Budgetforlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2012-2015"

Transkript

1 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter E D BSU Enklere krav til pædagogiske læreplaner E D BSU Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere E D BSU Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder E D BSU Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning E D BSU Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år E D BSU Reduktion i møder for dagplejere E D BSU Regulering af økonomisk fripladstilskud E D BSU Færre Med-møder i Bornholms Ungdomsskole E D BSU Færre medarbejdermøder i alle afdelinger - Bornholms Ungdomsskole E D BSU Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Skal ses i sammenhæng med tildelingsmodel på området. E D BSU 2-årig kvalitetsrapport E D BSU Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen E D BSU Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning N D BSU Tilpasning af dagtilbudsstruktur N D BSU Mælkebøtten reduceres med 2 pladser N D BSU 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008 N D BSU Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion N D BSU Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet N D BSU Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Budgetforlig - Side 1 af 8

2 Budgetforlig - N D BSU Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august (6-16 år) N D BSU Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet N D BSU Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. B D BSU Sænkning af klassekvotienter til hhv. 22 og 25 i 0. kl og 7. kl. B-01-02A AK BSU Ny daginstitution i Aakirkeby B D BSU Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst B D BSU Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten B D BSU Reduceret åbningtid om fredagen i SFO - 1 time - fra 1/8 B D BSU Lærernes undervisningstid øges med yderligere 1½ lektion pr. uge - fra 1. august N-03-01* D BSU Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16-årige. Med effekt fra L AK BSU Renoveringspulje - Børne- og skoleområdet (bruttobeløb) - uden modregning af kvalitetsfondsmidler BR-01- D BSU Demografitilpasning til årige pr m.m. Socialudvalget E D SU En vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinensnøglepersoner, m.m.) E D SU Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning E D SU Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper - mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til på- og aftagning af kompressionsstrømper. E D SU Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn Budgetforlig - Side 2 af 8

3 Budgetforlig - E D SU Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af brugerog pårørenderåd. N D SU Visitation Ældre - BUM afregning til døgnplejen - prisreduktion N D SU Visitation Ældre - Plejevederlag m.m. N D SU Døgnplejen Bornholm - Reduktion hjælperområdet N D SU Døgnplejen Bornholm - Nedlæggelse af souschefstilling N D SU Døgnplejen Bornholm - Medarbejderdisponeret tid N D SU Visitation Ældre - Betaling til/fra offentlige myndigheder N D SU Bornholms Plejehjem og -centre - Renholdelse af grønne arealer N D SU Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling N D SU Bornholms Plejehjem og -centre Medarbejderdisponeret tid N D SU Tilskud til sociale formål N D SU Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler N D SU DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet N D SU DeViKa - drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo N D SU DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene N D SU Visitation Ældre - Handicapkørsel - busdrift N D SU Visitation Ældre - Uddannelsessygeplejerske N D SU Velfærdsteknologi N D SU Sekretariatspuljen på ældreområdet O D SU Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken E D SU Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet; effektivisering af opgaveløsningen omkring fragt og reparation ved hjælp af dels styringsmulighederne i Rambøll Care og dels gennem styrket koordinering/ledelse af opgaverne. Hjemtagelse af flere reparationsopgaver. E D SU Røbo: Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet. Effektiviseringen vil få indvirkning på de fleste af medarbejdernes timetal Budgetforlig - Side 3 af 8

4 Budgetforlig - E D SU Røbo: Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne, fra at gå kl. 07:15 til at skulle gå kl.07:00. Effektiviseringen betyder en serviceforringelse og indebærer, at der ikke vil være et mundtligt overlap omkring beboerne om morgenen. N D SU Lukning af Ø54/Nybyg på Stenbanen N D SU Nedlæggelse af 2 pladser på B 1/Psykiatri og Handicap N D SU Rønne Botilbud. Bortfald af vederlag "tøjpenge" N D SU Rø rammebesparelse N D SU Lukning af aflastning Røbo N D SU HG Hjælpemiddelenheden, lønomk. teknikgruppe N D SU Ekstern bistand i komplicerede sager/kommunikationscentret O D SU Drift Kommandanthøjen (B1) O D SU Lukning af Ø54 O D SU Øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven 96 E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - Uddelegering af opgaver: Øget intervallængde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer til en øget indsats til behovsorienteret tandpleje til den del af populationen med størst risiko for sygdomsudvikling. E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - I indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner er man i gang med at udarbejde et udbud af dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger. Det forventes afsluttet i juni måned med effekt fra august E D SU Bornholms Kommunale Tandpleje - Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post udsendte informationsfoldere. Dette forslag er i første omgang møntet på udsendelse af information om de valgmuligheder for tandpleje unge på år har. N D SU Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. N D SU Sundheds- og forebyggelsespuljen BR-06- D SU Budgettilpasning Psykiatri og Handicap, revideret ny D SU Forebyggelseskonsulenter reduceres, Borger og Sundhed Budgetforlig - Side 4 af 8

5 Budgetforlig - Beskæftigelsesudvalget N D BU Rammebesparelse vedr. sygdagpenge uden refusion E D BU Kontrol af socialt bedrageri E D BU Gebyr på betaling af regninger E D BU Integrationsområdet: Mere målrettet fraværsregistrering E D BU Integrationsområdet: Diverse forenklinger mv. NY D BU Mindreforbrug på pol 07 og 08 NY D BU Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere Teknik- og Miljøudvalget N D TMU Færre asfaltudlægninger N D TMU Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene N D TMU Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og Miljø B D TMU Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne B D TMU Besparelse på området for Natur og Miljø NY D TMU Budgettilpasning vedr. nedbør/sne NY D TMU Naturpleje Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående E D ØKE-T Effektiviseringer i RKR Services E D ØKE-T Effektiviseringer i Vej og Park Økonomi- og Erhvervsudvalget N D ØKE Generelt tilpasning af puljer på Løn og Personaleområdet N D ØKE Optimering af IT-aftaler E D ØKE Budgetbemærkningerne udgives fremover kun elektronisk (ØA) E D ØKE Reducere intern afregning i de administrative enheder (ØA) E D ØKE Besparelse af 3/4 stilling, idet nye systemer forventes at kunne effektivisere arbejdsgangen N D ØKE Omlægning fra alm. Postforsendelse til digital post N D ØKE Optimering af rengøringen i administrative bygninger Budgetforlig - Side 5 af 8

6 Budgetforlig - N D ØKE Kantine, optimering i madproduktion N D ØKE Opkrævningen, indtægtsoptimering ved intensiveret indsats overfor restancer til kommunen N D ØKE Optimering af aftaler omkring forsikring og revision mv. N D ØKE Organisatorisk samtænkning igangsættes i ØKE s stabe og områdesekretariater i tilknytning til naturlig afgang BR D ØKE Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen, nyt forslag BR D ØKE Besparelse på drifts og vedligehold af administrationsbygninger BR D ØKE Lokalpulje (borgerinddragelse, lokalt forankret - formål og anvendelse, aktiviteter i lokalområder) BR A ØKE Etablering af samlet administration på Landemærket BR A ØKE Salg af eksisterende administrationsbygninger Ny D ØKE Sparet drift på tomme kommunale bygninger Fritids- og Kulturudvalget N D FKF Bornholms Idrætsområder - besparelse vedr. udendørs idrætsanlæg N D FKF Lokaletilskud - pulje reduceres N D FKF Tilskud til voksenundervisning - pulje reduceres N D FKF Breddeidrætspulje reduceres N D FKF FKF-udvalgets frie midler - pulje reduceres N D FKF Skolekoncerter reduceres N D FKF Streetkids værested for unge N D FKF Det Maritime Hasle, besparelse på tilskuddet til foreningen N D FKF Bornholms Tekniske Samling - reduktion af årligt driftstilskud N D FKF Tilskud til overnatning ved idrætsstævner fjernes N D FKF Tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres N D FKF Bornholms Biblioteker - besparelse på personale sfa. Indkøb af selvbetjeningsautomater til flere åbne bibliotekter. Forslaget forudsætter tilførsel af 1 mio. kr. i anlægsudgifter til selvbetjeningsautomater/chipsmærkning Budgetforlig - Side 6 af 8

7 Budgetforlig - A A FKF Bornholms Biblioteker - Flere åbne bibilotekter - selvbetjeningsautomater/chipsmærkning.forslaget skal ses i sammenhæng med N BR-15- D FKF Bornholms Museum, forhøjelse af tilskud O D FKF Leasingudgift til ny udlånskontrolsystem med overgang til chips Optagelse (-)/indfrielse (+) af lån B L Optagelse af lån til anlægsinvesteringer i børnehave B L Optagelse af lån til anlægsinvesteringer i servicearealer b L Optagelse af lån til anlægsinvestering i administrationsbygning L Optagelse af lån til renovering på børne- og skoleområdet I alt Budgetforlig - Side 7 af 8

8 Budgetforlig - D A AF AK F L Forslag i alt: Drift i alt Anlæg Anlæg Forsyningsvirksomhed Anlæg Kvalitetsfond Finansiering, herunder kvalitetsfondsmidler Lån BSU SU BU TMU ØKE FKF ØKE-T Drift fordelt på udvalg: Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående Budgetforlig - Side 8 af 8

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Inspiration til effektivisering 2011

Inspiration til effektivisering 2011 Marts 2011 Forord I juni 2010 udgav KREVI inspirationskataloget Inspiration til effektivisering Forslag til økonomiske effektiviseringer fra de kommunale administrationer, som indeholder 170 økonomiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang KREVI har udarbejdet et søgeværktøj ud fra spare- og effektiviseringskatalogerne i 73 af landets 98 kommuner. Værktøjet indeholder 581 spare- og effektiviseringsforslag,

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG SAMLET

MULIGHEDSKATALOG SAMLET MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne

Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Børne- og Skoleudvalgets område Dagpasning Strukturelle ændringer Langsigtet plan til økonomi Venter vi for længe med at lukke? inklusionspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere