Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering

2 Indhold Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Ydelseskatalog for hverdagsrehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træ ning Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for medicinadministration Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard for bostøtte Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne Ikke ændrede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 2

3 Oversigt over ændringer Kvalitetsstandard: Ændringer: 1 Aktivitetsområdet Hvilket behov dækker tilbuddet I overskriften er tilføjet: om at komme i et aktivitetscenter Tilføjet underoverskrift inden punktopstillingen: Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: De fire punkter er omformuleret. Hvad er formålet med tilbuddet 1. afsnit:.. at borgeren har et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge sine ressourcer og færdigheder. Er ændret til:.. at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. 2.afsnit. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra principperne om hjælp til selvhjælp. Ændret til: Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Overskrift til punktopstillingen: Det gøres ved: Ændret til: Det gør vi: 1.pkt.: Gennem aktiviteter at vedligeholde/ forbedre.. Ændret til: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre.. 2. pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 3.pkt.: At støtte.. Ændret til: Ved at støtte.. 4.pkt.: At forebygge.. Ændret til: Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge.. 5.pkt.: At styrke den enkelte borger således, at tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes/ mindskes. Ændret til: Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp i hjemmet (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. 6. pkt.: At borgeren bevarer/opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed, således at der opnås god livskvalitet. Ændres til: Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Første sætning: slettet som holdtilbud. Motion / fysisk aktivitet 3.pkt. i punktopstillingen: Motionshold med en og to hjælpere. Ændret til: Motionshold med en eller ved behov, to hjælpere. Sidste afsnit. Der kan i samarbejde med aktivitetsmedarbejderne oprettes evt. hold efter ønsker og behov. Ændret til: Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 3

4 1.afsnit, 2.sætning: Der 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Ændret til: Jammerbugt Kommune har 4 ak tivitetscentre, som er beliggende i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Tilføjet overskrift til ny punktopstilling: Særlige forhold ved ak tivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der i Biersted og Brovst ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. De borgere der visiteres hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, hvis borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Ændret til: De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Tilføjet ny underoverskrift: Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev Sidste afsnit: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan mere plejekrævende brugere der kræver hjælp af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset om fang senge til middagshvil. Ændret til: I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Hele afsnittet er omformuleret. Særligt tilbud til demente borgere Overskriften er ændret til: Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Teksten er ændret. Kvalitetsmål 1.punkt i punktopstillingen: myndighedsafdelingen/visitator er ændret til: aktivitetscentrets personale 2.punkt:.. efter indplacering i et egnet tilbud. Ændret til:.. efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. 3. punkt: At der udarbejdes mål og handleplan for hvert enkelt aktivitet s- forløb. Ændret til: At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. 4.punkt: At alle aktivitetsforløb afsluttes med evaluering. Ændret til: At ak tivitetscentrene medvirk er til udslusning til andre ak tiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. 5. punkt: At visitationen udarbejder en plan for udslusning til andre aktiviteter, hvis forudsætningerne for visitationen ikke længere er til stede. Ændret til: Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 4

5 6.punkt: At aktivitetstilbuddene hele tiden afspejler borgerens behov og motivation for at deltage. Ændret til. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov og er motiverende at deltage i, for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene som er en del af hjemmeplejen. Slettet som er en del af hjemmeplejen. Opfølgning på ydelsen Der følges op / genvisiteres efter en individuel vurdering, dog mindst 1 gang om året. Ændret til: Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Afgørelsen kan påklages. Ændret til: Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulterer i afslag, kan det påklages. 2 Genoptræning og vedligeholdende træning Kontakt til aktivitetscentrene (nyt) Ny tekst Kontakt til visitator slettes aktivitetscentrene sørger selv for visitering. Hvordan får borgeren et træningstilbud 2.afsnit: Træningstilbud søges ved henvendelse til en af Jammerbugt Kommunes visitatorer, der ud fra en individuel konkret vurdering træffer afgørelse om, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Ændres til: Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En f y- sioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. 3.afsnit: Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. ved slutningen af træningsforløbet vil visitator revurdere borgerens behov for hjælp (træning og hjemmehjælp). Ændres til: Træningstilbuddet vil som udgangspunk t være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet 1.afsnit 2. sætning - slettet: Med udgangspunkt i borgerens overordnede mål aftales delmål for træningsindsatsen sammen med terapeuten. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen 1.pkt i punktopstillingen: At borgeren har en skriftlig afgørelse ang. træning senest 10 hverdage fra din henvendelse til visitator. Ændret til: At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. 2. pkt. i punktopstillingen er slettet: At genoptræningsforløbet starter senest 10 hverdage efter afgørelsen foreligger. 3. pkt. i punktopstillingen: At vedligeholdende træningsforløb starter senest 20 hverdage efter afgørelsen foreligger. Ændret til: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 5

6 At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. Kontakt Ordet visitatorerne er ændret til Sundhedsafdelingen. Socialafdelingens adresse er ændret til Sundhedsafdelingens adresse 3 Genoptræning efter indlæggelse Hvem kan få træningstilbud 2.afsnit: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud for samme diagnose. Er ændret til: Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud som dublerer det kommunale træningstilbud. Kontakt Telefonnummer er rettet. 4 Ydelseskatalog for - Hverdagsrehabilitering - Genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning 5 Ydelseskatalog for genoptrækning efter udskrivning fra sygehus Hele ydelseskataloget er ændret gælder nu både SEL 86 og Vi b e- væger ældre SEL 83. Lovgrundlag Tilføjet: Pr træder en ny vejledning om genoptræning i k raft. I sk rivende stund er det endnu uklart hvilken betydning det vil få i forhold til organisering og udførelse af genoptræning efter sygehusindlæggelse. Den nye vejledning er derfor ikke afspejlet i denne revidering. Leverandørens arbejdsopgaver i forbindelse med levering af træning efter SL 140 Overskriften er ændret til: Arbejdsopgaver i forbindelse med visitering til og levering af genoptræning efter SL 140 Tilføjet nyt 2. pkt. i punktopstillingen: Aftale opstart af VBÆ / hjemmetræning såfremt borgeren modtager hjælp til personlig og/ eller praktisk hjælp og ikke er i stand til at komme til træning på center. Terapeuterne k ontak ter VBÆ direk te. VBÆ planlægger indsats og registrerer SKS k oder i Avaleo under genoptræningsforløbet. VBÆ kontakter Sundhedsafdelingen, når borgeren er klar til videre træning på center. Tilføjet nyt 5. pkt. i punktopstillingen: Udarbejder et afgørelsesbrev som udleveres til borgeren. Kvalitetsmål vedr. træningens afvikling Ændret 2014 til 2015 to steder. Træningstyper 1.afsnit: Individuel træning i hjemmet foregår når funktionsnedsættelsen knytter sig til de daglige aktiviteter, når det af andre årsager er nødvendigt fordi borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Træningen kan og skal overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er hensigtsmæssigt. Ændret til: Individuel træning i hjemmet varetages som udgangspunk t af Vi Bevæger Ældre, når funk tionsnedsættelsen k nytter sig til de daglige ak tiviteter og /eller når det fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke tillader træning uden for hjemmet. Der er tæt samarbejde mellem VBÆ og tera- Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 6

7 peuter i Sundhedsafdelingen, så træningen k an og sk al overgå til individuel træning på center eller samtræning, så snart dette er muligt og hensigtsmæssigt. For borgere med følger efter apoplexi eller andre neurologiske lidelser, hvor borgeren ikke kan omsætte en træning fra et sted til et andet, k an genoptræningen udført af Sundhedsafdelingens neuroteam foregå i eget hjem. Skema Ryg Ændret sidste punkt i punktopstillingen: Lumbal discusprolaps ændret til discusprolaps Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Samtræning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Neurologi (apopleksi, parkinson, dissemineret sclerose, polyneuropati, andre neurologiske lidelser) Individuel træning på center: Under Mulige træningstyper : Tilføjet Træning i eget hjem ved neuroteam Og tilføjet punkt til punktopstillingen: Psykoeducation af borger og pårørende Diagnose/målgruppe for Cancer og brystcancer er delt op i to diagnoser. Der er forskel i vejledende tid og i indhold i ydelsen. 11 Praktisk hjælp Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres om på hvilke tidspunkter hjælperne kommer for at udføre de visiterede ydelser. Er ændret til: Borgeren orienteres om at aftale med hjælperne, hvornår hjælper k ommer for at udføre de visiterede ydelser. Hjemmet som arbejdsplads Første punkt i punktopstillingen, du er ændret til borgeren. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Personlig hjælp og pleje Hvad er formålet med ydelsen Sidst i 1. afsnit tilføjet: Der laves handleplan og mål for fremtiden. Hvordan tildeles hjælpen 1. afsnit: Vurderingen af behovet for hjælp og /eller støtte til personlig pleje Ændret til: Vurderingen af behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning til personlig pleje. Tilføjet nyt tredje afsnit: Der går højst 5 hverdage fra henvendelse til visitator kontakter borger for aftale om visitationsbesøg. Hvad kan hjælpen indeholde 1. afsnit: Ordet pakke er ændret til hjælp Jammerbugt Kommunes kvalitetsmål 2. afsnit: Behovet for hjælp og/ eller støtte revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Hvis borgeren ikke får bevilliget den hjælp der ønskes eller kun dele her af, udarbejdes der en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår hvilken hjælp og/ eller støtte der er bevilliget. Er ændret til: Behovet for hjælp, støtte og hjemmetræning revurderes løbende og i henhold til borgerens behov. Visitator laver afgørelse, hvoraf det fremgår Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 7

8 hvilken hjælp der er bevilliget. Hvad orienteres borgeren om 1. punkt: Borgeren orienteres er ændret til Leverandørerne orienterer Tilføjet nyt femte punkt: Borger er forpligtet til at underrette om evt. forbedring af helbred og funktionsniveau. Hjemmet som arbejdsplads 2. punkt i punktopstillingen: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng, eller lignende), og at dine pårørende flytter møbler, fjerner tæpper m.v. Ændres til: kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at borger får flyttet møbler, fjerner tæpper m.v. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Midlertidigt ophold på plejecenter Hvornår kan der tilbydes midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvordan kan borgere komme på et midlertidigt ophold Ved henvendelse til Socialafdelingen er ændret til: Ved behov for ak utstuer er det hjemmesygeplejerskerne der skal kontaktes. Øvrige ophold er via socialafdelingen som vurderer, hvem der har mest behov for tildeling af pladsen. Typer af midlertidige ophold Hele afsnittet er ændret. I stedet for at beskrive Aflastningsophold, Vurderingsophold og Genoptræningsophold er i stedet beskrevet: Ak utstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer. Varighed af midlertidigt ophold på plejecenter Afsnittet er ændret, svarende til typer af midlertidige ophold (Akutstuer, Aflastning, Træning og Stillestuer). Tildeling af midlertidigt ophold Afsnittet er slettet. Hvor kan der tilbydes midlertidigt ophold Biersted Plejecenter er slettet. Pris for midlertidigt ophold på plejecenter Tilføjet det med kursiv: Borgeren skal selv betale for transport til og fra det midlertidige ophold og for medicin inkl. IV-væsker. Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Nødkald (pga. kun få justeringer er kvalitetsstandarden ikke vedhæftet) Hvordan tildeles hjælp Andet punkt i punktopstillingen. Slettet ordet eller Kontakt til visitator Adressen er ændret til: Stationsvej Ældreboliger Hvad er kommunens kvalitetsmål 4. afsnit er ordet plejebolig ændret til ældrebolig 5. afsnit: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en plejebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 8

9 plejebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største plejebehov. Ændret til: Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet får skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt borgeren bevilges en ældrebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på venteliste. Når der bliver en ledig ældrebolig, tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for en bolig med særlig indretning. Bolig i en anden kommune/ansøger fra anden kommune Ordet plejebolig er ændret to stedet i første afsnit til ældrebolig. Kontakt til visitator Adressen er ændret til Stationsvej Visitation til plejeboliger Plejeboliger i Jammerbugt Kommune Biersted Plejeboliger er slettet. Solbakken Plejecenter: alm. pladser ændret til: alm. plejeboliger Aabybro Plejecenter tilføjet: alm. plejeboliger og demensplejeboliger Hune Plejecenter rettet telefon nr. Hvad betyder dit valg 1. afsnit 1. punkt tilføjet overskrift: Garantiventeliste 1. afsnit 2. punkt tilføjet overskrift: Specifikke venteliste 2. afsnit tilføjet: Garantiventeliste 3. afsnit tilføjet: Specifikke venteliste Ægtepar boliger (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej 20 Og tilføjet telefontid: kl Medicinadministration Ny kvalitetsstandard godkendt på møde i SSU den Ydelseskatalog for hjemmeplejen Pakker i plejen Indsatspakker - oversigt Træningspakker: Praktisk hjælp Tilføjet: Praktisk hjælp 2 og ændret rækkefølgen af indsatspakker. Træningspakker Indsats Vejledning: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen er ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet og 6. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning, B a- lancetræning og Gangtræning.) Indsats Praktisk hjælp tilføjet 1 i overskriften Kan gives 1 x ugentligt max. 60 minutter er ændret til: Kan gives hver 14. dag i max. 60 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 2. punkt i punktopstillingen (Styrke og udholdenhed). Indsats Praktisk hjælp 2 Nyt afsnit Indsats Mobilitet Kan gives x 1 ugentlig max. 60 minutter Tilføjet: (Pakken kan deles op over flere dage i ugen) Målgruppe: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 9

10 daglige aktiviteter. Ændret til: Til borgere, der på grund af nedsat funktionsevne har brug for fysisk træning i at kunne færdes, som forudsætning for at kunne varetage daglige aktiviteter. Indsats Træningspakke Nyt afsnit Indsats Personlig pleje 1 Kan gives op til 7 dage om ugen max. 1 gang om dagen 60 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen max. 40 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: 3. punkt i punktopstillingen er slettet (Udholdenhedstræning) Tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk. 1. Indsats Personlig pleje 2 Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 100 minutter. Ændret til: Kan gives op til 7 dage om ugen, udføres x flere dagligt 80 minutter. Træningen kan f.eks. bestå af: Slettet 3. punkt i punktopstillingen (Udholdenhedstræning) og tilføjet nyt punkt: Små øvelsesprogrammer Sidste linje i afsnittet er slettet: Hvis der er behov for hjælp aften/nat bevilges denne indsats efter SEL 83 stk Madservice til Kommunens hjemmeboende borgere Opsigelse (NY) Ny tekst Kontakt til visitator Adresse er ændret til Stationsvej Bostøtte Klage Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering, skal kommunen videresende din klage til Det Sociale nævn, som træffer afgørelse. Er ændret til: Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering videresendes din klage til behandling i Ankestyrelsen. 58 Støtte- og kontaktperson Kontakt ved personligt fremmøde Kontaktpersoner er opdateret. 65 Specialundervisning for voksne Klage Adresse på Klagenævnet er ændret til: Klagenævnet for Specialundervisning, Tegnholmsgade 3, 2450 København. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 10

11 1 Kvalitetsstandard for aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet om at komme i et aktivitetscenter Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Hjemmeboende borgere som har brug for støtte til: At være i målrettet aktivitet dvs. borgere som har et særligt behov for aktivering pg vedligeholdelsestræning, herunder mental stimulering. At være i et målrettet tilbud, og hvor ægtefælle har brug for aflastning. At være i et målrettet tilbud, samt undgå social isolation. Tilbuddet retter sig ikke imod: Hjemmeboende borgere som ikke kan drage fordel af et målrettet tilbud. Hvad er formålet med tilbuddet Formålet med aktivitetstilbuddet er, at borgeren støttes til at have et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder. Jammerbugt Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor principperne om hjælp til selvhjælp er bærende elementer. Det gør vi: Gennem aktiviteter som medvirker til, at vedligeholde og/eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Ved at støtte borgeren til en struktureret hverdag. Ved at motivere borgeren til at indgå i sociale netværk, sådan at social isolation forebygges. Ved at indsatsen kan medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ved at styrke den enkelte borger så tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes og/eller mindskes. Ved at støtte borgeren til at bevare og/eller opnå størst mulig grad af selvstændighed, til understøttelse af, en for borgeren, god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet Jammerbugt Kommunes aktivitetscentre udbyder eksempelvis følgende aktiviteter: Kreative emner / socialt samvær Kreative aktiviteter, såsom maling, syning, strikke og hækle fremstilling af kort m.m. Madlavning/ bagning. Forskellige former for spil. Hygge med fælles kaffebord, fællessang, små indslag, historier, gåder, banko m.m. Spil, såsom kortspil, terningspil, ludo m.m. Forskellige former for workshops, der vil træde i stedet for de sædvanlige hold, gerne sæsonbestemte. Motion / fysisk aktivitet Fysisk træning ved spil, såsom bob, dart, boccia, bowling, ringspil mm. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 11

12 Gymnastik handicap ingen hindring. Motionshold med en, eller ved behov, to hjælpere. Seniordans. Siddegymnastik. Mulighederne er mange og aktivitetscentrene er åbne for nye ideer og inspiration, som er med til at støtte borgerne til at have et sundt og aktivt liv, gennem brug af borgernes egne ressourcer og færdigheder. Hvor foregår aktiviteten Aktiviteterne foregår så vidt det er muligt i nærområdet. Der er 4 aktivitetscentre i Jammerbugt Kommune nemlig i Biersted, Kaas, Brovst og Fjerritslev. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Biersted og Brovst De fysiske rammer har den begrænsning, at der her ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v. Borgere som henvises hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, når borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person. Særlige forhold ved aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev I Kaas og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan borgere med plejebehov, som skal udføres af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset omfang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Der oprettes heldagstilbud som inkluderer mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. Det er muligt at medbringe egen forplejning, eksempelvis madpakke. En borger kan visiteres til et aktivitetscenter maksimalt 3 gange ugentligt. Det vil i særlige situationer være muligt, at tilbyde et aktivitetstilbud op til 5 gange ugentligt. Det vil dog bero på en konkret vurdering ved modtagelse af henvisning og antallet af samtidige borgere i det enkelte aktivitetscenter. Der kan arrangeres fælles kørsel til aktivitetscentret, såfremt borgeren er visiteret til det. Der vil for de borgere, der ikke kan profitere af at være i et heldagstilbud være mulighed for ½ dagstilbud. Her vil der også være mulighed for kørsel, hvis der visiteres til dette. Aktivitetscentrene holder åbent på alle hverdage, dog undtaget ferieperioder samt på, og perioder omkring, helligdage. Aktivitetscentrene har faste lukkedage; 3 uger i sommerferieperioden, i dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, mellem jul og nytår samt på alle helligdage. Særligt aktivitetstilbud til borgere som har et særligt behov Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev tilbyder 2 gange om ugen bl.a. et målrettet tilbud til borgere med demenssygdom. Hvem kan rette henvendelse Borgeren eller dennes pårørende retter selv henvendelse til Aktivitetscentret. Ydelsens pris Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 12

13 Der opkræves egenbetaling for kaffe, mad, materialer og kørsel i det omfang borgeren er visiteret hertil. Kvalitetsmål At borgeren snarest, dog senest 7 arbejdsdage efter henvendelse kontaktes af aktivitetscentrets personale. At borgeren påbegynder aktivitetstilbud snarest, dog senest 14 dage efter henvendelse om optag i aktivitetstilbuddet. At tilbuddet medvirker til at støtte borgeren til bedst mulig mestring af eget liv samt medvirker til øget livskvalitet for den enkelte borger. At aktivitetscentrene medvirker til udslusning til andre aktiviteter når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. Aktivitetscentrene indgår i dialog med kommunens visitator vedrørende anden form for hjælp og støtte i borgerens hjem, når forudsætningerne for aktivitetscentrenes tilbud ikke længere er til stede. At aktivitetstilbuddene understøtter borgerens behov, og er motiverende at deltage i for den enkelte borger. Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene. Uddannelseskrav Social og sundheds uddannelse, som hovedregel social- og sundhedsassistent niveau eller anden relevant uddannelse. Opfølgning på ydelsen Der følges op på ydelsen, hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig. Dog mindst 1 gang om året. Klage Hvis borgerens anmodning om deltagelse i et aktivitetscenter resulteres i et afslag, kan det påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen Kontakt til aktivitets-centrene Aktivitetscentret i Biersted, Stationsvej 51, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Kaas, Gammelgaardsvej 26, Kaas, 9440 Aabybro Aktivitetscentret i Brovst, Elmevej 1, 9460 Brovst Aktivitetscentret i Fjerritslev, Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev Telefontider Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 13

14 Mandag Torsdag Fredag Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 14

15 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende træning / genoptræning Vedligeholdende træning Et tilbud til borgere med varige funktionsnedsættelser, som har behov for målrettet, tidsbegrænset træning for at forhindre yderligere funktionstab eller forbedring af det hidtidige funktionsniveau. Genoptræning uden sygehusindlæggelse Et tilbud til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser som ikke behandles på sygehus, som har brug for målrettet, tidsbegrænset træning for så vidt muligt at genopnå det hidtidige funktionsniveau. Hvad er formålet med træningen At gøre borgeren i stand til at opretholde eller genvinde en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt og dermed øge livskvaliteten. Træningstilbuddet tager sit udgangspunkt i det, der er meningsfyldt og vigtigt for borgeren. Hvem kan få træningstilbud Borgere, der har en fysisk funktionsnedsættelse på grund af sygdom, som ikke er behandlet på sygehuset. Genoptræningen skal sigte mod at bringe borgeren op på samme funktionsniveau, som før sygdommen. Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov, har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Det er en forudsætning for, at deltage i et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud Borgeren kan selv eller ved hjælp fra familie, venner og bekendte søge om træningstilbud. Egen læge eller andre fagpersoner kan søge på vegne af borgeren. Træningstilbud søges ved henvendelse til Sundhedsafdelingen. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil ud fra en individuel konkret vurdering træffe afgørelse, om borgeren er berettiget til et træningstilbud. Formålet med træningstilbuddet aftales med borgeren, og dette danner grundlag for indholdet i de ydelser, du tilbydes. Træningstilbuddet vil som udgangspunkt være tidsbegrænset. Ved slutningen af træningsforløbet sender terapeuten et slutnotat til visitator som evt. vil revurdere borgerens behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 15

16 Opvarmning. Træning af koordination og balance. Træning af styrke og udholdenhed. Træning af specifikke muskler og led. Træning i forflytning og af gang. Træning af psykosociale relationer. Træning af daglige færdigheder. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgerens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i borgerens hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst. Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling, vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning efter sundhedsloven i forbindelse med genoptræningsplan fra sygehus. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren har ikke mulighed for at vælge andre leverandører. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Kørsel til og fra træningstilbuddet skal borgeren selv betale. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for genoptræning senest 10 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At borgeren har modtaget en kontakt fra en fysio- eller ergoterapeut med henblik på vurdering af behov for vedligeholdende træning senest 20 hverdage fra din henvendelse til Sundhedsafdelingen. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af borgere opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 16

17 Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af borgeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klage Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Det er muligt at kontakte Sundhedsafdelingen skriftligt eller personligt: Sundhedsafdelingen, Sygehusvej 6, 9460 Brovst Telefontider Mandag fredag Leder for udførende terapeuter Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 17

18 3 Kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som før indlæggelse eller bedst mulig funktionsevne. Hvem kan få træningstilbud Borgere kan få genoptræning, hvis der, ved udskrivelse fra sygehus, er et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning. Sygehuset udarbejder en personlig genoptræningsplan. Det er en forudsætning for, at få et træningstilbud, at borgeren ikke modtager et andet offentligt finansieret træningstilbud, som dublerer det kommunale træningstilbud. Hvordan får borgeren et træningstilbud I forbindelse med indlæggelsen vurdere en læge om borgeren har behov for genoptræning efter udskrivelse. Sygehuset sender en genoptræningsplan til Jammerbugt Kommune. Ændrer forudsætningerne for træningstilbuddet sig under forløbet, kan træningstilbuddets omfang ændres eller træningsforløbet kan bringes til ophør. Hvilke aktiviteter kan indgå i træningstilbuddet Inden træningen starter foretager terapeuten relevante undersøgelser og tests. Med udgangspunkt i borgerens mål for træningsindsatsen aftales der delmål sammen med terapeuten. Træning på træningscenter kan bl.a. indeholde: Opvarmning Træning af koordination og balance Træning af styrke og udholdenhed Træning af specifikke muskler og led Træning i forflytning og af gang Træning af psykosociale relationer Træning af daglige færdigheder Instruktion i selvtræningsprogrammer. Træning i eget hjem kan bl.a. indeholde: Træning i almindelig daglig levevis (ADL). Det kan være bad, påklædning, forflytning, rengøring, madlavning, indkøb, trappegang. Funktionstræning i mindre udstrækning. Instruktion i selvtræningsprogrammer. Forløbet afsluttes med relevante tests, der kan vise borgens fremgang i funktionsniveau. Hvor findes kommunens træningscentre Træningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. I begrænset omfang kan træningen foregå i dit hjem. Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, Pandrup. Sundhedshuset, Sygehusvej 6, Brovst Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 18

19 Træningen kan foregå andre steder f.eks. i forbindelse med holdtræning. Hvornår foregår træningen Træningen foregår på hverdage i dagtimer. Træningstilbuddets varighed og hyppighed Træningens varighed og hyppighed beror på en individuel vurdering i forhold til diagnose og forløb. Aktiviteter, som ikke indgår i træningstilbuddet Udelukkende fysioterapeutisk behandling og vederlagsfri fysioterapi. Hvem leverer træningen Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Sundhedsafdelingen, der leverer træningen. Borgeren kan vælge at deltage i genoptræning i en anden kommune. Dette skal aftales med koordinator i Sundhedsafdelingen. Hvad koster træningstilbuddet Træningstilbuddet er gratis. Er der mulighed for kørsel i forbindelse med træningstilbuddet I henhold til Sundhedsloven 172: Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. 140: Hvis borgerens tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler. Hvis borgeren modtager pension efter de sociale love, samt at udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 25 kr. i alt. Hvis afstanden til eller fra genoptræning overstiger 50 km, samt udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til og fra genoptræningen overstiger 60 kr. i alt. Befordringsgodtgørelse kan ydes som refusion af udgifter til busbillet eller statens laveste takst. Kommunens kvalitetsmål for ydelsen At borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter, at Sundhedsafdelingen har modtaget genoptræningsplanen angående genoptræningsforløbets opstart. At leverandøren overholder de aftaler, der er indgået med borgeren. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times afvigelse ellers skal leverandøren give borgeren besked. Aflyser leverandøren en aftale har borgeren ret til en ny tid. At 80 % af brugerne opnår de opstillede mål og/eller en bedret funktionsevne. Hvad er borgerens forpligtigelser At være motiveret for træning. At deltage aktivt i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. At træningen prioriteres mht. til fremmøde. Ved gentagne gange afbud eller udeblivelse fra træningen, vil træningen blive taget op til revurdering. At meddele Jammerbugt Kommune, hvis forhold ændres, så det påvirker tildeling af ydelsen. At der meldes afbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren aflyser træningen ydes der ikke erstatning. Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 19

20 Hvis træningen skal foregå i borgerens hjem og der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil medarbejderen af hensyn til borgerens sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt vil medarbejderen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Hvis en medarbejder beskadiger ting i borgerens hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem borgeren og leverandøren. Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår på et center, i træningslokaler eller i eget hjem. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jammerbugt Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Der kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde mens der ryges. Medarbejderne har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter at ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Klageadgang Afgørelsen kan påklages. Klage over sundhedspersonalets faglige vurderinger og behandling sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon Klage over serviceniveauet herunder ventetider, organisering og omfanget af genoptræningen sendes til: Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Leder for udførende terapeuter. Mobil: Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering 20

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 201

AKTIVITETS- OMRÅDET 201 AKTIVITETS- OMRÅDET 2015 Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet om at komme i et aktivitetscenter Tilbuddet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 201

AKTIVITETS- OMRÅDET 201 2014 AKTIVITETS- OMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker tilbuddet Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013

AKTIVITETS- OMRÅDET 2013 2013 AKTIVITETSOMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

AKTIVITETS- OMRÅDET 2012

AKTIVITETS- OMRÅDET 2012 2012 AKTIVITETSOMRÅDET Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Rammekontraktbilag B Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger

Rammekontraktbilag B Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Rammekontraktbilag B Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2013 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning 2013 Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 11.10.2012 Punkter på åbent møde: 197. Bemærkninger til dagsorden 1 198. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Træning vedligeholdelse af færdigheder Kvalitetstandarden giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere