B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

2 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN: Online: Papirform:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af styrelsen Årets faglige resultater Økonomisk resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger Redegørelse for reservationer Styrelsens hovedkonti Forventninger til det kommende år Målrapportering Opgaver og ressourcer Mål og resultater Uddybende analyser og vurdering Kommunikation i forbindelse med SU-digitaliseringen Resultatkrav 2: Sagsbehandlingstid for SPS ansøgninger Ikke opfyldt Resultatkrav 10: Sagsbehandlingstid for SU-klagesager ikke opfyldt Resultatkrav 14: Effekt af e-læringsindsats på SPS til UU og VU ikke opfyldt Regnskab Resultatopgørelse...18 Afsnit 3.3. Egenkapitalforklaring...23 Afsnit 3.4. Opfølgning på likviditetsordningen...23 Afsnit 3.5. Opfølgning på lønsumsloft...24 Afsnit 3.6. Bevillingsafregning for driftsbevilling Påtegning af årsrapport...26 Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balancen inkl. styrelsens personale...28 Bilag 2 Regnskabsmæssige forklaringer for tilskudskonti...30 Bilag 3 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis...37 Bilag 4 Omkostningsbaseret regnskab opdelt på formål...38

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af styrelsen Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er en del af Undervisningsministeriet. Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig) og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse. Hovedopgaver Styrelsens hovedopgaver kan opdeles i følgende produkter, jf. styrelsens resultatkontrakt for : Opgave 1 - Administration af statens uddannelsesstøtte (SU) Opgave 2 - Administrationen af befordringsrabatordninger Opgave 3 - Administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Opgave 4 - Administration af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) mv. Opgave 5 - Administration af specialpædagogisk støtte (SPS) Opgave 6 - Ministerbetjening og regelarbejde Styrelsen varetager under opgave 1 (SU) administrationen af SU i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og administrationen af udlandsstipendieordningen. Under opgave 2 (befordringsrabatordninger) varetager styrelsen administrationen af befordringsrabat til elever og studerende ved ungdoms- og videregående uddannelser. Under opgave 3 (SVU) varetager styrelsen administrationen i samarbejde med a-kasser og udvalgte uddannelsesinstitutioner. Under opgave 4 (VEU) varetager styrelsen administrationen af godtgørelse og befordringstilskud på arbejdsmarkedsuddannelser til ikkeforsikrede kursister sammen med uddannelsesinstitutioner. Under opgave 5 (SPS) varetager styrelsen administrationen af SPS ved stort set alle ordinære uddannelser bortset fra folkeskolen og andre kommunalt finansierede uddannelser. Drift og udvikling af it-systemer og digitale løsninger er en central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for en effektiv og tidssvarende administration af diverse støtteordninger, at administrationen i meget høj grad er digitaliseret. Styrelsens vejledning og uddannelse af medadministratorer er ligeledes en central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for støtteadministrationen, at medadministratorerne har et godt kendskab til regelgrundlag, administrative procedurer og it-fagsystemer. Information til støttemodtagerne er ligeledes en central opgave, særligt i lyset af den øgede grad af selvbetjening. Styrelsen beregner endvidere statslig elevstøtte vedrørende elever på efterskoler, yder sekretariatsbistand til SU-rådet og administrerer Dansk Studiefond. I tilslutning til de forskellige opgaver udfører styrelsen desuden udviklings- og analyseopgaver. 1

5 1.2. Årets faglige resultater Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af styrelsens væsentligste aktiviteter, dvs. SU-sager, SVU-sager, VEU-sager, SPS-sager samt befordringsrabatsager. De mange støttetildelingssager behandles primært ved hjælp af styrelsens specialudviklede it-systemer (fagsystemer). Af tabellen fremgår endvidere, hvor mange klagesager der indgives i forbindelse med støtteordningerne. Tabel 1.1 Styrelsens aktiviteter antal SU Tildelingssager i alt 1) Heraf handicapsager minsu Indkomstkontrolkrav 2) Klagesager 3) Klagesager vedr. handicaptillæg Ministersager 4) Befordringsrabat Tildelinger i alt VU 5) Tildelinger i alt UU SVU Sager i alt 6) Klagesager Ministersager 4) VEU Tildelingssager i alt Klagesager Ministersager 4) SPS VU tildelingssager UU tildelingssager Frie grundskoler tildelingssager Frie kostskoler tildelingssager 7) Klagesager 8) Ministersager 4) Anm.: Udover det antal ministersager, som er anført under de respektive produkter, har styrelsen også behandlet et antal ministersager og policy sager, der ikke kan specificeres på produkter. I 2009 drejer det sig om 348 sager. Klagesagerne er opgjort som antallet af afsluttede sager i året. 1) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og ændringsansøgninger på blanketter, samt ansøgninger via minsu. 2) IK-krav, som er rejst vedrørende den tildelte støtte for året før. 3) Klagesagerne, der er opgjort på SU-området, er eksklusiv klagesager vedrørende handicaptillæg. 4) Omfatter spørgsmål fra Folketinget, borgerbreve og policy-sager. 5) Ansøgninger om befordringsrabat til studerende på videregående uddannelser er integreret i ansøgningen om SU. 6) Inkl. ændringsansøgninger uanset om de udløser en ny støttemeddelelse. 7) Digital ansøgningsprocedure blev først indført på FK-området i april 2008, hvorfor det angivne antal tildelingssager i 2008 er undervurderet. 8) I antallet indgår klagesager vedrørende videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, frie grundskoler og frie kostskoler. I 2009 behandlede styrelsen SU-sager, SVU-sager, VEU-sager, og SPS-sager, hvoraf vedrørte videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Hertil kommer tildelinger vedrørende befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser samt tildelinger til elever i ungdomsuddannelserne. Antallet af SU-sager steg mellem 2008 og 2009 med 20 % til I 2009 indgik af tildelingssagerne via selvbetjeningssystemet minsu, hvilket er en stigning på 95 % i forhold til Antallet af handicaptillægssager er fra 2008 til 2009 steget med 28 % til godt 1.500; set i forhold til 2007 udgør stigningen 59 %. 2

6 Antallet af SVU-sager steg fra 2008 til 2009 med 54 % til , i forhold til 2007 udgør stigningen 99 %. På VEUområdet steg antallet af sager mellem 2008 og 2009 ca. 9 % til , i forhold til 2007 udgør stigningen 71 %. På SPS-ordningen ved videregående uddannelser steg omfanget af tildelingssager fra 2007 til 2009 ca. 37 %. Stigningen i antallet af SPS tildelingssager ved ungdomsuddannelser steg i samme periode med 52 %. Gennemgående er antallet af ministersager på SU, SVU, VEU og SPS områderne, som styrelsen behandler, steget henover årene. Således behandlede styrelsen 384 sager i 2009, svarende til 29 % flere sager set i forhold til I 2009 blev der endvidere behandlet 348 andre minister- og policy-sager. Tabel 1.2 Ekspeditionstider og målopfyldelse for støtteansøgninger og klagesager 2009 Ansøgninger Klagesager SU 1) SVU VEU SPS 2) SU 3) SVU SPS 4) 1. halvår 2. halvår % Ekspeditionstid i dage over over Ansøgninger/klagesager ) Målopfyldelse Kategori for måltal - 20 dage - 20 dage -30 dage - 30 dage - 30 dage - 60 dage - 60 dage - 60 dage Måltal Resultat Forskel (resultat måltal) Anm: For SU, SVU, VEU og SPS omfatter opgørelsen over ansøgninger ikke de ansøgninger, der er indgivet før 1/ ) Ekspeditionstid for ansøgninger (skemaer og blanketansøgninger). 2) SPS for VU og UU. Opgørelsen omfatter ansøgninger vedrørende støtte i 2009, som er godkendt eller afslået. 3) Inkl. klagesager vedrørende handicapsager. 4) Omfatter klagesager vedrørende VU og UU. Måltallene for ekspeditionstiden i 2009 for SU-, SVU- og VEU-ansøgninger blev alle opfyldt. For SPS-ansøgninger blev målet ikke opfyldt. Af SVU- og SPS-klagesager blev henholdsvis 89 % og 96 % ekspederet inden for 60 dage. Måltallet for SU-klagesager blev ikke opfyldt. Tabel 1.3 viser resultatkravenes fordeling på styrelsens hovedprodukter, og om de er opfyldte. 3

7 Tabel 1.3 Styrelsens resultatkrav 2009 Omkostninger 1) e resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav mio. kr antal Opgave 1: Administration af SU 45, Opgave 2: Administration af befordringsrabatordninger 2, Opgave 3: Administration af SVU 6, Opgave 4: Administration af VEU mv. 5, Opgave 5: Administration af SPS mv. 9, Opgave 6: Ministerbetjening og regelarbejde 4, Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 32, I alt 106, ) Omkostninger i forbindelse med elever og styrelsens øvrige ordninger er i tabellen fordelt på de 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, ud fra en fordelingsnøgle baseret på den indtægtsførte bevilling fra FL09. I 2009 havde styrelsen 27 resultatkrav. Heraf blev 24 opfyldt og 3 ikke opfyldt. Den væsentligste aktivitet i styrelsen i 2009 har været digitaliseringsprojektet. Fra 1. juli 2009 blev det obligatorisk for støttemodtagerne at søge SU via styrelsens selvbetjeningssystem, minsu. Projektet har både med hensyn til itudvikling, information og support været en stor udfordring. It-udviklingsopgaven var ganske omfattende og har været underlagt en meget stram tidsplan, men det lykkedes at have systemet klar til drift 1. juli Især har den automatiserede beregning af hvilken af forældrenes indkomster, der skulle indgå i støtteberegningen for de forældreafhængige årige i ungdomsuddannelserne været en meget stor teknisk udfordring. Den obligatoriske digitalisering medførte, at i størrelsesordenen årlige ansøgninger skulle flyttes fra at blive tastet på uddannelsesstederne og i styrelsen, til at det var SU-ansøgerne, der skulle taste deres SU-ansøgning. I perioden forud for idriftsættelsen gennemførte styrelsen en informationskampagne rettet mod både støttemodtagere og institutioner. Støttemodtagerne skulle særligt forberedes på at skulle anskaffe en digital signatur eller en pin-kode i god tid. Særligt de mindre institutioner skulle forberedes på, at de fra 1. juli 2009 skulle indgå i et digitalt samspil med styrelsen og ikke længere måtte modtage papiransøgninger fra støttemodtagerne. Digitaliseringen har overordnet set været en succes. På trods af børnesygdomme har det været muligt at forbedre ekspeditionstiderne i 2009, og det har været muligt at realisere digitaliseringen for stort set alle grupper af støttemodtagere. Kun ganske få støttemodtagere bosiddende i udlandet har været afskåret fra at få digital signatur eller pin-kode og har derfor måttet tilbydes mulighed for papirkorrespondence med styrelsen. Ikke desto mindre har styrelsen været voldsomt belastet af supportopgaver. Der har været en voldsom vækst i antallet af telefoniske henvendelser samt henvendelser på mail. Især støttemodtagerne har haft et behov for vejledning, som institutionerne i mindre grad end hidtil har været i stand til at dække. Digitaliseringen medfører de facto, at studerende udviser en tendens til at søge vejledning centralt, og styrelsen forventer derfor, at der må anvendes flere ressourcer hertil i fremtiden. Ved udgangen af 2009 er langt de fleste breve til støttemodtagerne digitaliseret og sendes til E-boks. Samtidig er der indført en mere fleksibel låneordning, der giver støttemodtagerne adgang til en kassekredit lignende ordning via selvbetjeningssystemet. På både SVU- og VEU-området er sagsmængderne steget kraftigt henover de seneste år; antallet af SVU tildelingssager er alene mellem 2007 og 2009 fordoblet. Udviklingen er et udtryk for afmatningen på arbejdsmarkedet, da ordningerne er konjunkturafhængige. Følgen af denne udvikling har været et markant forøget ressourcepres på SVU og VEU området, hvor styrelsen dog har valgt at prioritere indsatsen på kerneopgaverne, således at resultatkravene på områderne har kunnet indfries. På SPS-området blev der i 2009 udarbejdet et koncept for en mere systematisk tilsynsindsats, og tilsyn blev iværksat i form af indkaldelse af sager, sagsgennemgang og opfølgende tilsynsbesøg. Fremadrettet vil der blive fokuseret på mere indikatorbaseret tilsyn. 4

8 Styrelsens bevilling har været faldende siden 2008 og vil fortsætte med at falde i årene fremover. Styrelsen har derfor påbegyndt et arbejde i 2009 med at tilpasse styrelsens omkostningsniveau til de faldende bevillinger. Udfordringerne angår såvel bevillingen vedrørende lønsum som øvrig drift, herunder udviklingsomkostninger, og det er derfor påkrævet, at der anvendes en bred vifte af tiltag i forhold til at opnå et passende forhold mellem bevillinger og omkostninger. Arbejdet intensiveres i 2010 og vil pågå de efterfølgende år. SU-digitaliseringsprojektet har fyldt meget i 2009, hvilket også afspejles i ressourceforbruget. På SU-området er ressourceforbruget steget med godt 10 % fra 2008 til Omkostninger i forbindelse med hjælpefunktioner og generel ledelse og administration er procentmæssigt en anelse lavere i 2009 end i Generelt er styrelsens ressourceforbrug dog ikke helt tilfredsstillende set i forhold til årets økonomiske resultat, hvor styrelsen kommer ud af året med et underskud Økonomisk resultat Årets økonomiske resultat fremgår af tabel 1.4 nedenfor: Tabel 1.4: Økonomiske hoved- og nøgletal (tal for er opgjort i årets priser) Hovedtal Resultatopgørelse mio. kr Ordinære driftsindtægter -101,1-105,4-102,8 - Heraf indtægtsført bevilling -100,9-105,2-102,8 - Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter -0,2-0,2 0,0 Ordinære driftsomkostninger 94,4 101,5 104,3 - Heraf personaleomkostninger 51,7 55,9 61,5 - Heraf afskrivninger 10,5 9,3 7,8 - Heraf øvrige omkostninger 32,2 36,3 35,1 Resultat af ordinær drift -6,7-3,9 1,5 Resultat før finansielle poster -6,7-3,3 1,8 Årets resultat -5,4-1,9 3,3 Balance Anlægsaktiver 39,6 35,2 34,4 Omsætningsaktiver 32,4 29,7 29,1 Egenkapital 12,6 14,6 11,2 Langfristet gæld 39,3 35,1 33,8 Kortfristet gæld 15,9 10,9 14,5 Låneramme 44,5 49,5 49,5 Træk på låneramme (FF4 + FF6) 39,3 35,0 33,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 88,3 70,7 68,3 Negativ udsvingsrate (ikke i %) 5,7 6,7 5,0 Overskudgrad 5,4 1,8-3,2 Bevillingsandel 99,8 99,8 100 Afskrivningsrate 59,4 65,9 71,0 Opretholdelsesgrad 1,5 (147,6 %) 0,6 (55,9 %) 71,5 % Soliditetsgrad 17,8 22,4 17,6 Personale oplysninger Antal årsværk 129,7 135,4 138,5 Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.) 398,7 t. kr. 412,7 t. kr. 444,0 t. kr. Lønomkostningsandel (%) 54,8 % 55,1 % 59,8 % Lønsumsloft (mio. kr.) 1) 54,1 56,4 57,7 Lønsumsforbrug (mio. kr.) 51,7 55,9 61,5 Anm.: Forskel i faktisk sum og den i tabellen angivne sum skyldes afrundinger. 1) Der er anvendt samme lønsumsloftbegreb som alle øvrige steder i rapporten. 5

9 Opretholdelsesgraden blev i 2007 og 2008 ikke angivet i procent. I 2009 angives den i procent og derfor er opretholdelsesgraden også omregnet til procent for 2007 og 2008 til sammenligning. I årsrapporten for 2008 budgetterede styrelsen med et underskud på 3,1 mio. kr. for 2009, blandt andet på grund af udviklingsomkostninger i forbindelse med styrelsens store digitaliseringsprojekt. Ved udgangen af 2009 kan styrelsen konstatere, at det har været nødvendigt at anvende betydeligt flere ressourcer på forskellige opgaver i forbindelse med digitaliseringsprojektet, der primært retter sig mod institutionerne samt på en generel aktivitetsstigning inden for samtlige af styrelsens støtteordninger, (produkter). For samtlige af styrelsens støtteordninger er antallet af tildelingssager steget markant mellem 2008 og 2009, hvilket betyder, at styrelsen har haft et relativt højt ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen af de øgede sagsmængder. Årets resultat udviser et underskud på 3,3 mio. kr. og ligger meget tæt på det budgetterede. Årets underskud dækkes af det akkumulerede overførte overskud. Udviklingen i resultatet fra 2008 til 2009 skyldes især en stigning i personaleomkostningerne på 10 %, mens omkostninger til forbrugsomkostninger og andre ordinære driftsomkostninger har været stabile. Af tabel 1.1 fremgår også, at styrelsens lønomkostningsandel er steget med 5 procentpoint fra 2007 til Det skal dog i den forbindelse nævnes, at ca. 1/3 af stigningen i personaleomkostninger fra 2008 til 2009 skyldes ekstra omkostninger til styrelsens feriepengeforpligtelse. Styrelsen blev i løbet af 2009 af Rigsrevisionen gjort opmærksom på, at beløbet, der var hensat til skyldige feriepenge, var for lille, og styrelsen foretog derfor efterfølgende korrektioner af feriepengeforpligtelsen. Af- og nedskrivninger er faldet med godt 16 %, mens de finansielle poster netto har været stabile. Styrelsen har en høj afskrivningsrate og har i de seneste to år afskrevet for et højere beløb, end der er blevet reinvesteret, hvilket også ses af opretholdelsesgraden. Styrelsens låneramme er udnyttet med knap 70 %, og der er dermed investeringsmæssigt råderum til de fremadrettede udviklingsprojekter, forudsat at der tilsvarende er økonomisk råderum til at kunne foretage de deraf følgende afskrivninger. Resultatet vurderes på trods af aktivitetsstigninger og ressourceforbruget på SU-digitaliseringen som ikke helt tilfredsstillende. Selvom årets resultat er i god overensstemmelse med budgettet for 2009, skaber underskuddet et øget behov for langsigtet tilpasning, når underskuddet sammenholdes med de udfordringer, som styrelsen står overfor de kommende år. Styrelsen står overfor en periode, hvor bevillingen er faldende, og da styrelsen er 100 % bevillingsfinansieret, betyder det, at indtægtsgrundlaget for styrelsens drift er tilsvarende faldende i de kommende år. Styrelsens faste omkostninger i form af afskrivninger og finansielle omkostninger til sammen forventes at stige i de kommende år som følge af investeringer i it-løsninger. Styrelsens nuværende økonomiske situation stiller derfor krav om en effektiviseringsstrategi til nedbringelse af omkostninger til såvel personale som drift i øvrigt. Styrelsen har derfor ultimo 2009 iværksat initiativer, der skal nedbringe omkostningerne til såvel personale som drift i øvrigt således, at der forventes ligevægt mellem indtægter og omkostninger i finansåret Eftersom de fleste effektiviserings- og tilpasningsaktiviteter effektueres i løbet af 2010, budgetterer styrelsen med et underskud for 2010 på 2,6 mio. kr. Der henvises til kapitel 3 for yderligere kommentarer til årets regnskab. 6

10 1.4. Opgaver og ressourcer Afsnittet beskriver styrelsens opgaver og ressourceforbruget på disse Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Tabel 1.5 Sammenfatning af styrelsens økonomi fordelt på produkter 2009 Indtægtsført bevilling 1) Øvrige indtægter 2) Omkostninger 3) Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav 4) mio. kr % Produkt 1: Administration af SU 37,6-45,9-8,3 90 % Produkt 2: Administration af befordringsrabatordninger 2,9-2,3 0,6 - Produkt 3: Administration af SVU 9,6-6,2 3,4 100 % Produkt 4: Administration af VEU mv. 4,6-5,3-0,7 100 % Produkt 5: Administration af SPS mv. 8,6-9,2-0,6 50 % Produkt 6: Ministerbetjening og regelarbejde 4,3-4,6-0,3 100 % Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 35,2-32,6 2,6 100 % I alt 102,8 0,0 106,1-3,3 89 % 1) Inklusiv tillægsbevillingen for 2009 og nettoreservationer. Fordelingen af styrelsens indtægtsførte bevilling er sket manuelt. Forlægget er de afgivne oplysninger om ventede omkostninger på FL09, tabel 6. Fordelingen står dermed ikke i noget egentlig forhold til de faktiske omkostninger og kan alene bruges som et vejledende tal for styrelsens forventninger til omkostningsfordelingen på FL09-tidspunktet korrigeret for den totale faktiske bevilling. 2) Øvrige indtægter indeholder ikke finansielle indtægter eller andre indtægter fra resultatopgørelsen. Disse poster er indregnet som nettoposter i kolonnen Omkostninger. Indtægter fra Dansk Studiefond er ligeledes indregnet som en nettopost i kolonnen Omkostninger. 3) Omkostninger i forbindelse med elever og styrelsens øvrige ordninger er i tabellen fordelt på de 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration ud fra en fordelingsnøgle baseret på den indtægtsførte bevilling fra FL09. 4) e krav vægter 1, delvist opfyldte krav vægter 0,5, ej opfyldte krav vægter 0. Antallet af krav under de enkelte produkter afgør produktets vægt i forhold til beregningen af den overordnede beregning af målopfyldelse. I alt indgår 27 krav fordelt på styrelsens 6 produkter samt hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, jf. tabel 1.3. Styrelsen vurderer samlet set, at ressourceforbruget ikke er helt tilfredsstillende set i forhold til de opnåede resultater. Styrelsen har opfyldt langt hovedparten af sine resultatmål (89 %) og har herudover udført drifts- og udviklingsopgaver men har dog samtidig et underskud på 3,3 mio. kr. set i forhold til bevillingen. Styrelsen har i 2009 haft mange opgaver i forbindelse med SU-digitaliseringen, hvilket afspejles i ressourceforbruget på produkt 1 (SU), som er noget højere end det angivne forbrug under indtægtsført bevilling. Generelt har styrelsen en høj andel af opfyldte resultatkrav. For produkt 4 (VEU) og produkt 6 (ministerbetjening og regelarbejde) gælder, at alle resultatkrav er opfyldt samt at de anvendte ressourcer svarer til det forventede ressourceforbrug. For produkt 3 (SVU) er alle resultatkrav opfyldt, og ressourceforbruget har været ca. 1/3 mindre end det forventede. På SPS området stemmer ressourceforbruget overens med det forventede, dog er kun 50 % af resultatkravene opfyldt. Se afsnit 2.1 for beskrivelse af resultatkrav. Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i 2009 ligger på samme niveau som for Dog er omkostningen i år ca. 2,6 mio. kr. mindre end det forventede ressourceforbrug. Styrelsen finder niveauet passende i forhold til styrelsens opgavevaretagelse Opgaver og ressourcer uddybende oplysninger De fortsatte planlægningsaktiviteter i forbindelse med realiseringen af regeringens beslutning om at gøre det obligatorisk at søge om SU-støtte digitalt via styrelsens selvbetjeningssystem (MinSU) fortsatte i 2009 og har beslaglagt meget store ressourcer i styrelsen. I første halvår af 2009 omfattede aktiviteterne dels videreudvikling af styrelsens selvbetjeningssystem med henblik på ny funktionalitet, herunder at især de årige uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser nu skal kunne søge digitalt, samt udvikling af et skyggeselvbetjeningssystem til uddannelsesstedernes SU-medarbejdere 7

11 planlægning og gennemførelse af en større markedsføringskampagne over for kommende og nuværende SUmodtagere om overgangen til obligatorisk digital ansøgningsprocedure pr. 1. juli 2009 planlægning og idriftsættelse af en moderniseret og mere brugervenlig udgave af styrelsens netsted SU.dk afholdelse af møder med lederforeninger og studiechefer vedrørende de organisatoriske og administrative konsekvenser af digitaliseringen workshops og afholdelse af orienteringsmøder med SU-medarbejdere med henblik på en nærmere orientering om digitaliseringen og om nye arbejdsgange som følge af, at de ca. 200 uddannelsessteder for første gang skulle kunne arbejde i styrelsens it-fagsystem (US2000), hvortil der også blev udviklet en række e-læringsmoduler. Disse ca. 200 uddannelsessteder har endvidere taget et digitalt autorisationssystem i brug, som styrelsen har ladet udvikle fastlæggelse af den administrative model og hovedprincipperne for indgivelse af digital ansøgning og de indberetningsformer, der skal gælde i forbindelse med indberetning af studieadministrative data til styrelsens itfagsystem udarbejdelse af myndighedskrav, som beskriver institutionernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med SUadministrationen. I 2. halvår af 2009 har ressourcetrækket i styrelsen primært været koncentreret om support og fejlretningsaktiviteter i forbindelse med implementeringen af den obligatoriske digitale ansøgningsprocedure samt planlægningsaktiviteter i forbindelse med realiseringen af fase 2 af digitaliseringen, som primært omfatter en løbende digital datakommunikation af SU-relevante uddannelsesdata mellem uddannelsesstedernes studieadministrative systemer og styrelsens it-fagsystem (US2000). I de sidste måneder af 2009 har styrelsen afskaffet papirblanketter bl.a. i form af lånebeviser og støttemeddelelser og overgået til digitalt baserede løsninger. Resultaterne af indførelsen af den obligatoriske digitale ansøgningsproces fremgår af følgende oversigt: Tabel 1.6 Antal 1/7 31/ /7 31/ Besøg på minsu MinSU-brugere (unikke) MinSU-ansøgninger Ansøgninger tastet på uddannelsessted ) Tastet i styrelsen ) Omfatter primært bilag til ansøgning, som systemmæssigt behandles som en ansøgning Redegørelse for reservationer Af tabel 1.7 fremgår det, at styrelsen har indtægtsført de hidtil reserverede midler. Indtægtsføringen svarer til forbruget på projektet. Styrelsen har ingen nye reservationer. Tabel 1.7 Reservation, hovedkonto Opgave Reserveret år Reservation primo 2008 Forbrug i 2008 Reservation ultimo 2009 Forventet afslutning (kvartal + år) 1. information om SU-digitalisering til uddannelsessteder og SU-medarbejdere år kr kvt

12 Projekt om information om SU-digitaliseringen til uddannelsessteder og SU-medarbejdere Uddannelsesstedernes SU-medarbejdere er vigtige samarbejdspartnere i omstillingsprocessen vedrørende indførelse af obligatorisk SU-ansøgningsproces. Det er baggrunden for, at styrelsen i 2008/2009 iværksatte en række tiltag, der havde til formål at give vejledning og information om digitaliseringen til disse parter, f.eks. i form af orienteringsmøder og workshop-kurser. Vejledning og information gives fortrinsvis gennem SU-net, der er et lukket netsted rettet mod SU-medarbejderne. SUnet blev medio 2009 tilrettet under hensyn til digitaliseringen og blev efterfølgende relanceret i januar Beslutningen om relanceringen ligger i naturlig forlængelse af, at styrelsen i februar 2009 relancerede Relanceringen skete for at skabe større visuel sammenhæng mellem det offentligt tilgængelige website der indeholder vejledning om regelgrundlaget og det lukkede site, og for at SU-medarbejderne skulle opleve en designmæssig og kommunikativ forbedring af deres primære kilde til viden om SU-området. Repræsentanter for SU-medarbejderne er blevet involveret i udviklingen/processen og har givet input i form af ønsker og forbedringer. Som led i den markedsføringskampagne, der blev afviklet hen over sommeren 2009, for at gøre de studerende opmærksomme på digitaliseringen, blev der udviklet en række værktøjer, som SU-medarbejderne kunne anvende i deres kommunikation med de studerende, herunder et let tilgængeligt online-værktøj til direct . 9

13 1.5. Styrelsens hovedkonti Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti. Tabel 1.8 Hovedkonti 2009 Bevilling Hovedkonti Bevilling Regnskab mio. kr Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Udgifter 102,2 1) 106,7 Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Indtægter 0,6 0,6 Reservationsbevilling Forsøgs- og udv. arb. tilsagnsordning gymnasiale uddannelser, underv. i udlandet Udgifter 2,6 2,0 Lovbunden bevilling Statens Uddannelsesstøtte (SU) Stipendier Udgifter , ,4 Lovbunden bevilling SU Stipendier Indtægter 360,0 368,1 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Udgifter 5.251, ,7 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Indtægter 4.543, ,4 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Udgifter 877,0 581,1 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Indtægter 1.080,0 630,2 SU Forrentning af øvrig lånevirksomhed Indtægter 29,4 26,1 SU Tillæg 2) Indtægter 15,0 14,6 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til studerende i VU 3) Udgifter 60,9 54,9 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til UU m.v Udgifter 166,7 234,7 Lovbunden bevilling Statens voksenuddannelsesstøtte Udgifter 457,5 516,3 Lovbunden bevilling Statens voksenudd.støtte fagspecifikke kurser Udgifter 67,6 7,9 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. AMU ikke-forsikrede Udgifter 223,7 187,1 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. åben uddannelse ikkeforsikrede Udgifter - 0,6 6,4 Reservationsbevilling VEU befordringstilskud for ikke-forsikrede Udgifter 14,8 10,8 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i VU Udgifter 64,4 62,6 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i UU Udgifter 131,0 119,5 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i AMU Udgifter 2,0 2,9 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Pulje til SPS på frie grundskoler Tilskud til SPS på frie grundskoler Udgifter Udgifter 218,6 1,7 218,4 1,7 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Specialpædagogisk støtte på efterskoler Tilskud til specialunderv. på efterskoler Udgifter Udgifter 102,9 71,8 92,2 70,1 Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Aktivitetsstyret (tekstanm. 1) Specialpædagogisk støtte på folkehøjskoler Tilskud til specialunderv. på folkehøjskoler SPS til på hus- og håndarbejdsskoler Tilskud til specialunderv. på hus- og håndarbejdsskoler Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Aktivitetsstyret Specialpædagogisk støtte til private gymn Udgifter 1,3 1,0 (tekstanm. 1) Lovbunden bevilling Udlandsstipendier Udgifter 64,9 31,7 1) Tallet omfatter de i budgetoversigten på FL09 angivne udgifter korrigeret for ændringer som følge af tillægsbevillingen for ) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 3) Styrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskonti henvises der til bilag 2 31,5 1,1 9,0 3,8 29,5 0,8 8,6 3, Forventninger til det kommende år I 2010 står styrelsen over for større administrative udfordringer som følge af initiativer indenfor flere af styrelsens produkter. I 2010 påbegyndes endvidere en relativ stor omkostningstilpasning, der indebærer såvel økonomiske som organisationsmæssige udfordringer. Der skal i den forbindelse foretages tilpasninger af såvel personaleomkostninger som omkostninger til øvrig drift og udviklingsopgaver. Udfordringen bliver, at omkostningstilpasningerne får så få konsekvenser for styrelsens drift som muligt, samtidig med, at styrelsen udviklingsprojekter især SU-digitaliseringen og VEU-digitaliseringen gennemføres rettidigt. 10

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

SUstyrelsens Årsrapport 2002

SUstyrelsens Årsrapport 2002 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN: 87-90750-30-6 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Resumé Forord 1. Formål og opgaver 1.1. SU-systemet 1.2. VUS-systemet 2. Årsberetning 2.1. SU-støtte 2.1.1. Tildeling af støtte 2.1.1.1.

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen Årsrapport 2011 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse:

Læs mere