Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering

2 Indhold Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Ydelseskatalog for hverdagsrehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træ ning Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for medicinadministration Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard for bostøtte Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne Ikke ændrede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 2

3 Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard: Ændringer: 1 Aktivitetsområdet Hvilket behov dækker tilbuddet I overskriften er tilføjet: om at komme i et aktivitetscenter Tilføjet underoverskrift inden punktopstillingen: Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: De fire punkter er omformuleret. Hvad er formålet med tilbuddet 1. afsnit:.. at borgeren har et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer og færdigheder. Er ændret til:.. at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. 2.afsnit. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra principperne om hjælp til selvhjælp. Ændret til: Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Overskrift til punktopstillingen: Det gøres ved: Ændret til: Det gør vi: 1.pkt.: Gennem aktiviteter at vedligeholde/ forbedre.. Ændret til: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre.. 2. pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 3.pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 4.pkt.: At forebygge.. Ændret til: Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge.. 5.pkt.: At styrke den enkelte borger således, at tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes/ mindskes. Ændret til: Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp i hjemmet (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. 6. pkt.: At borgeren bevarer/opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed, således at der opnås god livskvalitet. Ændres til: Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Første sætning: slettet som holdtilbud. Motion / fysisk aktivitet 3.pkt. i punktopstillingen: Motionshold med en og to hjælpere. Ændret til: Motionshold med en eller ved behov, to hjælpere. Sidste afsnit. Der kan i samarbejde med aktivitetsmedarbejderne oprettes evt. hold efter ønsker og behov. Ændret til: Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 3

4 1.afsnit, 2.sætning: Der 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Ændret til: Jammerbugt Kommune har 4 ak tivitetscentre, som er beliggende i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Tilføjet overskrift til ny punktopstilling: Særlige forhold ved ak tivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der i Biersted og Brovst ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. De borgere der visiteres hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, hvis borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Ændret til: De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Tilføjet ny underoverskrift: Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev Sidste afsnit: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan mere plejekrævende brugere der kræver hjælp af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset om fang senge til middagshvil. Ændret til: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Hele afsnittet er omformuleret. Særligt tilbud til demente borgere Overskriften er ændret til: Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Teksten er ændret. Kvalitetsmål 1.punkt i punktopstillingen: myndighedsafdelingen/visitator er ændret til: aktivitetscentrets personale 2.punkt:.. efter indplacering i et egnet tilbud. Ændret til:.. efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. 3. punkt: At der udarbejdes mål og handleplan for hvert enkelt aktivitet s- forløb. Ændret til: At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. 4.punkt: At alle aktivitetsforløb afsluttes med evaluering. Ændret til: At ak tivitetscentrene medvirk er til udslusning til andre ak tiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. 5. punkt: At visitationen udarbejder en plan for udslusning til andre aktiviteter, hvis forudsætningerne for visitationen ikke længere er til stede. Ændret til: Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 4

5 6.punkt: At aktivitetstilbuddene hele tiden afspejler borgerens behov og motivation for at deltage. Ændret til. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov og er motiverende at deltage i, for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene som er en del af hjemmeplejen. Slettet som er en del af hjemmeplejen. Opfølgning på ydelsen Der følges op / genvisiteres efter en individuel vurdering, dog mindst 1 gang om året. Ændret til: Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Afgørelsen kan påklages. Ændret til: Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulterer i afslag, kan det påklages. 2 Genoptræning og vedligeholdende træning Kontakt til aktivitetscentrene (nyt) Ny tekst Kontakt til visitator slettes aktivitetscentrene sørger selv for visitering. Hvordan får borgeren et træningstilbud 2.afsnit: Træningstilbud søges ved henvendelse til en af Jammerbugt Kommunes visitatorer, der ud fra en individuel konkret vurdering træffer afgørelse om, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Ændres til: Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En f y- sioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. 3.afsnit: Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. ved slutningen af træningsforløbet vil visitator revurdere borgerens behov for hjælp (træning og hjemmehjælp). Ændres til: Træningstilbuddet vil som udgangspunk t være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet 1.afsnit 2. sætning - slettet: Med udgangspunkt i borgerens overordnede mål aftales delmål for træningsindsatsen sammen med terapeuten. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen 1.pkt i punktopstillingen: At borgeren har en skriftlig afgørelse ang. træning senest 10 hverdage fra din henvendelse til visitator. Ændret til: At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. 2. pkt. i punktopstillingen er slettet: At genoptræningsforløbet starter senest 10 hverdage efter afgørelsen foreligger. 3. pkt. i punktopstillingen: At vedligeholdende træningsforløb starter senest 20 hverdage efter afgørelsen foreligger. Ændret til: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 5

6 At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. Kontakt Ordet visitatorerne er ændret til Sundhedsafdelingen. Socialafdelingens adresse er ændret til Sundhedsafdelingens adresse 3 Genoptræning efter indlæggelse Hvem kan få træningstilbud 2.afsnit: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud for samme diagnose. Er ændret til: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud som dublerer det kommunale træningstilbud. Kontakt Telefonnummer er rettet. 4 Ydelseskatalog for - Hverdagsrehabilitering - Genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning 5 Ydelseskatalog for genoptrækning efter udskrivning fra sygehus Hele ydelseskataloget er ændret gælder nu både SEL 86 og Vi b e- væger ældre SEL 83. Lovgrundlag Tilføjet: Pr træder en ny vejledning om genoptræning i k raft. I sk rivende stund er det endnu uklart hvilken betydning det vil få i forhold til organisering og udførelse af genoptræning efter sygehusindlæggelse. Den nye vejledning er derfor ikke afspejlet i denne revidering. Leverandørens arbejdsopgaver i forbindelse med levering af træning efter SL 140 Overskriften er ændret til: Arbejdsopgaver i forbindelse med visitering til og levering af genoptræning efter SL 140 Tilføjet nyt 2. pkt. i punktopstillingen: Aftale opstart af VBÆ / hjemmetræning såfremt borgeren modtager hjælp til personlig og/ eller praktisk hjælp og ikke er i stand til at komme til træning på center. Terapeuterne k ontak ter VBÆ direk te. VBÆ planlægger indsats og registrerer SKS k oder i Avaleo under genoptræningsforløbet. VBÆ kontakter Sundhedsafdelingen, når borgeren er klar til videre træning på center. Tilføjet nyt 5. pkt. i punktopstillingen: Udarbejder et afgørelsesbrev som udleveres til borgeren. Kvalitetsmål vedr. træningens afvikling Ændret 2014 til 2015 to steder. Træningstyper 1.afsnit: Individuel træning i hjemmet foregår når funktionsnedsættelsen knytter sig til de daglige aktiviteter, når det af andre årsager er nødvendigt fordi borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Træningen kan og skal overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er hensigtsmæssigt. Ændret til: Individuel træning i hjemmet varetages som udgangspunk t af Vi Bevæger Ældre, når funk tionsnedsættelsen k nytter sig til de daglige ak tiviteter og /eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Der er tæt samarbejde mellem VBÆ og tera- Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 6

7 peuter i Sundhedsafdelingen, så træningen k an og sk al overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er muligt og hensigtsmæssigt. For borgere med følger efter apoplexi eller andre neurologiske lidelser, hvor borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet, k an genoptræningen udført af Sundhedsafdelingens neuroteam foregå i eget hjem. Skema Ryg Ændret sidste punkt i punktopstillingen: Lumbal discusprolaps ændret til discusprolaps Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Samtræning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Individuel træning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Og tilføjet punkt til punktopstillingen: Psykoeducation af borger og pårørende Diagnose/målgruppe for Cancer og brystcancer er delt op i to diagnoser. Der er forskel i vejledende tid og i indhold i ydelsen. 11 Praktisk hjælp Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres om på hvilke tidspunkter hjælperne kommer for at udføre de visiterede ydelser. Er ændret til: Borgeren orienteres om at aftale med hjælperne, hvornår hjælper k ommer for at udføre de visiterede ydelser. Hjemmet som arbejdsplads Første punkt i punktopstillingen, du er ændret til borgeren. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Personlig hjælp og pleje Hvad er formålet med ydelsen Sidst i 1. afsnit tilføjet: Der laves handleplan og mål for fremtiden. Hvordan tildeles hjælpen 1. afsnit: Vurderingen af behovet for hjælp og /eller støtte til personlig pleje Ændret til: Vurderingen af behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning til personlig pleje. Tilføjet nyt tredje afsnit: Der går højst 5 hverdage fra henvendelse til visitator kontakter borger for aftale om visitationsbesøg. Hvad kan hjælpen indeholde 1. afsnit: Ordet pakke er ændret til hjælp Jammerbugt Kommunes kvalitetsmål 2. afsnit: Behovet for hjælp og/ eller støtte revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Hvis borgeren ikke får bevilliget den hjælp der ønskes eller kun dele her af, udarbejdes der en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår hvilken hjælp og/ eller støtte der er bevilliget. Er ændret til: Behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Visitator laver afgørelse, hvoraf det fremgår Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 7

8 hvilken hjælp der er bevilliget. Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres er ændret til Leverandørerne orienterer Tilføjet nyt femte punkt: Borger er forpligtet til at underrette om evt. forbedring af helbred og funktionsniveau. Hjemmet som arbejdsplads 2. punkt i punktopstillingen: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng, eller lignende), og at dine pårørende flytter møbler, fjerner tæpper m.v. Ændres til: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at borger får flyttet møbler, fjerner tæpper m.v. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Midlertidigt ophold på plejecenter Hvornår kan der tilbydes midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvordan kan borgere komme på et midlertidigt ophold Ved henvendelse til Socialafdelingen er ændret til: Ved behov for ak utstuer er det hjemmesygeplejerskerne der skal kontaktes. Øvrige ophold er via socialafdelingen som vurderer, hvem der har mest behov for tildeling af pladsen. Typer af midlertidige ophold Hele afsnittet er ændret. I stedet for at beskrive Aflastningsophold, Vurderingsophold og Genoptræningsophold er i stedet beskrevet: Ak utstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer. Varighed af midlertidigt ophold på plejecenter Afsnittet er ændret, svarende til typer af midlertidige ophold (Akutstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer). Tildeling af midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvor kan der tilbydes midlertidigt ophold Biersted Plejecenter er slettet. Pris for midlertidigt ophold på plejecenter Tilføjet det med kursiv: Borgeren skal selv betale for transport til og fra det midlertidige ophold og for medicin inkl. IV-væsker. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Nødkald (pga. kun få justeringer er kvalitetsstandarden ikke vedhæftet) Hvordan tildeles hjælp Andet punkt i punktopstillingen. Slettet ordet eller Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Ældreboliger Hvad er kommunens kvalitetsmål 4. afsnit er ordet plejebolig ændret til ældrebolig 5. afsnit: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en plejebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 8

9 plejebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største plejebehov. Ændret til: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en ældrebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig ældrebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for en bolig med særlig indretning. Bolig i en anden kommune/ansøger fra anden kommune Ordet plejebolig er ændret to stedet i første afsnit til ældrebolig. Kontakt til visitator Adressen er ændret til Stationsvej Visitation til plejeboliger Plejeboliger i Jammerbugt Kommune Biersted Plejeboliger er slettet. Solbakken Plejecenter: alm. pladser ændret til: alm. plejeboliger Aabybro Plejecenter tilføjet: alm. plejeboliger og demensplejeboliger Hune Plejecenter rettet telefon nr. Hvad betyder dit valg 1. afsnit 1. punkt tilføjet overskrift: Garantiventeliste 1. afsnit 2. punkt tilføjet overskrift: Specifikke venteliste 2. afsnit tilføjet: Garantiventeliste 3. afsnit tilføjet: Specifikke venteliste Ægtepar boliger (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej 20 Og tilføjet telefontid: kl Medicinadministration Ny kvalitetsstandard godkendt på møde i SSU den Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Indsatspakker - oversigt Træningspakker: Praktisk hjælp Tilføjet: Praktisk hjælp 2 og ændret rækkefølgen af indsatspakker. Træningspakker Indsats Vejledning: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen er ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet og 6. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning, B a- lancetræning og Gangtræning.) Indsats Praktisk hjælp tilføjet 1 i overskriften Kan gives 1 x ugentligt max. 60 minutter er ændret til: Kan gives hver 14. dag i max. 60 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 2. punkt i punktopstillingen (Styrke og udholdenhed). Indsats Praktisk hjælp 2 Nyt afsnit Indsats Mobilitet Kan gives x 1 ugentlig max. 60 minutter Tilføjet: (Pakken kan deles op over flere dage i ugen) Målgruppe: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 9

10 daglige aktiviteter. Ændret til: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for fysisk træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage daglige aktiviteter. Indsats Træningspakke Nyt afsnit Indsats Personlig pleje 1 Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen 60 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 40 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: 3. punkt i punktopstillingen er slettet (Udholdenhedstræning) Tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk. 1. Indsats Personlig pleje 2 Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 100 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 80 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 3. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning) og tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk Madservice til Kommunens hjemmeboende borgere Opsigelse (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej Bostøtte Klage Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering, skal kommunen videresende din klage til Det Sociale nævn, som træffer afgørelse. Er ændret til: Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering videresendes din klage til behandling i Ankestyrelsen. 58 Støtte- og kontaktperson Kontakt ved personligt fremmøde Kontaktpersoner er opdateret. 65 Specialundervisning for voksne Klage Adresse på Klagenævnet er ændret til: Klagenævnet for Specialundervisning, Tegnholmsgade 3, 2450 København. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 10

11 1 Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet om at komme i et aktivitetscenter Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: At være i målrettet aktivitet dvs. borgere som har et særligt behov for aktivering pg vedligeholdelsestræning, herunder mental stimulering. At være i et målrettet tilbud, og hvor ægtefælle har brug for aflastning. At være i et målrettet tilbud, samt undgå social isolation. Tilbuddet retter sig ikke imod: Hjemmeboende borgere som ikke kan drage fordel af et målrettet tilbud. Hvad er formålet med tilbuddet Formålet med aktivitetstilbuddet er, at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Det gør vi: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Ved at støtte borgeren til en struktureret hverdag. Ved at motivere borgeren til at indgå i sociale netværk, sådan at social isolation forebygges. Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed, til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Jammerbugt Kommunes aktivitetscentre udbyder eksempelvis følgende aktiviteter: Kreative emner / socialt samvær Kreative aktiviteter, såsom maling, syning, strikke og hækle fremstilling af kort m.m. Madlavning/ bagning. Forskellige former for spil. Hygge med fælles kaffebord, fællessang, små indslag, historier, gåder, banko m.m. Spil, såsom kortspil, terningspil, ludo m.m. Forskellige former for workshops, der vil træde i stedet for de sædvanlige hold, gerne sæsonbestemte. Motion / fysisk aktivitet Fysisk træning ved spil, såsom bob, dart, boccia, bowling, ringspil mm. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 11

12 Gymnastik handicap ingen hindring. Motionshold med en, eller ved behov, to hjælpere. Seniordans. Siddegymnastik. Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Aktiviteterne foregår så vidt det er muligt i nærområdet. Der er 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Der oprettes heldagstilbud som inkluderer mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. Det er muligt at medbringe egen forplejning, eksempelvis madpakke. En borger kan visiteres til et aktivitetscenter maksimalt 3 gange ugentligt. Det vil i særlige situationer være muligt, at tilbyde et aktivitetstilbud op til 5 gange ugentligt. Det vil dog bero på en konkret vurdering ved modtagelse af henvisning og antallet af samtidige borgere i det enkelte aktivitetscenter. Der kan arrangeres fælles kørsel til aktivitetscentret, såfremt borgeren er visiteret til det. Der vil for de borgere, der ikke kan profitere af at være i et heldagstilbud være mulighed for ½ dagstilbud. Her vil der også være mulighed for kørsel, hvis der visiteres til dette. Aktivitetscentrene holder åbent på alle hverdage, dog undtaget ferieperioder samt på, og perioder omkring, helligdage. Aktivitetscentrene har faste lukkedage; 3 uger i sommerferieperioden, i dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, mellem jul og nytår samt på alle helligdage. Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev tilbyder 2 gange om ugen bl.a. et målrettet tilbud til borgere med demenssygdom. Hvem kan rette henvendelse Borgeren eller dennes pårørende retter selv henvendelse til Aktivitetscentret. Ydelsens pris Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 12

13 Der opkræves egenbetaling for kaffe, mad, materialer og kørsel i det omfang borgeren er visiteret hertil. Kvalitetsmål At borgeren snarest, dog senest 7 arbejdsdage efter henvendelse kontaktes af aktivitetscentrets personale. At borgeren påbegynder aktivitetstilbud snarest, dog senest 14 dage efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. At aktivitetscentrene medvirker til udslusning til andre aktiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov, og er motiverende at deltage i for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene. Uddannelseskrav Social og sundheds uddannelse, som hovedregel social- og sundhedsassistent niveau eller anden relevant uddannelse. Opfølgning på ydelsen Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulteres i et afslag, kan det påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen Kontakt til aktivitets-centrene Aktivitetscentret i Biersted, Stationsvej 51, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Kaas, Gammelgaardsvej 26, Kaas, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Brovst, Elmevej 1, 9460 Brovst Aktivitetscentret i Fjerritslev, Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev Telefontider Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 13

14 Mandag Torsdag Fredag Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 14

15 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende træning / genoptræning Vedligeholdende træning Et tilbud til borgere med varige funktionsnedsættelser, som har behov for målrettet, tidsbegrænset træning for at forhindre yderligere funktionstab eller forbedring af det hidtidige funktionsniveau. Genoptræning uden sygehusindlæggelse Et tilbud til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser som ikke behandles på sygehus, som har brug for målrettet, tidsbegrænset træning for så vidt muligt at genopnå det hidtidige funktionsniveau. Hvad er formålet med træningen At gøre borgeren i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt og dermed øge livskvaliteten. Træningstilbuddet tager sit udgangspunkt i det, der er meningsfyldt og vigtigt for borgeren. Hvem kan få træningstilbud Borgere, der har en fysisk funktionsnedsættelse på grund af sygdom, som ikke er behandlet på sygehuset. Genoptræningen skal sigte mod at bringe borgeren op på samme funktionsniveau, som før sygdommen. Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov, har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Det er en forudsætning for, at deltage i et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud Borgeren kan selv eller ved hjælp fra familie, venner og bekendte søge om træningstilbud. Egen læge eller andre fagpersoner kan søge på vegne af borgeren. Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Formålet med træningstilbuddet aftales med borgeren, og dette danner grundlag for indholdet i de ydelser, du tilbydes. Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 15

16 Opvarmning. Træning af koordination og balance. Træning af styrke og udholdenhed. Træning af specifikke muskler og led. Træning i forflytning og af gang. Træning af psykosociale relationer. Træning af daglige færdigheder. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgerens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i borgerens hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst. Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling, vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning efter sundhedsloven i forbindelse med genoptræningsplan fra sygehus. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren har ikke mulighed for at vælge andre leverandører. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Kørsel til og fra træningstilbuddet skal borgeren selv betale. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af borgere opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 16

17 Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af borgeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klage Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Det er muligt at kontakte Sundhedsafdelingen skriftligt eller personligt: Sundhedsafdelingen, Sygehusvej 6, 9460 Brovst Telefontider Mandag fredag Leder for udførende terapeuter Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 17

18 3 Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som før indlæggelse eller bedst mulig funktionsevne. Hvem kan få træningstilbud Borgere kan få genoptræning, hvis der, ved udskrivelse fra sygehus, er et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning. Sygehuset udarbejder en personlig genoptræningsplan. Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud I forbindelse med indlæggelsen vurdere en læge om borgeren har behov for genoptræning efter udskrivelse. Sygehuset sender en genoptræningsplan til Jammerbugt Kommune. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet, kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Med udgangspunkt i borgerens mål for træningsindsatsen aftales der delmål sammen med terapeuten. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Opvarmning Træning af koordination og balance Træning af styrke og udholdenhed Træning af specifikke muskler og led Træning i forflytning og af gang Træning af psykosociale relationer Træning af daglige færdigheder Instruktion i selvtræningsprogrammer. Træning i eget hjem kan bl.a. indeholde: Træning i almindelig daglig levevis (ADL). Det kan være bad, påklædning, forflytning, rengøring, madlavning, indkøb, trappegang. Funktionstræning i mindre udstrækning. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i dit hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 18

19 Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling og vederlagsfri fysioterapi. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren kan vælge at deltage i genoptræning i en anden kommune. Dette skal aftales med koordinator i Sundhedsafdelingen. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Er der mulighed for kørsel i forbindelse med træningstilbuddet I henhold til Sundhedsloven 172: Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. 140: Hvis borgerens tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler. Hvis borgeren modtager pension efter de sociale love, samt at udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 25 kr. i alt. Hvis afstanden til eller fra genoptræning overstiger 50 km, samt udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 60 kr. i alt. Befordringsgodtgørelse kan ydes som refusion af udgifter til busbillet eller statens laveste takst. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter, at Sundhedsafdelingen har modtaget genoptræningsplanen angående genoptræningsforløbets opstart. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af brugerne opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 19

20 Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår på et center, i træningslokaler eller i eget hjem. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jammerbugt Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Der kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde mens der ryges. Medarbejderne har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter at ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klageadgang Afgørelsen kan påklages. Klage over sundhedspersonalets faglige vurderinger og behandling sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon Klage over serviceniveauet herunder ventetider, organisering og omfanget af genoptræningen sendes til: Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Leder for udførende terapeuter. Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 20

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere