STUDENTER REGISTRERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTER REGISTRERING"

Transkript

1 STUDENTER REGISTRERING

2

3 STUDENTER REGISTRERING Anden beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe BETÆNKNING NR. 768 KØBENHAVN 1976

4 Statens trykningskontor Un OO-3-bet. ISBN

5 ANDEN BERETNING FRA ARBEJDSGRUPPEN_VEDRØRENDE STUDENTERREGISTRERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING Arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og sammensætning Arbejdsgruppens første beretning Beretningens omfang Resumé af registreringsmodellerne Arbejdsgruppens anden beretning lo 2. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Generelle bestemmelser Administration Støtteberettigede uddannelser Statsborgerskab A. Studiemæssige forhold Stipendienævnenes behandling af ansøgninger Arbejdsgang Bedømmelsesvirksomhed Afgørelse af støtteberettigelse Mulighed for afgørelse baseret på det centrale register Afgørelse baseret på decentrale registre Konklusion CENTRAL TILMELDING Beretning om central tilmelding Mulige sammenhænge mellem den centrale tilmelding og studenterregistret 26 BILAG 1. A. Ansøgningsskema til Statens Uddannelsesstøtte 29 B. Ansøger-vejledning 1975/76 32

6

7 KAPITEL 1. INDLEDNING Arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og sammensætning. Den 1. august 1974 nedsatte daværende undervisningsminister Tove Nielsen arbejdsgruppen vedrørende studenterregistrering. Arbejdsgruppens nedsættelse var et led i det allerede igangsatte arbejde omkring udformningen af et oplæg til folketingsbeslutning om retningslinier for planlægning og administration af de videregående uddannelsers udvikling. Som et resultat af drøftelserne på i alt 17 møder i perioden 1. oktober juni 1975 fremlagde gruppen i juni 1975 sin første beretning - Betænkning nr. 741/75. Nærværende beretning, der skal ses som en fortsættelse af 1. beretning, er udarbejdet med basis i kommissoriets afsnit omkring uddannelsesstøtte og central tilmeldelse, " og det bør undersøges, om det "(studenterregistreringssystemet) " tillige kan finde anvendelse ved tildeling af uddannelsesstøtte" og "Registreringssystemet bør opbygges på en sådan måde, at det vil kunne finde anvendelse ved en eventuel etablering af central tilmeldelse". Arbejdsgruppens sammensætning; Kontorchef, cand.polit. Niels Hummeluhr, formand. Fuldmægtig, cand.polit. Berrit Hansen Civilingeniør 01e Plannthin Fuldmægtig, cand.mag. Bent Rasmussen Undervisningsministeriet, Departementet. Undervisningsministeriet, Dir. for de videregående udd. Københavns Universitet (udpeget af rektorkollegiet). Finansministeriet, Administrationsdepartementet.

8 8 Fuldmægtig, cand.polit. William Scharling Civilingeniør Jens Kr. Sørensen Danmarks Statistik. Danmarks Ingeniørakademi (udpeget af rektorkollegiet). Arbejdsgruppens sekretariat har bestået af: Afdelingsleder, civ.ing. Thorben Mabeck Danmarks tekniske Højskole. Fuldmægtig, cand.mag. Bent Rasmussen Finansministeriet Administrationsdepartementet. Konsulent, cand.polit. I/S Datacentralen af Lennart Scharff Teknisk bistand er ydet arbejdsgruppen af: Chefkonsulent, civ.ing. I/S Datacentralen af Veikko Kinnunen I de af gruppens møder, som har omhandlet relationerne til Statens Uddannelsesstøtte, har endvidere deltaget: Kontorchef, cand.polit. Tage Engelund Fuldmægtig, cand.polit. Georg Danvøgg. Statens Uddannelsesstøtte. Statens Uddannelsesstøtte Arbejdsgruppens første beretning Beretningens omfang. Den i juni 1975 udseindte første beretning indeholdt forslag til registreringsmodeller, udformet som en basal model, tilfredsstillende de statistikbegrundede datakrav, med tre mulige overbygningsmodeller, (model A, B og C), en vurdering af modellernes anvendelighed i forbindelse med styring ved hjælp af ressourcetildeling, eksamens- og studieordningsbestemmelser, samt uddannelsesrevision. Beretningen indeholdt endvidere beskrivelse af, hvilke krav, centrale- og decentrale-, modellerne stiller, samt en belysning af, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser, modellerne medfører.

9 9 Med basis heri anbefalede arbejdsgruppen, at man snarest påbegynder etableringen af et registersystem, svarende til den basale model, samt at man sideløbende hermed gennemfører forsøg med opgørelse af den ressourcebelastende studenterbestand, indledningsvis baseret på model A. Såfremt det besluttes at indføre formaliserede deltidsstudier, og i denne forbindelse gennemfører en registrering af studieintensiteten, ville arbejdsgruppen finde det naturligt, at man valgte model C til beregning af den ressourcegivende studenterbestand Resumé af registréringsmodellerne. I første beretning har arbejdsgruppen som nævnt udviklet en basal model til registrering af en række grunddata samt tre overbygningsmodeller, der betegnes model A, B og C. Hver af overbygningsmodellerne angiver en metode til bestemmelse af en beregningsstørrelse, der betegnes den reducerede studenterbestand. Den ressourcegivende studenterbestand beregnes ved at multiplicere den til hver af overbygningsmodellerne bestemte reducerede studenterbestand med en erfaringsmæssig bestemt korrektionsfaktor. Den basale model indeholder persondata, data om den studerendes uddannelse, studieretning og -trin samt oplysninger, om den studerende er studieaktiv eller ej. Ved model A bestemmes den studerendes faktisk opnåede studietrin på grundlag af faglige bedømmelser, og den reducerede studenterbestand ved en institution bestemmes på grundlag af den samlede årlige tilvækst i studietrin for hver enkelt studerende. Denne bestandsopgørelse bestemmes således ud fra, hvor mange der består de faglige bedømmelser. Herved er der ikke taget hensyn til, at ikke al undervisning giver udtryk i en studietrinstilvækst. Der er f.eks. studerende, der ikke består den faglige bedømmelse første gang, og studerende, der forlader uddannelsen.

10 10 Model B er udarbejdet på basis af, at den studerendes arbejdsindsats bestemmes på grundlag af de studieaktiviteter, som den studerende indstiller sig til faglig bedømmelse i, og at den studerendes opnåede studietrin bestemmes på grundlag af faglige bedømmelser. Den reducerede studenterbestand bestemmes på grundlag af, hvor mange der indstiller sig til faglige bedømmelser, dog således ar der fastsættes øvre grænser for accepteret arbejdsindsats i forhold til opnået studietrin. Metoden tager ikke hensyn til, at ikke al undervisning resulterer i indstilling til faglige bedømmelser. Forskellen mellem modal A og B er, at model A kun medregner studerende, der består de faglige bedømmelser, mens model B også medtager studerende, der indstiller sig til prøver uden at bestå. Også T model C bestemmes det studietrin, en studerende har opnået, på grundlag af faglige bedømmelser. Endvidere meddeler den studerende ved starten af hvert semester sin planlagte arbejdsindsats for det pågældende semester, således at det registreres, om han er heltids- eller deltidsstuderende. Den reducerede studenterbestand beregnes herefter som ved model B - blot med planlagte arbejdsindsatser som udgangspunkt i stedet for efterfølgende registrering ved indstilling til faglige bedømmelser Arbejdsgruppens anden beretning. Nærværende beretning, der er et. resultat af drøftelser på i alt 5 møder, omhandler relationerne mellem på den ene side et studenterregistreringssystam og på den anden side Statens Uddannelsesstøtte, henholdsvis et centralt tilmeldingssystem. Under arbejdet med at belyse disse relationer har arbejdsgruppen haft kontakt med repræsentanter for Statens Uddannelsesstøtte og repræsentanter for stipendienævn og -kontorer ved Københavns Universitet og Danmarks tekniske Højskole/Danmarks Ingeniørakademi for nærmere at kunne få belyst både de centrale og de decentrale relationer mellem studenterregistret og Statens Uddannelsesstøtte.

11 KAPITEL 2. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Generelle bestemmelser. I henhold til lov om Statens uddannelsesstøtte (lov nr. 113 af 9. april 1975) yder staten fra 1. august 1975 efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, støtte til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentlig anerkendt uddannelse i eller efter særlige regler uden for Danmark. Støtten ydes i form af stipendier og garanti for uddannelsessøgendes studielån i banker og sparekasser. Ud over lånebeløbet omfatter garantien de renter, omkostninger m.v., der følger af låneforholdet. Stipendier tildeles afhængigt af ansøgernes økonomiske forhold, medens statsgarantien for lån ydes uafhængigt af disse forhold. Undervisningsministeren fastsætter regler for, i hvilket omfang der skal tages hensyn til ansøgerens ægtefælles og forældres indtægts- og formueforhold ved tildeling af stipendier Administration. Administrationen af uddannelsesstøtten varetages af en institution under undervisningsministeriet, Statens Uddannelsesstøtte, der ledes af en direktør. Til bistand for Statens Uddannelsesstøtte kan der ved de enkelte uddannelsesinstitutioner nedsættes stipendienævn. Hvert stipendienævn sammensættes med et lige stort antal lærere, herunder eventuelt repræsentanter for institutionens administration, og uddannelsessøgende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende for en institution, kan Statens Uddannelsesstøtte godkende en anden sammensætning af stipendienævnet.

12 12 Stipendienævnet meddeler oplysninger orn ansøgernes studieegnethed og studieaktivitet. Endvidere har stipendienævnet til opgave at formidle kendskabet til mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, at indkalde ansøgninger og kontrollere, at alle de i ansøgningsskemaet krævede oplysninger er til stede. Efter aftale med et stipendienævn kan Statens Uddannelsesstøtte overlade nævnet opgaiver i forbindelse med bedømmelsen af de uddannelsessøgendes behov for støtte samt varetagelsen af beregninger og udbetaling af støtte. Afgørelser truffet af Statens Uddannelsesstøtte vedrørende 1. grundlaget for tildeling og beregning af støtte til en uddannelsessøgende, 2. en støttemodtagers tilbagebetaling af støtte samt 3. iværksættelse af sanktioner over for en uddannelsessøgende, kan indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, der træffer den endelige afgørelse. Ankenævnet består af en dommer som formand og 2 andre medlemmer, der har særligt kendskab til uddannelsesstøtte. Medlemmerne beskikkes af undervisningsministeren for et tidsrum af 4 år Støtteberetrigede uddannelser. Betingelsen for, at der kan ydes støtte til uddannelsessøgende under en konkret uddannelse, er, at uddannelsen dels er offentlig anerkendt, dels er af mindst et halvt års varighed og tilrettelagt som heltidsundervisning. Statens Uddannelsesstøtte træffer afgørelse om godkendelse af de uddannelser, som er støtteberettigede. Til uddannelser i de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Island, kan der ydes uddannelsesstøtte efter samme regler som i Danmark.

13 13 Til uddannelser i det øvrige udland ydes kun uddannelsesstøtte, såfremt en tilsvarende uddannelse ikke kan fås her i landet, enten fordi den ikke findes her, eller fordi adgangsbegrænsning hindrer optagelse på en dansk uddannelsesinstitution. Disse krav stilles dog ikke til uddannelsessøgende under 20 år, der er hjemmeboende hos forældre med bopæl i udlandet Statsborgerskab. Støtte kan principielt kun ydes til danske statsborgere. Statens Uddannelsesstøtte kan dog godkende, at der ydes støtte til uddannelsessøgende, der ikke har dansk indfødsret, når særlige grunde i det enkelte tilfælde taler derfor, herunder den pågældendes tilknytning til Danmark. For ansøgere, der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig, for islandske statsborgere og for flygtninge gælder særlige regler. Det samme gælder visse kategorier af EF-borgere Studiemæssige forhold. En nødvendig betingelse for at være støtteberettiget er, at ansøgeren betragtes som studieegnet og studieaktiv. Stipendienævnene skal vurdere ansøgernes studieegnethed efter et skøn over, om den uddannelsessøgende kan antages at være i stand til at gennemføre uddannelsen uden væsentlige overskridelser af den sædvanlige studietid. Studieaktiviteten skal vurderes på grundlag af ansøgerens præstationer under uddannelsen. Studieegnethed og studieaktivitet skal søges konstateret så tidligt som muligt efter påbegyndelsen af uddannelsen og må herefter fortsat konstateres, idet der herved først og fremmest skal lægges vægt på, om prøver, deleksaminer og eksaminer bestås uden væsentlige overskridelser af de sædvanlige terminer. Indtil denne konstatering kan foretages, betragtes den uddannelsessøgende normalt som studieegnet og studieaktiv.

14 14 En uddannelsessøgende kan normalt højst betragtes som studieegnet og studieaktiv i 1 år ud over den sædvanlige studietid, med mindre der foreligger særlige omstændigheder som f.eks. sygdom, værnepligt eller videnskabeligt arbejde. Endvidere betragtes uddannelsessøgende, der udfører arbejde,, som er pålagt i henhold til styrelseslcvgivningen, rådsarbejde eller arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold, under udførelsen af dette arbejde som studieegnede og studieaktive i indtil 1 år. Denne periode på indtil 1 år medregnes ikke ved bedømmelsen af, om den godkendte studietid er overskredet. Uddannelsestiden ved en tidligere afsluttet eller afbrudt uddannelse medregnes ved opgørelsen af den faktisk anvendte studietid for den igangværende uddannelse, dog medregnes uddannelsestiden i en forberedende uddannelse normalt ikke i studietiden for en videregående uddannelse og heller ikke uddannelsestiden i en afsluttet uddannelse, der er en betingelse for den igangværende uddannelse eller må anses for at være en naturlig indledning til denne. Den sædvanlige studietid vil normalt være den normerede studietid. Såfremt et stipendienævn anser den normerede studietid for urealistisk, kan Statens Uddannelsesstøtte godkende, at en anden studietid benyttes som udgangspunkt. Statens Uddannelsesstøtte kan ligeledes godkende, at der midlertidigt for en gruppe af studerende anvendes en anden studietid for en deleksamen eller for et helt studium end den normerede, når studietiden for disse studerende er forlænget på grund af ganske særlige forhold, f.eks. ændringer i studieplanerne, kødannelser o.l. Det er i alle spørgsmål om godkendt studietid uden betydning, om der i den periode, der er tale om, er ydet støtte, eller dette ikke har været tilfældet. Herfra gælder en undtagelse for omgængerperioder, hvor den studerende ikke har opfyldt betingelserne for at blive betragtet som studieaktiv og studieegnet.

15 15 Stipendienævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal bortses fra perioder, hvor hvilke det er dokumenteret, at studium har været udelukket på grund af særlige omstændigheder som f.eks. de ovenfor nævnte (sygdom, værnepligt, videnskabeligt arbejde) eller graviditet og fødsel. Endvidere kan der bortses fra perioder, for hvilke det er dokumenteret, at studium har været udelukket på grund af erhvervsarbejde, når der ikke har været ydet støtte i disse perioder. Foreligger det ikke klart godtgjort, at studium ikke har været muligt i en periode, kan dispensationsansøgning indsendes til Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgningen skal bilægges påberåbt dokumentation m.v. og stipendienævnets indstilling. Opfylder en ansøger ikke de studiemæssige betingelser for at modtage støtte, men skønner stipendienævnet, at andre, vægtige grunde taler for, at støtte ydes, kan dispensationsansøgning indsendes til Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgning om dispensation i tilfælde, hvor studietiden ved en tidligere afbrudt uddannelse ikke menes at burde tages i betragtning, må indeholde oplysning om grunden til studieskiftet, ligesom gennemførte kurser m.v. under den tidligere uddannelse og eksamensresultater m.v. under den nye uddannelse bør dokumenteres. Ansøgning bør normalt ikke indsendes, før dispensation er nødvendig for ydelse af støtte. Det bemærkes herved, at hvis den nye uddannelse består af flere dele, afskæres støtte først, når den ved de pågældende uddannelser i alt anvendte studietid overskrider den for den nuværende uddannelse godkendte samlede studietid. Ved behandling af dispensationssager vedrørende støtte under en ny uddannelse efter en gennemført uddannelse anvendes følgende retningslinier: a. Hvis den nuværende uddannelse er en naturlig fortsættelse af en tidligere uddannelse, tages der ikke hensyn til studietiden ved denne tidligere uddannelse.

16 L6 b. Hvis den tidligere uddannelse ligger på et elementært uddanelsesma^ssigt niveau i forhold til den senere uddannelse, bortses fra tidligere studietid. c. Hvis der, uden ar forhold so:a under a. og b. anført foreligger, er tale om en efterfølgende uddannelse på et væsentligt højere uddannelsesmsæsigt niveau, ses der bor- fra tidligere studietid, hvis der er så megen forbindelse mellem de to uddannelser, at i hvert fald nogle af de ved den første erhvervede kundskaber kan anvendes ved den nuværende uddannelse. d. Kan der ikke gives dispensation efter retningslinier under punkt. a. - c, vil der dog kunne ydes støtte under den nye uddannelse i det sædvanlige antal år (den normerede studietid + 1 år) med fradrag af den anvendte studietid ved den første uddannelse. Der er givet stipendienævnene adgang til at tildele statsgaranti for bank- eller sparekasselån i indtil ét år ud over det tidsrum, i hvilket, stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte kan oppebæres, f.eks. fordi pågældende kan siges med sikkerhed at. arbejde effektivt mod uddannelsens afslutning. Statens L'ddannelsessøtte kan herudover efter indstilling fra stipendienævnene give statsgaranti i endnu, ét år, når ganske særlige grunde hertil foreligger. Stipendienævene vil dog kunne give dette yderligere statsgaranterede lån, når følgende betingelser alle er opfyldt: Der skal foreligge studieskift, den uddannelsessøgende skal være i det sidste studieår, den nye uddannelse skal hidtil være gennemført uden forsinkelse, og stipendienævnet skal anse det for sikkert, at uddannelsen vil blive afsluttet efter det pågældende støtteår. Ansøgninger, der ikke kan anbefales af stipendienævnet på grund af ansøgerens manglende studieegnethed og studieaktivitet, skal ikke indsendes til Statens Uddannelsesstøtte, men afslag meddeles af stipendienævnet direkte til pågældende ansøger. Sådanne ansøgere bør oplyses om, at stipendienævnets afgørelse kan indankes for

17 17 Statens Uddannelsesstøtte, over hvis afgørelse der kan klages til Ankenævnet Stipendienævnenes behandling af ansøgninger Arbejdsgang. Før udleveringen af ansøgningsskemaer skal stipendienævnet sørge for, at skemaerne forsynes med institutions- og uddannelseskode. Endvidere skal skemaerne forsynes med støtteperiodens start- og slutdato. Støtteperioden for uddelingsåret 1975/76 vil for de fleste uddannelser være fra 1. august 1975 til 31. juli (Et. aftryk af ansøgningsskemaet er vist i bilag 1). Ved modtagelsen af ansøgningsskemaerne fra de uddannelsessøgende skal stipendienævnene efterse, at ansøgningsskemaerne er udfyldt korrekt i henhold til vejledningen. Specielt skal stipendienævnet påse, at oplysningerne om uddannelsens påbegyndelse og forventede afslutning er korrekte og realistiske, når de sammenholdes med ansøgerens eventuelle supplerende oplysninger vedrørende tidligere uddannelse eller forventede afvigelser fra det normale studieforløb ved den nuværende uddannelse. Endvidere skal stipendienævnet bedømme, om den enkelte ansøger kan betragtes som støtteberettiget eller ej. Kun ansøgninger fra studerende, der betragtes som støtteberettiget, indsendes til Statens Uddannelsesstøtte til videre behandling. Ansøgere, der ikke kan betragtes som støtteberettiget, modtager direkte afslag fra stipendienævnet med oplysning om klagemulighed. Resultatet af Statens Uddannelsesstøttes behandling af de indsendte ansøgninger meddeles dels ansøgeren i form af støttemeddelelse med bilag, dels stipendienævnene i form af støttelister og genparter af støttemeddelelserne til ansøgerne. Støttemeddelelsen indeholder de data, der er lagt til grund for beregning af støttens størrelse.

18 L8 Det lokale stipendienævn skal som hovedregel forud for en periode, hvori der kan ydes støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (støtteperiode) afgøre, om den enkelte ansøger kan betragtes som støtteberettiget eller ej. Det typiske, tidsmæssige forhold mellem bedømmelsestidspunktet og støtteperioden er vist i fig Bedømmelsen af ansøgere finder som hovedregel sted om sommeren. Ved denne bedømmelse opereres normalt med en maksimal støtteperiode på ét år (i særlige tilfælde anvendes dog en støtteperiode på et halvt år). I visse tilfælde finder bedømmelse også sted om vinteren, på hvilket tidspunkt der normalt kun opereres med en maksimal støtteperiode på et halvt år. Ved bedømmelsen af, om en ansøger er støtteberettiget i støtteperioden, tages der hensyn til følgende forhold: 1. At ansøgeren opfylder betingelserne for at deltage i det pågældende studium. 2 a. At. ansøgeren opfylder fastlagte mindstekrav for opnået studietrin i forhold til den samlede tidsperiode, i hvilken ansøgeren inden for det nuværende studium studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget, uafhængigt af, om ansøgeren har søgt støtte eller ej. Endvidere forudsættes det, at den samlede tidsperiode, hvori ansøgeren studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget inden for det nuværende eller eventuelt tidligere studium, i løbet af støtteperioden ikke overskrider det nuværende studiums sædvanlige studietid plus en godkendt margin for overskridelser.

19 19 Stipendienævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal bortses fra perioder, for hvilke det kan dokumenteres, at studium har været udelukket på grund af særlige omstændigheder. Endvidere kan stipendienævnet træffe afgørelse om, at der skal bortses fra tidligere studietid, når bestemte betingelser er opfyldt. 2b. At ansøgeren eventuelt har opnået ret til at blive betragtet som støtteberettiget i indtil ét år som følge af, at ansøgeren har udført arbejde, der er pålagt i henhold til styrelseslovgivningen, eller arbejde vedrørende uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold. Såfremt ansøgeren ikke opfylder betingelserne under punkt 2 a. eller 2 b., men i øvrigt fortsat har ret til at studere, kan stipendienævnet, når særlige grunde foreligger, træffe afgørelse om, enten at der kan ydes ansøgeren statsgaranti for lån, eller at det skal indstilles til Statens Uddannelsesstøtte,at der ydes ansøgeren statsgaranti for lån. Hvis en ansøger ved sommerbedømmelsen ikke har opnået et tilstrækkeligt studietrin til at blive betragtet som støtteberettiget efter betingelserne under 2 a, og ingen af de øvrige betingelser for at opnå støtte er opfyldt, foretages der i mange tilfælde en ny bedømmelse et halvt år senere. Hvis ansøgeren ved den derpå følgende vinterbedømmelse kan betragtes som støtteberettiget, ydes der kun støtte i forårssemestret Afgørelse af støtteberettigelse Mulighed for afgørelse baseret på det centrale register. Såvel den basale registreringsmodel som overbygningsmodellerne A, B og C er udarbejdet under forudsætning af, at den studerendes studietrin registreres én gang om året (på tællingstidspunktet) og udtrykkes i et antal opnåede normerede studieår. Tællingstidspunktet er tænkt at ligge i begyndelsen af studieåret, det vil sige omkring september-oktober. Som beskrevet ovenfor sker bedømmelsen af de studerendes støtteberettigelse oftest kort tid før støtteperiodens start. For hoved-

20 20 parten af ansøgere sker bedømmelsen om sommeren med henblik på en støtteperiode omfattende efterårs- og forårssemestret. I fig 2.2. vises en afbildning af de typiske, tidsmæssige forhold mellem tællingstidspunkt, bedømmelsestidspunkt og støtteperiode. Tænker man sig støtteberettigelsen bestemt alene på grundlag af det foreslåede centrale registers information, må man basere sig på oplysninger, der er indsamlet på tællingstidspunktet T, det vil sige på oplysninger, der i forhold til bedømmelsestidspunktet er næsten ét år gamle. Dette indebærer, at de tilvækster i studietrin, som den enkelte studerende kan opnå i perioden mellem tællingstidspunktet og bedømmelsestidspvnktet ikke vil være registreret i det centrale register, det vil sige, at det studietrin, som man opererer med ved bedømmelsen, ikke svarer til den studerendes reelle studietrin på bedømmelsestidspunktet. Den tidsmæssige afstand mellem tidspunkterne for registrering af studietrin og bedømmelse af støtteberettigelse kan naturligvis indsnævres, såfremt registreringssystemet opbygges, således at der kan foretages flere årlige opdateringer af studietrinnet. Imidlertid er det kun de problemfri ansøgninger, hvor støtteberettigelsen kan bestemmes på grundlag af det centrale studenterregisters information. For de små institutioner er bedømmelsen af

21 21 de problemfri ansøgninger næppe særlig arbejdskrævende, og for de store institutioners vedkommende kan bedømmelsen lige så godt foretages mere eller mindre automatisk på grundlag af de decentrale registre. De ikke-problemfri ansøgninger skal under alle omstændigheder bedømmes på grundlag af de decentrale registres information eventuelt suppleret med lærerudtalelser. Arbejdsgruppen finder derfor, at en maskinel afgørelse af støtteberettigelse baseret på et centralt studenterregisters information ikke kan anses for hensigtsmæssig Afgørelse baseret på decentrale registre. Ved afgørelsen af, om den enkelte ansøger er støtteberettiget eller ej, kan oplysninger dels om, at ansøgeren fortsat opfylder betingelserne for at deltage i det pågældende studium, dels om ansøgerens studietrin på bedømmeisestidspunktet bestemmes på grundlag af den lokale institutions register over studieforløb. Studietrinnet bestemmes ved nogle studier ved at foretage en faglig vurdering baseret på ansøgernes hidtidige studieforløb, medens det ved andre studier direkte kvantificeres i form af et tal, f.eks. som et antal point. Ved den sidstnævnte type af studier kan det dog i grænsetilfælde være nødvendigt at bestemme det reelle studietrin på grundlag af en faglig vurdering, baseret på ansøgerens hidtidige studieforløb. Den samlede periode inden for det nuværende studium, hvori ansøgeren studiemæssigt har været betragtet som støtteberettiget, kan bestemmes på grundlag af oplysninger i institutionen. Ved opgørelsen af denne periode er det ligegyldigt, om ansøgeren tidligere har søgt støtte eller ej. Bestemmelsen af støt.teberettigede perioder ved eventuelle tidligere studier må foretages ved at rette henvendelse til stipendiekontorerne ved de institutioner, hvor ansøgeren tidligere har været indskrevet som studerende. Stipendienævnenes arbejde med at kontrollere den enkelte ansøgers oplysninger om uddannelseshistorie ved de videregående uddannelsesinstitutioner kan efter arbejds-

22 22 gruppens opfattelse lettes, hvis der på basis af det centrale studenterregister udarbejdes en opgørelse til hver institution med oplysninger om tidligere studium for de studerende, som ved sidste tællingstidspunkt er tilgået institutionen. Det bemærkes, at en sådan opgørelse naturligvis ikke kan indeholde oplysninger om studieskift, som er foretaget mellem tællingstidspunktet og bedømmelsestidspunktet. Endvidere vil der antagelig gå en vis årrække, før det centrale studenterregister indeholder så meget information, at man med tilstrækkelig sikkerhed kan bestemme den enkelte ansøgers eventuelle uddannelseshistorie ved de videregående uddannelser. Det er over for arbejdsgruppen blevet oplyst, at stipendienævnene normalt kan behandle 50-70% af ansøgningerne om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte uden problemer. På de store uddannelsesinstitutioner udgør behandlingen af de problemfri ansøgninger imidlertid en betragtelig arbejdsbelastning på grund af det store antal ansøgninger. Stipendienævnene på de store institutioner kan efter arbejdsgruppens opfattelse aflastes for omfattende rutinearbejde, såfremt der udarbejdes hensigtsmæssige edb-systemer til brug ved behandlingen af ansøgninger. Under udviklingen af et sådant system må der naturligvis etableres et nært samarbejde mellem Statens Uddannelsesstøtte, det lokale stipendienævn og edb-projektgruppen, idet edb-systemet må tilpasses Statens Uddannelsesstøttes generelle bestemmelser samt institutionens særlige forhold. Arbejdsgruppen er vidende om, at flere institutioner for tiden har planer om at udvikle edb-systemer til brug i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte Konklusion. I det foregående er givet en beskrivelse af de generelle bestemmelser vedrørende tildeling af støtte fra Statens Uddannelsesstøtte herunder specielt stipendienævnenes arbejde med at bedømme, om studerende, der søger om støtte, kan betragtes som støtteberettiget i en nærmere angivet støtteperiode.

23 23 Arbejdsgruppen finder, at bedømmelsen af, om den enkelte ansøger er støtteberettiget eller ej, fortsat mest hensigtsmæssigt kan foretages på grundlag af de lokale institutioners registre. Ved behandlingen af ansøgninger fra studerende, der har været indskrevet ved en anden videregående uddannelsesinstitution end den, hvortil ansøgning om støtte er indsendt, skal det tidligere studieforløb tages i betragtning ved afgørelsen af den enkelte ansøgers støtteberettigelse. Bestemmelsen af den samlede støtteberettigede periode ved det tidligere studium må foretages ved at rette henvendelse til stipendiekontoret ved den institution, hvor ansøgeren tidligere har været indskrevet som studerende. Det centrale studenterregister kan i denne forbindelse benyttes til at fremskaffe oplysninger om den enkelte ansøgers uddannelseshistorie ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Det må dog formodes, at der vil gå en vis årrække, før det centrale studenterregister indeholder så megen information, at det med tilstrækkelig sikkerhed kan benyttes hertil.

24

25 KAPITEL 3. CENTRAL TILMELDING Beretning om central tilmelding. I slutningen af 1968 nedsatte undervisningsministeriet en arbejdsgruppe til at undersøge problemerne omkring indførelse af central tilmelding til de højere uddannelser og eventuelt visse andre videregående uddannelser. Arbejdsgruppen afgav i juni 1970 en redegørelse for problemerne omkring central tilmelding til de videregående uddannelser. I redegørelsen stillede arbejdsgruppen forslag om, at der oprettedes et organ til central varetagelse af tilmeldings- og optagelsesfunktioner (CT), registreringsfunktioner (CR) og informationsfunktioner (Cl). Spørgsmålet om etablering af central tilmelding har så vidt det er arbejdsgruppen bekendt ikke i tiden efter afgivelsen af ovennævnte redegørelse været genstand for overvejelser. Planerne om fastlæggelse af en øvre grænse for tilgangen til de højere og videregående uddannelser har dog gjort centrale tilmeldingsordninger mere aktuelle, men det må dog formentlig anses for mest nærliggende at antage, at overvejelserne herom vil koncentrere sig om en koordinering af decentrale optagelser. Arbejdsgruppen har imidlertid ikke gennemført nærmere analyser af spørgsmålet om forskellige former for central tilmelding, idet det må konstateres, at det set i relation til et centralt studenterregister af den type, der er stillet forslag om i første beretning, ikke er afgørende om en beslutning om selve optagelsen af studerende foretages centralt eventuelt med bistand af sagkyndige fra institutionerne eller foretages på de enkelte institutioner. Ved arbejdsgruppens overvejelser vedrørende mulige sammenhænge mellem en central tilmelding og studenterregistret er der kun gjort

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere