STUDENTER REGISTRERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTER REGISTRERING"

Transkript

1 STUDENTER REGISTRERING

2

3 STUDENTER REGISTRERING Anden beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe BETÆNKNING NR. 768 KØBENHAVN 1976

4 Statens trykningskontor Un OO-3-bet. ISBN

5 ANDEN BERETNING FRA ARBEJDSGRUPPEN_VEDRØRENDE STUDENTERREGISTRERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING Arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og sammensætning Arbejdsgruppens første beretning Beretningens omfang Resumé af registreringsmodellerne Arbejdsgruppens anden beretning lo 2. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Generelle bestemmelser Administration Støtteberettigede uddannelser Statsborgerskab A. Studiemæssige forhold Stipendienævnenes behandling af ansøgninger Arbejdsgang Bedømmelsesvirksomhed Afgørelse af støtteberettigelse Mulighed for afgørelse baseret på det centrale register Afgørelse baseret på decentrale registre Konklusion CENTRAL TILMELDING Beretning om central tilmelding Mulige sammenhænge mellem den centrale tilmelding og studenterregistret 26 BILAG 1. A. Ansøgningsskema til Statens Uddannelsesstøtte 29 B. Ansøger-vejledning 1975/76 32

6

7 KAPITEL 1. INDLEDNING Arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og sammensætning. Den 1. august 1974 nedsatte daværende undervisningsminister Tove Nielsen arbejdsgruppen vedrørende studenterregistrering. Arbejdsgruppens nedsættelse var et led i det allerede igangsatte arbejde omkring udformningen af et oplæg til folketingsbeslutning om retningslinier for planlægning og administration af de videregående uddannelsers udvikling. Som et resultat af drøftelserne på i alt 17 møder i perioden 1. oktober juni 1975 fremlagde gruppen i juni 1975 sin første beretning - Betænkning nr. 741/75. Nærværende beretning, der skal ses som en fortsættelse af 1. beretning, er udarbejdet med basis i kommissoriets afsnit omkring uddannelsesstøtte og central tilmeldelse, " og det bør undersøges, om det "(studenterregistreringssystemet) " tillige kan finde anvendelse ved tildeling af uddannelsesstøtte" og "Registreringssystemet bør opbygges på en sådan måde, at det vil kunne finde anvendelse ved en eventuel etablering af central tilmeldelse". Arbejdsgruppens sammensætning; Kontorchef, cand.polit. Niels Hummeluhr, formand. Fuldmægtig, cand.polit. Berrit Hansen Civilingeniør 01e Plannthin Fuldmægtig, cand.mag. Bent Rasmussen Undervisningsministeriet, Departementet. Undervisningsministeriet, Dir. for de videregående udd. Københavns Universitet (udpeget af rektorkollegiet). Finansministeriet, Administrationsdepartementet.

8 8 Fuldmægtig, cand.polit. William Scharling Civilingeniør Jens Kr. Sørensen Danmarks Statistik. Danmarks Ingeniørakademi (udpeget af rektorkollegiet). Arbejdsgruppens sekretariat har bestået af: Afdelingsleder, civ.ing. Thorben Mabeck Danmarks tekniske Højskole. Fuldmægtig, cand.mag. Bent Rasmussen Finansministeriet Administrationsdepartementet. Konsulent, cand.polit. I/S Datacentralen af Lennart Scharff Teknisk bistand er ydet arbejdsgruppen af: Chefkonsulent, civ.ing. I/S Datacentralen af Veikko Kinnunen I de af gruppens møder, som har omhandlet relationerne til Statens Uddannelsesstøtte, har endvidere deltaget: Kontorchef, cand.polit. Tage Engelund Fuldmægtig, cand.polit. Georg Danvøgg. Statens Uddannelsesstøtte. Statens Uddannelsesstøtte Arbejdsgruppens første beretning Beretningens omfang. Den i juni 1975 udseindte første beretning indeholdt forslag til registreringsmodeller, udformet som en basal model, tilfredsstillende de statistikbegrundede datakrav, med tre mulige overbygningsmodeller, (model A, B og C), en vurdering af modellernes anvendelighed i forbindelse med styring ved hjælp af ressourcetildeling, eksamens- og studieordningsbestemmelser, samt uddannelsesrevision. Beretningen indeholdt endvidere beskrivelse af, hvilke krav, centrale- og decentrale-, modellerne stiller, samt en belysning af, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser, modellerne medfører.

9 9 Med basis heri anbefalede arbejdsgruppen, at man snarest påbegynder etableringen af et registersystem, svarende til den basale model, samt at man sideløbende hermed gennemfører forsøg med opgørelse af den ressourcebelastende studenterbestand, indledningsvis baseret på model A. Såfremt det besluttes at indføre formaliserede deltidsstudier, og i denne forbindelse gennemfører en registrering af studieintensiteten, ville arbejdsgruppen finde det naturligt, at man valgte model C til beregning af den ressourcegivende studenterbestand Resumé af registréringsmodellerne. I første beretning har arbejdsgruppen som nævnt udviklet en basal model til registrering af en række grunddata samt tre overbygningsmodeller, der betegnes model A, B og C. Hver af overbygningsmodellerne angiver en metode til bestemmelse af en beregningsstørrelse, der betegnes den reducerede studenterbestand. Den ressourcegivende studenterbestand beregnes ved at multiplicere den til hver af overbygningsmodellerne bestemte reducerede studenterbestand med en erfaringsmæssig bestemt korrektionsfaktor. Den basale model indeholder persondata, data om den studerendes uddannelse, studieretning og -trin samt oplysninger, om den studerende er studieaktiv eller ej. Ved model A bestemmes den studerendes faktisk opnåede studietrin på grundlag af faglige bedømmelser, og den reducerede studenterbestand ved en institution bestemmes på grundlag af den samlede årlige tilvækst i studietrin for hver enkelt studerende. Denne bestandsopgørelse bestemmes således ud fra, hvor mange der består de faglige bedømmelser. Herved er der ikke taget hensyn til, at ikke al undervisning giver udtryk i en studietrinstilvækst. Der er f.eks. studerende, der ikke består den faglige bedømmelse første gang, og studerende, der forlader uddannelsen.

10 10 Model B er udarbejdet på basis af, at den studerendes arbejdsindsats bestemmes på grundlag af de studieaktiviteter, som den studerende indstiller sig til faglig bedømmelse i, og at den studerendes opnåede studietrin bestemmes på grundlag af faglige bedømmelser. Den reducerede studenterbestand bestemmes på grundlag af, hvor mange der indstiller sig til faglige bedømmelser, dog således ar der fastsættes øvre grænser for accepteret arbejdsindsats i forhold til opnået studietrin. Metoden tager ikke hensyn til, at ikke al undervisning resulterer i indstilling til faglige bedømmelser. Forskellen mellem modal A og B er, at model A kun medregner studerende, der består de faglige bedømmelser, mens model B også medtager studerende, der indstiller sig til prøver uden at bestå. Også T model C bestemmes det studietrin, en studerende har opnået, på grundlag af faglige bedømmelser. Endvidere meddeler den studerende ved starten af hvert semester sin planlagte arbejdsindsats for det pågældende semester, således at det registreres, om han er heltids- eller deltidsstuderende. Den reducerede studenterbestand beregnes herefter som ved model B - blot med planlagte arbejdsindsatser som udgangspunkt i stedet for efterfølgende registrering ved indstilling til faglige bedømmelser Arbejdsgruppens anden beretning. Nærværende beretning, der er et. resultat af drøftelser på i alt 5 møder, omhandler relationerne mellem på den ene side et studenterregistreringssystam og på den anden side Statens Uddannelsesstøtte, henholdsvis et centralt tilmeldingssystem. Under arbejdet med at belyse disse relationer har arbejdsgruppen haft kontakt med repræsentanter for Statens Uddannelsesstøtte og repræsentanter for stipendienævn og -kontorer ved Københavns Universitet og Danmarks tekniske Højskole/Danmarks Ingeniørakademi for nærmere at kunne få belyst både de centrale og de decentrale relationer mellem studenterregistret og Statens Uddannelsesstøtte.

11 KAPITEL 2. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Generelle bestemmelser. I henhold til lov om Statens uddannelsesstøtte (lov nr. 113 af 9. april 1975) yder staten fra 1. august 1975 efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, støtte til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentlig anerkendt uddannelse i eller efter særlige regler uden for Danmark. Støtten ydes i form af stipendier og garanti for uddannelsessøgendes studielån i banker og sparekasser. Ud over lånebeløbet omfatter garantien de renter, omkostninger m.v., der følger af låneforholdet. Stipendier tildeles afhængigt af ansøgernes økonomiske forhold, medens statsgarantien for lån ydes uafhængigt af disse forhold. Undervisningsministeren fastsætter regler for, i hvilket omfang der skal tages hensyn til ansøgerens ægtefælles og forældres indtægts- og formueforhold ved tildeling af stipendier Administration. Administrationen af uddannelsesstøtten varetages af en institution under undervisningsministeriet, Statens Uddannelsesstøtte, der ledes af en direktør. Til bistand for Statens Uddannelsesstøtte kan der ved de enkelte uddannelsesinstitutioner nedsættes stipendienævn. Hvert stipendienævn sammensættes med et lige stort antal lærere, herunder eventuelt repræsentanter for institutionens administration, og uddannelsessøgende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende for en institution, kan Statens Uddannelsesstøtte godkende en anden sammensætning af stipendienævnet.

12 12 Stipendienævnet meddeler oplysninger orn ansøgernes studieegnethed og studieaktivitet. Endvidere har stipendienævnet til opgave at formidle kendskabet til mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, at indkalde ansøgninger og kontrollere, at alle de i ansøgningsskemaet krævede oplysninger er til stede. Efter aftale med et stipendienævn kan Statens Uddannelsesstøtte overlade nævnet opgaiver i forbindelse med bedømmelsen af de uddannelsessøgendes behov for støtte samt varetagelsen af beregninger og udbetaling af støtte. Afgørelser truffet af Statens Uddannelsesstøtte vedrørende 1. grundlaget for tildeling og beregning af støtte til en uddannelsessøgende, 2. en støttemodtagers tilbagebetaling af støtte samt 3. iværksættelse af sanktioner over for en uddannelsessøgende, kan indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, der træffer den endelige afgørelse. Ankenævnet består af en dommer som formand og 2 andre medlemmer, der har særligt kendskab til uddannelsesstøtte. Medlemmerne beskikkes af undervisningsministeren for et tidsrum af 4 år Støtteberetrigede uddannelser. Betingelsen for, at der kan ydes støtte til uddannelsessøgende under en konkret uddannelse, er, at uddannelsen dels er offentlig anerkendt, dels er af mindst et halvt års varighed og tilrettelagt som heltidsundervisning. Statens Uddannelsesstøtte træffer afgørelse om godkendelse af de uddannelser, som er støtteberettigede. Til uddannelser i de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Island, kan der ydes uddannelsesstøtte efter samme regler som i Danmark.

13 13 Til uddannelser i det øvrige udland ydes kun uddannelsesstøtte, såfremt en tilsvarende uddannelse ikke kan fås her i landet, enten fordi den ikke findes her, eller fordi adgangsbegrænsning hindrer optagelse på en dansk uddannelsesinstitution. Disse krav stilles dog ikke til uddannelsessøgende under 20 år, der er hjemmeboende hos forældre med bopæl i udlandet Statsborgerskab. Støtte kan principielt kun ydes til danske statsborgere. Statens Uddannelsesstøtte kan dog godkende, at der ydes støtte til uddannelsessøgende, der ikke har dansk indfødsret, når særlige grunde i det enkelte tilfælde taler derfor, herunder den pågældendes tilknytning til Danmark. For ansøgere, der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig, for islandske statsborgere og for flygtninge gælder særlige regler. Det samme gælder visse kategorier af EF-borgere Studiemæssige forhold. En nødvendig betingelse for at være støtteberettiget er, at ansøgeren betragtes som studieegnet og studieaktiv. Stipendienævnene skal vurdere ansøgernes studieegnethed efter et skøn over, om den uddannelsessøgende kan antages at være i stand til at gennemføre uddannelsen uden væsentlige overskridelser af den sædvanlige studietid. Studieaktiviteten skal vurderes på grundlag af ansøgerens præstationer under uddannelsen. Studieegnethed og studieaktivitet skal søges konstateret så tidligt som muligt efter påbegyndelsen af uddannelsen og må herefter fortsat konstateres, idet der herved først og fremmest skal lægges vægt på, om prøver, deleksaminer og eksaminer bestås uden væsentlige overskridelser af de sædvanlige terminer. Indtil denne konstatering kan foretages, betragtes den uddannelsessøgende normalt som studieegnet og studieaktiv.

14 14 En uddannelsessøgende kan normalt højst betragtes som studieegnet og studieaktiv i 1 år ud over den sædvanlige studietid, med mindre der foreligger særlige omstændigheder som f.eks. sygdom, værnepligt eller videnskabeligt arbejde. Endvidere betragtes uddannelsessøgende, der udfører arbejde,, som er pålagt i henhold til styrelseslcvgivningen, rådsarbejde eller arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold, under udførelsen af dette arbejde som studieegnede og studieaktive i indtil 1 år. Denne periode på indtil 1 år medregnes ikke ved bedømmelsen af, om den godkendte studietid er overskredet. Uddannelsestiden ved en tidligere afsluttet eller afbrudt uddannelse medregnes ved opgørelsen af den faktisk anvendte studietid for den igangværende uddannelse, dog medregnes uddannelsestiden i en forberedende uddannelse normalt ikke i studietiden for en videregående uddannelse og heller ikke uddannelsestiden i en afsluttet uddannelse, der er en betingelse for den igangværende uddannelse eller må anses for at være en naturlig indledning til denne. Den sædvanlige studietid vil normalt være den normerede studietid. Såfremt et stipendienævn anser den normerede studietid for urealistisk, kan Statens Uddannelsesstøtte godkende, at en anden studietid benyttes som udgangspunkt. Statens Uddannelsesstøtte kan ligeledes godkende, at der midlertidigt for en gruppe af studerende anvendes en anden studietid for en deleksamen eller for et helt studium end den normerede, når studietiden for disse studerende er forlænget på grund af ganske særlige forhold, f.eks. ændringer i studieplanerne, kødannelser o.l. Det er i alle spørgsmål om godkendt studietid uden betydning, om der i den periode, der er tale om, er ydet støtte, eller dette ikke har været tilfældet. Herfra gælder en undtagelse for omgængerperioder, hvor den studerende ikke har opfyldt betingelserne for at blive betragtet som studieaktiv og studieegnet.

15 15 Stipendienævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal bortses fra perioder, hvor hvilke det er dokumenteret, at studium har været udelukket på grund af særlige omstændigheder som f.eks. de ovenfor nævnte (sygdom, værnepligt, videnskabeligt arbejde) eller graviditet og fødsel. Endvidere kan der bortses fra perioder, for hvilke det er dokumenteret, at studium har været udelukket på grund af erhvervsarbejde, når der ikke har været ydet støtte i disse perioder. Foreligger det ikke klart godtgjort, at studium ikke har været muligt i en periode, kan dispensationsansøgning indsendes til Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgningen skal bilægges påberåbt dokumentation m.v. og stipendienævnets indstilling. Opfylder en ansøger ikke de studiemæssige betingelser for at modtage støtte, men skønner stipendienævnet, at andre, vægtige grunde taler for, at støtte ydes, kan dispensationsansøgning indsendes til Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgning om dispensation i tilfælde, hvor studietiden ved en tidligere afbrudt uddannelse ikke menes at burde tages i betragtning, må indeholde oplysning om grunden til studieskiftet, ligesom gennemførte kurser m.v. under den tidligere uddannelse og eksamensresultater m.v. under den nye uddannelse bør dokumenteres. Ansøgning bør normalt ikke indsendes, før dispensation er nødvendig for ydelse af støtte. Det bemærkes herved, at hvis den nye uddannelse består af flere dele, afskæres støtte først, når den ved de pågældende uddannelser i alt anvendte studietid overskrider den for den nuværende uddannelse godkendte samlede studietid. Ved behandling af dispensationssager vedrørende støtte under en ny uddannelse efter en gennemført uddannelse anvendes følgende retningslinier: a. Hvis den nuværende uddannelse er en naturlig fortsættelse af en tidligere uddannelse, tages der ikke hensyn til studietiden ved denne tidligere uddannelse.

16 L6 b. Hvis den tidligere uddannelse ligger på et elementært uddanelsesma^ssigt niveau i forhold til den senere uddannelse, bortses fra tidligere studietid. c. Hvis der, uden ar forhold so:a under a. og b. anført foreligger, er tale om en efterfølgende uddannelse på et væsentligt højere uddannelsesmsæsigt niveau, ses der bor- fra tidligere studietid, hvis der er så megen forbindelse mellem de to uddannelser, at i hvert fald nogle af de ved den første erhvervede kundskaber kan anvendes ved den nuværende uddannelse. d. Kan der ikke gives dispensation efter retningslinier under punkt. a. - c, vil der dog kunne ydes støtte under den nye uddannelse i det sædvanlige antal år (den normerede studietid + 1 år) med fradrag af den anvendte studietid ved den første uddannelse. Der er givet stipendienævnene adgang til at tildele statsgaranti for bank- eller sparekasselån i indtil ét år ud over det tidsrum, i hvilket, stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte kan oppebæres, f.eks. fordi pågældende kan siges med sikkerhed at. arbejde effektivt mod uddannelsens afslutning. Statens L'ddannelsessøtte kan herudover efter indstilling fra stipendienævnene give statsgaranti i endnu, ét år, når ganske særlige grunde hertil foreligger. Stipendienævene vil dog kunne give dette yderligere statsgaranterede lån, når følgende betingelser alle er opfyldt: Der skal foreligge studieskift, den uddannelsessøgende skal være i det sidste studieår, den nye uddannelse skal hidtil være gennemført uden forsinkelse, og stipendienævnet skal anse det for sikkert, at uddannelsen vil blive afsluttet efter det pågældende støtteår. Ansøgninger, der ikke kan anbefales af stipendienævnet på grund af ansøgerens manglende studieegnethed og studieaktivitet, skal ikke indsendes til Statens Uddannelsesstøtte, men afslag meddeles af stipendienævnet direkte til pågældende ansøger. Sådanne ansøgere bør oplyses om, at stipendienævnets afgørelse kan indankes for

17 17 Statens Uddannelsesstøtte, over hvis afgørelse der kan klages til Ankenævnet Stipendienævnenes behandling af ansøgninger Arbejdsgang. Før udleveringen af ansøgningsskemaer skal stipendienævnet sørge for, at skemaerne forsynes med institutions- og uddannelseskode. Endvidere skal skemaerne forsynes med støtteperiodens start- og slutdato. Støtteperioden for uddelingsåret 1975/76 vil for de fleste uddannelser være fra 1. august 1975 til 31. juli (Et. aftryk af ansøgningsskemaet er vist i bilag 1). Ved modtagelsen af ansøgningsskemaerne fra de uddannelsessøgende skal stipendienævnene efterse, at ansøgningsskemaerne er udfyldt korrekt i henhold til vejledningen. Specielt skal stipendienævnet påse, at oplysningerne om uddannelsens påbegyndelse og forventede afslutning er korrekte og realistiske, når de sammenholdes med ansøgerens eventuelle supplerende oplysninger vedrørende tidligere uddannelse eller forventede afvigelser fra det normale studieforløb ved den nuværende uddannelse. Endvidere skal stipendienævnet bedømme, om den enkelte ansøger kan betragtes som støtteberettiget eller ej. Kun ansøgninger fra studerende, der betragtes som støtteberettiget, indsendes til Statens Uddannelsesstøtte til videre behandling. Ansøgere, der ikke kan betragtes som støtteberettiget, modtager direkte afslag fra stipendienævnet med oplysning om klagemulighed. Resultatet af Statens Uddannelsesstøttes behandling af de indsendte ansøgninger meddeles dels ansøgeren i form af støttemeddelelse med bilag, dels stipendienævnene i form af støttelister og genparter af støttemeddelelserne til ansøgerne. Støttemeddelelsen indeholder de data, der er lagt til grund for beregning af støttens størrelse.

18 L8 Det lokale stipendienævn skal som hovedregel forud for en periode, hvori der kan ydes støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (støtteperiode) afgøre, om den enkelte ansøger kan betragtes som støtteberettiget eller ej. Det typiske, tidsmæssige forhold mellem bedømmelsestidspunktet og støtteperioden er vist i fig Bedømmelsen af ansøgere finder som hovedregel sted om sommeren. Ved denne bedømmelse opereres normalt med en maksimal støtteperiode på ét år (i særlige tilfælde anvendes dog en støtteperiode på et halvt år). I visse tilfælde finder bedømmelse også sted om vinteren, på hvilket tidspunkt der normalt kun opereres med en maksimal støtteperiode på et halvt år. Ved bedømmelsen af, om en ansøger er støtteberettiget i støtteperioden, tages der hensyn til følgende forhold: 1. At ansøgeren opfylder betingelserne for at deltage i det pågældende studium. 2 a. At. ansøgeren opfylder fastlagte mindstekrav for opnået studietrin i forhold til den samlede tidsperiode, i hvilken ansøgeren inden for det nuværende studium studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget, uafhængigt af, om ansøgeren har søgt støtte eller ej. Endvidere forudsættes det, at den samlede tidsperiode, hvori ansøgeren studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget inden for det nuværende eller eventuelt tidligere studium, i løbet af støtteperioden ikke overskrider det nuværende studiums sædvanlige studietid plus en godkendt margin for overskridelser.

19 19 Stipendienævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal bortses fra perioder, for hvilke det kan dokumenteres, at studium har været udelukket på grund af særlige omstændigheder. Endvidere kan stipendienævnet træffe afgørelse om, at der skal bortses fra tidligere studietid, når bestemte betingelser er opfyldt. 2b. At ansøgeren eventuelt har opnået ret til at blive betragtet som støtteberettiget i indtil ét år som følge af, at ansøgeren har udført arbejde, der er pålagt i henhold til styrelseslovgivningen, eller arbejde vedrørende uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold. Såfremt ansøgeren ikke opfylder betingelserne under punkt 2 a. eller 2 b., men i øvrigt fortsat har ret til at studere, kan stipendienævnet, når særlige grunde foreligger, træffe afgørelse om, enten at der kan ydes ansøgeren statsgaranti for lån, eller at det skal indstilles til Statens Uddannelsesstøtte,at der ydes ansøgeren statsgaranti for lån. Hvis en ansøger ved sommerbedømmelsen ikke har opnået et tilstrækkeligt studietrin til at blive betragtet som støtteberettiget efter betingelserne under 2 a, og ingen af de øvrige betingelser for at opnå støtte er opfyldt, foretages der i mange tilfælde en ny bedømmelse et halvt år senere. Hvis ansøgeren ved den derpå følgende vinterbedømmelse kan betragtes som støtteberettiget, ydes der kun støtte i forårssemestret Afgørelse af støtteberettigelse Mulighed for afgørelse baseret på det centrale register. Såvel den basale registreringsmodel som overbygningsmodellerne A, B og C er udarbejdet under forudsætning af, at den studerendes studietrin registreres én gang om året (på tællingstidspunktet) og udtrykkes i et antal opnåede normerede studieår. Tællingstidspunktet er tænkt at ligge i begyndelsen af studieåret, det vil sige omkring september-oktober. Som beskrevet ovenfor sker bedømmelsen af de studerendes støtteberettigelse oftest kort tid før støtteperiodens start. For hoved-

20 20 parten af ansøgere sker bedømmelsen om sommeren med henblik på en støtteperiode omfattende efterårs- og forårssemestret. I fig 2.2. vises en afbildning af de typiske, tidsmæssige forhold mellem tællingstidspunkt, bedømmelsestidspunkt og støtteperiode. Tænker man sig støtteberettigelsen bestemt alene på grundlag af det foreslåede centrale registers information, må man basere sig på oplysninger, der er indsamlet på tællingstidspunktet T, det vil sige på oplysninger, der i forhold til bedømmelsestidspunktet er næsten ét år gamle. Dette indebærer, at de tilvækster i studietrin, som den enkelte studerende kan opnå i perioden mellem tællingstidspunktet og bedømmelsestidspvnktet ikke vil være registreret i det centrale register, det vil sige, at det studietrin, som man opererer med ved bedømmelsen, ikke svarer til den studerendes reelle studietrin på bedømmelsestidspunktet. Den tidsmæssige afstand mellem tidspunkterne for registrering af studietrin og bedømmelse af støtteberettigelse kan naturligvis indsnævres, såfremt registreringssystemet opbygges, således at der kan foretages flere årlige opdateringer af studietrinnet. Imidlertid er det kun de problemfri ansøgninger, hvor støtteberettigelsen kan bestemmes på grundlag af det centrale studenterregisters information. For de små institutioner er bedømmelsen af

21 21 de problemfri ansøgninger næppe særlig arbejdskrævende, og for de store institutioners vedkommende kan bedømmelsen lige så godt foretages mere eller mindre automatisk på grundlag af de decentrale registre. De ikke-problemfri ansøgninger skal under alle omstændigheder bedømmes på grundlag af de decentrale registres information eventuelt suppleret med lærerudtalelser. Arbejdsgruppen finder derfor, at en maskinel afgørelse af støtteberettigelse baseret på et centralt studenterregisters information ikke kan anses for hensigtsmæssig Afgørelse baseret på decentrale registre. Ved afgørelsen af, om den enkelte ansøger er støtteberettiget eller ej, kan oplysninger dels om, at ansøgeren fortsat opfylder betingelserne for at deltage i det pågældende studium, dels om ansøgerens studietrin på bedømmeisestidspunktet bestemmes på grundlag af den lokale institutions register over studieforløb. Studietrinnet bestemmes ved nogle studier ved at foretage en faglig vurdering baseret på ansøgernes hidtidige studieforløb, medens det ved andre studier direkte kvantificeres i form af et tal, f.eks. som et antal point. Ved den sidstnævnte type af studier kan det dog i grænsetilfælde være nødvendigt at bestemme det reelle studietrin på grundlag af en faglig vurdering, baseret på ansøgerens hidtidige studieforløb. Den samlede periode inden for det nuværende studium, hvori ansøgeren studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget, kan bestemmes på grundlag af oplysninger i institutionen. Ved opgørelsen af denne periode er det ligegyldigt, om ansøgeren tidligere har søgt støtte eller ej. Bestemmelsen af støt.teberettigede perioder ved eventuelle tidligere studier må foretages ved at rette henvendelse til stipendiekontorerne ved de institutioner, hvor ansøgeren tidligere har været indskrevet som studerende. Stipendienævnenes arbejde med at kontrollere den enkelte ansøgers oplysninger om uddannelseshistorie ved de videregående uddannelsesinstitutioner kan efter arbejds-

22 22 gruppens opfattelse lettes, hvis der på basis af det centrale studenterregister udarbejdes en opgørelse til hver institution med oplysninger om tidligere studium for de studerende, som ved sidste tællingstidspunkt er tilgået institutionen. Det bemærkes, at en sådan opgørelse naturligvis ikke kan indeholde oplysninger om studieskift, som er foretaget mellem tællingstidspunktet og bedømmelsestidspunktet. Endvidere vil der antagelig gå en vis årrække, før det centrale studenterregister indeholder så meget information, at man med tilstrækkelig sikkerhed kan bestemme den enkelte ansøgers eventuelle uddannelseshistorie ved de videregående uddannelser. Det er over for arbejdsgruppen blevet oplyst, at stipendienævnene normalt kan behandle 50-70% af ansøgningerne om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte uden problemer. På de store uddannelsesinstitutioner udgør behandlingen af de problemfri ansøgninger imidlertid en betragtelig arbejdsbelastning på grund af det store antal ansøgninger. Stipendienævnene på de store institutioner kan efter arbejdsgruppens opfattelse aflastes for omfattende rutinearbejde, såfremt der udarbejdes hensigtsmæssige edb-systemer til brug ved behandlingen af ansøgninger. Under udviklingen af et sådant system må der naturligvis etableres et nært samarbejde mellem Statens Uddannelsesstøtte, det lokale stipendienævn og edb-projektgruppen, idet edb-systemet må tilpasses Statens Uddannelsesstøttes generelle bestemmelser samt institutionens særlige forhold. Arbejdsgruppen er vidende om, at flere institutioner for tiden har planer om at udvikle edb-systemer til brug i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte Konklusion. I det foregående er givet en beskrivelse af de generelle bestemmelser vedrørende tildeling af støtte fra Statens Uddannelsesstøtte herunder specielt stipendienævnenes arbejde med at bedømme, om studerende, der søger om støtte, kan betragtes som støtteberettiget i en nærmere angivet støtteperiode.

23 23 Arbejdsgruppen finder, at bedømmelsen af, om den enkelte ansøger er støtteberettiget eller ej, fortsat mest hensigtsmæssigt kan foretages på grundlag af de lokale institutioners registre. Ved behandlingen af ansøgninger fra studerende, der har været indskrevet ved en anden videregående uddannelsesinstitution end den, hvortil ansøgning om støtte er indsendt, skal det tidligere studieforløb tages i betragtning ved afgørelsen af den enkelte ansøgers støtteberettigelse. Bestemmelsen af den samlede støtteberettigede periode ved det tidligere studium må foretages ved at rette henvendelse til stipendiekontoret ved den institution, hvor ansøgeren tidligere har været indskrevet som studerende. Det centrale studenterregister kan i denne forbindelse benyttes til at fremskaffe oplysninger om den enkelte ansøgers uddannelseshistorie ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Det må dog formodes, at der vil gå en vis årrække, før det centrale studenterregister indeholder så megen information, at det med tilstrækkelig sikkerhed kan benyttes hertil.

24

25 KAPITEL 3. CENTRAL TILMELDING Beretning om central tilmelding. I slutningen af 1968 nedsatte undervisningsministeriet en arbejdsgruppe til at undersøge problemerne omkring indførelse af central tilmelding til de højere uddannelser og eventuelt visse andre videregående uddannelser. Arbejdsgruppen afgav i juni 1970 en redegørelse for problemerne omkring central tilmelding til de videregående uddannelser. I redegørelsen stillede arbejdsgruppen forslag om, at der oprettedes et organ til central varetagelse af tilmeldings- og optagelsesfunktioner (CT), registreringsfunktioner (CR) og informationsfunktioner (Cl). Spørgsmålet om etablering af central tilmelding har så vidt det er arbejdsgruppen bekendt ikke i tiden efter afgivelsen af ovennævnte redegørelse været genstand for overvejelser. Planerne om fastlæggelse af en øvre grænse for tilgangen til de højere og videregående uddannelser har dog gjort centrale tilmeldingsordninger mere aktuelle, men det må dog formentlig anses for mest nærliggende at antage, at overvejelserne herom vil koncentrere sig om en koordinering af decentrale optagelser. Arbejdsgruppen har imidlertid ikke gennemført nærmere analyser af spørgsmålet om forskellige former for central tilmelding, idet det må konstateres, at det set i relation til et centralt studenterregister af den type, der er stillet forslag om i første beretning, ikke er afgørende om en beslutning om selve optagelsen af studerende foretages centralt eventuelt med bistand af sagkyndige fra institutionerne eller foretages på de enkelte institutioner. Ved arbejdsgruppens overvejelser vedrørende mulige sammenhænge mellem en central tilmelding og studenterregistret er der kun gjort

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

STUDENTER- REGISTRERING

STUDENTER- REGISTRERING STUDENTER- REGISTRERING STUDENTER- REGISTRERING Første beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe BETÆNKNING NR. 741 1975 Statens trykningskontor ISBN

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 79 Offentligt O:\SU-Styrelsen\Bekendtgørelser\565125\Dokumenter\565125.fm 06-12-07 09:29 k02 KFR Bekendtgørelse Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Indsendes senest den 31. marts 2018 til: Kultur- Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling Telefon: 3366 3366 Evt. personlig henvendelse til Borgerservice Se adresser på side 5 ANSØGNINGSSKEMA til

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN ARKIV KUPON Ansøgningens dato / År: Hvilken gruppe søger De støtte under? (A, B, C?) SKRIV TYDELIGT

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat I december måned hvert år uddeles legatportioner på 2.500 kroner og/eller 5.000 kroner af Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2014) 2013 Cirkulære af 10. oktober 2013 Modst.nr. 046-13 J.nr.

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 3. april 2009 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 8, 2 a, stk. 4, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole. Udfyldes af skolen på forhånd Skolens navn og adresse: OrkesterEfterskolen Bisgårdmark

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Dette skema skal bruges fra skoleåret 2012/2013 Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole Udfyldes af skolen på forhånd Rønde

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Lovtidende A Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere