Livet med langvarige smerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med langvarige smerter"

Transkript

1 Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND

2 Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland, udgave Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Forfatter: Projektgruppen Redaktion: Inger Hindhede Kjær Layout: 4PLUS4 Foto: Billederne er fra Colourbox og af borgere og medarbejdere i Region Sjælland, som har stillet sig til rådighed for fotografering. Billederne er anvendt som illustration. Personerne, der illustrerer teksten, har derfor ikke nødvendigvis den kroniske sygdom, som teksten omtaler.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Formøde kursusgang: Introduktion til kursusforløbet kursusgang: Krop og smerter kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter kursusgang: Smertekurven, accept og medicin kursusgang: Psykologi og smerter kursusgang: Relevant sociallovgivning kursusgang: Pårørende og smerter kursusgang: Træning i varmtvandsbassin kursusgang: Motivation, mål og evaluering Opfølgning kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Litteratur Deltagere i projektgruppen Bilag - Oversigt over ressourceforbrug i forbindelse med afholdelses af kursusforløb... 23

4 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for personer med kroniske smerter. For øjeblikket afholdes kursusforløbet af Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus, og Smerteklinikken, Holbæk Sygehus. Kommuner har dog også mulighed for at oprette forløbet selvstændigt eller i samarbejde med ét af sygehusene. Målgruppen er personer med komplekse, kroniske smertetilstande uafhængig af den bagvedliggende årsag (diagnose) til smerterne. Beskrivelsen af det gruppebaserede efterbehandlingsforløb er målrettet underviserne på forløbet, men er skrevet i et sprog, således at den også kan læses af kursisterne. For at deltage i kursusforløbet skal personen være i et behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken.»Livet med langvarige smerter«ordineres efter vurdering på tværfaglig konference som et led i det ambulante behandlingsforløb (se side 5). Kursusforløbet er det samme på alle de sygehuse i regionen, som tilbyder kursusforløbet. Definition af patientuddannelse»livet med langvarige smerter«er baseret på Sundhedsstyrelsens definition af patientuddannelse, dog afgrænset til kun at omhandle den gruppebaserede patientuddannelse, der er målrettet personer med kroniske smerter og eventuelt pårørende. Sundhedsstyrelsen definerer en patientuddannelse således: Uddannelsens formål Formålet med kursusforløbet er, at kursisterne får mulighed for at arbejde med, hvordan de kan leve et bedre liv med smerter. Kursisterne vejledes og støttes gennem en løbende proces i at sætte og opnå realistiske mål. Uddannelsesmål At kursisterne får støtte til at sætte realistiske mål. At kursisterne opnår viden om definition og kategorisering af smerter og smertemekanismer. At kursisterne får viden om smerter og smertelindring, herunder at medicin kun er en lille del af den samlede mulighed for lindring. At kursisterne får indsigt i psykologiske mekanismer i relation til smerter. At kursisterne får redskaber, der kan bidrage til at tackle eventuel manglende forståelse fra omverdenen. At kursisterne får indsigt i relevante dele af sociallovgivningen. At kursisterne får viden om hensigtsmæssig håndtering af smerte i forbindelse med aktivitet og træning.»undervisning af patienter med en diagnosticeret sygdom i en struktureret undervisning, individuel eller rettet til grupper af patienter og eventuelt pårørende. Undervisningen kan være sygdomsspecifik og rettet til patienter med en given sygdom eller generel rettet til patienter med forskellige sygdomme.«(sundhedsstyrelsen, 2009). Patientuddannelsen benævnes»livet med langvarige smerter«, for at sikre, at både kursisterne og offentligheden generelt opnår en umiddelbar forståelse af, hvad tilbuddet indeholder. Af samme årsag bruges betegnelsen kursusforløb frem for patientuddannelse, fordi betegnelsen umiddelbart vækker genkendelse hos offentligheden. 4

5 Uddannelsesmålene søges opnået gennem at igangsætte en forandringsproces, der er baseret på en kombination af vidensformidling, deling af erfaringsbaseret viden og et stort fokus på anvendelsen af metoder, der fremmer erkendelse og refleksion hos den enkelte kursist. Forandringsprocessen understøttes af den gruppebaserede tilgang, der giver kursisterne mulighed for at udveksle erfaringer, møde andre i lignende situationer og blive inspireret af andre kursisters måder at tackle en dagligdag med smerter. Desuden får kursisterne under kursusforløbet mulighed for at inddrage en pårørende i overvejelser om håndtering af hverdagen med smerter. Den pårørende kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Nogle af de problemstillinger, som kursisterne arbejder med under kursusforløbet er: Hvordan den enkelte kan vedligeholde, ændre og øge aktivitetsniveauet hensigtsmæssigt i forhold til smerterne. Erkendelse og accept af en ændret livssituation, fx bevidstgørelse af ændret krop, roller i familien, tab af arbejde. Beskrivelse af målgruppen Hvad er en kronisk smertetilstand?»kroniske smerter er en kompleks subjektiv erfaring, som involverer fysiske, perceptuelle, kognitive, emotionelle og sociale faktorer. Kroniske smerter defineres som smerter, der varer ud over normal ophelingstid efter sygdom eller skade. Denne definition er ikke særlig operationel, og i den praktiske klinik angiver man sædvanligvis, at smerter er kroniske, når de har varet mere end 6 måneder. [ ] Kroniske smerter er en ofte langvarig eller i værste fald livsvarig tilstand, et eksistentielt vilkår, med smerter og funktionshandicap«1 Kroniske smerter kan f.eks. opstå i forbindelse med ryglidelser, efter ulykkestilfælde eller kirurgi, ved muskel-skelet-lidelser (eksempelvis fibromyalgi). Det er dog ikke altid, at man kan finde årsagen (diagnosen) bag smerternes opståen. Kroniske smerter involverer både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og medfører ofte stærkt forringet livskvalitet. Mennesker med kroniske smerter er ud over smerteoplevelsen ofte plaget af ledsagesymptomer som træthed, nedsat koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, bekymringer om fremtiden, depression, angst, påvirket seksualitet, social isolation, nedsat aktivitetsniveau - ofte ledsaget af bekymringer for at bevægelse vil forværre smerten. At leve med kroniske smerter kan ofte opleves som at leve med et usynligt handicap, da tilstanden hos mange ikke er særlig synlig for omgivelserne. Det betyder, at det kan være svært at forklare omgivelserne, at smerterne er reelle, hvorfor personer med kroniske smerter ofte oplever at blive mistroet. Kroniske smerter har store samfundsøkonomiske konsekvenser, idet tilstanden indebærer store medicinudgifter, øget forbrug af sundhedsydelser, øgede sociale udgifter i form af sygedagpenge, revalideringsforløb, fleksjob eller førtidspension. Det anslås, at ca. 20 % af den voksne befolkning i Danmark har kroniske smerter (Epidemiology of chronic pain in Denmark. European Journal of Pain 13, 2009, s. 288). Det svarer til ca mennesker i Region Sjælland. 1 Jensen, Niels-Henrik. Den kroniske smertepatient. Kapitel 25 i: Staehelin Jensen, Dahl & Arndt-Nielsen (red.) Smerter baggrund, evidens og behandling. FADL s Forlag, 2009, s

6 Pædagogik Patientuddannelsen er baseret på Principperne for sundhedspædagogik, Region Sjælland, som kan downloades fra Nedenstående punkter gælder specifikt for»livet med langvarige smerter«: Der lægges stor vægt på, at holdene har tilpas størrelse (8-10 deltagere), så der er tid til at tale sammen om de forskellige emner. Der vil være hjemmeopgaver mellem hver kursusgang. Det forventes, at kursisterne møder alle kursusgangene og laver de aftalte hjemmeopgaver. Ved begyndelse af hver kursusgang følger underviserne op fra sidst med henblik på at afklare tvivl og nye spørgsmål. Ved 1. kursusgang spørger underviserne om kursisternes ønsker og forventninger, og ved 9. kursusgang foretages evaluering med udgangspunkt i listen med forventninger fra 1. gang. Der indgås skriftlig kontrakt med hver kursist angående mødepligt, løsning af hjemmeopgaver og tavshedspligt i gruppen. Undervisningsform Kursusforløbet er gruppebaseret. Deltagerantal Der kan deltage max. 10 kursister på kursusforløbet. Inddragelse af pårørende Kursisterne opfordres til at invitere en pårørende med til 7. kursusgang, som er målrettet problemstillinger i relation til pårørende. Hver kursist kan invitere 1 pårørende. Ud over dette kan pårørende ikke deltage i kursusforløbet. Det er i øvrigt altid muligt at tage pårørende med til de ambulante konsultationer i Smertecentret/Smerteklinikken. Særlige behov hos målgruppen Man forsøger at sammensætte holdene, således at der tages hensyn til homogenitet ift. alder, fordeling af køn, problemstillinger mv. Kursister med behov for tolkebistand kan ikke deltage i kursusforløbet, da det vil være begrænsende for dialogen, og det vil betyde, at der skal afsættes mere tid til hver enkelt kursusgang. Gruppen af personer med kroniske smerter har desuden nogle særlige behov til de fysiske rammer, herunder ergonomiske stole med mulighed for individuel tilpasning, et hvileleje, en rimelig rumtemperatur, adgangsforhold til lokaler for gangbesværede og kørestolsbrugere, mulighed for bilparkering i umiddelbar nærhed af kursuslokalerne (grundet kursisternes korte gangdistance). Desuden er det nødvendigt, at rummet har en vis størrelse, som tilgodeser kursisternes behov for at kunne gå og stå under selve undervisningen. Krav til undervisere på»livet med langvarige smerter«det fremgår under de enkelte kursusgange, hvilken faggruppe er underviser på forløbet. Al undervisning varetages af undervisere med relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring i arbejdet med mennesker med komplekse, kroniske smerter. Der er altid to undervisere til stede ved undervisningen for at sikre dialog med inddragelse af flere perspektiver. Samtidig giver dette mulighed for at tage hånd om enkelte kursister, som måtte blive utilpasse, uden at dette forstyrrer resten af holdet unødigt. 6

7 For at kunne undervise på kursusforløbet skal underviser optimalt set have fulgt et kursusforløb som observatør, således at han/hun bliver bekendt med koncept, indhold og den dialogbaserede kommunikationsform, som er karakteristisk for kursusforløbet. Der skal endvidere være mulighed for tæt tværfaglig sparring mellem den nye underviser og erfarne fagfæller. Det vil som udgangspunkt være den gennemgående ansvarlige for uddannelsen, som har de sundhedspædagogiske kompetencer til at undervise efter de sundhedspædagogiske principper beskrevet på (s. 6). På sigt er det målet, at så mange undervisere som muligt kan undervise efter de sundhedspædagogiske principper. Kriterier for deltagelse i»livet med langvarige smerter«kursusforløbet tilbydes personer, som Er i behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken, hvor der er blevet lagt en behandlingsplan. Når behandlingen vurderes som værende stabil, kan personen med kroniske smerter efter en tværfaglig vurdering henvises til kursusforløbet. Er i besiddelse af en vis grad af erkendelse af, at smertetilstanden er kronisk. Desuden vil det indgå i vurderingen, om personen har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet, da denne gruppe prioriteres højt. Kursustilbuddet kan ikke tilbydes personer med kroniske smerter, som: Er psykisk ustabile Er misbrugere Har sociale problemer, som optager personen i en sådan grad, at det vurderes som en barriere for aktiv deltagelse. Der kan f.eks. være tale om en skilsmisse, uafklarede boligforhold, svære økonomiske problemer m.m. Har sproglige vanskeligheder i en sådan grad, at der er behov for tolkebistand. Hvem kan henvise til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus? Personer med kroniske smerter kan henvises af en læge på en sygehusafdeling eller i et ambulatorium på et af regionens sygehuse. Ligeledes kan praktiserende læge sende en henvisning til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus. Alle personer med kroniske smerter, der henvises, bliver lægeligt visiteret i Smertecentret.»Livet med langvarige smerter«indgår som en del af flere behandlingstilbud i Smertecentret. En borger kan således ikke selv tilmelde sig kursusforløbet, men kan henvende sig til en læge i det behandlerteam, som har ansvaret for hans/hendes behandling på sygehuset - eller hos praktiserende læge. Opbygning og varighed af kursusforløbet Kursusforløbet består af 10 kursusgange samt et formøde (før 1. kursusgang) og et opfølg nings møde (mellem 9. og 10. kursusgang). Formøde og opfølgningsmøde foregår hos den fysioterapeut, der underviser på kurset. Hver kursusgang har en varighed på ca. 3 timer, og man mødes ca. en gang om ugen over en periode på 8 uger. 10. kursusgang finder sted ca. 6 uger efter 9. kursusgang. Det er muligt at møde op 15 min. før undervisningen og blive 15 min. efter undervisningen, hvilket giver kursisterne mulighed for socialt samvær. 7

8 Kursusforløbet skal opfattes som en samlet helhed, hvorfor det ikke er muligt kun at deltage i enkelte kursusgange. Kursusforløbet søger som tidligere nævnt at igangsætte en forandrings proces, der søger at øge kursisternes kompetencer i at leve et liv med kroniske smerter. En sådan forandringsproces sker over tid og kan ikke forceres. Processen vil desuden foregå i forskelligt tempo for den enkelte kursist. For nogle kursisters vedkommende vil man kunne se resultaterne af processen tidligt i forløbet, hos andre sker den først i slutningen af forløbet. Desuden bygger kursusforløbet på gruppens interne dynamik, der udvikles over tid i de samme personers selskab. Gruppendynamikken er desuden med til at understøtte forandringsprocessens fremdrift. Det er således vigtigt at fastholde, at både den enkelte kursist såvel som gruppen som helhed deltager i hele forløbet. Kursisterne underskriver - inden kursusforløbet begynder - en kontrakt, hvor de forpligter sig til at deltage i alle kursusgange, udføre hjemmeopgaverne og overholde tavshedspligt i gruppen. Kursisterne modtager ved kursusforløbets afslutning et kursusbevis for deres deltagelse på kurset. Kursusforløbet afholdes fire gange årligt på Køge Sygehus (Regionalt Smertecenter) og to gange årligt på Holbæk Sygehus (Smerteklinikken). Oversigt over kursusforløbet Formøde Individuelt møde Test 1. kursusgang Introduktion til kursusforløbet Præsentation og forventninger Hvad er smerte? 2. kursusgang Krop og smerter Smertefysiologi 3. kursusgang Fysisk aktivitet Teori og praksis 4. kursusgang Smertekurven og accept Medicin og smerter 5. kursusgang Psykologi og smerter 6. kursusgang Relevant sociallovgivning 7. kursusgang Pårørende og smerter 8. kursusgang Træning i varmtvandsbassin Gode råd 9. kursusgang Motivation Mål for de næste 6 uger Evaluering af kurset Opfølgning Individuelt møde Test 10. kursusgang Opfølgning på målene fra 9. kursusgang (ca. 6 uger efter 9. kursusgang) 8

9 Formøde Formål Inden 1. kursusgang møder hver kursist til et individuelt formøde med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt at kunne måle forandring i aktivitetsniveauet senere i kursusforløbet. Fysioterapeuten instruerer også kursisten i brugen af en skridttæller, så han/hun på egen hånd kan anvende skridttælleren til hjemmeopgaver under kurset. Indhold Formødet har følgende indhold: I kursusforløbet anvendes en skridttæller med henblik på at måle fysisk aktivitet imellem de enkelte kursusgange. Ved formødet får hver kursist udleveret sin egen skridttæller. Kursisten orientereres om, hvordan skridttælleren indgår og bruges under kursusforløbet. Skridttælleren indstilles individuelt, og kursisten instrueres i brugen af denne. Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Varighed Formødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 9

10 1. kursusgang: Introduktion til kursusforløbet Formål Formålet med 1. kursusgang er, at kursisterne præsenteres for alle underviserne og præsenterer sig for hinanden. Kursisterne definerer desuden deres individuelle forventninger til kurset. Det sker dels for at skabe fokus i læringen for den enkelte kursist undervejs i kursusforløbet, dels for at kunne sammenligne forventninger med det konkret oplevede udbytte, når kurset evalueres 9. kursusgang. Endelig får kursisterne kendskab til vigtige definitioner af begrebet smerte. Formålet med hjemmeopgaven fra 1. til 2. kursusgang er at understøtte processen hen imod at se på livssituationen fra nye vinkler. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 1. kursusgang har en varighed på 3 timer. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Velkomst og dagens program Præsentation af kursusforløbet Præsentation af undervisere: Læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. Præsentation af deltagerne 2 og 2 Undervisere: Sygeplejerske og psykolog ca. 50 min. Præsentation af deltagerne i plenum Afklaring af deltagernes forventninger til kurset Hvad er smerter? Undervisere: Psykolog og sygeplejerske ca. 35 min. Definition af begrebet»den totale smerte«akut og kronisk smerte definitioner og forskelle Underviser: Sygeplejerske Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 20 min. Introduktion til hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave til 2. gang Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 10

11 2. kursusgang: Krop og smerter Formål Formålet med 2. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for sammenhænge mellem krop og smerter. Det sker dels ved at undervise i smertefysiologi (viden om nervesystemets funktion og dysfunktion), dels ved at undervise i tolkning og mistolkning af kropslige fornemmelser og drøfte uheldige konsekvenser af mistolkning. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 35 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Sygeplejerske Øvelsen for nakke og skuldre har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaven fra 2. til 3. kursusgang er at understøtte processen med at sætte fokus på de daglige aktiviteter. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 2. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 55 min. ca. 25 min. ca. 35 min. Smertefysiologi Afspændende øvelser for nakke og skuldre Undervisere: Læge og fysioterapeut Krop og smerter Tolkning og mistolkning af smerter Frygt Underviser: Fysioterapeut Frygt, bevægelse og adfærd Planlægning af aktiviteter Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 11

12 3. kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter Formål Formålet med 3. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for, hvorledes fysisk aktivitet kan påvirke smerter både positivt og negativt afhængig af planlægning og aktivitetsniveau. De får mulighed for at afprøve en fysisk aktivitet (at gå) i praksis. Kursisterne får endvidere kendskab til betydningen af hvile og søvn. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Søvn Gennemgang af hjemmeopgave Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske Formålet med hjemmeopgaven fra 3. til 4. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 3. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 45 min. ca. 30 min. ca. 30 min. Fysisk aktivitet og smerter Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet og smerter fortsat Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet (praksis i træningssal) Underviser: Fysioterapeut 12

13 4. kursusgang: Smertekurven, accept og medicin Formål Formålet med 4. kursusgang er, at kursisterne får kendskab til og indbyrdes drøfter Smertekurven (Huseby kurven), herunder begrebet accept. Desuden introduceres udfordringer omkring smerter og seksualitet. Endelig får kursisterne kendskab til virkninger og bivirkninger af smertelindrende medicin samt tilskudsregler til medicin. Formålet med hjemmeopgaverne fra 4. til 5. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 5. kursusgang. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Siden sidst og dagens program Smertekurven Accept Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske ca. 30 min. Seksualitet Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 4. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 15 min. ca. 5 min. ca. 40 min. Udlevering af 2 hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Medicin, virkning og bivirkninger Underviser: Læge Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. Medicintilskud Underviser: Socialrådgiver 13

14 5. kursusgang: Psykologi og smerter Formål Formålet med 5. kursusgang er, at kursisterne opnår forståelse for mulige sammenhænge mellem smerter, psykisk tilstand og måder at forholde sig til sin dagligdag og sine omgivelser med henblik på at understøtte processen hen imod håndtering af en ændret livssituation. Øvelsen i Mindfulness har til formål at afprøve en meditationsmetode i praksis, som kursisterne har mulighed for at indarbejde i deres dagligdag. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Siden sidst og dagens program Psykologi og smerter Undervisere: Fysioterapeut og psykolog ca. 30 min. Psykologi og smerter fortsat Underviser: Psykolog Formålet med hjemmeopgaven fra 5. til 6. kursusgang er at støtte processen med at komme i gang med Mindfulness. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 5. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 15 min. ca. 50 min. Psykologi og smerter fortsat Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Introduktion til Mindfulness Praktisk øvelse i Mindfulness Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 14

15 6. kursusgang: Relevant sociallovgivning Formål Formålet med 6. kursusgang er, at kursisterne orienteres om de dele af sociallovgivningen, der er relevant for personer med kroniske smerter. Desuden undervises i kommunikation med det formål, at kursisterne får viden om kompleksiteten i kommunikation, uanset om samtalen er med sagsbehandler, kollega eller familie. Formålet med hjemmeopgaven fra 6. til 7. kursusgang er at understøtte og udfordre træning i afpasset fysisk aktivitet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Introduktion til træning i varmtvandsbassin Kommunikation: At møde og mødes med værdighed Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 6. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 35 min. Sociallovgivning Underviser: Socialrådgiver Sociallovgivning fortsat Undervisere: Socialrådgiver Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 40 min. Praktisk øvelse i Mindfulness Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut 15

16 7. kursusgang: Pårørende og smerter Formål Formålet med 7. kursusgang er, at kursisterne sammen med deres pårørende får viden om kroniske smerter samt får mulighed for at drøfte problemstillinger, der kan opstå i parforholdet og i familien, når en partner/et familiemedlem har kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaven fra 7. til 8. kursusgang er at støtte kursist og pårørende i en proces hen imod at kunne ændre eventuelle uhensigtsmæssigheder og få øje på betydningsfulde forhold i deres indbyrdes relation. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 7. kursusgang har en varighed på 3 timer. Tidspunkt lægges sidst på eftermiddagen, så de pårørende har bedst mulighed for at deltage. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Velkomst og dagens program Præsentation af undervisere, deltagere og pårørende. Smertefysiologi (kort gentagelse fra 2. kursusgang) Undervisere: Sygeplejerske og læge ca. 30 min. Definition af begrebet»den totale smerte«(kort gentagelse fra 1. kursusgang) Akut og kronisk smerte definitioner og forskelle (kort gentagelse fra 1. kursusgang) Smertekurven (kort gentagelse fra 4. kursusgang) Forandringer i familiens aktiviteter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut ca. 40 min. Introduktion til gruppeopgave Gennemførelse af gruppeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut ca. 20 min. ca. 40 min. Gennemgang af gruppeopgave At leve med kroniske smerter som familie Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut 16

17 8. kursusgang: Træning i varmtvandsbassin Holdet opdeles i to i forbindelse med træning i varmtvandsbassin og mødes til fælles del. Formål Formålet med 8. kursusgang er, at kursisterne får mulighed for at afprøve træning og afspænding i varmtvandsbassin med henblik på at vurdere, om denne form for træning kunne være brugbar for den enkelte. Desuden drøftes»gode råd«i forhold til håndtering af livssituationen med kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaverne fra 8. til 9. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 9. kursusgang. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 8. kursusgang har en varighed på 3½ time. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold Hold I Hold II ca. 15 min. ca. 30 min. Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin ca. 15 min. ca. 60 min. Fælles del: Opfølgning af 7. kursusgang Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af 2 hjemmeopgaver Undervisere: Sygeplejersker og fysioterapeut ca. 15 min. ca. 15 min. ca. 30 min. Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin 17

18 9. kursusgang: Motivation, mål og evaluering Formål Formålet med 9. kursusgang er, at kursisterne får forståelse for begrebet motivation, hvordan man ved hjælp af forskellige metoder kan fastlægge mål for hverdagen, og hvordan man herigennem kan nå de mere langsigtede mål, man sætter sig. Desuden evaluerer kursisterne kursusforløbet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Siden sidst og dagens program Opfølgning på træning i varmtvandsbassin Motivation Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Øvelsen for fødder har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaverne fra 9. til 10. kursusgang er at understøtte processen med at arbejde med sin motivation og træne i at nå langsigtede mål. ca. 50 min. Motivation og træning Afspændende øvelser for fødder Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 9. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 30 min. ca. 20 min. Gennemgang af forventninger fra første dag Evaluering af kursusforløbet Underviser: Sygeplejerske Aftale mødedato for opfølgningsmøde (test) Uddeling af kursusbevis Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 18

19 Opfølgning Formål Mellem 9. og 10. kursusgang møder hver kursist til en individuel opfølgning med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt kunne måle forandring i aktivitetsniveauet siden start af kurset. Indhold Opfølgningsmødet har delvist samme indhold som formødet: Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Fysioterapeuten har mulighed for at give kortvarigt råd og vejledning i forhold til individuelle aktiviteter eller besvare evt. spørgsmål i relation til hjemmeopgaven. Kursisten får en kort tilbagemelding på de udførte test. Varighed Opfølgningsmødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 19

20 10. kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Formål Formålet med 10. kursusgang er at følge op på og drøfte gennemførelsen af de langsigtede mål, som kursisterne satte sig 9. kursusgang. Desuden orienteres om muligheder for hjælpemidler, netværksdannelse og patientforeninger, og kursisterne pakker hver sin personlige»værktøjskasse«til lindring af smerter. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Dagens program Gennemgang af gode råd Faktorer der kan lindre eller forværre oplevelsen af smerter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 10. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. ca. 40 min. ca. 65 min. Hjælpemidler Gennemgang af hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Opfølgning på formøde og opfølgningsmøde (test) Billeder en overraskelse Netværk og patientforeninger Afslutning Undervisere: Fysioterapeut og psykolog 20

Principper for en sundhedspædagogik

Principper for en sundhedspædagogik Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland KKR SJÆLLAND Titel: Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE AALBORG LOG-BOG

PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE AALBORG LOG-BOG Bilag 1 PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE 16 9000 AALBORG LOG-BOG Patienterne skal informeres om kurset og formålet med dette af lægen, når de bliver tilbudt at deltage. Informationen skal

Læs mere

Livet efter kræft. et kursusforløb

Livet efter kræft. et kursusforløb Livet efter kræft et kursusforløb 1 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for borgere med følger efter kræftsygdom. Definition af patientuddannelse: Patientuddannelsen

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC Introduktionsmøde Universitetshospitalet i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital INTRODUKTIONS-MØDE - afstemning af forventninger o Vi forudsætter

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Livet med diabetes. et kursusforløb SJÆLLAND

Livet med diabetes. et kursusforløb SJÆLLAND Livet med diabetes et kursusforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med diabetes - et kursusforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland, 2012 1. udgave, 1. oplag Trykt udgave: ISBN 978-87-92026-50-7

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft KKR SJÆLLAND Titel: Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af:

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Livet med hjerneskade

Livet med hjerneskade Livet med hjerneskade - Et kursusforløb 1 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for borgere med hjerneskade. Definition af patientuddannelse: Patientuddannelsen er

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom - et kursusforløb 1 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for borgere med hjertesygdom. Definition af patientuddannelse: Patientuddannelsen er

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Livet med flere kroniske sygdomme

Livet med flere kroniske sygdomme Livet med flere kroniske sygdomme et kursusforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med flere kroniske sygdomme et kursusforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland, 2012 1. udgave Trykt

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen

Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen Smertepatienten i almen praksis et overblik til brug ved konsultationen Langvarige udredningsforløb risikerer at medvirke til en kronificering af smertepatienter. En målrettet indgriben i almen praksis

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Årsmøde Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen PROJEKTLEDER: BODIL KLOBORG

Årsmøde Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen PROJEKTLEDER: BODIL KLOBORG Årsmøde 2016 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen Hvordan startede det? Monofaglige og tværfaglige kompetencer, vi gerne ville have

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser:

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser: Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Fra FAKS s side er vi som udgangspunkt særdeles positive overfor udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for generaliserede

Læs mere

Den Motiverende Rygskole

Den Motiverende Rygskole Den Motiverende Rygskole Program for lektion 1 Præsentation af underviser Introduktion til kurset Præsentation af deltagerne, oprettelse af telefonkæde Udfyldning af forventningsskema Udlevering af spørgeskemaer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 06 fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 07 AF: FYSIOTERAPEUTERNE LOTTE RECHTER OG SANNE STÆHR NIELSEN, ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning,

Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning, Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning, oplevelse fornemmelse følelse forbundet med aktuel eller potentiel vævsbeskadigelse, eller beskrevet i vendinger svarende til en sådan beskadigelse.

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Inspirationsseminar 23.11.2011. Når 2 + 2 bliver mere end 4. Program

Inspirationsseminar 23.11.2011. Når 2 + 2 bliver mere end 4. Program Inspirationsseminar 23.11.2011 Forløbskoordination hvordan får vi de svære borger/patient forløb til at hænge sammen? Når 2 + 2 bliver mere end 4 Rehabilitering af mennesker med kompleks kronisk smertetilstand

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom et gruppebaseret efterbehandlingsforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med hjertesygdom - et gruppebaseret efterbehandlingsforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3) koordination og sammenhængende forløb

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Træning til KOL Modul 1: 24. 26. september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Hvidovre Hospital, undervisningsbygningen, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre Ide og formål Der er stærk dokumentation for, at

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere