Handikappolitikken tilbage på sporet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handikappolitikken tilbage på sporet"

Transkript

1 Finanslov 2015: Handikappolitikken tilbage på sporet Det danske velfærdssamfund er et godt land at leve i. Vi har høj velstand og lav arbejdsløshed. Og mennesker med handikap kan leve et liv som alle andre, også selvom det kræver en handikaphjælper eller kørestol. Desværre er vores fælles sikkerhedsnet under pres. Finansloven for 2015 skal bruges til at bringe handicappolitikken tilbage på sporet. Helle Thorning-Schmidt lovede, at alle skulle være med til at betale regningen efter krisen, men i praksis har regeringen gennemført reformer sammen med højrefløjen med modsatte resultat: Skattelettelser til de rigeste danskere betalt af samfundets mere udsatte grupper. Danskere med handikap er blevet ramt særligt hårdt og mange gange: Reformen af fleksjob og førtidspension betyder, at mange nægtes førtidspension og strander på ledighedsydelse eller kontanthjælp. Sidste gruppe er oveni blevet ramt af kontanthjælpsreformen med gensidig forsørgerpligt. Sygedagpengereformen halverede rekreationstiden for danskere med kroniske lidelser, der ikke lige er livstruende, og SU-reformen har gjort det umuligt at tage en videregående uddannelse for enhver, der ikke kan studere på fuld tid. Dertil kommer de kolossale besparelser i kommunerne, som er gået ud over bevilling af alt fra hjælpemidler til ledsagelse uden for hjemmet. Den udvikling må og skal vi vende. Vi skal holde fast i det samfund, som arbejderbevægelse og handikaporganisationer gennem generationer har formået at gøre til et af de mest trygge og lige i verden, hvor man kan leve et liv på lige fod uanset handikap. Derfor tager Enhedslisten en række krav med til forhandlingerne om Finanslov 2015: Forbedringer af hjælperordning/bpa og udviklingshæmmedes muligheder for ledsagelse. Ressourcer til inklusion af elever med særlige behov i folkeskolen. Tilbud om sundhedstjek til udviklingshæmmede og borgere med psykiske diagnoser for at sikre større lighed i sundheden. Stop for opførelse af kæmpeinstitutioner til fordel for friere valg mellem mindre botilbud. Handleplan, der skal sikre bedre tilgængelighed til kollektiv trafik. Pulje til at sikre tilgængelige partimaterialer, så alle kan deltage i den demokratiske debat. Et generelt forbud mod diskrimination på grund af handikap. Listen er på ingen måde udtømmende for de udfordringer, der er på handikapområdet det vil kræve mere end én enkelt finanslov at få løst dem. Men vi håber, at kravene tilsammen kan blive første skridt på vej mod en ny handikappolitisk kurs i Danmark. Med venlig hilsen, Stine Brix, handikappolitisk ordfører for Enhedslisten 1

2 Hjælperordning BPA: Råd til overenskomst og 24 timers vagter En velfungerende hjælperordning, også kaldet BPA, er afgørende for mange borgere med handikap eller kroniske sygdomme. Den giver adgang til at gå på arbejde eller opfostre børn, tilberede sin egen aftensmad og bestemme sin sengetid. Sagt på en anden måde betyder hjælperordningen, at man kan leve et normalt og værdigt liv, selvom man måske ikke engang kan klø sig selv oven på hovedet. Desværre har regeringen og de øvrige partier i satspulje-forliget baseret BPA på en så stram økonomi, at de fleste borgere med handikap ikke kan ansætte deres hjælpere efter overenskomst. For mange hjælpere betyder det, at de må undvære fx 6. ferieuge, pension og løn under sygdom, og handikaphjælpere hører i forvejen til de lavest lønnede offentligt ansatte. For borgeren med handikap betyder de ringe ansættelsesvilkår, at det kan være svært at rekruttere og fastholde gode hjælpere. Den dårlige økonomi betyder også, at mange må nøjes med at planlægge vagter af højst 12 timers varighed, idet en overenskomst er forudsætningen for at få dispensation fra almindelige hviletidsregler. De hyppige vagtskift gør det svært at færdes andre steder end i nærheden af eget hjem og indskrænker dermed voldsomt friheden for borgere med BPA. At der fastsættes tilpas høje nationale løntakster til BPA, så det bliver muligt at tilbyde handikaphjælpere overenskomst. Konkret foreslår vi, at social- og sundhedsoverenskomsten bruges som reference. At der indføres klausuler i regioner og kommuner, så hjælperopgaver kun kan udliciteres til firmaer, der benytter overenskomst. Ret til fritid og ferie også når det kræver en ledsager At kunne tage en uge i sommerhus, på festival eller bare i biografen er noget, de fleste danskere tager for givet. Men for mennesker med handicap, som har behov for ledsagelse for at komme ud, bliver det stadig vanskeligere at få bevilliget hjælp til en aktiv fritid uden for hjemmets vægge. Nogle kommuner har ulovligt krævet betaling for ledsagelse uden for botilbud eller alternativt sparet al ledsagelse væk. Mange kommuner bevilger heller ikke de 15 timers månedlig ledsagelse, som de fleste borgere med handikap som minimum har ret til. I sommers var de brutale nedskæringer nær ved at få Sølund Festivalen for udviklingshæmmede til at bukke under på grund af mangel på gæster. Dertil kommer borgere, som faktisk har fået bevilget hjælp men ikke må tage den med ud af Danmark eller bare uden for hjemmet, fordi hjælpen er bevilget efter en håbløs paragraf. Det er ikke godt nok. Alle borgere med handikap også de borgere, som har behov for socialpædagogisk bistand skal have ret til mindst 15 timers ledsagelse om måneden. Det skal være muligt at opspare ledsagelsen over 12 måneder (mod 6 måneder i dag). Borgere med BPA skal have ret til mindst to ugers ferie og seks ferieweekender om året, også hvis det indebærer, at det er nødvendigt at have to hjælpere med. 2

3 Udlandsbekendtgørelsen skal opdateres, så også børn og borgere med behov for social pædagogisk bistand kan tage den med på ferie uden for Danmark. Borgere, der får hjælp efter paragraf 95, skal have ret til at tage den med uden for hjemmet og til udlandet. I Enhedslisten mener vi, at alle skal have ret til at holde ferie, også mennesker med handicap. Uanset om det forudsætter praktisk hjælp eller pædagogisk bistand eller begge dele. Stine Brix, handikapordfører Sund og rask uanset handikap Ulighed i sundhed rammer ikke kun lavt uddannede mænd. Mange undersøgelser viser, at der er markant ulige adgang til sundhed for fx udviklingshæmmede og borgere med en hjerneskade eller sindslidelse. Årsagen er, at disse borgere får forkert behandling og for sent, får forkert eller for meget medicin og generelt mangler råd om forebyggelse. Konsekvenserne er markant dårligere helbred og et kortere liv. Danskere med psykiatriske lidelser lever således op til 20 år kortere end resten af befolkningen, mens udviklingshæmmede lever knapt 15 år kortere end gennemsnittet. I blandt andet England og Norge har man med succes forsøgt at bremse tendensen ved at tilbyde udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse et sundhedstjek hos lægen. På den måde bliver sygdomme opdaget i tide også hos borgere, der ikke selv kan sætte ord på symptomer. Der skal indføres gratis sundhedstjek for borgere med sindslidelse og for udviklingshæmmede, fx via bostederne. Danskere, der på grund af kroniske sygdomme eller handikap får mere end fem forskellige præparater, skal have ret til en årlig medicingennemgang. Reel inklusion i folkeskolen Hvert tredje danske, normalt begavede barn med handikap får aldrig en fuld afgangseksamen fra folkeskolens 9. klasse. Det giver dem et helt urimeligt ekstra handikap med videre i livet. Vi må og skal have ændret på statistikken, og det kræver blandt andet, at det lykkes at inkludere børn med særlige behov på en ordentlig måde i folkeskolen. Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale, der medførte, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i den almindelige undervisning. Desværre fulgte de nødvendige ressourcer for at få inklusionen til at lykkes ikke med, og det har fået konsekvenser: Hver anden folkeskolelærer føler sig ikke klædt på til at tage hånd om elever med fx autisme, ADHD eller epilepsi (kilde: Danmarks Evalueringsinstitut). Patientforeninger så som Landsforeningen for Autisme får hyppige henvendelser fra forældre, hvis nyligt inkluderede børn mistrives. Og adskillige skoleledere oplever, at forældre flytter deres såkaldt normale børn til privatskoler som følge af inklusionen (kilde: Politiken). 3

4 Den nuværende inklusionslov sikrer altså på ingen måde alle børn en god skolegang. Hvis inklusionen skal lykkes, så skal der sættes ressourcer af til det. Klassekvotienten skal sænkes for klasser, hvor der er elever med særlige behov, fx ved at lade de inkluderede børn tælle som to elever. Der skal indføres støttelærere eller to-lærerordninger, så der bliver mere voksentid per barn. Det er virkelig alvorligt, at 84 procent af lærerne ikke mener, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Det kan vi ikke sidde overhørig - alle elever har ret til en god skolegang. Rosa Lund, uddannelsesordfører Stop genopførelsen af kæmpeinstitutioner Enhedslisten mener, at muligheden for selv at vælge, hvor man vil bo og med hvem, er en grundlæggende rettighed. Den bør også gælde borgere med handikap. I Danmark blev begrebet institution officielt afskaffet i Tanken var, at mennesker med handikap i tråd med FN s Handikapkonvention frit skal kunne vælge en bopæl ligesom alle andre mennesker i stedet for at blive stuvet sammen i store institutioner langt ude på landet. Desværre bor mange mennesker med handikap i praksis stadigvæk under institutionslignende former. I 2012 delte næsten halvdelen af de borgere med handikap, der bor i botilbud, hjem med mere end 30 andre borgere med handikap (kilde: Institut for menneskerettigheder). Samtidig ses en tendens til, at der bygges flere og flere kæmpeinstitutioner med henvisning til, at det giver stordriftsfordele. Til gengæld bliver det ofte på bekostning af selvbestemmelsen for beboerne, der fx får faste sengetider og mister muligheden for at vælge, hvem de vil bo sammen med. Og så er de store, afsondrede institutioner med til at øge fordomme og afstand mellem mennesker med og uden handikap større til skade for os alle sammen. Danmark er for nyligt blevet kritiseret af FNs handikapkomité for at der nu igen opføres store institutioner. Regeringen skal tage kritikken fra FNs handikapkomité til efterretning og holde op med at give statsgaranterede lån til opførelsen af nye institutioner. Handleplan til at sikre tilgængelig kollektiv trafik Når det gælder tilgængelighed til den kollektive trafik, halter Danmark bagefter lande som England og Tyskland, som vi normalt sammenligner os med, hvilket for nylig er blevet påtalt af FNs handikapkomité. Alt for mange busser, tog og stationer er fortsat utilgængelige for fx kørestolsbrugere, og for overhovedet at tage tog uden for hovedstadsområdet skal man booke assistance mindst 48 timer i for- 4

5 vejen weekenddage ikke medtaget. Så går bilen i stykker fredag, kan man først tage toget på arbejde den efterfølgende onsdag. Hvad angår information om kollektiv trafik, halter Danmark også bagefter. Mange stationer har ikke taget højde for blinde eller døve, når der gives trafikinformation, og handikaptilgængelighed fremgår ikke af køreplanerne. Det er ikke foreneligt med at sikre alle, uanset handikap, muligheden for at leve et aktivt liv, for det forudsætter at man kan transportere sig derhen, hvor aktiviteterne foregår. Derfor vil Enhedslisten forbedre tilgængeligheden til den kollektive trafik. Det skal ske via en handlingsplan, der forpligter længere end blot til næste folketingsvalg. Krav om handikaptilgængelighed, når trafikopgaver udliciteres til private firmaer. En national handleplan for tilgængelighed til kollektiv trafik, der med konkrete tidsfrister fastslår, hvornår og i hvilken rækkefølgende tiltag gennemføres, herunder: Information om tilgængelighed skal fremgå af almindelige køreplaner og rejseplanen.dk. Niveaufrie adgangsveje til stationer mv. og kørestolslifte eller ramper til tog med høje trin. Ledelinier på perroner, trapper mv. og handicapegnet trafikinformation (syn og tale). Det skal kunne være muligt at bestille stationsassistance ned til 2 timer før afrejsen. Det skal være muligt at medbringe en handikapledsager gratis. I alle trafikselskaber skal der oprettes handikappaneler. Forbedringer i bus- og togtrafikken sker med sneglefart. Jeg finder det grænsende til det pinlige, at vi endnu ikke opfylder FN s handicapkonventions krav om tilgængelig kollektiv trafik. Henning Hyllested, trafikordfører Demokratisk debat for alle uanset handicap Der er stadig et godt stykke vej til at Danmark lever op til FNs handicapkonventions artikel 29, som slår fast, at mennesker med handicap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre. I Danmark er det fx svært at få tilgængelig politisk information, hvis man er blind, har svært ved at læse eller er udviklingshæmmet. Økonomi- og Indenrigsministeriet samarbejder med handicaporganisationerne om at lave tilgængelige materialer om valghandlinger som sådan men ikke om de forskellige partier, man kan stemme på. Det er ikke godt nok. Det vil Enhedslisten ændre på med et forslag, hvor opstillingsberettigede partier pålægges at udvikle handikaptilgængelige politiske materialer. Der afsættes samtidigt midler på finansloven, som kan søges af alle opstillingsberettigede partier. Der afsættes tre mio. kr. til en demokrati-pulje, hvor opstillingsberettigede partier kan søge om midler til at udvikle tilgængelige politiske materialer 5

6 Forbud mod diskrimination Alle bør have ret til ikke at blive diskrimineret. Det bliver slået fast både i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alligevel har Danmark kun et forbud mod diskrimination på arbejdsmarkedet. I alle andre dele af tilværelsen halter det, særligt hvad handikapområdet angår. Institut for Menneskerettigheder vurderer, at Danmark har pligt til at indføre et forbud mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet på grund af handicap. Ifølge en undersøgelse fra SFI har 13 pct. af danskerne diskrimination på baggrund af handicap. Og rent juridisk er det fortsat helt lovligt for fx en restauratør at afvise kunder med handikap eller for taxaselskaber at kræve ekstragebyr for passagerer i kørestol. I princippet kan privatpersoner og virksomheder i Danmark fuldstændig frit forskelsbehandle personer med handicap. Det er ikke acceptabelt og blev for nyligt påtalt af FN s handikapkomité. Institut for Menneskerettigheder har også i en årrække anbefalet, at Danmark får et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Et forbud, der blandt andet indebærer en forpligtelse til i rimeligt omfang at tilpasse tjenesteydelser, information og offentligt tilgængeligt byggeri. Danmark skal inkorporere FN s handikapkonvention i den danske lovgivning på alle områder. Danmark skal vedtage et generelt forbud mod at diskriminere på baggrund af handikap. 6

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Børnerådet Maj 2009 Børnerådets rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere