Livet i et menighedsråd igennem 21 år. under 3 forskellige formænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i et menighedsråd igennem 21 år. under 3 forskellige formænd"

Transkript

1 Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2010 Årgang 17 Livet i et menighedsråd igennem 21 år Side 1 Sognets Oldtid Side 3 Nød og fattigdom Side 5 Kornyt Side 6 Nyt fra Aarby sogn Side 7 Aarby skole og foreninger Side 8 Hvem vil være juniorkonfirmand? Side 11 Kirkelige arrangementer Side 12 Kirkelige handlinger, siden sidst og meddelser Side 15 Gudstjenester Side 16 Livet i et menighedsråd igennem 21 år under 3 forskellige formænd 1. søndag i advent 1988 tiltrådte jeg efter at være blevet valgt ind i menighedsrådet ved Årby kirke. Foruden mig skulle 5 nye medlemmer konstitueres. Jeg selv blev valgt til kasserer. Erling Larsen der boede på Årbyvej blev formand. Han var ligeledes ny, så der var meget at sætte sig ind i for os alle sammen. Erling Larsen var en rar og hjælpsom formand, og alle gjorde sit til at løse de poster de var blevet pålagt. Snart blev der udstedt krav om bedre gra-

2 2 verfaciliteter, så vi valgte at bygge graverboligen om, så der blev plads til både graverkontor og undervisningslokaler for konfirmanderne, så undervisningen ikke skulle finde sted i præstegården. Oven i blev der foruden dette, plads til et mødelokale for menighedsrådet, samt plads til FDF. I november 1991 gennemgik vi papirarbejdet til bygning af sognegården samtidig med at vi søgte lån. Den nye sognegård stod færdig i begyndelsen af 1995 Et stort og flot arbejde! Samtidig begyndte vi en større oprydning af kirkens loft, hvor vi fandt den gamle stol der blev renoveret og nu står ved siden af alteret. Vi fandt også det krucifiks der blev gjort i stand og nu hænger på alteret. Efter 12 år som formand blev Erling afløst af Vagn Sørensen fra Bastrup, som skulle vise sig at være en dynamisk og meget arbejdsom ny formand, der når nye problemer opstod, altid gik forrest for at finde en løsning. I Vagns tid fik vi lavet nye urnegravsteder og lavet en del om på kirkegården. Samtidig fik kirkegårdsmuren en renovering. Inde i kirkerummet fik vi malet bænkene og skiftet disses hynder ud med nogle nye. Kirken blev kalket, og det helt store projekt Vagn var tovholder på, var en planmæssig undersøgelse og nationalmuseets godkendelse til restaurering af altertavle, mariatavle, prædikestol, lydhimmel og alterbordspanelet. Vagn Sørensen varetog sin formandspost i Årby menighedsråd med stor velvilje og engagement. Efter Vagn overtog Merete Bøttger Jørgensen posten som formand. Spændende, eftersom hun blev den første kvindelige formand i Årby menighedsråd. Dette var dog ingen hindring for Merete, som hurtigt viste sig som en ildsjæl og fik færdiggjort den indenvendige restaurering af kirken, som snart stod flot og færdig. Kronen på værket blev kirkens nye belysning. Vi var på mange ture for at finde passende lysekroner og havde adskillelige prøveophængninger, inden menighedsrådet og menigheden nåede frem til et endegyldigt resultat. Menighedsrådet ansatte desuden en ny graver dette år, Lis Hansen, som tiltrådte i august Merete sørgede herefter for en modernisering af kirkens kirkegårds protokollat og kartotek samt kirkens fakturering, sådan at det nu arkiveres elektronisk af graveren selv. 1. søndag i advent 2008, 20 år efter min tiltrædelse i menighedsrådet, blev det så min tur til at tage posten som formand. En stor udfordring efter mange år som kasserer, En af de store udfordringer der allerede er i gang, er en istandsættelse af præstegården. Sognepræst Leif Jensen fratræder som bekendt sit embede store bededag, den 30. april 2010, og præstegården skal derfor til den tid stå klar til en ny præsts indflytning. Som det allerede nu kan ses, er tag og vinduer skiftet, og håndværkerne er nu i fuld gang indenfor. Den nye præst er ikke fundet endnu, men de allerede mange henvendelser giver forhåbninger om, at det nok skal lykkes. Når den rigtige er fundet, skal vedkommende prøveprædike, så 1. juni håber jeg vi kan byde velkommen til en ny præst i Årby sogn. Alt dette lader sig kun gøre, hvis man har et godt menighedsråd bag sig, hvor hvert medlem forstår at løfte i flok. Tak til Erling Larsen, Vagn Sørensen og Merete Bøttger Jørgensen for at have givet mig de nødvendige kompetencer til posten som formand. Kirsten Thurø Formand

3 SOGNETS OLDTID - En Båd fra Stenalderen Af Jens Nielsen 3 Omfattende undersøgelser i 2008 og 2009 på raffinaderiet Statoils arealer bragte mange spændende fund for en dag. I den mere usædvanlige afdeling var en formentlig godt år gammel delvis bevaret båd fra slutningen af ældre stenalder. Der er tale om en såkaldt stammebåd, hvilket vil sige en båd fremstillet af en udhulet træstamme. Båden er bevaret i en længde af 8,40 meter, men den har oprindelig været længere, idet forstavnen ikke er bevaret. Den oprindelige længde må have været omkring 10 meter. Båden er bevaret i en bredde på indtil 55 centimeter. Langs kanterne kunne iagttages mængder af små træstykker, som er rester af stammebådens kollapsede sider. Inde i båden blev der registreret tydelige spor af to ildsteder. Ved agterenden et tydeligt varmepåvirket område på 77 x 24 centimeter. Bålet havde været anlagt på et tykt lag ler dækket af et lag gruset sand med trækul fra bålet. Tilsvarende ildsteder kendes fra flere andre af stenalderens stammebåde. Det andet ildsted var i forenden af båden og bestod af et tydeligt varmepåvirket område på 50 x 37 centimeter. Der er al mulig grund til at tro, at også dette ildsted har været anlagt på et tykt lag ler og sand, som har tjent det formål, at ilden ikke kom i direkte kontakt med bunden af båden. Indtil 1970 erne kendte man ikke til stammebåde fra ældre stenalder. De dengang kendte stammebåde fra stenalderen var alle fra yngre stenalder, og størstedelen af disse var fremkommet ved tørvegravningerne i den vestsjællandske Åmose. I løbet af 1980 erne og 1990 erne begyndte stammebåde fra ældre stenalder at dukke op i forbindelse med undersøgelser ved blandt andet Tybrind Vig, Halsskov og Lystrup. I dag kender vi til ca. 20 stammebåde fra slutningen af ældre stenalder, og de er alle fra kystpladser. Med en enkelt undtagelse er de fremstillet af lindetræ, der er velegnet til formålet, idet det er mindre tilbøjeligt til at revne end andre træsorter. Lindetræerne, man brugte, har haft en retvokset stamme på op til 10 meter eller mere og en diameter på centimeter. Udhulingen foregik rationelt ved, at man huggede dybe furer på tværs af stammen og efterfølgende kløvede de mellemliggende partier væk ved hjælp af store trækiler. Efter udhulingen af stammen finhuggede man sider og bund med økse. Forstavnen blev placeret, hvor stammen er smallest, mens agterenden blev placeret i rodenden. Agterenden var lukket med en løs halvrund plade, agterskottet, der blev fæstnet til bådens inderside ved hjælp af tappe. Ved fremstillingen af en stammebåd borthuggede man 90-95% af veddet, således at man stod tilbage med en båd, der vejede kg. Moderne eksperimenter har vist, at der fra fældning til sejlklar stammebåd medgår omkring 200 mandetimer. En rutineret stenaldermand har sikkert kunne gøre det hurtigere. I nærheden af stammebåden blev der fundet 19 tilspidsede hasselkæppe. 11 af dem stod stadig nogenlunde lodret i gytjelagene. De har formodentlig haft et eller andet med fiskeri at gøre, men der kunne ikke udskilles nogen form for indbyrdes system i deres placering, så hvorledes det har fungeret er ikke til at sige. Der kan have været tale om net fastgjort til stagerne, de kan have fastholdt fiskeruser, eller der kan have været tale om anvendelse af krogliner. Noget tilsvarende kunne ses ved en undersøgelse lige nord for

4 4 En båd fra stenalderen Rykkerhøj, hvor der blev registreret 29 lodretstående kæppe uden system. I stammebådens nærmeste omgivelser blev der fundet en fyrsvamp og flere træstykker med forkullede partier. De forkullede træstykker kommer formodentlig fra bål på strandbredden, der i forbindelse med bølgegang og højvande er skyllet ud i vandet. Ude i de gamle marine aflejringer blev der udgravet to benspidser af mellemfodsben fra rådyr. Den slags benspidser er almindelig kendt i de kystnære marine lag, og de har formodentlig fungeret som fiskespyd eller som del af ålelystre. Bopladsernes placering på datidens strandbred indikerer, at fiskeri og jagt på havpattedyr har været hovednæringsvejen, hvilket kan bekræftes ved analyser af isotoper i menneskeknogler. Der er da også fundet knogler fra forskellige fisk foruden rygpigge fra mindst to pighajer. Pighajen er vor tids mest almindelige haj i de danske farvande, hvor den ofte færdes i store stimer. Navnet har den fået efter de pigge, der sidder foran hver af de to rygfinner. Piggene indeholder gift, der kan give smertende sår. Pighajen kan blive op til 120 centimeter lang og veje op mod 10 kg. Normalt lever den i vanddybder mellem meter, men den er observeret på hele meters dybde. Pighajen lever af sild og torskefisk, men også hvirvelløse arter som blæksprutter, rejer og krebsdyr kan være på menuen. Blandt de mere spændende fund fra de marine lag kan nævnes 2 store stykker kronhjortetak. På det ene er to sidesprosser hugget bort med en flintøkse og tilsvarende gælder gevirets yderste del. Der er næppe tvivl om, at det drejer sig om et ufærdigt forarbejde til en økse af hjortetak. På det andet stykke er der nedskåret en lang kraftig fure på langs. Her er der tale om et ufærdigt forarbejde til en harpun. Fremgangsmåden er, at man skærer to parallelle dybe furer ned til hjortetakkens indre bløde svampevæv. Derefter kunne et passende fladt stykke brækkes ud og forarbejdes videre. Om de to ufærdige genstande af hjortetak er endt ude i det marine miljø ved et uheld, kan vi ikke vide. Det er dog sådan, at hjortetak er meget nemmere at bearbejde, når den er våd. Den tørrer imidlertid ret hurtigt ud igen og skal derfor jævnligt lægges i blød. De nævnte fund skal ses i sammenhæng med en fundrig boplads kaldet Stammebådspladsen beliggende på den gamle strandbred lige i nærheden. (Nævnt i Nyt fra Aarby sogn, september 2009). Her blev der i 2008 og 2009 udgravet 330 kvadratmeter af en godt år gammel boplads. Fund fra denne undersøgelse danner udgangspunkt for en større særudstilling på Kalundborg Museum senere i år i anledning af museets 100-års jubilæum.

5 5 Nød og fattigdom Af Linda Eriksen besøgte jeg Via og Vagner Johansen i deres hyggelige hjem i Bastrup. Vi talte om, hvor rart der er på landet, om landsbyfællesskab og de fordele, der følger med at kende hinanden. Jeg spurgte, om det betryggende fællesskab, som især tidligere også var en nødvendighed, omfattede alle i landsbyen? De fortalte følgende: Vagner: 1 Bastrup var en familie, som var tilflyttet under besættelsen. Familien, der havde en 3 4, måske 5 børn, var meget fattig, og boede i et meget usselt hus. Han gik og hentede lidt brænde, lidt tørv og lignende, og kartoffelkulen udhulede han, så da det blev tøvejr om foråret, da faldt kulen sammen. Vi vidste det godt, men ingen sagde noget, da det var af nød, manden gjorde det. Engang vi havde været ude om aftenen, mødte vi ham med et par stykker tømmer på nakken. Vi talte om, hvor han mon havde hentet det. Der var nyfalden sne, og vi prøvede at følge sporene. De endte ved vores udhus. Da havde han taget et såbræt til vor såmaskine, og jeg blev sur og meldte ham. Politiet fandt ganske vist brættet, men da var det savet ud til brænde. Jeg sagde, de ikke skulle gøre mere. Det kunne ikke nytte noget at sætte manden ind, bøde kunne det ikke hjælpe at give ham, for han havde ikke noget at betale med. Det ville kun blive værre for familien. Den 5. maj 1945 fik familien endnu et barn. På grund af befrielsen var alt kaos den dag, alle var optaget, og overså, at nogen i den lille landsby havde hjælp behov. Tilmed var det det yderste hus, havde det ligget midt i byen, havde man jo set børnene, og kendt familien. Jordemoderen, Fru Nielsen, kom fra Kalundborg. Dengang var der ikke sådan hjælp at få på kommunen, så jordemoderen gik ind på Hegnsgården og bad om en dyne og lidt sengetøj til familien. Det fik hun så, og hvad skulle jordemoderen ellers gøre. De fleste havde jo noget, at kunne undvære af. Der var Fortsættes side 10

6 6 Kornyt Af Edith Køhl Hansen, Korleder Aarby kirkes kor er midt i en rivende udvikling. Vi har fået flere nye tilmeldinger og er rigtig godt i gang med at indøve korsatser, som kan dække kirkeårets begivenheder i perioden frem til trinitatis. Vi har allerede overstået kyndelmisse og fastelavn. Forude venter Maria bebudelse, palmesøndag med indtoget i Jerusalem, påsken med opstandelsesbudskabet og pinsen, hvor Helligåndens komme fejres. Særlig sangene omkring Maria bebudelse er højt værdsat af koret. Vi glæder os altid til at have lejlighed til at fremføre Marias lovsang, hvor både små og store kan synge med. Også den svenske korkomponist Carl-Bertil Agnestigs satser Gabriels brede vinger og Mor Maria hører til favoritterne. Med henblik på påsken er vi begyndt at øve Mozarts: Ave verum corpus med børne- og ungdomskorets sangere. Det er en klassiker, som ethvert kor må have på sit repertoire, uendelig smuk, men rigtig svær for nye korsangere. Sådan prøver vi hele tiden at veksle mellem nye frembringelser og klassiske satser. Der så meget, børnene gerne skulle lære, at undervisningstiden ofte syntes alt for kort. Ikke bare skal nye salmer og korsatser læres, stemmerne skal plejes og udvikles, hørelære skal opøves, og en vis musikteoretisk forståelse er det også vigtigt at have kendskab til. At kunne læse noder, som er en stor støtte i sangundervisningen, at forstå et nodebillede, at kende taktarterne, fortegn, repetitionstegn og nodenøgler, det er alt sammen noget, som det er godt at kunne. Men først og fremmest gælder det, at sangglæden er til stede, og det er der ingen tvivl om. Det er en stor glæde at opleve, når børnene selv mærker, at de bliver dygtigere, at deres stemmer udvikler sig og klangen bliver stadig større og renere. At synge i kor kan være en stor personlig tilfredsstillelse og glæde. Vi synger hver onsdag eftermiddag i sognegården. Korskolen fra kl Børnekoret fra kl og Ungdomskoret fra kl På den måde støtter alle grupperne hinanden, og vi får et rigtigt godt sammenhold i koret. At synge i kirkekor er også en forpligtelse, for vi deltager i gudstjenesterne ved særlige lejligheder. Derfor får vi også et lille honorar for at synge i koret. Der er endnu plads til nye deltagere. Hvis du har lyst til at være med, kan du ringe til korleder Edith Køhl Hansen på tlf eller bare komme og være med.

7 7 NYT FRA AARBY SKOLE Det er næsten ved at være hverdag for skolen at have byggeri undervejs. Der har været to projekter; Det ene var et energibesparelsesprojekt, hvor et privat firma efter aftale med kommunens ejendomsservice har gennemført en række foranstaltninger, der skal spare. Vi har fået pillefyr og radiatorer i stedet for luft-opvarmning. Vi har også fået bedre styring af vores lys og ventilation. I dette projekt har der været en del startvanskeligheder, men når det engang falder på plads, så skulle det gerne samlet set give et bedre indeklima for skolen. Det andet projekt er en ombygning, hvor vores store uudnyttede loft over 68-fløjen skal blive til nye gode rammer for vores sprogklasser. Det er en spændende proces at være med i, og selv om der både hist og her bliver klippet en tå og hugget en hæl for at få pengene til at passe, så ser projektet som helhed ud til at blive en særdeles god lokaleløsning. Grundlæggende er der meget anderledes krav til lokaler for almindelige klasser på 25 elever og så på lokaler til mindre grupper på 6 8 børn, der også skal have forløb individuelt med en voksen. Vi glæder os meget til at indvie vores nye 400 kvadratmeter og vi håber, at vintervejret ikke kommer tilbage, så vi bliver yderligere forsinket. Som en del af byggeriet skulle vi have en ny trappe, fra aulaen og til biblioteket. Den ankom på en lastbil i vinterferien, og torsdag kom en stor kran. Den løftede trappen (ca. 2½ tons) og svingede den over skolen, og satte den ned i det hul, der var skåret i taget til den. Det var en spændende proces at følge, og vi har lagt billeder på vores hjemmeside. Nu skal trappen monteres færdigt, bl.a. med en platform til kørestole, så der bliver bedre adgang for handicappede. Det bliver dejligt, selv om trappen tager en del plads i vores aula. Når vi sådan har mange håndværkere, der skal arbejde på skolen, mens vi skal have både skole og SFO til at fungere samtidigt, så kræver det store hensyn til hinanden. Her har vi heldigvis fået meget ros, som vi kan videregive til børnene. Flere af håndværkerne har berettet om deres dårlige erfaringer fra arbejde på skoler hvilket gav dem en bekymring for arbejdet på forhånd. Den bekymring har de ikke haft grund til her de har kunnet have deres værktøj og deres arbejdsområde i fred. Det var dejligt at høre, og den ros har vi naturligvis givet videre til børnene. Nu glæder vi os snart til at vinke farvel til det sidste stillads og den sidste håndværkervogn, så vi kan have hele skolen for os selv igen og vi glæder os til at tage vores nye lokaler i brug. Forhåbentligt kan vi holde indvielse engang i slutningen af maj, det ser vi frem til. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

8 8 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING Hvad lavede borgmesteren? Fortælleaften med Jørgen Arnam Olsen Mandag 19. oktober 2009 var ca. 30 personer forsamlet i Aarby Sognegård for at høre Jørgen Arnam Olsen fortælle om de perioder han var borgmester i Gørlev Kommune. Jørgen - hvis forældre havde Hegnsgården i Bastrup - var borgmester første gang fra og igen fra 1994 og frem til kommunesammenlægningen Som borgmester var der mange spændende ting at tage stilling til, og Jørgen fortalte i en bred vifte herom. Et af højdepunkterne var vel nok 4. september 1995 da Dronning Margrethe II var på besøg i Gørlev og på Reersø. Forberedelserne til et sådant besøg var jo ret omfattende, og mange borgere i Gørlev Kommune glædede sig da også meget til dagen. Bytorvet blev anlagt, og herom fortalte Jørgen en hel del omkring forhandlinger med naboerne til det nye torv. Det var ikke nemt at tilgodese alle involverede, og det kom der også nogle sjove episoder ud af. Kommunen havde også planer for en færgerute mellem Mullerup og Kerteminde, og man var endog nået så langt med planen, at man havde været ude og se på egnede færger. Denne plan blev dog aldrig til noget, og heldigvis, for som Jørgen sagde det var blevet en dødssejler men da Danisco Sugar i 1998 besluttede at fabrikken skulle lukke tre år senere, ville det jo få betydning for langt flere end de 140 ansatte på virksomheden. I stedet for at fokusere på det negative ved lukningen, kiggede man derimod fremad for at se på de muligheder der kunne opveje den trufne beslutning. Som borgmester var Jørgen også giftefoged, og han har forrettet noget over hundred vielser. Bl.a. fortalte han om vielsen 26. august 2006 på Gørlev station foran damplokomotivet K564. Efter vielsen steg brudeparret og 96 gæster på bryllupstoget og blev kørt til Slagelse og retur til Gørlev. Det undrede os tilhører, hvad Jørgen kunne overkomme af møder i forskellige udvalg og foreninger ja, vi blev næsten helt forpustet af at høre hvad han nåede på døgnets 24 timer. En hyggelig aften i selskab med Jørgen Arnam Olsen var arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. For en kommune som Gørlev med ca indbyggere (år 2004) har sukkerfabrikken betydet rigtig meget i alle årene siden 1912,

9 9 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING På Galathea-3 ekspedition med Søren Seneca Hvordan mon det føles at fange en tiarmet Humboldtblæksprutte på 29 kg. når man er om bord på et af Søværnets skibe? Om dette og meget andet fortalte en veloplagt Søren Seneca 1. februar ved et foredrag, arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. Søren afsluttede sin værnepligt i Søværnet i 2002, og om nogen er, så er han lyst/fritidsfisker. Da Galathea-3 ekspeditionen skulle besættes i 2006 var han heldig at komme med som maskinist på søværnets Vædderen der skulle være base for ekspeditionens 50 mands store besætning. Søren havde næsten 200 lysbilleder med, og han fortalte vidt og bredt om den del af turen, fra Australien til Danmark, han deltog i. Han kom ombord i Australien den 14. december Og forude ventede en sejltur på næsten 5 mdr. og over km. Turen derfra gik til den Antarktiske halvø, hvorfra vi så billeder fra den barske natur, og bl.a. af den blege isfisk med det hvide blod, og mange andre arter. Der var billeder fra Salomonøerne, hvor besætningen fejrede jul i 35 graders varme, på Salomonhavet om bord på skibet. Søren fortalte en lille historie om slange- Arne der håndterede en meget giftig havslange. Arne var kun iført meget let sommertøj, og det medførte at han måtte indkassere en kæmpe s.balle. Protektor for ekspeditionen, Kronprins Frederik, kommer 4. marts om bord ved Galapagosøerne, for at sejle med op til Pana makanalen. Vi så de flotteste billeder fra turen op langs med Chile, og vi fik set noget af det der blev arbejdet med om bord på skibet, alt lige fra vandprøver til kortlægning af havområder og det finurlige dyreliv. Turen gik videre langs Brasiliens kyst, gennem Panamakanalen til Boston i USA. Skibet ydede også assistance til en nødlidende sejlbåd langt fra land. På turen fangede Søren et eksemplar af den meget giftige pigrokke på 23,5 kg. foruden 38 forskellige fiskearter. 25. april 2007 var Kronborg om styrbord, og Sørens indtil nu længste fisketur er slut. Trods vinterens kulde og sne mødte godt en snes mennesker frem, og vi fik alle større forståelse for Galathea -3 ekspeditionen ved denne aftens flotte og spændende billedforedrag. Billeder fra ekspeditionen og foredragsaftenen.

10 10 FAMILIE OG SAMFUND AARBY-RØRBY I år afholdt vi vores generalforsamling den 23. marts, stedet var som vanligt i Aarby sognegård, efter generalforsamlingen havde vi indbudt Cat Nielsen, fra Kalundborg, til at komme med en buffet, hvis indhold vi nød meget. Nu da foråret stunder til, vil jeg gøre opmærksom på Kalundborg kredsens forårsmøder i 2010, der afholdes i Aarby forsamlingshus. Liv på kryds og tværs kaldes disse 4 foredrag tilsammen, de foregår på onsdage den og den 28. april, tidspunkt er kl til 22.00, alle dagene. Disse foredrag er for alle lokalforeningernes medlemmer (husstand) d.v.s. kredsens foreninger: Tømmerup, Aarby-Rørby, Hvidebæk, Løve Herred, Gørlev samt Røsnæs deltagere er normalt tilmeldt, og mødeleder er Beate Fog-Larsen. Foredragsholdere: Journalist Jeppe Søe Balletdanser Jens Brenå Socialrådgiver Tine Bryld Højskolelærer Stig Nørregård Tilmelding nødvendig. I juni måned afholdes vores sommerudflugt, en heldagstur som tidligere år, men vores nye program er på nuværende tidspunkt ikke helt færdig, så nærmer herom senere, i det nye årsprogram til april. Marianne Mortensen Tlf. nr.: Fortsat fra side 5 ikke hjemmehjælp at få, derfor ringede sygekasseformanden til Via og spurgte, om hun ikke kunne lave noget mad, og gå om med. Via: Det var det eneste, der var at gøre, det var jo et fattigt hjem. Der var en stue, et køkken og en gang. I stuen var der kun een seng og en slagbænk. I slagbænken lå børnene, og konen hun lå så i husets eneste seng med det lille nyfødte barn. Der sad et par børn med et par store flaskesutter, sutter med store træpropper i, som de brugte som narresutter. Jeg var så omme med mad, og de næste dage var der andre, der kom med mad. Fordi sygekasseformanden kendte os, var vi de første, så købmandskonen osv. Naboerne gav også familien tøj og andet. Ved at de var tilflyttere, og ingen kendte dem, var der ingen der anede hun skulle have barn. I Årby var der et kommunehus, også kaldet fattighus, men ellers var der jo ikke så meget med offentlig hjæ1p. Der var heller ikke mange familier i sognet, der havde behov for hjælp. Skulle man tale med sognerådsformanden, så foregik det hjemme i hans stue, for kontor var der ikke noget der hed. Den føromtalte familie flyttede ret hurtigt fra sognet igen. Det var sådan nogle herregårdsfolk, der flyttede rundt. Mens de boede i Bastrup, havde manden ikke noget arbejde.

11 11 Hvem vil være juniorkonfirmand? Årby kirke åbner dørene for et nyt kuld juniorkonfirmander Hvem vil? Gad vide hvem der dukker op? Ja hvis jeg tænker tilbage på min egen tid i 3. klasse på Elsted skole ved Århus lige midt i de langhårede halvfjerdsere så jeg var jeg da helt sikkert hoppet ombord på juniorkonfirmand ekspressen, hvis den da havde fandtes dengang. Selv savnede jeg at vide mere om Gud og historierne i Biblen. Jeg havde også en masse spørgsmål omkring tro, liv, død og kærlighed, som først fik andres kvalificerede opmærksomhed langt senere i livet. Børn gør sig tanker om og rummer religiøsitet. I skolen er der hverken tid eller rum til at gå på opdagelse i den religiøse verden, hvor 2+2 ikke lige altid er 4, og hvor ordene tro og tilgivelse ikke kun kan staves de kan også leves. I skrivende stund løber de sidste tilmeldinger ind til forårets juniorkonfirmand forløb. Det er dejligt at se, at børnene har både tid og lyst til at møde kirken og dens mennesker og jeg glæder mig meget til at møde jeres børn og lære dem at kende. Hvad laver vi? Juniorkonfirmanderne bliver kastet ud i oplevelser, leg og fabuleren. Vi får styr på jul, påske og pinse. Vi snakker om det gode og det onde. Vi kravler op i kirketårnet. Vi leger. Vi synger. Vi tegner, leger med ler og maler og klipper og klistrer. Alt sammen har det med Gud, kirke, tro og kærlighed at gøre. Man får millioner af oplevelser så er man vel nærmest på en måde millionær! Venlig hilsen Tinne Leth Sognemedhjælper ved folkekirkerne i Kalundborg

12 12 KIRKELIGE ARRANGEMENTER INVITATION TIL STORE BEDEDAG Store bededag den 30. april 2010 kl. 14:00 ved gudstjenesten, tager vi afsked med sognepræst Leif Jensen, som har været præst her i Aarby kirke siden 13. december Leif Jensen går nu på pension og skal nyde sit otium. Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og siger farvel til Leif. Samtidig vil vi gerne præsentere den nye bog om Aarby kirke, som Leif Jensen har skrevet. Alle er velkomne ved arrangementet, og vi glæder os til at se jer. På menighedsrådets vegne, Kirsten Thurø, Formand JUNIORKONFIRMANDER Der bliver afslutning med juniorkonfirmanderne den 30. maj kl Efter gudstjenesten indbydes konfirmander, søskende og forældre over i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

13 13 KIRKELIGE ARRANGEMENTER SOMMERKONCERT OG SKT. HANS ARRANGEMENT Igen i år lægger vi vores sommerkoncert i forbindelse med Skt. Hans aftens arrangement i sognegården. Vi starter i kirken kl. 19, hvor vi skal møde to meget spændende musikpersonligheder. Mogens Friis er uddannet som diplomfløjtenist med udmærkelse ved Franz Liszt konservatoriet i Weimar. Siden har han studeret hos førende europæiske fløjtenister og har virket ved flere skandinaviske symfoniorkestre. Siden 1984 har han virket som solist og kammermusikker og er leder af sommerkoncerterne ved Herregårdsmuseet Selsø Slot. Han har en omfattende koncertvirksomhed og spiller bl.a. sammen med Yuzuru Hiranaka. Yuzuru er japaner med en stor international uddannelse og karriere bag sig. Han er et spændende menneske og en stor kunstnerisk begavelse. Hans CV er uendeligt med uddannelse, koncerter, prisoverrækkelser, og tv-medvirken m.v. overalt i Europa, Amerika og Japan. Check det selv på hans hjemmeside Som prisvinder i den 3. internationale orgelkonkurrence i Odense førte hans veje ham til Danmark. Han er nu tilknyttet Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København og ansat som organist ved Johanneskirken i København. Der er al mulig grund til at glæde sig til denne koncert. Musikkerne har lovet, at koncerten blandt meget andet vil indeholde kendte toner som f.eks. Carls Nielsens: Tågen letter og Händels dejlige Arrival of the Queen of Sheba for fløjte og orgel. Efter koncerten indbyder menighedsrådet til bålarrangement i sognegården, båltale og et Skt. Hans aftens traktement. Alle er hjerteligt velkomne Mogens Friis Yuzuru Hiranaka

14 14 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Følgende ønsker at blive konfirmeret i Aarby kirke i år, søndag den 18. april 2010 Phillip Nielsen Maja Lynghøj Christiansen Patrick Ove Larsen Mathias Nielsen Simon Olsen Nadia Neergaard Andersen Pernille Jensen Camilla Jensen Sara Myrup Lauritsen Nicolai Byo Friis Katrin Ann Schouboe Jørgensen Louise Janholm Kristensen Sophie Ostermann Høy Trine Bargholz Emil Thestrup Suhr Jonathan Brix Mette Svendsen Emil Anker Nielsen Ditte Braagaard Hartfelt Alberte Møller Sørensen Alle konfirmander ønskes en rigtig dejlig dag.

15 15 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte Mikkel Reersø Zwick Laura Jasmin Refsgaard Rasmussen Begravelser/bisættelser: Mai-Britt Møller Jakobsen Anne Elisabeth Frederiksen Claus Jørgen Andersen Anna Sofie Hansen Jens Aage Larsen Møller Rikke Larsen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. april til 31. juli) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: den 20. april, den 18. maj og den 15. juni. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Er du dårlig gående, eller har vanskeligt ved at komme til gudstjeneste, så står kirkebilen til din rådighed, og den er gratis. Ring blot på tlf. nr , og aftal nærmere. PRÆSTEN HOLDER FRI Fra den 22. til den 27. april, begge datoer inklusive. Embedet varetages imens af sognepræst Ernest W. Andersen, Røsnæs. Tlf. nr

16 GUDSTJENESTER Husk Aarby Sogns hjemmeside April 1. april Skærtorsdag LJ kl april Langfredag LJ kl april Påskedag LJ kl april 2. påskedag EWA kl april 1. sø. e. Påske LJ kl april 2. sø. e. Påske LJ kl Konfirmationssøndag 25. april 3. sø. e. Påske EWA kl april St. Bededag LJ kl Afskedsgudstjeneste Maj 2. maj 4. sø. e. Påske EWA kl maj 5. sø. e. Påske EWA kl maj Kr. H.fartsdag EWA kl maj 6. sø. e. Påske EWA kl maj Pinsedag EWA kl maj 2. Pinsedag EWA kl maj Trinitatis EWA kl Da sognet forventer at ansætte en ny præst, er der ikke fastsat klokkeslæt for gudstjenester i juni og juli. Der henvises til lokal dagspresse, eller hjemmesiden: www. Aarbykirke.dk EWA= Ernest W. Andersen LJ = Leif Jensen ANDAGTER i Jernholtparken: Torsdag den 10. juni kl Torsdag den 24. juni kl Torsdag den 19. august kl ADRESSELISTE: Sognepræst: Leif Jensen, Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Sekretær: Benthe Olesen Tlf

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere