1 Indledning og sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning og sammenfatning"

Transkript

1 Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning Der har i Roskilde Kommune gennem de seneste år - og særligt op gennem 0-erne været en aktiv boligudbygning, ud fra en vision om at udvikle Roskilde til en stærk og markant bosætningskommune, hvor borgere og gode levevilkår er i centrum. Strategien har fokuseret på at udvikle blandede by- og boligområder som særligt er kommet til udtryk i Trekroner. Arbejdet med at realisere visionen er en meget bred indsats, som på den ene side handler om alt det, der gør Roskilde Kommune til et attraktivt sted at bo: smuk natur, kultur- og fritidstilbud, attraktive arbejdspladser, gode pasningstilbud, skoler og uddannelser samt oplevelsesrige og aktive byområder mv. På den anden side den mere konkrete indsats i forhold til at sikre et bredt udbud af gode boliger i velfungerende områder. Notatet Boliger og befolkning beskriver, hvordan udbygningen af boliger forventes at ske i Roskilde Kommune over de kommende år. En stor del af udbygningen vil være med private boliger, en udbygning som kommunen kun delvist kan styre gennem fx kommuneplan og lokalplaner. En anden og væsentlig del af boligudbygningen sker i form af almennyttige boliger. En meget stor del af boligudbuddet i kommunen bestemmes således af de lokale almennyttige boligselskabers prioriteringer. Boligselskabernes indsatser i forhold til at renovere eksisterende afdelinger og etablere nybyggeri i kommunen vil således medføre ændringer i udbuddet af almene boliger, deres størrelse og stand samt ikke mindst huslejernes størrelse. I den forbindelse er det i kommunens interesse, at boligsammensætningen kan bidrage til at opfylde kommunens forskellige målsætninger og opgaver fx i forhold til at kunne anvise bolig til borgere med akutte og/eller særlige behov og understøtte Roskildes ønsker med hensyn til at styrke udviklingen i forskellige bydele. Kommunen har indflydelse på boligselskabernes prioriteringer og projekter gennem medfinansiering, grundsalg og lokalplanlægning. Det er derfor afgørende, både for kommunen og for boligselskaberne, at kommunen er tydelig i sine ønsker og behov for boligudbygningen i byen: Dermed har boligselskabet nogle retningsliner for, hvor og hvordan deres projekter planlægges uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering. Dette er vigtigt, da der er tale om langstrakte planlægningsprocesser som blandt andet indebærer forhandlinger med Landsbyggefonden. Samtidig sikrer kommunen sig, at projekterne understøtter kommunens behov mest muligt og de udgifter der er forbundet med projekterne for kommunens vedkommende, kan indarbejdes i budgettet i god tid. Nærværende Strategi for almene og kommunale lejeboliger beskriver, hvordan kommunen ønsker i samarbejde med boligselskaberne at det almennyttige boligudbud skal udvikles i de kommende år. Strategien har også fokus på den særlige udfordring, det er, at flere borgere end tidligere står på venteliste til en billig bolig. Af samme grund beskrives også, hvordan kommunens egne udlejningsboliger kan være med til at løse udfordringerne.

2 Side2/ Sammenfatning Roskilde Kommune har i mange år lagt vægt på at skabe socialt bæredygtige boligområder, blandt andet ved at sikre forskellige by- og boligområder karakteriseret af blandet bebyggelse, herunder blandede ejerformer. Det vil være naturligt herudover at lægge følgende hensyn til grund for boligudbygningen: Der skal være adgang til attraktive, moderne, tidssvarende boliger også almennytte Der skal være adgang til billige boliger i kommunen Der skal være mange boliger til studerende Boligselskaberne har en vigtig rolle i opfyldelsen af disse hensyn. Boligselskabet Sjælland har udarbejdet 11 helhedsplaner, som skal fremtidssikre de mest nedslidte af selskabets afdelinger i Roskilde. Renoveringsplanerne vil koste ca. 8,7 mio. kr. i kommunal kapitaltilførsel over de næste 5-10 år. Konsekvensen af Boligselskabet Sjællands helhedsplaner er bl.a., at der nedlægges op til ca. 300 små billige lejligheder, og at huslejen i de moderniserede boliger vil stige. Ud over 15 nye boliger i Præstemarkshusene, som allerede er behandlet i Byrådet, har Boligselskabet Sjælland ikke konkrete planer om erstatningsbyggeri. Boligselskabet har dog tanker om yderligere 270 erstatningsboliger, som vil kræve grundkapital på mio. kr. fra Roskilde Kommune. Roskilde Kommune ejer selv en række udlejningsejendomme, som dog er i dårlig stand. Det vurderes at det vil koste 10,8 mio. kr. (netto) at genoprette klimaskærm og tekniske installationer. Investeringen vil kunne spredes over en årrække, fx 4 år. Indvendigt trænger lejlighederne også til et løft. En modernisering (som medfører en øget brugsværdi) vil betyde, at huslejen skal stige, men det vil være muligt ved fx at afsætte 1,6 mio. kr. om året over de næste 10 år at løfte lejlighederne til en acceptabel stand uden at huslejerne (nødvendigvis) stiger. Antallet af borgere på akutventelisten, dvs. borgere, som er boligløse og som ikke har mulighed for selv at skaffe en løsning på problemet, er steget med 55 pct. fra første kvartal 2013 til første kvartal Dette skydes særligt den øgede flygtnignekvote. Derudover forventes det, at kontanthjælpsreformen vil medføre et stigende antal borgere på akutventelisten, særligt unge ledige som ikke kan betale mere end ca kr. i husleje om måneden. Det øgede antal borgere på akutventelisten samt udsigten til, at der umiddelbart nedlægges op til ca. 300 små billige lejligheder som følge af Boligselskabet Sjællands helhedsplaner betyder, at der er behov for at tilvejebringe flere små billige lejligheder i kommunen. Boligselskabet vil gerne i samarbejde med kommunen arbejde på, at det bliver muligt at bygge så billigt, som det er nødvendigt, men peger på, at der er en række udfordringer og på, at kvaliteten vil blive lavere end normalt. Det kan dog endvidere overvejes i dialog med Boligselskabet Sjælland at søge nedlæggelsen af små billige boliger reduceret, så der bliver nedlagt færre end de forventede ca. 300 boliger. Det kan endvidere være en idè at søge kommunens anvisningsret til de resterende små billige boliger forøget. Roskilde Kommune kan i dag anvise 25 pct. af alle boliger (store som små) i almennyttige byggerier, der bliver ledige, svarende til ca om året. Aftalen kunne søges ændret, så kommunen fik en større anvisningsret til evt. alle - de små lejligheder med huslejer på maksimalt 4000 kr. pr. måned. Roskilde Kommune kan imødekomme en mindre del af problemet ved at indrette 24 klubværelser til flygtninge og unge på Vor Frue Genoptræningscenter.

3 Side3/12 2 Roskilde Kommunes boligpolitiske mål Det er vigtigt for Roskilde Kommune at skabe velfungerende og socialt bæredygtige bydele og boligområder. Derfor har byrådet i sin boligudbygningspolitik i mange år lagt vægt på at sikre forskellige by- og boligområder karakteriseret af blandet bebyggelse, herunder blandede ejerformer. En aktiv bosætningspolitik, hvor der sker en bevidst placering af private og almene boliger, er med til at skabe områder med befolkningsmæssig variation, muligheder for bevægelse og aktivitet samt kulturelle tilbud. Dette er bl.a. med til at modvirke ghettodannelse (både med private og almene boliger). Der lægges også vægt på, at byudviklingen tilrettelægges under hensyntagen til befolkningens behov fx ved blanding af boligstørrelser, ejerforhold, befolkningsgrupper og muligheden for at bo i mindre enheder (bofællesskaber) samt medvirke til at løse kommunale opgaver i form af boliger til resursesvage grupper, herunder flygtninge. De almene boliger er et stærkt værktøj til at opfylde disse hensyn. Ud over målet om at skabe socialt bæredygtige by- og boligområder med blandet bebyggelse vil det være naturligt at have følgende hensyn i boligudbygningen i Roskilde Kommune: Der skal være adgang til attraktive, moderne, tidssvarende boliger også almennytte Der skal være adgang til billige boliger i kommunen, bl.a. med henblik på, at kommunen kan leve op til sine boligsociale forpligtigelser Der skal være mange boliger til studerende mhp. at understøtte Roskilde Kommune som uddannelsesby De almennyttige boligselskaber spiller en meget stor rolle i opfyldelsen af disse hensyn til boligudbygningen i kommunen. 3 Boligselskabet Sjællands renoveringsplaner (helhedsplaner) 3.1 Boligselskabets helhedsplaner Boligselskabet Sjælland har udarbejdet foreløbige helhedsplaner for 11 af selskabets afdelinger i Roskilde. Helhedsplanerne skal ses som en del af en fremtidssikring af selskabets almene boliger i Roskilde Kommune. De pågældende afdelinger er alle placeret i Roskilde. Placeringen tæt på Roskilde by gør afdelingerne attraktive. Ventetiden til en lejlighed i disse afdelinger varierer meget, men ligger typisk på 5-10 år. Huslejen varierer mellem ca. 650 og knap 900 kr./m2 om året. Grunden til, at boligselskabet har udarbejdet helhedsplanerne er, at der er et stigende problem vedrørende skimmelsvampeangreb i boligerne, dels et renoveringsbehov pga. nedslidte faldstammer, badeværelser, vandinstallationer, nedslidte varmeinstallationer og den manglende ventilation/grundudluftning, vinduer og døre samt problemer med fugt i kælderen. Afdelingernes små lejligheder udgør et særskilt problem, idet de har utidssvarende badeværelser, som boligselskabet mener, er nødvendige at renovere for at sikre, at afdelingerne kan blive ved med at fremstå attraktive i fremtiden. En renovering kræver ofte, at de små lejligheder lægges sammen til større lejligheder typisk for fx at give plads til nye/mere tilgængelige badeværelser, skabe lysgennemstrømning i lejligheden mv. Boligselskabet Sjælland peger på, at det i alle fremtidsprognoser fremgår, at der er behov for flere m² pr. person, og at der bliver flere og flere singler, som ikke er interesseret i de små boliger mv. Boligselskabet peger på, at små lejligheder giver risiko for en fremtidig større flytningsfrekvens, og at manglen på større familieboliger medfører, at beboersammensætningen vil give en overrepræsentation af enlige/par uden børn. Desuden vil det, i det omfang en

4 Side4/12 ejendom ikke har elevator, og/eller badeværelsernes tilgængelighed er utidssvarende, betyde forringede levevilkår for ældre beboere. Da afdelingerne ikke selv har økonomi til at gennemføre renoveringerne, har Boligselskabet Sjælland derfor sammen med afdelingsbestyrelserne besluttet at udarbejde helhedsplanerne og således ansøge om støtte til renoveringsarbejderne hos Landsbyggefonden. I de foreløbige helhedsplaner skitseres de udfordringer, som afdelingerne står overfor i forhold til at fremtidssikre bebyggelsen. Det drejer sig om fire sammenhængende indsatsområder: Etablering af tidssvarende (større) boliger via sammenlægninger og om disponeringer af boligarealet. Genopretning af klimaskærm i form af renovering af døre og vinduer, kælder og installationer. Indeklimaforbedringer via renovering af ventilation samt energirenoveringer Miljøforbedrende og trygheds skabende tiltag med fokus på fællesrum 3.2 Helhedsplanernes økonomiske betydning for kommunen I de første finansieringsoverslag på nybyggeri og helhedsplaner, som kommunen modtog fra Boligselskabet Sjælland i januar 2013 fremgik det, at der ville være en kommunal finansiering på ca. 253 mio. kr. som følge af grundkapitallån ved nybyggeri og bidrag til kapitaltilførsel via femtedelsordning til helhedsplanerne. Heraf udgjorde grundkapitalindskud til nybyggeri ca. 40 mio., men ca. 210 mio. kr. var kapitaltilførsel via 1/5-delsordningen. Grundkapitallån. Kommunen yder grundkapitallån på 10 pct. af den samlede anskaffelsessum ved nybyggeri af almene boliger. Den 1. januar 2017 stiger grundkapitallånet til 14 pct. Kapitaltilskud. Helhedsplaner kombineres ofte med kapitaltilførsel (som ydes som et rente- og afdragsfrit lån). Kapitaltilførsel anvendes til en nedsættelse af lejen over en periode, og størrelsen fastsættes af Landsbyggefonden. Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel. Disse beløb er blevet justeret væsentligt, idet Landsbyggefonden og kommunen nu forventer, at der kun vil være tale om kommunal kapitaltilførsel til renovering til de 11 helhedsplaner på i alt ca. 8,7 mio. kr. over de næste 5-10 år. Boligselskabet er enig i disse justerede vurderinger. Hertil kommer kapitaltilførsel til nybyggeri på mio. kr., jf. nedenfor. Kommunal kapitaltilførsel til helhedsplanerne (1/5-ordning)! "# $ # %! " & '! ( ') # *+ "( " # "(

5 Side5/12 Af bilag 1 fremgår oversigt over helhedsplanerne. 3.3 Helhedsplanernes betydning for boligudbuddet Først og fremmest vil en gennemførelse af helhedsplanerne betyde, at de udfordringer som er beskrevet under 3 vil blive løst. Lejlighederne og bebyggelserne vil således fremstå moderne og i god stand. Ud over den kommunale udgift til projektet er der dog to konsekvenser ved gennemførelse af helhedsplanerne, som man bør være opmærksom på: Der vil i løbet af de kommende 10 år blive nedlagt op til 324 lejligheder 1, hvoraf langt den overvejende del vil være små 1 og 2 rums lejligheder. Helhedsplanerne vil desuden betyde en stigning i huslejen fra de nuværende mellem ca. 650 og 900 kr./m2 til ca kr./m2 pr. år. Det må således forventes, at der bliver op til ca. 300 færre små billige lejligheder i Roskilde, såfremt Boligselskabet Sjællands helhedsplaner gennemføres. 3.4 Roskilde Kommunes mulighed for at påvirke helhedsplanernes indhold I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af helhedsplanerne har kommunen mulighed for at fremkomme med konkrete ønsker i forhold til den enkelte støttesag, herunder inddrage spørgsmålet om nedlæggelse af små boliger i afdelingen. Kommunen har i denne forbindelse mulighed for at drøfte spørgsmålet med boligselskabet og efterfølgende Landsbyggefonden, herunder fremlægge befolkningsprognoser, boligpolitiske overvejelser mv., således at støttesagerne så vidt muligt kan udformes i overensstemmelse hermed. Landsbyggefonden administrerer støttereglerne efter en række regulativer, og afhængigt af hvordan den endelige helhedsplan udformes, vil det have indflydelse på størrelsen af ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Det fremgår af regulativet for støtte fra Landsbyggefonden, at der kan gives tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Støtte kan kun gives til ekstraordinært arbejde. Et eventuelt kommunalt ønske om at reducere antallet af små boliger, der skal sammenlægges, vil således kunne få direkte indflydelse for støtten, men dette vil være forskelligt fra sag til sag. 4 Boligselskabet Sjællands nybyggeri I forhold til nybyggeri er der i Boligselskabet Sjælland pt. kun konkrete planer om nybyggeri i afdelingen Præstemarkshusene, hvor der bygges 15 nye familieboliger (rækkehuse) på ca. 110 m2 til ca. 32 mio. kr., og dermed en kommunal grundkapital på ca. 3,2 mio. kr. Skema A forventes forelagt byrådet i december Herudover har Boligselskabet Sjælland tanker om at etablere 270 lejligheder som erstatningsbyggeri. I alt påtænker Boligselskabet således at bygge 285 erstatningsboliger (inkl. Præstemarkshusene) for de op til 324 nedlagte boliger. Det anslås, at de 285 erstatningsboliger vil kræve mio. kr. i grundkapital fra Roskilde Kommune. Det bemærkes, at der her er taget udgangspunkt i de nuværende regler, hvor grundkapitaltilskuddet udgør 10 pct. af byggeprisen. Denne sats gælder frem til , hvor grundkapitallånet stiger til 14 pct. 1 Dette tal kan blive justeret, afhængigt af Landsbyggefondens behandling af sagerne.

6 Side6/12 I Jyllinge har Roskilde Nord Boligselskab den i byrådet fået skema A tilsagn om etablering af 36 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 81 mio. kr., hvilket medfører en kommunal grundkapital på 8,1 mio. kr. Med udgangspunkt i Boliger og befolkning er der nedenfor angivet, hvor Roskilde Kommune forslår, at der bygges almennyttige boliger i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i en række boligudbygningsområder, hvor der søges etableret blandet bebyggelse af såvel privat som almennyttig karakter. Roskilde Kommunes forslag til almennyttig boligudbygning Område Antal boliger i alt Heraf almene (Omtrentligt antal) Bymidten Sortebrødre Plads Schmeltz Plads Præstemarkshusene Musicon Bifaldet Musicon Rampelyset Musicon (Senere etaper) Trekroner Øst Toppen RUC Campus Trekroner Ø (Senere etaper) Hyrdehøj Øst Jyllinge Bymidte v. hallen Jyllinge Tømmergrunden Viby bymidte: Pharma C/ Plejecenter Toftehøjen Viby Skousbo Viby Langdyssegård I alt NB Fortætning, ikke stedsbestemt Fortætning af byggeri ved indplacering af nye boliger. Ikke planlagte eller udpegede områder Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Kan styrke Campus ideen med RUC s anvisningsmulighed. Ikke planlagte eller udpegede områder Privat grund Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Æblehaven og Rønnebærparken er i øjeblikket opført på By- og Boligministeriets ghettoliste, og Roskilde Kommune har stor fokus på dette. Kommunen har bl.a. i samarbejde med boligselskaberne udarbejdet en Boligsocial helhedsplan for disse afdelinger for at imødekomme problemerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at der bygges yderligere almene boliger i disse afdelinger. 5 Kommunens udlejningsboliger Roskilde Kommune ejer og udlejer selv lejligheder. Disse er medtaget i denne strategi, for det første, fordi der bør tages stilling til deres vedligeholdelse og for det andet, fordi de spiller en rolle i kommunens mulighed for at løse de boligsociale udfordringer (jf. afsnit 5.3).

7 Side7/ Kommunale lejligheder, som anvises til borgere på akutventelisten Roskilde Kommunes ejendomme på Vestergade 6A-I og Nygade rummer 126 små lejligheder, som primært udlejes til borgere, som henvises fra Akutventelisten efter behov. Lejlighederne er små, mellem 32 og 51 m2, har 1-2 værelser, der udlejes efter lejelovgivningen. Huslejen er meget lav, idet den ligger i spændet fra ca kr. pr. måned ekskl. forbrug afhængig af lejlighedens størrelse, men der er også tale om ret utidssvarende lejligheder. I nogle af ejendommene er der ikke bad i lejlighederne men i kælderen. Ejendommenes stand er ikke god. Bygning vurderer, at der over de næste 2 år bør afsættes 2 mio. kr. til udvendig istandsættelse (klimaskærm og tekniske installationer) for at de 2 ejendomme bringes i en rimelig (udvendig) stand. For disse ejendomme forventes, at op imod 1,5 mio. kr. af disse udgifter kan dækkes med indestående på vedligeholdelseskontoen i Grundejernes investeringsfond. Den kommunale andel af vedligeholdelsesudgifterne begrænser sig derfor til ca Herudover ejer Roskilde Kommunes 38 ældreegnede lejligheder på Lammegade , som lejes ud primært til ældre borgere. Lejlighederne er mellem 48 og 100 m2, har 1-3 værelser, og udlejes efter lejelovgivningen. Ejendommen er i dårlig stand, og det vurderes, at der bør afsættes 5,8 mio. kr. over de næste 2 år til genopretning af klimaskærm og tekniske installationer. Indvendigt er lejlighederne heller ikke i god stand. Der er ikke opsparede midler i Grundejernes investeringsfond til denne ejendom. Nygade Vestergade 6A-I Lammegade Øvige kommunale udlejningsejendomme I alt Sammenlagt vil det koste kommunen 10,8 mio. kr. over 4 år at genoprette udlejningsejendommenes udvendige vedligeholdelsesstand. 5.2 De kommunale ejendommes indvendige stand Lejemålenes indvendige stand i Vestergade 6A-I, Nygade og Lammegade er præget af slid, ælde samt generel manglende vedligeholdelse. Dette gælder både installationer, baderum, sanitet, hårde hvidevare, køkkener, gulve og gulvbelægninger mv. mv. Der er således et behov for både opretning, fornyelse og istandsættelse af ovenstående i lejemålene. Der bliver hvert år hensat et beløb, fastsat efter loven, til den løbende vedligeholdelse på hver ejendom, og der afholdes hvert år udgifter til reparationer, udskiftninger og maling på ejendommene. Men det vurderes, at lejlighederne trænger til et løft, der ikke kan bæres af ejendommenes økonomi. Årsagen hertil er blandt andet ejendommens alder, brugen af det lejede, kvaliteten, og prioriteringen af vedligeholdelsen. 2 Den præcise saldo på vedligeholdelseskontoen kendes endnu ikke, da regnskabet for 2013 ikke er afsluttet.

8 Side8/12 Hvis der foretages et løft af den indvendige vedligeholdelse, skal dette ikke lægges på huslejen. Sker der derimod en decideret modernisering, i stil med boligselskabernes helhedsplaner, og dermed en øget brugsværdi, så vil huslejen skulle stige for ikke at komme i strid med kommunalfuldmagten (støtte til enkeltpersoner). Det indvendige løft af vedligeholdelsesstanden kan ske som i dag, dvs. når det er allermest nødvendigt og ofte i forbindelse med fraflytning, men standen er generelt så dårlig, at denne løbende opretning betyder, at der løbende er underskud på driften af ejendommene. Bygning vurderer, at der med 1,64 mio. kr. om året i en periode på 10 år, svarende til kr. pr. lejemål og i alt 16,4 mio. kr. over de 10 år, kan foretages en genopretning af den indvendige vedligeholdelsesstand til en rimelig kvalitet i de tre ejendommes lejligheder. Nygade Vestergade 6A-I Lammegade I alt Roskilde Kommunes akutventeliste Roskilde Kommunes Borgerservice administrerer kommunens såkaldte Akutliste, som er en venteliste for boligløse borgere med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune. For at komme på listen er det en forudsætning, at ansøgeren er boligløs og ikke selv har mulighed for at skaffe en løsning på problemet, enten via anciennitet i boligselskaberne eller har økonomisk mulighed for selv at løse boligproblemet. Borgerservice anviser borgere på akutlisten bolig i en af boligselskabernes lejligheder eller i kommunens egne lejligheder på Vestergade og Nygade. I de tilfælde, hvor en borger er på ventelisten pga. restance til et af boligselskaberne, kan der ikke henvises til samme selskab. Ventetiden på en bolig varierer meget afhængig af hvilken type bolig, der er behov for. Men generelt kan siges, at jo mindre og billigere bolig, der efterspørges, jo længere er ventetiden. Ofte er den over 1 år. Kommunen og boligselskaberne kan indgå aftale om at stille ledige boliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen mv. Roskilde Kommune har således en aftale med boligselskaberne om rådighed over 25 pct. af de boliger, der bliver ledige, svarende til ca boliger om året. Borgerservice oplyser, at det ofte er tilfældet, at de lejligheder, der stilles til rådighed, er for dyre til de borgere, der står på akutventelisten. Aftalen kunne eksempelvis søges ændret/udvidet til, at kommunen får anvisningsret til en større andel eller evt. alle små lejligheder til fx maksimalt kr./md.

9 Side9/12 Ved sådanne aftaler betaler kommunen lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Akutlisten er opdelt i nedenstående kategorier: Roskilde Kommunes akutliste administreret af Borgerservice Antal på venteliste Marts Nov Marts 2014 Børnefamilier måneder Pensionister (ældrebolig eller handicapegnet bolig) Gennemsnitlig ventetid ca. 3 4 Meget forskelligt afhængigt af behov Personer med samkvem måneder Enlige (voksne over 30 år) måneder Unge med særlige behov år eller længere Flygtninge (langt overvejende unge) ½ år I alt Som det ses er der aktuelt 279 borgere på akutlisten. På samme tidspunkt sidste år, marts 2013 var der i alt 180 på ventelisten, så der er tale om en stigning på 55 pct. det seneste år. En af de væsentligste årsager til at antallet på akutventelisten er steget så markant fra 2013 til 2014 er, at kommunens flygtningekvote er steget (se mere herom i 5.3.1). Det må dertil forventes, at kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, får betydning for antallet på ventelisten. Det skal dog tilføjes, at nogle kontanthjælpsmodtagere, som bliver ramt af indtægtsnedgang efter en trangsvurdering i visse tilfælde vil være berettiget til hjælp til for høje boligudgifter efter Lov om Aktiv Socialpolitik 81 i en overgangsperiode på max 2-3 måneder. For en stor del af borgerne på akutventelisten gælder, at behovet er 1-2 rums boliger, men vurderingen er, at de højest kan betale en husleje på kr. om måneden, da de fleste er unge under 30 år, som efter kontanthjælpsreformen modtager kontanthjælp svarende til SU. Det skal bemærkes, at der I forbindelse med udviklingsstrategien i rammeaftaleregi for kommunerne i Region Sjælland for 2015 er stort fokus på, at mange voksne handicappede, voksne sindslidende, og unge med behov for botilbud efter Serviceloven som følge af kontanthjælpsreformen ikke længere har råd til at bo i almenenyttige boliger eller kommunale botilbud Særlig problemstilling vedr. flygtninge En af de grupper, hvor antallet på boliganvisningens venteliste er steget i særlig grad er nye flygtninge. Langt overvejende er der tale om unge enlige som pga. lavt indkomstniveau (kontanthjælp) har behov for en lille meget billig bolig. 3 Antallet på venteliste på de enkelte kategorier i marts 2013 kendes ikke.

10 Side10/12 Som det ses, er Roskilde Kommunes flygtningekvote steget voldsomt i de seneste år. Udlændingestyrelsens udmeldte kvote for 2014 er foreløbig 78 flygtninge, hvoraf de første 15 er modtaget til kommunen i skrivende stund og opskrevet på akutlisten. Ifølge integrationsloven har kommunen pligt til hurtigst muligt at anvise nye flygtninge en bolig. Hvis der ikke kan anvises en varig bolig, må kommunen i første omgang anvise en midlertidig bolig. Med den stigende flygtningekvote bliver det mere og mere vanskeligt at finde selv en midlertidig bolig. Kommunen har dog hjemmel til, i integrationsperiodens første 3 år, at betale differencen mellem hvad boligen koster, og hvad den enkelte flygtning kan betale. Hvis ikke det er lykkedes kommunen at anvise en permanent bolig efter integrationsperiodens 3 år, så kan Udlændingestyrelsen efter Integrationslovens 15, på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning, indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. Det er dog uklart, hvordan differencen mellem kommunens omkostninger til dette, og hvad den enkelte flygtning kan betale, kan dækkes. KL har ikke kendskab til at kommuner tidligere har anskaffet og udlejet permanente boliger til flygtninge til en lavere leje end boligens årlige driftsudgifter. Selvom der ikke er nogen præcedens på området, vurderer KL umiddelbart, at løsningen med at betale en del af flygtningenes boligudgifter i en varig bolig ikke vil være lovlig. En yderligere problemstilling, såfremt der ikke anvises permanent bolig inden udløbet af den 3 årige integrationsperiode, er, at kommunen så ikke længere har hjemmel til at hjælpe flygtningen med omkostninger til at etablere sig i den nye bolig fx indskud til lejlighed. Reglerne på flygtningeområdet og den stigende flygtningekvote akkumulerer derfor behovet for at finde både midlertidige og varige boliger til flygtningene. 6 Flere billige boliger i Roskilde Kommune Udviklingen i akutventelisten betyder, at der er et stort behov for at tilvejebringe små billige boliger særligt 1-2 rums boliger til en husleje på maksimalt kr./md. Dette behov øges, såfremt Roskilde Boligselskab gennemfører deres helhedsplaner og dermed nedlægger op til ca. 300 små billige boliger Flere billige boliger - boligselskaberne Boligselskabet Sjælland vil gerne etablere flere små billige boliger, og har udtrykt forhåbning om, at det kan lykkes at etablere små boliger på m2 til en husleje på kr./md. Men det vil kvalitetsmæssigt blive skrabet og

11 Side11/12 under det niveau, som vi normalt kender. Boligselskabet ønsker at etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunen, og regne på et konkret projekt. Bl.a. tilslutningsafgiftens størrelse spiller en ikke ubetydelig rolle i forhold til, hvor billigt der kan bygges. Men det er et større problem, at kommunen jf. kommunalfuldmagten ikke må sælge byggegrunde til formålet til under markedspris. En arbejdsgruppe vil kunne fremlægge beregninger på et projekt med små billige boliger inden sommerferien Det kan endvidere overvejes i dialog med Boligselskabet Sjælland at søge nedlæggelsen af små billige boliger reduceret, så der bliver nedlagt færre end de forventede ca. 300 boliger. Endelig kan det være en idè at søge at aftale med boligselskaberne, at kommunen får anvisningsret til en større andel af - evt. alle - de små lejligheder med huslejer på maksimalt 4000 kr. pr. måned. Roskilde Kommune har som nævnt aktuelt en aftale med boligselskaberne om rådighed over 25 pct. af samtlige boliger, uanset størrelse og pris Flere kommunale udlejningsboliger Pga. det akutte behov for små billige boliger, særligt til flygtninge og unge, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at omdanne Vor Frue Genoptræningscenter, Kamstrupvej 1, til klubværelser. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men er i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlagt til offentlige og private fællesanlæg. Plan og udvikling vurderer at en anvendelse til klubværelser kan gå ind under den fastlagte kommuneplanramme, men anbefaler, at der iværksættes en høring af naboerne inden anvendelsen ændres, idet klubværelser til unge eller flygtninge kan medføre mere uro i området end den nuværende anvendelse. Plan og udvikling og Erhvervsafdelingen mener ikke at anvendelsesændringen er lokalplanpligtig. Bygning har tidligere i 2014 vurderet, at det vil koste kr. at sætte ejendommen i stand til brug som klubværelser. Der kan etableres 24 klubværelser á ca. 12 m2 med adgang til fælles toilet, bad, køkken og fællesrum. Byrådssekretariatet vurderer, at huslejen kan fastsættes til et sted mellem og kr. inkl. forbrug Ungdomsboliger I Roskilde Kommune er der knap 1600 almene og godt 500 private ungdomsboliger. I forbindelse med at man oplevede en stor ledighed af ungdomsboliger omkring 2010 og 2011, hvor også Økonomiudvalget blev orienteret hver tredje måned, blev der tilkendegivet over for boligselskaberne, at der ikke foreløbig vil blive opført nye ungdomsboliger. Efterfølgende har situationen har dog udviklet sig, så der ikke længere er et akut problem med ledige ungdomsboliger. Antallet af ledige ungdomsboliger er faldet over de seneste år og pr. oktober 2013 var der 25 ledige ungdomsboliger. Det bemærkes, at det typisk er på netop denne årstid, at der er færrest ledige ungdomsboliger. Der er naturligvis størst efterspørgsel efter de billige og mindst efterspørgsel efter de dyre ungdomsboliger. Der er således ikke noget aktuelt behov for at opføre flere ungdomsboliger.

12 7 Bilag: Oversigt over Boligselskabet Sjællands helhedsplaner Side12/12

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere