Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5"

Transkript

1 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N : SU 01 For et rekreativt område ved Nysum Februar 1998

2 Redegørelse: 1. Indledning. 2. Lokalplanområdet. 3. Lokalplanområdets fremtidige forhold. 4. Naboområdet. 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen. Kommuneplanen. By- os landzoneforhold. Spildevandsforhold. Landbrugsforhold. 6. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 7. Lokalplan forslagets midlertidige retsvirkninger. 8. Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag. 8. Underretning a f myndigheder, borgere m.v Lokalplanbestemmelser: 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-j sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Opsyn og vedligeholdelse Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder. 10 Lokalplanens retsvirkninger. 10 Vedtagelsespåtegning. 11

3 1. Indledning. Nørager kommunalbestyrelse har besluttet, at der udarbejdes en lokalplan for området nord for Nysum, så området kan anvendes til rekreative formål. Området er i dag under retablering til jordbrugsformål efter at området har været anvendt til råstofudvinding. Borgerne i Nysum har igennem flere år udtrykt ønske om, at belastningen fra råstofudvindingen mindskes og at der skabes nogle fælles "åndehuller", nærrekreative områder til gavn for byen. De har derfor, igennem Nysum Bylaug kontaktet Aalborg Universitet, Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse, for at opfordre de studerende til, at udarbejde et projekt for et sådant nærrekreativt område. Dette resulterede i et projekt, som denne lokalplan tager udgangspunkt i. Se illustrationsplanen - kortbilag 3. Kommunalbestyrelsen har igennem hele forløbet støttet Nysum Bylaug i deres planer. Dette er bl.a. gjort ved, at et større område er blevet udpeget som skovrejsningsområde, og ved at kommunen køber lokalplanområdet og låner det ud til Nysum Bylaug. 2. Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter et område på ca. 6 ha, og er en del af matr.nr. 3 am Nysum by, Ravnkilde. Området ligger nord for landsbyen Nysum i den nordøstlige ende af Nørager kommune. Området ligger syd for Rold skov området og øst for den karakteristiske Lindenborg ådal. Der er fra områdets sydside en smuk udsigt mod Lindenborg ådal og Rold skov. Arealet har været benyttet til udvinding af råstoffer og er under retablering til jordbrugsformål. De nuværende volde/jorddepoter op mod Nysum vil blive fjernet og udlagt som overjord i den tidligere grusgrav. Ved råstofudvindingen er der opstået en sø i bunden af råstofgraven, som forventes bevaret men indskrænket i forbindelse med retableringen af området. På næste side er der et billede af grusgraven i Nysum, set fra syd. 3. Lokalplanområdets fremtidige forhold. Lokalplanen udlægger området til et rekreativt område. Et område som kan anvendes af borgerne i Nysum og omegn, som et nærrekreativt område med beplantning (træer og buske), legeplads, bålplads, badning, naturstier, m.m., men også som et primitivt overnatningssted for f.eks. cykelcampister.

4

5 Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som et rekreativt område, såsom toilet og bad samt "shelters" ved cykelcampingpladsen. Vejadgang til området sker fra kommunevejen Nørvadvej, hvor den er forlagt i forbindelse med råstofudvindingen. Herfra etableres en markvej til en tidligere markvej fra Nysum til "Nysumlund". Den tidligere markvej, som blev fjernet midlertidigt, så den ikke var til hinder for råstofudvindingen, forlægges i forbindelse med retableringen. Der etableres en parkeringsplads ved stien ned til området og her opstilles en mindre træbygning med toilet og bad. l området etableres endvidere et naturstinet til sikring af tilgængeligheden i området. Stierne etableres således, at de får forbindelse til teltpladsen, legepladsen, søen m.m. og til gode udsigtspunkter i området. På terrasser på den sydlige skrænt kan der indrettes op til 5 teltpladser og 2 "shelters". Der kan endvidere opstilles et multtoilet i bunden af "grusgraven". 4. Naboområdet. Området nord og øst for lokalplanområdet er en del af grusgraven, hvor udvindingen af råstoffer nu er afsluttet, l dag er der en privat asfalt- og betongenbrugsplads øst for Nysumvej. En del af dette område er retableret og det forventes at resten af området snarest vil blive retableret efter råstofudvindingen m.m. Området retableres i første omgang til jordbrugsformål for senere at overgå til skovbrugsformål. Der er således udarbejdet et projekt for rejsning af skov bestående af en blanding af forskellige løvtræer og nåletræer, l området etableres der endvidere et veludbygget stinet, der forbindes med stinettet i lokalplanområdet. 5. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen. l Regionplan 97 for Nordjyllands amt er området udtaget af det regionale råstofområde og overgået til jordbrugsområdet. Lokalplanområdet og naboområdet er endvidere udpeget som skovrejsningsområde, dvs. områder, hvor der ved fordelagtige tilskudsmuligheder forsøges fremmet en offentlig eller privat skovrejsning. Et af hovedmålene i regionplanen er, at udbygge ferie- og fritidsmulighederne for regionens egen befolkning. Anlæg der ikke er af regional betydning fremmes i det omfang, som hensynet til miljø- og naturressourcerne kan tillade.

6 Som lokale anlæg er nævnt primitive lejrpladser, lokale stier og natur og fritidsanlæg til brug for den lokale befolkning. Arealet ligger ifølge regionplankort nr.4, i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det nærmeste vandværk ligger i Ravnkilde. Anvendelse af området til rekreative formål passer fint sammen med, at grundvandet skal beskyttes i området. Veje og stier i området bør derfor anlægges med materialer fra området og ikke med slagger, og der bør ikke anvendes pesticider i plejen af området. Kommuneplanen. Området er ikke medtaget i den nuværende kommuneplan. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 21 til kommuneplan vedtaget i For at kunne retablere grusgraven til det ønskede rekreative naturområde er denne lokalplan nødvendig. By- og landzoneforhold. Lokalplanens område er i dag beliggende i landzone. Lokalplanen overfører ikke området til byzone. Spildevandsforhold. Ved parkeringspladsen ovenfor "grusgraven" etableres en mindre træbygning med toilet og bad. Spildevandet herfra ledes til spildevandsnettet i Nysum og pumpes videre til Haverslev renseanlæg. Der kan endvidere opstilles et multtoilet i selve "grusgraven", når der er indhentet tilladelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. Landbrugsforhold. Lokalplanområdet og naboområdet er i dag ejet af entreprenørfirmaet Novejfa. Efter retablering af området vurderes arealerne ikke at være særlig velegnet som landbrugsjord. En overgang til rekreativt område vil have meget større værdi for borgerne i Nysum.

7 6. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Uanset bestemmelserne i lokalplanen, må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlig anvendelse, før der er opnået tilladelse eller dispensation hertil fra: 1. Nordjyllands amt om godkendelse af ændringer i kommuneplanen, jfr. Tillæg nr. 21 til kommuneplanen. 2. Jordbrugskommmisionen, idet lokalplanområdet er undergivet landbrugspligt. 7. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige plans indhold. Der er efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 17 februar 1998 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 17 februar Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag. l overensstemmelse med planlovens 24 har kommunalbestyrelsen fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Indsigelser eller ændringsforslag skal være Nørager kommune, teknisk forvaltning i hænde senest den 29 april Underretning af myndigheder, borgere m.v. l henhold til planloven sendes lokalplanforslaget til følgende: Nordjyllands amt Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Stukturdirektoratet/Jordbrugskommissionen

8 Friluftsrådet Nysum Bylaug Ejere, lejere og brugere omfattet af forslaget samt naboejendomme

9 Lokalplan nr. 3.5 for et område til rekreative formål nord for Nysum, Nørager kommune. l henhold til planloven (lov nr.746 af 16. August 1994 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder. 1. Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: at der kan etableres et rekreativt naturområde at der kan etableres mindre lokale fritidsanlæg som legeplads, bålplads og lignende, at der kan etableres en mindre teltplads 2. Lokalplanens område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter en del af matr. nr. 3 am Nysum By, Ravnkilde. 2.2 Med kommunalbestyrelsen offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres lokalplanområdet ikke til byzone, men forbliver i landzone. 3. Områdets anvendelse. 3.1 Området må anvendes som et rekreativt naturområde med beplantning, naturstier, badning og lignende og der må etableres mindre fritidsanlæg som legeplads, bålplads og lignende samt etableres en mindre teltplads med op til 5 teltpladser og 2 "shelters". 4. Udstykning. 4.1 Lokalplanområdet udstykkes som et område. 4.2 Der må ikke foretages en yderligere udstykning. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold. 8

10 5.1 Der etableres vejadgang til området fra eksisterende kommunevej, Nørvadvej som vist på kortbilag Der udlægges areal til ny markvej fra Nørvadvej til den eksisterende markvej, med en beliggenhed som vist på kortbilag Der kan etableres naturstier i lokalplanområdet i princippet som vist på kortbilag Der kan etableres et mindre antal parkeringspladser til brug for besøgende i området, placeret som vist på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering. 6.1 Der kan opføres mindre bebyggelser som bygninger til toilet/bad og multtoilet og som "shelters", placeret indenfor de viste byggefelter på kortbilag Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 3 meter over terræn eller godkendt niveauplan. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden. 7.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer eller farver, som efter kommunalbestyrelsen skøn virker skæmmende. 7.2 Ydervægge på bygningerne skal udføres af træ. 8. Ubebyggede arealer. 8.1 De på kortbilag 3 med bølget signatur viste arealer udlægges som beplantede områder med egnskarakteristiske træer og buske. 8.2 De på kortbilag 3 med priksignatur viste arealer udlægges som græsarealer. 8.3 Det på kortbilag 3 med lodret skravering viste areal efterreguleres, således at skråningerne fremover får en hældning, der ikke er stejlere end 1:2.Top og bund af skrænter udglattes. 8.4 Den eksisterende søs udstrækning og bunddybde efterreguleres i princippet som vist på kortbilag Der kan indrettes en legeplads, strand m.m. som vist på kortbilag 2 og 3.

11 8.6 Der kan indrettes en teltplads som vist på kortbilag Området skal holdes i orden og ryddelig stand. 9. Landzonetilladelse. 9.1 Ved udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, erstatter lokalplanen i medfør af planlovens 36, stk. 1,nr.5 de nødvendige tilladelser efter planlovens 35, stk Opsyn og vedligeholdelse Nysum Bylaug skal stå for etablering af beplantninger og anlæg m.m. i lokalplanområdet samt for opsynet og vedligeholdelsen. 11. Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Etablering af det rekreative naturområde kræver uanset foranstående bestemmelser jordbrugskommissionens tilladelse i medfør af landbrugsloven. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. 10

12 Vedtagelsespåtegning. Foranstående er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 3.5, den 17 februar Nørager kommunalbestyrelse Børge Kjær Rasmussen / Søren Møller viqebprdîffeste? kommunaldirektør Foranstående er vedtaget som endelig lokalplan på kommunalbestyrelsens møde den...^1. Nørager Kommunalbestyrelse 5 oul Larsen / ^K Søren Møller borgmester " kommunaldirektør Retsvirkningen af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens offentlige bekendtgørelse den juni Nørager, den Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr. nr, 3 am Nysum by, Ravnkilde. Poul Larsen borgmester ^^^ Søren Møller s kommunaldirektør 11

13 Mål 1:4000 Kortbilag 1. Lokalplangrænse Matrikulære forhold Nørager kommune lokalplan nr. 3.5 februar 1998

14 Lokalplangrænse Vejadgang : == Markvej - Natursti ;X; Byggefelt T Toilet/bad bygning S "Shelters" L Legeplads P Parkering Kortbilag 2. Arealanvendelsesplan Nørager kommune lokalplan nr. 3.5 februar 1998

15 Det rekreative område nord for Nysum. SIGNATURFORKLARING Budskads Område m. hældning 1:2 Sandareal * Målestok: ca. 1:1500 U: Udkigspunkt S: Badestrand T: Terrasse Græsareal Sø Hæk, ca. 70 cm. høj kortbilag 3. Illustrationsplan Udarbejdet af studerende ved Aalborg universitet. Nørager kommune lokalplan nr. 3.5 februar 1998

16 *** * *** Side: 12 * * * * * *** * * * Retten i Hobro Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen D 439 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 11 A m.fl., Nysum By, Ravnkilde Ejendomsejer: Novejfa A/S m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som begæret. Kort forevist hvoraf genpart er henlagt på akt. Retten i Hobro den Grethe Therkelsen

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere