1 Indledning og sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning og sammenfatning"

Transkript

1 Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning Der har i Roskilde Kommune gennem de seneste år - og særligt op gennem 0-erne været en aktiv boligudbygning, ud fra en vision om at udvikle Roskilde til en stærk og markant bosætningskommune, hvor borgere og gode levevilkår er i centrum. Strategien har fokuseret på at udvikle blandede by- og boligområder som særligt er kommet til udtryk i Trekroner. Arbejdet med at realisere visionen er en meget bred indsats, som på den ene side handler om alt det, der gør Roskilde Kommune til et attraktivt sted at bo: smuk natur, kultur- og fritidstilbud, attraktive arbejdspladser, gode pasningstilbud, skoler og uddannelser samt oplevelsesrige og aktive byområder mv. På den anden side den mere konkrete indsats i forhold til at sikre et bredt udbud af gode boliger i velfungerende områder. Notatet Boliger og befolkning beskriver, hvordan udbygningen af boliger forventes at ske i Roskilde Kommune over de kommende år. En stor del af udbygningen vil være med private boliger, en udbygning som kommunen kun delvist kan styre gennem fx kommuneplan og lokalplaner. En anden og væsentlig del af boligudbygningen sker i form af almennyttige boliger. En meget stor del af boligudbuddet i kommunen bestemmes således af de lokale almennyttige boligselskabers prioriteringer. Boligselskabernes indsatser i forhold til at renovere eksisterende afdelinger og etablere nybyggeri i kommunen vil således medføre ændringer i udbuddet af almene boliger, deres størrelse og stand samt ikke mindst huslejernes størrelse. I den forbindelse er det i kommunens interesse, at boligsammensætningen kan bidrage til at opfylde kommunens forskellige målsætninger og opgaver fx i forhold til at kunne anvise bolig til borgere med akutte og/eller særlige behov og understøtte Roskildes ønsker med hensyn til at styrke udviklingen i forskellige bydele. Kommunen har indflydelse på boligselskabernes prioriteringer og projekter gennem medfinansiering, grundsalg og lokalplanlægning. Det er derfor afgørende, både for kommunen og for boligselskaberne, at kommunen er tydelig i sine ønsker og behov for boligudbygningen i byen: Dermed har boligselskabet nogle retningsliner for, hvor og hvordan deres projekter planlægges uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering. Dette er vigtigt, da der er tale om langstrakte planlægningsprocesser som blandt andet indebærer forhandlinger med Landsbyggefonden. Samtidig sikrer kommunen sig, at projekterne understøtter kommunens behov mest muligt og de udgifter der er forbundet med projekterne for kommunens vedkommende, kan indarbejdes i budgettet i god tid. Nærværende Strategi for almene og kommunale lejeboliger beskriver, hvordan kommunen ønsker i samarbejde med boligselskaberne at det almennyttige boligudbud skal udvikles i de kommende år. Strategien har også fokus på den særlige udfordring, det er, at flere borgere end tidligere står på venteliste til en billig bolig. Af samme grund beskrives også, hvordan kommunens egne udlejningsboliger kan være med til at løse udfordringerne.

2 Side2/ Sammenfatning Roskilde Kommune har i mange år lagt vægt på at skabe socialt bæredygtige boligområder, blandt andet ved at sikre forskellige by- og boligområder karakteriseret af blandet bebyggelse, herunder blandede ejerformer. Det vil være naturligt herudover at lægge følgende hensyn til grund for boligudbygningen: Der skal være adgang til attraktive, moderne, tidssvarende boliger også almennytte Der skal være adgang til billige boliger i kommunen Der skal være mange boliger til studerende Boligselskaberne har en vigtig rolle i opfyldelsen af disse hensyn. Boligselskabet Sjælland har udarbejdet 11 helhedsplaner, som skal fremtidssikre de mest nedslidte af selskabets afdelinger i Roskilde. Renoveringsplanerne vil koste ca. 8,7 mio. kr. i kommunal kapitaltilførsel over de næste 5-10 år. Konsekvensen af Boligselskabet Sjællands helhedsplaner er bl.a., at der nedlægges op til ca. 300 små billige lejligheder, og at huslejen i de moderniserede boliger vil stige. Ud over 15 nye boliger i Præstemarkshusene, som allerede er behandlet i Byrådet, har Boligselskabet Sjælland ikke konkrete planer om erstatningsbyggeri. Boligselskabet har dog tanker om yderligere 270 erstatningsboliger, som vil kræve grundkapital på mio. kr. fra Roskilde Kommune. Roskilde Kommune ejer selv en række udlejningsejendomme, som dog er i dårlig stand. Det vurderes at det vil koste 10,8 mio. kr. (netto) at genoprette klimaskærm og tekniske installationer. Investeringen vil kunne spredes over en årrække, fx 4 år. Indvendigt trænger lejlighederne også til et løft. En modernisering (som medfører en øget brugsværdi) vil betyde, at huslejen skal stige, men det vil være muligt ved fx at afsætte 1,6 mio. kr. om året over de næste 10 år at løfte lejlighederne til en acceptabel stand uden at huslejerne (nødvendigvis) stiger. Antallet af borgere på akutventelisten, dvs. borgere, som er boligløse og som ikke har mulighed for selv at skaffe en løsning på problemet, er steget med 55 pct. fra første kvartal 2013 til første kvartal Dette skydes særligt den øgede flygtnignekvote. Derudover forventes det, at kontanthjælpsreformen vil medføre et stigende antal borgere på akutventelisten, særligt unge ledige som ikke kan betale mere end ca kr. i husleje om måneden. Det øgede antal borgere på akutventelisten samt udsigten til, at der umiddelbart nedlægges op til ca. 300 små billige lejligheder som følge af Boligselskabet Sjællands helhedsplaner betyder, at der er behov for at tilvejebringe flere små billige lejligheder i kommunen. Boligselskabet vil gerne i samarbejde med kommunen arbejde på, at det bliver muligt at bygge så billigt, som det er nødvendigt, men peger på, at der er en række udfordringer og på, at kvaliteten vil blive lavere end normalt. Det kan dog endvidere overvejes i dialog med Boligselskabet Sjælland at søge nedlæggelsen af små billige boliger reduceret, så der bliver nedlagt færre end de forventede ca. 300 boliger. Det kan endvidere være en idè at søge kommunens anvisningsret til de resterende små billige boliger forøget. Roskilde Kommune kan i dag anvise 25 pct. af alle boliger (store som små) i almennyttige byggerier, der bliver ledige, svarende til ca om året. Aftalen kunne søges ændret, så kommunen fik en større anvisningsret til evt. alle - de små lejligheder med huslejer på maksimalt 4000 kr. pr. måned. Roskilde Kommune kan imødekomme en mindre del af problemet ved at indrette 24 klubværelser til flygtninge og unge på Vor Frue Genoptræningscenter.

3 Side3/12 2 Roskilde Kommunes boligpolitiske mål Det er vigtigt for Roskilde Kommune at skabe velfungerende og socialt bæredygtige bydele og boligområder. Derfor har byrådet i sin boligudbygningspolitik i mange år lagt vægt på at sikre forskellige by- og boligområder karakteriseret af blandet bebyggelse, herunder blandede ejerformer. En aktiv bosætningspolitik, hvor der sker en bevidst placering af private og almene boliger, er med til at skabe områder med befolkningsmæssig variation, muligheder for bevægelse og aktivitet samt kulturelle tilbud. Dette er bl.a. med til at modvirke ghettodannelse (både med private og almene boliger). Der lægges også vægt på, at byudviklingen tilrettelægges under hensyntagen til befolkningens behov fx ved blanding af boligstørrelser, ejerforhold, befolkningsgrupper og muligheden for at bo i mindre enheder (bofællesskaber) samt medvirke til at løse kommunale opgaver i form af boliger til resursesvage grupper, herunder flygtninge. De almene boliger er et stærkt værktøj til at opfylde disse hensyn. Ud over målet om at skabe socialt bæredygtige by- og boligområder med blandet bebyggelse vil det være naturligt at have følgende hensyn i boligudbygningen i Roskilde Kommune: Der skal være adgang til attraktive, moderne, tidssvarende boliger også almennytte Der skal være adgang til billige boliger i kommunen, bl.a. med henblik på, at kommunen kan leve op til sine boligsociale forpligtigelser Der skal være mange boliger til studerende mhp. at understøtte Roskilde Kommune som uddannelsesby De almennyttige boligselskaber spiller en meget stor rolle i opfyldelsen af disse hensyn til boligudbygningen i kommunen. 3 Boligselskabet Sjællands renoveringsplaner (helhedsplaner) 3.1 Boligselskabets helhedsplaner Boligselskabet Sjælland har udarbejdet foreløbige helhedsplaner for 11 af selskabets afdelinger i Roskilde. Helhedsplanerne skal ses som en del af en fremtidssikring af selskabets almene boliger i Roskilde Kommune. De pågældende afdelinger er alle placeret i Roskilde. Placeringen tæt på Roskilde by gør afdelingerne attraktive. Ventetiden til en lejlighed i disse afdelinger varierer meget, men ligger typisk på 5-10 år. Huslejen varierer mellem ca. 650 og knap 900 kr./m2 om året. Grunden til, at boligselskabet har udarbejdet helhedsplanerne er, at der er et stigende problem vedrørende skimmelsvampeangreb i boligerne, dels et renoveringsbehov pga. nedslidte faldstammer, badeværelser, vandinstallationer, nedslidte varmeinstallationer og den manglende ventilation/grundudluftning, vinduer og døre samt problemer med fugt i kælderen. Afdelingernes små lejligheder udgør et særskilt problem, idet de har utidssvarende badeværelser, som boligselskabet mener, er nødvendige at renovere for at sikre, at afdelingerne kan blive ved med at fremstå attraktive i fremtiden. En renovering kræver ofte, at de små lejligheder lægges sammen til større lejligheder typisk for fx at give plads til nye/mere tilgængelige badeværelser, skabe lysgennemstrømning i lejligheden mv. Boligselskabet Sjælland peger på, at det i alle fremtidsprognoser fremgår, at der er behov for flere m² pr. person, og at der bliver flere og flere singler, som ikke er interesseret i de små boliger mv. Boligselskabet peger på, at små lejligheder giver risiko for en fremtidig større flytningsfrekvens, og at manglen på større familieboliger medfører, at beboersammensætningen vil give en overrepræsentation af enlige/par uden børn. Desuden vil det, i det omfang en

4 Side4/12 ejendom ikke har elevator, og/eller badeværelsernes tilgængelighed er utidssvarende, betyde forringede levevilkår for ældre beboere. Da afdelingerne ikke selv har økonomi til at gennemføre renoveringerne, har Boligselskabet Sjælland derfor sammen med afdelingsbestyrelserne besluttet at udarbejde helhedsplanerne og således ansøge om støtte til renoveringsarbejderne hos Landsbyggefonden. I de foreløbige helhedsplaner skitseres de udfordringer, som afdelingerne står overfor i forhold til at fremtidssikre bebyggelsen. Det drejer sig om fire sammenhængende indsatsområder: Etablering af tidssvarende (større) boliger via sammenlægninger og om disponeringer af boligarealet. Genopretning af klimaskærm i form af renovering af døre og vinduer, kælder og installationer. Indeklimaforbedringer via renovering af ventilation samt energirenoveringer Miljøforbedrende og trygheds skabende tiltag med fokus på fællesrum 3.2 Helhedsplanernes økonomiske betydning for kommunen I de første finansieringsoverslag på nybyggeri og helhedsplaner, som kommunen modtog fra Boligselskabet Sjælland i januar 2013 fremgik det, at der ville være en kommunal finansiering på ca. 253 mio. kr. som følge af grundkapitallån ved nybyggeri og bidrag til kapitaltilførsel via femtedelsordning til helhedsplanerne. Heraf udgjorde grundkapitalindskud til nybyggeri ca. 40 mio., men ca. 210 mio. kr. var kapitaltilførsel via 1/5-delsordningen. Grundkapitallån. Kommunen yder grundkapitallån på 10 pct. af den samlede anskaffelsessum ved nybyggeri af almene boliger. Den 1. januar 2017 stiger grundkapitallånet til 14 pct. Kapitaltilskud. Helhedsplaner kombineres ofte med kapitaltilførsel (som ydes som et rente- og afdragsfrit lån). Kapitaltilførsel anvendes til en nedsættelse af lejen over en periode, og størrelsen fastsættes af Landsbyggefonden. Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel. Disse beløb er blevet justeret væsentligt, idet Landsbyggefonden og kommunen nu forventer, at der kun vil være tale om kommunal kapitaltilførsel til renovering til de 11 helhedsplaner på i alt ca. 8,7 mio. kr. over de næste 5-10 år. Boligselskabet er enig i disse justerede vurderinger. Hertil kommer kapitaltilførsel til nybyggeri på mio. kr., jf. nedenfor. Kommunal kapitaltilførsel til helhedsplanerne (1/5-ordning)! "# $ # %! " & '! ( ') # *+ "( " # "(

5 Side5/12 Af bilag 1 fremgår oversigt over helhedsplanerne. 3.3 Helhedsplanernes betydning for boligudbuddet Først og fremmest vil en gennemførelse af helhedsplanerne betyde, at de udfordringer som er beskrevet under 3 vil blive løst. Lejlighederne og bebyggelserne vil således fremstå moderne og i god stand. Ud over den kommunale udgift til projektet er der dog to konsekvenser ved gennemførelse af helhedsplanerne, som man bør være opmærksom på: Der vil i løbet af de kommende 10 år blive nedlagt op til 324 lejligheder 1, hvoraf langt den overvejende del vil være små 1 og 2 rums lejligheder. Helhedsplanerne vil desuden betyde en stigning i huslejen fra de nuværende mellem ca. 650 og 900 kr./m2 til ca kr./m2 pr. år. Det må således forventes, at der bliver op til ca. 300 færre små billige lejligheder i Roskilde, såfremt Boligselskabet Sjællands helhedsplaner gennemføres. 3.4 Roskilde Kommunes mulighed for at påvirke helhedsplanernes indhold I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af helhedsplanerne har kommunen mulighed for at fremkomme med konkrete ønsker i forhold til den enkelte støttesag, herunder inddrage spørgsmålet om nedlæggelse af små boliger i afdelingen. Kommunen har i denne forbindelse mulighed for at drøfte spørgsmålet med boligselskabet og efterfølgende Landsbyggefonden, herunder fremlægge befolkningsprognoser, boligpolitiske overvejelser mv., således at støttesagerne så vidt muligt kan udformes i overensstemmelse hermed. Landsbyggefonden administrerer støttereglerne efter en række regulativer, og afhængigt af hvordan den endelige helhedsplan udformes, vil det have indflydelse på størrelsen af ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Det fremgår af regulativet for støtte fra Landsbyggefonden, at der kan gives tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Støtte kan kun gives til ekstraordinært arbejde. Et eventuelt kommunalt ønske om at reducere antallet af små boliger, der skal sammenlægges, vil således kunne få direkte indflydelse for støtten, men dette vil være forskelligt fra sag til sag. 4 Boligselskabet Sjællands nybyggeri I forhold til nybyggeri er der i Boligselskabet Sjælland pt. kun konkrete planer om nybyggeri i afdelingen Præstemarkshusene, hvor der bygges 15 nye familieboliger (rækkehuse) på ca. 110 m2 til ca. 32 mio. kr., og dermed en kommunal grundkapital på ca. 3,2 mio. kr. Skema A forventes forelagt byrådet i december Herudover har Boligselskabet Sjælland tanker om at etablere 270 lejligheder som erstatningsbyggeri. I alt påtænker Boligselskabet således at bygge 285 erstatningsboliger (inkl. Præstemarkshusene) for de op til 324 nedlagte boliger. Det anslås, at de 285 erstatningsboliger vil kræve mio. kr. i grundkapital fra Roskilde Kommune. Det bemærkes, at der her er taget udgangspunkt i de nuværende regler, hvor grundkapitaltilskuddet udgør 10 pct. af byggeprisen. Denne sats gælder frem til , hvor grundkapitallånet stiger til 14 pct. 1 Dette tal kan blive justeret, afhængigt af Landsbyggefondens behandling af sagerne.

6 Side6/12 I Jyllinge har Roskilde Nord Boligselskab den i byrådet fået skema A tilsagn om etablering af 36 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 81 mio. kr., hvilket medfører en kommunal grundkapital på 8,1 mio. kr. Med udgangspunkt i Boliger og befolkning er der nedenfor angivet, hvor Roskilde Kommune forslår, at der bygges almennyttige boliger i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i en række boligudbygningsområder, hvor der søges etableret blandet bebyggelse af såvel privat som almennyttig karakter. Roskilde Kommunes forslag til almennyttig boligudbygning Område Antal boliger i alt Heraf almene (Omtrentligt antal) Bymidten Sortebrødre Plads Schmeltz Plads Præstemarkshusene Musicon Bifaldet Musicon Rampelyset Musicon (Senere etaper) Trekroner Øst Toppen RUC Campus Trekroner Ø (Senere etaper) Hyrdehøj Øst Jyllinge Bymidte v. hallen Jyllinge Tømmergrunden Viby bymidte: Pharma C/ Plejecenter Toftehøjen Viby Skousbo Viby Langdyssegård I alt NB Fortætning, ikke stedsbestemt Fortætning af byggeri ved indplacering af nye boliger. Ikke planlagte eller udpegede områder Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Kan styrke Campus ideen med RUC s anvisningsmulighed. Ikke planlagte eller udpegede områder Privat grund Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Formålet er at blande boligtilbud med private boliger Æblehaven og Rønnebærparken er i øjeblikket opført på By- og Boligministeriets ghettoliste, og Roskilde Kommune har stor fokus på dette. Kommunen har bl.a. i samarbejde med boligselskaberne udarbejdet en Boligsocial helhedsplan for disse afdelinger for at imødekomme problemerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at der bygges yderligere almene boliger i disse afdelinger. 5 Kommunens udlejningsboliger Roskilde Kommune ejer og udlejer selv lejligheder. Disse er medtaget i denne strategi, for det første, fordi der bør tages stilling til deres vedligeholdelse og for det andet, fordi de spiller en rolle i kommunens mulighed for at løse de boligsociale udfordringer (jf. afsnit 5.3).

7 Side7/ Kommunale lejligheder, som anvises til borgere på akutventelisten Roskilde Kommunes ejendomme på Vestergade 6A-I og Nygade rummer 126 små lejligheder, som primært udlejes til borgere, som henvises fra Akutventelisten efter behov. Lejlighederne er små, mellem 32 og 51 m2, har 1-2 værelser, der udlejes efter lejelovgivningen. Huslejen er meget lav, idet den ligger i spændet fra ca kr. pr. måned ekskl. forbrug afhængig af lejlighedens størrelse, men der er også tale om ret utidssvarende lejligheder. I nogle af ejendommene er der ikke bad i lejlighederne men i kælderen. Ejendommenes stand er ikke god. Bygning vurderer, at der over de næste 2 år bør afsættes 2 mio. kr. til udvendig istandsættelse (klimaskærm og tekniske installationer) for at de 2 ejendomme bringes i en rimelig (udvendig) stand. For disse ejendomme forventes, at op imod 1,5 mio. kr. af disse udgifter kan dækkes med indestående på vedligeholdelseskontoen i Grundejernes investeringsfond. Den kommunale andel af vedligeholdelsesudgifterne begrænser sig derfor til ca Herudover ejer Roskilde Kommunes 38 ældreegnede lejligheder på Lammegade , som lejes ud primært til ældre borgere. Lejlighederne er mellem 48 og 100 m2, har 1-3 værelser, og udlejes efter lejelovgivningen. Ejendommen er i dårlig stand, og det vurderes, at der bør afsættes 5,8 mio. kr. over de næste 2 år til genopretning af klimaskærm og tekniske installationer. Indvendigt er lejlighederne heller ikke i god stand. Der er ikke opsparede midler i Grundejernes investeringsfond til denne ejendom. Nygade Vestergade 6A-I Lammegade Øvige kommunale udlejningsejendomme I alt Sammenlagt vil det koste kommunen 10,8 mio. kr. over 4 år at genoprette udlejningsejendommenes udvendige vedligeholdelsesstand. 5.2 De kommunale ejendommes indvendige stand Lejemålenes indvendige stand i Vestergade 6A-I, Nygade og Lammegade er præget af slid, ælde samt generel manglende vedligeholdelse. Dette gælder både installationer, baderum, sanitet, hårde hvidevare, køkkener, gulve og gulvbelægninger mv. mv. Der er således et behov for både opretning, fornyelse og istandsættelse af ovenstående i lejemålene. Der bliver hvert år hensat et beløb, fastsat efter loven, til den løbende vedligeholdelse på hver ejendom, og der afholdes hvert år udgifter til reparationer, udskiftninger og maling på ejendommene. Men det vurderes, at lejlighederne trænger til et løft, der ikke kan bæres af ejendommenes økonomi. Årsagen hertil er blandt andet ejendommens alder, brugen af det lejede, kvaliteten, og prioriteringen af vedligeholdelsen. 2 Den præcise saldo på vedligeholdelseskontoen kendes endnu ikke, da regnskabet for 2013 ikke er afsluttet.

8 Side8/12 Hvis der foretages et løft af den indvendige vedligeholdelse, skal dette ikke lægges på huslejen. Sker der derimod en decideret modernisering, i stil med boligselskabernes helhedsplaner, og dermed en øget brugsværdi, så vil huslejen skulle stige for ikke at komme i strid med kommunalfuldmagten (støtte til enkeltpersoner). Det indvendige løft af vedligeholdelsesstanden kan ske som i dag, dvs. når det er allermest nødvendigt og ofte i forbindelse med fraflytning, men standen er generelt så dårlig, at denne løbende opretning betyder, at der løbende er underskud på driften af ejendommene. Bygning vurderer, at der med 1,64 mio. kr. om året i en periode på 10 år, svarende til kr. pr. lejemål og i alt 16,4 mio. kr. over de 10 år, kan foretages en genopretning af den indvendige vedligeholdelsesstand til en rimelig kvalitet i de tre ejendommes lejligheder. Nygade Vestergade 6A-I Lammegade I alt Roskilde Kommunes akutventeliste Roskilde Kommunes Borgerservice administrerer kommunens såkaldte Akutliste, som er en venteliste for boligløse borgere med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune. For at komme på listen er det en forudsætning, at ansøgeren er boligløs og ikke selv har mulighed for at skaffe en løsning på problemet, enten via anciennitet i boligselskaberne eller har økonomisk mulighed for selv at løse boligproblemet. Borgerservice anviser borgere på akutlisten bolig i en af boligselskabernes lejligheder eller i kommunens egne lejligheder på Vestergade og Nygade. I de tilfælde, hvor en borger er på ventelisten pga. restance til et af boligselskaberne, kan der ikke henvises til samme selskab. Ventetiden på en bolig varierer meget afhængig af hvilken type bolig, der er behov for. Men generelt kan siges, at jo mindre og billigere bolig, der efterspørges, jo længere er ventetiden. Ofte er den over 1 år. Kommunen og boligselskaberne kan indgå aftale om at stille ledige boliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen mv. Roskilde Kommune har således en aftale med boligselskaberne om rådighed over 25 pct. af de boliger, der bliver ledige, svarende til ca boliger om året. Borgerservice oplyser, at det ofte er tilfældet, at de lejligheder, der stilles til rådighed, er for dyre til de borgere, der står på akutventelisten. Aftalen kunne eksempelvis søges ændret/udvidet til, at kommunen får anvisningsret til en større andel eller evt. alle små lejligheder til fx maksimalt kr./md.

9 Side9/12 Ved sådanne aftaler betaler kommunen lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Akutlisten er opdelt i nedenstående kategorier: Roskilde Kommunes akutliste administreret af Borgerservice Antal på venteliste Marts Nov Marts 2014 Børnefamilier måneder Pensionister (ældrebolig eller handicapegnet bolig) Gennemsnitlig ventetid ca. 3 4 Meget forskelligt afhængigt af behov Personer med samkvem måneder Enlige (voksne over 30 år) måneder Unge med særlige behov år eller længere Flygtninge (langt overvejende unge) ½ år I alt Som det ses er der aktuelt 279 borgere på akutlisten. På samme tidspunkt sidste år, marts 2013 var der i alt 180 på ventelisten, så der er tale om en stigning på 55 pct. det seneste år. En af de væsentligste årsager til at antallet på akutventelisten er steget så markant fra 2013 til 2014 er, at kommunens flygtningekvote er steget (se mere herom i 5.3.1). Det må dertil forventes, at kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, får betydning for antallet på ventelisten. Det skal dog tilføjes, at nogle kontanthjælpsmodtagere, som bliver ramt af indtægtsnedgang efter en trangsvurdering i visse tilfælde vil være berettiget til hjælp til for høje boligudgifter efter Lov om Aktiv Socialpolitik 81 i en overgangsperiode på max 2-3 måneder. For en stor del af borgerne på akutventelisten gælder, at behovet er 1-2 rums boliger, men vurderingen er, at de højest kan betale en husleje på kr. om måneden, da de fleste er unge under 30 år, som efter kontanthjælpsreformen modtager kontanthjælp svarende til SU. Det skal bemærkes, at der I forbindelse med udviklingsstrategien i rammeaftaleregi for kommunerne i Region Sjælland for 2015 er stort fokus på, at mange voksne handicappede, voksne sindslidende, og unge med behov for botilbud efter Serviceloven som følge af kontanthjælpsreformen ikke længere har råd til at bo i almenenyttige boliger eller kommunale botilbud Særlig problemstilling vedr. flygtninge En af de grupper, hvor antallet på boliganvisningens venteliste er steget i særlig grad er nye flygtninge. Langt overvejende er der tale om unge enlige som pga. lavt indkomstniveau (kontanthjælp) har behov for en lille meget billig bolig. 3 Antallet på venteliste på de enkelte kategorier i marts 2013 kendes ikke.

10 Side10/12 Som det ses, er Roskilde Kommunes flygtningekvote steget voldsomt i de seneste år. Udlændingestyrelsens udmeldte kvote for 2014 er foreløbig 78 flygtninge, hvoraf de første 15 er modtaget til kommunen i skrivende stund og opskrevet på akutlisten. Ifølge integrationsloven har kommunen pligt til hurtigst muligt at anvise nye flygtninge en bolig. Hvis der ikke kan anvises en varig bolig, må kommunen i første omgang anvise en midlertidig bolig. Med den stigende flygtningekvote bliver det mere og mere vanskeligt at finde selv en midlertidig bolig. Kommunen har dog hjemmel til, i integrationsperiodens første 3 år, at betale differencen mellem hvad boligen koster, og hvad den enkelte flygtning kan betale. Hvis ikke det er lykkedes kommunen at anvise en permanent bolig efter integrationsperiodens 3 år, så kan Udlændingestyrelsen efter Integrationslovens 15, på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning, indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. Det er dog uklart, hvordan differencen mellem kommunens omkostninger til dette, og hvad den enkelte flygtning kan betale, kan dækkes. KL har ikke kendskab til at kommuner tidligere har anskaffet og udlejet permanente boliger til flygtninge til en lavere leje end boligens årlige driftsudgifter. Selvom der ikke er nogen præcedens på området, vurderer KL umiddelbart, at løsningen med at betale en del af flygtningenes boligudgifter i en varig bolig ikke vil være lovlig. En yderligere problemstilling, såfremt der ikke anvises permanent bolig inden udløbet af den 3 årige integrationsperiode, er, at kommunen så ikke længere har hjemmel til at hjælpe flygtningen med omkostninger til at etablere sig i den nye bolig fx indskud til lejlighed. Reglerne på flygtningeområdet og den stigende flygtningekvote akkumulerer derfor behovet for at finde både midlertidige og varige boliger til flygtningene. 6 Flere billige boliger i Roskilde Kommune Udviklingen i akutventelisten betyder, at der er et stort behov for at tilvejebringe små billige boliger særligt 1-2 rums boliger til en husleje på maksimalt kr./md. Dette behov øges, såfremt Roskilde Boligselskab gennemfører deres helhedsplaner og dermed nedlægger op til ca. 300 små billige boliger Flere billige boliger - boligselskaberne Boligselskabet Sjælland vil gerne etablere flere små billige boliger, og har udtrykt forhåbning om, at det kan lykkes at etablere små boliger på m2 til en husleje på kr./md. Men det vil kvalitetsmæssigt blive skrabet og

11 Side11/12 under det niveau, som vi normalt kender. Boligselskabet ønsker at etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunen, og regne på et konkret projekt. Bl.a. tilslutningsafgiftens størrelse spiller en ikke ubetydelig rolle i forhold til, hvor billigt der kan bygges. Men det er et større problem, at kommunen jf. kommunalfuldmagten ikke må sælge byggegrunde til formålet til under markedspris. En arbejdsgruppe vil kunne fremlægge beregninger på et projekt med små billige boliger inden sommerferien Det kan endvidere overvejes i dialog med Boligselskabet Sjælland at søge nedlæggelsen af små billige boliger reduceret, så der bliver nedlagt færre end de forventede ca. 300 boliger. Endelig kan det være en idè at søge at aftale med boligselskaberne, at kommunen får anvisningsret til en større andel af - evt. alle - de små lejligheder med huslejer på maksimalt 4000 kr. pr. måned. Roskilde Kommune har som nævnt aktuelt en aftale med boligselskaberne om rådighed over 25 pct. af samtlige boliger, uanset størrelse og pris Flere kommunale udlejningsboliger Pga. det akutte behov for små billige boliger, særligt til flygtninge og unge, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at omdanne Vor Frue Genoptræningscenter, Kamstrupvej 1, til klubværelser. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men er i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlagt til offentlige og private fællesanlæg. Plan og udvikling vurderer at en anvendelse til klubværelser kan gå ind under den fastlagte kommuneplanramme, men anbefaler, at der iværksættes en høring af naboerne inden anvendelsen ændres, idet klubværelser til unge eller flygtninge kan medføre mere uro i området end den nuværende anvendelse. Plan og udvikling og Erhvervsafdelingen mener ikke at anvendelsesændringen er lokalplanpligtig. Bygning har tidligere i 2014 vurderet, at det vil koste kr. at sætte ejendommen i stand til brug som klubværelser. Der kan etableres 24 klubværelser á ca. 12 m2 med adgang til fælles toilet, bad, køkken og fællesrum. Byrådssekretariatet vurderer, at huslejen kan fastsættes til et sted mellem og kr. inkl. forbrug Ungdomsboliger I Roskilde Kommune er der knap 1600 almene og godt 500 private ungdomsboliger. I forbindelse med at man oplevede en stor ledighed af ungdomsboliger omkring 2010 og 2011, hvor også Økonomiudvalget blev orienteret hver tredje måned, blev der tilkendegivet over for boligselskaberne, at der ikke foreløbig vil blive opført nye ungdomsboliger. Efterfølgende har situationen har dog udviklet sig, så der ikke længere er et akut problem med ledige ungdomsboliger. Antallet af ledige ungdomsboliger er faldet over de seneste år og pr. oktober 2013 var der 25 ledige ungdomsboliger. Det bemærkes, at det typisk er på netop denne årstid, at der er færrest ledige ungdomsboliger. Der er naturligvis størst efterspørgsel efter de billige og mindst efterspørgsel efter de dyre ungdomsboliger. Der er således ikke noget aktuelt behov for at opføre flere ungdomsboliger.

12 7 Bilag: Oversigt over Boligselskabet Sjællands helhedsplaner Side12/12

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere