Appendiks. Skolevej Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013"

Transkript

1 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408

2 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten. Informationerne stammer hovedsageligt fra de myndigheder, som er ansvarlige for den bagvedliggende lovgivning. Hvis informationerne i appendiks giver anledning til spørgsmål, henvises der til den administrative myndighed for den pågældende oplysning, som nævnes under.!" #$ $% &$$! Der kan gives følgende uddybninger om de enkelte oplysninger: Generelle og vigtige informationer om oplysningen. et med oplysningen. en for oplysningen. Navnet på den myndighed, der er ansvarlig for den bagvedliggende lovgivning. Oftest er det ikke denne myndighed, der administrerer oplysningen i forhold til borgere og virksomheder. Se. Den lov eller lovparagraf, hvor oplysningen er beskrevet. Navnet på den kilde, hvor oplysningen er registreret og hentes fra. Et link til Internettet, hvor der kan findes uddybende information. Her oplyses navnet på den administrative myndighed, dvs. den myndighed, der skal kontaktes ved eventuelle spørgsmål til det konkrete indhold af oplysningen. Ved spørgsmål angående ejendomsdatarapporten generelt henvises til ejendomsdatarapportens support. Side 2 af 21

3 '(( ) Aktuel vandforsyning Aktuelle afløbsforhold For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. i forbindelse med spildevands- og miljøplanlægning. Miljøstyrelsen Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering. Bygnings- og Boligregistret (BBR) Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten. Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregistret har til formål at understøtte dette arbejde. Lov om bygnings- og boligregistrering. Bygnings- og Boligregistret (BBR) https://www.borger.dk/sider/drikkevand-ogvandforbrug.aspx https://www.borger.dk/sider/spildevand-ogkloakering.aspx Anden viden Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr. lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Kilde: Miljøstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Anden viden vedr. lettere jordforurening kan være opstået på baggrund af kommunens egne informationer eller informationer modtaget fra regionen. Kilde: Miljøstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Miljøstyrelsen Formidlingsbekendtgørelsen (BEK nr. 695 af 22/06/2006), Jordforureningsloven 61, stk. 5. Manuelt svar fra kommunen https://www.borger.dk/sider/forurenet-jord.aspx Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om Side 3 af 21

4 gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Kilde: NaturErhvervstyrelsen Lånet til arbejderboliger blev ydet til personer, der var beskæftiget ved landbruget. Der var endvidere en mulighed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården. Fra 1. april 1971 blev reglerne for landarbejderboliger ændret til, at ejendommene fremover skulle prioriteres med realkreditlån. Staten udbetalte herefter halvårlige ydelsestilskud til betaling af ejendommens realkreditbelåning. Kilde: NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen LBK nr. 344 af 16/05/1997 og LOV nr 111 af 26/02/2008. Matrikelregisteret Jordbrug-og-fiskeri/Jordbrugsstoette/OEvrige-laanog-garantier/Statslaan Administrativ myndighed: Statens Administration Tlf: www: BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBRmeddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. et med BBR-meddelelsen er at fremstille de oplysninger, det offentlige har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR) på en let og overskuelig måde. Oplysningerne på BBRmeddelelsen ligger bl.a. til grund for ejendomsvurderingen ligesom oplysningerne anvendes i forbindelse med en ejendomshandel. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering 5, stk. 5 og OIS-Bekendtgørelsen 14. Bygnings- og Boligregistret (BBR) Beskyttede naturtyper Naturtyper som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Lov om naturbeskyttelse 3 National_naturbeskyttelse/Paragraf3/ Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Kilde: Kulturarvsstyrelsen via geodata-info.dk Datasættet er tilvejebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering af digetemaet fra de danske amter. Datasættet vedligeholdes i dag af Kulturstyrelsen. Kilde: Kulturarvsstyrelsen via geodata-info.dk Side 4 af 21

5 Kulturstyrelsen Museumsloven, 29a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni Hvilke diger, der er omfattet af beskyttelsen, fremgår af Bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende. Administrativ myndighed: Kulturstyrelsen www: Beskyttede vandløb Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Lov om naturbeskyttelse, 3. National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse_af_ %C2%A73_Naturtyper/Vandloeb/ Byggesag En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger, væsentlige ombygninger, væsentlige anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning (hel eller delvis). Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunen. Ved mindre byggesager er det dog tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen, mens byggearbejder af meget begrænset omfang og kompleksitet kan udføres uden orientering til kommunen. I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registrerer kommunen oplysninger, der vedrører byggesagen, fx oplysninger om byggeriets omfang, tilladelser, påbegyndelsesdato og fuldførelse. Man skal dog være opmærksom på, at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Det kan f.eks. gælde byggesager vedr. tekniske anlæg (master, gylletanke m.v.) eller byggesager vedr. konstruktionsændringer i etageejendomme (gennembrydning af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på, at byggesager, der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår nogle afsluttende dokumenter i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil ofte være noteret på BBR-meddelelsen. og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Registrering af byggesager i BBR sker bl.a. af hensyn til den løbende statistik over byggeaktiviteten. Oplysningen kan f.eks. også bruges til at orientere eventuelle købere eller långivere om, at der verserer uafsluttede byggesager på ejendommen. og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Energistyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byggeloven (LBK nr 1185 af 14/10/2010). Bygnings- og Boligregistret (BBR) https://www.borger.dk/sider/byggeriets-regler.aspx Byggeskadeforsikring BBR Her kan der ses detaljerede oplysninger vedr. en eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle eftersynsrapporter kunne ses under "Byggeskadeforsikring BSFS". Byggeskadeforsikringsordningen gælder for alle private helårsboliger, hvor byggeansøgningen er indleveret til kommunen efter 1. april og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byggeskadeforsikringsordningen blev indført i 2008 og har til formål at sikre boligejere mod alvorlige byggeskader på en nyopført bolig (fx Side 5 af 21

6 sætningsskader, skimmelsvamp eller utætte tage), som har betydning for boligens levetid og funktionalitet. Det er lovpligtigt for en professionel bygherre at tegne en byggeskadeforsikring, hvis der er tale om nybyggeri der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke omfattet) med henblik på salg, udlejning mv. (dvs. selvbyggere ikke er forpligtede til at tegne forsikringen). Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens 2. I forbindelse med byggesagens afslutning registrerer kommunen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om bygningen er omfattet af byggeskadeforsikringsordningen, og i givet fald hvilket forsikringsselskab der er tale om. Forsikringen er gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen. Energistyrelsen Byggeloven, Lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering. Bygnings- og Boligregistret (BBR) obligatorisk_byggeskadeforsikring Byggeskadeforsikring BSFS Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for eftersyn, som er udført efter hhv. 1 år og 5 år, hvis der er byggeskadeforsikring for ejendommen. Eftersynsrapporterne vises dog kun for ejer eller fuldmagtshaver. Under "Byggeskadeforsikring BBR" kan der ses yderligere oplysninger vedr. forsikringen. og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et med 1-års eftersynet er at give bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre dækningsberettigede fejl og mangler. et med 5-års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har udviklet skade, dels at undersøge om de svigt, der blev registreret ved 1- års eftersynet, er blevet udbedret. Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april Efter denne dato skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives til kommunen. I forsikringens løbetid på 10 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af en bolig, der er magen til - hvis du f.eks. bor i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig lave stikprøveeftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens. Energistyrelsen Byggeloven 25A - 25F samt bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. ByggeSkadeForsikring Service (BSFS) Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Skat Vurderingsloven Vurderingsregisteret (VUR) https://www.borger.dk/emner/oekonomi-skat-su/ Skat/skat-af-ejendom/Sider/ejendomsvurdering-ogejendomsskat.aspx Administrativ myndighed: Det lokale skattecenter www: Side 6 af 21

7 Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig de enkelte ejendommes værdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat. Fra ,5 promille og fra ,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det besluttet, at der ved siden ejendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en økonomisk henseende god anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt element i kommunernes finansiering. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Lov om kommunal ejendomsskat. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) https://www.borger.dk/sider/ejendomsvurdering-ogejendomsskat.aspx Ejendomsskattebillet Ejendomsskattebilletten indeholder oplysninger om opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme, for hvilke der er foretaget en ansættelse af grundværdien jf. vurderingsloven. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Promillen kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved at sammenligne den aktuelle grundværdi med sidste års afgiftspligtige grundværdi. Den laveste af disse udgør den afgiftspligtige grundværdi. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig de enkelte ejendommes værdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat. Fra ,5 promille og fra ,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det besluttet, at der ved siden ejendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en økonomisk henseende god anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt element i kommunernes finansiering. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Lov om kommunal ejendomsskat. Side 7 af 21

8 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) https://www.borger.dk/sider/ejendomsvurdering-ogejendomsskat.aspx Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Udover elinstallationsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en bygningssagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport med resultatet af en gennemgang af bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen er frivillig, men er en forudsætning for at sælger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og for at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en aftale om salg af fast ejendom, frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler. Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen (BEK nr. 19 af 16/01/2012). Indberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb) Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen www: Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energimærkningen har to formål: 1. Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes. 2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre, hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Energistyrelsen Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energistyrelsens system til energimærker Administrativ myndighed: Sekretariatet for energieffektive bygninger (SEEB) www: Forfalden gæld til kommunen Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Kilde: Vejledning til "Forespørgsel om ejendomsoplysninger" udarbejdet af KL Der oplyses alene om den gæld (herunder lån), restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er kreditor/hvor garantien er afgivet af kommunen. Der oplyses endvidere kun om gæld og garantier, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er eller burde være tinglyst på ejendommen. Der oplyses typisk om seks arter af gæld, restance eller lån. Disse er vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme. Det bemærkes, at gældsposter, fx ejendomsskatter, der forfalder i tæt tidsmæssig Side 8 af 21

9 tilknytning til forespørgslens besvarelse, kan risikere ikke at fremgå af besvarelsen på grund af den sagsbehandlingstid, der går dels med registrering af indbetalinger og dels med besvarelsen af forespørgslen. Kilde: Vejledning til "Forespørgsel om ejendomsoplysninger" udarbejdet af KL Formidlingsbekendtgørelsen. Manuelt svar fra kommunen Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen. Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning, pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer. Energistyrelsen Varmeforsyningslovens 3-5 samt projektbekendtgørelsens 7 og bilag nr PlansystemDK ElOgVarmeForsyning/Varmeforsyning Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Kilde: via geodata-info.dk Fredskove er skove, der er noteret med fredskovpligt i Matrikelregisteret, jf Skovloven. Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for over 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Danmark var blevet ryddet. De fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er i færd med at vokse op til sluttet skov af højstammede træer. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Som udgangspunkt er fredskovspligtige arealer ifølge Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være fredskovspligtige. 2. Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov. 3. Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning. Kilde: via geodata-info.dk Skovloven 3. Matrikelregisteret Skovloven/Fredskov/ Administrativ myndighed: s lokale enhed www: Fuglebeskyttelsesområder Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et fuglebeskyttelsesområde, kan der være Side 9 af 21

10 begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Kilde: via geodata-info.dk og nst.dk Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle. Kilde: via geodata-info.dk Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Fuglebeskyttelsesområderne har et samlet areal på ca km², fordelt med ca km² som marine områder og ca km² på land, svarende til ca. 82 % hav og 18 % land. Arealet på land svarer til ca. 6 % af Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca. 11 % af Danmarks havareal. Ca km² af fuglebeskyttelsesområderne er samtidig udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder. Direktivet indeholder også bestemmelser om, hvilke fuglearter der må jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges. Kilde: via geodata-info.dk Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 25. maj 1994 med senere ændringer. Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/ Danske_omraader/Fuglebeskyttelsesomraaderne/ Administrativ myndighed: og kommunen www: Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Drikkevandsområder omfatter Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Områder med drikkevandsinteresser (OD). Indenfor OSD skal der gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Indenfor OSD (og i indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD) gennemfører den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Kortlægningen danner grundlag for kommunernes indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Kilde: via geodata-info.dk Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i Siden er områderne blevet revideret i forbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Kilde: via geodata-info.dk Miljømålsloven, 8a Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter) Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Områder, hvor grundvandet er særlig sårbart overfor nedsivning af nitrat. Registreringen har betydning for arealanvendelsen og kan betyde rådighedsindskrænkelse f.eks. af landbrugsproduktion. Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Nitratfølsomme indvindingsområder blev første gang udpeget i forbindelse med amternes regionplaner i Udpegningen blev foretaget på det eksisterende vidensgrundlag. I forbindelse med detailkortlægningen i den nationale grundvandskortlægning revideres afgrænsningen af Side 10 af 21

11 nitratfølsomme indvindingsområder som følge af den nye viden. Kilde: via geodata-info.dk Lov om vandforsyning, kapitel 3, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 (data fra udpegningen før 2007)/ Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 932 af 24/09/2009. Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter) Habitatområder Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et habitatområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Kilde:.dk Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. I habitatområderne skal der ske forskellige bevaringsforanstaltninger, og der kan udarbejdes forvaltningsplaner for de enkelte områder. Kilde: via geodata-info.dk De naturtyper, der skal beskyttes i habitatområder, er dem: - Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra naturens hånd er begrænsede. - Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa. De dyre- og plantearter, der skal bevares i habitatområder, er dem: - Der er truede, sårbare eller sjældne. - Der kun findes på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus. Kilde: via geodata-info.dk Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer. Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/ Danske_omraader/Habitatomraaderne/ Administrativ myndighed: og kommunen www: Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Lejeloven 106 samt Boligreguleringsloven 12, 13, 15, 22 og 22 f. Nævnsdatabasen https://www.borger.dk/sider/huslejenaevn.aspx Administrativ myndighed: Huslejenævnet i kommunen. www: Adresser.aspx Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Side 11 af 21

12 Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af områdeklassificering. Kilde: Danmarks Miljøportal et med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventuel jordforurening. Der er i Danmark kortlagt mere end lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede. Mange af lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens det på andre arealer kan være sundhedsskadeligt at anvende jorden til fx leg eller dyrkning af grøntsager. Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et autoværksted, et renseri eller en anden forurenende virksomhed på grunden. Kilde: Danmarks Miljøportal Jordforureningsattesten er dannet med følgende indhold: - data om forureningskortlagte ejendomme indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til Miljøstyrelsen og KMS via DKjord - data om områdeklassificering indberettet af de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation Jordforureningsattesten indeholder således data fra flere myndighedsniveauer. Kilde: Danmarks Miljøportal For jordforurening: Miljøstyrelsen. Ansvarlig for jordforureningsattesten: Danmarks MiljøPortal LBK nr 1427 af 04/12/2009, Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord) https://www.borger.dk/sider/forurenet-jord.aspx og regionen Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum. Kilde: NaturErhvervstyrelsen Staten opkøbte i begyndelsen af forrige århundrede store landarealer, der blev udstykket i mindre parceller. Disse parceller blev vederlagsfrit tilskødet til ansøgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller et husmandsbrug. Staten betingede sig, at der blev tinglyst en jordrentedeklaration på disse ejendomme, hvor ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Kilde: NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovbekendtgørelse nr. 344 af 16/05/1997 samt nr. 662 af 14/08/1997. Matrikelregisteret Jordbrug-og-fiskeri/Jordbrugsstoette/OEvrige-laanog-garantier/Statslaan Administrativ myndighed: Statens Administration Tlf: www: Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Lov om naturbeskyttelse, 19, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september Planlaegning_i_det_aabne_land/ Byggebeskyttelseslinjer/Kirkebyggelinjen/ Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og Side 12 af 21

13 Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Kilde: via geodata-info.dk og naturstyrelsen.dk et med klitfredningslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, samt at bekæmpe og forebygge sandflugt. Kilde: via geodata-info.dk Klitfredningslinjens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Klitfredningslinjen er noteret i Matrikelregisteret og Tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer, men de kan være omfattet af bestemmelsen. Kilde: via geodata-info.dk Naturbeskyttelsesloven 8 og 9. Matrikelregisteret Planlaegning_i_det_aabne_land/ Byggebeskyttelseslinjer/Klitfredningslinjen/ Administrativ myndighed: s lokale enhed www: Kloakopland Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner. Kloakoplande er geografiske data med tilknyttede oplysninger (attributter) for hvert område. Som grundlag for digitalisering benyttes primært matrikelkortet samt forskellige grundkort som FOT eller andet teknisk grundkort. Miljøstyrelsen Miljøbeskyttelsesloven 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen. PlansystemDK https://www.borger.dk/sider/spildevand-ogkloakering.aspx Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Kilde: Vejledning til»forespørgsel om ejendomsoplysninger«udarbejdet af KL Manuelt svar fra kommunen Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Kilde: NaturErhvervstyrelsen Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er der et bopælskrav, der skal opfyldes i en periode på 10 år efter erhvervelsen. Bopælspligten kan opfyldes af erhververen selv eller af en lejer. Ved erhvervelse af yderligere landbrugsejendomme, hvorved erhververen kommer til at blive ejer af mere end 150 ha, skal det undersøges, om der er naboer der ønsker fortrinsstilling til køb af suppleringsjord fra den pågældende landbrugsejendom. Kilde: NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Landbrugsloven Side 13 af 21

14 Matrikelregisteret Administrativ myndighed: NaturErhvervstyrelsen Tlf: www: Lokalplaner Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Kilde: et med lokalplaner er at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse af de enkelte områder i kommunen og i sammenhæng med kommuneplanen at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen samt medvirke til at værne om landets natur og miljø. Endvidere er det formålet at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en lokalplan kun vedtages efter at have været i offentlig høring. Lokalplanen er bindende for både borgere og myndigheder. Ejeren af området er ikke forpligtet til at ændre eksisterende lovlige forhold, men hvis der ændres noget skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for rammerne af formålsbestemmelsen i planlovens 1, og der kan alene lokalplanlægges for de emner, som udtømmende er opremset i det såkaldte lokalplankatalog i lovens 15, stk. 2. En lokalplan må ikke være i modstrid med en overordnet plan, herunder kommuneplanen. Derudover skal lokalplaner altid være båret af en planlægningsmæssig begrundelse, der kan fremgå direkte eller være afspejlet i lokalplanens formål samt bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal. Kilde: Lokalplaner indeholder detaljerede bestemmelser for, hvordan et område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og i enkelte tilfælde staten, der udarbejder lokalplaner. I en lokalplan fastsættes bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område. Det kan f.eks. dreje sig om bestemmelser vedrørende områdets anvendelse, udstykning, veje, stier og parkering, bebyggelsens placering, udformning og materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, fællesanlæg m.m. Kilde: Kapitel 5 i lov om planlægning omhandler lokalplaner. Særligt relevant er 13, der omhandler lokalplaner generelt og 15 (lokalplankataloget). PlansystemDK Det_danske_plansystem/Lokalplanen/ Lokalplaner for delområde En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner". Kapitel 5 i lov om planlægning omhandler lokalplaner. Særligt relevant er 13, der omhandler lokalplaner generelt og 15 (lokalplankataloget). PlansystemDK Det_danske_plansystem/Lokalplanen/ Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. i form af den lokale enhed kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. Kilde: Side 14 af 21

15 et med at holde samlede skovstrækninger under samme ejer er at bibeholde så store driftsenheder, at de kan bære en forstlig ledelse. Kilde: Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1919 blev de daværende majorater nedlagt. Samtidig så man en fordel i at holde de skove, som hørte til majoraterne, sammen i så store driftsenheder, at de kunne bære en forstlig ledelse. Derfor indeholdt lensafløsningsloven bestemmelse om, at et majorats skove skulle holdes samlet, hvis der var tale om samlede skovstrækninger. Reglerne vedr. majoratsskov i lensafløsningsloven er i dag ophævet. Kilde: Skovloven samt Vejledning om Skovloven 7. Matrikelregisteret Skovloven/paragraf7.htm Administrativ myndighed: s lokale enhed www: Miljøsag Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning. Kilde: Vejledning til»forespørgsel om ejendomsoplysninger«udarbejdet af KL Miljøstyrelsen og Lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning. Manuelt svar fra kommunen Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Kilde: NaturErhvervstyrelsen via geodata-info.dk og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (sidste sætning) NaturErhvervstyrelsen Naturperler er udpeget af FødevareErhverv i henhold til 12 i Bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012 om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Administrativ myndighed: Center for Arealtilskud, NaturErhvervstyrelsen Tlf: www: Olietanke For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/ eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygningsog boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Kilde: Miljøstyrelsen Oplysningerne gives fordi det er relevant at få oplyst om kommunen har registreret oplysninger om olietanke på ejendommen. Kilde: Miljøstyrelsen Side 15 af 21

16 Ejer eller bruger af en tank skal i henhold til olietankbekendtgørelsen indberette oplysninger om olietanke til kommunen i forbindelse med etablering, renovering og sløjfning. Kommunen har haft mulighed for, men ikke pligt til at registrere olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden I 2011 er der gennemført en systematisk registrering i BBR af kommunernes oplysninger fra vedr. tanke til opbevaring af mineralske olieprodukter og fra 1. januar 2012 har kommunen haft pligt til at registrere og ajourføre disse specifikke minimums oplysninger om olietanke i BBR i takt med, at de indberettes fra ejer eller bruger. Pligten gælder såvel overjordiske som nedgravede tanke. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietanksoplysninger i BBR og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Kilde: Miljøstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Miljøstyrelsen Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen). Bygnings- og Boligregistret (BBR) Jord/Miljoeregler+for+olietanke Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen. Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning, pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse opvarmningssystemer. Energistyrelsen Varmeforsyningslovens 14 og tilslutningsbekendtgørelsens 19. PlansystemDK ElOgVarmeForsyning/Varmeforsyning Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen. Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning, pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse opvarmningssystemer. Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse i et kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en bygning ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet den kollektive varmeforsyning, kan kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at forblive tilsluttet den kollektive forsyning. Dette kaldes forblivelsespligt. I øvrigt indebærer tilslutnings- eller forblivelsespligt ikke, at bygningen skal være fysisk tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage Side 16 af 21

17 økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra tilslutnings-/forblivelsespligt. Evt. fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Energistyrelsen Varmeforsyningslovens 11 og 12 samt tilslutningsbekendtgørelsens 8 og eller planlovens 15, stk. 2, nr. 11. PlansystemDK ElOgVarmeForsyning/Varmeforsyning Områdeklassificering Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Større, sammenhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering, når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet (jf. 50a, stk. 2). Større, sammenhængende områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har viden om, at jorden er lettere forurenet (jf. 50a, stk. 3). Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Miljøstyrelsen Lov om forurenet jord, 50 a. Danmarks Miljøportal eller manuelt svar fra kommunen (afhængig af kommunen) https://www.borger.dk/sider/forurenet-jord.aspx Ramsarområder Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Kilde:.dk et med ramsarområderne er at beskytte vådområder, der har international betydning som levested for vandfugle. Samtidig nyder en lang række andre planter og dyr godt af beskyttelsen. Kilde:.dk Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca km². Det samlede areal er fordelt med ca km² som marine områder og ca km² på land, idet de danske Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. Kilde: via geodata-info.dk Ramsarkonventionen, som blev tiltrådt af Danmark i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 4. april 1978 om konvention om vådområder. Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/ Danske_omraader/Ramsaromraaderne/ Administrativ myndighed: og kommunen www: Renseklasse Eventuelle krav til rensning af spildevand. Udpegningen af renseklasser sker på baggrund af den faglige viden der findes i Miljøministeriet. Miljøministeriet er ansvarlig for ajourføring, hvilket sker Side 17 af 21

18 sammen med udarbejdelse af vandplanen, dvs. hvert 6. år. Miljøstyrelsen Miljøbeskyttelsesloven 32. Indtil vandplanerne træder i kraft: Planloven, tillæg 4. Fra vandplanerne træder i kraft: Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Vandrammedirektivet. Spildevandsbekendtgørelsen. PlansystemDK https://www.borger.dk/sider/spildevand-ogkloakering.aspx Skovbyggelinje Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for planteog dyrelivet. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Lov om naturbeskyttelse, 17, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september Planlaegning_i_det_aabne_land/ Byggebeskyttelseslinjer/Skovbyggelinjen/ Skovbyggelinjen.htm Spildevandsforhold for ejendommen Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her. et er at oplyse om påbud og tilladelser, der evt. afviger fra spildevandsplanen. Miljøstyrelsen Miljøbeskyttelsesloven 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen. BBR Spildevandsplan Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Miljøstyrelsen Miljøbeskyttelsesloven 32. Manuelt svar fra kommunen https://www.borger.dk/sider/spildevand-ogkloakering.aspx Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Kilde: Side 18 af 21

19 et med statens tilskud er at yde økonomisk hjælp til private med henblik på at få ryddet op og gentilplantet efter større storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Hvis basisforsikringen opsiges inden 15 år efter udbetaling af sidste rate af tilskuddet, skal hele tilskuddet tilbagebetales. Der kan ikke længere søges om tilskud til gentilplantning efter stormene i 1999, 2000 og Kilde: Lov om stormflod og stormfald. Matrikelregisteret Administrativ myndighed: Stormrådet www: Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Indenfor en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Kilde:.dk et med strandbeskyttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Kilde: geodata-info.dk Strandbeskyttelseslinjens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Strandbeskyttelseslinjen er noteret i Matrikelregisteret og tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Strandbeskyttelseslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer, men de kan være omfattet af bestemmelsen. Kilde: naturstyrelsen.dk og geodata-info.dk Naturbeskyttelsesloven 15 Matrikelregisteret Planlaegning_i_det_aabne_land/ Byggebeskyttelseslinjer/Strandbeskyttelseslinjen/ Administrativ myndighed: s lokale enhed www: Søbeskyttelseslinje Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk Lov om naturbeskyttelse, 16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september Planlaegning_i_det_aabne_land/ Byggebeskyttelseslinjer/Soebeskyttelseslinjen/ Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - ikke et nyt hus. Udover tilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens elinstallationer. Se Elinstallationsrapport. Huseftersynet er frivilligt, men en forudsætning for, at sælger kan undgå at hæfte Side 19 af 21

20 for skjulte skader ved boligen, og at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en aftale om salg af fast ejendom frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler. Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kilde: Vejdirektoratet Kortet kan anvendes til vurdering af, om der påhviler en ejendom udgifter til vedligehold af veje. Reglerne for, hvornår der påhviler en ejendom udgifter til vejvedligeholdelse, kan være forholdsvis komplicerede. I tvivlstilfælde opfordres brugeren til at henvende sig til kommunen. Kilde: Vejdirektoratet Transportministeriet Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Indberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb) Administrativ myndighed: Sekretariatet for huseftersyn Udtræden af spildevandsforsyning Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF) Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen) Vurderingsmeddelelse Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Miljøstyrelsen Miljøbeskyttelsesloven 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen. PlansystemDK https://www.borger.dk/sider/spildevand-ogkloakering.aspx Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Skat Vurderingsloven Vurderingsregisteret (VUR) https://www.borger.dk/sider/ejendomsvurdering-ogejendomsskat.aspx Administrativ myndighed: Det lokale skattecenter Side 20 af 21

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014 Appendiks Strandgade 44G, 2 TV Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

Skolevej 53 6430 Nordborg

Skolevej 53 6430 Nordborg Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

Skolevej Lunderskov

Skolevej Lunderskov Rapport-ID: a08a6119-9ddf-476d-b01e-87409432a566 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

Appendiks. Fynsgade 4 6400 Sønderborg. Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d. Rapport købt 4/11 2015 Rapport færdig 6/11 2015

Appendiks. Fynsgade 4 6400 Sønderborg. Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d. Rapport købt 4/11 2015 Rapport færdig 6/11 2015 Appendiks Fynsgade 4 Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

Bjørnskovvej Agerskov

Bjørnskovvej Agerskov Rapport-ID: 1c993ae2-b994-4009-bc83-21370dbe5df1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2c Søndenbro By, Magleby Grundareal...1551 m² Ejendomsnummer:...010958 Kommune:... Langeland kommune Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Mosedalen Nykøbing Sj

Mosedalen Nykøbing Sj Rapport-ID: f09c080d-f1c9-4a77-b698-0b78f8fad8df Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14i Greve By, Greve Grundareal... 875 m² Ejendomsnummer:... 092564 Kommune:... GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K

Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K Strandgade 44G, 2 TV Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K For ejendommen, 1264 København K Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København Grundareal... 790 m² Ejendomsnummer:...530221 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

Boholtevej Køge

Boholtevej Køge Rapport-ID: bd208da9-a6dc-4fdc-b75a-8e977a0361d0 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Klostergade Kolding

Klostergade Kolding Rapport-ID: 14e7fff8-7e5f-4f3b-bd7a-f618ff484e69 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

Gerlachsgade Sønderborg

Gerlachsgade Sønderborg Rapport-ID: dc108085-bff3-44ca-b09c-b0eaaf39ab5b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

Aarsballe By Rønne

Aarsballe By Rønne Rapport-ID: 54b534fb-fa70-421a-b7f3-78e14415e6ab Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...008586 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 83 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13aa Frederiksberg Grundareal... 804 m² Ejendomsnummer:... 253109 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 3 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...9c Enø, Karrebæk Grundareal...6290 m² Ejendomsnummer:...012778 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Anden primærkommune Antal samlet fast ejendomme:...1

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11e Sillerslev By, Ø. Assels Grundareal...1178 m² Ejendomsnummer:...071950 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...11bb Solbjerg By, Solbjerg Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...076073 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

For ejendommen Ellevvej 4, 8410 Rønde

For ejendommen Ellevvej 4, 8410 Rønde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...025450 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 117 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

For ejendommen Ørderup Kirkevej 52, 6520 Toftlund

For ejendommen Ørderup Kirkevej 52, 6520 Toftlund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39a Toftlund Ejerlav, Toftlund Grundareal...4454 m² Ejendomsnummer:...021320 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af

Læs mere

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...026402 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere