninger til forbrugsomkostninger og andre ordinære driftsomkostninger har været stabile. Af tabel 1.1 fremgår også, at styrelsens lønomkostningsandel er steget med 5 procentpoint fra 2007 til Det skal dog i den forbindelse nævnes, at ca. 1/3 af stigningen i personaleomkostninger fra 2008 til 2009 skyldes ekstra omkostninger til styrelsens feriepengeforpligtelse. Styrelsen blev i løbet af 2009 af Rigsrevisionen gjort opmærksom på, at beløbet, der var hensat til skyldige feriepenge, var for lille, og styrelsen foretog derfor efterfølgende korrektioner af feriepengeforpligtelsen. Af- og nedskrivninger er faldet med godt 16 %, mens de finansielle poster netto har været stabile. Styrelsen har en høj afskrivningsrate og har i de seneste to år afskrevet for et højere beløb, end der er blevet reinvesteret, hvilket også ses af opretholdelsesgraden. Styrelsens låneramme er udnyttet med knap 70 %, og der er dermed investeringsmæssigt råderum til de fremadrettede udviklingsprojekter, forudsat at der tilsvarende er økonomisk råderum til at kunne foretage de deraf følgende afskrivninger. Resultatet vurderes på trods af aktivitetsstigninger og ressourceforbruget på SU-digitaliseringen som ikke helt tilfredsstillende. Selvom årets resultat er i god overensstemmelse med budgettet for 2009, skaber underskuddet et øget behov for langsigtet tilpasning, når underskuddet sammenholdes med de udfordringer, som styrelsen står overfor de kommende år. Styrelsen står overfor en periode, hvor bevillingen er faldende, og da styrelsen er 100 % bevillingsfinansieret, betyder det, at indtægtsgrundlaget for styrelsens drift er tilsvarende faldende i de kommende år. Styrelsens faste omkostninger i form af afskrivninger og finansielle omkostninger til sammen forventes at stige i de kommende år som følge af investeringer i it-løsninger. Styrelsens nuværende økonomiske situation stiller derfor krav om en effektiviseringsstrategi til nedbringelse af omkostninger til såvel personale som drift i øvrigt. Styrelsen har derfor ultimo 2009 iværksat initiativer, der skal nedbringe omkostningerne til såvel personale som drift i øvrigt således, at der forventes ligevægt mellem indtægter og omkostninger i finansåret Eftersom de fleste effektiviserings- og tilpasningsaktiviteter effektueres i løbet af 2010, budgetterer styrelsen med et underskud for 2010 på 2,6 mio. kr. Der henvises til kapitel 3 for yderligere kommentarer til årets regnskab. 6

10 1.4. Opgaver og ressourcer Afsnittet beskriver styrelsens opgaver og ressourceforbruget på disse Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Tabel 1.5 Sammenfatning af styrelsens økonomi fordelt på produkter 2009 Indtægtsført bevilling 1) Øvrige indtægter 2) Omkostninger 3) Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav 4) mio. kr % Produkt 1: Administration af SU 37,6-45,9-8,3 90 % Produkt 2: Administration af befordringsrabatordninger 2,9-2,3 0,6 - Produkt 3: Administration af SVU 9,6-6,2 3,4 100 % Produkt 4: Administration af VEU mv. 4,6-5,3-0,7 100 % Produkt 5: Administration af SPS mv. 8,6-9,2-0,6 50 % Produkt 6: Ministerbetjening og regelarbejde 4,3-4,6-0,3 100 % Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 35,2-32,6 2,6 100 % I alt 102,8 0,0 106,1-3,3 89 % 1) Inklusiv tillægsbevillingen for 2009 og nettoreservationer. Fordelingen af styrelsens indtægtsførte bevilling er sket manuelt. Forlægget er de afgivne oplysninger om ventede omkostninger på FL09, tabel 6. Fordelingen står dermed ikke i noget egentlig forhold til de faktiske omkostninger og kan alene bruges som et vejledende tal for styrelsens forventninger til omkostningsfordelingen på FL09-tidspunktet korrigeret for den totale faktiske bevilling. 2) Øvrige indtægter indeholder ikke finansielle indtægter eller andre indtægter fra resultatopgørelsen. Disse poster er indregnet som nettoposter i kolonnen Omkostninger. Indtægter fra Dansk Studiefond er ligeledes indregnet som en nettopost i kolonnen Omkostninger. 3) Omkostninger i forbindelse med elever og styrelsens øvrige ordninger er i tabellen fordelt på de 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration ud fra en fordelingsnøgle baseret på den indtægtsførte bevilling fra FL09. 4) e krav vægter 1, delvist opfyldte krav vægter 0,5, ej opfyldte krav vægter 0. Antallet af krav under de enkelte produkter afgør produktets vægt i forhold til beregningen af den overordnede beregning af målopfyldelse. I alt indgår 27 krav fordelt på styrelsens 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, jf. tabel 1.3. Styrelsen vurderer samlet set, at ressourceforbruget ikke er helt tilfredsstillende set i forhold til de opnåede resultater. Styrelsen har opfyldt langt hovedparten af sine resultatmål (89 %) og har herudover udført drifts- og udviklingsopgaver men har dog samtidig et underskud på 3,3 mio. kr. set i forhold til bevillingen. Styrelsen har i 2009 haft mange opgaver i forbindelse med SU-digitaliseringen, hvilket afspejles i ressourceforbruget på produkt 1 (SU), som er noget højere end det angivne forbrug under indtægtsført bevilling. Generelt har styrelsen en høj andel af opfyldte resultatkrav. For produkt 4 (VEU) og produkt 6 (ministerbetjening og regelarbejde) gælder, at alle resultatkrav er opfyldt samt at de anvendte ressourcer svarer til det forventede ressourceforbrug. For produkt 3 (SVU) er alle resultatkrav opfyldt, og ressourceforbruget har været ca. 1/3 mindre end det forventede. På SPS området stemmer ressourceforbruget overens med det forventede, dog er kun 50 % af resultatkravene opfyldt. Se afsnit 2.1 for beskrivelse af resultatkrav. Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i 2009 ligger på samme niveau som for Dog er omkostningen i år ca. 2,6 mio. kr. mindre end det forventede ressourceforbrug. Styrelsen finder niveauet passende i forhold til styrelsens opgavevaretagelse Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger De fortsatte planlægningsaktiviteter i forbindelse med realiseringen af regeringens beslutning om at gøre det obligatorisk at søge om SU-støtte digitalt via styrelsens selvbetjeningssystem (MinSU) fortsatte i 2009 og har beslaglagt meget store ressourcer i styrelsen. I første halvår af 2009 omfattede aktiviteterne dels videreudvikling af styrelsens selvbetjeningssystem med henblik på ny funktionalitet, herunder at især de årige uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser nu skal kunne søge digitalt, samt udvikling af et skyggeselvbetjeningssystem til uddannelsesstedernes SU-medarbejdere 7

11 planlægning og gennemførelse af en større markedsføringskampagne over for kommende og nuværende SUmodtagere om overgangen til obligatorisk digital ansøgningsprocedure pr. 1. juli 2009 planlægning og idriftsættelse af en moderniseret og mere brugervenlig udgave af styrelsens netsted SU.dk afholdelse af møder med lederforeninger og studiechefer vedrørende de organisatoriske og administrative konsekvenser af digitaliseringen workshops og afholdelse af orienteringsmøder med SU-medarbejdere med henblik på en nærmere orientering om digitaliseringen og om nye arbejdsgange som følge af, at de ca. 200 uddannelsessteder for første gang skulle kunne arbejde i styrelsens it-fagsystem (US2000), hvortil der også blev udviklet en række e-læringsmoduler. Disse ca. 200 uddannelsessteder har endvidere taget et digitalt autorisationssystem i brug, som styrelsen har ladet udvikle fastlæggelse af den administrative model og hovedprincipperne for indgivelse af digital ansøgning og de indberetningsformer, der skal gælde i forbindelse med indberetning af studieadministrative data til styrelsens itfagsystem udarbejdelse af myndighedskrav, som beskriver institutionernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med SUadministrationen. I 2. halvår af 2009 har ressourcetrækket i styrelsen primært været koncentreret om support og fejlretningsaktiviteter i forbindelse med implementeringen af den obligatoriske digitale ansøgningsprocedure samt planlægningsaktiviteter i forbindelse med realiseringen af fase 2 af digitaliseringen, som primært omfatter en løbende digital datakommunikation af SU-relevante uddannelsesdata mellem uddannelsesstedernes studieadministrative systemer og styrelsens it-fagsystem (US2000). I de sidste måneder af 2009 har styrelsen afskaffet papirblanketter bl.a. i form af lånebeviser og støttemeddelelser og overgået til digitalt baserede løsninger. Resultaterne af indførelsen af den obligatoriske digitale ansøgningsproces fremgår af følgende oversigt: Tabel 1.6 Antal 1/7 31/ /7 31/ Besøg på minsu MinSU-brugere (unikke) MinSU-ansøgninger Ansøgninger tastet på uddannelsessted ) Tastet i styrelsen ) Omfatter primært bilag til ansøgning, som systemmæssigt behandles som en ansøgning Redegørelse for reservationer Af tabel 1.7 fremgår det, at styrelsen har indtægtsført de hidtil reserverede midler. Indtægtsføringen svarer til forbruget på projektet. Styrelsen har ingen nye reservationer. Tabel 1.7 Reservation, hovedkonto Opgave Reserveret år Reservation primo 2008 Forbrug i 2008 Reservation ultimo 2009 Forventet afslutning (kvartal + år) 1. information om SU-digitalisering til uddannelsessteder og SU-medarbejdere år kr kvt

12 Projekt om information om SU-digitaliseringen til uddannelsessteder og SU-medarbejdere Uddannelsesstedernes SU-medarbejdere er vigtige samarbejdspartnere i omstillingsprocessen vedrørende indførelse af obligatorisk SU-ansøgningsproces. Det er baggrunden for, at styrelsen i 2008/2009 iværksatte en række tiltag, der havde til formål at give vejledning og information om digitaliseringen til disse parter, f.eks. i form af orienteringsmøder og workshop-kurser. Vejledning og information gives fortrinsvis gennem SU-net, der er et lukket netsted rettet mod SU-medarbejderne. SUnet blev medio 2009 tilrettet under hensyn til digitaliseringen og blev efterfølgende relanceret i januar Beslutningen om relanceringen ligger i naturlig forlængelse af, at styrelsen i februar 2009 relancerede Relanceringen skete for at skabe større visuel sammenhæng mellem det offentligt tilgængelige website der indeholder vejledning om regelgrundlaget og det lukkede site, og for at SU-medarbejderne skulle opleve en designmæssig og kommunikativ forbedring af deres primære kilde til viden om SU-området. Repræsentanter for SU-medarbejderne er blevet involveret i udviklingen/processen og har givet input i form af ønsker og forbedringer. Som led i den markedsføringskampagne, der blev afviklet hen over sommeren 2009, for at gøre de studerende opmærksomme på digitaliseringen, blev der udviklet en række værktøjer, som SU-medarbejderne kunne anvende i deres kommunikation med de studerende, herunder et let tilgængeligt online-værktøj til direct . 9

13 1.5. Styrelsens hovedkonti Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti. Tabel 1.8 Hovedkonti 2009 Bevilling Hovedkonti Bevilling Regnskab mio. kr Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Udgifter 102,2 1) 106,7 Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Indtægter 0,6 0,6 Reservationsbevilling Forsøgs- og udv. arb. tilsagnsordning gymnasiale uddannelser, underv. i udlandet Udgifter 2,6 2,0 Lovbunden bevilling Statens Uddannelsesstøtte (SU) Stipendier Udgifter , ,4 Lovbunden bevilling SU Stipendier Indtægter 360,0 368,1 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Udgifter 5.251, ,7 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Indtægter 4.543, ,4 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Udgifter 877,0 581,1 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Indtægter 1.080,0 630,2 SU Forrentning af øvrig lånevirksomhed Indtægter 29,4 26,1 SU Tillæg 2) Indtægter 15,0 14,6 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til studerende i VU 3) Udgifter 60,9 54,9 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til UU m.v Udgifter 166,7 234,7 Lovbunden bevilling Statens voksenuddannelsesstøtte Udgifter 457,5 516,3 Lovbunden bevilling Statens voksenudd.støtte fagspecifikke kurser Udgifter 67,6 7,9 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. AMU ikke-forsikrede Udgifter 223,7 187,1 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. åben uddannelse ikkeforsikrede Udgifter - 0,6 6,4 Reservationsbevilling VEU befordringstilskud for ikke-forsikrede Udgifter 14,8 10,8 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i VU Udgifter 64,4 62,6 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i UU Udgifter 131,0 119,5 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i AMU Udgifter 2,0 2,9 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Pulje til SPS på frie grundskoler Tilskud til SPS på frie grundskoler Udgifter Udgifter 218,6 1,7 218,4 1,7 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Specialpædagogisk støtte på efterskoler Tilskud til specialunderv. på efterskoler Udgifter Udgifter 102,9 71,8 92,2 70,1 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Specialpædagogisk støtte på folkehøjskoler Tilskud til specialunderv. på folkehøjskoler SPS til på hus- og håndarbejdsskoler Tilskud til specialunderv. på hus- og håndarbejdsskoler Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Aktivitetsstyret Specialpædagogisk støtte til private gymn Udgifter 1,3 1,0 (tekstanm. 1) Lovbunden bevilling Udlandsstipendier Udgifter 64,9 31,7 1) Tallet omfatter de i budgetoversigten på FL09 angivne udgifter korrigeret for ændringer som følge af tillægsbevillingen for ) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 3) Styrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskonti henvises der til bilag 2 31,5 1,1 9,0 3,8 29,5 0,8 8,6 3, Forventninger til det kommende år I 2010 står styrelsen over for større administrative udfordringer som følge af initiativer indenfor flere af styrelsens produkter. I 2010 påbegyndes endvidere en relativ stor omkostningstilpasning, der indebærer såvel økonomiske som organisationsmæssige udfordringer. Der skal i den forbindelse foretages tilpasninger af såvel personaleomkostninger som omkostninger til øvrig drift og udviklingsopgaver. Udfordringen bliver, at omkostningstilpasningerne får så få konsekvenser for styrelsens drift som muligt, samtidig med, at styrelsen udviklingsprojekter især SU-digitaliseringen og VEU-digitaliseringen gennemføres rettidigt. 10

14 På VEU-området forbereder styrelsen i 2010 implementeringen af de dele af fase 2 og 3 af VEU-digitaliseringen, som styrelsen har ansvaret for, hvilket indebærer systemtilpasninger og administrative ændringer i forbindelse med udvikling af funktionaliteter vedrørende fraværsregistrering og udvikling af digitale ansøgningsskemaer. Udover arbejdet med lovreguleringen og opfølgningen herpå har styrelsen ansvaret for at oplære medadministratorerne i de nye regler og systemer. Styrelsen forventer, at arbejdet med digitaliseringen bl.a. vil medføre udfordringer både i forhold til indhold og deadlines med hensyn til it-udvikling og i forhold til at forberede og gennemføre en væsentlig kommunikationsindsats overfor virksomheder, skoler og a-kasser. På SPS-området imødeser styrelsen, at analysen af de specialpædagogiske støtteordninger kan medføre behov for et vist regelarbejde på både UU- og VU-området, ligesom der kan blive behov for at tilpasse opgaveporteføljen. På de frie skoleområder forventer styrelsen at skulle bruge forholdsvis mange ressourcer på udvalgsarbejde vedr. bevillingerne til specialundervisning m.v. På SU-området vil den fortsatte it-udvikling der bl.a. skal bidrage til effektivisering af SU-administrationen på uddannelsesstederne - også i 2010 indebære mange ressourcekrævende aktiviteter i form af bl.a. planlægning, tests og implementering af systemændringer. Inden 1. november 2010 skal styrelsens to borgerrettede selvbetjeningssystemer, minsu og uddannelseskort.dk, tilpasses edag3 målsætningerne om Nemlogin med digital signatur og designmæssig integration i borgerportalen samt anvendelse af den digitale dokumentboksløsning. Det kræver systemtekniske tilpasninger og informationsudviklingsaktiviteter. Styrelsen skal herudover i løbet af 2010 endeligt overdrage administrative opgaver inden for løn og regnskab til det fællesstatslige økonomiservicecenter (ØSC) og implementere ny it-understøttelse af løn- og regnskabsmæssige aktiviteter (Økonomistyrelsens firkløverimplementering vedrørende IndFak, RejsUd, Navision Stat 5,1 og ØS LDV). Udfordringen bliver at sikre en smidig overgang og en fortsat stabil drift i organisationen. 2. Målrapportering I det følgende kapitel bliver der afrapporteret på styrelsens resultatkontrakt for Opgaver og ressourcer Tabel 2.1 viser opfyldelsen af de enkelte resultatkrav. For hvert mål sammenholdes de enkelte resultatkrav med de opnåede resultater, ligesom der for hvert mål gives en samlet vurdering af graden af målopfyldelse, (opfyldt, ikke opfyldt). Tabel 2.1 Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse R1 Sagsbehandlingstid for SU-ansøgninger R2 I 1. halvår af 2009 skal mindst 76 % af SUansøgningerne være ekspederet inden 21 dage, fra de er modtaget på uddannelsesstedet. I 2. halvår af 2009 skal mindst 80 % af SU-ansøgningerne være ekspederet inden 21 dage. Sagsbehandlingstid for SPS-ansøgninger 82,7 % af SU-ansøgninger i 1. halvår og 83,3 % af SUansøgninger i 2. halvår er ekspederet inden 21 dage. R3 I 2009 skal mindst 75 % af SPS-ansøgninger på områderne for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser være ekspederet inden 31 dage, fra de er modtaget på uddannelsesstedet. Sagsbehandlingstid for SVU-ansøgninger 73 % af SPS-ansøgningerne er ekspederet inden 31 dage. Ikke opfyldt R4 I 2009 skal mindst 85 % af SVU-ansøgningerne være ekspederet inden 31 dage. Sagsbehandlingstid for VEU-ansøgninger 86 % af SVU-ansøgninger ekspederet inden 31 dage. I 2009 skal mindst 72 % af VEU-ansøgningerne 73 % af VEU-ansøgninger er 11

15 R5 være ekspederet inden 31 dage. Sagsbehandlingstid for SU-klagesager ekspederet inden 31 dage. R6 I 2009 skal mindst 75 % af SU-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. Sagsbehandlingstid for SPS-klagesager 65 % af SU-klagesagerne er ekspederet inden 61 dage. Ikke opfyldt R7 I 2009 skal mindst 75 % af SPS-klagesagerne på områderne for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. Sagsbehandlingstid for SVU-klagesager 96 % af SPS klagesagerne blev ekspederet inden 61 dage. R8 I 2009 skal mindst 70 % af SVU-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv indhentning af sagsakter og høring. SU-tilsyn 89 % er ekspederet inden 61 dage. R9 Styrelsen skal varetage tilsyn med uddannelsessteder og medadministratorer. Styrelsen udarbejder kvalitativ vurdering af resultatet, der indarbejdes i styrelsens årlige tilsynsrapport. Styrelsen skal desuden samlet set mindst opnå bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med Rigsrevisionens revisioner af SU-tilsynet. SVU-tilsyn Tilsyn er varetaget som planlagt. R10 Styrelsen skal varetage tilsyn med uddannelsessteder og medadministratorer. Styrelsen udarbejder kvalitativ vurdering af resultatet, der indarbejdes i styrelsens årlige tilsynsrapport. Styrelsen skal desuden samlet set mindst opnå bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med Rigsrevisionens revisioner af SVU-tilsynet. VEU-tilsyn Tilsyn er varetaget som planlagt. R11 Styrelsen skal varetage tilsyn med uddannelsessteder og medadministratorer. Styrelsen udarbejder kvalitativ vurdering af resultatet, der indarbejdes i styrelsens årlige tilsynsrapport. Styrelsen skal desuden samlet set mindst opnå bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med Rigsrevisionens revisioner af VEU-tilsynet. SPS-tilsyn Tilsyn er varetaget som planlagt. R12 Styrelsen skal fra 2009 iværksætte tilsyn med uddannelsessteder. Styrelsen udarbejder kvalitativ vurdering af resultatet, der indarbejdes i styrelsens årlige tilsynsrapport. Styrelsen skal desuden samlet set mindst opnå bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med Rigsrevisionens revisioner af SPS-tilsynet. Indkomstkontrol SU Tilsyn er varetaget som planlagt. Senest 1. juni 2009 skal indkomstkontrollen vedr være afsluttet for mindst 99 % af de støttemodtagere, hvis indkomstoplysninger styrelsen har modtaget fra SKAT (svarende til ca. 95 % af støt- Indkomstkontrol er gennemført som planlagt, hvor 99,9 % af IKsagerne vedrørende 2008 (svarende til 96,6 % af støttemodtagerne i 12

16 R13 temodtagerne i 2008). Oppetider for fagsystemer 2008) og hvis indkomstoplysninger styrelsen har modtaget fra SKAT var afsluttet pr. 1. juni R14 I 2009 skal oppetiden for styrelsens fagsystemer være mindst 99 % målt inden for systemets normale åbningstid. Effekt af e-læringsindsats på SPS til UU og VU Oppetiden var 99,8 %. R15 I 2009 skal antallet af telefoniske henvendelser til SPS-kontoret vedr. skærmbilleder og administrative forretningsgange på UU og VU være reduceret med 20 %. Udlandsstipendium Selv om der var et større antal telefoniske henvendelse i 2009, var såvel antallet som andelen af spørgsmål vedr. skærmbilleder større i 2009 end i Ikke opfyldt R16 15 måneder efter ordningens start udarbejdes en status for ordningen, herunder søgemønstre, merit mv. i ordningens første år, optaget i 2. år samt økonomiske konsekvenser, herunder konsekvenserne for universiteterne. Styrelsen bidrager med oplysninger fra administrationssystemet og erfaringer med administrationen. VTU bidrager med beskrivelsen af ordningens konsekvenser for universiteterne, herunder økonomi, søgemønstre og merit. minsu Statusrapport er udarbejdet og forelagt. R17 I andet halvår af 2009 udvides funktionaliteterne i minsu, bl.a. med en funktionalitet, hvor de årige på ungdomsuddannelse skal søge SU digitalt, som det er krævet i loven. Vejledning ved sammenlægning Funktionaliteterne er udvidet som planlagt. R18 R19 Institutioner, der ønsker at sammenlægge SUadministrationen, skal i 2009 tilbydes vejledning og redskaber. Kompetenceudvikling på tværs Medvirke til at understøtte kompetenceudvikling på tværs i Undervisningsministeriet og i den forbindelse sikre en målrettet anvendelse af de midler, der som led OK08 er afsat i trepartsaftalen. Opfølgning på handlingsplan om sygefravær Vejledning er tilbudt som planlagt. Styrelsen har i 2009 medvirket til at udarbejde en fælles koncernkompetencestrategi i Undervisningsministeriet, som vil blive det strategiske udgangspunkt for formulering af ny kompetenceudviklingspolitik i 2010 og anvendelse af de midler, som styrelsen modtager ultimo 2009 som led i OK08/trepartsaftalen. Når sygefraværet for 2009 er opgjort følges op på handlingsplanen om sygefravær og det overvejes om der er brug for tiltag, der yderligere kan nedsætte sygefraværet. I 2009 blev sygefraværet i ISOLA opgjort til i gennemsnit 8,5 sygedage pr. medarbejder. Udviklingen i sygefravær er fulgt tæt i ISOLA og konkret i kontorerne. Der har været fokus på sygefraværssamtaler og opfølgning på konkrete sager. 13

17 R20 Budgetanalyse R21 På baggrund af et kommissorium udarbejdet af departementet i samarbejde med styrelsen senest medio januar skal der udarbejdes en budgetanalyse af styrelsens opgaver og økonomi med frist medio maj Autorisation til fagsystemer Budgetanalysen blev afsluttet ultimo maj, og endelig rapport er færdiggjort i juni R22 Implementering af en digital løsning i første halvår af 2009, så autorisation af medadministratorerne på styrelsens fagsystemer kan ske decentralt. Kvalitetssikring af ministerbetjening og regelarbejde Systemet er idriftsat for SUmedadministratorerne på de nye SU-uddannelsessteder omfattet af digitaliseringsprojektet primo juni R23 De eksterne samarbejdspartnere, UVM og VTU, skal opfatte ministerbetjening og regelarbejde som samlet set tilfredsstillende. Evaluering sker ved udgangen af Statistik Evaluering bl.a. sket ved møde den i februar R24 Som grundlag for ministerbetjeningen skal der løbende foreligge økonomisk-statistisk datamateriale om styrelsens støtteordninger, og senest i 4. kvartal 2009 offentliggør styrelsen publikationen SU-støtte og SU-gæld Etablering af CMS-løsning Rapporten er udgivet december R25 Til understøttelse af informationsbehovet i forbindelse med SU-digitaliseringen skal og minsu integreres i et CMS-system i 1. halvår 09 Effekt af relancering af Idriftsat medio februar R26 I 2009 skal der være sket en forbedring af brugertilfredsheden på med 10 % i forhold til Information om digitalisering Brugertilfredsheden er målt til 55,3 % i 2008 og til 69,9 % i Det svarer til en stigning i brugertilfredsheden på 26 %. R27 I første halvår 2009 planlægges og gennemføres en kampagne om digitalisering og selvbetjening på minsu over for de studerende og uddannelsesstederne. Kampagnen vil primært basere sig på digitale medier og delvist foregå i samarbejde med uddannelsesstederne og relevante offentlige myndigheder samt borger.dk. E-læring Kampagnen er gennemført i majjuni I forbindelse med digitalisering af SU skal der i 1. halvår 2009 udvikles e-læring primært til de institutioner/afdelinger, der i dag ikke har opdateringsadgang i US2000. E-læring er lanceret medio juni 2009 som planlagt. 14

18 2.2. Mål og resultater Undervisningsministeriets arbejdsprogram udgør grundlaget for udarbejdelsen af resultat- og udviklingsaftaler for bl.a. styrelser under ministeriet. Under ministeriets indsatsområde kommunikation blev der mellem departementet og styrelsen aftalt fire resultatkrav (jf. resultatkravene i afsnit 2.1). De bidrog alle til styrelsens mission om at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse; indsatsområdet kommunikation udmøntet i nævnte resultatkrav var derfor væsentligt for styrelsen, hvorfor temaet i dette afsnit er kommunikation, konkretiseret ved SU-digitaliseringsprojektet. Der er ikke foretaget eksplicitte opgørelser over anvendelsen af interne ressourcer, der er anvendt til gennemførelsen af de fire nævnte resultatkrav, men budgetterne vedrørende udgifter til eksterne ressourcer er alle overholdt. Sammenholdt med, at alle fire resultatkrav er nået, vurderes det samlede resultat at være tilfredsstillende. Afsnittet indeholder endvidere en redegørelse for resultatkrav, som ikke blev opfyldt eller kun delvist opfyldt i Uddybende analyser og vurdering SU-digitaliseringsprojektet blev sat i kraft 1. juli 2009, hvor det blev obligatorisk for alle SU-ansøgere at benytte styrelsens selvbetjeningssystem minsu Kommunikation i forbindelse med SU-digitaliseringen I forbindelse med SU digitaliseringsprojektet blev der iværksat en række tiltag, der havde til hensigt at informere de forskellige samarbejdsparter, der ville blive påvirket af de ændrede procedurer. På institutionsniveau blev det vurderet essentielt at få sat ledelsesfokus på den forandring, som digitaliseringsprojektet ville medføre, herunder de organisatoriske konsekvenser for det fremtidige SU-arbejde i årene frem mod På institutionsniveau lå endvidere en opgave i at få spredt en generel viden til alle relevante medarbejdere på institutionerne om digitaliseringen og betydningen for opgavevaretagelsen i første omgang på kort sigt (fase 1). Endelig skulle de studerende orienteres om digitaliseringen og dens betydning for ansøgningsprocessen. - Tiltag over for SU-modtagerne Kommende og nuværende SU-ansøgere er den primære målgruppe for digitaliseringen. For denne gruppe har styrelsen i 2009 forbedret sin netbaserede information og gennemført en større markedsføringskampagne. Relancering af su.dk I august 2008 igangsatte styrelsen arbejdet med at forbedre den eksisterende brugergrænseflade over for de studerende og relancere en ny udgave af su.dk, som både ville blive oplevet som en designmæssig og kommunikativ forbedring. Visionen for su.dk var at gøre det nemt og overskueligt for brugerne at orientere sig om SU-reglerne på nettet og dermed understøtte den obligatoriske selvbetjening. For at sætte fokus på en høj brugertilfredshed i forhold til den eksterne information indføjede styrelsen et resultatmål i kontrakten med Undervisningsministeriet om, at der i 2009 skulle kunne konstateres en forbedring af brugertilfredsheden vedrørende med 10 % i forhold til 2008 i forbindelse med Videnskabsministeriets årlige Bedst på Nettet-vurdering. Denne blev målt til 69,9 % i 2009 mod 55,3 % i 2008, svarende til en stigning på 26 %. Markedsføring af budskabet om digitalisering Hen over sommeren 2009 iværksatte styrelsen den kampagne, der skulle markedsføre budskabet om, at det fra den 1. juli 2009 ville blive obligatorisk at anvende minsu, når der søges SU. Kampagnen blev tilrettelagt som en såkaldt netværkskampagne, hvor styrelsen ad så mange forskellige kanaler som muligt forsøgte at aktivere flest mulige af de netværk, de studerende indgår i, for at få det digitale budskab til at sprede sig. Institutionernes ledelser og de decentrale SU-medarbejdere/studievejledere var derfor vigtige partnere i kampagnen, og det centrale kampagnemateriale blev udformet som en værktøjskasse til SU-medarbejderne, som de kunne anvende i deres kommunikation med de studerende. Værktøjskassen indeholdt en bred vifte af informationsmateriale, som de SU-ansvarlige kunne sende ud til deres studerende. Fra den opfølgning på netværksindsatsen, der blev foretaget efter kampagnens løbetid, fremgår det, at der har været gjort stor brug af materialet. Netværksaktiviteterne blev suppleret med massekommunikation i mindre grad (pressemeddelelser og artikler). Det lykkedes desuden via Ritzau at komme igennem til Radioavisen, dr.dk, dagspressen og flere regionale radiostationer. Der er tilsyneladende en udbredt positiv indstilling til digitalisering hos mange studerende, som finder det naturligt, at selvbetjening er vejen frem. En del studerende er dog usikre på de nye procedurer, og presset på styrelsens telefoner har været meget højt i perioder. 15

19 - Tiltag i forhold til institutionsledelserne Institutionsledelserne skulle blandt andet orienteres gennem møder med institutions-/lederforeningerne, og der blev holdt møder med studiecheferne på universiteterne, erhvervsakademi- og gymnasierektorerne, professionshøjskolernes administratorudvalg samt Kulturministeriets institutionsledelser. Endvidere blev der sendt en mail til ledelserne på uddannelsesstederne fra styrelseschefen, der fremhævede budskabet om, at alle studerende fra 1. juli 2009 skulle søge SU digitalt på su.dk og understregede vigtigheden af at udbrede oplysningen til de studerende. I løbet af 2009 har styrelsen været i løbende dialog med institutionslederforeningerne om digitaliseringens fase 2 (samkøring med institutionernes studieadministrative systemer). - Tiltag over for SU-medarbejderne Uddannelsesstedernes SU-medarbejdere er en væsentlig part i SU-administrationen, hvilket også er baggrunden for, at styrelsen reserverede kroner af sin bevilling til gennemførelse af et projekt om information om SUdigitalisering til uddannelsessteder og SU-medarbejdere (se også punkt 2.1.3). Særligt gruppen af SU-medarbejdere på de små uddannelsessteder, som ikke tidligere har haft adgang til at sagsbehandle i styrelsens fagsystem (US2000), blev vurderet at have behov for at få informationer om, hvilke konsekvenser digitaliseringen ville få for deres administration af SU. Med henblik på at inddrage de lokale erfaringer i planlægningen af indsatsen overfor de studerende nedsatte styrelsen i marts 2009 en idégruppe med 15 repræsentanter fra et bredt udvalg af forskellige uddannelsessteder. Hensigten med idégrupperne var, at de skulle bidrage til at samle eksisterende erfaringer med at få de studerende til at anvende SUselvbetjening og komme med konkrete idéer til, hvilke tiltag uddannelsesstederne med fordel kunne tilbyde, og hvordan styrelsen kunne understøtte processen bedst muligt. Gruppen fremsatte blandt andet et meget stort ønske om at få udviklet et minsu-supportsystem, hvor SU-medarbejderne kan logge sig på selvbetjeningssystemet sammen med en SUmodtager og hjælpe dem med at besvare eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren og løsning af konkrete problemer i minsu. Denne applikation blev idriftsat i august 2009 og er i høj grad med til at lette vejledningsopgaven for SUmedarbejderne. Til gruppen af uddannelsessteder med begrænset adgang til US2000 blev der udviklet en række e-læringsmoduler, som indfører SU-medarbejderne i de nye administrative sagsgange Resultatkrav 2: Sagsbehandlingstid for SPS ansøgninger Ikke opfyldt I 2009 skal mindst 75 % af SPS-ansøgninger på områderne for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser være ekspederet inden 31 dage, fra de er modtaget på uddannelsesstedet. Af tabel 2.2 fremgår ekspeditionstiden for SPS-ansøgninger i 2009, fordelt efter type (VU henholdsvis UU) og efter halvår. 16

20 Tabel 2.2 Ekspeditionstider og delmålopfyldelse for SPS-støtteansøgninger 2009 på UU og VU SPS-ansøgninger UU VU I alt 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår % Ekspeditionstid i dage over Ansøgninger (ekskl. sager før halvårets start) Ansøgninger (ekskl. sager før halvårets start) Stigning i antal ansøgninger i % 24 % 28 % 16 % 16 % 21 % 24 % Målopfyldelse Kategori for måltal - 30 dage - 30 dage - 30 dage - 30 dage - 30 dage - 30 dage Delmål Resultat Forskel (resultat delmål) Det fremgår af tabellen, at antallet af ansøgninger steg markant mellem 2008 og 2009 (23 %). Det ses endvidere, at der navnlig forekom en relativ stor stigning på UU området mellem 2. halvår af 2008 og 2. halvår af 2009 (28 %). Det var dog ikke muligt at imødegå den stigende tendens med en tilsvarende dimensionering af personaleressourcer. Til trods for, at der nominelt blev ekspederet flere sager indenfor 30 dage i 2009 set i forhold til 2008, blev konsekvensen derfor, at der blev behandlet 2 procentpoint færre sager inden 31 dage set i forhold til det opstillede resultatkrav. Således blev 73 % af de indgivne sager i 2009 ekspederet inden 31 dage Resultatkrav 10: Sagsbehandlingstid for SU-klagesager ikke opfyldt I 2009 skal mindst 75 %. af SU-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. I 2009 er kravet om ekspeditionstid for SU-klagesager på 75 % inden 61 dage ikke opfyldt - kun 65,4 % blev behandlet inden 61 dage. Det skyldes primært, at det i høj grad var nødvendigt at indsætte de til rådighed værende personaleressourcer til løsning af opgaver vedrørende SU-digitaliseringens første fase, både ift. administration, it, information og jura. Ikke alene faldt andelen af SU klagesager, der blev ekspederet inden 61 dage markant mellem 2008 og 2009, men en relativ høj andel af de sager, der tog længere tid end 60 dage at ekspedere, blev ekspederet efter mere end 100 dage, jf. tabel

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

SUstyrelsens Årsrapport 2002

SUstyrelsens Årsrapport 2002 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN: 87-90750-30-6 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser SPS - statistikrapport 2009 Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 14. marts 2014 har udvalget stillet

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere