DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno

2 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen Omslag: Per Marquard Otzen: Sisyfos Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Strandgade København K Tlf Fax ISSN ISBN: Salg: Den Ny Verden udkommer med 4 numre i hver årgang. Abonnement koster 245 kr Enkeltnumre koster 85 kr Adresseændringer skal meddeles til 2

3 Indhold Lars Engberg-Pedersen Introduktion år frem i tiden Fremtiden er en underlig størrelse, fordi det eneste vi ved om den er, at den er uforudsigelig. For såvel mennesker, samfund som verden har uforudsete begivenheder utallige gange slået benene væk under forventningerne til fremtiden. Den introducerende artikel diskuterer, hvorfor det overhovedet er værd at tænke på fremtiden og hvordan dette nummer af Den Ny Verden forsøger at håndtere den uforudsigelige fremtid. Lars Engberg-Pedersen Internationalt udviklingssamarbejde i Nogle udfordringer og tre scenarier Hvordan vil det internationale udviklingssamarbejde udvikle sig i årene fremover og hvilke udfordringer står det overfor? Artiklen tager fat på disse spørgsmål og argumenterer for, at udviklingssamarbejdet går en vanskelig tid i møde, fordi det i stigende grad står over for problemer, som bistandsorganisationer og modtagerlande ikke selv kan løse. Der er behov for grundlæggende ændringer i det internationale samarbejde mellem verdens nationer, før udviklingssamarbejdet kan se mere lyst på fremtiden. Jeffrey Herbst og Greg Mills Afrika i Tre scenarier for fremtiden Artiklen identificerer tre scenarier for Afrika i 2020: Et hvor Afrika tager ansvaret, et hvor kontinentet ligger på hjul og endelig et kludetæppe, hvor nogle lande går foran, og andre sakker agterud. Analysen fokuserer først på drivkræfter: De kræfter der vil drive forandringer frem generelt i Afrika. Derefter præsenterer den de tre scenarier og endelig diskuterer den forskellige faktorer, der sandsynligvis vil øve indflydelse på, hvilket scenarie der bedst beskriver Afrikas fremtid. Det konkluderes, at indre reformer, der bryder afgørende med den sædvanlige politik, vil være en afgørende betingelse for, om Afrika tager ansvaret. DEN NY VERDEN 2008:3 Indhold 3

4 DEN NY VERDEN 2008:3 Indhold Troels Stru Smith Diversitet og selvbestemmelse. Tanker om det gode liv som grundlag for fremtidens udviklingsbistand Økonomiske succeskriterier har været stort set enerådende i vurderinger af effekten af ulandsbistand. Men der er en stigende erkendelse af, hvor mange forskellige faktorer der spiller ind på det gode liv. Hvordan påvirkes fremtidens ulandsbistand af denne erkendelse? Artiklen undersøger, hvilke muligheder der er for at udvikle et udviklingssamarbejde med mere diversitet og selvbestemmelse, og den viser at der ligger brugbare ideer gemt i en filosofisk tankegang, som går helt tilbage til antikken. Neil Webster Institutionel samfundsudvikling eller direkte støtte til de fattige Der findes to grundlæggende forskellige forståelser af, hvordan udvikling skabes. Den ene argumenterer for at man gennem de rette politikker kan skabe gunstige rammer for menneskers og samfunds udvikling. Den anden peger på at udvikling kun finder sted, hvis de, der skal og vil udvikles, selv kræver det. Udvikling kan i denne forståelse ikke skabes oppefra eller udefra. Såkaldte pengeoverførselsprogrammer, der har spredt sig fra Latinamerika til Afrika og Asien, baserer sig på denne filosofi ved på bestemte betingelser målrettet at overføre penge til fattige mennesker. Spørgsmålet er hvad disse programmer kan bidrage med. Lindsay Whitfield Ejerskab eller ej. Om forholdet mellem bistandsdonorer og -modtagere Paris-erklæringen om bistandseffektivitet har som et centralt element ideen om et lands ejerskab til sin egen udvikling. Erklæringen har som mål at ændre situationen i de mange bistandsafhængige afrikanske lande, hvor donorerne dominerer beslutningstagningen om, hvilken politik der føres, hvordan hjælpen anvendes, og hvilke betingelser der er knyttet til den. Denne artikel vurderer de seneste års bistandsreformers virkning med hensyn til at etablere dette ejerskab. Birgitte Mossin Migration og udvikling et mantra på vej ud? Migration og migranters pengeoverførsler til deres oprindelseslande har i de senere år været genstand for stor og til tider euforisk opmærksomhed. Nedgangen i overførslerne som følge af finanskrisen vil måske føre til en mere realistisk tilgang til migration og udvikling. På lidt længere sigt kan det tænkes, at den demografiske udvikling i rige

5 lande vil skabe et så stort behov for arbejdskraft, at beskæftigelses- og udviklingspolitikker tænkes sammen, således at migration bliver et konstruktivt bidrag til udviklingen i både rige og fattige lande Peter Kragelund Penge til udvikling Der findes i dag en række innovative forslag til at finansiere udvikling. De kan groft inddeles i forslag, som bruger allerede eksisterende midler på en ny måde og forslag, der søger at skaffe nye midler til udvikling. Desværre ser det ud til, at det er lettere at gennemføre førstnævnte end sidstnævnte, om end den nuværende finansielle krise har sat gang i debatten på ny. Denne artikel belyser nogle af de vigtigste forslag og vurderer deres fordele og ulemper. Den konkluderer, at de eksisterende forslag hverken indeholder nye midler eller har fokus på udvikling og at de ikke er bæredygtige. Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 I de kommende år må forventes øget fokus på legitimiteten både i de finansielle institutioner (IMF og Verdensbanken etc.), i FN-systemet og i FN s Sikkerhedsråd. De eksisterende globale organisationer skal håndtere denne udfordring, samtidig med at de udfordres af en række uformelle fora med mere begrænset deltagelse (G8+5, G20 m.fl.). Behovet for reelt globale løsninger på globale problemer gør dog, at systemet vil overleve, forudsat at der er villighed til at gennemføre de nødvendige reformer og fokusere på effektivitet og resultater i det internationale samarbejde. Sven Grimm og Erik Lundsgaarde Det europæiske udviklingssamarbejdes fremtid. Frem mod globale løsninger eller tilbage til en nicherolle i 2020? Artiklen diskuterer fremtidsudsigterne for Det Europæiske Udviklingssamarbejde. Forfatterne hævder, at den måde EU s politik for global udvikling vil se ud på i fremtiden, vil afhænge af, hvordan organisationen klarer to centrale udfordringer. Den første udfordring knytter sig til den ændrede politiske dynamik inden for et udvidet EU og til behovet for at tilpasse sig til et uensartet sæt præferencer vedrørende prioriteter i udviklingspolitikken. Den anden udfordring stammer fra eksterne omgivelser under udvikling, karakteriseret af et voksende eftertryk på globale offentlige goder og af en mangedobling af globale udviklingsspillere. Medens begge disse udfordringer lægger pres på en eksisterende europæiske konsensus om udvikling, så giver de også en tilskyndelse til styrket koordination i den udviklingspolitiske sfære på europæisk niveau. DEN NY VERDEN 2008:3 Indhold 5

6 DEN NY VERDEN 2008:3 Indhold Lars Engberg-Pedersen Dansk udviklingsbistand anno 2020 Dansk udviklingsbistand roses ofte. I forhold til mange andre donorers bistand fremstår den som velforankret i samfundet og i høj grad fattigdomsorienteret. Den har dog også sine svagheder, der hæmmer den i at finde gode svar på de udfordringer, som udviklingssamarbej det står overfor. For udviklingsbistanden spiller forandringerne i verdensordnen en afgørende rolle. Da meget peger i retning af en mere sammensat verdensorden, hvor opdelingen i rige donorlande og fattige modtagerlande opblødes, vil den danske bistand måske undergå flere ændringer frem mod 2020, end den har gjort de seneste 20 år. Stig Jensen Boganmeldelse. Klaus Winkel: Hvorfor er det så svært for Afrika? Anmeldelse af Klaus Winkels bog Hvorfor er det så svært for Afrika udgivet af Geograf-forlaget og Mellemfolkeligt Samvirke, København

7 Lars Engberg-Pedersen Introduktion år frem i tiden Det er svært at spå, især om fremtiden! Spådomme har det med at blive gjort til skamme. Verden er uforudsigelig, og det eneste man kan være nogenlunde sikker på med hensyn til fremtiden er, at vi ikke kender den. Firkantede udtalelser om, hvordan tingene vil se ud om få eller flere år, har sjældent den store berettigelse, og de kan i sig selv være anledning til, at udviklingen går i en anden retning. Når investorer f.eks. løber efter bestemte aktieanalytikeres optimistiske forudsigelser, kan det som bekendt føre til de helt store sammenbrud. Hvis fremtiden er så uforudsigelig, hvorfor skal man så overhovedet bruge tid på den? Det er der især to grunde til. For det første vil en vis forberedelse af det uforudsigelige være bedre end ingen forberedelse. Specielt kan det være givtigt at overveje alternative udviklinger, så man er beredt på lidt af hvert, selv om fremtiden vil vise sig at være helt anderledes. Spørgsmålet bliver mere kompliceret, hvis overvejelsen og forberedelsen af forskellige mulige udviklinger har store omkostninger, for da må man på et tidligt tidspunkt forsøge at vurdere, om udbyttet ved fremtidsstudierne kan stå mål med omkostningerne. For det andet og mere vigtigt i nærværende sammenhæng giver overvejelser om fremtiden mulighed for at se nutiden i et nyt lys. Der kan nogle gange være en tendens til at se nutiden som uafvendelig, hvilket lukker af for alternativ tænkning. Tingenes tilstand opfattes som nødvendig og ikke som et resultat af bestemte historiske valg, handlinger og hændelser, der kunne være forløbet på en anden måde. Ved at forholde sig til fremtiden, forsøge at begribe forskellige mulige udviklingsforløb og anerkende uforudsigeligheden bliver tilfældigheden af nutiden mere åbenbar. Tingenes tilstand kunne have været en anden, hvilket imidlertid ikke udstikker nogen garanti for, at man gennem politisk styring kan sikre en bestemt fremtid. Dels er der som altid politiske interesser i status quo, dels kan selv den bedste politiske styring let blive væltet over ende af uforudsete hændelser. DEN NY VERDEN 2008:3 Introduktion 7

8 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 8 Dette nummer af Den Ny Verden behandler udviklingssamarbejdet frem til De 11 år giver et mellemlangt perspektiv, der således går ud over de umiddelbare udfordringer og afgrænser sig fra det meget langsigtede. Perspektivet er valgt dels for at komme ud over de standende diskussioner af den nuværende bistand og skabe plads til nye tanker og ideer, dels for at undgå den store usikkerhed, der er forbundet med årige fremtidsudsigter. Principielt er et langsigtet perspektiv næppe mere usikkert end et kortsigtet, men det langsigtede appellerer mindre til politisk handling end den fremtid, der står for døren. Kigger man 11 år tilbage i tiden, så verden anderledes, men ikke fuldstændigt anderledes, ud var før bevidstheden om klimaforandringerne bredte sig, før globale fødevare- og finanskriser, før d. 11. september og før krigene i Irak og Afghanistan. Det var også før 2015-målene blev vedtaget af FN s generalforsamling, før Kina dukkede op med styrke på den bistandspolitiske scene, og før Paris-erklæringen søgte at skabe en vis organisering af det internationale udviklingssamarbejde. Omvendt var det et godt stykke tid efter den kolde krigs afslutning, det var efter den asiatiske finanskrise, efter folkedrabet i Rwanda og efter Brundtland-rapporten. Det var også efter at demokratiske institutioner var blevet etableret i langt de fleste lande i Afrika, efter at kritikken af strukturtilpasningsprogrammerne og frustrationen over ineffektiviteten af bistandsbetingelser havde bredt sig, og efter at dansk bistand blev samlet på et antal programsamarbejdslande og koncentreret om sektorprogrammer. Med andre ord er der sket meget de sidste 11 år, men der er også mange forhold, der var veletablerede dengang og som fortsat påvirker dagligdagen for udviklingssamarbejdet i dag. Det er således muligt, at 2020 vil være karakteriseret ved den samme blanding af nyt og gammelt, men det er også muligt at perioden frem til det år bliver kendetegnet ved turbulente forandringer som perioden eller ved relativt rolig progression som perioden Sidstnævnte synes dog ikke så oplagt i lyset af de talrige globale kriser, der kendetegner disse år, og det er også en grund til at det synes passende at diskutere fremtidens udviklingsbistand. Det skal også nævnes, at diskussionerne af, hvorvidt udviklingsbistanden er hensigtsmæssig og effektiv, så sandelig ikke er taget af i de senere år. Blandt økonomer har der i længere tid standet en diskussion om, hvordan bistand kan kædes sammen med økonomisk vækst. Har bistand en positiv eller sågar en negativ virkning på vækst? Denne diskussion føres på basis af store mængder data fra forskellige lande, og den fører næppe til enighed i hvert fald ikke på kort sigt. Samtidig har kritiske røster stillet spørgsmålstegn ved de politiske og sociale konsekvenser af det internationale udviklingssamarbejde. Bistanden skaber apati, korruption, uansvarlighed, fremmedgørelse, osv. i modtagerlandene. Målet må derfor være, hedder det, at bistanden afskaffes så hurtigt som det kan lade sig gøre.

9 Dette nummer af Den Ny Verden diskuterer ikke i særligt høj grad, hvorvidt udviklingsbistanden er hensigtsmæssig. I stedet tages det som udgangspunkt, at udviklingssamarbejdet er kommet for at blive i hvert fald frem til Ikke desto mindre er det en vigtig pointe, at den nuværende organisering af udviklingssamarbejdet ikke behøver at være den eneste, endsige den mest hensigtsmæssige. Nummeret skulle gerne bidrage til at kaste lys over bestemte aspekter af bistanden og de forskellige mulige udviklinger, som fremtiden rummer. Derfor analyserer det også bistanden kritisk, for ikke alle scenarier for fremtiden vil komme fattige mennesker lige meget til gode. Emner, tendenser og faktorer Ambitionen i dette nummer er som antydet ikke at forsøge sig ud i mere eller mindre præcise forudsigelser af, hvordan verden ser ud i Dertil er samfundsudviklingen for kompleks og betydningen af pludseligt opståede, uforudsigelige begivenheder for stor. I stedet er tanken at gribe fat i en række emner, som man må formode vil spille en væsentlig rolle i årene fremover, og så analysere nuværende tendenser og diskutere væsentlige faktorer, der kan tænkes at ville påvirke disse emners udvikling. Altså emner, tendenser og faktorer: Emnerne, som de forskellige artikler behandler, er udvalgt, fordi de har vist sig at være betydningsfulde og efter alt at dømme vil blive afgørende for, hvordan udviklingsbistanden ser ud i Udviklingsbistanden eller udviklingssamarbejdet, som det i en stadig mere integreret verden snarere bør kaldes, bliver behandlet i bred forstand. Der er ikke fokus på tekniske spørgsmål som generel budgetstøtte, teknisk bistand og bistandseffektivitet. Der er heller ikke sat spot på traditionelle bistandsemner som fattigdomsbekæmpelse, ligestilling og god regeringsførelse. I stedet er hensigten at diskutere mere principielle og overordnede spørgsmål om fremtidens udviklingssamarbejde (se nedenfor). De udvalgte emner dækker selvsagt ikke alle de temaer, som kan tænkes at påvirke udviklingsbistanden. I de senere år har der for eksempel været stor opmærksomhed omkring samspillet mellem udviklingsbistand og sikkerhedspolitik, og nogle vil mene, at bistanden i årene fremover i stigende grad vil blive underlagt andre interesser end de udviklingsmæssige. Forandringerne i sammensætningen af verdens økonomi vil efter al sandsynlighed også give nogle landes og regioners stemme større styrke i det internationale samarbejde, og det kan få stor betydning for udviklingssamarbejdet. Den virkelighed, som udviklingsbistanden står overfor, ændrer sig ligeledes og de såkaldt skrøbelige stater giver nye udfordringer, som bistanden må reagere på. Samtidig er der politiske og religiøse uenigheder landene DEN NY VERDEN 2008:3 Introduktion 9

10 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 10 imellem om, hvordan den ideelle samfundsudvikling ser ud, og disse uenigheders udvikling sætter bestemte rammer for det internationale udviklingssamarbejde. Man kan også forestille sig, at udviklingen af informations- og kommunikationsteknologier vil skabe nye muligheder, der radikalt ændrer betingelserne for udviklingsbistanden. Der er således mange emner af stor betydning, som dette nummer af Den Ny Verden ikke tager fat på. Tendenser tager de fleste artikler som et væsentligt udgangspunkt for at sige noget om fremtiden. Selv om historien sjældent gentager sig, leverer den det eneste tilgængelige datamateriale for overvejelser om fremtiden. Analyser af tidligere og nuværende udviklinger er derfor uomgængelige som grundlag for diskussionen af forandringerne frem mod Samtidig er det vigtigt ikke at forfalde til fremskrivninger af nuværende tendenser. Nogle tendenser er mere robuste og langtidsholdbare (f.eks. demografiske udviklinger) end andre (f.eks. økonomiske fremskrivninger), men på de fleste områder gør fremtidens grundlæggende uforudsigelighed fremskrivninger uinteressante. De kan lige såvel ramme ved siden af, som de kan ramme plet. Med faktorer tænkes der på strukturelle forhold, som det må formodes vil påvirke udviklingen, hvad angår et givent emne. Strukturer sætter rammerne for, hvad aktørerne på et bestemt område kan gøre. F.eks. vil udviklingsbistandens muligheder for at bekæmpe fattigdom i skrøbelige stater være afhængig af prisudviklingen på verdensmarkedet for en række produkter, som disse lande særligt eksporterer. Og bistandens muligheder for at bidrage til modtagerlandenes selvstændige udvikling afhænger meget af, om den finansieres over skattebilletten i rige lande eller på anden vis. Forskellige emner påvirkes af forskellige strukturelle forhold, så dette nummer anvender ikke bestemte faktorer på tværs af emnerne, der behandles. Derudover er de strukturelle forhold ikke bestemmende for udviklingen på de enkelte områder. Der kan opstå uforudsete begivenheder, som pludseligt ændrer vilkårene radikalt. Nye teknologiske landvindinger vil være afgørende for, hvordan den fremtidige knaphed på fossile brændstoffer vil opleves, og enhver krigerisk atomar eksplosion vil fundamentalt ændre fokus og alliancer i det internationale samarbejde. En væsentlig tradition inden for institutionel økonomi har lagt vægt på, at udviklingsprocesser er stiafhængige (path dependent), eksemplificeret ved tastaturets underlige organisering af bogstaverne. Til trods for at en omflytning af tasterne kunne føre til højere skrivehastighed, vil det næppe nogensinde ske, fordi omkostningen ved at skulle vænne sig til et nyt tastatur ville være enorm. Tilsvarende er argumentet, at verdens udvikling ikke ændres radikalt, men kun i små ryk, fordi alle mulige interesser, institutioner og relationer er så veletablerede.

11 På trods af dette arguments vægt vil det være naivt at undervurdere betydningen af pludseligt indtrufne begivenheder. Selv om Murens fald ikke ændrede alt, er situationen i de nye EU-medlemslande i dag radikalt forskellig fra 1980ernes Østeuropa. Terroranslagene fra 2001 og fremefter har ligeledes ændret mange landes indenrigs- og udenrigspolitikker, og senest har finanskrisen fremkaldt store ord om forandring og brud med fortiden, selv om det endnu er uvist, om ord og gerning hænger sammen. Artiklerne Nummerets artikler kan deles op i fire grupper: Den første beskriver mulige scenarier for udviklingen frem til Ideen er at lukke op for tænkningen om fremtiden ved at forestille sig radikalt forskellige udviklingsmønstre og ved at undersøge mønstrenes mulige virkning på udviklingssamarbejdet. Der er som nævnt ikke tale om forsøg på at forudsige fremtiden, men snarere om at vise at fremtiden indeholder forskellige mulige udviklinger og at disse i hvert fald i et vist omfang afhænger af de politiske valg, som nutidens ledere, organisationer og bevægelser træffer. De to artikler i denne gruppe behandler dels udviklingen af det internationale samarbejde i bred forstand, dels forskellige mulige udviklinger for landene på det afrikanske kontinent. Den anden gruppe artikler tager fat i tre fundamentale spørgsmål om udviklingssamarbejdet. Det første drejer sig om det gode liv, eller om hvad der skal være målet for udviklingssamarbejdet. Den anden fokuserer på to fundamentalt forskellige tilgange til fattigdomsbekæmpelse, mens den sidste diskuterer et emne, der har fået en central placering i nutidens udviklingsbistand, nemlig ejerskab. Artiklerne demonstrerer, at der kan være god brug for at gentænke disse spørgsmål, hvis fremtidens udviklingssamarbejde skal styrke sin betydning og relevans. Den tredje gruppe artikler koncentrerer sig om emner, der formodentlig vil påvirke udviklingssamarbejdet på grundlæggende vis. Det første emne er demografi og migration. Det andet handler om klima og udvikling, og det tredje er spørgsmålet om finansiering. Tendenser på disse emneområder og hvordan de håndteres vil utvivlsomt få indflydelse på, hvordan udviklingssamarbejdet udvikler sig. Særligt hvis det antages, at det internationale udviklingssamarbejde kun udvikler sig langsomt på egne præmisser, kan ændringer i kontekstuelle emner pludselig få store konsekvenser for samarbejdet. Den fjerde og sidste gruppe af artikler behandler bestemte aktører: De multilaterale institutioner, EU og Danmark. Artiklerne ser på de muligheder, begrænsninger og dilemmaer, som disse aktører står overfor. I alle tre artikler synes spændingsfeltet mellem behovet for internationalt DEN NY VERDEN 2008:3 Introduktion 11

12 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen samarbejde om internationale udfordringer og nationale hensyn at være en afgørende faktor, og hvordan dette spændingsfelt udvikler sig, kan således gå hen og få den største betydning for det internationale udviklingssamarbejde i Skulle man i nogle få vendinger forsøge at samle op på dette nummer af Den Ny Verden, er det næppe for meget at sige, at det internationale udviklingssamarbejdes fremtid går op ad bakke. Udfordringerne er enorme og voksende. Hvor samarbejdet hidtil har forladt sig på, at en kombination af gode viljer og kortsigtede interesser nok kunne bidrage til at bekæmpe verdens fattigdom, synes denne kombination i stigende grad at være én af barriererne. Udviklingssamarbejdet er præget af gode viljer uden tilstrækkeligt kendskab til de konkrete realiteter og af kortsigtede interesser, der trækker fokus og ressourcer væk fra de langsigtede udviklingsmål. Vedbliver samarbejdet at være forankret i denne virkelighed, er det tvivlsomt om det vil lykkes at løse udfordringerne, køre Sisyfos agterud og nå toppen af bjerget. I så tilfælde gives der måske ikke et internationalt udviklingssamarbejde i 2020, og man må i stedet sætte sin lid til at udvikling, velstand og det gode liv bliver resultatet af fattige menneskers egne anstrengelser. Og det er nok heller ikke det værste alternativ. Lars Engberg-Pedersen København, august

13 Lars Engberg-Pedersen Internationalt udviklingssamarbejde i 2020 Nogle udfordringer og tre scenarier Det internationale udviklingssamarbejde står i stigende grad over for en række udfordringer, som det har vanskeligt ved at håndtere. Disse udfordringer har donorlandene i et vist omfang forsøgt at tage fat om i forbindelse med Paris-erklæringen fra 2005 og den opfølgende dagsorden vedtaget i Accra i september Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt disse initiativer er tilstrækkelige til at tage hånd om udfordringerne, hvis målet med udviklingssamarbejdet er en effektiv indsats til bekæmpelse af fattigdom. Denne artikel baserer sig på en række antagelser. For det første forudsættes det, at målet med udviklingssamarbejdet er at bekæmpe fattigdom. Der kan være andre mere eller mindre legitime mål, men de behandles ikke her. For det andet tages det for givet, at udviklingsprocesser i meget, meget høj grad bør styres af dem, der gennemgår dem. Eksterne aktører kan godt spille en rolle, men den er begrænset og vil undergrave udviklingsprocessen, hvis den bliver dominerende. For det tredje antages det, at ingen af aktørerne i udviklingssamarbejdet deltager ud fra udelukkende altruistiske motiver altså ønsket om at hjælpe andre. Sådanne motiver har givetvis betydning, men de står aldrig alene. Særligt gælder det, at aktørernes motiver og interesser er påvirket af den sammenhæng, de opererer indenfor, og derfor er vedholdende altruisme utænkelig i sammenhænge, der er præget af andre dagsordner. Artiklen skitserer først nogle af de udfordringer, som udviklingssamarbejdet står overfor, og den diskuterer i hvor høj grad udviklingssamarbejdets aktører selv kan gøre noget ved problemerne. Argumentet er, at problemerne er af så fundamental karakter, at det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, for aktørerne selv at løse dem. Derefter præsenterer artiklen tre scenarier for udviklingen frem mod Scenarierne fokuserer på meget brede spørgsmål, fordi det er argumentet at udviklingssamarbejdets fremtid afhænger af udviklingen af det internationale politiske samarbejde i almindelighed. DEN NY VERDEN 2008:3 Internationalt udviklingssamarbejde i

14 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 14 Udfordringerne De fem udfordringer, der her tages op, har alle en længere historie. De er ikke dukket op ud af det blå i de senere år, men har på forskellige måder og til forskellige tider påvirket og vanskeliggjort udviklingssamarbejdet. Ikke desto mindre er det argumentet her, at de fem udfordringer i de senere år er blevet markant mere betydningsfulde og at de nu i høj grad vanskeliggør et effektivt udviklingssamarbejde. Samtidig forekommer det sandsynligt, at deres betydning snarere vil vokse end formindskes i de kommende år. Fragmentering af og vækst i antallet af donorer Antallet af donorer er støt stigende. Som et led i deres medlemskab af EU har de 12 nye øst- og sydeuropæiske medlemslande forpligtet sig til at opbygge et udviklingssamarbejde og sågar til at sætte en stigende andel af deres BNI af til det. Ud over disse 12 lande og de 22 traditionelle donorer, der er medlem af OECD s udviklingsorganisation (Development Assistance Committee, DAC), er der omkring 17 lande, der på forskellig vis har involveret sig i udviklingssamarbejdet som donorer (Kragelund 2008). Det drejer sig om fire OPEC-lande og derudover så forskellige lande som Island, Mexico, Tyrkiet, Cuba, Sydafrika og så Indien og Kina. Det er ikke mindst de to sidstnævnte, og i særlig grad Kina, der har påkaldt sig opmærksomhed på grund af de relativt store summer, som dette land er begyndt at anvende på formålet. Selv om det ikke er alle lande i denne gruppe, der har øget deres engagement i det internationale udviklingssamarbejde, er det markant, at alt i alt 51 lande i større eller mindre grad leverer udviklingsbistand. Og det er højst usandsynligt, at situationen fra 1990erne, hvor ca. 20 donorer stod for omkring 95 procent af al officiel bistand, vil genindfinde sig i de kommende år. Et andet markant fænomen, der karakteriserer de senere års udviklingssamarbejde, er fremkomsten af såkaldt vertikale fonde. Det er fonde, der arbejder globalt med et afgrænset udviklingsproblem, såsom udbygning af infrastruktur og udryddelse af bestemte sygdomme. Fondene finansieres typisk både af offentlige midler og af private bidragsydere. En af de mere kendte af slagsen er Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria, som ifølge eget udsagn siden 2002 har givet tilsagn om ca. 80 mia. kroner til mere end 500 programmer i 140 lande. Med en sådan økonomisk tyngde bliver det selvsagt meget vigtigt, hvordan denne fond opererer sammenlignet med andre donorer, og hvordan den i sit arbejde indretter sig efter forskellige landes forskellige sundhedspolitikker. Fragmenteringen af udviklingssamarbejdet opstår dels, fordi det enkelte modtagerland forholder sig til stadigt flere donorer, dels fordi donorerne langt fra forfølger de samme politiske mål. Det er f.eks. blandt donorer en stor bekymring, at Kina ikke lægger særlig vægt på menneskerettighederne i deres udviklingssamarbejde, men også blandt de traditionelle

15 donorlande er der ofte betydelig politisk uenighed om konkrete mål og midler. Set fra modtagernes synsvinkel skaber det selvfølgelig vanskeligheder, at donorerne forsøger at trække deres politikker i forskellige retninger. For det tredje er der med de vertikale fonde opstået en ny måde at levere bistand på. Den kombinerer projekttilgangens typiske fokus på et afgrænset emne med programtilgangens nationale bredde. For modtagerne er denne bistandsform svær at håndtere, fordi den tager enkeltsager ud af deres sammenhæng. Således kan aids-klinikker være veludstyrede, mens det almindelige sundhedssystem ikke kan levere de mest basale ydelser. Fokus på ejerskab Prioriteringerne i udviklingssamarbejdet skifter løbende. Selv om der kan være forskellige mindre gode grunde til det, er det også fornuftigt, at ny indsigt og forandrede vilkår fører til ændringer i samarbejdet. I de senere år har der bredt sig den erkendelse, at udvikling ikke kan skabes udefra. Hvis ikke regering, parlament og samfund bakker op om indsatserne, bliver målsætningerne aldrig nået. Derfor må donorerne holde igen med politiske betingelser for bistanden og med ønsker og krav til bistandens anvendelse. Det er imidlertid en kraftig udfordring for skatteyderfinansieret udviklingsbistand. Donorlandenes befolkninger har naturligt nok bestemte meninger om, hvad deres penge skal bruges til. Typisk ønsker de, at principper og værdier fra deres eget samfund prioriteres i udviklingssamarbejdet. Det kan føre til ganske omfattende strategier, politikker, principper og hensyn, som donororganisationerne er forpligtet til at gennemføre, og som er i direkte modstrid med målsætningen om at øge modtagernes kontrol over indsatserne. Langsigtet fattigdomsbekæmpelse Historisk har international udviklingsbistand været anvendt til at belønne støtter og overbevise tvivlere i det storpolitiske magtspil om venner og fjender. Siden den kolde krigs afslutning er fokus drejet i retning af lande, der efter donorernes opfattelse fører de rigtige politikker i forhold til såvel makroøkonomisk stabilisering og udvikling som demokrati og menneskerettigheder. I de senere år har sikkerhedspolitikken fået en stor rolle at spille, og det er blevet et udbredt synspunkt, at fattigdom og usikkerhed hænger sammen både lokalt og globalt. I 2005 gik knap en fjerdedel af den officielle internationale udviklingsbistand til Irak, Afghanistan og Pakistan. Det var et exceptionelt år, men det indikerer, at det internationale udviklingssamarbejde er stærkt påvirket af den sikkerhedspolitiske kontekst i disse år. Hvis det antages, at sikkerhedspolitikkens betydning ikke aftager på mellemlangt sigt, og at globale udfordringer (klimaforandringer, energiknaphed, migration, m.v.) kommer til at optage mange landes uden- DEN NY VERDEN 2008:3 Internationalt udviklingssamarbejde i

16 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 16 rigspolitikker, er der næppe tvivl om, at udviklingssamarbejdet og dets betydelige ressourcer også i årene fremover vil tiltrække andre interesser end den langsigtede fattigdomsbekæmpelse. Det hænger selvsagt sammen med, at det i bund og grund er et frivilligt anliggende for donorlandene, om og hvor meget de ønsker at engagere sig i udviklingssamarbejdet. Så længe frivilligheden karakteriserer udviklingsbistanden, er det selvfølgelig legitimt for donorerne at anvende pengene på andet end fattigdomsbekæmpelse. Betydningen af frivilligheden understreges af, at donorlandene sjældent opfylder deres gentagne løfter om øgede bevillinger. Selv inden for EU er det vanskeligt at få medlemslandene til at opfylde de i fællesskab vedtagne målsætninger for bistandens omfang. Alt i alt betyder det, at udviklingssamarbejdets fokus på langsigtet fattigdomsbekæmpelse er og fortsat vil være usikker. Globalt perspektiv Den forkætrede globalisering er ikke et nyt fænomen. Handelen gennem Sahara gjorde Timbuktu til en betydningsfuld handelsby i starten af 1500-tallet, og eksemplerne på hvordan den politiske og økonomiske udvikling i et land er påvirket af fænomener og udviklinger i andre lande er talrige. Ikke desto mindre er der de senere år opstået forskellige globale kriser, der rejser spørgsmålet, om betingelserne for udvikling har ændret sig kvalitativt. Verdensbanken vurderer, at mellem 100 og 200 millioner mennesker er kommet under fattigdomsgrænsen som følge af fødevarekrisen i , og de foreløbige vurderinger af finanskrisens effekter løber op mellem 55 og 90 millioner flere fattige i 2009 (Verdensbanken 2009). I betragtning af at klimaforandringerne allerede nu har forværret betingelserne for at drive landbrug i forskellige fattige lande, kan man også her forvente en stigning i antallet af fattige som følge af globale ændringer. Det internationale udviklingssamarbejde har hidtil været stærkt fokuseret på national og lokal udvikling. Udviklingen af strategier til bekæmpelse af fattigdom, programmer til styrkelse af forskellige sektorer, kapacitetsopbygning, demokratisering og forbedret regeringsførelse, osv. gennemføres helt overvejende inden for rammerne af enkelte nationalstater. Skønt en lille del af udviklingsbistanden finder vej til regionale initiativer, er der få eksplicitte forsøg på at lade udviklingssamarbejdet rette sig mod de globale processer. På et nationalt plan søger bistanden at stimulere f.eks. tilpasningen til klimaforandringerne, men de globale reaktioner på de globale kriser udspiller sig indtil videre i andre fora. Udviklingssamarbejdet er bygget op om nationale udviklingsprocesser, ikke om globale. Ulige udvikling Siden afslutningen af den kolde krig er gruppen af fattige lande blevet stadigt mere forskelligartet. Nogle lande har over de seneste år oplevet en ikke ubetydelig økonomisk vækst, mens andre er stagneret og nogle f.eks. Zimbabwe har været ramt af stor økonomisk tilba-

17 gegang. Tilsvarende spænder de politiske udviklinger i forskellige lande fra fredelige regimeskift baseret på så godt som frie og retfærdige valg over formelle demokratier uden folkelig indflydelse til decideret undertrykkelse af oppositioner og mindretal. Selv inden for det afrikanske kontinent kan man finde eksempler på alle typer udvikling, hvilket forklarer, at de udviklingsmæssige udfordringer skifter kolossalt fra land til land. Det internationale udviklingssamarbejde har imidlertid svært ved at håndtere alle disse forskelligheder. De fleste donorer sværger gerne til bestemte måder at organisere udviklingsbistanden på, og dem anvender de så med få tilpasninger i alle deres forskellige samarbejdslande. Donorerne har typisk også et sæt af prioriteter, hensyn og strategier, som de forfølger afhængigt af emnefeltet, men uafhængigt af landekonteksten. Til trods for en vis opmærksomhed om landenes forskelligheder f.eks. i diskussionen af de såkaldt skrøbelige stater og disse landes særlige udfordringer, er det i forbavsende grad de samme målsætninger og bistandsformer, der præger donorernes arbejde i forskellige lande. Hvad kan udviklingssamarbejdets aktører gøre ved udfordringerne? Set fra den enkelte donororganisations perspektiv er det ganske vanskeligt at gøre noget effektivt ved de fem nævnte udfordringer. Den kan ikke forhindre nye lande og organisationer i at påtage sig en donorrolle; den kan ikke ændre det skattefinansierede grundlag for bistanden; den kan og vil næppe ændre frivilligheden i udviklingssamarbejdet; den har få muligheder for at tage fat på de globale strukturer, hvilket kræver ændringer i donorlandene; og den har administrativt svært ved at håndtere meget forskellige samarbejder i forskellige lande. Modtagerlandenes regeringer har, jf. Lindsay Whitfields artikel, sjældent interesse i at ændre tingenes tilstand, og de har på individuel basis endnu færre muligheder end donorlandene for at reformere udviklingssamarbejdet. Kollektivt har en række donororganisationer og nogle modtagerlande med Paris-erklæringen og handlingsplanen fra Accra forsøgt at gøre noget ved fragmenteringen af donorsiden og behovet for ejerskab. Initiativerne er markante, fordi de lægger pres på donorerne. På ganske konkrete punkter skal de harmonisere deres tilgange og tilpasse deres politikker til modtagerlandenes. Det er nyt og indikerer en opmærksomhed om, at donorerne har deres andel af ansvaret for et effektivt udviklingssamarbejde. Det synes dog langt fra tilstrækkeligt, fordi initiativerne ikke forholder sig til grundvilkårene for udviklingssamarbejdet, nemlig at det er frivilligt og finansieret gennem nationale skatteindtægter. Det er således underlagt en demokratisk politisk proces i donorlandene, og i denne proces spiller fattigdomsbekæmpelse, ejerskab, m.v. kun en vis rolle. Der er andre DEN NY VERDEN 2008:3 Internationalt udviklingssamarbejde i

18 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 18 væsentlige interesser på spil, som trækker udviklingssamarbejdet væk fra dets overordnede målsætninger. Frivilligheden og finansieringen gennem nationale skatteindtægter vil således næppe blive ændret på initiativ af udviklingssamarbejdets aktører. Skal der ske ændringer af disse fundamentale vilkår for samarbejdet, kræver det en nyudvikling af det generelle samarbejde mellem klodens nationer. F.eks. kan man forestille sig, at en tvungen international finansiering af tilpasningen til klimaforandringerne kan være en murbrækker, der åbner op for nye finansieringsformer til bekæmpelse af fattigdom (se Peter Kragelunds artikel). Tre scenarier Scenarier er ikke forudsigelser af fremtiden eller fremskrivninger af nutiden. De er typisk beskrivelser af radikalt forskellige fremtidige situationer med det formål at stimulere debat og overvejelser om processer og initiativer i nutiden. Opstillingen af scenarier gribes ofte an på én af de tre følgende måder. For det første kan man skelne mellem gode, dårlige og middelmådige scenarier for det emne, man interesserer sig for. Det kan være hensigtsmæssigt dels for at diskutere, hvad der er godt og dårligt, dels for at identificere de initiativer, der leder mod de gode og væk fra de dårlige scenarier. For det andet kan man tage udgangspunkt i bestemte fænomener eller udviklinger og diskutere, hvad de betyder for ens emnefelt. Et godt eksempel på dette er de amerikanske efterretningstjenesters rapport om udviklingen frem mod 2025 (NIC 2008). Rapporten ser på verdens udvikling med udgangspunkt i fire scenarier, der hver behandler en markant problemstilling: nye økonomiers voksende politiske indflydelse på det globale plan, klimaforandringerne, kamp om naturressourcer og civilsamfundenes voksende betydning. For det tredje kan man identificere de centrale aktører og strukturer for ens emnefelt og så opstille scenarier, hvor disse aktører og strukturer interagerer på radikalt forskellige måder. Shell udgiver jævnligt analyser af fremtiden og ser i sin rapport fra 2005 (Shell 2005) på interaktionerne mellem stat, marked og civilsamfund. Det giver forskellige scenarier for, hvordan globaliseringen og forretningsmulighederne udvikler sig. De følgende tre scenarier er inspireret af sidstnævnte tilgang og beskriver en statslig, ikke-statslig og over-statslig verdensorden. Fremtiden ligger sikkert et eller andet sted imellem eller ved siden af disse scenarier, som jo på ingen måde tager højde for de uforudsete begivenheder, der vil forme udviklingen. Formålet med scenarierne er at diskutere, hvordan samarbejdet på internationalt plan kan udvikle sig og derigennem komme tættere på de betingelser, der synes afgørende for udviklingssamarbejdets fremtid.

19 En statslig verdensorden I dette scenarie er det nationalstaterne, der udgør den centrale politiske kraft i de internationale processer. Det er således konstellationen af nationale interesser, der er bestemmende for, hvordan de globale udfordringer håndteres. Er der enighed mellem staterne og særligt mellem de stærke stater, er sandsynligheden for handling stor, men det er typisk kortsigtede nationale interesser, der dominerer det internationale samarbejde, og derfor er omkostningstunge, langsigtede og fælles initiativer et særsyn. I dette scenarie er bevægelserne for solidaritet og internationalt samarbejde ikke stærke nok til at overbevise et flertal af vælgerne til at lægge pres på politikerne, der fokuserer på de umiddelbare udfordringer og det næste valg. De multilaterale organisationer har i denne verdensorden vanskeligt ved at levere overbevisende svar på de globale udfordringer. De lider under medlemslandenes forskellige interesser, manglende kapacitet og utilstrækkelig legitimitet, fordi deres beslutningsstrukturer ikke afspejler ændringerne i magtforholdene på den internationale scene (NIC 2008). Lande, der i kraft af stærk vækst får større international økonomisk og politisk tyngde, er derfor skeptiske over for de multilaterale organisationer. Regionale organisationer og grupper af lande med sammenfaldende interesser og vilkår tenderer til at vinde indflydelse på bekostning af de multilaterale organisationer. Det internationale udviklingssamarbejde vil lide under en sådan verdensorden. Kortsigtede nationale indenrigs- og udenrigspolitiske interesser vil dominere donorlandenes engagement, mens de modtagerlande, der på den ene eller anden måde kan gøre sig fri af bistanden, vil vælge at gøre det. De fattigste lande magter ikke at ændre udviklingssamarbejdet, som i det store hele vil forblive uændret. Da det stritter i alle retninger og ikke i sig selv kan løse problemerne i de vanskeligst stillede lande, vil resultaterne af samarbejdet være magre. En ikke-statslig verdensorden Her er hverken nationalstaterne eller de multilaterale organisationer i stand til at tage væsentlige globale initiativer. De internationale kriser skaber protektionisme, arbejdsløshed og nervøsitet, og politikerne har travlt med krisestyring, men kan ikke gøre meget og bliver på grund af svigtende opbakning stadigt mere populistiske og nationalt orienterede. De multilaterale organisationer paralyseres helt af manglen på internationalt orienteret lederskab. I den private sektor er der derimod stærke kræfter, der er bekymrede over manglen på politiske initiativer over for de globale udfordringer. Virksomhedsledere og investorer er optaget af at sikre langsigtede sociale og miljømæssige vilkår for økonomien; de er påvirket af den voksende gruppe af politiske forbrugere; og de oplever deres legitimi- DEN NY VERDEN 2008:3 Internationalt udviklingssamarbejde i

20 DEN NY VERDEN 2008:3 Lars Engberg-Pedersen 20 tet anfægtet af finansielle og økonomiske lykkeriddere, der forfølger eksorbitante kortsigtede profitter uden at kære sig om de langsigtede virkninger. Samtidig er voksende mindretal i befolkningerne voldsomt utilfredse med den politiske impotens og gør en dyd ud af et internationalt udsyn. De føler sig i stærk opposition til de nationalistiske befolkningsflertal, som politikerne orienterer sig efter, og de organiserer sig på tværs af landegrænser fortrinsvis om enkeltsager. Aktører i den private sektor og civilsamfundsorganisationer finder i dette scenarie sammen om at etablere standarder og adfærdskodekser, der til trods for deres ukoordinerede og temmelig forsøgsvise karakter udgør et vist svar på flere af de globale udfordringer. Styrken i initiativerne ligger dels i, at de er helt fri for nationale hensyn, dels i deres globale udbredelse. Det officielle udviklingssamarbejde bliver i dette scenarie en lus mellem to negle. På den ene side præger indenrigs- og udenrigspolitiske dagsordner i donorlandene samarbejdet i stadigt højere grad. Udvikling og fattigdomsbekæmpelse får således trangere kår. På den anden side udsættes samarbejdet for en voldsom kritik fra civilsamfundet og den private sektor, som dels er moralsk anfægtet af den voksende ulighed i verden og de rige landes passivitet, dels er bekymret over den stigende gensidige afhængighed, der nødvendiggør en mere balanceret global udvikling, hvis ikke også de rige lande skal løbe ind i forskellige former for krise. Den private sektor og civilsamfundet engagerer sig således mere i udviklingssamarbejdet, både kvantitativt og kvalitativt. Den officielle bistands andel af de samlede ressourceoverførsler til fattige lande går således fra ca. 15 procent i 2007 til 5 procent i dette scenarie, og de private investeringer tager i langt højere grad udviklingsmæssige hensyn. Faren er, at en bedrevidende og enkeltsagsorienteret tilgang kommer til at præge det uofficielle udviklingssamarbejde. En over-statslig verdensorden Her har de multilaterale organisationer opnået tilstrækkeligt med legitimitet og autoritet til at tage beslutninger og igangsætte aktiviteter med udgangspunkt i de globale udfordringer. Magtfulde landes nationale interesser spiller stadig en vigtig rolle, og der er langt fra tale om en egentlig global regeringsførelse. Ikke desto mindre har de forskellige eksterne farer i form af epidemier, klimaforandringer, sikkerhedstrusler, økonomiske kriser, osv. skabt befolkningsflertal for et stærkt internationalt samarbejde. Samtidig bliver stærke nationers nationale interesser mere sammenfaldende med menneskehedens kollektive behov. Der bliver således alt i alt mere plads til organisationer og politikere, der er interesseret i at fremme et forpligtende internationalt samarbejde på en lang række områder. I dette scenarie får den private sektor og civilsamfundet kun en marginalt større rolle at spille, men deres støtte er ikke uden betydning for de multilaterale organisationers muligheder.

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Foreign Aid in Perspective

Foreign Aid in Perspective MPRA Munich Personal RePEc Archive Foreign Aid in Perspective Finn Tarp 2003 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/64172/ MPRA Paper No. 64172, posted 7. May 2015 14:51 UTC 164_finn_tarp_7k 26/10/03

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?

SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi? langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Anthony Clunies-Ross Globale offentlige goder: forskellige betalingsmåder Globale offentlige goder Jeg vil lade kategorien globale offentlige goder dække

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter 3 Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter D A N S K U D E N R I G S P O L I T I S K I N S T I T U T 1 9 9 9 4 København 1999 Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) Danish Institute of International

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere