Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering

2 Indhold Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Ydelseskatalog for hverdagsrehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træ ning Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for medicinadministration Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard for bostøtte Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne Ikke ændrede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 2

3 Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard: Ændringer: 1 Aktivitetsområdet Hvilket behov dækker tilbuddet I overskriften er tilføjet: om at komme i et aktivitetscenter Tilføjet underoverskrift inden punktopstillingen: Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: De fire punkter er omformuleret. Hvad er formålet med tilbuddet 1. afsnit:.. at borgeren har et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer og færdigheder. Er ændret til:.. at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. 2.afsnit. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra principperne om hjælp til selvhjælp. Ændret til: Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Overskrift til punktopstillingen: Det gøres ved: Ændret til: Det gør vi: 1.pkt.: Gennem aktiviteter at vedligeholde/ forbedre.. Ændret til: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre.. 2. pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 3.pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 4.pkt.: At forebygge.. Ændret til: Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge.. 5.pkt.: At styrke den enkelte borger således, at tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes/ mindskes. Ændret til: Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp i hjemmet (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. 6. pkt.: At borgeren bevarer/opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed, således at der opnås god livskvalitet. Ændres til: Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Første sætning: slettet som holdtilbud. Motion / fysisk aktivitet 3.pkt. i punktopstillingen: Motionshold med en og to hjælpere. Ændret til: Motionshold med en eller ved behov, to hjælpere. Sidste afsnit. Der kan i samarbejde med aktivitetsmedarbejderne oprettes evt. hold efter ønsker og behov. Ændret til: Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 3

4 1.afsnit, 2.sætning: Der 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Ændret til: Jammerbugt Kommune har 4 ak tivitetscentre, som er beliggende i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Tilføjet overskrift til ny punktopstilling: Særlige forhold ved ak tivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der i Biersted og Brovst ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. De borgere der visiteres hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, hvis borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Ændret til: De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Tilføjet ny underoverskrift: Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev Sidste afsnit: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan mere plejekrævende brugere der kræver hjælp af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset om fang senge til middagshvil. Ændret til: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Hele afsnittet er omformuleret. Særligt tilbud til demente borgere Overskriften er ændret til: Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Teksten er ændret. Kvalitetsmål 1.punkt i punktopstillingen: myndighedsafdelingen/visitator er ændret til: aktivitetscentrets personale 2.punkt:.. efter indplacering i et egnet tilbud. Ændret til:.. efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. 3. punkt: At der udarbejdes mål og handleplan for hvert enkelt aktivitet s- forløb. Ændret til: At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. 4.punkt: At alle aktivitetsforløb afsluttes med evaluering. Ændret til: At ak tivitetscentrene medvirk er til udslusning til andre ak tiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. 5. punkt: At visitationen udarbejder en plan for udslusning til andre aktiviteter, hvis forudsætningerne for visitationen ikke længere er til stede. Ændret til: Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 4

5 6.punkt: At aktivitetstilbuddene hele tiden afspejler borgerens behov og motivation for at deltage. Ændret til. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov og er motiverende at deltage i, for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene som er en del af hjemmeplejen. Slettet som er en del af hjemmeplejen. Opfølgning på ydelsen Der følges op / genvisiteres efter en individuel vurdering, dog mindst 1 gang om året. Ændret til: Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Afgørelsen kan påklages. Ændret til: Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulterer i afslag, kan det påklages. 2 Genoptræning og vedligeholdende træning Kontakt til aktivitetscentrene (nyt) Ny tekst Kontakt til visitator slettes aktivitetscentrene sørger selv for visitering. Hvordan får borgeren et træningstilbud 2.afsnit: Træningstilbud søges ved henvendelse til en af Jammerbugt Kommunes visitatorer, der ud fra en individuel konkret vurdering træffer afgørelse om, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Ændres til: Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En f y- sioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. 3.afsnit: Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. ved slutningen af træningsforløbet vil visitator revurdere borgerens behov for hjælp (træning og hjemmehjælp). Ændres til: Træningstilbuddet vil som udgangspunk t være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet 1.afsnit 2. sætning - slettet: Med udgangspunkt i borgerens overordnede mål aftales delmål for træningsindsatsen sammen med terapeuten. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen 1.pkt i punktopstillingen: At borgeren har en skriftlig afgørelse ang. træning senest 10 hverdage fra din henvendelse til visitator. Ændret til: At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. 2. pkt. i punktopstillingen er slettet: At genoptræningsforløbet starter senest 10 hverdage efter afgørelsen foreligger. 3. pkt. i punktopstillingen: At vedligeholdende træningsforløb starter senest 20 hverdage efter afgørelsen foreligger. Ændret til: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 5

6 At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. Kontakt Ordet visitatorerne er ændret til Sundhedsafdelingen. Socialafdelingens adresse er ændret til Sundhedsafdelingens adresse 3 Genoptræning efter indlæggelse Hvem kan få træningstilbud 2.afsnit: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud for samme diagnose. Er ændret til: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud som dublerer det kommunale træningstilbud. Kontakt Telefonnummer er rettet. 4 Ydelseskatalog for - Hverdagsrehabilitering - Genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning 5 Ydelseskatalog for genoptrækning efter udskrivning fra sygehus Hele ydelseskataloget er ændret gælder nu både SEL 86 og Vi b e- væger ældre SEL 83. Lovgrundlag Tilføjet: Pr træder en ny vejledning om genoptræning i k raft. I sk rivende stund er det endnu uklart hvilken betydning det vil få i forhold til organisering og udførelse af genoptræning efter sygehusindlæggelse. Den nye vejledning er derfor ikke afspejlet i denne revidering. Leverandørens arbejdsopgaver i forbindelse med levering af træning efter SL 140 Overskriften er ændret til: Arbejdsopgaver i forbindelse med visitering til og levering af genoptræning efter SL 140 Tilføjet nyt 2. pkt. i punktopstillingen: Aftale opstart af VBÆ / hjemmetræning såfremt borgeren modtager hjælp til personlig og/ eller praktisk hjælp og ikke er i stand til at komme til træning på center. Terapeuterne k ontak ter VBÆ direk te. VBÆ planlægger indsats og registrerer SKS k oder i Avaleo under genoptræningsforløbet. VBÆ kontakter Sundhedsafdelingen, når borgeren er klar til videre træning på center. Tilføjet nyt 5. pkt. i punktopstillingen: Udarbejder et afgørelsesbrev som udleveres til borgeren. Kvalitetsmål vedr. træningens afvikling Ændret 2014 til 2015 to steder. Træningstyper 1.afsnit: Individuel træning i hjemmet foregår når funktionsnedsættelsen knytter sig til de daglige aktiviteter, når det af andre årsager er nødvendigt fordi borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Træningen kan og skal overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er hensigtsmæssigt. Ændret til: Individuel træning i hjemmet varetages som udgangspunk t af Vi Bevæger Ældre, når funk tionsnedsættelsen k nytter sig til de daglige ak tiviteter og /eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Der er tæt samarbejde mellem VBÆ og tera- Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 6

7 peuter i Sundhedsafdelingen, så træningen k an og sk al overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er muligt og hensigtsmæssigt. For borgere med følger efter apoplexi eller andre neurologiske lidelser, hvor borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet, k an genoptræningen udført af Sundhedsafdelingens neuroteam foregå i eget hjem. Skema Ryg Ændret sidste punkt i punktopstillingen: Lumbal discusprolaps ændret til discusprolaps Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Samtræning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Individuel træning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Og tilføjet punkt til punktopstillingen: Psykoeducation af borger og pårørende Diagnose/målgruppe for Cancer og brystcancer er delt op i to diagnoser. Der er forskel i vejledende tid og i indhold i ydelsen. 11 Praktisk hjælp Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres om på hvilke tidspunkter hjælperne kommer for at udføre de visiterede ydelser. Er ændret til: Borgeren orienteres om at aftale med hjælperne, hvornår hjælper k ommer for at udføre de visiterede ydelser. Hjemmet som arbejdsplads Første punkt i punktopstillingen, du er ændret til borgeren. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Personlig hjælp og pleje Hvad er formålet med ydelsen Sidst i 1. afsnit tilføjet: Der laves handleplan og mål for fremtiden. Hvordan tildeles hjælpen 1. afsnit: Vurderingen af behovet for hjælp og /eller støtte til personlig pleje Ændret til: Vurderingen af behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning til personlig pleje. Tilføjet nyt tredje afsnit: Der går højst 5 hverdage fra henvendelse til visitator kontakter borger for aftale om visitationsbesøg. Hvad kan hjælpen indeholde 1. afsnit: Ordet pakke er ændret til hjælp Jammerbugt Kommunes kvalitetsmål 2. afsnit: Behovet for hjælp og/ eller støtte revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Hvis borgeren ikke får bevilliget den hjælp der ønskes eller kun dele her af, udarbejdes der en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår hvilken hjælp og/ eller støtte der er bevilliget. Er ændret til: Behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Visitator laver afgørelse, hvoraf det fremgår Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 7

8 hvilken hjælp der er bevilliget. Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres er ændret til Leverandørerne orienterer Tilføjet nyt femte punkt: Borger er forpligtet til at underrette om evt. forbedring af helbred og funktionsniveau. Hjemmet som arbejdsplads 2. punkt i punktopstillingen: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng, eller lignende), og at dine pårørende flytter møbler, fjerner tæpper m.v. Ændres til: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at borger får flyttet møbler, fjerner tæpper m.v. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Midlertidigt ophold på plejecenter Hvornår kan der tilbydes midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvordan kan borgere komme på et midlertidigt ophold Ved henvendelse til Socialafdelingen er ændret til: Ved behov for ak utstuer er det hjemmesygeplejerskerne der skal kontaktes. Øvrige ophold er via socialafdelingen som vurderer, hvem der har mest behov for tildeling af pladsen. Typer af midlertidige ophold Hele afsnittet er ændret. I stedet for at beskrive Aflastningsophold, Vurderingsophold og Genoptræningsophold er i stedet beskrevet: Ak utstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer. Varighed af midlertidigt ophold på plejecenter Afsnittet er ændret, svarende til typer af midlertidige ophold (Akutstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer). Tildeling af midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvor kan der tilbydes midlertidigt ophold Biersted Plejecenter er slettet. Pris for midlertidigt ophold på plejecenter Tilføjet det med kursiv: Borgeren skal selv betale for transport til og fra det midlertidige ophold og for medicin inkl. IV-væsker. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Nødkald (pga. kun få justeringer er kvalitetsstandarden ikke vedhæftet) Hvordan tildeles hjælp Andet punkt i punktopstillingen. Slettet ordet eller Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Ældreboliger Hvad er kommunens kvalitetsmål 4. afsnit er ordet plejebolig ændret til ældrebolig 5. afsnit: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en plejebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 8

9 plejebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største plejebehov. Ændret til: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en ældrebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig ældrebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for en bolig med særlig indretning. Bolig i en anden kommune/ansøger fra anden kommune Ordet plejebolig er ændret to stedet i første afsnit til ældrebolig. Kontakt til visitator Adressen er ændret til Stationsvej Visitation til plejeboliger Plejeboliger i Jammerbugt Kommune Biersted Plejeboliger er slettet. Solbakken Plejecenter: alm. pladser ændret til: alm. plejeboliger Aabybro Plejecenter tilføjet: alm. plejeboliger og demensplejeboliger Hune Plejecenter rettet telefon nr. Hvad betyder dit valg 1. afsnit 1. punkt tilføjet overskrift: Garantiventeliste 1. afsnit 2. punkt tilføjet overskrift: Specifikke venteliste 2. afsnit tilføjet: Garantiventeliste 3. afsnit tilføjet: Specifikke venteliste Ægtepar boliger (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej 20 Og tilføjet telefontid: kl Medicinadministration Ny kvalitetsstandard godkendt på møde i SSU den Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Indsatspakker - oversigt Træningspakker: Praktisk hjælp Tilføjet: Praktisk hjælp 2 og ændret rækkefølgen af indsatspakker. Træningspakker Indsats Vejledning: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen er ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet og 6. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning, B a- lancetræning og Gangtræning.) Indsats Praktisk hjælp tilføjet 1 i overskriften Kan gives 1 x ugentligt max. 60 minutter er ændret til: Kan gives hver 14. dag i max. 60 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 2. punkt i punktopstillingen (Styrke og udholdenhed). Indsats Praktisk hjælp 2 Nyt afsnit Indsats Mobilitet Kan gives x 1 ugentlig max. 60 minutter Tilføjet: (Pakken kan deles op over flere dage i ugen) Målgruppe: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 9

10 daglige aktiviteter. Ændret til: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for fysisk træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage daglige aktiviteter. Indsats Træningspakke Nyt afsnit Indsats Personlig pleje 1 Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen 60 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 40 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: 3. punkt i punktopstillingen er slettet (Udholdenhedstræning) Tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk. 1. Indsats Personlig pleje 2 Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 100 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 80 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 3. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning) og tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk Madservice til Kommunens hjemmeboende borgere Opsigelse (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej Bostøtte Klage Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering, skal kommunen videresende din klage til Det Sociale nævn, som træffer afgørelse. Er ændret til: Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering videresendes din klage til behandling i Ankestyrelsen. 58 Støtte- og kontaktperson Kontakt ved personligt fremmøde Kontaktpersoner er opdateret. 65 Specialundervisning for voksne Klage Adresse på Klagenævnet er ændret til: Klagenævnet for Specialundervisning, Tegnholmsgade 3, 2450 København. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 10

11 1 Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet om at komme i et aktivitetscenter Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: At være i målrettet aktivitet dvs. borgere som har et særligt behov for aktivering pg vedligeholdelsestræning, herunder mental stimulering. At være i et målrettet tilbud, og hvor ægtefælle har brug for aflastning. At være i et målrettet tilbud, samt undgå social isolation. Tilbuddet retter sig ikke imod: Hjemmeboende borgere som ikke kan drage fordel af et målrettet tilbud. Hvad er formålet med tilbuddet Formålet med aktivitetstilbuddet er, at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Det gør vi: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Ved at støtte borgeren til en struktureret hverdag. Ved at motivere borgeren til at indgå i sociale netværk, sådan at social isolation forebygges. Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed, til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Jammerbugt Kommunes aktivitetscentre udbyder eksempelvis følgende aktiviteter: Kreative emner / socialt samvær Kreative aktiviteter, såsom maling, syning, strikke og hækle fremstilling af kort m.m. Madlavning/ bagning. Forskellige former for spil. Hygge med fælles kaffebord, fællessang, små indslag, historier, gåder, banko m.m. Spil, såsom kortspil, terningspil, ludo m.m. Forskellige former for workshops, der vil træde i stedet for de sædvanlige hold, gerne sæsonbestemte. Motion / fysisk aktivitet Fysisk træning ved spil, såsom bob, dart, boccia, bowling, ringspil mm. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 11

12 Gymnastik handicap ingen hindring. Motionshold med en, eller ved behov, to hjælpere. Seniordans. Siddegymnastik. Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Aktiviteterne foregår så vidt det er muligt i nærområdet. Der er 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Der oprettes heldagstilbud som inkluderer mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. Det er muligt at medbringe egen forplejning, eksempelvis madpakke. En borger kan visiteres til et aktivitetscenter maksimalt 3 gange ugentligt. Det vil i særlige situationer være muligt, at tilbyde et aktivitetstilbud op til 5 gange ugentligt. Det vil dog bero på en konkret vurdering ved modtagelse af henvisning og antallet af samtidige borgere i det enkelte aktivitetscenter. Der kan arrangeres fælles kørsel til aktivitetscentret, såfremt borgeren er visiteret til det. Der vil for de borgere, der ikke kan profitere af at være i et heldagstilbud være mulighed for ½ dagstilbud. Her vil der også være mulighed for kørsel, hvis der visiteres til dette. Aktivitetscentrene holder åbent på alle hverdage, dog undtaget ferieperioder samt på, og perioder omkring, helligdage. Aktivitetscentrene har faste lukkedage; 3 uger i sommerferieperioden, i dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, mellem jul og nytår samt på alle helligdage. Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev tilbyder 2 gange om ugen bl.a. et målrettet tilbud til borgere med demenssygdom. Hvem kan rette henvendelse Borgeren eller dennes pårørende retter selv henvendelse til Aktivitetscentret. Ydelsens pris Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 12

13 Der opkræves egenbetaling for kaffe, mad, materialer og kørsel i det omfang borgeren er visiteret hertil. Kvalitetsmål At borgeren snarest, dog senest 7 arbejdsdage efter henvendelse kontaktes af aktivitetscentrets personale. At borgeren påbegynder aktivitetstilbud snarest, dog senest 14 dage efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. At aktivitetscentrene medvirker til udslusning til andre aktiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov, og er motiverende at deltage i for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene. Uddannelseskrav Social og sundheds uddannelse, som hovedregel social- og sundhedsassistent niveau eller anden relevant uddannelse. Opfølgning på ydelsen Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulteres i et afslag, kan det påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen Kontakt til aktivitets-centrene Aktivitetscentret i Biersted, Stationsvej 51, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Kaas, Gammelgaardsvej 26, Kaas, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Brovst, Elmevej 1, 9460 Brovst Aktivitetscentret i Fjerritslev, Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev Telefontider Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 13

14 Mandag Torsdag Fredag Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 14

15 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende træning / genoptræning Vedligeholdende træning Et tilbud til borgere med varige funktionsnedsættelser, som har behov for målrettet, tidsbegrænset træning for at forhindre yderligere funktionstab eller forbedring af det hidtidige funktionsniveau. Genoptræning uden sygehusindlæggelse Et tilbud til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser som ikke behandles på sygehus, som har brug for målrettet, tidsbegrænset træning for så vidt muligt at genopnå det hidtidige funktionsniveau. Hvad er formålet med træningen At gøre borgeren i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt og dermed øge livskvaliteten. Træningstilbuddet tager sit udgangspunkt i det, der er meningsfyldt og vigtigt for borgeren. Hvem kan få træningstilbud Borgere, der har en fysisk funktionsnedsættelse på grund af sygdom, som ikke er behandlet på sygehuset. Genoptræningen skal sigte mod at bringe borgeren op på samme funktionsniveau, som før sygdommen. Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov, har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Det er en forudsætning for, at deltage i et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud Borgeren kan selv eller ved hjælp fra familie, venner og bekendte søge om træningstilbud. Egen læge eller andre fagpersoner kan søge på vegne af borgeren. Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Formålet med træningstilbuddet aftales med borgeren, og dette danner grundlag for indholdet i de ydelser, du tilbydes. Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 15

16 Opvarmning. Træning af koordination og balance. Træning af styrke og udholdenhed. Træning af specifikke muskler og led. Træning i forflytning og af gang. Træning af psykosociale relationer. Træning af daglige færdigheder. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgerens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i borgerens hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst. Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling, vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning efter sundhedsloven i forbindelse med genoptræningsplan fra sygehus. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren har ikke mulighed for at vælge andre leverandører. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Kørsel til og fra træningstilbuddet skal borgeren selv betale. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af borgere opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 16

17 Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af borgeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klage Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Det er muligt at kontakte Sundhedsafdelingen skriftligt eller personligt: Sundhedsafdelingen, Sygehusvej 6, 9460 Brovst Telefontider Mandag fredag Leder for udførende terapeuter Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 17

18 3 Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som før indlæggelse eller bedst mulig funktionsevne. Hvem kan få træningstilbud Borgere kan få genoptræning, hvis der, ved udskrivelse fra sygehus, er et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning. Sygehuset udarbejder en personlig genoptræningsplan. Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud I forbindelse med indlæggelsen vurdere en læge om borgeren har behov for genoptræning efter udskrivelse. Sygehuset sender en genoptræningsplan til Jammerbugt Kommune. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet, kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Med udgangspunkt i borgerens mål for træningsindsatsen aftales der delmål sammen med terapeuten. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Opvarmning Træning af koordination og balance Træning af styrke og udholdenhed Træning af specifikke muskler og led Træning i forflytning og af gang Træning af psykosociale relationer Træning af daglige færdigheder Instruktion i selvtræningsprogrammer. Træning i eget hjem kan bl.a. indeholde: Træning i almindelig daglig levevis (ADL). Det kan være bad, påklædning, forflytning, rengøring, madlavning, indkøb, trappegang. Funktionstræning i mindre udstrækning. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i dit hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 18

19 Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling og vederlagsfri fysioterapi. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren kan vælge at deltage i genoptræning i en anden kommune. Dette skal aftales med koordinator i Sundhedsafdelingen. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Er der mulighed for kørsel i forbindelse med træningstilbuddet I henhold til Sundhedsloven 172: Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. 140: Hvis borgerens tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler. Hvis borgeren modtager pension efter de sociale love, samt at udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 25 kr. i alt. Hvis afstanden til eller fra genoptræning overstiger 50 km, samt udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 60 kr. i alt. Befordringsgodtgørelse kan ydes som refusion af udgifter til busbillet eller statens laveste takst. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter, at Sundhedsafdelingen har modtaget genoptræningsplanen angående genoptræningsforløbets opstart. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af brugerne opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 19

20 Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår på et center, i træningslokaler eller i eget hjem. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jammerbugt Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Der kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde mens der ryges. Medarbejderne har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter at ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klageadgang Afgørelsen kan påklages. Klage over sundhedspersonalets faglige vurderinger og behandling sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon Klage over serviceniveauet herunder ventetider, organisering og omfanget af genoptræningen sendes til: Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Leder for udførende terapeuter. Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 20

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 11.10.2012 Punkter på åbent møde: 197. Bemærkninger til dagsorden 1 198. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Referat Handicaprådet 15.11.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 15.11.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 15.11.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Handicaprådet 15.11.2011 Punkter på åbent møde: 28. Træning/Bottilbud 1 29. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere