vækst og beskæftigelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst og beskæftigelse?"

Transkript

1 Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer og arbejder hårdt på at gøre det fælles regeringsgrundlag til virkelighed. Men der er også brug for at løfte blikket og se længere frem, end man gør i årlige finanslove og 2020-planer. Hvordan skal Danmark se ud i 2032, hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer? Hvad er vores mål for Danmark i 2032, og hvordan skal vi nå dem? Debatten skydes i gang med tre oplæg, som behandler tre centrale temaer. Oplæggene indeholder ikke svar eller ny politik, men opridser problemerne og stiller nogle vigtige spørgsmål. Det første oplæg, som du sidder med i hånden, handler om, hvordan vi sikrer vækst og beskæftigelse i Danmark. Det andet oplæg handler om de nødvendige og svære prioriteringer, der skal foretages på velfærdsområdet. Det tredje oplæg handler om Danmark i Europa. Det danske samfund må aldrig gå i stå. Vi må hele tiden udvikle os og skabe ny viden, ydelser og produktion, så vi kan udvikle Danmark og konkurrere med resten af verden. Det kræver bæredygtig vækst, og det kræver, at alle bidrager - også dem, der ikke kan yde 100 pct. hver dag, og de nye danskere, som skal finde en plads i samfundet. Vækst skabes gennem arbejde. Arbejde er vigtigt for hele samfundets værdiskabelse, for velfærden og for den enkelte. Som børn og unge er vi kun modtagere af velfærdsydelser. Vi modtager børnepenge, bruger børnehaven, skolen og diverse sundhedsydelser, men betaler ikke skat. På samme måde er vi modtagere, når vi bliver syge og gamle. Det er folk i den arbejdsdygtige alder, der skal bidrage til velfærdssamfundet. Det er denne kontrakt mellem generationerne, som gør, at regnestykket går op. Pligten til at yde et bidrag, hvis man kan, går hånd i hånd med retten til at modtage støtte, når man er ung, er blevet gammel eller af andre grunde har brug for støtte. En væsentlig udfordring er fortsat at opfylde generationskontrakten: Vi som lever i dag må dække vores behov uden at ødelægge kommende generationers muligheder for at dække sine. Generationerne må stille op for hinanden og bidrage til hinandens velfærd. Generationskontrakten kræver, at alle, der er i stand til det, bidrager til samfundet. Selvom arbejde kan være hårdt, så er det ikke bare en sur pligt, som man betaler skat af - arbejde handler om at have et sted at være, at bidrage og udrette noget. Det handler om socialt fællesskab. At have et arbejde skaber tryghed, fjerner fattigdom, giver muligheder og penge til hus, bil og børnenes fritidsaktiviteter. Passiv modtagelse af ydelser skal erstattes med deltagelse, uddannelse og arbejde. Alle skal med. Alle skal bidrage. Socialdemokraterne har høje ambitioner for danskernes liv i Vi skal være blandt de rigeste lande i verden. Vi skal have det bedste sundhedsvæsen, de bedste skoler og den bedste ældreomsorg. Vi skal være et foregangsland på miljøområdet og reducere udledningen af CO 2 mere, end de gør i andre lande. Og det danske samfund skal være et trygt samfund, hvor vi bekymrer os om hinanden. Vi vil ikke acceptere, at fællesskabet udelukker vores nye medborgere fra andre lande, eller de medborgere, der ikke kan bidrage 100 pct. Så høje ambitioner indfrier ikke sig selv. For at nå derhen skal vi svare på fire spørgsmål: hvordan sikrer vi økonomisk holdbarhed, når der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet? hvad skal vi leve af i 2032? hvordan skaber vi vækst, der ikke går ud over klimaet og miljøet? hvordan bidrager de nye danskere til vækst og beskæftigelse? 1

2 Hvordan sikrer vi økonomisk holdbarhed, når der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet? Gennem snart mange år har det stået klart, at vi må reformere velfærdssamfundet, så flere arbejder i længere tid, fordi der bliver flere ældre og færre til at arbejde. Og gennem årene er der blevet gennemført mange reformer med det formål. Når vi arbejder, mere bliver vi rigere, og vi betaler mere i skat, så der bliver råd til mere velfærd. I dag står vi i en situation, hvor der mangler arbejdspladser, mere end der mangler mennesker til at tage fat. Men sådan bliver det ikke ved med at være. Når krisen er ovre vender problemet med manglen på arbejdskraft tilbage. Frem mod 2032 vil mangel på arbejdskraft blive et af vores største problemer. Derfor kan vi lige så godt tage fat på problemerne i god tid. Mange af de tidligere reformer er gennemført med Socialdemokraternes stemmer, fordi vi ved, at når velfærdssamfundet står over for nødvendige reformer, er det bedst, at det er os, der gennemfører dem, så reformerne bliver retfærdige, og alle løfter deres del så de bredeste skuldre bærer mest. Den lange række af reformer viser også styrken i det danske samfund. I mange EU-lande er der nu ophedede diskussioner om reformer, der for længst er gennemført i Danmark. Det gælder f.eks. afskaffelse af dyrtidsreguleringen (det gjorde vi i 1980 erne), flexicurity på arbejdsmarkedet (det indførte vi i 1990 erne) og kobling af levealder og pensionsalder (det gjorde vi i 2000 erne). Problemerne i Danmark får aldrig lov til at vokse sig for store. Vi reformerer, når det er nødvendigt, og fremover vil der blive brug for flere reformer, der peger i samme retning som de tidligere. Danskere i den arbejdsdygtige alder arbejder mere end gennemsnittet i OECD. Men arbejdstiden er fordelt anderledes end i mange andre lande. Langt flere har et arbejde primært fordi kvinderne ikke går hjemme men til gengæld er vores arbejdstid relativ kort. Man kan sige, at vi i Danmark har fordelt arbejdet ud over langt flere mennesker, end man gør i mange andre lande. Det viser også vejen for fremtidige reformer. Vi skal ikke kun forsøge at øge arbejdstiden, vi skal også forsøge at få endnu flere med ud på arbejdsmarkedet for at trække læsset. Fremtidens reformer handler derfor også om, at vi skal have langt færre til at gå passive på førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge. Samtidig med at vi gerne vil have almindelige lønmodtagere til at arbejde flere timer ved at gå fra deltid til fuld tid eller oftere arbejde nogle timer over, når deres virksomhed har brug for det. Men vi må ikke forlange det umulige af danskerne. Vi skal have et velfærdssamfund, der gør det muligt at leve op til de høje krav, og som stadig giver danskerne den tryghed, at hvis de virkelig ikke kan arbejde, så er de fortsat garanteret et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Spørgsmål til diskussion - hvordan får vi dem, der er i arbejde, til at arbejde mere? - hvad skal der til for at få dem, der er uden for arbejdsmarkedet, til at komme i gang med at arbejde? - vi skal arbejde mange flere år og i flere timer hver dag, hvordan holder vi til det? - skal det altid kunne betale sig at arbejde? - hvordan sikrer vi, at dem, som ikke kan yde 100 pct., alligevel bidrager med det, de kan? - hvad er et godt arbejdsliv, når man er oppe i årene, f.eks. 65 eller 70 år? 2

3 2 mio. mennesker får overførsler I 2011 kom antallet af danskere, der modtager overførselsindkomster, for første gang op over 2 mio. Heraf er der knap 1 mio., som modtager folkepension. Resten er i den arbejdsdygtige alder, men lever helt eller delvist af overførsler. Efterlønsreformen betyder, at færre vil gå på efterløn de kommende år, men der vil alligevel samlet set komme flere på overførselsindkomst, især fordi der kommer flere på folkepension allerede i 2013 vil over 1 mio. danskere modtage folkepension. Hvis ikke det samlede antal modtagere af overførsler skal blive ved med at vokse, må der ske en reduktion i antallet af danskere, der modtager overførsler, før de når pensionsalderen. Fakta om demografi og økonomisk holdbarhed Frem til 2032 vokser antallet af danskere med omkring personer, men antallet af danskere over 64 år stiger langt mere. I 2032 vil antallet af danskere over 64 år være vokset med personer, mens antallet af danskere mellem 15 og 64 år vil være faldet med Modtagere af overførsler (2011) Kilde: AIA baseret på Økonomisk Redegørelse Fleksydelse: Feriedagpenge: Ledighedsydelse: Barselsdagpenge: Aktiverede: Sygedagpenge: Kontanthjælp: Støttet beskæftigelse: Regeringen har som målsætning at øge antallet af danskere i arbejdsstyrken med i 2020, ud over den stigning som følger af ændringerne i reglerne for efterløn og dagpenge. Det giver en samlet stigning i arbejdsstyrken på i Forøgelsen af arbejdsstyrken skal ske gennem en række reformer, eksempelvis gennem trepartsaftalen og en kontanthjælpsreform. Den øgede arbejdsstyrke vil ikke alene sikre balance på de offentlige budgetter i 2020, den vil også gøre det muligt at forbedre velfærden Dagpenge: Efterløn: Førtidspension: Efter 2020 vil antallet af ældre fortsætte med at stige, og der vil fortsat være behov for reformer. Først efter 2040 vender udviklingen og forholdet mellem ældre og yngre stabiliseres. SU: Personer i og uden for arbejdsstyrken (1.000 personer) Kilde: AIA baseret på Økonomisk Redegørelse Folkepensionister: i arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Grafen ovenfor viser, hvordan der bare de sidste fire år er sket en stor udvikling i fordelingen af folk i og uden for arbejdsstyrken. I 2008 var der godt flere i arbejdsstyrken end udenfor. I 2011 var forskellen kun godt

4 Hvad skal vi leve af i 2032? Danmark er i dag et af verdens rigeste lande. Hvis vi fortsat skal være det i 2032, kræver det ikke bare, at der er arbejdskraft nok. Det kræver også, at der er et stærkt erhvervsliv og dermed de vellønnede stillinger, som vores rigdom bygger på. Det er ikke nogen selvfølge. Virksomhederne opererer i en global verden og placerer deres produktion der, hvor de tjener flest penge. I Danmark er lønningerne højere end i de fleste andre lande. Det er kun holdbart, så længe vi også er dygtigere end i mange andre lande, og så længe vi har særlige styrkepositioner, hvor vi har opbygget unikke kompetencer. Ingen kan i dag give noget præcist svar på, hvad Danmark skal leve af i Det eneste sikre er, at den teknologiske udvikling til den tid vil have skabt helt nye produkter, brancher og behov. I dag kan virksomheder på få år vokse fra en løs ide på et kollegieværelse til at være en verdensomspændende virksomhed. I løbet af de næste 20 år vil den udvikling blot gå endnu stærkere. Politikerne kan ikke vælge fremtidens vindervirksomheder, men med en fornuftig politik kan vi skabe de rette rammer, der trækker vindervirksomhederne til Danmark. Vi kan sørge for at have en veluddannet arbejdskraft med relevante kompetencer. Vi kan skabe levende og attraktive forskningsmiljøer. Vi kan gøre det lettere og mere ubureaukratisk at drive virksomhed. Udover selve rammerne kan staten også være med til at udpege fremtidens vækstområder. Vi skal gøre det økonomisk attraktivt at finde svar på fremtidens udfordringer, f.eks. skabe mere klimavenlige produkter, udvikle velfærdsteknologi, der letter udgiftspresset på det offentlige og udvikle medicin, der gør, at vi lever længere og sundere. Her skal det offentlige stille spørgsmålene og lade erhvervslivet finde svaret i en indbyrdes konkurrence mellem de forskellige teknologier. Viden, adgang til viden og udvikling af ny viden bliver stadigt vigtigere. Men Danmark skal fortsat være et industrisamfund - et land, hvor der ikke bare produceres viden af ph.d. er i hvide kitler, men også konkrete produkter af faglærte arbejdere i blå kedeldragter. Vi skal bevare produktion i 4

5 Har Danmark et produktivitetsproblem? Et lands rigdom skabes grundlæggende ved at arbejde meget og ved, at hver arbejdstime skaber stor værdi, så den ansatte kan få en god løn og virksomheden kan sælge varen til en høj pris. Vi kan øge arbejdsudbuddet gennem reformer, men arbejdsudbuddet vokser ikke ind i himlen. Der er jo kun 24 timer i døgnet, og vi vil trods alt gerne bruge nogen af dem på andet end arbejde. Omvendt forholder det sig med værdien af hver arbejdstime arbejdskraftproduktiviteten. Den kan princippet vokse i det uendelige uden at nå et øvre loft. Derfor er stigende produktivitet centralt for Danmarks fortsatte velstand. Ifølge OECD s opgørelser har Danmark desværre et problem med udviklingen i vores produktivitet. Efter en stor stigning i 1990 erne er Danmarks produktivitet i 2000 erne nemlig steget langsommere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Udvikling i produktivitet (2000 = 100) Kilde: AIA baseret på OECD 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Sverige Finland Tyskland Eurozonen Norge Danmark 100,0 95,0 90,0 85, Danmark ikke af nostalgiske grunde, men ideen om, at vi kan eksportere fabrikken og beholde udviklingsafdelingen er forkert og farlig. Vi risikerer at undergrave netop en særlig dansk styrkeposition, nemlig det tætte samarbejde på tværs af faggrupper, hvor ingeniøren og metalarbejderen som ligemænd diskuterer, hvordan produktet kan forbedres. Det samarbejde ryger, hvis metalarbejderens job flytter til Kina. Og så går der ikke længe, før ingeniørens job ryger samme vej. Det er altså ikke kun kinesiske arbejdere, der skal have beskidte fingre i Det skal danske arbejdere også men de skal have en uddannelse. For selvom vi fortsat skal have produktionsvirksomheder i Danmark tyder meget på, at der bliver brug for færre ufaglærte i fremtiden - men flere faglærte og flere med videregående uddannelse. Allerede i 2020 kan der være ufaglærte og med en gymnasial uddannelse i overskud på arbejdsmarkedet, mens der mangler folk med uddannelse. Og kravene vil kun stige i tiden frem til Når Socialdemokraterne taler om bedre uddannelse, betyder det, at vi skal være dygtigere på alle niveauer. De ufaglærte skal have lært mere i folkeskolen og have lettere ved at få ekstra kurser gennem deres arbejdsliv. Og kvaliteten på erhvervsuddannelserne og på de videregående uddannelser skal blive bedre. Vi skal have de dygtigste arbejdere og de dygtigste ingeniører. 5

6 Skal man have SU, når man tager en lang uddannelse? Danmark har et unikt og meget generøst SU-system. Meningen er at give alle uanset baggrund et økonomisk grundlag for at tage en uddannelse. Men SU en betyder samtidig, at vi støtter nogle unge mennesker, som senere i livet vil tjene langt flere penge end dem, der ikke tager en uddannelse, og derfor ikke får SU. En ufaglært tjener i gennemsnit 9,4 mio. kr. efter skat over et helt arbejdsliv, mens en læge tjener 24 mio. kr. efter skat over et arbejdsliv. Alligevel betaler den ufaglærte over skatten ikke bare for at lægen kan tage sin uddannelse gratis, men oven i købet også for, at den lægestuderende får penge under hele uddannelsen. Den generøse SU betyder, at samfundet i mange tilfælde bruger flere penge på at give SU til de studerende end på at give dem en uddannelse. En studerende på en almindelig samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse koster således samlet staten godt kr. om året. Men det er kun ca. 40 %, der går til selve uddannelsen (universitetet modtager ca kr., når den studerende har læst fuldt i et år). De resterende 60 % er en indkomstoverførsel til den studerende (man får knap årligt i SU som udeboende). Det er derfor ikke overraskende, at Danmark er det land i OECD, der bruger den største andel af BNP på uddannelsesstøtte. I mange andre lande gives en stor del af uddannelsesstøtten kun som et lån eventuelt med lave renter og eventuelt sådan, at det kun skal betales tilbage, hvis man opnår en indkomst over et vist niveau. Spørgsmål til diskussion - hvad skal Danmark leve af hvilke brancher skal vi satse på i fremtiden? - hvordan bevarer vi produktionsarbejdspladser i Danmark? - kan vi bevare vores konkurrenceevne og samtidig vores meget høje skattetryk? - er vi villige til at slække på reguleringen af arbejdsgivere f.eks. indenfor arbejdsmiljø for at forbedre konkurrenceevnen? - skal et evt. økonomisk råderum i 2032 bruges på bedre velfærd eller på at sænke skattetrykket for at forbedre konkurrenceevnen? - er der gået Facebook i arbejdstiden hvorfor har vi så lav produktivitetsvækst, og hvad skal vi gøre ved det? - hvordan sikrer vi, at så mange som muligt får en uddannelse og udnytter deres muligheder og kompetencer bedst? - skal vi fortsat fastholde vores uddannelsesstøtte, som den er i dag, eller skal vi reformere SU en? 6

7 Hvordan skaber vi vækst, der ikke går ud over klimaet og miljøet? En ting er, at vi alle sammen skal bidrage og arbejde mere. Noget andet er, at vi skal bidrage på den rigtige måde. Vi skal udvikle os og skabe vækst på en bæredygtig og fremtidsholdbar måde en måde, som vi kan konkurrere på over mange år og i resten af verden. Danmark bør være et foregangsland, hvor vækst, udvikling og bæredygtighed går hånd i hånd. Både hvad angår miljøet, klimaet og den enkelte borger. Socialdemokraterne har ambitiøse mål for den danske indsats mod klimaforandringer og for miljøbeskyttelsen. Vi har som mål at omstille det danske energi- og transportsystem fuldstændig til vedvarende energi i Hvis det mål skal nås, skal næsten al el og varme i 2032 komme fra vedvarende energi, så det stort set kun vil være i transportsektoren, at vi fortsat bruger fossile brændsler. Det er ambitiøse mål. Men alternativet er at fortsætte vores afhængighed af de fossile brændsler, som der vil være stadig større efterspørgsel efter. I 2030 vil 2/3 af hele verdens middelklasse bo i Kina. Disse mennesker ønsker og vil have råd til det samme som middelklassen i Vesten: store opvarmede huse, en eller to biler, køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere og rejser sydpå om vinteren. Det kræver alt sammen energi kolossale mængder energi. Og derfor er der ingen tvivl om, at fossile brændstoffer i 2032 vil være en ekstrem knap ressource. Derfor skal vi begynde omstillingen. Det er en omstilling med forretningsmuligheder. Hvis vi går forrest, lægger vi grundstenen til mange nye danske virksomheder, der kan sælge de løsninger, som virker i Danmark, til resten af verden. Det er sket før. Mange store danske virksomheder er vokset store netop i Danmark, fordi vi var blandt de første, der startede med at købe vindmøller, termostater, termoruder, isolering, rensning af vand og meget andet. Virksomheder som Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool kan bl.a. takke en tidlig dansk indsats for energieffektivitet for deres succes. Siden fik mange flere lande nemlig det samme behov for at effektivisere, og de danske virksomheder kunne vokse sig til store internationale virksomheder. Udviklingen skete ikke, fordi velfærdssamfundet udvalgte bestemte virksomheder og gav dem tilskud, men fordi vi gik forrest med regler for energiforbruget i huse, krav til spildevandsrensning, investeringer i vedvarende energi og så videre, som betød, at løsningerne blev udviklet i Danmark. Spørgsmål til diskussion - Kan vi arbejde for mere vækst, mere offentligt og privat forbrug, og samtidig skabe et bæredygtigt samfund? - Hvad vælger vi, hvis vi bliver nødt til at vælge mellem vækst og bæredygtighed? - Hvordan skal Danmarks energisystem se ud i 2032? - Har energitunge virksomheder en fremtid i Danmark i 2032? 7

8 Hvordan bidrager de nye danskere til vækst og beskæftigelse? Danmark har gennem de sidste mange år udviklet sig til at blive et mangfoldigt og multietnisk samfund. Indvandrere fra mange dele af verden er kommet til vores land og er blevet en del af vores samfund. I dag lever vi side om side, mange forskellige mennesker, med forskellige baggrunde, nationaliteter og oprindelser. Det byder på nye udfordringer og på store muligheder. Hvis de, der kommer til vores land, uddanner sig og kommer i arbejde, kan de være et bidrag til vores vækst og sikre højere beskæftigelse, men hvis de går arbejdsløse eller kommer på førtidspension, vil de være en økonomisk belastning. Andelen af unge indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der tager en uddannelse, er stigende, og andelen af indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der er i beskæftigelse, er stigende, set over en længere periode. Alligevel er der stadig stor forskel på unge med dansk oprindelse og unge med ikke-vestlig baggrund i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indvandrere i den arbejdsdygtige alder er stadig langt oftere på overførselsindkomst, end personer med dansk oprindelse. Særligt i gruppen af kontanthjælpsmodtagere er der mange indvandrere med ikke-vestlig baggrund. De økonomiske gevinster er enorme, hvis indvandrere var i arbejde lige så ofte som personer med dansk oprindelse. Forskellige undersøgelser peger på en gevinst til statskassen på mellem 16 og 22 mia. kr. om året. En indsats, der fremmer indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet yderligere, eksempelvis gennem uddannelse, ville derfor kunne give en stor menneskelig og økonomisk gevinst. Det vil kunne yde et stort bidrag til at løse de økonomiske udfordringer i Indvandring til Danmark Antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget med ca personer siden Antallet af indvandrere og efterkommere med baggrund i vestlige lande er steget med knap personer i perioden fra 1980 til Den 1. januar 2011 udgjorde indvandrere og efterkommere i alt 10,1 pct. af befolkningen i Danmark. Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose forventes det, at hele Danmarks befolkning vil vokse fra 5,5 mio. mennesker i 2010 til 5,9 mio. mennesker i Danmarks Statistik skønner, at andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i den samlede befolkning vil stige fra 6,6 pct. i 2010 til 7,6 pct. i 2020 og 8,7 pct. i Andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i den samlede befolkning forventes at stige fra 3,2 pct. i 2010 til 3,7 pct. i 2020 og 4,6 pct. i Spørgsmål til diskussion - hvordan får vi flere indvandrere og efterkommere af indvandrere i arbejde? - hvordan sikrer vi, at så mange indvandrere og deres efterkommere som muligt får en uddannelse og udnytter deres evner bedst? - hvordan bekæmper vi tendenserne til, at der opstår parallelsamfund, hvor det er normen ikke at arbejde, og hvor der skabes grobund for kriminalitet? - hvordan kan Danmark være et godt sted at rejse hen og arbejde for eksempelvis læger eller ingeniører fra andre lande? Har du lyst til at deltage i debatten om fremtidens udfordringer? Så skriv til Se mere på danmark2032.dk Socialdemokraterne, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C, socialdemokraterne.dk Socialdemokraterne, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C. socialdemokraterne.dk

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere