Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal Kristian Jensen /Karsten Juncher

2 1. Indledning Denne kvartalsrapport dækker 2. kvartal 2007 og er en opfølgning på kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007, jf. SAU alm. del - bilag 140 ( ). Rapporten er bygget op på samme måde som rapporten for 1. kvartal Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal Herudover beskrives nogle af de initiativer, som i årene fremover skal bidrage til udviklingen af SKAT i overensstemmelse med tankerne bag fusionen af de statslige og kommunale skattemyndigheder. Af de væsentligste kundevendte resultater i 2. kvartal 2007 kan nævnes: Udsendelse af selvangivelser og årsopgørelser er forløbet planmæssigt. Antallet af brugere af den udvidede selvangivelse, der anvender Tast- Selv, er vokset fra godt sidste år til godt i år. Fokus på telefonbetjening for at begrænse ventetiden og sikre at flest mulige får svar fra den første medarbejder, de taler med. Der kan måles klare forbedringer i sagsbehandlingstiderne. Måltallene er dog endnu ikke opfyldt, men den positive udvikling forventes at fortsætte bl.a. på grund af tiltag til forbedring af de administrative arbejdsgange. I 2. kvartal 2007 er der for alvor kommet gang i indsatsarbejdet med forskellige landsdækkende og lokale obligatoriske og frivillige projekter i indsatsplan Mange af projekterne har i dette kvartal omfattet vejledning i forhold til borgere og virksomheder. Restancerne vedrørende skatter og afgifter er faldet, mens øvrige restancer er steget, især som følge af overførsler af restancer fra politiet. Der er udarbejdet en inddrivelsesplan for 2. halvår 2007, og med udgangspunkt heri er nye initiativer igangsat. De kundevendte resultater er uddybet nedenfor. Af mere generelle forhold i 2. kvartal 2007 kan der være grund til at nævne resultatet af rekrutteringskampagnen, Skatterådets årsberetning og SKATs årsrapport Rekruttering Som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 iværksatte SKAT i marts måned en rekrutteringskampagne. SKAT modtog et meget stort antal ansøgninger,

3 og der er ultimo august ansat ca. 325 nye medarbejdere. I afsnit 3.2 er der nærmere redegjort for resultatet af rekrutteringskampagnen. Skatterådets årsberetning I maj måned præsenterede Skatterådet sin første årsberetning dækkende perioden fra 1. november 2005 til 31. december Årsberetningen er en præsentation af Skatterådet, som blev etableret samtidig med SKAT, den 1. november Beretningen beskriver nogle af rådets konkrete udfordringer og rådets arbejdsopgaver det forgange år. Desuden indeholder den forskellig statistik om Skatterådets sager og sagsbehandlingstiden for bindende svar. Årsberetningen er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU alm. del - bilag 144 ( ) og findes tillige i en elektronisk udgave på www. skat.dk. SKATs årsrapport 2006 SKATs årsrapport forelå i maj måned. Den vedrører det første hele år for den fusionerede skatteforvaltning. Årsrapporten er en status på året, der er gået og beskriver årets resultater både i forhold til målene på finansloven, resultatkontrakten mellem SKAT og Skatteministeriet og det økonomiske resultat. Rapporten er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU alm. del bilag 138 ( ) og findes tillige i en elektronisk udgave på 2. Kontakten med borgere og virksomheder 2.1. Antal sager og sagsbehandlingstider En stor del af SKATs produktion består i at sagsbehandle konkrete henvendelser fra borgere og virksomheder. SKAT har i de første 7 måneder af 2007 behandlet godt med administrative afgørelser. Målet er, at 90 pct. af disse afgørelser skal være ekspederet inden for 3 måneder fra modtagelsen. Denne frist blev i de første 7 måneder af 2007 overholdt for knap af de administrative afgørelser, hvilket svarer til, at 86 pct. af sagerne er besvaret inden for de første 3 måneder. Bindende svar Inden for sagsgruppen bindende svar er der i første halvår 2007 indkommet anmodninger om bindende svar og ekspederet anmodninger. De afsluttede anmodninger om bindende svar fordeler sig med 282 afsluttede sager for Skatterådet og anmodninger, som blev besvaret af skattecentrene. Ultimo juni 2007 var der godt 550 uekspederede anmodninger om bindende svar. Den samlede sagsbehandlingstid for både skattecentre og Skatterådet viser, at 81 pct. af anmodningerne besvares inden for 3 måneder. Fordelingen er, at skatte-

4 centrene har besvaret 84 pct. af anmodningerne indenfor 3 måneder, mens Skatterådet har besvaret 56 pct. af sagerne indenfor 3 måneder. SKAT har som særlig målsætning, at ukomplicerede, fuldt oplyste anmodninger om bindende svar skal være besvaret inden for 30 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Blandt andet for at kunne opfylde sidstnævnte målsætning har SKAT i februar 2007 iværksat et projekt til optimering af sagsgangen for skattecentrenes behandling af anmodninger om bindende svar (Projekt Bindende svar sagspool). Der er etableret elektroniske sagspools for ikke-principielle bindende svar. Anmodningerne om bindende svar visiteres i en række faglige emner og i kompleksitetsgrader. Fase 1 af projektet, hvor hver anmodning registreres efter sagens kompleksitet, er sat i drift pr. 1. juli I perioden 1. juli til 20. august 2007 har SKAT afsluttet 102 sager, der var visiteret som ukomplicerede, fuldt oplyste sager. De 102 sager udgør godt 53 pct. af det samlede antal bindende svar afsluttet i perioden. Af de 102 sager blev ca. 98 pct. afsluttet inden for 30 dage, og sagsbehandlingstiden var i gennemsnit 11 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Disse tal er baseret på landsdækkende manuelle optællinger. For at opnå et mere retvisende billede af hvor mange sager, der afsluttes inden for 30 dage, er det dog nødvendigt, at registreringen af sagernes kompleksitet og oplysningsgrad finder sted i en noget længere periode end den nævnte, ligesom sagsbehandlingstiden for disse sager må forventes at variere ved senere udsøgninger. De følgende faser i projektet er lancering af ny forbedret internetportal og automatisk sagsoprettelse i SKATs sagsbehandlingssystem. Dette vil blive gennemført løbende i 2007 og begyndelsen af Der er herudover som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal blevet gennemført en særlig indsats med hensyn til ekspeditionen af anmodninger om bindende svar. For at afvikle puklen af sager om bindende svar er der således taget forskellige initiativer, der bl.a. omfatter yderligere ressourceallokering til besvarelse af anmodningerne. Ultimo juni 2007 var sagspuklen på 110 anmodninger mod 450 ultimo marts Sagspuklen er det antal sager, som ligger ud over det antal, som forventes under de givne og nuværende omstændigheder at kunne behandles løbende. Disse sager fordeler sig på 90 principielle sager til behandling i Skatterådet og 20 sager til behandling i SKAT. Det betyder, at sagspuklen stort set er afviklet i skattecentrene Ankenævn

5 På ankenævnsområdet (skatte-, vurderings- og motorankenævn) har produktionen været som anført nedenfor: Skatteankenævn Den 1. april 2007 var der en beholdning af sager i skatteankenævnene på ca Beholdningsstørrelsen har i løbet af 2. kvartal 2007 været faldende. Den 30. juni 2007 var beholdningen ca sager. Tilgangen af nye sager i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været på 921. Tilgangen af sager i samme kvartal 2006 var Dermed fortsætter faldet i tilgangen af nye sager. Skatteankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet sager 1. Vurderingsankenævn Den 1. april 2007 var der en beholdning af sager i vurderingsankenævnene på 636. Beholdningen pr. 30. juni 2007 er sager. Tilgangen i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været 844 sager. Hovedparten af sagerne tilgår normalt vurderingsankenævnene i månederne april til oktober, idet fristen for indlevering af klage over ejendomsvurderinger falder i denne periode. Det er derfor forventeligt, at tilgangen af sager i april kvartal er høj. Vurderingsankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet 416 sager. Sager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi Udover de sager, som er medtaget i ovennævnte opgørelser, har vurderingsankenævnene modtaget et stort antal genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi. Sagsbehandlingen er påbegyndt i efteråret 2006, og det forventes, at en del af sagerne bliver ekspederet i Det må forventes, at der også fremover kommer en del klagesager på området. Motorankenævn Pr. 1. april 2007 var der en beholdning af sager på 810. Beholdningen pr. 30. juni 2007 var på 790 sager. Tilgangen i perioden 1. april til 30. juni 2007 har været 280 sager. Motorankenævnene har i perioden 1. april til 30. juni 2007 afsluttet 300 sager. 1 Tallet er det antal sager, som er afgjort i nævnene eller tilbagekaldt. Dette tal afviger fra afgangen i beholdningsopgørelsen. Det skyldes, at i beholdningsopgørelsen er sager afgangsført allerede, når der er udarbejdet sagsfremstilling i sekretariatet, og sagen er klar til forelæggelse for skatteankenævnet. Der opstår således en forskydning.

6 2.3. Betjening via internet, telefon, m.v. Telefonbetjening Som nævnt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 har SKAT som mål for telefonisk betjening at besvare 80 pct. af borgernes og virksomhedernes opkald inden for tre minutter. For opkald fra rådgivere er målet, at 80 pct. af alle opkald besvares inden for et minut. Målene er udtryk for årsgennemsnit, dvs. at der er indregnet ekstra tid i forbindelse med spidsbelastninger og kortere tid på andre tidspunkter af året. SKAT modtog og behandlede i 2. kvartal 2007 ca generelle henvendelser fra borgere og virksomheder. Figur 1 viser antallet af opkald i forhold til ventetiden opgjort på ugebasis. Antallet af henvendelser i 2. kvartal er godt 6 pct. lavere end i årets første kvartal. Figur 1 Antal kald pr. uge Behandlede henvendelser i Kundecentret 2. kvt Uge 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Minutter (ventetid) Antal kald - alle sluser Ventetid - alle sluser

7

8 Figur 2 viser ventetiden for de forskellige grupper af skatteydere og rådgivere opgjort på ugebasis. Figur 2 Ventetider i SKATs Kundecenter 2. kvt Ventetid (minutter) Uge Borger Virksomhed Rådgiver Omstilling SKAT har tidligere modtaget kritik for manglende information om ventetiden ved kontakt til SKAT. Derfor har SKAT gennemført en ny metode til oplysning om ventetid på telefonerne. Således oplyses borgere, virksomheder og rådgivere nu om, at den forventede ventetid er kort eller lang, hvis ventetiden beregnes til at være henholdsvis under 3 minutter eller over 3 minutter. Efter gennemførelsen af denne løsning opleves der en bedre forventningsafstemning mellem borgere, virksomheder, rådgivere og SKAT, og antallet af klager er faldet. Ventetiden ved telefonerne har i 2007 været på 5-6 minutter i gennemsnit til den første medarbejder, man møder. Dette er længere tid end i Andelen af borgere, virksomheder og rådgivere, der får svar af den første medarbejder, de taler

9 med i SKAT, er til gengæld steget markant, så de pågældende ikke skal stilles videre og møde ny ventetid. Det afgørende for SKAT her og nu er at begrænse ventetiden for den enkelte borger, rådgiver og virksomhed mest muligt og sikre, at flest mulige får svar fra den første medarbejder, de møder (straksafklaring). Begrænsningen af de lange ventetider sker ved øget overvågningsindsats og bedre ledelsesmæssige værktøjer. En højere grad af straksafklaring forfølges via målrettet kompetenceudvikling i form af nabotræning m.v. Det er også blevet indskærpet, at skatteyderne skal have tilbud om, at der bliver ringet tilbage i de tilfælde, hvor de er blevet stillet videre én gang. SKATs mål ved etableringen af Kundecentret var, at afklaringen ved første medarbejder er 70 pct., og at den næste medarbejder, der stilles videre til, kan klare 2 ud af 3 opkald af de sidste 30 pct. Sammenlignet med andre call centre med høj kompleksitet i henvendelserne er det en relativt høj afklaring hos den første medarbejder, borgeren, virksomheden eller rådgiveren taler med. En sag, som i det forløbne kvartal har givet anledning til omtale, er en artikel i Penge & Privatøkonomi med overskriften SKAT giver pinligt ringe rådgivning. Penge & Privatøkonomi har ved at stille 4 konkrete spørgsmål undersøgt, om man kan stole på SKAT. Artiklen gav anledning til et spørgsmål fra Skatteudvalget, Alm. del spørgsmål 254 ( ). Skatteministerens svar på spørgsmålet kan kort opsummeres sådan, at hvis en medarbejder ved Kundecentret er i tvivl om svaret på et spørgsmål eller henvendelse, skal spørgsmålet viderestilles til skattecentrene. Som reaktion på kritik af SKATs svartider på s, blev der i begyndelsen af 2. kvartal ændret i den automatiske kvittering. Skatteyderen modtog således denne besked fra SKAT, når de sendte en mail, fax eller brugte webformularen: Vi forsøger at svare på din mail i løbet af 5 arbejdsdage, men p.g.a. af ekstraordinært stort pres på telefoner og mail som følge af udsendelse af selvangivelser og årsopgørelser kan der gå længere tid. På forhånd tak for forståelsen. Borgere, virksomheder og rådgivere modtog dette svar indtil udgangen af juli måned, men fra og med august forventes svartiderne igen at kunne imødekommes tilfredsstillende. Derfor informeres skatteyderne nu igen om den almindelige frist om, at der svares inden for 5 hverdage.

10 I 2. kvartal modtog SKAT næsten henvendelser via , fax og web. Dette er ca. 30 pct. flere end i 1. kvartal. Af de afsluttede henvendelser er ca. 56 pct. besvaret indenfor 5 arbejdsdage. Dette tal dækker over store udsving, således blev 43 pct. besvaret indenfor 5 dage i april måned, mens tallet var steget til 66 pct. ved udgangen af juni måned. Målet er, at 80 pct. besvares indenfor 5 arbejdsdage. Kort efter etableringen af Kundecentret i april 2006 blev det klart, at SKAT stod overfor en stor pukkel af ubesvarede s i forbindelse med udsendelsen af selvangivelse og årsopgørelser. Erfaringerne fra sidste år er anvendt til at imødegå en tilsvarende situation, og Kundecentret har i 2. kvartal sendt udvalgte e- mails til besvarelse i skattecentrene. Denne hjælp afsluttedes efter den 1. uge af juli måned. Medio juli måned er mailbeholdningen af ikke afsluttede mails på ca og dermed tæt på en daglig normalbeholdning på ca Selvangivelser og årsopgørelser for 2006 SKAT lægger stor vægt på at etablere elektroniske løsninger som f.eks. TastSelv for at gøre det lettere for borgere og virksomheder og samtidig gøre det muligt for SKAT at opnå de effektiviseringskrav, som SKAT skal leve op til. For at fremme brugen af TastSelv blev der i juni 2007 gennemført en større markedsføringsindsats vedrørende den udvidede selvangivelse. Ved avisannoncer, bannerreklamer, radiospots og direkte mails til virksomheder blev der opfordret til at anvende TastSelv, ligesom der bl.a. blev gjort opmærksom på indberetningsfristen og funktionalitetsforbedringer af TastSelv-systemet, der gør det mere attraktivt at bruge systemet. Ikke mindst skal selvstændige ikke længere indsende regnskab med selvangivelsen. Effekten har været ganske betydelig. I forbindelse med indberetninger af den udvidede selvangivelse er der tale om næsten en tredobling i antallet af TastSelvindberetninger i forhold til sidste år. SKAT har for selvangivelsesåret 2006 i alt udsendt den udvidede selvangivelse til ca personer. Heraf har godt personer gjort brug af TastSelv, hvilket svarer til 36 pct. Sidste år benyttede godt modtagere af den udvidede selvangivelse TastSelv. Stigningen i brugen af TastSelv er ensbetydende med et tilsvarende fald i antal selvangivelser, der skal efterbehandles manuelt. Opgaven med behandlingen af de udvidede selvangivelser har høj prioritet og ledelsesmæssig fokus i SKAT, og langt hovedparten af de udvidede selvangivelser var indberettet pr. 1. august Opgaven forventes derfor i år at forløbe planmæssigt og uden væsentlige forsinkelser.

11 Også i forbindelse med indberetningerne af almindelige selvangivelser er der sket en forøgelse af anvendelsen af TastSelv. TastSelv-andelen for selvangivelsesåret 2006 har således været på ca. 76 pct., idet ca ud af ca. 1,2 mio. selvangivelser er afleveret digitalt. For selvangivelsesåret 2005 var den tilsvarende andel knap 72 pct. I alt har ca skatteydere (almindelig og udvidede selvangivelse) selvangivet vis TastSelv. Som nævnt i kvartalsredegørelsen for 1. kvartal 2007 er der som noget nyt indført Intelligent TastSelv. Intelligent TastSelv har til formål at advisere borgeren, hvis der selvangives i modstrid med de oplysninger, SKAT har modtaget fra arbejdsgivere, banker m.fl. Hvis der via TastSelv bliver selvangivet i modstrid med SKATs oplysninger, vil borgeren blive præsenteret for en servicemeddelelse. Borgeren har så muligheden for at selvangive i henhold til SKATs oplysninger, eller borgeren kan fastholde egne oplysninger og bliver så tilbudt muligheden for at angive en kommentar til SKAT om differenceforholdet. Ved en foreløbig statusoptælling pr. 2. juli 2007 var i alt ca personer blevet adviseret af Intelligent TastSelv. Heraf har 28 pct. svarende til ca skatteydere fået en servicetekst om differencer. Det svarer til ca. 18 pct. af alle dem, der har selvangivet via Tast- Selv. Af de ca , der er blevet præsenteret for serviceteksten, har ca frafaldet ændringen altså lignet sig selv. Af de ca , der har fastholdt deres egne oplysninger, har ca argumenteret herfor ved at benytte kommentarfeltet. Intelligent TastSelv har altså afværget eller kvalificeret mere end ca differencer. Ved indførelsen af Intelligent TastSelv blev det skønnet, at der ville være ca forhold, der enten ikke opstod eller blev ledsaget af en kommentar fra borgeren. Debuten for Intelligent Tastselv anses derfor at have været succesfuld.

12 2.5. Vejledning og kontrol Indsats Risikobaseret indsatsmodel Til brug for bl.a. indsatsplan 2008 har SKAT udviklet en indsatsmodel. I denne model sker der en behandling og vurdering af risici ud fra den påvirkning, de har på adfærd og holdning og dermed på skattegabet. I indsatsmodellen udsøges risici mod skattegabets størrelse. Risiko defineres som: "En risiko er adfærd eller holdninger, som påvirker eller kan påvirke skattegabet negativt." Med anvendelsen af den risikobaserede indsatsmodel søges risici systematisk identificeret, dokumenteret, vurderet og prioriteret. Anvendelsen af modellen vil således give en liste af prioriterede risikoområder, der indgår som input i udvælgelsen af en række indsatsområder, der foretages som led i indsatsplanlægningen for Som tidligere nævnt er der som led i indsatsplanen for 2007 iværksat en række projekter, hvoraf der nedenfor redegøres for udvalgte. Projekt udenlandske ejendomme I redegørelsen for 1. kvartal 2007 var baggrunden for og planen med hensyn til projektet omtalt. Som det fremgik, var der ca ejere, der for indkomståret 2005 havde selvangivet ejerforholdet. Med udgangen af juli 2007 havde SKAT registreret ejere af udenlandsk fast ejendom. Der har således været et markant resultat af projektet. Projektet fortsætter i efteråret 2007 med en målrettet indsats overfor øvrige borgere, som ifølge SKATs oplysninger kan tænkes at have en fast ejendom i udlandet. Projektet omfatter også en undersøgelse af, hvorledes købet er finansieret om der f.eks. er tale om udeholdte indtægter. Aktieprojektet Et stigende antal danskere har investeret i aktier. Erfaringer viser, at der er en del fejl i de skattemæssige angivelser og opgørelser på området. Folketinget vedtog i 2005 en ny aktieavancebeskatningslov, som finder anvendelse fra 1. januar Den nye lovgivning indeholder dels nye regler om be-

13 skatning af aktieavancer mv., dels komplicerede overgangsregler. Reglerne har bl.a. betydning for mange lønmodtagere, pensionister mv., som ejer større eller mindre beholdninger af aktier og investeringsforeningsbeviser, såvel i 2006 som fremover. SKAT ønsker med indsatsen at informere om den nye lovgivning på en sådan måde, at almindelige lønmodtagere og pensionister kan selvangive korrekt i relation til aktier og investeringsforeningsbeviser mv. Da der vil blive tale om en særlig informationsindsats både i 2007 og 2008, har SKAT en forventning om, at en stikprøv i 2008 vil vise, at der ikke vil være fejl af større omfang i selvangivelserne for Aktieprojektet omfatter både forebyggende og opklarende aktiviteter. Der er givet vejledning i selvangivelsen og på hjemmesiden, udarbejdet pjece og gennemført en informationskampagne i løbet af foråret. Der er udsendt spørgeskemaer til borgere, der skal vise, om informationen er nået frem og kan forstås. Ca har svaret skriftligt, og hertil kommer svar på nettet. Lige nu er de enkelte skattecentre i gang med at gennemgå selvangivelser. Borgerne er i alle tilfælde valgt ud, fordi der er sket salg af værdipapirer, men uafhængigt af beløbsstørrelse. Avancer skal ikke selvangives i alle tilfælde. SKAT har kigget på nogle af svarene på spørgeskemaet, og her er der klare tendenser. Borgerne navnlig de yngre - er ikke klar over, at de selv skal selvangive. De tror, at SKAT klarer det. De ældre ved ofte godt, at der skal selvangives men har svært ved at overskue de ny regler og overgangsregler. SKAT har til hensigt at rette konstaterede fejl og at indlede ansvarssager i grove sager om overtrædelse af lovgivningen. SKAT vil endvidere i 2008 på ny vejlede almindelige lønmodtagere og pensionister om reglerne i forbindelse med selvangivelse/årsopgørelsen for 2007 og som nævnt foretage en stikprøve. SKAT vil på ny rette konstaterede fejl, men vil nu indlede ansvarssager i alle sager om overtrædelse af lovgivningen, som giver anledning hertil. Lokale tiltag

14 Blandt de lokale tiltag skal et enkelt projekt nævnes, fordi det på udmærket vis illustrerer hele ideen med indsatsstrategien. Konkret har dialog om selvangivelser medført et markant fald i antallet af taksationer. Mange personligt drevne virksomheder undlader at selvangive og bliver derfor takseret. Med det formål i fremtiden at kunne spare ressourcer på de opgaver, der er forbundet med taksationer, foreløbige fastsættelser på afgiftsområdet og tilsigelse af personkredsen til udpantning, har Skattecenter Holbæk gjort en særlig indsats overfor denne personkreds. Skattecentret har gennemført et lokalt projekt, hvor udgangspunktet var alle personligt drevne virksomheder, hjemmehørende under skattecentret, der ikke havde styr på selvangivelsen i årene og derfor var takserede. Skattecenter Holbæk fik kontakt med 93 procent af de takserede virksomheder og fik en aftale med dem alle. Aftalerne har ført til afleverede selvangivelser eller aftaler med revisor om at lave regnskaber og selvangivelser. Den metode, som blev anvendt, var enkel. Først skrev skattecentret til de takserede virksomheder og besøgte dernæst dem, som ikke reagerede på brevet. Typisk ved eftermiddags- eller aftenbesøg. Det har vist sig effektivt, at to medarbejdere fra SKAT deltog i besøgene, én fra Indsats og én fra Inddrivelse. Hermed kunne virksomheden klare alle udeståender med SKAT på én gang. Desuden fik virksomhederne hjælp med at få selvangivelse og momsangivelser på plads. Virksomhederne var som regel glade for SKATs besøg. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at få de takserede virksomheder i tale. Mange af dem har brug for hjælp. Når SKATs medarbejdere møder virksomhedens indehaver personligt og yder den fornødne hjælp, så er viljen til at få selvangivelserne på plads stor. Fair play Kontrolindsatsen i Fair play-regi er primært et myndighedssamarbejde med deltagelse af SKAT, Fødevareregionerne, Arbejdsdirektoratet, Miljøstyrelsen, kommunerne, politiet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Udlændingeservice. Myndighederne gennemfører løbende lokale og landsdækkende kontrolaktioner målrettet mod de mest risikofyldte brancher og med fokus på anvendelsen af de nye værktøjer, som Folketinget har vedtaget i 2005 og 2006, f.eks. pålæg om at føre logbog, næringsbasen, hjemmel til kontrol af byggepladser, udvidede befø-

15 jelser på pantområdet etc. Den seneste landsdækkende kontrolaktion blev gennemført i juni 2007 mod 575 virksomheder inden for restauranter, kiosker, bagere, beværtninger mv. Udover selve kontrolindsatsen intensiveres myndighedssamarbejdet også på andre områder. F.eks. indgik SKAT i maj 2007 aftale med Integrationsministeriet om adgang til UdlændigeInformationsSystemet, som indeholder informationer om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser. Oplysningerne kan bl.a. anvendes i forbindelse med kontrolaktioner, hvor der foretages kontrol af udenlandske arbejdstagere. SKAT arbejder løbende med at forbedre forskellige administrative arbejdsgange Restancer SKATs mål på finansloven for 2007 omfatter henholdsvis et måltal for restancer på skatter og afgifter og et måltal for øvrige restancer. Det første måltal, der er på 9,5 mia. kr. ved årets udgang, omfatter restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter m.v., restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag samt restancer vedrørende vægtafgift. Det andet måltal, der er på 12,5 mia. kr. ved årets udgang, omfatter bl.a. underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån samt sagsomkostninger. I forhold til måltallet for restancer vedrørende skatter og afgifter er udviklingen i første og andet kvartal af 2007 vist i nedenstående figur 1. Som det fremgår af den stiplede linie på figuren, er det målet gradvis hen over året at nedbringe restancerne til 9,5 mia. kr.

16 Figur 1 Skatter og afgifter på landsniveau Mio. kr jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 07 Personskat og AM-bidrag Vægtafgift A-skat, moms, afgifter mv. Måltal Ultimo 1. kvartal 2007 udgjorde de samlede skatte- og afgiftsrestancer ca. 10,6 mia. kr. I løbet af 2. kvartal 2007 er restancerne faldet med ca. 850 mio. kr., således at de ligger ca. 268 mio. kr. under det interne måltal, som den stiplede linie i figuren viser. Faldet på de ca. 850 mio. kr. er fordelt med ca. 450 mio. kr. på restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter og ca. 400 mio. kr. vedrørende personskat og AMbidrag. Det bemærkes, at restancer vedrørende A-skat, moms, afgifter i inddrivelsesplanen for 2007, der er sendt til Skatteudvalget, jf. SAU bilag 135 alm. del (2006/07), er udmeldt som et fokusområde. Det skyldes, at udviklingen på dette område i 2006 ikke var helt tilfredsstillende. Det øgede fokus synes at have givet resultater. I forhold til måltallet for øvrige restancer i første kvartal af 2007 er udviklingen vist i nedenstående figur 2.

17 Figur 2 Restancer - øvrige Mio. kr jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 07 Øvrige statslige krav (ekskl. Politiets krav). Gebyr, retsafgift og andet Kommunale krav Politiets krav Måltal Ultimo 1. kvartal 2007 udgjorde øvrige restancer ca. 12,8 mia. kroner. I løbet af 2. kvartal 2007 er restancerne steget med ca. 370 mio. kr. Stigningen er fordelt således: Overførte krav fra politiet er steget med ca. 150 mio. kr. Stigningen uddybes nedenfor i afsnittet: overførte restancer fra politiet. Overførte kommunale krav er steget med ca. 120 mio. kr., hvilket næsten udelukkende skyldes en stigning i restancerne vedrørende underholdsbidrag, der udgør en stor del af de overførte kommunale krav. SKAT vil nu øge fokus på mulighederne for inddrivelse af underholdningsbidrag, jf. nedenfor under omtalen af inddrivelsesplanen for 2. halvår af Som omtalt i den seneste statusrapport har skatteministeren med henblik på at belyse udviklingen i restancerne i kommunerne i efteråret 2006 bedt Kommunernes Landsforening om at medvirke til at få gennemført en undersøgelse af restancesituationen i kommunerne. Ved færdiggørelsen af denne statusrapport er resultatet fortsat ikke offentliggjort.

18 Overførte øvrige statslige krav, ekskl. krav fra politiet, er steget med ca. 100 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes en stigning i SU-lån og statsgaranterede studielån. Årsagen til stigningen skyldes, at tilbagebetalingspligten på ikke misligholdte SU-lån indtræder henholdsvis 1. januar og 1. august. Hvis låntager ikke er i stand til at betale, gennemføres sædvanlig rykker og opsigelsesprocedure, hvorefter fordringen overføres til SKAT. Der vil derfor være forholdsmæssigt flere misligholdte fordringer ultimo maj og ultimo december, hvilket også fremgår af restanceopgørelserne fra maj og december år Overførte restancer fra politiet Ved SKATs overtagelse af restanceinddrivelsen fra politiet forventede man ultimo 2005 at overtage en restancemasse på ca. 1,3 mia. kr. Beløbet var fremkommet på baggrund af en fremskrivning af politiets restancemasse, der i 2002 var opgjort til ca. 1,2 mia. kr. På grund af systemmæssige forhold påbegyndtes overførslen af restancer først i juni Man forventede dengang, at overførslen ville tage nogle måneder. Det har efterfølgende vist sig, at den samlede restancemasse er væsentlig større, idet den ved udgangen af maj 2007 udgjorde ca. 2,8 mia. kr. Samtidig er overførslen af gamle restancer endnu ikke afsluttet. SKAT har pt. overtaget i alt ca fordringer fra politiet, heraf ca fra 2005 eller tidligere år. Forventningen var her, at der ville komme fordringer på årsbasis, og dette har i forhold til fordringer fra det seneste år vist sig at holde nogenlunde stik, idet SKAT pt. har overtaget ca fordringer idømt/vedtaget i Inddrivelsesplanen for 2. halvår Inddrivelsesplanen for 2. halvår 2007, der oversendes til Skatteudvalget samtidig med denne rapport, er en videreførelse af den kurs, der blev udstukket i inddrivelsesplanen for 1. halvår - nemlig at der anlægges en offensiv og konsekvent inddrivelsesprofil for SKAT som ny inddrivelsesmyndighed. Dette er der redegjort for i SAU-bilag 135 alm. del (2006/07). Området vedrørende virksomhedsrestancer vil fortsat være et særligt fokusområde i 2007, hvor den løbende restanceudvikling vil blive fulgt tæt. I inddrivelsesplanen for andet halvår er der alene medtaget et nyt projekt, nemlig vedrørende restancer for underholdsbidrag. Baggrunden for projektet er den ovenfor omtalte stigning i disse restancer, der formentlig primært kan henføres til en stigning i de forskudsvist udlagte bidrag. Stigningen skal formentlig ses i

19 sammenhæng med, at det offentliges samlede udgifter vedrørende disse bidrag er steget markant i de senere år. Foreløbige analyser viser, at inddrivelsen evt. kan intensiveres i op til 40 % af sagerne, hvor der foreligger den fornødne betalingsevne. Skattecentrene vil derfor i andet halvår skulle gennemgå denne sagsportefølje for at konstatere, hvorvidt der i den udsøgte gruppe kan fastsættes afdragsordninger eller iværksættes lønindeholdelse. Målet er, at alle bidragsrestanter, der har en betalingsevne, også har en afdragsordning eller en lønindeholdelse inden udgangen af 2007.

20 3. Interne forhold 3.1. Personaleforhold, tilgang, afgang, status samt sygefravær Nedenstående oversigter viser udviklingen i antallet af ansatte, sygefravær mv. i SKAT i 2. kvartal 2007: Tabel 1 Ansatte i SKAT 1. Antal ansatte i SKAT (medarbejdere og ledere) 2. Antal ansatte med ekstraordinær tjenestefrihed Primo Årsværk Ultimo Årsværk 2. kvt kvt Ca Ca Ca Ca Ca. 380 Ca. 400 Ad 1. Tallene er ekskl. elever, vikarer, medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked og medarbejdere med ekstraordinær tjenestefrihed. Ad 2. Tallene er ekskl. elever, vikarer og medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked Tabel 2 Nyansatte og fratrådte Antal nyansatte Antal fratrådte 2. kvartal Tallene er ekskl. elever, vikarer, medarbejdere omfattet af det rummelige arbejdsmarked og medarbejdere med ekstraordinær tjenestefrihed. Som det fremgår af ovenstående tabeller, er antallet af ansatte trods 167 fratrådte medarbejdere - nærmest uændret. Dette skyldes, at SKAT har haft mulighed for at rekruttere nye medarbejdere, fortrinsvist spidskompetencer, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 3.2. Tabel 3 Sygefravær Bruttosygefravær Nettosygefravær 2. kvartal ,17 fraværsdage pr. medarbejder 1,21 fraværsdage pr. medarbejder i SKAT 2. kvartal 2006 i SKAT 2. kvartal 2006 i staten 2,41 fraværsdage pr. medarbejder 1,8 fraværsdage pr. medarbejder 1,5 fraværsdage pr. medarbejder 1,1 fraværsdage pr. medarbejder Bruttosygefraværet svarer til fraværsdage i alt pr. medarbejder inkl. længerevarende sygefravær. Nettosygefraværet svarer til fraværsdage pr. medarbejder ekskl. længerevarende sygefravær. Længerevarende sygefravær er fravær i mere end 30 arbejdsdage. Tallene vedr. sygefravær for 2. kvartal 2007 for staten er endnu ikke tilgængelige Rekruttering, afrapportering I 1. kvartal 2007 har SKAT gennemført to rekrutteringskampagner. Den ene vedrørende rekruttering af elever og den anden vedrørende rekruttering af nye spids-

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 07-009628 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes som lovet på samrådet den 22. november 2006 en statusrapport om den aktuelle situation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den Skatteudvalget S 545 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 110 - Forslag til Lov om skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere