TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler"

Transkript

1 TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204

2 Indhold. Indledning Ordensregler Deltagelse i ekskursioner Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Rygeregler Brug af mobiltelefoner Deltagelse i undervisningen ødepligt Fravær fra undervisningen Sygdom Oprykning og fravær fleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Årskarakterer (standpunktskarakterer) Terminsprøver Eksamen / årsprøver g g g Generelle regler for skriftlig eksamen Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve Overtrædelse af eksamensreglementet.... Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Beståelseskriterier Oprykning Vægtning af karaktererne Eksamensbeviset - et eksempel Klageprocedure Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens pædagogiske afgørelser Klage over standpunktskarakterer Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen Bilag : Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit... 4 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis... 5

3 . Indledning Resultatet af den uddannelse og afsluttende eksamen der venter forude, kan betyde temmelig meget for dig. Formålet med de følgende sider er dels at beskrive de regler der gælder for den adfærd og opførsel skolen forventer af dig i de næste tre år, dels at forklare de forskellige regler, der gælder med hensyn til eksamen i hvert af de 3 år, uddannelsen varer, og de regler der findes for skolens indstilling af dig til oprykning og til den afsluttende eksamen. Du bedes derfor læse dette materiale grundigt i god tid inden eksamen. Det er lavet på baggrund af gældende love og bekendtgørelser. Selv om det er forsøgt skrevet på dansk, skal det selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende regler, hvorfor sproget nogle steder måske kan være lidt knudret. Er der noget, du ikke forstår, er du velkommen til at spørge din studievejleder. Du kan læse mere om reglerne for uddannelsen i bekendtgørelse nr. af 26/6 203: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen). Reglerne om eksamen kan du læse i bekendtgørelse nr. 930 af 3/ 203: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne om karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af 20/3 200: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne om deltagelse i undervisningen og oprykning til det næstfølgende klassetrin kan findes i bekendtgørelse nr. 222 af 4/2 2006: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2. Ordensregler På skolen er vi mange mennesker samlet hver dag, og der er mange mennesker beskæftiget med at sørge for, at dit ophold her på skolen bliver optimalt. Dette gælder både med hensyn til den undervisning du får, og de rammer den foregår i: Rengøringspersonale, systemadministrationen, pedeller, kantine og administrationen. lt dette fungerer kun optimalt i et gensidigt samarbejde og i en atmosfære af gensidig tillid. Vi går som en selvfølge ud fra, at du er bekendt med almindelige regler for god opførsel og samvær. Skolen forventer således, at du selvfølgelig møder til tiden, rydder op efter dig o.l. Derudover er der følgende specielle regler: 2. Deltagelse i ekskursioner I forbindelse med studierejser, ekskursioner o.l. gælder reglerne i skolens studie- og ordensreglement. Derudover skal du være opmærksom på, at en overtrædelse af de særlige regler i forbindelse med ekskursioner kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og anden hjælp. Du har pligt til aktivt at deltage i fællesarrangementer og til i øvrigt at indordne dig under de rammer og retningslinjer, der bliver afstukket af de deltagende lærere. Er der på studieturen tale om privat indkvartering, skal du selvfølgelig indordne dig under de rammer og normer, der er gældende i den familie, hvor du er gæst. Generelle regler for alkohol på studieture:.g: lkoholfrie 2.g: Det kan tillades, at man indtager alkohol i absolut begrænsede mængder i forbindelse med indslag på turen (-2 genstande) 3.g: En mådeholden indtagelse af øl/vin (-2 genstande) er tilladt efter at dagens programmer er fuldført. Bemærk dog at ture til US er absolut alkoholfrie! 2

4 På turen optræder du som ambassadør for skolen og, hvis studieturen går til udlandet, også for Danmark. Vi forventer således, at din opførsel er af en sådan art, at man på besøgsstedet og i besøgslandet forbinder os med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. I forbindelse med rejser indenfor Europa skal du have et EU-Sygesikringskort. Læs mere herom: o https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaakort.aspx?navigationtaxonomyid=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff0635dd9 I forbindelse med rejser udenfor Europa skal du have en privat rejseforsikring. Vær specielt opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis efter / 2008 ikke længere dækker eventuel hjemtransport. Tilsvarende bør du gøre dig bekendt med omfanget af din evt. familieforsikring (tyveri m.v.) og derved undersøge, om du er sikret i ønsket omfang. Det er et krav fra skolen, at du har en syge- og hjemtransportforsikring. Hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.) eller på anden måde tager medicin, skal vi have det at vide. Går rejsen til udlandet skal du være opmærksom på følgende betalingsregler: elder du fra efter at depositum er betalt vil det indbetalte depositum IKKE blive tilbagebetalt. elder du fra efter at restbeløbet er indbetalt vil dette heller ikke blive tilbagebetalt Skyldes afmeldingen sygdom har du dog mulighed for at få tilbagebetalt dele af det indbetalte beløb, hvis du har en forsikring der dækker det. Uge 6 er rejseugen for 3. g erne. 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Der er trådløst tilgængeligt netværk på skolen og du kan medbringe din egen bærbare pc. Det er forbudt at tilslutte din bærbare pc via netkabel. Skolen forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at åbne og gennemlæse indholdet af dine s samt åbne og gennemgå indholdet af materiale som måtte være gemt på Tietgenskolens servere, hvis der opstår mistanke om, at du misbruger skolens IT-faciliteter. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse fra skolens netværk - bortvisning fra skolen - overtrædelse der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt 2.3 Rygeregler Der må ikke ryges på skolens matrikel. Rygere henvises til skoven bag parkeringspladsen 2.4 Brug af mobiltelefoner Det er en selvfølge, at du har slukket din mobiltelefon, når du er til undervisning. Dette gælder også når undervisningen er tilrettelagt som projekter eller som gruppearbejde. obiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik må ikke anvendes på skolen, medmindre der er truffet særlig aftale herom med din lærer. 3. Deltagelse i undervisningen 3. ødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen! Dette skal forstås på den måde, at skolen forventer at du - er til stede til al undervisning - at du aktivt deltager i undervisningen, herunder at du har forberedt dig til undervisningen - at du rettidigt afleverer de skriftlige opgaver, som faglærerne stiller 3

5 Dels er det et krav i bekendtgørelsen for hhx-uddannelsen, dels fordi megen af den undervisning, du vil møde, vil være gruppe- og projektorienteret, der ikke kan gennemføres, hvis ikke alle er til stede og har forberedt sig. 3.2 Fravær fra undervisningen Fravær kan være i form af fysisk fravær og i form af manglende afleveringer. Dit fravær (og dermed også dine evt. manglende afleveringer) bliver fulgt af skolen. Ved fortsat stigende fravær vil du modtage hhv.. og 2. skriftlige advarsel. Hvis du er fyldt 8 vil din SU blive lukket. Hvis du fortsat ikke formår at bringe fraværet til standsning vil du komme til samtale med rektor med henblik på en vurdering af din fortsatte gang på skolen. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke bliver registreret som fraværende. Har du herudover et udokumenteret fravær, vil du blive kontaktet af din mentor, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder). Fortsætter dit fravær vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat, ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 8 år vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være:. idlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær. 2. Din manglende studieaktivitet meddeles til SU-styrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 3. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. Året tages om. 4. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen. 3.3 Sygdom Du kan selvfølgelig blive syg. Varer sygdommen mere end to dage, skal du meddele det til din mentor pr. . Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring for egen regning. Skolen vil i denne situation være behjælpelig, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere kontoret om det. 3.4 Oprykning og fravær Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. En yderligere forudsætning for eksamensindstilling (og til oprykning) er, at den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene. Eller sagt på en anden måde: t du har mindst 2,0 i gennemsnit i årskarakter. 4

6 4. fleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik C / B / - Studieretningsopgaven i 2.g - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - Studieretningsprojektet i 3. g - Synopsen i det internationale område i 3. g Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 6 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. I den følgende tabel kan du se, hvor meget tid der er afsat i de enkelte fag til det skriftlige arbejde. Tabellen omfatter kun de fag, hvor der i læreplanerne findes krav om skriftlige afleveringsopgaver. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. fleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit 3.2 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Konstaterer vi, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af, vil du få en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde blive udmeldt af skolen. Er der tale om snyderi i forbindelse med en skriftlig eksamen (herunder studieretningsprojektet), vil du blive bortvist fra den pågældende prøve. Tid til skriftligt arbejde (elevtid): Elevtid ,.g Obl. fag Pr. elev Norm -%.g 2.g 3.g 2.g (Løft) Ekstra.sem SO 2.sem SO SO2 SO3 SO3? dansk engelsk , mat C ,33 25 Tysk B B VØ B , ,5 fs. B , ,5 20 Samt.hist. B FUS m.m IØ B ,5 3 3,5 20 Erh.ret C 5 SRP 50 8,5 8,5 8,5 Samf. C 5 5 0,5 5 Stud.om års.proj.? 2.årsopg

7 Øvr. fag Valgfag 2.g C Valgfag 3.g C Fin.sering C 5 Inn/psy/Kul/Fin B 25 Enk.fag Fin.sering B I st.ret Inn./psy/kul (st.ret.) B I st.ret fsætning , ,5 40 VØ , ,5 35 IØ , atematik B , atematik , Tysk Spa/fra/kin Samf. B Årskarakterer (standpunktskarakterer) Lærerne giver dig standpunktskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en standpunktskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Også i matematik C og tysk B vil du få både en mundtlig og en skriftlig standpunktskarakter. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt. Du kan senere i dette materiale se, hvorledes de enkelte karakterer vægtes. Derudover vil du i december få en standpunktskarakter, så du kan se lærernes opfattelse af dit standpunkt. Standpunktskaraktererne er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. 6. Terminsprøver Der afholdes ikke terminsprøver i. og 2. g. I 3.g er der skriftlige terminsprøver i dine studieretningsfag på -niveau samt eventuelt i ét yderligere fag.. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til 8 prøver samt lave et studieretningsprojekt (i 3. g). Derudover skal du til en prøve for hvert ekstra -niveau fag du følger. Prøven efter grundforløbet, eventuelle interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. lle prøver (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af undervisningsministeriet, dog således at alle elever aflægger mindst én prøve i fag med både skriftlig og mundtlig prøve. lle skal aflægge mindst tre mundtlig og mindst tre skriftlige prøver. Nærmere bestemmelser om reglerne for eksamen, tilladte hjælpemidler etc. kan læses i lovgivningen eller i eksamensavisen som udgives når eksamensperioden nærmer sig...g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler 6

8 atematik C Samfundsfag C (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver : Et kendt uv-forløb 2: Et ukendt bilagsmateriale 24 min. 24 min. lle 24 min. 48 min. lle Grundforløbet - (portfolio) 20 min. Ingen Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dansk og engelsk.2 2.g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, bestemmes ved lodtrækning. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen (2. g) ELLER det internationale område (3. g) ELLER eventuelt i begge fag (henholdsvis 2. og 3. g). Fag, der er vist med kursiv, angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Virks.øk. B S 4 timer lle Virks.øk. B (traditionel) 30 min. 30 min. lle Virks.øk. B (kombi) Prøven er todelt 30 min. 30 min. lle fsætning B (traditionel) 30 min. 60 min. lle fsætning B (kombi) 30 min. 30 min. lle IØ B 24 min. 48 min. lle IØ B Erhvervscase Valgfag Tysk B atematik B atematik B (synopsis) (case) Prøven er todelt S Prøven er todelt (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver 24 min. 24 timer lle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation 20 min. Ingen (48 timer til synopsis) 30 min. 24 timer / 30 min. time 3 timer Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter lle 30 min. 30 min. lle Valgfag C Se nærmere under punkt.3 lle Samfundsfag B (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Samfundsfag B (synopsis) 30 min. 3 timer (evt. i grupper) Ingen hjælpemidler lle hjælpemidler Note: (Kombi): undtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af -2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dine studieretningsfag på -niveau lle lle

9 .3 3.g lle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I fag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal du dog altid til eksamen (enten mundtligt og/eller skriftligt). I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fag der er vist med kursiv angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer den alternative måde i gråtone Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk 30 min. 60 min. lle Dansk S 6 timer lle Engelsk (traditionel) 30 min. 60 min. lle Engelsk (forberedelse) 30 min. 24 timer lle Engelsk S Prøven er todelt time 4 timer Erhvervsret C (traditionel) 30 min. 30 min. lle Erhvervsret C (kombi) 30 min. 30 min. lle Det internationale område (synopsis) Ingen hjælpemidler lle hjælpemidler 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B 24 min. 48 min. lle Samtidshist. B (synopsis) 24 min. 24 timer lle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ S (traditionel) 5 timer lle IØ S (case) Prøven er todelt ½ time 4 timer Gruppe Individuelt IØ (traditionel) 30 min. 60 min. lle IØ (synopsis) 30 min. 24 timer lle Tysk Prøven er todelt 30 min. 24 timer/30 min. lle Tysk S 5 timer lle Spansk Prøven er todelt lle 30 min. 24 timer/30 min. lle Spansk S 4 timer lle VØ (traditionel) 30 min. 30 min. lle VØ (kombi) 30 min. 30 min. lle VØ S 4 timer lle fsætning (traditionel) 30 min. 60 min. lle fsætning (kombi) 30 min. 30 min. lle fsætning S 4 timer lle atematik atematik Prøven er todelt (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver S 30 min. 30 min. lle time 4 timer Finansiering C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Finansiering C (kombi) 30 min. 30 min. lle Innovation C (projekt) 30 min. Ingen Kulturf. C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Kulturf. C (kombi) 20 min. 40 min. lle arkedskom. C (traditionel) 30 min. 60 min. lle arkedskom. C (kombi) 30 min. 30 min. lle Organisation C (traditionel) 20 min. 40 min. lle Ingen hjælpemidler lle 8

10 Organisation C (kombi) 30 min. 30 min. lle Psykologi C (traditionel) 24 min. 24/48 min. lle Psykologi C (synopsis) 30 min. 24 timer lle Note: (Kombi): undtlig prøve på baggrund af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af -2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. 8. Generelle regler for skriftlig eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om 'officielle' regler, er sprogbrugen her lidt mere formel.. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 45 minutter før prøvens begyndelse. 2. obiltelefoner må ikke medbringes i eksamenslokalet, heller ikke selv om de er slukkede, og skal således afleveres til tilsynet inden eksamen starter. 3. Egne USB-stik må ikke anvendes under eksamen. Noter og lignende skal derfor gemmes ned på computeren inden prøvens start. 4. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber, lineal, ordbøger, regnemaskine m.m. Skolen har ikke ekstraeksemplarer af hjælpemidlerne. 5. lle udleverede papirer forsynes med navn, klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (ex: maj/juni 202). Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 6. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før han/hun har afleveret sin besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal vedkommende ledsages af en af de tilsynsførende. Henvendelsen sker ved håndsoprækning.. Eksaminander, der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade eksamenslokalet. 8. Eksaminanderne må under prøven kun henvende sig til de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 9. Det er eksaminandens eget ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladdeform, skal du forsyne forsiden af omslaget med 'Kladde ønskes bedømt' og lægge de pågældende kladdesider ind i omslaget. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn. Bemærk at alt udleveret papir skal afleveres.. I de sidste 5 minutter før prøvens udløb må ingen elev forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. Du kan få udleveret din originale opgavebesvarelse, hvis du ønsker det. Det kan dog først ske, efter du har fået udleveret dit eksamensbevis og efter udløbet af klagefristen, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen. 8.. Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Til eksaminerne i skriftlig dansk og engelsk vil der være fuld adgang til internettet. Ligesom ved enhver anden form for snyd, så vil snyd ved eksempelvis at hente tekster ned fra internettet og aflevere dem i dit navn blive betragtet som et brud på skolens eksamensreglement. Se afsnit længere nede. lle punkter i afsnit 8 gælder også for skriftlig dansk og engelsk. 9. Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. Denne kan ses i Elevplan. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 9

11 3. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. 4. Faglæreren stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med faglæreren kan censor stille supplerende spørgsmål. 5. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og faglærer. 6. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler.. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel.. Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring. ndre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor. 2. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre ord at dit gennemsnit er mindst 2,0). På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives På eksamensbeviset beregnes 2 gennemsnit:. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det foreløbige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har flere end 4 fag på -niveau Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2,0. 3. Oprykning Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 4. Vægtning af karaktererne Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes ser således ud:

12 Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. fsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau Vægten Vægten ½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 5. Eksamensbeviset - et eksempel I bilag og 2 kan du se et eksempel på dels udregningen af eksamensgennemsnittet, dels hvilke oplysninger der vil være med på det endelige eksamensbevis 6. Klageprocedure 6. Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. fgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve eller en eventuel ombedømmelse som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven / ombedømmelsen afgivne karakter der, bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser i forhold til afviklingen af eksamen, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere Klager over bedømmelsen ved en eksamen kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet. 6.2 Klage over skolens pædagogiske afgørelser Hvis du vil klage over skolens pædagogiske afgørelser skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: - juridiske spørgsmål (f.eks. om at nægte dig retten til at skifte valgfag) eller - skønsmæssige spørgsmål (f.eks. om skolen har skønnet rigtig ved en afgørelse af, om en syg elev opfylder betingelserne for at udstrække det 3-årige forløb til et 4-årigt forløb på grund af langvarig sygdom.) Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering.

13 6.3 Klage over standpunktskarakterer Senest to uger efter offentliggørelsen af en standpunktskarakter kan du klage over karakteren. Start med at rette henvendelse til din lærer og bed om en begrundelse for karakteren enten mundtligt eller skriftligt. Hvis du herefter fortsat synes, at du er blevet forkert bedømt skal du sende en skriftlig klage til rektor, hvor du begrunder din klage. Rektor vil herefter sende klagen til den involverede lærer, som indenfor 8 dage skal svare skriftligt på din klage. Rektor vil herefter beslutte om: Klagen skal afvises Karakteren skal sættes op Karakteren skal sættes ned Rektor meddeler sin beslutning skriftligt til dig og den involverede lærer. Der er ikke umulighed for at anke afgørelsen.. Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen. I nogle af de skriftlige eksamensfag er der mulighed for at anvende IT til eksamen. Det drejer sig om følgende fag: Efter 2.g i fagene virksomhedsøkonomi B og i matematik B. Efter 3.g i fagene tysk, spansk, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og i matematik. Vær opmærksom på at du ved eksamen i dansk og engelsk får en cd-rom med opgaven. Her er det således obligatorisk at bruge IT. Hvis du vælger at anvende IT til eksamen, skal du være vant til at arbejde med IT, dvs. du skal som oftest have afleveret dine opgavebesvarelser ved hjælp af IT. Der gælder følgende særlige vilkår for anvendelsen af IT ved eksamen:. For alle andre fag end dansk og engelsk er der tale om et tilbud, ikke en pligt. 2. Du skal anvende egen pc. Har du ikke selv en computer kan du låne en af skolen. Under eksamen er det tilladt at anvende de af skolen evt. indlagte elektroniske ordbøger, samt tekstbehandlingssystemets indbyggede stavekontrol og øvrige faciliteter. 3. Det er dit eget ansvar, at der løbende foretages lagring af opgaven. 4. Under prøven skal udskrivning foregå på følgende måde: - Inden udskrivning skal hver side forsynes med navn og maskinnummer. - Tilsynspersonalet afhenter udskriften til dig. 5. Ved prøvens afslutning sker udskrivning således: - Udskrivning kan foregå umiddelbart efter eksamensafslutningen. - Besvarelsen udskrives i 3 eksemplarer, der afleveres. - Den udskrevne besvarelse afhentes af tilsynspersonalet, der leverer det udskrevne til eleven. lle elever skal blive på deres pladser, indtil alle har modtaget deres udskrifter, og har fået dem afleveret igen til tilsynet. 6. Der må under ingen omstændigheder udveksles oplysninger via IT-udstyret, hverken via nettet eller på anden måde. Det vil efter afslutningen på prøven blive undersøgt for hver enkelt maskine og bruger, om en sådan kommunikation har fundet sted. 2

14 . Under prøven vil der være IT-kyndigt personale til stede, således at eventuelle tekniske vanskeligheder kan afhjælpes. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med IT udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. 8. Overtrædelse af ovennævnte vilkår vil kunne medføre bortvisning fra eksamen. 3

15 Bilag : Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*KK Vægt Karakter V*K Dansk Dansk S 4 4 Engelsk 4 4 Engelsk S 4 4 Erhvervsret C fsætning fsætning S Internationall økonomi Internationall økonomi S Tysk fortsætter B,5 5,5,5 atematik B 0,5 5,255 atematik B S 0,5 5,255 Samfundsfag C Erhvervscasee C Synopsis 4 4 Internationale område C Synopsis 2 2 Samtidshistorie B,5, Kulturforståelse C Psykologi C Organisation C 4 4 Studieretningsprojekt ,5 36 2,5 8,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: fsætning Int. økonomi Kulturforståelse C fsætning Summen af vægtene Summen af vægte- raktererne ne * ka- Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne International økonomi Foreløbigt eksamensresultat: Eksamensresultat,6,6 [ Beregning: (36+8,5)/(9,5+2,5) ] Havde NN f.eks. haft et ekstra fag, villee eksamensre- sultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå:, 8 (,6*,03) 4

16 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk C Dansk S C 4 D Engelsk 4 D C Engelsk S 4 D C Erhvervsret C B fsætning B 2 fsætning S B B International økonomi C B International økonomi S C Tysk fortsætter B,5 B,5 C atematik B 0,5 C atematik B S 0,5 C Samfundsfag C C C Erhvervscase C Synopsis 4 D B Internationale område C Synopsis 2 E Samtidshistorie B,5 C Kulturforståelse C C Psykologi C B Organisation C 4 D C Studieretningsprojekt Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: fsætning, international økonomi, kulturforståelse C fsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat:,6 Eksamensresultat,6 5

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Studie-og ordensregler uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2016/17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2015/2016 0 Indhold 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1. Ekskursioner og rejser... 2 2.2. Brug af IT udstyr på skolen...

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH/HHX

Studie- og ordensregler UCH/HHX 1 Studie- og ordensregler UCH/HHX Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2017... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010 (gældende

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2015/16 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere