Bosætningsstrategi Skive Kommune. Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk"

Transkript

1 Bosætningsstrategi Skive Kommune Juni 2014

2 Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning... 6 Indsatsområder... 8 Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde... 8 Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer... 9 Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner... 9 Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service Indsatsområde 5 Borgerinddragelse og medborgerskab Kildeangivelser

3 Indledning Arbejdspladser er den vigtigste forudsætning for bosætning, det er vores grundholdning, men der er også en række andre faktorer der spiller ind, og med indsatserne i bosætningsstrategien er det målet at bremse tilbagegangen i befolkningstallet i Skive Kommune gennem en målrettet indsats, der skal fastholde og tiltrække borgere til Skive-egnen og bidrage til at skabe vækst og udvikling på egnen. Vi ved, at der er samfundsmæssige tendenser, som peger på øget urbanisering i landets storbycentre, primært Århus og København, men vi ved også, at livet på Skive-egnen har rigtig meget at byde på, og de kvaliteter skal vi arbejde videre med og vise vores omverden. Når vi arbejder med bosætning, handler indsatsen både om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere. Vi skal kunne tilbyde de rammer som tilflyttere ønsker sig og tage godt imod dem, så de falder til og engagerer sig i livet på egnen. Vi har heldigvis en række lokale kvaliteter, der kan bruges som et solidt afsæt for vores bosætningsindsats. Skive-egnen er et naturskønt område med let adgang til fjorden, hvor man end befinder sig. Vi har masser af gode fritidsfaciliteter, et meget aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne. Her er rart og trygt at vokse op, og boligerne på egnen er til at betale, så det er et godt sted for familier at slå sig ned her. I denne strategi beskrives først tendenser og udfordringer, der gør en bosætningsstrategi nødvendig. Dernæst skitseres det afsæt vi har som egn for vende udviklingen. Endelig er der udvalgt fem indsatsområder, som vi tror på allerbedste vis vil bidrage til, at vi får vendt udviklingen omkring bosætning på egnen: 1. Attraktive boliger og byggegrunde 2. Liv i Skive Midtby 3. Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner 4. PR, tilflytterkommunikation og -service 5. Borgerinddragelse og medborgerskab Strategien definerer under disse indsatsområder en række både kort- og langsigtede indsatser, der er konkrete i deres form, og som over en årrække skal bidrage til, at bosætningen i Skive Kommune øges. 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning Der har gennem de seneste år været en forholdsvis kraftig bevægelse fra land til by, særligt centreret omkring landets to største byer, København og Århus. Når man som kommune er geografisk langt væk fra disse to storbycentre, må man se på hvilke faktorer, der spiller ind på denne generelle tendens, for at kunne understøtte en forsat vækst og udvikling på egnen. Fra land til by - demografi i forandring Antallet af borgere i storbyområderne er steget med 6% siden 2007, og nu bor 22% af den danske befolkning i storbyområderne. Samtidig sker der en bevægelse fra landområderne til de lokale bycentre. Befolkningstilbagegangen har ramt store dele af landets kommuner, og der er en tydelig tendens til, at landets to største byer, København og Aarhus, fungerer som vækstlokomotiver, og at befolkningen samles om disse centre. Det betyder generelt, at jo længere en kommune befinder sig fra et af disse storbycentre, jo større tilbagegang i befolkning vil man opleve. En ny rapport fra SFI viser, at tendenser i flytninger fra byer til land- og yderområder er påvirket af konjunktursvingninger. I perioden med opsving har der været en stigende tilflytning af højtuddannede til land- og yderkommuner fra bykommuner, mens der efter den økonomiske krise, sker et fald i tilflytningen af personer i denne gruppe. Omvendt falder tilflytningen af

4 socialt udsatte grupper til land- og yderkommuner i opsvingsperioden, mens tilflytningen af personer i denne gruppe stiger efter den økonomiske krise. Det er yderkommunerne, der rammes hårdest af krisen, og yderkommunerne står dermed samlet set med en nedgang i både antallet af arbejdspladser og i tilflytningen af højtuddannede fra byer. Det generelle billede af den demografiske udvikling er, at de unge flytter mod storbycentrene og de ældre bliver i landområderne og de mindre byer. Det giver en fordeling i befolkningen i disse områder med mange ældre, et dalende antal erhvervsaktive borgere og dalende fødselstal. Dermed oplever kommunerne større udgifter til forsørgelse og øgede sundhedsudgifter samt færre skatteindtægter. Hvad betyder noget for tilflytning og tilflyttere? Der er ingen tvivl om, at erhverv og arbejdspladser er en af de væsentligste forudsætninger for bosætning og fastholdelse af borgere. Udover nyt job er uddannelse, pardannelse og skilsmisse nogle af de livsbegivenheder, der har særlig betydning for flytning. Hvis man ser på, hvilke overvejelser de forskellige demografiske grupper gør sig omkring omgivelser og placering af deres bolig, er der noget der tyder på, at bylivet, og de muligheder det rummer, er den mest afgørende faktor for valg af bolig for singler under 30 år. For børnefamilier vægter gode sociale forhold og betingelser for børn mest, og for ældre over 60 vægtes særligt natur og en homogen befolkningssammensætning højt. Særligt unge har en forholdsvis høj mobilitet, og statistisk set er mobiliteten størst for aldersgruppen år. Udviklingen på arbejdsmarkedet Der er ingen tvivl om, at finanskrisen har sat sine tydelige spor på arbejdsmarkedet, og siden 2009 har 90 ud af landets 98 kommuner mistet arbejdspladser. Det er især indenfor landbrug, industri, bygge- og anlægsområdet og handel, der er mistet arbejdspladser. Ændringerne på arbejdsmarkedet har også betydet en ændring i pendlingsmønstrene, idet antallet af pendlere er generelt stigende. 40% af de 4 danskere, der er i beskæftigelse, arbejder ikke i deres hjemkommune. Boligmarkedet Siden boligmarkedets højdepunkt i 2007 er der på landsplan sket et skifte i udbud og efterspørgsel af boliger. I nogle dele af landet er der større efterspørgsel efter centrale boliger, end markedet kan honorere, hvorfor liggetiden på boliger til salg er kort og priserne er stigende. Andre steder er både omsætning og priser faldet. I dele af landet er der ifølge Statens Byggeforskningsinstitut nærmest tale om, at boligmarkedet er brudt sammen. Det omtales ofte i medierne, men det synliggøres ikke i ligeså høj grad, at der mange steder er aktive kræfter, som arbejder målrettet på at opretholde de gode levevilkår i mindre byer og landområder. Uddannelse Den generelle tendens på uddannelsesområdet er, at der er flere højtuddannede i bykommunerne end i landkommunerne, og at relativt flere i bykommunerne har uddannet sig ud over grundskolen. Ligeledes har der de senere år været en samling af uddannelsessteder i campusområder, og samarbejdet imellem de forskellige uddannelsessteder er udvidet. Flere uddannelsessteder har lavet specielle linjer, der enten tager udgangspunkt i vækst- eller eksportmuligheder som eksempelvis grøn energi, og nogle uddannelsessteder har fundet rodfæste i lokale kvaliteter som fx HF Cold Hawaii i Thisted eller Musik- College Skive. Udfordringer i Skive Kommune Skive Kommune har en række udfordringer, der har stor betydning for bosætning. De primære udfordringer er et fald i befolkningstallet og tab af arbejdspladser, der har medført, at flere pendler ud af kommunen for fortsat at kunne være i beskæftigelse. Denne gruppe af pendlere er således potentielle fraflyttere. Den demografiske udvikling Befolkningstallet i Skive har igennem tiden være svingende. Befolkningstallet steg i 70 erne, faldt i 80 erne og steg igen i 90 erne. Siden 2002 har der hvert år været et fald i befolkningstallet (på nær små stigninger fra ). I 2001 var befolkningstallet på det højeste i nyere tid

5 nemlig på , mens det pr. 1. januar 2014 var faldet til personer, se grafen herunder. Værst er det gået for fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægssektoren samt finansiering, forsikring og fast ejendom Indbyggertal i Skive Kommune I grafen herunder vises tabet af arbejdspladser fra 2009 til 2013 fordelt på brancher. Tabte arbejdspladser, pct Finansiering, forsikring og fast ejendom Transport, information og kommunikation Handel, hotel- /restaurationsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed I 2013 var der en nettofraflytning på 243 personer, og de flyttede primært til Aalborg, Aarhus og København. I forhold til de omkringliggende kommuner er der stort set lige så mange tilflyttere som fraflyttere. Der er dog en tendens til, at vi mister de yngre, erhvervsaktive borgere og modtager ældre borgere. Der er en generel tendens til, at danskerne flytter fra land til by og fra by til storby, hvilket illustreres i grafen øverst i næste kolonne. Denne udviklingstendens betyder, at Skive Kommune påvirkes i dobbelt forstand, idet indbyggere flytter fra de mindre landsbyer til Skive midtby og fra Skive Kommune til landets større uddannelsesbyer. 90 Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Hele landet -35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 Fremstillingsvirksomhed Skive Kommune Prognoser viser, at antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder, år, vil falde. I 2023 vil der kun være 90% procent af antallet, der var pr. 1/1 2013, tilbage. Det betyder, at selvom antallet af arbejdspladser er faldet, vil erhvervslivet i fremtiden kunne komme til at mangle arbejdskraft på egnen. Uddannelsesniveauet i Skive Kommune Der en landsdækkende tendens til, at højtuddannede bosætter sig i bykommunerne. Denne tendens ses tydeligt i Skive Kommune, hvor kun 2,7% af befolkningen (15-69 år) har en lang videregående uddannelse, mod 7,1% på landsplan, se grafen herunder Skive Kommune Landsgennemsnit Arbejdspladser Skive Kommune har fra den økonomiske krises start i 2008 til 2012 mistet arbejdspladser netto, og det er et væsentligt mål i både Kommuneplanen og Skive Kommunes Erhvervspolitik at indhente de tabte arbejdspladser inden En udvidelse på kasernen har bevirket, at andelen af offentlige arbejdspladser i kommunen, herunder forsvar, politi og offentlig administration, er steget i en periode, hvor stort set alle andre liberale erhverv er faldet. 5 Lang videregående Mellemlang Korte videregående Erhversudd. Skive Grundskole 2,7% 7,1% 12,0% 12,8% 4,1% 4,4% 37,5% 31,6% 34,6% 28,7% Hvor andelen af personer med en akademisk uddannelse er meget lav i Skive Kommune, er andelen af personer med en grundskole eller erhvervsuddannelse relativt høj. Derved er Skive Kommune kendetegnet ved at have en relativt stor arbejdsstyrke af faglærte og ufaglærte, idet disse uddannelsesgrupper udgør ca. 72% af den samlede arbejdsstyrke i kommunen, mod ca. 60% på landsplan.

6 Ind- og udpendling En pendleranalyse fra 2013 viser, at der var ca indpendlere i Skive Kommune altså ca der kører på arbejde i Skive, men bor i en anden kommune - og ca udpendlere. Indpendlerne er oftest bosiddende i Viborg, Holstebro og Morsø Kommuner, og de er primært beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. Udpendlerne er beskæftiget i Viborg, Morsø og Holstebro Kommuner, og mændene er primært beskæftiget inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, mens kvinderne primært arbejder med offentlig administration, undervisning og sundhed. Ovenstående graf viser, at udpendlingen fra Skive Kommune er steget i perioden fra Stigningen skyldes primært en centralisering af arbejdspladser, som flytter fra land til by, samt at uddannelser og job generelt er blevet mere specialiserede. Borgere må derfor rejse længere for at finde det job, der passer til deres kvalifikationer, og udviklingen rammer især de ufaglærte. Skive Kommunes image Skive Kommune har i 2014 deltaget i en landsdækkende analyse, der har til formål at afdække danskernes kendskab til og vurdering af Skive Kommune. Hovedkonklusionen er, at Skive Kommune har nogle imagemæssige udfordringer, som hæmmer danskernes lyst til at bosætte sig i Skive Kommune. Blandt de adspurgt var der fx ikke en opfattelse af, at der findes gode jobmuligheder på egnen, og det vejer tungt i forhold til bosættelse. Til gengæld havde mange af de adspurgte en fornemmelse af, at der er smuk natur og i et vist omfang også et godt handelsliv. Et solidt afsæt for øget bosætning Skive Kommune har mange lokale kvaliteter, der kan fungere som et solidt afsæt for vores indsats for at tiltrække tilflyttere til området. På trods af, at man har mistet en del industriarbejdspladser i kølvandet på finanskrisen, er der en lav arbejdsløshed i området. Sammen med en meget aktiv og engageret befolkning og en smuk natur har vi derfor et solidt afsæt for at øge bosætningen på egnen. Lav arbejdsløshed På trods af nedgangen i antallet af arbejdspladser i Skive Kommune, har kommunen nu en lav arbejdsløshedsprocent, og som tendensen ser ud lige nu, forventes det, at der over de kommende år kan komme en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher og arbejdsområder. Det betyder, at vi må forvente, at der bliver særligt gode jobmuligheder for tilflyttere inden for disse områder. Det er ganske vanskeligt at forudsige præcis hvor og hvornår, der vil opstå mangel på arbejdskraft, men baseret på tal fra Beskæftigelsesregion Midtjylland kan man udlede hvilke kompetencer og uddannelser, der formentlig vil være størst mangel på over de næste år. Inden for industrien er det især maskiningeniører, elektroingeniører og -teknikere, værktøjsmagere, industriteknikere og andre industrimedarbejdere. I forhold til kontor- og administrationsområdet forventes det, at området vil opleve mangel på arbejdskraft inden for markedsføring, salg, logistik og indkøb. Også inden for brancherne bygge og anlæg, landbrug og detailhandel og offentlig service forventes det, at der kan opstå mangel på arbejdskraft. Et levende musik- og kulturliv Skive Kommune er ud over det at være Jeppe Aakjær og Jens August Schades hjemegn også en levende og aktiv egn med et rigt kulturliv. Hvert år sætter Skive Festival, der er Danmarks tredje største musikfestival, sit tydelige præg på hele egnen i starten af juni, når festivalen ved fjorden fører tusindvis af gæster og nationale og 6

7 internationale musiknavne til festivalpladsen i Skive by. Netop musikken er et særligt kendetegn for egnen, der har fostret kendte pop- og rocknavne som Mads Langer, Duné, Carpark North og Superheroes. Med Musikskolen, Musikcollege, Rock ved Åen, Kassehuset, Drivhuset, koncerter i KulturCenter Limfjorden, Ross-Teigan-Legatet og meget mere forstummer musikken aldrig på Skive-egnen. drøm, idet boligpriserne kun efterlader udsigt til vand som en mulighed forbeholdt de få. I Skive Kommune er der aldrig langt til vandet, og her har huspriserne ikke været på den form for himmelflugt, som landets storbyer har oplevet, så man får meget bolig for sine penge, også når man gerne vil have en beliggenhed med udsigt til fjord, sø eller å. Også når det handler om en række andre kulturtilbud er der mange muligheder: Børnekulturtilbud med fx børnekulturnatten, billedkunst med en række lokale gallerier og Skive Kunstmuseum, og spændende steder for historieinteresserede med masser af aktiviteter og museumsoplevelser på egnen bl.a. på den smukke Spøttrup Borg. Et aktivt fritidsliv I Skive Kommune har der gennem mange år været fokus på at skabe unikke rammer for borgernes fritidsliv. Vi en af de kommuner i landet, der har allerflest kvadratmeter fritidsfaciliteter til rådighed pr. indbygger. Som noget unikt, kan egnens foreninger og sportsklubber benytte faciliteterne kvit og frit. Udover at der er mange kvadratmeter, er det værd at bemærke, at der er tale om faciliteter af høj kvalitet, og at der gennem en årrække er investeret kraftigt i både udbygning og vedligehold på området. Vi har også en af Danmarks længste kystlinjer pr. borger, i alt 190 km., og der er ingen tvivl om, at vores placering ved Limfjorden giver alsidige muligheder for udfoldelse og et aktivt fritidsliv. Lystfiskeri, lystbådssejlads, dykning og windsurfing er bare nogle af de muligheder, der er lige uden for døren næsten uanset, hvor på egnen man bor. Håndbold og fodbold er store sportsgrene her på egnen, og på netop disse områder har Skive Kommune danmarksrekord i antal organiserede idrætsudøvere pr. indbygger. Der er også mange muligheder for hesteinteresserede i at finde ligesindede på egnen, hvad enten det handler om travsport eller om at ride ud i egnens skønne natur, hvor man kan benytte egens ridestier. Her bliver boligdrømme til virkelighed For mange mennesker i landets storbyer må drømmen om en bolig ved vandet forblive en Et trygt sted at vokse op Der er ingen tvivl om, at Skive-egnen er et godt og trygt sted at vokse op, både når vi taler om Skive by, byer og landsbyer i resten af kommunen. Der er aldrig rigtig langt til noget, og hvis man fx kigger på kriminalitet, har Skive Kommune et meget lavt antal tyverier og indbrud. Der er mange aktive byer og landsbyer på egnen, fx arbejdes der i Rødding med en række aktiviteter omkring det at være æblets by og med en række andre initiativer. I Glyngøre har lokale kræfter fået etableret en dykkerpark, og i Selde har frivillige renoveret byens mest faldefærdige hus bl.a. for at forskønne byen og gøre den mere attraktiv for tilflyttere. Alle disse initiativer er med til at bringe by- og landsbysamfundene sammen og skabe sammenhold og kendskab til hinanden. Alt sammen væsentlige elementer i at skabe tryghed i et lokalsamfund. Skarpt fokus på uddannelse I Skive Kommune er der en række ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og læreruddannelsen. Det betyder, at der er mange muligheder for at uddanne sig på egnen. Derudover har Skive Kommune sat massivt ind for at sikre, at de unge uddanner sig, og man har nu en af landets højeste andele af unge un- 7

8 der uddannelse. I april 2014 er 92% af alle 18- årige i gang. Det er regeringens målsætning, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Ifølge Undervisningsministeriets seneste profil-tal fra 2013 er Skive én af kun 10 kommuner, der har nået 95%- målsætningen. RENT LIV-brandet Vi har samlet fire af Skive Kommunes væsentligste styrkepositioner i brandet RENT LIV og dermed skabt et stærkt kommunikationsmæssigt afsæt for at fortælle vores omverden om Skiveegnen. RENT-LIV tager udgangspunkt i: LIVET aktivitet og engagement i fællesskab FJORDEN i vand, ved vand, under vand, på vand MADEN kvalitet fra fjord til bord ENERGIEN grøn og bæredygtig for fremtiden Vi har altså allerede skabt en klar historie om egnen som vi kan tage udgangspunkt i og arbejde videre med. Indsatsområder Når vi arbejder med bosætning tager vi afsæt i vores lokale kvaliteter: RENT LIV, gode fritidsfaciliteter, et aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne, gode boliger til lave priser, tryghed, nærhed og mange spændende arbejdspladser. Det er vigtigt fortsat at arbejde aktivt på at skabe attraktive fysiske rammer målrettet behovene hos unge og erhvervsaktive borgere. Vi skal gøre det let at flytte til Skive Kommune, at blive integreret og skabe netværk på egnen og ligeledes synliggøre Skive Kommune som et attraktivt sted at bo. Det store frivillige engagement vi har i kommunen, er et væsentligt aktiv, når vi skal tiltrække og fastholde borgere, og vi ønsker et tæt samarbejde med egnens ildsjæle. Idet uddannelse og beskæftigelse er væsentlige parametre for bosætning arbejder vi med at skabe partnerskaber på tværs af kommune, uddannelser og virksomheder. På den måde 8 understøtter vi tilførsel og fastholdelse af den ønskede arbejdskraft på egnen og dermed også potentialet for bosætning. Vi ønsker at samarbejde med nabokommuner og andre interessenter, når vi arbejder på at skabe optimale infrastrukturelle rammer for virksomheder og borgere på egnen. Vi ved, at det er de årige, der er mest mobile, men i arbejdet med at øge tilflytningen til egnen fokuserer vi ikke udelukkende på denne målgruppe. Her har vi særligt fokus på følgende grupper: specialiseret eller højtkvalificeret arbejdskraft som egnens virksomheder efterspørger; yngre, erhvervsaktive borgere; familier med børn og yngre potentielle tilbageflyttere. Det betyder, at de indsatser, der prioriteres i bosætningsstrategien, først og fremmest retter sig mod disse målgrupper. Når vi ser på, hvorfra tilflytningspotentialet er særligt stort, drejer det sig om det midtjyske område og de store uddannelsesbyer, og det er derfor også der, vi primært fokuserer vores indsats. Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde Skive-egnen har meget at byde på, når det handler om både natur og byliv, og vi skal sikre os, at vi som kommune er i stand til at udbyde byggegrunde lige der, hvor efterspørgslen er størst. Det er samtidig vigtigt, at vi i vores planlægning lægger op til, at familier med mange forskellige typer boligdrømme kan finde attraktive muligheder her på egnen, hvad enten de ønsker at bo i byen eller på landet. Indsats 1.1: Udvikling af byggegrunde ved å og kyst i kommunen Der skal udvikles byggegrunde ved å og kyst i kommunen, for her på egnen vil det være muligt at tilbyde den type grund til fornuftige priser, og dermed gøre det muligt for en bred gruppe af borgere at opfylde boligdrømmen ved vandet. Indsats 1.2: Vurdering af kommunens udbud af boliggrunde Det er vigtig, at kommunen udbyder de boliggrunde, som der er interesserede købere til. For at sikre det, skal vi vurdere salgbarheden af de boliggrunde som kommunen nu har til salg. Der

9 skal være mere fokus på at udvikle grunde med de mest attraktive beliggenheder på egnen. Indsats 1.3: Udvikling af flere attraktive boliger og byggegrunde i kommunen. Attraktive boliger har let adgang til alle de gøremål, som en familie har behov for. Borgerne skal have flere muligheder for at vælge den for dem mest attraktive boligform. Det betyder, at borgerne fortsat skal have mulighed for at bygge parcelhuse, men der skal også udbydes centralt beliggende byggegrunde i Skive By til opførelse af fx treetagers én-familieboliger. Indsats 1.4: Billige, midlertidige boliger for nyansatte medarbejdere/praktikanter Der skal skabes et tilbud om midlertidige boliger til potentielle tilflyttere, fx nyansatte medarbejdere på egnens virksomheder, så de uden store omkostninger kan prøve at bo på egnen. Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer Der skal hele tiden arbejdes med at udnytte rammerne i Skive by, så den forbliver en attraktiv og levende midtby. Der er gode muligheder for at arbejde med denne udvikling, med de spændende muligheder som både fjord, å og den ledige slagterigrund giver for byudviklingen. En attraktiv og levende by indeholder et levende handelsmiljø, kulturelle aktiviteter og offentlige og private servicefunktioner. På samme måde skal vi fortsat støtte landsbyernes bestræbelser på, at skabe udvikling og bedre levevilkår. Indsats 2.1: Der skabes en attraktiv bydel tæt ved centrum i Skive by Å-området og slagterigrunden udvikles til en levende bydel, der tilbyder et moderne bymiljø med én-familiehuse i flere etager, boligforeningsbyggeri, private udlejningsboliger, integration af erhverv og enkelte butikker. Beliggenheden ved åen skal præge bydelen og sammen med grønne fællesområder, gader, stræder og stier sikre en bymæssighed, der matcher den gamle centrale by. Fonde, fx Realdania, kunne være en partner i projektet. Indsats 2.2: Handel og kultur skaber liv i midtbyen Uden handel er der intet byliv. Derfor skal Skives handelsliv stimuleres gennem planlægning og et aktivt samarbejde mellem kommunen, byens virksomheder og foreninger. Butikkerne skal have bedre rammebetingelser samtidig 9 med, at handelsgaderne gøres så attraktive som muligt. Pladser og torve bruges til fx markedsplads, kulturarrangementer og andre aktiviteter, som skaber liv i byrummene. Indsats 2.3: Levende landsbyer Vores landsbyer ligger altid tæt på kyst og natur. Det fortrin skal udnyttes til at tiltrække nye beboere. Borgerene skal have større indflydelse på udviklingen i deres by således, at nye og gamle beboere sammen skaber fremtidens landsbyer. Der skal endvidere arbejdes på at lempe de bebyggelsesregulerende bestemmelser i landsbyerne for at fjerne uhensigtsmæssige hindringer for udviklingen. Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner Partnerskaber med egnens virksomheder og uddannelsesinstitutioner er vigtige, når vi skal tiltrække borgere til vores egn og det kan bidrage til at skabe vækst. Med gode uddannelsesmuligheder kan vi både tiltrække og fastholde unge og samtidig understøtte egnens virksomheder ift. de kompetencer og den arbejdskraft de har behov for. Vi skal også gøre det let for egnens virksomheder at kommunikere Skive Kommune som et attraktivt sted at bo og skabe sig en karriere. Også samarbejde med andre kommuner kan skabe muligheder for vækst her på egnen og dermed tilflytning, bl.a. når det handler om infrastrukturelle spørgsmål og centralisering af offentlige funktioner. Indsats 3.1: Etablering af samarbejde med virksomheder omkring bosætning af nyansatte og indpendlere Som kommune skal vi stille tilflytterinformation og materiale til rådighed for egnens virksomheder. De skal have tilbud om tilflytterpakke til brug i forbindelse med rekruttering, tilbud om personlig information til nye medarbejdere og indpendlere, der viser interesse for tilflytning. Det er væsentligt at synliggøre, at der på Skiveegnen findes både gode karrieremuligheder og rammer for et rigtig godt familieliv. Indsats 3.2: Reducerede kommunale omkostninger for virksomheder For at skabe de bedst mulige rammer for at eksisterende virksomheder udvider eller nye flytter

10 til egnen, skal den kommunale organisation undersøge, om der er mulighed for at understøtte lokale virksomheders vækst gennem fjernelse af kommunale gebyrer. Her tænkes der særligt på en fjernelse af byggesagsgebyrer, hvor man kan lette den økonomiske byrde for virksomheder, når de ønsker at udvide eller bygge nyt på egnen og dermed skabe potentiale for nye arbejdspladser. Indsats 3.3: Partnerskaber mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner om udvikling af det lokale uddannelsesmiljø og udbud Det er vigtigt for både egnens nuværende borgere og potentielle tilflyttere, at vi her på egnen har et levende uddannelsesmiljø. Det er samtidig vigtigt for egnens virksomheder, at vi har de kompetencer til rådighed som de efterspørger, da det kan bidrage til deres vækst. Derfor skal kommunen facilitere et målrettet samarbejde mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner. Det skal sikre udvikling af egnens uddannelsestilbud, at der skabes attraktive rammer på området, og at der sker en målrettet udvikling til gavn for både borgere og virksomheder i kommunen. Indsats 3.4: Tilførsel af ny viden og højtkvalificeret arbejdskraft til egnen gennem universitetssamarbejder Viden og vækst hænger uløseligt sammen, og derfor satser Skive Kommune i høj grad på videnssamarbejde og partnerskaber på uddannelsesområdet. Kommunen har allerede et veletableret samarbejde med Aalborg Universitet og ønsker i fremtiden også at samarbejde med andre relevante højere uddannelsesinstitutioner. I den sammenhæng er det vigtigt, at egnens virksomheder er aktive partnere, og at samarbejdet dermed målrettes erhvervslivets behov for arbejdskraft. Indsats 3.5: Partnerskaber med andre kommuner På en række områder kan vi have gavn af at samarbejde med andre kommuner. Vi gør det naturligvis allerede gennem KL og i en lang række andre sammenhænge. Noget af det der har en særlig betydning i forbindelse med bosætning, er fx spørgsmål om infrastruktur og placering af centraliserede offentlige funktioner. Her skal vi målrettet søge partnerskaber med andre kommuner, så vores fælles interesser kommer på landkortet, og vi ikke forspilder chancen for 10 at få placeret centraliserede offentlige servicefunktioner i det udvidede nærområde. Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service RENT LIV på Skive-egnen er en stærk fælles identitet og et brand, som skal udbredes og gøres kendt af nye og potentielle tilflyttere. I PRindsatsen og i tilflytterkommunikationen inddrages fortællingerne om det aktive liv, oplevelsesriget ved fjorden, de højprofilerede fødevareprodukter og egnens satsning på energiområdet. Indsatsen skal synliggøre de mange muligheder, der er for at skabe sig et godt liv i trygge og naturskønne rammer på en egn, der også byder på mange spændende arbejdspladser, og som har en af landets laveste arbejdsløshedsprocenter. Indsats 4.1: Ny tilflytterinformation på skive.dk Der udvikles et samlet område på med tilflytterinformation. Det kan være praktiske henvisninger til procedurer ved flytning og kommunal service, ligesom der kan oplyses om kommunale fakta og nøgletal. Egnen og egnens erhvervsliv beskrives, og dermed får man information om mulige arbejdspladser. Der fortælles om boligmuligheder og grundsalg. Der kan endvidere oplyses om transportmuligheder, uddannelsesmuligheder og de mange forskellige kultur- og fritidstilbud. Som et led i tilflytterinformationen, udvikles der også nye tilflytterpakker. Indsats 4.2: Målrettede tilflytterkampagner Der udarbejdes en kampagne med udgangspunkt i RENT LIV branding-strategien. Kampagnen målrettes potentielle tilflyttere i den erhvervsaktive alder med særlig fokus på de årige, der er den mest mobile del af målgruppen. Kampagnen henvender sig hovedsagligt til højtuddannet eller specialiseret faglært arbejdskraft og vil primært have fokus på borgere i det Midtjyske område samt uddannelsesbyerne Aarhus og Aalborg. Desuden gennemføres særlige indsatser ift. udvalgte virksomheder/offentlige udviklingsprojekter fx regionens nye supersygehuse. Indsats 4.3: Vejledningsservice i forbindelse med tilflytning Der ansættes en bosætningskonsulent, der skal arbejde fokuseret med området, koordinere indsatserne, udarbejde analyser og informationsmateriale og vejlede potentielle tilflyttere. For-

11 målet er at give de potentielle og nye borgere en god service og et højt informationsniveau, så de oplever at det er nemt at flytte til Skive, og at der bliver gjort en indsats for, at de hurtigt kan blive en del af egnens aktive liv. Indsats 4.4: Fastholdelse af kontakt med fraflyttede unge Der arbejdes målrettet med at holde kontakten til unge mellem 17 og 25 år, som for en kortere eller længere periode fraflytter kommunen for at uddanne sig. De unge skal allerede før de flytter fra byen være opmærksomme på mulighederne for job og bolig på egnen efter endt uddannelse. Der kan etableres netværk, fx på de sociale medier, som er målrettet de fraflyttede unge. Her synliggøres bl.a. job- og praktikmuligheder på Skive-egnen. Indsatsområde 5 Borgerinddragelse og medborgerskab Der er stor tradition for aktivt medborgerskab gennem engagement i frivilligt arbejde og foreningsliv på Skive-egnen. I det frivillige engagement ligger en af nøglerne til succesfuld tilflytning, for det er i foreningslivet, at man har mulighed for at få et socialt netværk og lære egnen og menneskene at kende. Det er også de lokale ildsjæle, der kan være med til at sikre, at der fortsat er liv og udvikling på egnen både i og uden for Skive by. Derfor er det vigtigt, at egnens frivillige medborgere er med til at skabe gode oplevelser for vores tilflyttere og sikre, at vi har de rammer til rådighed som gør egnen attraktiv set med tilflytterens øjne. Indsats 5.2: Etablering af netværk af bosætningsambassadører i kommunen I kommunen leveres informationsmateriale og råd og vejledning for tilflyttere, men når det handler om at blive en del af lokalmiljøet og få skabt et netværk er der behov for støtte og vejledning i næromgivelserne. Derfor søges der opbakning til etablering af et frivilligt netværk af bosætningsambassadører, som tilbyder deres hjælp til tilflyttere og sørger for at introducere dem til livet på egnen netop der, hvor man bor. Indsats 5.3: Udstrakt lokalt engagement i by- og landsbyudviklingen Borgerne i Skive Kommune har en høj grad af uafhængighed og selvstændighed omkring forhold, der har med deres levevilkår at gøre. Det kommer til udtryk især i oplandsbyerne, hvor borgerne har taget hånd om udviklingen, og den kommunale administration har bidraget med råd, vejledning og økonomi. Borgernes store engagement er en styrke og er med til at gøre egnen til et levende og attraktivt sted at bosætte sig. Derfor skal der arbejdes målrettet på at overdrage mere ansvar for udviklingen af lokale forhold til borgere. Indsats 5.1: Understøttelse og inddragelse af lokale kræfter ved velkomst- og netværksaktiviteter for tilflyttere Der søges opbakning blandt egnens frivillige ildsjæle til at tilbyde hjælp til tilflyttere, og introducere dem til livet på egnen netop der, hvor man bor. Det kan være sociale aktiviteter eller andet, der gør det let og trygt at flytte til egnen. I den sammenhæng er det vigtigt også at synliggøre de puljer, der kan der kan støtte nye bosætningstiltag og andre lokale projekter og aktiviteter overalt i kommunen fx Bydelspuljen, Landsbypuljen, LAG-midler og RENT LIV-puljen. 11

12 Kildeangivelser Rapporter og analyser: Danmarks statistik statistikbanken Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013: idtjylland/4%20viden%20om%20arbejdsmarkedet/k ommunebeskrivelser/2013/skive%20sendt.pdf Beskæftigelsesregion Midtjylland 2013 Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning 2014 Analyse Kendskab og omdømme Resultatrapport for Skive Kommune Corcom for Skive Kommune 2014 Boligmarkedet uden for de store byer sammenfatning 2014:04 KL s interaktive Danmarkskort: Kommunernes Landsforening 2014 SFI rapporten Flytninger fra byer til land og yderkommuner Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet aspx?Action=1&NewsId=4301&PID= Strategier og Politikker: Sammen ad nye veje Udviklingsstrategi for Skive Kommune 2013 Boligsiden.dk Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere Vækst og udvikling 2013 Pixiudgave Danmark i forandring - Udvikling i lokal balance Kommunernes Landsforening

13 Artikler: Ny KL-formand ønsker statsgaranti for huslån: ny-kl-formand-oensker-statsgaranti-for-huslaan/ Artikel af Thomas Flensburg og Jesper Hvass Politiken Ender det hele i udkanten?: Kronik af Anne-Marie Dahl DKNYT 24. marts marts 2014 TEMA: Tilpasning af service i yderområderne Byplan Nyt årgang December

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43 Indholdsfortegnelse Planstrategi 2015 4 Introduktion 5 Indledning 6 Hvad er en planstrategi? 7 Borgerinddragelse i planlægningen 8 Tendenser 10 Udfordringer 11 Potentialer 14 Udviklingstemaer 17 Erhverv

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere