TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler"

Transkript

1 TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204

2 Indhold. Indledning Ordensregler Deltagelse i ekskursioner Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Rygeregler Brug af mobiltelefoner Deltagelse i undervisningen ødepligt Fravær fra undervisningen Sygdom Oprykning og fravær fleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Årskarakterer (standpunktskarakterer) Terminsprøver Eksamen / årsprøver g g g Generelle regler for skriftlig eksamen Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve Overtrædelse af eksamensreglementet.... Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Beståelseskriterier Oprykning Vægtning af karaktererne Eksamensbeviset - et eksempel Klageprocedure Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens pædagogiske afgørelser Klage over standpunktskarakterer Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen Bilag : Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit... 4 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis... 5

3 . Indledning Resultatet af den uddannelse og afsluttende eksamen der venter forude, kan betyde temmelig meget for dig. Formålet med de følgende sider er dels at beskrive de regler der gælder for den adfærd og opførsel skolen forventer af dig i de næste tre år, dels at forklare de forskellige regler, der gælder med hensyn til eksamen i hvert af de 3 år, uddannelsen varer, og de regler der findes for skolens indstilling af dig til oprykning og til den afsluttende eksamen. Du bedes derfor læse dette materiale grundigt i god tid inden eksamen. Det er lavet på baggrund af gældende love og bekendtgørelser. Selv om det er forsøgt skrevet på dansk, skal det selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende regler, hvorfor sproget nogle steder måske kan være lidt knudret. Er der noget, du ikke forstår, er du velkommen til at spørge din studievejleder. Du kan læse mere om reglerne for uddannelsen i bekendtgørelse nr. af 26/6 203: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen). Reglerne om eksamen kan du læse i bekendtgørelse nr. 930 af 3/ 203: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne om karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af 20/3 200: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne om deltagelse i undervisningen og oprykning til det næstfølgende klassetrin kan findes i bekendtgørelse nr. 222 af 4/2 2006: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2. Ordensregler På skolen er vi mange mennesker samlet hver dag, og der er mange mennesker beskæftiget med at sørge for, at dit ophold her på skolen bliver optimalt. Dette gælder både med hensyn til den undervisning du får, og de rammer den foregår i: Rengøringspersonale, systemadministrationen, pedeller, kantine og administrationen. lt dette fungerer kun optimalt i et gensidigt samarbejde og i en atmosfære af gensidig tillid. Vi går som en selvfølge ud fra, at du er bekendt med almindelige regler for god opførsel og samvær. Skolen forventer således, at du selvfølgelig møder til tiden, rydder op efter dig o.l. Derudover er der følgende specielle regler: 2. Deltagelse i ekskursioner I forbindelse med studierejser, ekskursioner o.l. gælder reglerne i skolens studie- og ordensreglement. Derudover skal du være opmærksom på, at en overtrædelse af de særlige regler i forbindelse med ekskursioner kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og anden hjælp. Du har pligt til aktivt at deltage i fællesarrangementer og til i øvrigt at indordne dig under de rammer og retningslinjer, der bliver afstukket af de deltagende lærere. Er der på studieturen tale om privat indkvartering, skal du selvfølgelig indordne dig under de rammer og normer, der er gældende i den familie, hvor du er gæst. Generelle regler for alkohol på studieture:.g: lkoholfrie 2.g: Det kan tillades, at man indtager alkohol i absolut begrænsede mængder i forbindelse med indslag på turen (-2 genstande) 3.g: En mådeholden indtagelse af øl/vin (-2 genstande) er tilladt efter at dagens programmer er fuldført. Bemærk dog at ture til US er absolut alkoholfrie! 2

4 På turen optræder du som ambassadør for skolen og, hvis studieturen går til udlandet, også for Danmark. Vi forventer således, at din opførsel er af en sådan art, at man på besøgsstedet og i besøgslandet forbinder os med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. I forbindelse med rejser indenfor Europa skal du have et EU-Sygesikringskort. Læs mere herom: o https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaakort.aspx?navigationtaxonomyid=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff0635dd9 I forbindelse med rejser udenfor Europa skal du have en privat rejseforsikring. Vær specielt opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis efter / 2008 ikke længere dækker eventuel hjemtransport. Tilsvarende bør du gøre dig bekendt med omfanget af din evt. familieforsikring (tyveri m.v.) og derved undersøge, om du er sikret i ønsket omfang. Det er et krav fra skolen, at du har en syge- og hjemtransportforsikring. Hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.) eller på anden måde tager medicin, skal vi have det at vide. Går rejsen til udlandet skal du være opmærksom på følgende betalingsregler: elder du fra efter at depositum er betalt vil det indbetalte depositum IKKE blive tilbagebetalt. elder du fra efter at restbeløbet er indbetalt vil dette heller ikke blive tilbagebetalt Skyldes afmeldingen sygdom har du dog mulighed for at få tilbagebetalt dele af det indbetalte beløb, hvis du har en forsikring der dækker det. Uge 6 er rejseugen for 3. g erne. 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Der er trådløst tilgængeligt netværk på skolen og du kan medbringe din egen bærbare pc. Det er forbudt at tilslutte din bærbare pc via netkabel. Skolen forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at åbne og gennemlæse indholdet af dine s samt åbne og gennemgå indholdet af materiale som måtte være gemt på Tietgenskolens servere, hvis der opstår mistanke om, at du misbruger skolens IT-faciliteter. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse fra skolens netværk - bortvisning fra skolen - overtrædelse der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt 2.3 Rygeregler Der må ikke ryges på skolens matrikel. Rygere henvises til skoven bag parkeringspladsen 2.4 Brug af mobiltelefoner Det er en selvfølge, at du har slukket din mobiltelefon, når du er til undervisning. Dette gælder også når undervisningen er tilrettelagt som projekter eller som gruppearbejde. obiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik må ikke anvendes på skolen, medmindre der er truffet særlig aftale herom med din lærer. 3. Deltagelse i undervisningen 3. ødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen! Dette skal forstås på den måde, at skolen forventer at du - er til stede til al undervisning - at du aktivt deltager i undervisningen, herunder at du har forberedt dig til undervisningen - at du rettidigt afleverer de skriftlige opgaver, som faglærerne stiller 3

5 Dels er det et krav i bekendtgørelsen for hhx-uddannelsen, dels fordi megen af den undervisning, du vil møde, vil være gruppe- og projektorienteret, der ikke kan gennemføres, hvis ikke alle er til stede og har forberedt sig. 3.2 Fravær fra undervisningen Fravær kan være i form af fysisk fravær og i form af manglende afleveringer. Dit fravær (og dermed også dine evt. manglende afleveringer) bliver fulgt af skolen. Ved fortsat stigende fravær vil du modtage hhv.. og 2. skriftlige advarsel. Hvis du er fyldt 8 vil din SU blive lukket. Hvis du fortsat ikke formår at bringe fraværet til standsning vil du komme til samtale med rektor med henblik på en vurdering af din fortsatte gang på skolen. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke bliver registreret som fraværende. Har du herudover et udokumenteret fravær, vil du blive kontaktet af din mentor, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder). Fortsætter dit fravær vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat, ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 8 år vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være:. idlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær. 2. Din manglende studieaktivitet meddeles til SU-styrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 3. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. Året tages om. 4. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen. 3.3 Sygdom Du kan selvfølgelig blive syg. Varer sygdommen mere end to dage, skal du meddele det til din mentor pr. . Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring for egen regning. Skolen vil i denne situation være behjælpelig, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere kontoret om det. 3.4 Oprykning og fravær Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. En yderligere forudsætning for eksamensindstilling (og til oprykning) er, at den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene. Eller sagt på en anden måde: t du har mindst 2,0 i gennemsnit i årskarakter. 4

6 4. fleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik C / B / - Studieretningsopgaven i 2.g - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - Studieretningsprojektet i 3. g - Synopsen i det internationale område i 3. g Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 6 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. I den følgende tabel kan du se, hvor meget tid der er afsat i de enkelte fag til det skriftlige arbejde. Tabellen omfatter kun de fag, hvor der i læreplanerne findes krav om skriftlige afleveringsopgaver. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. fleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit 3.2 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Konstaterer vi, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af, vil du få en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde blive udmeldt af skolen. Er der tale om snyderi i forbindelse med en skriftlig eksamen (herunder studieretningsprojektet), vil du blive bortvist fra den pågældende prøve. Tid til skriftligt arbejde (elevtid): Elevtid ,.g Obl. fag Pr. elev Norm -%.g 2.g 3.g 2.g (Løft) Ekstra.sem SO 2.sem SO SO2 SO3 SO3? dansk engelsk , mat C ,33 25 Tysk B B VØ B , ,5 fs. B , ,5 20 Samt.hist. B FUS m.m IØ B ,5 3 3,5 20 Erh.ret C 5 SRP 50 8,5 8,5 8,5 Samf. C 5 5 0,5 5 Stud.om års.proj.? 2.årsopg

7 Øvr. fag Valgfag 2.g C Valgfag 3.g C Fin.sering C 5 Inn/psy/Kul/Fin B 25 Enk.fag Fin.sering B I st.ret Inn./psy/kul (st.ret.) B I st.ret fsætning , ,5 40 VØ , ,5 35 IØ , atematik B , atematik , Tysk Spa/fra/kin Samf. B Årskarakterer (standpunktskarakterer) Lærerne giver dig standpunktskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en standpunktskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Også i matematik C og tysk B vil du få både en mundtlig og en skriftlig standpunktskarakter. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt. Du kan senere i dette materiale se, hvorledes de enkelte karakterer vægtes. Derudover vil du i december få en standpunktskarakter, så du kan se lærernes opfattelse af dit standpunkt. Standpunktskaraktererne er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. 6. Terminsprøver Der afholdes ikke terminsprøver i. og 2. g. I 3.g er der skriftlige terminsprøver i dine studieretningsfag på -niveau samt eventuelt i ét yderligere fag.. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til 8 prøver samt lave et studieretningsprojekt (i 3. g). Derudover skal du til en prøve for hvert ekstra -niveau fag du følger. Prøven efter grundforløbet, eventuelle interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. lle prøver (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af undervisningsministeriet, dog således at alle elever aflægger mindst én prøve i fag med både skriftlig og mundtlig prøve. lle skal aflægge mindst tre mundtlig og mindst tre skriftlige prøver. Nærmere bestemmelser om reglerne for eksamen, tilladte hjælpemidler etc. kan læses i lovgivningen eller i eksamensavisen som udgives når eksamensperioden nærmer sig...g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler 6

8 atematik C Samfundsfag C (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver : Et kendt uv-forløb 2: Et ukendt bilagsmateriale 24 min. 24 min. lle 24 min. 48 min. lle Grundforløbet - (portfolio) 20 min. Ingen Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dansk og engelsk.2 2.g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, bestemmes ved lodtrækning. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen (2. g) ELLER det internationale område (3. g) ELLER eventuelt i begge fag (henholdsvis 2. og 3. g). Fag, der er vist med kursiv, angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Virks.øk. B S 4 timer lle Virks.øk. B (traditionel) 30 min. 30 min. lle Virks.øk. B (kombi) Prøven er todelt 30 min. 30 min. lle fsætning B (traditionel) 30 min. 60 min. lle fsætning B (kombi) 30 min. 30 min. lle IØ B 24 min. 48 min. lle IØ B Erhvervscase Valgfag Tysk B atematik B atematik B (synopsis) (case) Prøven er todelt S Prøven er todelt (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver 24 min. 24 timer lle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation 20 min. Ingen (48 timer til synopsis) 30 min. 24 timer / 30 min. time 3 timer Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter lle 30 min. 30 min. lle Valgfag C Se nærmere under punkt.3 lle Samfundsfag B (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Samfundsfag B (synopsis) 30 min. 3 timer (evt. i grupper) Ingen hjælpemidler lle hjælpemidler Note: (Kombi): undtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af -2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dine studieretningsfag på -niveau lle lle

9 .3 3.g lle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I fag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal du dog altid til eksamen (enten mundtligt og/eller skriftligt). I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fag der er vist med kursiv angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer den alternative måde i gråtone Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk 30 min. 60 min. lle Dansk S 6 timer lle Engelsk (traditionel) 30 min. 60 min. lle Engelsk (forberedelse) 30 min. 24 timer lle Engelsk S Prøven er todelt time 4 timer Erhvervsret C (traditionel) 30 min. 30 min. lle Erhvervsret C (kombi) 30 min. 30 min. lle Det internationale område (synopsis) Ingen hjælpemidler lle hjælpemidler 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B 24 min. 48 min. lle Samtidshist. B (synopsis) 24 min. 24 timer lle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ S (traditionel) 5 timer lle IØ S (case) Prøven er todelt ½ time 4 timer Gruppe Individuelt IØ (traditionel) 30 min. 60 min. lle IØ (synopsis) 30 min. 24 timer lle Tysk Prøven er todelt 30 min. 24 timer/30 min. lle Tysk S 5 timer lle Spansk Prøven er todelt lle 30 min. 24 timer/30 min. lle Spansk S 4 timer lle VØ (traditionel) 30 min. 30 min. lle VØ (kombi) 30 min. 30 min. lle VØ S 4 timer lle fsætning (traditionel) 30 min. 60 min. lle fsætning (kombi) 30 min. 30 min. lle fsætning S 4 timer lle atematik atematik Prøven er todelt (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver S 30 min. 30 min. lle time 4 timer Finansiering C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Finansiering C (kombi) 30 min. 30 min. lle Innovation C (projekt) 30 min. Ingen Kulturf. C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Kulturf. C (kombi) 20 min. 40 min. lle arkedskom. C (traditionel) 30 min. 60 min. lle arkedskom. C (kombi) 30 min. 30 min. lle Organisation C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Ingen hjælpemidler lle 8

10 Organisation C (kombi) 30 min. 30 min. lle Psykologi C (traditionel) 24 min. 24/48 min. lle Psykologi C (synopsis) 30 min. 24 timer lle Note: (Kombi): undtlig prøve på baggrund af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af -2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. 8. Generelle regler for skriftlig eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om 'officielle' regler, er sprogbrugen her lidt mere formel.. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 45 minutter før prøvens begyndelse. 2. obiltelefoner må ikke medbringes i eksamenslokalet, heller ikke selv om de er slukkede, og skal således afleveres til tilsynet inden eksamen starter. 3. Egne USB-stik må ikke anvendes under eksamen. Noter og lignende skal derfor gemmes ned på computeren inden prøvens start. 4. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber, lineal, ordbøger, regnemaskine m.m. Skolen har ikke ekstraeksemplarer af hjælpemidlerne. 5. lle udleverede papirer forsynes med navn, klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (ex: maj/juni 202). Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 6. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før han/hun har afleveret sin besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal vedkommende ledsages af en af de tilsynsførende. Henvendelsen sker ved håndsoprækning.. Eksaminander, der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade eksamenslokalet. 8. Eksaminanderne må under prøven kun henvende sig til de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 9. Det er eksaminandens eget ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladdeform, skal du forsyne forsiden af omslaget med 'Kladde ønskes bedømt' og lægge de pågældende kladdesider ind i omslaget. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn. Bemærk at alt udleveret papir skal afleveres.. I de sidste 5 minutter før prøvens udløb må ingen elev forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. Du kan få udleveret din originale opgavebesvarelse, hvis du ønsker det. Det kan dog først ske, efter du har fået udleveret dit eksamensbevis og efter udløbet af klagefristen, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen. 8.. Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Til eksaminerne i skriftlig dansk og engelsk vil der være fuld adgang til internettet. Ligesom ved enhver anden form for snyd, så vil snyd ved eksempelvis at hente tekster ned fra internettet og aflevere dem i dit navn blive betragtet som et brud på skolens eksamensreglement. Se afsnit længere nede. lle punkter i afsnit 8 gælder også for skriftlig dansk og engelsk. 9. Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. Denne kan ses i Elevplan. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 9

11 3. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. 4. Faglæreren stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med faglæreren kan censor stille supplerende spørgsmål. 5. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og faglærer. 6. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler.. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel.. Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring. ndre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor. 2. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre ord at dit gennemsnit er mindst 2,0). På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives På eksamensbeviset beregnes 2 gennemsnit:. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det foreløbige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har flere end 4 fag på -niveau Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2,0. 3. Oprykning Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 4. Vægtning af karaktererne Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes ser således ud:

12 Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. fsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau Vægten Vægten ½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 5. Eksamensbeviset - et eksempel I bilag og 2 kan du se et eksempel på dels udregningen af eksamensgennemsnittet, dels hvilke oplysninger der vil være med på det endelige eksamensbevis 6. Klageprocedure 6. Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. fgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve eller en eventuel ombedømmelse som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven / ombedømmelsen afgivne karakter der, bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser i forhold til afviklingen af eksamen, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere Klager over bedømmelsen ved en eksamen kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet. 6.2 Klage over skolens pædagogiske afgørelser Hvis du vil klage over skolens pædagogiske afgørelser skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: - juridiske spørgsmål (f.eks. om at nægte dig retten til at skifte valgfag) eller - skønsmæssige spørgsmål (f.eks. om skolen har skønnet rigtig ved en afgørelse af, om en syg elev opfylder betingelserne for at udstrække det 3-årige forløb til et 4-årigt forløb på grund af langvarig sygdom.) Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering.

13 6.3 Klage over standpunktskarakterer Senest to uger efter offentliggørelsen af en standpunktskarakter kan du klage over karakteren. Start med at rette henvendelse til din lærer og bed om en begrundelse for karakteren enten mundtligt eller skriftligt. Hvis du herefter fortsat synes, at du er blevet forkert bedømt skal du sende en skriftlig klage til rektor, hvor du begrunder din klage. Rektor vil herefter sende klagen til den involverede lærer, som indenfor 8 dage skal svare skriftligt på din klage. Rektor vil herefter beslutte om: Klagen skal afvises Karakteren skal sættes op Karakteren skal sættes ned Rektor meddeler sin beslutning skriftligt til dig og den involverede lærer. Der er ikke umulighed for at anke afgørelsen.. Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen. I nogle af de skriftlige eksamensfag er der mulighed for at anvende IT til eksamen. Det drejer sig om følgende fag: Efter 2.g i fagene virksomhedsøkonomi B og i matematik B. Efter 3.g i fagene tysk, spansk, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og i matematik. Vær opmærksom på at du ved eksamen i dansk og engelsk får en cd-rom med opgaven. Her er det således obligatorisk at bruge IT. Hvis du vælger at anvende IT til eksamen, skal du være vant til at arbejde med IT, dvs. du skal som oftest have afleveret dine opgavebesvarelser ved hjælp af IT. Der gælder følgende særlige vilkår for anvendelsen af IT ved eksamen:. For alle andre fag end dansk og engelsk er der tale om et tilbud, ikke en pligt. 2. Du skal anvende egen pc. Har du ikke selv en computer kan du låne en af skolen. Under eksamen er det tilladt at anvende de af skolen evt. indlagte elektroniske ordbøger, samt tekstbehandlingssystemets indbyggede stavekontrol og øvrige faciliteter. 3. Det er dit eget ansvar, at der løbende foretages lagring af opgaven. 4. Under prøven skal udskrivning foregå på følgende måde: - Inden udskrivning skal hver side forsynes med navn og maskinnummer. - Tilsynspersonalet afhenter udskriften til dig. 5. Ved prøvens afslutning sker udskrivning således: - Udskrivning kan foregå umiddelbart efter eksamensafslutningen. - Besvarelsen udskrives i 3 eksemplarer, der afleveres. - Den udskrevne besvarelse afhentes af tilsynspersonalet, der leverer det udskrevne til eleven. lle elever skal blive på deres pladser, indtil alle har modtaget deres udskrifter, og har fået dem afleveret igen til tilsynet. 6. Der må under ingen omstændigheder udveksles oplysninger via IT-udstyret, hverken via nettet eller på anden måde. Det vil efter afslutningen på prøven blive undersøgt for hver enkelt maskine og bruger, om en sådan kommunikation har fundet sted. 2

14 . Under prøven vil der være IT-kyndigt personale til stede, således at eventuelle tekniske vanskeligheder kan afhjælpes. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med IT udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. 8. Overtrædelse af ovennævnte vilkår vil kunne medføre bortvisning fra eksamen. 3

15 Bilag : Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*KK Vægt Karakter V*K Dansk Dansk S 4 4 Engelsk 4 4 Engelsk S 4 4 Erhvervsret C fsætning fsætning S Internationall økonomi Internationall økonomi S Tysk fortsætter B,5 5,5,5 atematik B 0,5 5,255 atematik B S 0,5 5,255 Samfundsfag C Erhvervscasee C Synopsis 4 4 Internationale område C Synopsis 2 2 Samtidshistorie B,5, Kulturforståelse C Psykologi C Organisation C 4 4 Studieretningsprojekt ,5 36 2,5 8,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: fsætning Int. økonomi Kulturforståelse C fsætning Summen af vægtene Summen af vægte- raktererne ne * ka- Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne International økonomi Foreløbigt eksamensresultat: Eksamensresultat,6,6 [ Beregning: (36+8,5)/(9,5+2,5) ] Havde NN f.eks. haft et ekstra fag, villee eksamensre- sultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå:, 8 (,6*,03) 4

16 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk C Dansk S C 4 D Engelsk 4 D C Engelsk S 4 D C Erhvervsret C B fsætning B 2 fsætning S B B International økonomi C B International økonomi S C Tysk fortsætter B,5 B,5 C atematik B 0,5 C atematik B S 0,5 C Samfundsfag C C C Erhvervscase C Synopsis 4 D B Internationale område C Synopsis 2 E Samtidshistorie B,5 C Kulturforståelse C C Psykologi C B Organisation C 4 D C Studieretningsprojekt Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: fsætning, international økonomi, kulturforståelse C fsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat:,6 Eksamensresultat,6 5

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere