Bosætningsstrategi Skive Kommune. Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk"

Transkript

1 Bosætningsstrategi Skive Kommune Juni 2014

2 Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning... 6 Indsatsområder... 8 Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde... 8 Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer... 9 Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner... 9 Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service Indsatsområde 5 Borgerinddragelse og medborgerskab Kildeangivelser

3 Indledning Arbejdspladser er den vigtigste forudsætning for bosætning, det er vores grundholdning, men der er også en række andre faktorer der spiller ind, og med indsatserne i bosætningsstrategien er det målet at bremse tilbagegangen i befolkningstallet i Skive Kommune gennem en målrettet indsats, der skal fastholde og tiltrække borgere til Skive-egnen og bidrage til at skabe vækst og udvikling på egnen. Vi ved, at der er samfundsmæssige tendenser, som peger på øget urbanisering i landets storbycentre, primært Århus og København, men vi ved også, at livet på Skive-egnen har rigtig meget at byde på, og de kvaliteter skal vi arbejde videre med og vise vores omverden. Når vi arbejder med bosætning, handler indsatsen både om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere. Vi skal kunne tilbyde de rammer som tilflyttere ønsker sig og tage godt imod dem, så de falder til og engagerer sig i livet på egnen. Vi har heldigvis en række lokale kvaliteter, der kan bruges som et solidt afsæt for vores bosætningsindsats. Skive-egnen er et naturskønt område med let adgang til fjorden, hvor man end befinder sig. Vi har masser af gode fritidsfaciliteter, et meget aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne. Her er rart og trygt at vokse op, og boligerne på egnen er til at betale, så det er et godt sted for familier at slå sig ned her. I denne strategi beskrives først tendenser og udfordringer, der gør en bosætningsstrategi nødvendig. Dernæst skitseres det afsæt vi har som egn for vende udviklingen. Endelig er der udvalgt fem indsatsområder, som vi tror på allerbedste vis vil bidrage til, at vi får vendt udviklingen omkring bosætning på egnen: 1. Attraktive boliger og byggegrunde 2. Liv i Skive Midtby 3. Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner 4. PR, tilflytterkommunikation og -service 5. Borgerinddragelse og medborgerskab Strategien definerer under disse indsatsområder en række både kort- og langsigtede indsatser, der er konkrete i deres form, og som over en årrække skal bidrage til, at bosætningen i Skive Kommune øges. 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning Der har gennem de seneste år været en forholdsvis kraftig bevægelse fra land til by, særligt centreret omkring landets to største byer, København og Århus. Når man som kommune er geografisk langt væk fra disse to storbycentre, må man se på hvilke faktorer, der spiller ind på denne generelle tendens, for at kunne understøtte en forsat vækst og udvikling på egnen. Fra land til by - demografi i forandring Antallet af borgere i storbyområderne er steget med 6% siden 2007, og nu bor 22% af den danske befolkning i storbyområderne. Samtidig sker der en bevægelse fra landområderne til de lokale bycentre. Befolkningstilbagegangen har ramt store dele af landets kommuner, og der er en tydelig tendens til, at landets to største byer, København og Aarhus, fungerer som vækstlokomotiver, og at befolkningen samles om disse centre. Det betyder generelt, at jo længere en kommune befinder sig fra et af disse storbycentre, jo større tilbagegang i befolkning vil man opleve. En ny rapport fra SFI viser, at tendenser i flytninger fra byer til land- og yderområder er påvirket af konjunktursvingninger. I perioden med opsving har der været en stigende tilflytning af højtuddannede til land- og yderkommuner fra bykommuner, mens der efter den økonomiske krise, sker et fald i tilflytningen af personer i denne gruppe. Omvendt falder tilflytningen af

4 socialt udsatte grupper til land- og yderkommuner i opsvingsperioden, mens tilflytningen af personer i denne gruppe stiger efter den økonomiske krise. Det er yderkommunerne, der rammes hårdest af krisen, og yderkommunerne står dermed samlet set med en nedgang i både antallet af arbejdspladser og i tilflytningen af højtuddannede fra byer. Det generelle billede af den demografiske udvikling er, at de unge flytter mod storbycentrene og de ældre bliver i landområderne og de mindre byer. Det giver en fordeling i befolkningen i disse områder med mange ældre, et dalende antal erhvervsaktive borgere og dalende fødselstal. Dermed oplever kommunerne større udgifter til forsørgelse og øgede sundhedsudgifter samt færre skatteindtægter. Hvad betyder noget for tilflytning og tilflyttere? Der er ingen tvivl om, at erhverv og arbejdspladser er en af de væsentligste forudsætninger for bosætning og fastholdelse af borgere. Udover nyt job er uddannelse, pardannelse og skilsmisse nogle af de livsbegivenheder, der har særlig betydning for flytning. Hvis man ser på, hvilke overvejelser de forskellige demografiske grupper gør sig omkring omgivelser og placering af deres bolig, er der noget der tyder på, at bylivet, og de muligheder det rummer, er den mest afgørende faktor for valg af bolig for singler under 30 år. For børnefamilier vægter gode sociale forhold og betingelser for børn mest, og for ældre over 60 vægtes særligt natur og en homogen befolkningssammensætning højt. Særligt unge har en forholdsvis høj mobilitet, og statistisk set er mobiliteten størst for aldersgruppen år. Udviklingen på arbejdsmarkedet Der er ingen tvivl om, at finanskrisen har sat sine tydelige spor på arbejdsmarkedet, og siden 2009 har 90 ud af landets 98 kommuner mistet arbejdspladser. Det er især indenfor landbrug, industri, bygge- og anlægsområdet og handel, der er mistet arbejdspladser. Ændringerne på arbejdsmarkedet har også betydet en ændring i pendlingsmønstrene, idet antallet af pendlere er generelt stigende. 40% af de 4 danskere, der er i beskæftigelse, arbejder ikke i deres hjemkommune. Boligmarkedet Siden boligmarkedets højdepunkt i 2007 er der på landsplan sket et skifte i udbud og efterspørgsel af boliger. I nogle dele af landet er der større efterspørgsel efter centrale boliger, end markedet kan honorere, hvorfor liggetiden på boliger til salg er kort og priserne er stigende. Andre steder er både omsætning og priser faldet. I dele af landet er der ifølge Statens Byggeforskningsinstitut nærmest tale om, at boligmarkedet er brudt sammen. Det omtales ofte i medierne, men det synliggøres ikke i ligeså høj grad, at der mange steder er aktive kræfter, som arbejder målrettet på at opretholde de gode levevilkår i mindre byer og landområder. Uddannelse Den generelle tendens på uddannelsesområdet er, at der er flere højtuddannede i bykommunerne end i landkommunerne, og at relativt flere i bykommunerne har uddannet sig ud over grundskolen. Ligeledes har der de senere år været en samling af uddannelsessteder i campusområder, og samarbejdet imellem de forskellige uddannelsessteder er udvidet. Flere uddannelsessteder har lavet specielle linjer, der enten tager udgangspunkt i vækst- eller eksportmuligheder som eksempelvis grøn energi, og nogle uddannelsessteder har fundet rodfæste i lokale kvaliteter som fx HF Cold Hawaii i Thisted eller Musik- College Skive. Udfordringer i Skive Kommune Skive Kommune har en række udfordringer, der har stor betydning for bosætning. De primære udfordringer er et fald i befolkningstallet og tab af arbejdspladser, der har medført, at flere pendler ud af kommunen for fortsat at kunne være i beskæftigelse. Denne gruppe af pendlere er således potentielle fraflyttere. Den demografiske udvikling Befolkningstallet i Skive har igennem tiden være svingende. Befolkningstallet steg i 70 erne, faldt i 80 erne og steg igen i 90 erne. Siden 2002 har der hvert år været et fald i befolkningstallet (på nær små stigninger fra ). I 2001 var befolkningstallet på det højeste i nyere tid

5 nemlig på , mens det pr. 1. januar 2014 var faldet til personer, se grafen herunder. Værst er det gået for fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægssektoren samt finansiering, forsikring og fast ejendom Indbyggertal i Skive Kommune I grafen herunder vises tabet af arbejdspladser fra 2009 til 2013 fordelt på brancher. Tabte arbejdspladser, pct Finansiering, forsikring og fast ejendom Transport, information og kommunikation Handel, hotel- /restaurationsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed I 2013 var der en nettofraflytning på 243 personer, og de flyttede primært til Aalborg, Aarhus og København. I forhold til de omkringliggende kommuner er der stort set lige så mange tilflyttere som fraflyttere. Der er dog en tendens til, at vi mister de yngre, erhvervsaktive borgere og modtager ældre borgere. Der er en generel tendens til, at danskerne flytter fra land til by og fra by til storby, hvilket illustreres i grafen øverst i næste kolonne. Denne udviklingstendens betyder, at Skive Kommune påvirkes i dobbelt forstand, idet indbyggere flytter fra de mindre landsbyer til Skive midtby og fra Skive Kommune til landets større uddannelsesbyer. 90 Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Hele landet -35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 Fremstillingsvirksomhed Skive Kommune Prognoser viser, at antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder, år, vil falde. I 2023 vil der kun være 90% procent af antallet, der var pr. 1/1 2013, tilbage. Det betyder, at selvom antallet af arbejdspladser er faldet, vil erhvervslivet i fremtiden kunne komme til at mangle arbejdskraft på egnen. Uddannelsesniveauet i Skive Kommune Der en landsdækkende tendens til, at højtuddannede bosætter sig i bykommunerne. Denne tendens ses tydeligt i Skive Kommune, hvor kun 2,7% af befolkningen (15-69 år) har en lang videregående uddannelse, mod 7,1% på landsplan, se grafen herunder Skive Kommune Landsgennemsnit Arbejdspladser Skive Kommune har fra den økonomiske krises start i 2008 til 2012 mistet arbejdspladser netto, og det er et væsentligt mål i både Kommuneplanen og Skive Kommunes Erhvervspolitik at indhente de tabte arbejdspladser inden En udvidelse på kasernen har bevirket, at andelen af offentlige arbejdspladser i kommunen, herunder forsvar, politi og offentlig administration, er steget i en periode, hvor stort set alle andre liberale erhverv er faldet. 5 Lang videregående Mellemlang Korte videregående Erhversudd. Skive Grundskole 2,7% 7,1% 12,0% 12,8% 4,1% 4,4% 37,5% 31,6% 34,6% 28,7% Hvor andelen af personer med en akademisk uddannelse er meget lav i Skive Kommune, er andelen af personer med en grundskole eller erhvervsuddannelse relativt høj. Derved er Skive Kommune kendetegnet ved at have en relativt stor arbejdsstyrke af faglærte og ufaglærte, idet disse uddannelsesgrupper udgør ca. 72% af den samlede arbejdsstyrke i kommunen, mod ca. 60% på landsplan.

6 Ind- og udpendling En pendleranalyse fra 2013 viser, at der var ca indpendlere i Skive Kommune altså ca der kører på arbejde i Skive, men bor i en anden kommune - og ca udpendlere. Indpendlerne er oftest bosiddende i Viborg, Holstebro og Morsø Kommuner, og de er primært beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. Udpendlerne er beskæftiget i Viborg, Morsø og Holstebro Kommuner, og mændene er primært beskæftiget inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, mens kvinderne primært arbejder med offentlig administration, undervisning og sundhed. Ovenstående graf viser, at udpendlingen fra Skive Kommune er steget i perioden fra Stigningen skyldes primært en centralisering af arbejdspladser, som flytter fra land til by, samt at uddannelser og job generelt er blevet mere specialiserede. Borgere må derfor rejse længere for at finde det job, der passer til deres kvalifikationer, og udviklingen rammer især de ufaglærte. Skive Kommunes image Skive Kommune har i 2014 deltaget i en landsdækkende analyse, der har til formål at afdække danskernes kendskab til og vurdering af Skive Kommune. Hovedkonklusionen er, at Skive Kommune har nogle imagemæssige udfordringer, som hæmmer danskernes lyst til at bosætte sig i Skive Kommune. Blandt de adspurgt var der fx ikke en opfattelse af, at der findes gode jobmuligheder på egnen, og det vejer tungt i forhold til bosættelse. Til gengæld havde mange af de adspurgte en fornemmelse af, at der er smuk natur og i et vist omfang også et godt handelsliv. Et solidt afsæt for øget bosætning Skive Kommune har mange lokale kvaliteter, der kan fungere som et solidt afsæt for vores indsats for at tiltrække tilflyttere til området. På trods af, at man har mistet en del industriarbejdspladser i kølvandet på finanskrisen, er der en lav arbejdsløshed i området. Sammen med en meget aktiv og engageret befolkning og en smuk natur har vi derfor et solidt afsæt for at øge bosætningen på egnen. Lav arbejdsløshed På trods af nedgangen i antallet af arbejdspladser i Skive Kommune, har kommunen nu en lav arbejdsløshedsprocent, og som tendensen ser ud lige nu, forventes det, at der over de kommende år kan komme en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher og arbejdsområder. Det betyder, at vi må forvente, at der bliver særligt gode jobmuligheder for tilflyttere inden for disse områder. Det er ganske vanskeligt at forudsige præcis hvor og hvornår, der vil opstå mangel på arbejdskraft, men baseret på tal fra Beskæftigelsesregion Midtjylland kan man udlede hvilke kompetencer og uddannelser, der formentlig vil være størst mangel på over de næste år. Inden for industrien er det især maskiningeniører, elektroingeniører og -teknikere, værktøjsmagere, industriteknikere og andre industrimedarbejdere. I forhold til kontor- og administrationsområdet forventes det, at området vil opleve mangel på arbejdskraft inden for markedsføring, salg, logistik og indkøb. Også inden for brancherne bygge og anlæg, landbrug og detailhandel og offentlig service forventes det, at der kan opstå mangel på arbejdskraft. Et levende musik- og kulturliv Skive Kommune er ud over det at være Jeppe Aakjær og Jens August Schades hjemegn også en levende og aktiv egn med et rigt kulturliv. Hvert år sætter Skive Festival, der er Danmarks tredje største musikfestival, sit tydelige præg på hele egnen i starten af juni, når festivalen ved fjorden fører tusindvis af gæster og nationale og 6

7 internationale musiknavne til festivalpladsen i Skive by. Netop musikken er et særligt kendetegn for egnen, der har fostret kendte pop- og rocknavne som Mads Langer, Duné, Carpark North og Superheroes. Med Musikskolen, Musikcollege, Rock ved Åen, Kassehuset, Drivhuset, koncerter i KulturCenter Limfjorden, Ross-Teigan-Legatet og meget mere forstummer musikken aldrig på Skive-egnen. drøm, idet boligpriserne kun efterlader udsigt til vand som en mulighed forbeholdt de få. I Skive Kommune er der aldrig langt til vandet, og her har huspriserne ikke været på den form for himmelflugt, som landets storbyer har oplevet, så man får meget bolig for sine penge, også når man gerne vil have en beliggenhed med udsigt til fjord, sø eller å. Også når det handler om en række andre kulturtilbud er der mange muligheder: Børnekulturtilbud med fx børnekulturnatten, billedkunst med en række lokale gallerier og Skive Kunstmuseum, og spændende steder for historieinteresserede med masser af aktiviteter og museumsoplevelser på egnen bl.a. på den smukke Spøttrup Borg. Et aktivt fritidsliv I Skive Kommune har der gennem mange år været fokus på at skabe unikke rammer for borgernes fritidsliv. Vi en af de kommuner i landet, der har allerflest kvadratmeter fritidsfaciliteter til rådighed pr. indbygger. Som noget unikt, kan egnens foreninger og sportsklubber benytte faciliteterne kvit og frit. Udover at der er mange kvadratmeter, er det værd at bemærke, at der er tale om faciliteter af høj kvalitet, og at der gennem en årrække er investeret kraftigt i både udbygning og vedligehold på området. Vi har også en af Danmarks længste kystlinjer pr. borger, i alt 190 km., og der er ingen tvivl om, at vores placering ved Limfjorden giver alsidige muligheder for udfoldelse og et aktivt fritidsliv. Lystfiskeri, lystbådssejlads, dykning og windsurfing er bare nogle af de muligheder, der er lige uden for døren næsten uanset, hvor på egnen man bor. Håndbold og fodbold er store sportsgrene her på egnen, og på netop disse områder har Skive Kommune danmarksrekord i antal organiserede idrætsudøvere pr. indbygger. Der er også mange muligheder for hesteinteresserede i at finde ligesindede på egnen, hvad enten det handler om travsport eller om at ride ud i egnens skønne natur, hvor man kan benytte egens ridestier. Her bliver boligdrømme til virkelighed For mange mennesker i landets storbyer må drømmen om en bolig ved vandet forblive en Et trygt sted at vokse op Der er ingen tvivl om, at Skive-egnen er et godt og trygt sted at vokse op, både når vi taler om Skive by, byer og landsbyer i resten af kommunen. Der er aldrig rigtig langt til noget, og hvis man fx kigger på kriminalitet, har Skive Kommune et meget lavt antal tyverier og indbrud. Der er mange aktive byer og landsbyer på egnen, fx arbejdes der i Rødding med en række aktiviteter omkring det at være æblets by og med en række andre initiativer. I Glyngøre har lokale kræfter fået etableret en dykkerpark, og i Selde har frivillige renoveret byens mest faldefærdige hus bl.a. for at forskønne byen og gøre den mere attraktiv for tilflyttere. Alle disse initiativer er med til at bringe by- og landsbysamfundene sammen og skabe sammenhold og kendskab til hinanden. Alt sammen væsentlige elementer i at skabe tryghed i et lokalsamfund. Skarpt fokus på uddannelse I Skive Kommune er der en række ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og læreruddannelsen. Det betyder, at der er mange muligheder for at uddanne sig på egnen. Derudover har Skive Kommune sat massivt ind for at sikre, at de unge uddanner sig, og man har nu en af landets højeste andele af unge un- 7

8 der uddannelse. I april 2014 er 92% af alle 18- årige i gang. Det er regeringens målsætning, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Ifølge Undervisningsministeriets seneste profil-tal fra 2013 er Skive én af kun 10 kommuner, der har nået 95%- målsætningen. RENT LIV-brandet Vi har samlet fire af Skive Kommunes væsentligste styrkepositioner i brandet RENT LIV og dermed skabt et stærkt kommunikationsmæssigt afsæt for at fortælle vores omverden om Skiveegnen. RENT-LIV tager udgangspunkt i: LIVET aktivitet og engagement i fællesskab FJORDEN i vand, ved vand, under vand, på vand MADEN kvalitet fra fjord til bord ENERGIEN grøn og bæredygtig for fremtiden Vi har altså allerede skabt en klar historie om egnen som vi kan tage udgangspunkt i og arbejde videre med. Indsatsområder Når vi arbejder med bosætning tager vi afsæt i vores lokale kvaliteter: RENT LIV, gode fritidsfaciliteter, et aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne, gode boliger til lave priser, tryghed, nærhed og mange spændende arbejdspladser. Det er vigtigt fortsat at arbejde aktivt på at skabe attraktive fysiske rammer målrettet behovene hos unge og erhvervsaktive borgere. Vi skal gøre det let at flytte til Skive Kommune, at blive integreret og skabe netværk på egnen og ligeledes synliggøre Skive Kommune som et attraktivt sted at bo. Det store frivillige engagement vi har i kommunen, er et væsentligt aktiv, når vi skal tiltrække og fastholde borgere, og vi ønsker et tæt samarbejde med egnens ildsjæle. Idet uddannelse og beskæftigelse er væsentlige parametre for bosætning arbejder vi med at skabe partnerskaber på tværs af kommune, uddannelser og virksomheder. På den måde 8 understøtter vi tilførsel og fastholdelse af den ønskede arbejdskraft på egnen og dermed også potentialet for bosætning. Vi ønsker at samarbejde med nabokommuner og andre interessenter, når vi arbejder på at skabe optimale infrastrukturelle rammer for virksomheder og borgere på egnen. Vi ved, at det er de årige, der er mest mobile, men i arbejdet med at øge tilflytningen til egnen fokuserer vi ikke udelukkende på denne målgruppe. Her har vi særligt fokus på følgende grupper: specialiseret eller højtkvalificeret arbejdskraft som egnens virksomheder efterspørger; yngre, erhvervsaktive borgere; familier med børn og yngre potentielle tilbageflyttere. Det betyder, at de indsatser, der prioriteres i bosætningsstrategien, først og fremmest retter sig mod disse målgrupper. Når vi ser på, hvorfra tilflytningspotentialet er særligt stort, drejer det sig om det midtjyske område og de store uddannelsesbyer, og det er derfor også der, vi primært fokuserer vores indsats. Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde Skive-egnen har meget at byde på, når det handler om både natur og byliv, og vi skal sikre os, at vi som kommune er i stand til at udbyde byggegrunde lige der, hvor efterspørgslen er størst. Det er samtidig vigtigt, at vi i vores planlægning lægger op til, at familier med mange forskellige typer boligdrømme kan finde attraktive muligheder her på egnen, hvad enten de ønsker at bo i byen eller på landet. Indsats 1.1: Udvikling af byggegrunde ved å og kyst i kommunen Der skal udvikles byggegrunde ved å og kyst i kommunen, for her på egnen vil det være muligt at tilbyde den type grund til fornuftige priser, og dermed gøre det muligt for en bred gruppe af borgere at opfylde boligdrømmen ved vandet. Indsats 1.2: Vurdering af kommunens udbud af boliggrunde Det er vigtig, at kommunen udbyder de boliggrunde, som der er interesserede købere til. For at sikre det, skal vi vurdere salgbarheden af de boliggrunde som kommunen nu har til salg. Der

9 skal være mere fokus på at udvikle grunde med de mest attraktive beliggenheder på egnen. Indsats 1.3: Udvikling af flere attraktive boliger og byggegrunde i kommunen. Attraktive boliger har let adgang til alle de gøremål, som en familie har behov for. Borgerne skal have flere muligheder for at vælge den for dem mest attraktive boligform. Det betyder, at borgerne fortsat skal have mulighed for at bygge parcelhuse, men der skal også udbydes centralt beliggende byggegrunde i Skive By til opførelse af fx treetagers én-familieboliger. Indsats 1.4: Billige, midlertidige boliger for nyansatte medarbejdere/praktikanter Der skal skabes et tilbud om midlertidige boliger til potentielle tilflyttere, fx nyansatte medarbejdere på egnens virksomheder, så de uden store omkostninger kan prøve at bo på egnen. Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer Der skal hele tiden arbejdes med at udnytte rammerne i Skive by, så den forbliver en attraktiv og levende midtby. Der er gode muligheder for at arbejde med denne udvikling, med de spændende muligheder som både fjord, å og den ledige slagterigrund giver for byudviklingen. En attraktiv og levende by indeholder et levende handelsmiljø, kulturelle aktiviteter og offentlige og private servicefunktioner. På samme måde skal vi fortsat støtte landsbyernes bestræbelser på, at skabe udvikling og bedre levevilkår. Indsats 2.1: Der skabes en attraktiv bydel tæt ved centrum i Skive by Å-området og slagterigrunden udvikles til en levende bydel, der tilbyder et moderne bymiljø med én-familiehuse i flere etager, boligforeningsbyggeri, private udlejningsboliger, integration af erhverv og enkelte butikker. Beliggenheden ved åen skal præge bydelen og sammen med grønne fællesområder, gader, stræder og stier sikre en bymæssighed, der matcher den gamle centrale by. Fonde, fx Realdania, kunne være en partner i projektet. Indsats 2.2: Handel og kultur skaber liv i midtbyen Uden handel er der intet byliv. Derfor skal Skives handelsliv stimuleres gennem planlægning og et aktivt samarbejde mellem kommunen, byens virksomheder og foreninger. Butikkerne skal have bedre rammebetingelser samtidig 9 med, at handelsgaderne gøres så attraktive som muligt. Pladser og torve bruges til fx markedsplads, kulturarrangementer og andre aktiviteter, som skaber liv i byrummene. Indsats 2.3: Levende landsbyer Vores landsbyer ligger altid tæt på kyst og natur. Det fortrin skal udnyttes til at tiltrække nye beboere. Borgerene skal have større indflydelse på udviklingen i deres by således, at nye og gamle beboere sammen skaber fremtidens landsbyer. Der skal endvidere arbejdes på at lempe de bebyggelsesregulerende bestemmelser i landsbyerne for at fjerne uhensigtsmæssige hindringer for udviklingen. Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner Partnerskaber med egnens virksomheder og uddannelsesinstitutioner er vigtige, når vi skal tiltrække borgere til vores egn og det kan bidrage til at skabe vækst. Med gode uddannelsesmuligheder kan vi både tiltrække og fastholde unge og samtidig understøtte egnens virksomheder ift. de kompetencer og den arbejdskraft de har behov for. Vi skal også gøre det let for egnens virksomheder at kommunikere Skive Kommune som et attraktivt sted at bo og skabe sig en karriere. Også samarbejde med andre kommuner kan skabe muligheder for vækst her på egnen og dermed tilflytning, bl.a. når det handler om infrastrukturelle spørgsmål og centralisering af offentlige funktioner. Indsats 3.1: Etablering af samarbejde med virksomheder omkring bosætning af nyansatte og indpendlere Som kommune skal vi stille tilflytterinformation og materiale til rådighed for egnens virksomheder. De skal have tilbud om tilflytterpakke til brug i forbindelse med rekruttering, tilbud om personlig information til nye medarbejdere og indpendlere, der viser interesse for tilflytning. Det er væsentligt at synliggøre, at der på Skiveegnen findes både gode karrieremuligheder og rammer for et rigtig godt familieliv. Indsats 3.2: Reducerede kommunale omkostninger for virksomheder For at skabe de bedst mulige rammer for at eksisterende virksomheder udvider eller nye flytter

10 til egnen, skal den kommunale organisation undersøge, om der er mulighed for at understøtte lokale virksomheders vækst gennem fjernelse af kommunale gebyrer. Her tænkes der særligt på en fjernelse af byggesagsgebyrer, hvor man kan lette den økonomiske byrde for virksomheder, når de ønsker at udvide eller bygge nyt på egnen og dermed skabe potentiale for nye arbejdspladser. Indsats 3.3: Partnerskaber mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner om udvikling af det lokale uddannelsesmiljø og udbud Det er vigtigt for både egnens nuværende borgere og potentielle tilflyttere, at vi her på egnen har et levende uddannelsesmiljø. Det er samtidig vigtigt for egnens virksomheder, at vi har de kompetencer til rådighed som de efterspørger, da det kan bidrage til deres vækst. Derfor skal kommunen facilitere et målrettet samarbejde mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner. Det skal sikre udvikling af egnens uddannelsestilbud, at der skabes attraktive rammer på området, og at der sker en målrettet udvikling til gavn for både borgere og virksomheder i kommunen. Indsats 3.4: Tilførsel af ny viden og højtkvalificeret arbejdskraft til egnen gennem universitetssamarbejder Viden og vækst hænger uløseligt sammen, og derfor satser Skive Kommune i høj grad på videnssamarbejde og partnerskaber på uddannelsesområdet. Kommunen har allerede et veletableret samarbejde med Aalborg Universitet og ønsker i fremtiden også at samarbejde med andre relevante højere uddannelsesinstitutioner. I den sammenhæng er det vigtigt, at egnens virksomheder er aktive partnere, og at samarbejdet dermed målrettes erhvervslivets behov for arbejdskraft. Indsats 3.5: Partnerskaber med andre kommuner På en række områder kan vi have gavn af at samarbejde med andre kommuner. Vi gør det naturligvis allerede gennem KL og i en lang række andre sammenhænge. Noget af det der har en særlig betydning i forbindelse med bosætning, er fx spørgsmål om infrastruktur og placering af centraliserede offentlige funktioner. Her skal vi målrettet søge partnerskaber med andre kommuner, så vores fælles interesser kommer på landkortet, og vi ikke forspilder chancen for 10 at få placeret centraliserede offentlige servicefunktioner i det udvidede nærområde. Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service RENT LIV på Skive-egnen er en stærk fælles identitet og et brand, som skal udbredes og gøres kendt af nye og potentielle tilflyttere. I PRindsatsen og i tilflytterkommunikationen inddrages fortællingerne om det aktive liv, oplevelsesriget ved fjorden, de højprofilerede fødevareprodukter og egnens satsning på energiområdet. Indsatsen skal synliggøre de mange muligheder, der er for at skabe sig et godt liv i trygge og naturskønne rammer på en egn, der også byder på mange spændende arbejdspladser, og som har en af landets laveste arbejdsløshedsprocenter. Indsats 4.1: Ny tilflytterinformation på skive.dk Der udvikles et samlet område på med tilflytterinformation. Det kan være praktiske henvisninger til procedurer ved flytning og kommunal service, ligesom der kan oplyses om kommunale fakta og nøgletal. Egnen og egnens erhvervsliv beskrives, og dermed får man information om mulige arbejdspladser. Der fortælles om boligmuligheder og grundsalg. Der kan endvidere oplyses om transportmuligheder, uddannelsesmuligheder og de mange forskellige kultur- og fritidstilbud. Som et led i tilflytterinformationen, udvikles der også nye tilflytterpakker. Indsats 4.2: Målrettede tilflytterkampagner Der udarbejdes en kampagne med udgangspunkt i RENT LIV branding-strategien. Kampagnen målrettes potentielle tilflyttere i den erhvervsaktive alder med særlig fokus på de årige, der er den mest mobile del af målgruppen. Kampagnen henvender sig hovedsagligt til højtuddannet eller specialiseret faglært arbejdskraft og vil primært have fokus på borgere i det Midtjyske område samt uddannelsesbyerne Aarhus og Aalborg. Desuden gennemføres særlige indsatser ift. udvalgte virksomheder/offentlige udviklingsprojekter fx regionens nye supersygehuse. Indsats 4.3: Vejledningsservice i forbindelse med tilflytning Der ansættes en bosætningskonsulent, der skal arbejde fokuseret med området, koordinere indsatserne, udarbejde analyser og informationsmateriale og vejlede potentielle tilflyttere. For-

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune Vækst- og Strategiudvalget Hvidbog Baggrund, referater og data Slagelse Kommune Center for Vækst og Bosætning December 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Opstartsmødet 4 Referat opstartsmødet 4 Oplæg

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere