Livet med langvarige smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med langvarige smerter"

Transkript

1 Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND

2 Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland, udgave Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Forfatter: Projektgruppen Redaktion: Inger Hindhede Kjær Layout: 4PLUS4 Foto: Billederne er fra Colourbox og af borgere og medarbejdere i Region Sjælland, som har stillet sig til rådighed for fotografering. Billederne er anvendt som illustration. Personerne, der illustrerer teksten, har derfor ikke nødvendigvis den kroniske sygdom, som teksten omtaler.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Formøde kursusgang: Introduktion til kursusforløbet kursusgang: Krop og smerter kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter kursusgang: Smertekurven, accept og medicin kursusgang: Psykologi og smerter kursusgang: Relevant sociallovgivning kursusgang: Pårørende og smerter kursusgang: Træning i varmtvandsbassin kursusgang: Motivation, mål og evaluering Opfølgning kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Litteratur Deltagere i projektgruppen Bilag - Oversigt over ressourceforbrug i forbindelse med afholdelses af kursusforløb... 23

4 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for personer med kroniske smerter. For øjeblikket afholdes kursusforløbet af Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus, og Smerteklinikken, Holbæk Sygehus. Kommuner har dog også mulighed for at oprette forløbet selvstændigt eller i samarbejde med ét af sygehusene. Målgruppen er personer med komplekse, kroniske smertetilstande uafhængig af den bagvedliggende årsag (diagnose) til smerterne. Beskrivelsen af det gruppebaserede efterbehandlingsforløb er målrettet underviserne på forløbet, men er skrevet i et sprog, således at den også kan læses af kursisterne. For at deltage i kursusforløbet skal personen være i et behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken.»Livet med langvarige smerter«ordineres efter vurdering på tværfaglig konference som et led i det ambulante behandlingsforløb (se side 5). Kursusforløbet er det samme på alle de sygehuse i regionen, som tilbyder kursusforløbet. Definition af patientuddannelse»livet med langvarige smerter«er baseret på Sundhedsstyrelsens definition af patientuddannelse, dog afgrænset til kun at omhandle den gruppebaserede patientuddannelse, der er målrettet personer med kroniske smerter og eventuelt pårørende. Sundhedsstyrelsen definerer en patientuddannelse således: Uddannelsens formål Formålet med kursusforløbet er, at kursisterne får mulighed for at arbejde med, hvordan de kan leve et bedre liv med smerter. Kursisterne vejledes og støttes gennem en løbende proces i at sætte og opnå realistiske mål. Uddannelsesmål At kursisterne får støtte til at sætte realistiske mål. At kursisterne opnår viden om definition og kategorisering af smerter og smertemekanismer. At kursisterne får viden om smerter og smertelindring, herunder at medicin kun er en lille del af den samlede mulighed for lindring. At kursisterne får indsigt i psykologiske mekanismer i relation til smerter. At kursisterne får redskaber, der kan bidrage til at tackle eventuel manglende forståelse fra omverdenen. At kursisterne får indsigt i relevante dele af sociallovgivningen. At kursisterne får viden om hensigtsmæssig håndtering af smerte i forbindelse med aktivitet og træning.»undervisning af patienter med en diagnosticeret sygdom i en struktureret undervisning, individuel eller rettet til grupper af patienter og eventuelt pårørende. Undervisningen kan være sygdomsspecifik og rettet til patienter med en given sygdom eller generel rettet til patienter med forskellige sygdomme.«(sundhedsstyrelsen, 2009). Patientuddannelsen benævnes»livet med langvarige smerter«, for at sikre, at både kursisterne og offentligheden generelt opnår en umiddelbar forståelse af, hvad tilbuddet indeholder. Af samme årsag bruges betegnelsen kursusforløb frem for patientuddannelse, fordi betegnelsen umiddelbart vækker genkendelse hos offentligheden. 4

5 Uddannelsesmålene søges opnået gennem at igangsætte en forandringsproces, der er baseret på en kombination af vidensformidling, deling af erfaringsbaseret viden og et stort fokus på anvendelsen af metoder, der fremmer erkendelse og refleksion hos den enkelte kursist. Forandringsprocessen understøttes af den gruppebaserede tilgang, der giver kursisterne mulighed for at udveksle erfaringer, møde andre i lignende situationer og blive inspireret af andre kursisters måder at tackle en dagligdag med smerter. Desuden får kursisterne under kursusforløbet mulighed for at inddrage en pårørende i overvejelser om håndtering af hverdagen med smerter. Den pårørende kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Nogle af de problemstillinger, som kursisterne arbejder med under kursusforløbet er: Hvordan den enkelte kan vedligeholde, ændre og øge aktivitetsniveauet hensigtsmæssigt i forhold til smerterne. Erkendelse og accept af en ændret livssituation, fx bevidstgørelse af ændret krop, roller i familien, tab af arbejde. Beskrivelse af målgruppen Hvad er en kronisk smertetilstand?»kroniske smerter er en kompleks subjektiv erfaring, som involverer fysiske, perceptuelle, kognitive, emotionelle og sociale faktorer. Kroniske smerter defineres som smerter, der varer ud over normal ophelingstid efter sygdom eller skade. Denne definition er ikke særlig operationel, og i den praktiske klinik angiver man sædvanligvis, at smerter er kroniske, når de har varet mere end 6 måneder. [ ] Kroniske smerter er en ofte langvarig eller i værste fald livsvarig tilstand, et eksistentielt vilkår, med smerter og funktionshandicap«1 Kroniske smerter kan f.eks. opstå i forbindelse med ryglidelser, efter ulykkestilfælde eller kirurgi, ved muskel-skelet-lidelser (eksempelvis fibromyalgi). Det er dog ikke altid, at man kan finde årsagen (diagnosen) bag smerternes opståen. Kroniske smerter involverer både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og medfører ofte stærkt forringet livskvalitet. Mennesker med kroniske smerter er ud over smerteoplevelsen ofte plaget af ledsagesymptomer som træthed, nedsat koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, bekymringer om fremtiden, depression, angst, påvirket seksualitet, social isolation, nedsat aktivitetsniveau - ofte ledsaget af bekymringer for at bevægelse vil forværre smerten. At leve med kroniske smerter kan ofte opleves som at leve med et usynligt handicap, da tilstanden hos mange ikke er særlig synlig for omgivelserne. Det betyder, at det kan være svært at forklare omgivelserne, at smerterne er reelle, hvorfor personer med kroniske smerter ofte oplever at blive mistroet. Kroniske smerter har store samfundsøkonomiske konsekvenser, idet tilstanden indebærer store medicinudgifter, øget forbrug af sundhedsydelser, øgede sociale udgifter i form af sygedagpenge, revalideringsforløb, fleksjob eller førtidspension. Det anslås, at ca. 20 % af den voksne befolkning i Danmark har kroniske smerter (Epidemiology of chronic pain in Denmark. European Journal of Pain 13, 2009, s. 288). Det svarer til ca mennesker i Region Sjælland. 1 Jensen, Niels-Henrik. Den kroniske smertepatient. Kapitel 25 i: Staehelin Jensen, Dahl & Arndt-Nielsen (red.) Smerter baggrund, evidens og behandling. FADL s Forlag, 2009, s

6 Pædagogik Patientuddannelsen er baseret på Principperne for sundhedspædagogik, Region Sjælland, som kan downloades fra Nedenstående punkter gælder specifikt for»livet med langvarige smerter«: Der lægges stor vægt på, at holdene har tilpas størrelse (8-10 deltagere), så der er tid til at tale sammen om de forskellige emner. Der vil være hjemmeopgaver mellem hver kursusgang. Det forventes, at kursisterne møder alle kursusgangene og laver de aftalte hjemmeopgaver. Ved begyndelse af hver kursusgang følger underviserne op fra sidst med henblik på at afklare tvivl og nye spørgsmål. Ved 1. kursusgang spørger underviserne om kursisternes ønsker og forventninger, og ved 9. kursusgang foretages evaluering med udgangspunkt i listen med forventninger fra 1. gang. Der indgås skriftlig kontrakt med hver kursist angående mødepligt, løsning af hjemmeopgaver og tavshedspligt i gruppen. Undervisningsform Kursusforløbet er gruppebaseret. Deltagerantal Der kan deltage max. 10 kursister på kursusforløbet. Inddragelse af pårørende Kursisterne opfordres til at invitere en pårørende med til 7. kursusgang, som er målrettet problemstillinger i relation til pårørende. Hver kursist kan invitere 1 pårørende. Ud over dette kan pårørende ikke deltage i kursusforløbet. Det er i øvrigt altid muligt at tage pårørende med til de ambulante konsultationer i Smertecentret/Smerteklinikken. Særlige behov hos målgruppen Man forsøger at sammensætte holdene, således at der tages hensyn til homogenitet ift. alder, fordeling af køn, problemstillinger mv. Kursister med behov for tolkebistand kan ikke deltage i kursusforløbet, da det vil være begrænsende for dialogen, og det vil betyde, at der skal afsættes mere tid til hver enkelt kursusgang. Gruppen af personer med kroniske smerter har desuden nogle særlige behov til de fysiske rammer, herunder ergonomiske stole med mulighed for individuel tilpasning, et hvileleje, en rimelig rumtemperatur, adgangsforhold til lokaler for gangbesværede og kørestolsbrugere, mulighed for bilparkering i umiddelbar nærhed af kursuslokalerne (grundet kursisternes korte gangdistance). Desuden er det nødvendigt, at rummet har en vis størrelse, som tilgodeser kursisternes behov for at kunne gå og stå under selve undervisningen. Krav til undervisere på»livet med langvarige smerter«det fremgår under de enkelte kursusgange, hvilken faggruppe er underviser på forløbet. Al undervisning varetages af undervisere med relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring i arbejdet med mennesker med komplekse, kroniske smerter. Der er altid to undervisere til stede ved undervisningen for at sikre dialog med inddragelse af flere perspektiver. Samtidig giver dette mulighed for at tage hånd om enkelte kursister, som måtte blive utilpasse, uden at dette forstyrrer resten af holdet unødigt. 6

7 For at kunne undervise på kursusforløbet skal underviser optimalt set have fulgt et kursusforløb som observatør, således at han/hun bliver bekendt med koncept, indhold og den dialogbaserede kommunikationsform, som er karakteristisk for kursusforløbet. Der skal endvidere være mulighed for tæt tværfaglig sparring mellem den nye underviser og erfarne fagfæller. Det vil som udgangspunkt være den gennemgående ansvarlige for uddannelsen, som har de sundhedspædagogiske kompetencer til at undervise efter de sundhedspædagogiske principper beskrevet på (s. 6). På sigt er det målet, at så mange undervisere som muligt kan undervise efter de sundhedspædagogiske principper. Kriterier for deltagelse i»livet med langvarige smerter«kursusforløbet tilbydes personer, som Er i behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken, hvor der er blevet lagt en behandlingsplan. Når behandlingen vurderes som værende stabil, kan personen med kroniske smerter efter en tværfaglig vurdering henvises til kursusforløbet. Er i besiddelse af en vis grad af erkendelse af, at smertetilstanden er kronisk. Desuden vil det indgå i vurderingen, om personen har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet, da denne gruppe prioriteres højt. Kursustilbuddet kan ikke tilbydes personer med kroniske smerter, som: Er psykisk ustabile Er misbrugere Har sociale problemer, som optager personen i en sådan grad, at det vurderes som en barriere for aktiv deltagelse. Der kan f.eks. være tale om en skilsmisse, uafklarede boligforhold, svære økonomiske problemer m.m. Har sproglige vanskeligheder i en sådan grad, at der er behov for tolkebistand. Hvem kan henvise til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus? Personer med kroniske smerter kan henvises af en læge på en sygehusafdeling eller i et ambulatorium på et af regionens sygehuse. Ligeledes kan praktiserende læge sende en henvisning til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus. Alle personer med kroniske smerter, der henvises, bliver lægeligt visiteret i Smertecentret.»Livet med langvarige smerter«indgår som en del af flere behandlingstilbud i Smertecentret. En borger kan således ikke selv tilmelde sig kursusforløbet, men kan henvende sig til en læge i det behandlerteam, som har ansvaret for hans/hendes behandling på sygehuset - eller hos praktiserende læge. Opbygning og varighed af kursusforløbet Kursusforløbet består af 10 kursusgange samt et formøde (før 1. kursusgang) og et opfølg nings møde (mellem 9. og 10. kursusgang). Formøde og opfølgningsmøde foregår hos den fysioterapeut, der underviser på kurset. Hver kursusgang har en varighed på ca. 3 timer, og man mødes ca. en gang om ugen over en periode på 8 uger. 10. kursusgang finder sted ca. 6 uger efter 9. kursusgang. Det er muligt at møde op 15 min. før undervisningen og blive 15 min. efter undervisningen, hvilket giver kursisterne mulighed for socialt samvær. 7

8 Kursusforløbet skal opfattes som en samlet helhed, hvorfor det ikke er muligt kun at deltage i enkelte kursusgange. Kursusforløbet søger som tidligere nævnt at igangsætte en forandrings proces, der søger at øge kursisternes kompetencer i at leve et liv med kroniske smerter. En sådan forandringsproces sker over tid og kan ikke forceres. Processen vil desuden foregå i forskelligt tempo for den enkelte kursist. For nogle kursisters vedkommende vil man kunne se resultaterne af processen tidligt i forløbet, hos andre sker den først i slutningen af forløbet. Desuden bygger kursusforløbet på gruppens interne dynamik, der udvikles over tid i de samme personers selskab. Gruppendynamikken er desuden med til at understøtte forandringsprocessens fremdrift. Det er således vigtigt at fastholde, at både den enkelte kursist såvel som gruppen som helhed deltager i hele forløbet. Kursisterne underskriver - inden kursusforløbet begynder - en kontrakt, hvor de forpligter sig til at deltage i alle kursusgange, udføre hjemmeopgaverne og overholde tavshedspligt i gruppen. Kursisterne modtager ved kursusforløbets afslutning et kursusbevis for deres deltagelse på kurset. Kursusforløbet afholdes fire gange årligt på Køge Sygehus (Regionalt Smertecenter) og to gange årligt på Holbæk Sygehus (Smerteklinikken). Oversigt over kursusforløbet Formøde Individuelt møde Test 1. kursusgang Introduktion til kursusforløbet Præsentation og forventninger Hvad er smerte? 2. kursusgang Krop og smerter Smertefysiologi 3. kursusgang Fysisk aktivitet Teori og praksis 4. kursusgang Smertekurven og accept Medicin og smerter 5. kursusgang Psykologi og smerter 6. kursusgang Relevant sociallovgivning 7. kursusgang Pårørende og smerter 8. kursusgang Træning i varmtvandsbassin Gode råd 9. kursusgang Motivation Mål for de næste 6 uger Evaluering af kurset Opfølgning Individuelt møde Test 10. kursusgang Opfølgning på målene fra 9. kursusgang (ca. 6 uger efter 9. kursusgang) 8

9 Formøde Formål Inden 1. kursusgang møder hver kursist til et individuelt formøde med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt at kunne måle forandring i aktivitetsniveauet senere i kursusforløbet. Fysioterapeuten instruerer også kursisten i brugen af en skridttæller, så han/hun på egen hånd kan anvende skridttælleren til hjemmeopgaver under kurset. Indhold Formødet har følgende indhold: I kursusforløbet anvendes en skridttæller med henblik på at måle fysisk aktivitet imellem de enkelte kursusgange. Ved formødet får hver kursist udleveret sin egen skridttæller. Kursisten orientereres om, hvordan skridttælleren indgår og bruges under kursusforløbet. Skridttælleren indstilles individuelt, og kursisten instrueres i brugen af denne. Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Varighed Formødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 9

10 1. kursusgang: Introduktion til kursusforløbet Formål Formålet med 1. kursusgang er, at kursisterne præsenteres for alle underviserne og præsenterer sig for hinanden. Kursisterne definerer desuden deres individuelle forventninger til kurset. Det sker dels for at skabe fokus i læringen for den enkelte kursist undervejs i kursusforløbet, dels for at kunne sammenligne forventninger med det konkret oplevede udbytte, når kurset evalueres 9. kursusgang. Endelig får kursisterne kendskab til vigtige definitioner af begrebet smerte. Formålet med hjemmeopgaven fra 1. til 2. kursusgang er at understøtte processen hen imod at se på livssituationen fra nye vinkler. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 1. kursusgang har en varighed på 3 timer. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Velkomst og dagens program Præsentation af kursusforløbet Præsentation af undervisere: Læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. Præsentation af deltagerne 2 og 2 Undervisere: Sygeplejerske og psykolog ca. 50 min. Præsentation af deltagerne i plenum Afklaring af deltagernes forventninger til kurset Hvad er smerter? Undervisere: Psykolog og sygeplejerske ca. 35 min. Definition af begrebet»den totale smerte«akut og kronisk smerte definitioner og forskelle Underviser: Sygeplejerske Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 20 min. Introduktion til hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave til 2. gang Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 10

11 2. kursusgang: Krop og smerter Formål Formålet med 2. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for sammenhænge mellem krop og smerter. Det sker dels ved at undervise i smertefysiologi (viden om nervesystemets funktion og dysfunktion), dels ved at undervise i tolkning og mistolkning af kropslige fornemmelser og drøfte uheldige konsekvenser af mistolkning. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 35 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Sygeplejerske Øvelsen for nakke og skuldre har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaven fra 2. til 3. kursusgang er at understøtte processen med at sætte fokus på de daglige aktiviteter. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 2. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 55 min. ca. 25 min. ca. 35 min. Smertefysiologi Afspændende øvelser for nakke og skuldre Undervisere: Læge og fysioterapeut Krop og smerter Tolkning og mistolkning af smerter Frygt Underviser: Fysioterapeut Frygt, bevægelse og adfærd Planlægning af aktiviteter Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 11

12 3. kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter Formål Formålet med 3. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for, hvorledes fysisk aktivitet kan påvirke smerter både positivt og negativt afhængig af planlægning og aktivitetsniveau. De får mulighed for at afprøve en fysisk aktivitet (at gå) i praksis. Kursisterne får endvidere kendskab til betydningen af hvile og søvn. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Søvn Gennemgang af hjemmeopgave Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske Formålet med hjemmeopgaven fra 3. til 4. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 3. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 45 min. ca. 30 min. ca. 30 min. Fysisk aktivitet og smerter Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet og smerter fortsat Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet (praksis i træningssal) Underviser: Fysioterapeut 12

13 4. kursusgang: Smertekurven, accept og medicin Formål Formålet med 4. kursusgang er, at kursisterne får kendskab til og indbyrdes drøfter Smertekurven (Huseby kurven), herunder begrebet accept. Desuden introduceres udfordringer omkring smerter og seksualitet. Endelig får kursisterne kendskab til virkninger og bivirkninger af smertelindrende medicin samt tilskudsregler til medicin. Formålet med hjemmeopgaverne fra 4. til 5. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 5. kursusgang. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Siden sidst og dagens program Smertekurven Accept Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske ca. 30 min. Seksualitet Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 4. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 15 min. ca. 5 min. ca. 40 min. Udlevering af 2 hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Medicin, virkning og bivirkninger Underviser: Læge Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. Medicintilskud Underviser: Socialrådgiver 13

14 5. kursusgang: Psykologi og smerter Formål Formålet med 5. kursusgang er, at kursisterne opnår forståelse for mulige sammenhænge mellem smerter, psykisk tilstand og måder at forholde sig til sin dagligdag og sine omgivelser med henblik på at understøtte processen hen imod håndtering af en ændret livssituation. Øvelsen i Mindfulness har til formål at afprøve en meditationsmetode i praksis, som kursisterne har mulighed for at indarbejde i deres dagligdag. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Siden sidst og dagens program Psykologi og smerter Undervisere: Fysioterapeut og psykolog ca. 30 min. Psykologi og smerter fortsat Underviser: Psykolog Formålet med hjemmeopgaven fra 5. til 6. kursusgang er at støtte processen med at komme i gang med Mindfulness. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 5. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 15 min. ca. 50 min. Psykologi og smerter fortsat Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Introduktion til Mindfulness Praktisk øvelse i Mindfulness Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 14

15 6. kursusgang: Relevant sociallovgivning Formål Formålet med 6. kursusgang er, at kursisterne orienteres om de dele af sociallovgivningen, der er relevant for personer med kroniske smerter. Desuden undervises i kommunikation med det formål, at kursisterne får viden om kompleksiteten i kommunikation, uanset om samtalen er med sagsbehandler, kollega eller familie. Formålet med hjemmeopgaven fra 6. til 7. kursusgang er at understøtte og udfordre træning i afpasset fysisk aktivitet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Introduktion til træning i varmtvandsbassin Kommunikation: At møde og mødes med værdighed Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 6. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 35 min. Sociallovgivning Underviser: Socialrådgiver Sociallovgivning fortsat Undervisere: Socialrådgiver Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 40 min. Praktisk øvelse i Mindfulness Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut 15

16 7. kursusgang: Pårørende og smerter Formål Formålet med 7. kursusgang er, at kursisterne sammen med deres pårørende får viden om kroniske smerter samt får mulighed for at drøfte problemstillinger, der kan opstå i parforholdet og i familien, når en partner/et familiemedlem har kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaven fra 7. til 8. kursusgang er at støtte kursist og pårørende i en proces hen imod at kunne ændre eventuelle uhensigtsmæssigheder og få øje på betydningsfulde forhold i deres indbyrdes relation. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 7. kursusgang har en varighed på 3 timer. Tidspunkt lægges sidst på eftermiddagen, så de pårørende har bedst mulighed for at deltage. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Velkomst og dagens program Præsentation af undervisere, deltagere og pårørende. Smertefysiologi (kort gentagelse fra 2. kursusgang) Undervisere: Sygeplejerske og læge ca. 30 min. Definition af begrebet»den totale smerte«(kort gentagelse fra 1. kursusgang) Akut og kronisk smerte definitioner og forskelle (kort gentagelse fra 1. kursusgang) Smertekurven (kort gentagelse fra 4. kursusgang) Forandringer i familiens aktiviteter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut ca. 40 min. Introduktion til gruppeopgave Gennemførelse af gruppeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut ca. 20 min. ca. 40 min. Gennemgang af gruppeopgave At leve med kroniske smerter som familie Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut 16

17 8. kursusgang: Træning i varmtvandsbassin Holdet opdeles i to i forbindelse med træning i varmtvandsbassin og mødes til fælles del. Formål Formålet med 8. kursusgang er, at kursisterne får mulighed for at afprøve træning og afspænding i varmtvandsbassin med henblik på at vurdere, om denne form for træning kunne være brugbar for den enkelte. Desuden drøftes»gode råd«i forhold til håndtering af livssituationen med kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaverne fra 8. til 9. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 9. kursusgang. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 8. kursusgang har en varighed på 3½ time. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold Hold I Hold II ca. 15 min. ca. 30 min. Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin ca. 15 min. ca. 60 min. Fælles del: Opfølgning af 7. kursusgang Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af 2 hjemmeopgaver Undervisere: Sygeplejersker og fysioterapeut ca. 15 min. ca. 15 min. ca. 30 min. Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin 17

18 9. kursusgang: Motivation, mål og evaluering Formål Formålet med 9. kursusgang er, at kursisterne får forståelse for begrebet motivation, hvordan man ved hjælp af forskellige metoder kan fastlægge mål for hverdagen, og hvordan man herigennem kan nå de mere langsigtede mål, man sætter sig. Desuden evaluerer kursisterne kursusforløbet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Siden sidst og dagens program Opfølgning på træning i varmtvandsbassin Motivation Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Øvelsen for fødder har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaverne fra 9. til 10. kursusgang er at understøtte processen med at arbejde med sin motivation og træne i at nå langsigtede mål. ca. 50 min. Motivation og træning Afspændende øvelser for fødder Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 9. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 30 min. ca. 20 min. Gennemgang af forventninger fra første dag Evaluering af kursusforløbet Underviser: Sygeplejerske Aftale mødedato for opfølgningsmøde (test) Uddeling af kursusbevis Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 18

19 Opfølgning Formål Mellem 9. og 10. kursusgang møder hver kursist til en individuel opfølgning med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt kunne måle forandring i aktivitetsniveauet siden start af kurset. Indhold Opfølgningsmødet har delvist samme indhold som formødet: Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Fysioterapeuten har mulighed for at give kortvarigt råd og vejledning i forhold til individuelle aktiviteter eller besvare evt. spørgsmål i relation til hjemmeopgaven. Kursisten får en kort tilbagemelding på de udførte test. Varighed Opfølgningsmødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 19

20 10. kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Formål Formålet med 10. kursusgang er at følge op på og drøfte gennemførelsen af de langsigtede mål, som kursisterne satte sig 9. kursusgang. Desuden orienteres om muligheder for hjælpemidler, netværksdannelse og patientforeninger, og kursisterne pakker hver sin personlige»værktøjskasse«til lindring af smerter. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Dagens program Gennemgang af gode råd Faktorer der kan lindre eller forværre oplevelsen af smerter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 10. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. ca. 40 min. ca. 65 min. Hjælpemidler Gennemgang af hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Opfølgning på formøde og opfølgningsmøde (test) Billeder en overraskelse Netværk og patientforeninger Afslutning Undervisere: Fysioterapeut og psykolog 20

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom et gruppebaseret efterbehandlingsforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med hjertesygdom - et gruppebaseret efterbehandlingsforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere