Livet med langvarige smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med langvarige smerter"

Transkript

1 Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND

2 Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland, udgave Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Forfatter: Projektgruppen Redaktion: Inger Hindhede Kjær Layout: 4PLUS4 Foto: Billederne er fra Colourbox og af borgere og medarbejdere i Region Sjælland, som har stillet sig til rådighed for fotografering. Billederne er anvendt som illustration. Personerne, der illustrerer teksten, har derfor ikke nødvendigvis den kroniske sygdom, som teksten omtaler.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Formøde kursusgang: Introduktion til kursusforløbet kursusgang: Krop og smerter kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter kursusgang: Smertekurven, accept og medicin kursusgang: Psykologi og smerter kursusgang: Relevant sociallovgivning kursusgang: Pårørende og smerter kursusgang: Træning i varmtvandsbassin kursusgang: Motivation, mål og evaluering Opfølgning kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Litteratur Deltagere i projektgruppen Bilag - Oversigt over ressourceforbrug i forbindelse med afholdelses af kursusforløb... 23

4 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for personer med kroniske smerter. For øjeblikket afholdes kursusforløbet af Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus, og Smerteklinikken, Holbæk Sygehus. Kommuner har dog også mulighed for at oprette forløbet selvstændigt eller i samarbejde med ét af sygehusene. Målgruppen er personer med komplekse, kroniske smertetilstande uafhængig af den bagvedliggende årsag (diagnose) til smerterne. Beskrivelsen af det gruppebaserede efterbehandlingsforløb er målrettet underviserne på forløbet, men er skrevet i et sprog, således at den også kan læses af kursisterne. For at deltage i kursusforløbet skal personen være i et behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken.»Livet med langvarige smerter«ordineres efter vurdering på tværfaglig konference som et led i det ambulante behandlingsforløb (se side 5). Kursusforløbet er det samme på alle de sygehuse i regionen, som tilbyder kursusforløbet. Definition af patientuddannelse»livet med langvarige smerter«er baseret på Sundhedsstyrelsens definition af patientuddannelse, dog afgrænset til kun at omhandle den gruppebaserede patientuddannelse, der er målrettet personer med kroniske smerter og eventuelt pårørende. Sundhedsstyrelsen definerer en patientuddannelse således: Uddannelsens formål Formålet med kursusforløbet er, at kursisterne får mulighed for at arbejde med, hvordan de kan leve et bedre liv med smerter. Kursisterne vejledes og støttes gennem en løbende proces i at sætte og opnå realistiske mål. Uddannelsesmål At kursisterne får støtte til at sætte realistiske mål. At kursisterne opnår viden om definition og kategorisering af smerter og smertemekanismer. At kursisterne får viden om smerter og smertelindring, herunder at medicin kun er en lille del af den samlede mulighed for lindring. At kursisterne får indsigt i psykologiske mekanismer i relation til smerter. At kursisterne får redskaber, der kan bidrage til at tackle eventuel manglende forståelse fra omverdenen. At kursisterne får indsigt i relevante dele af sociallovgivningen. At kursisterne får viden om hensigtsmæssig håndtering af smerte i forbindelse med aktivitet og træning.»undervisning af patienter med en diagnosticeret sygdom i en struktureret undervisning, individuel eller rettet til grupper af patienter og eventuelt pårørende. Undervisningen kan være sygdomsspecifik og rettet til patienter med en given sygdom eller generel rettet til patienter med forskellige sygdomme.«(sundhedsstyrelsen, 2009). Patientuddannelsen benævnes»livet med langvarige smerter«, for at sikre, at både kursisterne og offentligheden generelt opnår en umiddelbar forståelse af, hvad tilbuddet indeholder. Af samme årsag bruges betegnelsen kursusforløb frem for patientuddannelse, fordi betegnelsen umiddelbart vækker genkendelse hos offentligheden. 4

5 Uddannelsesmålene søges opnået gennem at igangsætte en forandringsproces, der er baseret på en kombination af vidensformidling, deling af erfaringsbaseret viden og et stort fokus på anvendelsen af metoder, der fremmer erkendelse og refleksion hos den enkelte kursist. Forandringsprocessen understøttes af den gruppebaserede tilgang, der giver kursisterne mulighed for at udveksle erfaringer, møde andre i lignende situationer og blive inspireret af andre kursisters måder at tackle en dagligdag med smerter. Desuden får kursisterne under kursusforløbet mulighed for at inddrage en pårørende i overvejelser om håndtering af hverdagen med smerter. Den pårørende kan være en ægtefælle, en ven eller et familiemedlem. Nogle af de problemstillinger, som kursisterne arbejder med under kursusforløbet er: Hvordan den enkelte kan vedligeholde, ændre og øge aktivitetsniveauet hensigtsmæssigt i forhold til smerterne. Erkendelse og accept af en ændret livssituation, fx bevidstgørelse af ændret krop, roller i familien, tab af arbejde. Beskrivelse af målgruppen Hvad er en kronisk smertetilstand?»kroniske smerter er en kompleks subjektiv erfaring, som involverer fysiske, perceptuelle, kognitive, emotionelle og sociale faktorer. Kroniske smerter defineres som smerter, der varer ud over normal ophelingstid efter sygdom eller skade. Denne definition er ikke særlig operationel, og i den praktiske klinik angiver man sædvanligvis, at smerter er kroniske, når de har varet mere end 6 måneder. [ ] Kroniske smerter er en ofte langvarig eller i værste fald livsvarig tilstand, et eksistentielt vilkår, med smerter og funktionshandicap«1 Kroniske smerter kan f.eks. opstå i forbindelse med ryglidelser, efter ulykkestilfælde eller kirurgi, ved muskel-skelet-lidelser (eksempelvis fibromyalgi). Det er dog ikke altid, at man kan finde årsagen (diagnosen) bag smerternes opståen. Kroniske smerter involverer både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter og medfører ofte stærkt forringet livskvalitet. Mennesker med kroniske smerter er ud over smerteoplevelsen ofte plaget af ledsagesymptomer som træthed, nedsat koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, bekymringer om fremtiden, depression, angst, påvirket seksualitet, social isolation, nedsat aktivitetsniveau - ofte ledsaget af bekymringer for at bevægelse vil forværre smerten. At leve med kroniske smerter kan ofte opleves som at leve med et usynligt handicap, da tilstanden hos mange ikke er særlig synlig for omgivelserne. Det betyder, at det kan være svært at forklare omgivelserne, at smerterne er reelle, hvorfor personer med kroniske smerter ofte oplever at blive mistroet. Kroniske smerter har store samfundsøkonomiske konsekvenser, idet tilstanden indebærer store medicinudgifter, øget forbrug af sundhedsydelser, øgede sociale udgifter i form af sygedagpenge, revalideringsforløb, fleksjob eller førtidspension. Det anslås, at ca. 20 % af den voksne befolkning i Danmark har kroniske smerter (Epidemiology of chronic pain in Denmark. European Journal of Pain 13, 2009, s. 288). Det svarer til ca mennesker i Region Sjælland. 1 Jensen, Niels-Henrik. Den kroniske smertepatient. Kapitel 25 i: Staehelin Jensen, Dahl & Arndt-Nielsen (red.) Smerter baggrund, evidens og behandling. FADL s Forlag, 2009, s

6 Pædagogik Patientuddannelsen er baseret på Principperne for sundhedspædagogik, Region Sjælland, som kan downloades fra Nedenstående punkter gælder specifikt for»livet med langvarige smerter«: Der lægges stor vægt på, at holdene har tilpas størrelse (8-10 deltagere), så der er tid til at tale sammen om de forskellige emner. Der vil være hjemmeopgaver mellem hver kursusgang. Det forventes, at kursisterne møder alle kursusgangene og laver de aftalte hjemmeopgaver. Ved begyndelse af hver kursusgang følger underviserne op fra sidst med henblik på at afklare tvivl og nye spørgsmål. Ved 1. kursusgang spørger underviserne om kursisternes ønsker og forventninger, og ved 9. kursusgang foretages evaluering med udgangspunkt i listen med forventninger fra 1. gang. Der indgås skriftlig kontrakt med hver kursist angående mødepligt, løsning af hjemmeopgaver og tavshedspligt i gruppen. Undervisningsform Kursusforløbet er gruppebaseret. Deltagerantal Der kan deltage max. 10 kursister på kursusforløbet. Inddragelse af pårørende Kursisterne opfordres til at invitere en pårørende med til 7. kursusgang, som er målrettet problemstillinger i relation til pårørende. Hver kursist kan invitere 1 pårørende. Ud over dette kan pårørende ikke deltage i kursusforløbet. Det er i øvrigt altid muligt at tage pårørende med til de ambulante konsultationer i Smertecentret/Smerteklinikken. Særlige behov hos målgruppen Man forsøger at sammensætte holdene, således at der tages hensyn til homogenitet ift. alder, fordeling af køn, problemstillinger mv. Kursister med behov for tolkebistand kan ikke deltage i kursusforløbet, da det vil være begrænsende for dialogen, og det vil betyde, at der skal afsættes mere tid til hver enkelt kursusgang. Gruppen af personer med kroniske smerter har desuden nogle særlige behov til de fysiske rammer, herunder ergonomiske stole med mulighed for individuel tilpasning, et hvileleje, en rimelig rumtemperatur, adgangsforhold til lokaler for gangbesværede og kørestolsbrugere, mulighed for bilparkering i umiddelbar nærhed af kursuslokalerne (grundet kursisternes korte gangdistance). Desuden er det nødvendigt, at rummet har en vis størrelse, som tilgodeser kursisternes behov for at kunne gå og stå under selve undervisningen. Krav til undervisere på»livet med langvarige smerter«det fremgår under de enkelte kursusgange, hvilken faggruppe er underviser på forløbet. Al undervisning varetages af undervisere med relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring i arbejdet med mennesker med komplekse, kroniske smerter. Der er altid to undervisere til stede ved undervisningen for at sikre dialog med inddragelse af flere perspektiver. Samtidig giver dette mulighed for at tage hånd om enkelte kursister, som måtte blive utilpasse, uden at dette forstyrrer resten af holdet unødigt. 6

7 For at kunne undervise på kursusforløbet skal underviser optimalt set have fulgt et kursusforløb som observatør, således at han/hun bliver bekendt med koncept, indhold og den dialogbaserede kommunikationsform, som er karakteristisk for kursusforløbet. Der skal endvidere være mulighed for tæt tværfaglig sparring mellem den nye underviser og erfarne fagfæller. Det vil som udgangspunkt være den gennemgående ansvarlige for uddannelsen, som har de sundhedspædagogiske kompetencer til at undervise efter de sundhedspædagogiske principper beskrevet på (s. 6). På sigt er det målet, at så mange undervisere som muligt kan undervise efter de sundhedspædagogiske principper. Kriterier for deltagelse i»livet med langvarige smerter«kursusforløbet tilbydes personer, som Er i behandlingsforløb i Smertecentret/Smerteklinikken, hvor der er blevet lagt en behandlingsplan. Når behandlingen vurderes som værende stabil, kan personen med kroniske smerter efter en tværfaglig vurdering henvises til kursusforløbet. Er i besiddelse af en vis grad af erkendelse af, at smertetilstanden er kronisk. Desuden vil det indgå i vurderingen, om personen har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet, da denne gruppe prioriteres højt. Kursustilbuddet kan ikke tilbydes personer med kroniske smerter, som: Er psykisk ustabile Er misbrugere Har sociale problemer, som optager personen i en sådan grad, at det vurderes som en barriere for aktiv deltagelse. Der kan f.eks. være tale om en skilsmisse, uafklarede boligforhold, svære økonomiske problemer m.m. Har sproglige vanskeligheder i en sådan grad, at der er behov for tolkebistand. Hvem kan henvise til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus? Personer med kroniske smerter kan henvises af en læge på en sygehusafdeling eller i et ambulatorium på et af regionens sygehuse. Ligeledes kan praktiserende læge sende en henvisning til Regionalt Smertecenter, Køge Sygehus. Alle personer med kroniske smerter, der henvises, bliver lægeligt visiteret i Smertecentret.»Livet med langvarige smerter«indgår som en del af flere behandlingstilbud i Smertecentret. En borger kan således ikke selv tilmelde sig kursusforløbet, men kan henvende sig til en læge i det behandlerteam, som har ansvaret for hans/hendes behandling på sygehuset - eller hos praktiserende læge. Opbygning og varighed af kursusforløbet Kursusforløbet består af 10 kursusgange samt et formøde (før 1. kursusgang) og et opfølg nings møde (mellem 9. og 10. kursusgang). Formøde og opfølgningsmøde foregår hos den fysioterapeut, der underviser på kurset. Hver kursusgang har en varighed på ca. 3 timer, og man mødes ca. en gang om ugen over en periode på 8 uger. 10. kursusgang finder sted ca. 6 uger efter 9. kursusgang. Det er muligt at møde op 15 min. før undervisningen og blive 15 min. efter undervisningen, hvilket giver kursisterne mulighed for socialt samvær. 7

8 Kursusforløbet skal opfattes som en samlet helhed, hvorfor det ikke er muligt kun at deltage i enkelte kursusgange. Kursusforløbet søger som tidligere nævnt at igangsætte en forandrings proces, der søger at øge kursisternes kompetencer i at leve et liv med kroniske smerter. En sådan forandringsproces sker over tid og kan ikke forceres. Processen vil desuden foregå i forskelligt tempo for den enkelte kursist. For nogle kursisters vedkommende vil man kunne se resultaterne af processen tidligt i forløbet, hos andre sker den først i slutningen af forløbet. Desuden bygger kursusforløbet på gruppens interne dynamik, der udvikles over tid i de samme personers selskab. Gruppendynamikken er desuden med til at understøtte forandringsprocessens fremdrift. Det er således vigtigt at fastholde, at både den enkelte kursist såvel som gruppen som helhed deltager i hele forløbet. Kursisterne underskriver - inden kursusforløbet begynder - en kontrakt, hvor de forpligter sig til at deltage i alle kursusgange, udføre hjemmeopgaverne og overholde tavshedspligt i gruppen. Kursisterne modtager ved kursusforløbets afslutning et kursusbevis for deres deltagelse på kurset. Kursusforløbet afholdes fire gange årligt på Køge Sygehus (Regionalt Smertecenter) og to gange årligt på Holbæk Sygehus (Smerteklinikken). Oversigt over kursusforløbet Formøde Individuelt møde Test 1. kursusgang Introduktion til kursusforløbet Præsentation og forventninger Hvad er smerte? 2. kursusgang Krop og smerter Smertefysiologi 3. kursusgang Fysisk aktivitet Teori og praksis 4. kursusgang Smertekurven og accept Medicin og smerter 5. kursusgang Psykologi og smerter 6. kursusgang Relevant sociallovgivning 7. kursusgang Pårørende og smerter 8. kursusgang Træning i varmtvandsbassin Gode råd 9. kursusgang Motivation Mål for de næste 6 uger Evaluering af kurset Opfølgning Individuelt møde Test 10. kursusgang Opfølgning på målene fra 9. kursusgang (ca. 6 uger efter 9. kursusgang) 8

9 Formøde Formål Inden 1. kursusgang møder hver kursist til et individuelt formøde med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt at kunne måle forandring i aktivitetsniveauet senere i kursusforløbet. Fysioterapeuten instruerer også kursisten i brugen af en skridttæller, så han/hun på egen hånd kan anvende skridttælleren til hjemmeopgaver under kurset. Indhold Formødet har følgende indhold: I kursusforløbet anvendes en skridttæller med henblik på at måle fysisk aktivitet imellem de enkelte kursusgange. Ved formødet får hver kursist udleveret sin egen skridttæller. Kursisten orientereres om, hvordan skridttælleren indgår og bruges under kursusforløbet. Skridttælleren indstilles individuelt, og kursisten instrueres i brugen af denne. Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Varighed Formødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 9

10 1. kursusgang: Introduktion til kursusforløbet Formål Formålet med 1. kursusgang er, at kursisterne præsenteres for alle underviserne og præsenterer sig for hinanden. Kursisterne definerer desuden deres individuelle forventninger til kurset. Det sker dels for at skabe fokus i læringen for den enkelte kursist undervejs i kursusforløbet, dels for at kunne sammenligne forventninger med det konkret oplevede udbytte, når kurset evalueres 9. kursusgang. Endelig får kursisterne kendskab til vigtige definitioner af begrebet smerte. Formålet med hjemmeopgaven fra 1. til 2. kursusgang er at understøtte processen hen imod at se på livssituationen fra nye vinkler. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 1. kursusgang har en varighed på 3 timer. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Velkomst og dagens program Præsentation af kursusforløbet Præsentation af undervisere: Læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. Præsentation af deltagerne 2 og 2 Undervisere: Sygeplejerske og psykolog ca. 50 min. Præsentation af deltagerne i plenum Afklaring af deltagernes forventninger til kurset Hvad er smerter? Undervisere: Psykolog og sygeplejerske ca. 35 min. Definition af begrebet»den totale smerte«akut og kronisk smerte definitioner og forskelle Underviser: Sygeplejerske Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 20 min. Introduktion til hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave til 2. gang Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 10

11 2. kursusgang: Krop og smerter Formål Formålet med 2. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for sammenhænge mellem krop og smerter. Det sker dels ved at undervise i smertefysiologi (viden om nervesystemets funktion og dysfunktion), dels ved at undervise i tolkning og mistolkning af kropslige fornemmelser og drøfte uheldige konsekvenser af mistolkning. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 35 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Sygeplejerske Øvelsen for nakke og skuldre har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaven fra 2. til 3. kursusgang er at understøtte processen med at sætte fokus på de daglige aktiviteter. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 2. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 55 min. ca. 25 min. ca. 35 min. Smertefysiologi Afspændende øvelser for nakke og skuldre Undervisere: Læge og fysioterapeut Krop og smerter Tolkning og mistolkning af smerter Frygt Underviser: Fysioterapeut Frygt, bevægelse og adfærd Planlægning af aktiviteter Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 11

12 3. kursusgang: Fysisk aktivitet og smerter Formål Formålet med 3. kursusgang er, at kursisterne opnår en forståelse for, hvorledes fysisk aktivitet kan påvirke smerter både positivt og negativt afhængig af planlægning og aktivitetsniveau. De får mulighed for at afprøve en fysisk aktivitet (at gå) i praksis. Kursisterne får endvidere kendskab til betydningen af hvile og søvn. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Søvn Gennemgang af hjemmeopgave Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske Formålet med hjemmeopgaven fra 3. til 4. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 3. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 45 min. ca. 30 min. ca. 30 min. Fysisk aktivitet og smerter Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet og smerter fortsat Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Fysisk aktivitet (praksis i træningssal) Underviser: Fysioterapeut 12

13 4. kursusgang: Smertekurven, accept og medicin Formål Formålet med 4. kursusgang er, at kursisterne får kendskab til og indbyrdes drøfter Smertekurven (Huseby kurven), herunder begrebet accept. Desuden introduceres udfordringer omkring smerter og seksualitet. Endelig får kursisterne kendskab til virkninger og bivirkninger af smertelindrende medicin samt tilskudsregler til medicin. Formålet med hjemmeopgaverne fra 4. til 5. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 5. kursusgang. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 45 min. Siden sidst og dagens program Smertekurven Accept Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske ca. 30 min. Seksualitet Gennemgang af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 4. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 15 min. ca. 5 min. ca. 40 min. Udlevering af 2 hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Medicin, virkning og bivirkninger Underviser: Læge Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. Medicintilskud Underviser: Socialrådgiver 13

14 5. kursusgang: Psykologi og smerter Formål Formålet med 5. kursusgang er, at kursisterne opnår forståelse for mulige sammenhænge mellem smerter, psykisk tilstand og måder at forholde sig til sin dagligdag og sine omgivelser med henblik på at understøtte processen hen imod håndtering af en ændret livssituation. Øvelsen i Mindfulness har til formål at afprøve en meditationsmetode i praksis, som kursisterne har mulighed for at indarbejde i deres dagligdag. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Siden sidst og dagens program Psykologi og smerter Undervisere: Fysioterapeut og psykolog ca. 30 min. Psykologi og smerter fortsat Underviser: Psykolog Formålet med hjemmeopgaven fra 5. til 6. kursusgang er at støtte processen med at komme i gang med Mindfulness. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 5. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 15 min. ca. 50 min. Psykologi og smerter fortsat Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Introduktion til Mindfulness Praktisk øvelse i Mindfulness Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. 14

15 6. kursusgang: Relevant sociallovgivning Formål Formålet med 6. kursusgang er, at kursisterne orienteres om de dele af sociallovgivningen, der er relevant for personer med kroniske smerter. Desuden undervises i kommunikation med det formål, at kursisterne får viden om kompleksiteten i kommunikation, uanset om samtalen er med sagsbehandler, kollega eller familie. Formålet med hjemmeopgaven fra 6. til 7. kursusgang er at understøtte og udfordre træning i afpasset fysisk aktivitet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 40 min. Siden sidst og dagens program Gennemgang af hjemmeopgave Introduktion til træning i varmtvandsbassin Kommunikation: At møde og mødes med værdighed Undervisere: Psykolog og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 6. kursusgang har en varighed på 3 timer. ca. 35 min. ca. 35 min. Sociallovgivning Underviser: Socialrådgiver Sociallovgivning fortsat Undervisere: Socialrådgiver Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 40 min. Praktisk øvelse i Mindfulness Gennemgang af hjemmeopgave Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog og fysioterapeut 15

16 7. kursusgang: Pårørende og smerter Formål Formålet med 7. kursusgang er, at kursisterne sammen med deres pårørende får viden om kroniske smerter samt får mulighed for at drøfte problemstillinger, der kan opstå i parforholdet og i familien, når en partner/et familiemedlem har kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaven fra 7. til 8. kursusgang er at støtte kursist og pårørende i en proces hen imod at kunne ændre eventuelle uhensigtsmæssigheder og få øje på betydningsfulde forhold i deres indbyrdes relation. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 7. kursusgang har en varighed på 3 timer. Tidspunkt lægges sidst på eftermiddagen, så de pårørende har bedst mulighed for at deltage. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 30 min. Velkomst og dagens program Præsentation af undervisere, deltagere og pårørende. Smertefysiologi (kort gentagelse fra 2. kursusgang) Undervisere: Sygeplejerske og læge ca. 30 min. Definition af begrebet»den totale smerte«(kort gentagelse fra 1. kursusgang) Akut og kronisk smerte definitioner og forskelle (kort gentagelse fra 1. kursusgang) Smertekurven (kort gentagelse fra 4. kursusgang) Forandringer i familiens aktiviteter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut ca. 40 min. Introduktion til gruppeopgave Gennemførelse af gruppeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut ca. 20 min. ca. 40 min. Gennemgang af gruppeopgave At leve med kroniske smerter som familie Udlevering af hjemmeopgave Undervisere: Psykolog, sygeplejerske og fysioterapeut 16

17 8. kursusgang: Træning i varmtvandsbassin Holdet opdeles i to i forbindelse med træning i varmtvandsbassin og mødes til fælles del. Formål Formålet med 8. kursusgang er, at kursisterne får mulighed for at afprøve træning og afspænding i varmtvandsbassin med henblik på at vurdere, om denne form for træning kunne være brugbar for den enkelte. Desuden drøftes»gode råd«i forhold til håndtering af livssituationen med kroniske smerter. Formålet med hjemmeopgaverne fra 8. til 9. kursusgang er at understøtte træning i afpasset fysisk aktivitet med gradvis progrediering samt forberede sig til emnerne den 9. kursusgang. Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 8. kursusgang har en varighed på 3½ time. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. Oversigt over kursusgangens indhold Hold I Hold II ca. 15 min. ca. 30 min. Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin ca. 15 min. ca. 60 min. Fælles del: Opfølgning af 7. kursusgang Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af 2 hjemmeopgaver Undervisere: Sygeplejersker og fysioterapeut ca. 15 min. ca. 15 min. ca. 30 min. Udarbejde liste med gode råd At fortykke en historie Underviser: Sygeplejerske Omklædning før varmtvandsbassin Praktisk erfaring med varmtvandsbassin Underviser: Fysioterapeut ca. 15 min. Omklædning efter varmtvandsbassin 17

18 9. kursusgang: Motivation, mål og evaluering Formål Formålet med 9. kursusgang er, at kursisterne får forståelse for begrebet motivation, hvordan man ved hjælp af forskellige metoder kan fastlægge mål for hverdagen, og hvordan man herigennem kan nå de mere langsigtede mål, man sætter sig. Desuden evaluerer kursisterne kursusforløbet. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Siden sidst og dagens program Opfølgning på træning i varmtvandsbassin Motivation Undervisere: Fysioterapeut og psykolog Øvelsen for fødder har til formål at lære kursisterne en konkret praktisk afspændingsøvelse, som de kan bruge i hverdagen. Formålet med hjemmeopgaverne fra 9. til 10. kursusgang er at understøtte processen med at arbejde med sin motivation og træne i at nå langsigtede mål. ca. 50 min. Motivation og træning Afspændende øvelser for fødder Gennemgang af 2 hjemmeopgaver Udlevering af hjemmeopgave Underviser: Fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Desuden indgår der praktiske øvelser. Varighed 9. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 30 min. ca. 20 min. Gennemgang af forventninger fra første dag Evaluering af kursusforløbet Underviser: Sygeplejerske Aftale mødedato for opfølgningsmøde (test) Uddeling af kursusbevis Undervisere: Fysioterapeut og sygeplejerske 18

19 Opfølgning Formål Mellem 9. og 10. kursusgang møder hver kursist til en individuel opfølgning med kursets fysioterapeut. Kursisten gennemfører en gangtest med det formål at vurdere nuværende aktivitetsniveau samt kunne måle forandring i aktivitetsniveauet siden start af kurset. Indhold Opfølgningsmødet har delvist samme indhold som formødet: Kursisten gennemfører en gangtest. Kursisten udfylder diverse spørgeskemaer bl.a. med henblik på registrering af kursistens egen opfattelse af sit generelle helbred. Fysioterapeuten har mulighed for at give kortvarigt råd og vejledning i forhold til individuelle aktiviteter eller besvare evt. spørgsmål i relation til hjemmeopgaven. Kursisten får en kort tilbagemelding på de udførte test. Varighed Opfølgningsmødet er individuelt og har en varighed på 30 min. Underviser Fysioterapeut. 19

20 10. kursusgang: Opfølgning på mål fra 9. kursusgang Formål Formålet med 10. kursusgang er at følge op på og drøfte gennemførelsen af de langsigtede mål, som kursisterne satte sig 9. kursusgang. Desuden orienteres om muligheder for hjælpemidler, netværksdannelse og patientforeninger, og kursisterne pakker hver sin personlige»værktøjskasse«til lindring af smerter. Oversigt over kursusgangens indhold ca. 50 min. Dagens program Gennemgang af gode råd Faktorer der kan lindre eller forværre oplevelsen af smerter Undervisere: Sygeplejerske og fysioterapeut Indhold Undervisningen foregår som en kombination af undervisernes faglige oplæg og undervisernes og deltagernes indbyrdes dialog omkring forskellige problemstillinger. Varighed 10. kursusgang har en varighed på 3 timer. Underviser Fremgår af oversigten under hvert enkelt emne. ca. 15 min. ca. 40 min. ca. 65 min. Hjælpemidler Gennemgang af hjemmeopgaver Underviser: Fysioterapeut Opfølgning på formøde og opfølgningsmøde (test) Billeder en overraskelse Netværk og patientforeninger Afslutning Undervisere: Fysioterapeut og psykolog 20

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft KKR SJÆLLAND Titel: Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter

fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 06 fysioterapeuten nr. 09 maj 2009 Ved at bruge pacing lærer patienter at tage kontrollen over deres smerter side 07 AF: FYSIOTERAPEUTERNE LOTTE RECHTER OG SANNE STÆHR NIELSEN, ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom et gruppebaseret efterbehandlingsforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med hjertesygdom - et gruppebaseret efterbehandlingsforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere