SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

2 Udgiver: Struer Kommune Østergade Struer Tlf.: Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout: Fotos: Bygningsbevaring Teknisk Forvaltning Planafdelingen Planafdelingen Struer Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen Oplag: Tryk: Ekspres - Trykkeriet Struer

3 FORORD Står man overfor en om- eller tilbygning eller gælder det almindelig vedligeholdelse, rejser spørgsmålet sig: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Der er ingen facitliste, der giver den rigtige løsning, men en hovedregel er at tage udgangspunkt i husets oprindelige udseende. Forhold som proportioner, materialer og farver er grundelementer i husets arkitektur, som man må respektere, hvis huset ikke skal miste sit særpræg. Indtil 2. verdenskrig opførte og istandsatte lokale håndværkere troligt huse på traditionel vis. Efter denne tid er den industrielle byggemåde intensiveret i en sådan grad, at viden om de gamle håndværksmetoder er ved at blive glemt. Ældre huse er ofte blevet moderniseret med materialer og metoder, der er fremmede for huset og kan være direkte ødelæggende i konstruktionsmæssig men også i æstetisk henseende. Heldigvis har der i de sidste år været en stadig stigende forståelse for at beskytte landets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det vil ofte være faktorer som økonomi og omfang af løbende vedligeholdelse, der er afgørende ved valg af upassende materialer eller forkerte ændringer af bevaringsværdige huse. Især bygningsdele som tage, gesimser, vinduer og døre er det vigtigt at få udført i overensstemmelse med husets arkitektur. Derfor bør man også altid undersøge muligheden for en reparation frem for en total udskiftning. Visse arbejder kan kræve faglig bistand, ofte i form af råd og vejledning, fra håndværkere eller arkitekt med erfaring i istandsættelse af ældre huse. For at sikre muligheden for, at de rigtige løsninger kan vælges, har Struer Kommune derfor nedsat et bygningsforbedringsudvalg, som kan yde økonomisk støtte til den form for bygningsvedligeholdelse, der er med til at bibeholde eller højne husets bevaringsværdi. BYGNINGSBEVARING Med vejledningen ønsker Struer Kommune at give ejere af ældre huse et overblik over, hvilke ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygning og renovering. Vejledningen er ikke et gør det selv hæfte, men kan bruges som introduktion til det videre arbejde med istandsættelsen. Som husejer er det et godt udgangspunkt at søge information om husets historie og dets oprindelige udseende i bøger, hos myndigheder eller hos andre sagkyndige. I den forbindelse er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, som gerne yder råd og vejledning. Samtidig indeholder vejledningen et afsnit om, hvordan en støtteansøgning til bygningsbevaringsudvalget skal gribes an. Struer Kommune håber, at vejledningen kan bruges som inspiration, så vi også fremover kan nyde synet af de smukke huse, de rige detaljer eller det enkelt tænkte hus.

4 INDHOLD VEDLIGEHOLD... 7 PROPORTIONER OG MATERIALER... 8 TAGE... 5 KVISTE... 6 GESIMSER OG SKORSTENE... 7 VINDUER... 8 DØRE... 9 FACADER VEJLEDNING RÅD OG VEJLEDNING DET DÅRLIGE EKSEMPEL DET GODE EKSEMPEL BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER BYGNINGSBEVARING

5 V E D L I G E H O L D

6 PROPORTIONER OG MATERIALER VEDLIGEHOLD En bygnings proportioner og materialer er grundlæggende for opfattelsen af en bygnings arkitektoniske karakter. En bygnings proportioner kan bl.a. aflæses som tag- og facadehøjder sammenholdt med facadens længde, bygningsdybde og taghældning, facadens vandrette og lodrette opdeling samt vindues- og døråbningers størrelse og placering. Hvis en facaderenovering medfører store ændringer i fht. husets oprindelige proportioner og materialer, bliver bevaringsværdien ofte væsentligt forringet. Typiske eksempler på uheldige renoveringsarbejder er skalmuring af facader med afvigende sten, isætning af store vinduespartier, etablering af store tagudhæng o.lign. I bymæssig bebyggelse indgår enkelthusene i et samlet gadebillede, som er afstemt efter hinanden. Om- og tilbygning skal derfor foretages med omtanke og respekt for helheden, så man sikrer harmonien i bymiljøet. Hvis et hus skal have en tilbygning, kan det være en god idé at finde eksempler på, hvordan lignende huse traditionelt er blevet udvidet. Det kunne være, at huset blev forlænget, at der blev bygget et nyt hus parallelt med det eksisterende eller, at der er blevet bygget vinkelret på det eksisterende hus. Man kan så ud fra denne viden skabe variation eller nytolkning af metoden, blot den bibeholder den oprindelige idé. G R U N D R E G L E R Isætning af bygningselementer, der er fremmede for bygningens stil, størrelse og form forringer husets bevaringsværdi. Hovedprincippet ved al vedligeholdelse er at anvende den samme slags materialer som dem, der blev anvendt ved husets opførelse, og at bygge videre på de oprindelige former og arkitektur. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de ægte materialer, og ikke forfalde til f.eks at bruge metalplader presset i form som teglsten i stedet for tegl. Alle ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder skal derfor styres og tilrettelægges efter husets stil og materialer, og det kræver viden om, hvordan de gamle huse har set ud. Forholdet mellem bygningshøjde og bygningsdybde skal fastholdes. Facadernes vandrette og lodrette opdeling, herunder størrelse og placering af vinduesog dørhuller, skal bevares eller genskabes ved facaderenovering. Facader skal opfattes som en arkitektonisk helhed fra sokkel til tag. 8 BYGNINGSBEVARING

7 TAGE Tagets form og materiale er en af de vigtigste dele af huset, både af hensyn til husets eget udtryk og som en meget synlig bygningsdel i bybilledet og i landskabet. Ved reparationer af tage bør tagets oprindelige form og detaljer altid følges. Tegltag Tegl er det ældste tagmateriale anvendt som fast tag. Et tegltag giver med sin farve og form et smukt tag, og samtidig ældes det smukt. Hovedparten af de bevaringsværdige bygninger i Struer er født med tegltag. Indtil op i dette århundrede var den eneste anvendte tagsten den håndstrøgne vingesten, men fra slutningen af forrige århundrede kom også maskinstrøgne vingetegl samt de maskinpressede romertegl og formtagsten. Ved udskiftning af et ældre tegltag vil mange af de gamle sten ofte kunne genanvendes, eksempelvis på den ene tagflade. Den røde farve er den traditionelle, og bør derfor normalt bruges. Udskiftning med cementsten bør undgås, da de patinerer grimt. I de seneste år er brugen af glaserede teglsten blevet meget udbredt, men det bør begrænses til huse, som er født med denne tagdækning. Oprindelige detaljer skal bevares. Det kan f.eks være tag uden udhæng med muret gesims og med skalk (ved opskalkning påsættes den nederste del af spæret en kile, der giver taget et let og elegant svaj forneden). Skifer og eternit Skifertage er ligesom de røde tegltage en karakteristisk del af de ældre og bevaringsværdige huse i Struer. Der findes endnu enkelte huse med den oprindelige naturskifer-tag, mens mange er belagt med den blåsorte gennemfarvede eternitskifer. VEDLIGEHOLD Udskiftning med eternitbølgeplader bør undgås, da husets tagflade hermed skifter afgørende karakter fra den diskrete tagflade med plan struktur. Vingetegl Falstegl G R U N D R E G L E R Husets oprindelige tagmateriale skal fastholdes. Tagets oprindelige form og detaljer skal bevares ved reparation og udskiftning. Tagrender og nedløb bør udføres i zink. BYGNINGSBEVARING 9

8 KVISTE VEDLIGEHOLD Der findes mange forskellige kvisttyper. Traditionelt har kvisten haft en elegant og tilpasset proportion og været placeret i forhold til facadens vindueshuller. De traditionelle tagkviste med et selvstændigt sadeltag eller buet tag er den mest udbredte kvisttype. Taskekvist er en kvist med ensidig taghældning i samme retning som husets tag. Taskekvisten kræver en forholdsvis stejl taghældning. Som hovedregel skal oprindelige kviste bevares. Ved istandsættelse og udskiftning bør kviste udføres i materialer og dimensioner som oprindeligt. En oprindelig kvist, der skal renoveres, behøver ikke at opfylde byggelovens krav om isolering til nybyggeri, men kan bibeholde den gamle form. Hvis man påtænker at isætte nye kviste i tagfladen, f.eks. for at udnytte tagetagen, bør man overveje, hvilken type, der passer til huset. For at få et fingerpeg om det, kan det være en god idé at studere ældre kviste på huse af lignende byggestil i omegnen. Ved placering af kviste i tagfladen er det vigtigt at overholde nogle hovedregler. Kvistene skal placeres i regelmæssig takt og korrespondere med facadens vindueshuller eller andre facadedetaljer. Kviste bør dimensioneres, så den samlede bredde ikke overstiger 1/3 af facadens bredde og iøvrigt tilpasses spærafstanden. Kvistens vinduesformat bør være i overensstemmelse med husets øvrige vinduer m.h.t. proportioner i opdeling og rudeformat. En tommelfingerregel siger, at man får et pænt kvistvindue, når det har samme bredde som husets øvrige vinduer, men kun 2/3 af højden. Frontkvist er en kvist, der står i plan med facaden. Frontkvisten indgår i facadens arkitektur og har derfor nøje relation til facadens materialer, akser og rytme. G R U N D R E G L E R Oprindelige kviste skal så vidt muligt bevares. Nye kviste bør tilpasses husets proportioner og facadeopdeling. Kviste skal dimensioneres ud fra reglen: Hellere få og små kviste end mange og store. 10 BYGNINGSBEVARING

9 GESIMSER OG SKORSTENE Gesimsen er tagafslutningen forneden, der danner overgangsleddet mellem tag og mur. Den enkleste gesims på et muret hus består af nogle udkragede skifter, dvs. lag af mursten, der er forskudt for hinanden. Gesimsen er en karaktergivende bygningsdel, der ofte er blevet udført med rig dekorationslyst. Der findes mange forskellige gesimstyper, og disse er ligesom den øvrige murværksudsmykning med til at give en fin variation i gadebilledet. Den dekorativt udformede gesims er et typisk træk ved de blankmurede huse, som langt de fleste bevaringsværdige huse i Strueregnen tilhører. De murede gesimser består enten af formsten, der er presset i form før brænding eller af almindelige mursten. Gesimsen optræder af og til i en anden farve sten end den øvrige facade eller pudset. Eksempler på gesimstyper: Skorstene giver huset karakter og rytme og kan i dag tjene til udluftning. Et traditionelt hus uden skorsten virker afstumpet, og det er derfor vigtigt at bevare eksisterende skorstene. Den traditionelle skorstenspibe, som er den del af skorstenen, der er synlige over taget, er som oftest udformet med sokkel, skaft, bånd og gesims. Ved udskiftning er det vigtigt at beholde skorstenens facon, springet i skifterne og den udkragede sokkel. I forbindelse med vedligeholdelse af skorstenspiber skal de løbende kontrolleres for løse skaller eller forvitrede fuger. Inden fugerne genopbygges, skal eventuelle revnede sten udskiftes. VEDLIGEHOLD G R U N D R E G L E R Gesimser bør vedligeholdes og bevares. Gesimser må ikke tildækkes af tagudhæng, med mindre huset er født med det. Skorstene skal så vidt muligt bevares. BYGNINGSBEVARING 11

10 VEDLIGEHOLD V I N D U E R Vinduer kan opfattes som husets øjne, og har stor betydning for, hvordan huset opleves. Samtidig fortæller vinduernes udformning om husets alder og byggestil. Det er derfor vigtigt at fastholde den oprindelige udformning af vinduerne i en bygning. I langt de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at bevare de gamle vinduer end at skifte dem ud med nye termoruder. Herved sikrer man samtidig, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares. Vinduesformen har udviklet sig gennem tiderne m.h.t. sprosser profiler m.m. Groft sagt kan de inddeles i to grundtyper, der hver for sig kan varieres i antal af rammer alt efter funktion. To-rammet vindue med forskellig sprosseopdeling Korspostvinduet - lod og tværpost deler vinduet i fire rammer En hovedregel siger: Jo ældre vinduer des mindre ruder og des større opsprosning. Termoruder, der sættes i ældre huse med småsprossede vinduer, kræver så kraftige sprosser og vinduesrammer, at vinduet ofte kommer til at virke klodset og forringer lysindtaget. I stedet kan gamle vinduer efterisoleres ved brug af forsatsvinduer eller koblede rammer, så energibesparelsen kommer fuldt på højde med anvendelse af nye termoruder. En overdreven brug af småsprossede vinduer vil let virke kunstig, ligesom brug af buede ruder er et fremmedelement uden rod i en lokal byggeskik. G R U N D R E G L E R Gamle trævinduer bør repareres ved udskiftning af enkelte dele af rammer og sprosser. Ved udskiftning af vinduer bør de nye vinduer udføres med samme udformning og materialer som de oprindelige. Bygninger fra det 20. århundrede, typisk funktionalistisk byggeri, har ofte oprindelige vinduer af jern. Disse vinduer bør bibeholdes eller udskiftes med tilsvarende vinduer. Nyere vinduer af uoriginal form bør udskiftes med vinduer i original form og dimensioner, herunder også profileringer. Tilføjelse af isolerende glaslag bør hovedsagelig ske i form af enten forsatsrammer eller koblede rammer. Vinduer i ældre huse bør males. 12 BYGNINGSBEVARING

11 DØRE Hoveddøren har altid, gennem sin placering og udformning, været en af facadens vigtigste detaljer. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at bevare de fine gamle døre, der endnu er tilbage. Her skal man især være opmærksom på detaljer som dørgreb og brevskilte. Tidligere var døre som regel udført som fyldingsdøre - nogle 2-fløjede med en gående og en fast part. De gamle dørpartier har en streng symmetrisk opbygning, hvad enten de er enkelt- eller dobbeltfløjede og er ofte forsynet med et vindue over døren; enten med en sindrig opsprosning eller med en enkel smal rude. Fra omkring århundredeskiftet ses døre med den øvre halvdel forsynet med glas. Tofløjede hoveddøre Ved udskiftning af døre må husets stilpræg respekteres, og det kan i den forbindelse være en god idé at finde et velbevaret hus i omegnen fra samme periode, og bruge det som forbillede. For både de ældre længehuse og Bedre Byggeskik-periodens huse findes der karakteristiske træk i dørenes inddeling og udformning. Udskiftning med døre i parcelhusstilen er til stor skade for et ældre hus, da døren hverken i sit materialevalg eller udformning, passer ind i husets arkitektur. En anden uskik er naturtræsdøre behandlet med klar lak eller olie, der som regel virker fremmede for det ældre hus. De bør i stedet males med en dækkende maling, hvor farvevalget er i overensstemmelse med den tidsperiode, som døren stammer fra. G R U N D R E G L E R Oprindelige yderdøre bør bevares ved løbende reparationer og vedligeholdelse. Ved udskiftning af døre, bør nye døre udføres i samme materialer og udformning som de oprindelige. Yderdøre bør fremstå med en dækkende maling. VEDLIGEHOLD Enkelt fyldingsdøre BYGNINGSBEVARING 13

12 F A C A D E R VEDLIGEHOLD Næsten alle eksisterende huse i Struer er opført efter 1850 i røde eller gule teglsten. Husene er som oftest opført i blank mur, nogle dog malet, vandskuret, kalket eller pudset (det gælder især funkishuse). De gamle murstenshuse er karakteristiske ved, at facaden opfattes som en flade med åbninger i, i modsætning til de seneste årtiers arkitektur med brug af store glaspartier. Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Det er vigtigt at bevare karakteristiske murværksdetaljer som gesimser, indfatninger og andre facadeudsmykninger, der er med til at give bygningen dens individuelle præg. Mange af de ældre huse er desuden opført med murede gavle med båndgesims langs med tagets kant. Murværksfacader er meget holdbare, men kræver dog en løbende vedligeholdelse af fuger og eftersyn af revnedannelser. De fleste revnedannelser kan afhjælpes ved at reparere fugerne. Ved reparation af fuger bør der anvendes en ren kalkmørtel, da erfaringen viser, at en cementmørtel har vanskeligt ved at arbejde sammen med gamle mursten. Hvis det alligevel bliver nødvendigt med udskiftning af mursten, er det vigtigt at vælge nye sten, der i farve, form og overflade svarer til de oprindelige. Ønsker man at afrense murværk for snavs, kan det anbefales enten at vaske facaden med rent vand og en kost, eller med vandspuling med en ikke alt for hård stråle. Sandblæsning er meget hårdt for fugerne og gør murstensoverfladen porøs. Man bør derfor ikke bruge denne metode. Generelt virker facadebeklædninger som et fremmedelement. Man bør derfor ikke foretage en udvendig isolering eller anden form for facadebeklædning, idet man derved skjuler facadens overfladestruktur og bygningsdetaljer, hvorved huset mister sin originalitet. Hvis et hus fra opførelsen har været pudset, malet eller kalket, bør det fortsat vedligeholdes i samme ydre stil. En hovedregel siger, at man for at undgå fugtproblemer altid bør vælge en overfladebehandling, der tillader en fordampning. Det vil typisk være kalk eller en olieemulsionsmaling. Farvesætning af et hus kræver nøje overvejelser. Hele facaden bør vurderes, før man beslutter sig. Som udgangspunkt bør man vælge en farve fra jordfarveskalaen, da kraftige farver næsten altid vil virke for dominerende og fremmede i landskabet eller bybilledet. Sokler, indfatninger og gesimsbånd kan stå fremhævet i en anden farve, så sokler fremstår mørke, mens gesimser og bånd står i en lysere farve. G R U N D R E G L E R Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Murværksdetaljer bør bevares. Vedligeholdelse af fuger bør ske med kalkmørtel eller hydraulisk mørtel. Facadebeklædning bør ikke foretages. Eventuel overfladebehandling skal tillade at murværket kan ånde. 14 BYGNINGSBEVARING

13 V E J L E D N I N G

14 RÅD & VEJLEDNING VEJLEDNING Teknisk Forvaltning (Planafdelingen) kan i en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vejledning. Herudover findes der en udbygget oplysnings- og vejledningstjeneste. Adresseliste Nedenfor er henvisninger til mere udførlige beskrivelser til de enkelte emner: 1. RAADVAD, NORDISK CENTER TIL BEVARELSE AF HÅNDVÆRK Raadvad Centret er et videnscenter med meget detaljeret informationsmateriale. Raadvad Centret har hver fredag gratis telefonisk rådgivning om bygningsbevaring, ligesom man kan stille konkrete spørgsmål om bevaring på deres adresse. På internettet kan man frit benytte sig af centrets database m. 500 siders anvisninger og konkrete oplysninger om bygningsvedligeholdelse. Adresse: RAADVAD Raadvad Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: 2. SKOV- OG NATURSTYRELSEN Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en række informationsblade om bygningsbevaring. Den trykte udgave af Information om Bygningsbevaring blev startet i 1989 af den daværende Planstyrelse. Informationsbladene findes både som en samlet mappe med faneblade og som enkeltark. Begge dele kan rekvireres gennem Byggecentrum eller i Miljøbutikken. Mappen vil blive solgt så længe lager haves. De trykte ark vil blive distribueret i et par år endnu, men de ark, hvor oplaget er brugt op, vil ikke blive genoptrykt. Fremover vil informationsbladene blive gjort tilgængelige på internettet. Adresser: Miljøbutikken Læderstræde København K Tlf: Fax: Hjemmeside: Byggecentrum Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tlf: Fax: Hjemmeside: 16 BYGNINGSBEVARING

15 3. MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Murefagets oplysningsråd - MURO - er en informations- og samarbejdsorganisation. MURO formidler information om tiltag, der fremmer det murede byggeri og udgiver et tidsskrift samt diverse pjecer og anvisninger, der omhandler murerfaget og det murede byggeri. Adresse: 4. BY OG LAND MURO Lille Strandstræde 20 C 1554 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (ByogLand) arbejder for en bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for fremme af bygnings- og landskabskulturen i Danmark. Landsforeningen deltager desuden i internationalt arbejde. Landsforeningen følger og kommenterer udviklingen inden for bygningskulturen og formidler det videre til interesserede og beslutningstagende kredse. Landsforeningen kan rådgive om projekter, formidle kontakter til støtte for formålet, medvirke ved undersøgelser og afgive erklæringer f.eks. ved lokalplaner, samt yde teknisk og juridisk støtte til medlemmerne. Landsforeningen udgiver et tidsskrift samt publikationer om særlige emner. Landsforeningen har lokalforeninger rundt om i landet, herunder også i Struer. Adresser: ByogLand Bredgade 66, 3. sal 1260 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Strueregnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur c/o Struer Museum Søndergade Struer VEJLEDNING BYGNINGSBEVARING 17

16 DET DÅRLIGE EKSEMPEL Kviste VEJLEDNING Vinduer Døre 18

17 DET GODE EKSEMPEL Kviste Vinduer VEJLEDNING Døre BYGNINGSBEVARING 19

18 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG VEJLEDNING 1. Hvem kan få økonomisk støtte? Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger (udpeget i lokalplan nr. 234) samt forsamlingshuse og beboelsesbygninger i landsbyer og landdistrikter. Dog kan fritidshuse og erhvervsbygninger (herunder staldbygninger) ikke få støtte fra udvalget. 2. Hvad kan støttes? Der kan ydes økonomisk støtte til ombygninger og renovering af facade og tag samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Der kan således opnås støtte til reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele: Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys. Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer. Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer. Døre og porte. Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning. Fundamenter, herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper. Ejere af bevaringsværdige bygninger tilskyndes til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Ejeren kan derfor få rimelige udgifter til faglig bistand fra en arkitekt eller anden tekniker optaget som en støtteberettiget udgift. Alle projekter for ombygninger og udvendig istandsættelse skal, for at opnå støtte, respektere den bevarende lokalplans bestemmelser, og følge anvisningerne i vejledningen. Formålet er at opretholde eller højne bygningens bevaringsværdi. 3. Hvilken støtteform? De midler, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for udvalget, kommer fra kommunen, staten og private bidragydere (Struer Byfond). På grundlag af de indkomne ansøgninger vurderer udvalget, hvem der skal ydes støtte og med hvor stort et beløb. Støtten gives som rente- og afdragsfrie lån til ejeren. Lånet udstedes mod personlig hæftelse og sikres ved tinglyst pant i ejendommen. De nærmere vilkår for tildeling af støtte m.h.t. oplysninger, betingelser og vilkår kan fås ved henvendelse til Struer Kommune, Teknisk Forvaltning. 4. Hvordan søger man støtte? Hvis du ønsker at få tildelt støtte til forbedringsarbejde, skal du indsende en skriftlig ansøgning til udvalget. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte forbedringsarbejder samt dokumenterede oplysninger om ejerforhold m.m. Ved henvendelse til Teknisk Forvaltning kan du få et ansøgningsskema samt råd og vejledning om projektbeskrivelsen. Det vil altid være en god idé at drøfte det påtænkte forbedringsarbejde med forvaltningen, inden ansøgningen fremsendes, så man er sikker på, at det er den rigtige løsning, der vælges. 20 BYGNINGSBEVARING

19 TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER Bygningsarbejder, hvortil der kan opnåes tilskud: Vinduer Herunder opsætning af forsatsrammer og koblede rammer Skorsten Tag Herunder kviste, ovenlys og tagrender VEJLEDNING Ydermur Herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer Karnap Herunder altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning Fundament Herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp Indgangsparti Herunder døre, udvendige adgangstrapper BYGNINGSBEVARING 21

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Da rederiet ØK i 1912 søsatte verdens første dieseldrevne

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere