Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal Kristian Jensen /Karsten Juncher

2 1. Indledning Denne kvartalsrapport dækker 2. kvartal 2007 og er en opfølgning på kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007, jf. SAU alm. del - bilag 140 ( ). Rapporten er bygget op på samme måde som rapporten for 1. kvartal Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal Herudover beskrives nogle af de initiativer, som i årene fremover skal bidrage til udviklingen af SKAT i overensstemmelse med tankerne bag fusionen af de statslige og kommunale skattemyndigheder. Af de væsentligste kundevendte resultater i 2. kvartal 2007 kan nævnes: Udsendelse af selvangivelser og årsopgørelser er forløbet planmæssigt. Antallet af brugere af den udvidede selvangivelse, der anvender Tast- Selv, er vokset fra godt sidste år til godt i år. Fokus på telefonbetjening for at begrænse ventetiden og sikre at flest mulige får svar fra den første medarbejder, de taler med. Der kan måles klare forbedringer i sagsbehandlingstiderne. Måltallene er dog endnu ikke opfyldt, men den positive udvikling forventes at fortsætte bl.a. på grund af tiltag til forbedring af de administrative arbejdsgange. I 2. kvartal 2007 er der for alvor kommet gang i indsatsarbejdet med forskellige landsdækkende og lokale obligatoriske og frivillige projekter i indsatsplan Mange af projekterne har i dette kvartal omfattet vejledning i forhold til borgere og virksomheder. Restancerne vedrørende skatter og afgifter er faldet, mens øvrige restancer er steget, især som følge af overførsler af restancer fra politiet. Der er udarbejdet en inddrivelsesplan for 2. halvår 2007, og med udgangspunkt heri er nye initiativer igangsat. De kundevendte resultater er uddybet nedenfor. Af mere generelle forhold i 2. kvartal 2007 kan der være grund til at nævne resultatet af rekrutteringskampagnen, Skatterådets årsberetning og SKATs årsrapport Rekruttering Som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 iværksatte SKAT i marts måned en rekrutteringskampagne. SKAT modtog et meget stort antal ansøgninger,

3 og der er ultimo august ansat ca. 325 nye medarbejdere. I afsnit 3.2 er der nærmere redegjort for resultatet af rekrutteringskampagnen. Skatterådets årsberetning I maj måned præsenterede Skatterådet sin første årsberetning dækkende perioden fra 1. november 2005 til 31. december Årsberetningen er en præsentation af Skatterådet, som blev etableret samtidig med SKAT, den 1. november Beretningen beskriver nogle af rådets konkrete udfordringer og rådets arbejdsopgaver det forgange år. Desuden indeholder den forskellig statistik om Skatterådets sager og sagsbehandlingstiden for bindende svar. Årsberetningen er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU alm. del - bilag 144 ( ) og findes tillige i en elektronisk udgave på www. skat.dk. SKATs årsrapport 2006 SKATs årsrapport forelå i maj måned. Den vedrører det første hele år for den fusionerede skatteforvaltning. Årsrapporten er en status på året, der er gået og beskriver årets resultater både i forhold til målene på finansloven, resultatkontrakten mellem SKAT og Skatteministeriet og det økonomiske resultat. Rapporten er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU alm. del bilag 138 ( ) og findes tillige i en elektronisk udgave på 2. Kontakten med borgere og virksomheder 2.1. Antal sager og sagsbehandlingstider En stor del af SKATs produktion består i at sagsbehandle konkrete henvendelser fra borgere og virksomheder. SKAT har i de første 7 måneder af 2007 behandlet godt med administrative afgørelser. Målet er, at 90 pct. af disse afgørelser skal være ekspederet inden for 3 måneder fra modtagelsen. Denne frist blev i de første 7 måneder af 2007 overholdt for knap af de administrative afgørelser, hvilket svarer til, at 86 pct. af sagerne er besvaret inden for de første 3 måneder. Bindende svar Inden for sagsgruppen bindende svar er der i første halvår 2007 indkommet anmodninger om bindende svar og ekspederet anmodninger. De afsluttede anmodninger om bindende svar fordeler sig med 282 afsluttede sager for Skatterådet og anmodninger, som blev besvaret af skattecentrene. Ultimo juni 2007 var der godt 550 uekspederede anmodninger om bindende svar. Den samlede sagsbehandlingstid for både skattecentre og Skatterådet viser, at 81 pct. af anmodningerne besvares inden for 3 måneder. Fordelingen er, at skatte-

4 centrene har besvaret 84 pct. af anmodningerne indenfor 3 måneder, mens Skatterådet har besvaret 56 pct. af sagerne indenfor 3 måneder. SKAT har som særlig målsætning, at ukomplicerede, fuldt oplyste anmodninger om bindende svar skal være besvaret inden for 30 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Blandt andet for at kunne opfylde sidstnævnte målsætning har SKAT i februar 2007 iværksat et projekt til optimering af sagsgangen for skattecentrenes behandling af anmodninger om bindende svar (Projekt Bindende svar sagspool). Der er etableret elektroniske sagspools for ikke-principielle bindende svar. Anmodningerne om bindende svar visiteres i en række faglige emner og i kompleksitetsgrader. Fase 1 af projektet, hvor hver anmodning registreres efter sagens kompleksitet, er sat i drift pr. 1. juli I perioden 1. juli til 20. august 2007 har SKAT afsluttet 102 sager, der var visiteret som ukomplicerede, fuldt oplyste sager. De 102 sager udgør godt 53 pct. af det samlede antal bindende svar afsluttet i perioden. Af de 102 sager blev ca. 98 pct. afsluttet inden for 30 dage, og sagsbehandlingstiden var i gennemsnit 11 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Disse tal er baseret på landsdækkende manuelle optællinger. For at opnå et mere retvisende billede af hvor mange sager, der afsluttes inden for 30 dage, er det dog nødvendigt, at registreringen af sagernes kompleksitet og oplysningsgrad finder sted i en noget længere periode end den nævnte, ligesom sagsbehandlingstiden for disse sager må forventes at variere ved senere udsøgninger. De følgende faser i projektet er lancering af ny forbedret internetportal og automatisk sagsoprettelse i SKATs sagsbehandlingssystem. Dette vil blive gennemført løbende i 2007 og begyndelsen af Der er herudover som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal blevet gennemført en særlig indsats med hensyn til ekspeditionen af anmodninger om bindende svar. For at afvikle puklen af sager om bindende svar er der således taget forskellige initiativer, der bl.a. omfatter yderligere ressourceallokering til besvarelse af anmodningerne. Ultimo juni 2007 var sagspuklen på 110 anmodninger mod 450 ultimo marts Sagspuklen er det antal sager, som ligger ud over det antal, som forventes under de givne og nuværende omstændigheder at kunne behandles løbende. Disse sager fordeler sig på 90 principielle sager til behandling i Skatterådet og 20 sager til behandling i SKAT. Det betyder, at sagspuklen stort set er afviklet i skattecentrene Ankenævn

5 På ankenævnsområdet (skatte-, vurderings- og motorankenævn) har produktionen været som anført nedenfor: Skatteankenævn Den 1. april 2007 var der en beholdning af sager i skatteankenævnene på ca Beholdningsstørrelsen har i løbet af 2. kvartal 2007 været faldende. Den 30. juni 2007 var beholdningen ca sager. Tilgangen af nye sager i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været på 921. Tilgangen af sager i samme kvartal 2006 var Dermed fortsætter faldet i tilgangen af nye sager. Skatteankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet sager 1. Vurderingsankenævn Den 1. april 2007 var der en beholdning af sager i vurderingsankenævnene på 636. Beholdningen pr. 30. juni 2007 er sager. Tilgangen i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været 844 sager. Hovedparten af sagerne tilgår normalt vurderingsankenævnene i månederne april til oktober, idet fristen for indlevering af klage over ejendomsvurderinger falder i denne periode. Det er derfor forventeligt, at tilgangen af sager i april kvartal er høj. Vurderingsankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet 416 sager. Sager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi Udover de sager, som er medtaget i ovennævnte opgørelser, har vurderingsankenævnene modtaget et stort antal genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi. Sagsbehandlingen er påbegyndt i efteråret 2006, og det forventes, at en del af sagerne bliver ekspederet i Det må forventes, at der også fremover kommer en del klagesager på området. Motorankenævn Pr. 1. april 2007 var der en beholdning af sager på 810. Beholdningen pr. 30. juni 2007 var på 790 sager. Tilgangen i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været 280 sager. Motorankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet 300 sager. 1 Tallet er det antal sager, som er afgjort i nævnene eller tilbagekaldt. Dette tal afviger fra afgangen i beholdningsopgørelsen. Det skyldes, at i beholdningsopgørelsen er sager afgangsført allerede, når der er udarbejdet sagsfremstilling i sekretariatet, og sagen er klar til forelæggelse for skatteankenævnet. Der opstår således en forskydning.

6 2.3. Betjening via internet, telefon, m.v. Telefonbetjening Som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 har SKAT som mål for telefonisk betjening at besvare 80 pct. af borgernes og virksomhedernes opkald inden for tre minutter. For opkald fra rådgivere er målet, at 80 pct. af alle opkald besvares inden for et minut. Målene er udtryk for årsgennemsnit, dvs. at der er indregnet ekstra tid i forbindelse med spidsbelastninger og kortere tid på andre tidspunkter af året. SKAT modtog og behandlede i 2. kvartal 2007 ca generelle henvendelser fra borgere og virksomheder. Figur 1 viser antallet af opkald i forhold til ventetiden opgjort på ugebasis. Antallet af henvendelser i 2. kvartal er godt 6 pct. lavere end i årets første kvartal. Figur 1 Antal kald pr. uge Behandlede henvendelser i Kundecentret 2. kvt Uge 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Minutter (ventetid) Antal kald - alle sluser Ventetid - alle sluser

7

8 Figur 2 viser ventetiden for de forskellige grupper af skatteydere og rådgivere opgjort på ugebasis. Figur 2 Ventetider i SKATs Kundecenter 2. kvt Ventetid (minutter) Uge Borger Virksomhed Rådgiver Omstilling SKAT har tidligere modtaget kritik for manglende information om ventetiden ved kontakt til SKAT. Derfor har SKAT gennemført en ny metode til oplysning om ventetid på telefonerne. Således oplyses borgere, virksomheder og rådgivere nu om, at den forventede ventetid er kort eller lang, hvis ventetiden beregnes til at være henholdsvis under 3 minutter eller over 3 minutter. Efter gennemførelsen af denne løsning opleves der en bedre forventningsafstemning mellem borgere, virksomheder, rådgivere og SKAT, og antallet af klager er faldet. Ventetiden ved telefonerne har i 2007 været på 5-6 minutter i gennemsnit til den første medarbejder, man møder. Dette er længere tid end i Andelen af borgere, virksomheder og rådgivere, der får svar af den første medarbejder, de taler

9 med i SKAT, er til gengæld steget markant, så de pågældende ikke skal stilles videre og møde ny ventetid. Det afgørende for SKAT her og nu er at begrænse ventetiden for den enkelte borger, rådgiver og virksomhed mest muligt og sikre, at flest mulige får svar fra den første medarbejder, de møder (straksafklaring). Begrænsningen af de lange ventetider sker ved øget overvågningsindsats og bedre ledelsesmæssige værktøjer. En højere grad af straksafklaring forfølges via målrettet kompetenceudvikling i form af nabotræning m.v. Det er også blevet indskærpet, at skatteyderne skal have tilbud om, at der bliver ringet tilbage i de tilfælde, hvor de er blevet stillet videre én gang. SKATs mål ved etableringen af Kundecentret var, at afklaringen ved første medarbejder er 70 pct., og at den næste medarbejder, der stilles videre til, kan klare 2 ud af 3 opkald af de sidste 30 pct. Sammenlignet med andre call centre med høj kompleksitet i henvendelserne er det en relativt høj afklaring hos den første medarbejder, borgeren, virksomheden eller rådgiveren taler med. En sag, som i det forløbne kvartal har givet anledning til omtale, er en artikel i Penge & Privatøkonomi med overskriften SKAT giver pinligt ringe rådgivning. Penge & Privatøkonomi har ved at stille 4 konkrete spørgsmål undersøgt, om man kan stole på SKAT. Artiklen gav anledning til et spørgsmål fra Skatteudvalget, Alm. del spørgsmål 254 ( ). Skatteministerens svar på spørgsmålet kan kort opsummeres sådan, at hvis en medarbejder ved Kundecentret er i tvivl om svaret på et spørgsmål eller henvendelse, skal spørgsmålet viderestilles til skattecentrene. Som reaktion på kritik af SKATs svartider på s, blev der i begyndelsen af 2. kvartal ændret i den automatiske kvittering. Skatteyderen modtog således denne besked fra SKAT, når de sendte en mail, fax eller brugte webformularen: Vi forsøger at svare på din mail i løbet af 5 arbejdsdage, men p.g.a. af ekstraordinært stort pres på telefoner og mail som følge af udsendelse af selvangivelser og årsopgørelser kan der gå længere tid. På forhånd tak for forståelsen. Borgere, virksomheder og rådgivere modtog dette svar indtil udgangen af juli måned, men fra og med august forventes svartiderne igen at kunne imødekommes tilfredsstillende. Derfor informeres skatteyderne nu igen om den almindelige frist om, at der svares inden for 5 hverdage.

10 I 2. kvartal modtog SKAT næsten henvendelser via , fax og web. Dette er ca. 30 pct. flere end i 1. kvartal. Af de afsluttede henvendelser er ca. 56 pct. besvaret indenfor 5 arbejdsdage. Dette tal dækker over store udsving, således blev 43 pct. besvaret indenfor 5 dage i april måned, mens tallet var steget til 66 pct. ved udgangen af juni måned. Målet er, at 80 pct. besvares indenfor 5 arbejdsdage. Kort efter etableringen af Kundecentret i april 2006 blev det klart, at SKAT stod overfor en stor pukkel af ubesvarede s i forbindelse med udsendelsen af selvangivelse og årsopgørelser. Erfaringerne fra sidste år er anvendt til at imødegå en tilsvarende situation, og Kundecentret har i 2. kvartal sendt udvalgte e- mails til besvarelse i skattecentrene. Denne hjælp afsluttedes efter den 1. uge af juli måned. Medio juli måned er mailbeholdningen af ikke afsluttede mails på ca og dermed tæt på en daglig normalbeholdning på ca Selvangivelser og årsopgørelser for 2006 SKAT lægger stor vægt på at etablere elektroniske løsninger som f.eks. TastSelv for at gøre det lettere for borgere og virksomheder og samtidig gøre det muligt for SKAT at opnå de effektiviseringskrav, som SKAT skal leve op til. For at fremme brugen af TastSelv blev der i juni 2007 gennemført en større markedsføringsindsats vedrørende den udvidede selvangivelse. Ved avisannoncer, bannerreklamer, radiospots og direkte mails til virksomheder blev der opfordret til at anvende TastSelv, ligesom der bl.a. blev gjort opmærksom på indberetningsfristen og funktionalitetsforbedringer af TastSelv-systemet, der gør det mere attraktivt at bruge systemet. Ikke mindst skal selvstændige ikke længere indsende regnskab med selvangivelsen. Effekten har været ganske betydelig. I forbindelse med indberetninger af den udvidede selvangivelse er der tale om næsten en tredobling i antallet af TastSelvindberetninger i forhold til sidste år. SKAT har for selvangivelsesåret 2006 i alt udsendt den udvidede selvangivelse til ca personer. Heraf har godt personer gjort brug af TastSelv, hvilket svarer til 36 pct. Sidste år benyttede godt modtagere af den udvidede selvangivelse TastSelv. Stigningen i brugen af TastSelv er ensbetydende med et tilsvarende fald i antal selvangivelser, der skal efterbehandles manuelt. Opgaven med behandlingen af de udvidede selvangivelser har høj prioritet og ledelsesmæssig fokus i SKAT, og langt hovedparten af de udvidede selvangivelser var indberettet pr. 1. august Opgaven forventes derfor i år at forløbe planmæssigt og uden væsentlige forsinkelser.

11 Også i forbindelse med indberetningerne af almindelige selvangivelser er der sket en forøgelse af anvendelsen af TastSelv. TastSelv-andelen for selvangivelsesåret 2006 har således været på ca. 76 pct., idet ca ud af ca. 1,2 mio. selvangivelser er afleveret digitalt. For selvangivelsesåret 2005 var den tilsvarende andel knap 72 pct. I alt har ca skatteydere (almindelig og udvidede selvangivelse) selvangivet vis TastSelv. Som nævnt i kvartalsredegørelsen for 1. kvartal 2007 er der som noget nyt indført Intelligent TastSelv. Intelligent TastSelv har til formål at advisere borgeren, hvis der selvangives i modstrid med de oplysninger, SKAT har modtaget fra arbejdsgivere, banker m.fl. Hvis der via TastSelv bliver selvangivet i modstrid med SKATs oplysninger, vil borgeren blive præsenteret for en servicemeddelelse. Borgeren har så muligheden for at selvangive i henhold til SKATs oplysninger, eller borgeren kan fastholde egne oplysninger og bliver så tilbudt muligheden for at angive en kommentar til SKAT om differenceforholdet. Ved en foreløbig statusoptælling pr. 2. juli 2007 var i alt ca personer blevet adviseret af Intelligent TastSelv. Heraf har 28 pct. svarende til ca skatteydere fået en servicetekst om differencer. Det svarer til ca. 18 pct. af alle dem, der har selvangivet via Tast- Selv. Af de ca , der er blevet præsenteret for serviceteksten, har ca frafaldet ændringen altså lignet sig selv. Af de ca , der har fastholdt deres egne oplysninger, har ca argumenteret herfor ved at benytte kommentarfeltet. Intelligent TastSelv har altså afværget eller kvalificeret mere end ca differencer. Ved indførelsen af Intelligent TastSelv blev det skønnet, at der ville være ca forhold, der enten ikke opstod eller blev ledsaget af en kommentar fra borgeren. Debuten for Intelligent Tastselv anses derfor at have været succesfuld.

12 2.5. Vejledning og kontrol Indsats Risikobaseret indsatsmodel Til brug for bl.a. indsatsplan 2008 har SKAT udviklet en indsatsmodel. I denne model sker der en behandling og vurdering af risici ud fra den påvirkning, de har på adfærd og holdning og dermed på skattegabet. I indsatsmodellen udsøges risici mod skattegabets størrelse. Risiko defineres som: "En risiko er adfærd eller holdninger, som påvirker eller kan påvirke skattegabet negativt." Med anvendelsen af den risikobaserede indsatsmodel søges risici systematisk identificeret, dokumenteret, vurderet og prioriteret. Anvendelsen af modellen vil således give en liste af prioriterede risikoområder, der indgår som input i udvælgelsen af en række indsatsområder, der foretages som led i indsatsplanlægningen for Som tidligere nævnt er der som led i indsatsplanen for 2007 iværksat en række projekter, hvoraf der nedenfor redegøres for udvalgte. Projekt udenlandske ejendomme I redegørelsen for 1. kvartal 2007 var baggrunden for og planen med hensyn til projektet omtalt. Som det fremgik, var der ca ejere, der for indkomståret 2005 havde selvangivet ejerforholdet. Med udgangen af juli 2007 havde SKAT registreret ejere af udenlandsk fast ejendom. Der har således været et markant resultat af projektet. Projektet fortsætter i efteråret 2007 med en målrettet indsats overfor øvrige borgere, som ifølge SKATs oplysninger kan tænkes at have en fast ejendom i udlandet. Projektet omfatter også en undersøgelse af, hvorledes købet er finansieret om der f.eks. er tale om udeholdte indtægter. Aktieprojektet Et stigende antal danskere har investeret i aktier. Erfaringer viser, at der er en del fejl i de skattemæssige angivelser og opgørelser på området. Folketinget vedtog i 2005 en ny aktieavancebeskatningslov, som finder anvendelse fra 1. januar Den nye lovgivning indeholder dels nye regler om be-

13 skatning af aktieavancer mv., dels komplicerede overgangsregler. Reglerne har bl.a. betydning for mange lønmodtagere, pensionister mv., som ejer større eller mindre beholdninger af aktier og investeringsforeningsbeviser, såvel i 2006 som fremover. SKAT ønsker med indsatsen at informere om den nye lovgivning på en sådan måde, at almindelige lønmodtagere og pensionister kan selvangive korrekt i relation til aktier og investeringsforeningsbeviser mv. Da der vil blive tale om en særlig informationsindsats både i 2007 og 2008, har SKAT en forventning om, at en stikprøv i 2008 vil vise, at der ikke vil være fejl af større omfang i selvangivelserne for Aktieprojektet omfatter både forebyggende og opklarende aktiviteter. Der er givet vejledning i selvangivelsen og på hjemmesiden, udarbejdet pjece og gennemført en informationskampagne i løbet af foråret. Der er udsendt spørgeskemaer til borgere, der skal vise, om informationen er nået frem og kan forstås. Ca har svaret skriftligt, og hertil kommer svar på nettet. Lige nu er de enkelte skattecentre i gang med at gennemgå selvangivelser. Borgerne er i alle tilfælde valgt ud, fordi der er sket salg af værdipapirer, men uafhængigt af beløbsstørrelse. Avancer skal ikke selvangives i alle tilfælde. SKAT har kigget på nogle af svarene på spørgeskemaet, og her er der klare tendenser. Borgerne navnlig de yngre - er ikke klar over, at de selv skal selvangive. De tror, at SKAT klarer det. De ældre ved ofte godt, at der skal selvangives men har svært ved at overskue de ny regler og overgangsregler. SKAT har til hensigt at rette konstaterede fejl og at indlede ansvarssager i grove sager om overtrædelse af lovgivningen. SKAT vil endvidere i 2008 på ny vejlede almindelige lønmodtagere og pensionister om reglerne i forbindelse med selvangivelse/årsopgørelsen for 2007 og som nævnt foretage en stikprøve. SKAT vil på ny rette konstaterede fejl, men vil nu indlede ansvarssager i alle sager om overtrædelse af lovgivningen, som giver anledning hertil. Lokale tiltag

14 Blandt de lokale tiltag skal et enkelt projekt nævnes, fordi det på udmærket vis illustrerer hele ideen med indsatsstrategien. Konkret har dialog om selvangivelser medført et markant fald i antallet af taksationer. Mange personligt drevne virksomheder undlader at selvangive og bliver derfor takseret. Med det formål i fremtiden at kunne spare ressourcer på de opgaver, der er forbundet med taksationer, foreløbige fastsættelser på afgiftsområdet og tilsigelse af personkredsen til udpantning, har Skattecenter Holbæk gjort en særlig indsats overfor denne personkreds. Skattecentret har gennemført et lokalt projekt, hvor udgangspunktet var alle personligt drevne virksomheder, hjemmehørende under skattecentret, der ikke havde styr på selvangivelsen i årene og derfor var takserede. Skattecenter Holbæk fik kontakt med 93 procent af de takserede virksomheder og fik en aftale med dem alle. Aftalerne har ført til afleverede selvangivelser eller aftaler med revisor om at lave regnskaber og selvangivelser. Den metode, som blev anvendt, var enkel. Først skrev skattecentret til de takserede virksomheder og besøgte dernæst dem, som ikke reagerede på brevet. Typisk ved eftermiddags- eller aftenbesøg. Det har vist sig effektivt, at to medarbejdere fra SKAT deltog i besøgene, én fra Indsats og én fra Inddrivelse. Hermed kunne virksomheden klare alle udeståender med SKAT på én gang. Desuden fik virksomhederne hjælp med at få selvangivelse og momsangivelser på plads. Virksomhederne var som regel glade for SKATs besøg. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at få de takserede virksomheder i tale. Mange af dem har brug for hjælp. Når SKATs medarbejdere møder virksomhedens indehaver personligt og yder den fornødne hjælp, så er viljen til at få selvangivelserne på plads stor. Fair play Kontrolindsatsen i Fair play-regi er primært et myndighedssamarbejde med deltagelse af SKAT, Fødevareregionerne, Arbejdsdirektoratet, Miljøstyrelsen, kommunerne, politiet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Udlændingeservice. Myndighederne gennemfører løbende lokale og landsdækkende kontrolaktioner målrettet mod de mest risikofyldte brancher og med fokus på anvendelsen af de nye værktøjer, som Folketinget har vedtaget i 2005 og 2006, f.eks. pålæg om at føre logbog, næringsbasen, hjemmel til kontrol af byggepladser, udvidede befø-

15 jelser på pantområdet etc. Den seneste landsdækkende kontrolaktion blev gennemført i juni 2007 mod 575 virksomheder inden for restauranter, kiosker, bagere, beværtninger mv. Udover selve kontrolindsatsen intensiveres myndighedssamarbejdet også på andre områder. F.eks. indgik SKAT i maj 2007 aftale med Integrationsministeriet om adgang til UdlændigeInformationsSystemet, som indeholder informationer om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser. Oplysningerne kan bl.a. anvendes i forbindelse med kontrolaktioner, hvor der foretages kontrol af udenlandske arbejdstagere. SKAT arbejder løbende med at forbedre forskellige administrative arbejdsgange Restancer SKATs mål på finansloven for 2007 omfatter henholdsvis et måltal for restancer på skatter og afgifter og et måltal for øvrige restancer. Det første måltal, der er på 9,5 mia. kr. ved årets udgang, omfatter restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter m.v., restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag samt restancer vedrørende vægtafgift. Det andet måltal, der er på 12,5 mia. kr. ved årets udgang, omfatter bl.a. underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån samt sagsomkostninger. I forhold til måltallet for restancer vedrørende skatter og afgifter er udviklingen i første og andet kvartal af 2007 vist i nedenstående figur 1. Som det fremgår af den stiplede linie på figuren, er det målet gradvis hen over året at nedbringe restancerne til 9,5 mia. kr.

16 Figur 1 Skatter og afgifter på landsniveau Mio. kr jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 07 Personskat og AM-bidrag Vægtafgift A-skat, moms, afgifter mv. Måltal Ultimo 1. kvartal 2007 udgjorde de samlede skatte- og afgiftsrestancer ca. 10,6 mia. kr. I løbet af 2. kvartal 2007 er restancerne faldet med ca. 850 mio. kr., således at de ligger ca. 268 mio. kr. under det interne måltal, som den stiplede linie i figuren viser. Faldet på de ca. 850 mio. kr. er fordelt med ca. 450 mio. kr. på restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter og ca. 400 mio. kr. vedrørende personskat og AMbidrag. Det bemærkes, at restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter i inddrivelsesplanen for 2007, der er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU bilag 135 alm. del (2006/07), er udmeldt som et fokusområde. Det skyldes, at udviklingen på dette område i 2006 ikke var helt tilfredsstillende. Det øgede fokus synes at have givet resultater. I forhold til måltallet for øvrige restancer i første kvartal af 2007 er udviklingen vist i nedenstående figur 2.

17 Figur 2 Restancer - øvrige Mio. kr jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 07 Øvrige statslige krav (ekskl. Politiets krav). Gebyr, retsafgift og andet Kommunale krav Politiets krav Måltal Ultimo 1. kvartal 2007 udgjorde øvrige restancer ca. 12,8 mia. kroner. I løbet af 2. kvartal 2007 er restancerne steget med ca. 370 mio. kr. Stigningen er fordelt således: Overførte krav fra politiet er steget med ca. 150 mio. kr. Stigningen uddybes nedenfor i afsnittet: overførte restancer fra politiet. Overførte kommunale krav er steget med ca. 120 mio. kr., hvilket næsten udelukkende skyldes en stigning i restancerne vedrørende underholdsbidrag, der udgør en stor del af de overførte kommunale krav. SKAT vil nu øge fokus på mulighederne for inddrivelse af underholdningsbidrag, jf. nedenfor under omtalen af inddrivelsesplanen for 2. halvår af Som omtalt i den seneste statusrapport har skatteministeren med henblik på at belyse udviklingen i restancerne i kommunerne i efteråret 2006 bedt Kommunernes Landsforening om at medvirke til at få gennemført en undersøgelse af restancesituationen i kommunerne. Ved færdiggørelsen af denne statusrapport er resultatet fortsat ikke offentliggjort.

18 Overførte øvrige statslige krav, ekskl. krav fra politiet, er steget med ca. 100 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes en stigning i SU-lån og statsgaranterede studielån. Årsagen til stigningen skyldes, at tilbagebetalingspligten på ikke misligholdte SU-lån indtræder henholdsvis 1. januar og 1. august. Hvis låntager ikke er i stand til at betale, gennemføres sædvanlig rykker og opsigelsesprocedure, hvorefter fordringen overføres til SKAT. Der vil derfor være forholdsmæssigt flere misligholdte fordringer ultimo maj og ultimo december, hvilket også fremgår af restanceopgørelserne fra maj og december år Overførte restancer fra politiet Ved SKATs overtagelse af restanceinddrivelsen fra politiet forventede man ultimo 2005 at overtage en restancemasse på ca. 1,3 mia. kr. Beløbet var fremkommet på baggrund af en fremskrivning af politiets restancemasse, der i 2002 var opgjort til ca. 1,2 mia. kr. På grund af systemmæssige forhold påbegyndtes overførslen af restancer først i juni Man forventede dengang, at overførslen ville tage nogle måneder. Det har efterfølgende vist sig, at den samlede restancemasse er væsentlig større, idet den ved udgangen af maj 2007 udgjorde ca. 2,8 mia. kr. Samtidig er overførslen af gamle restancer endnu ikke afsluttet. SKAT har pt. overtaget i alt ca fordringer fra politiet, heraf ca fra 2005 eller tidligere år. Forventningen var her, at der ville komme fordringer på årsbasis, og dette har i forhold til fordringer fra det seneste år vist sig at holde nogenlunde stik, idet SKAT pt. har overtaget ca fordringer idømt/vedtaget i Inddrivelsesplanen for 2. halvår Inddrivelsesplanen for 2. halvår 2007, der oversendes til Skatteudvalget samtidig med denne rapport, er en videreførelse af den kurs, der blev udstukket i inddrivelsesplanen for 1. halvår - nemlig at der anlægges en offensiv og konsekvent inddrivelsesprofil for SKAT som ny inddrivelsesmyndighed. Dette er der redegjort for i SAU-bilag 135 alm. del (2006/07). Området vedrørende virksomhedsrestancer vil fortsat være et særligt fokusområde i 2007, hvor den løbende restanceudvikling vil blive fulgt tæt. I inddrivelsesplanen for andet halvår er der alene medtaget et nyt projekt, nemlig vedrørende restancer for underholdsbidrag. Baggrunden for projektet er den ovenfor omtalte stigning i disse restancer, der formentlig primært kan henføres til en stigning i de forskudsvist udlagte bidrag. Stigningen skal formentlig ses i

19 sammenhæng med, at det offentliges samlede udgifter vedrørende disse bidrag er steget markant i de senere år. Foreløbige analyser viser, at inddrivelsen evt. kan intensiveres i op til 40 % af sagerne, hvor der foreligger den fornødne betalingsevne. Skattecentrene vil derfor i andet halvår skulle gennemgå denne sagsportefølje for at konstatere, hvorvidt der i den udsøgte gruppe kan fastsættes afdragsordninger eller iværksættes lønindeholdelse. Målet er, at alle bidragsrestanter, der har en betalingsevne, også har en afdragsordning eller en lønindeholdelse inden udgangen af 2007.

20 3. Interne forhold 3.1. Personaleforhold, tilgang, afgang, status samt sygefravær Nedenstående oversigter viser udviklingen i antallet af ansatte, sygefravær mv. i SKAT i 2. kvartal 2007: Tabel 1 Ansatte i SKAT 1. Antal ansatte i SKAT (medarbejdere og ledere) 2. Antal ansatte med ekstraordinær tjenestefrihed Primo Årsværk Ultimo Årsværk 2. kvt kvt Ca Ca Ca Ca Ca. 380 Ca. 400 Ad 1. Tallene er ekskl. elever, vikarer, medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked og medarbejdere med ekstraordinær tjenestefrihed. Ad 2. Tallene er ekskl. elever, vikarer og medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked Tabel 2 Nyansatte og fratrådte Antal nyansatte Antal fratrådte 2. kvartal Tallene er ekskl. elever, vikarer, medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked og medarbejdere med ekstraordinær tjenestefrihed. Som det fremgår af ovenstående tabeller, er antallet af ansatte trods 167 fratrådte medarbejdere - nærmest uændret. Dette skyldes, at SKAT har haft mulighed for at rekruttere nye medarbejdere, fortrinsvist spidskompetencer, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 3.2. Tabel 3 Sygefravær Bruttosygefravær Nettosygefravær 2. kvartal ,17 fraværsdage pr. medarbejder 1,21 fraværsdage pr. medarbejder i SKAT 2. kvartal 2006 i SKAT 2. kvartal 2006 i staten 2,41 fraværsdage pr. medarbejder 1,8 fraværsdage pr. medarbejder 1,5 fraværsdage pr. medarbejder 1,1 fraværsdage pr. medarbejder Bruttosygefraværet svarer til fraværsdage i alt pr. medarbejder inkl. længerevarende sygefravær. Nettosygefraværet svarer til fraværsdage pr. medarbejder ekskl. længerevarende sygefravær. Længerevarende sygefravær er fravær i mere end 30 arbejdsdage. Tallene vedr. sygefravær for 2. kvartal 2007 for staten er endnu ikke tilgængelige Rekruttering, afrapportering I 1. kvartal 2007 har SKAT gennemført to rekrutteringskampagner. Den ene vedrørende rekruttering af elever og den anden vedrørende rekruttering af nye spids-

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 27 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 27 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 27 Offentligt J.nr. j.nr. 07-145638 Dato : 14. december 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 08-004222 Dato : 21. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt J.nr. j.nr. 07-005347 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.116, 117, 118 og 119 af 9. januar 2007. (Alm.

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 07-009628 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes som lovet på samrådet den 22. november 2006 en statusrapport om den aktuelle situation

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal 2008.

Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal 2008. J.nr. j.nr. 08-107535 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal 2008. Kristian Jensen /Karsten Juncher 1. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016 Skatteudvalget 21617 SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport november Udgivet 6. november af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport november CHR Driftsmålstyring november 2 DRIFTSMÅLSTYRING

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse

Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Inddrivelsesplan 2007 Fra strategi til handling 1. halvår 2007 Inddrivelse Hovedcentret Inddrivelse 27. februar 2007 Inddrivelsesplan 2007 Indledning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt J.nr. j.nr. 08025500 Dato : 11. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114, 115, 116 og

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport september Udgivet 13. september af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport september 2 DRIFTSMÅLSTYRING CENTER FOR HR AMBITIONSMÅL

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer Baggrund Efter CPR-lovens 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT 2016/1 BSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2017 af Rune Lund (EL), Pelle Dragsted (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) Forslag til

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere