SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

2 Udgiver: Struer Kommune Østergade Struer Tlf.: Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout: Fotos: Bygningsbevaring Teknisk Forvaltning Planafdelingen Planafdelingen Struer Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen Oplag: Tryk: Ekspres - Trykkeriet Struer

3 FORORD Står man overfor en om- eller tilbygning eller gælder det almindelig vedligeholdelse, rejser spørgsmålet sig: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Der er ingen facitliste, der giver den rigtige løsning, men en hovedregel er at tage udgangspunkt i husets oprindelige udseende. Forhold som proportioner, materialer og farver er grundelementer i husets arkitektur, som man må respektere, hvis huset ikke skal miste sit særpræg. Indtil 2. verdenskrig opførte og istandsatte lokale håndværkere troligt huse på traditionel vis. Efter denne tid er den industrielle byggemåde intensiveret i en sådan grad, at viden om de gamle håndværksmetoder er ved at blive glemt. Ældre huse er ofte blevet moderniseret med materialer og metoder, der er fremmede for huset og kan være direkte ødelæggende i konstruktionsmæssig men også i æstetisk henseende. Heldigvis har der i de sidste år været en stadig stigende forståelse for at beskytte landets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det vil ofte være faktorer som økonomi og omfang af løbende vedligeholdelse, der er afgørende ved valg af upassende materialer eller forkerte ændringer af bevaringsværdige huse. Især bygningsdele som tage, gesimser, vinduer og døre er det vigtigt at få udført i overensstemmelse med husets arkitektur. Derfor bør man også altid undersøge muligheden for en reparation frem for en total udskiftning. Visse arbejder kan kræve faglig bistand, ofte i form af råd og vejledning, fra håndværkere eller arkitekt med erfaring i istandsættelse af ældre huse. For at sikre muligheden for, at de rigtige løsninger kan vælges, har Struer Kommune derfor nedsat et bygningsforbedringsudvalg, som kan yde økonomisk støtte til den form for bygningsvedligeholdelse, der er med til at bibeholde eller højne husets bevaringsværdi. BYGNINGSBEVARING Med vejledningen ønsker Struer Kommune at give ejere af ældre huse et overblik over, hvilke ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygning og renovering. Vejledningen er ikke et gør det selv hæfte, men kan bruges som introduktion til det videre arbejde med istandsættelsen. Som husejer er det et godt udgangspunkt at søge information om husets historie og dets oprindelige udseende i bøger, hos myndigheder eller hos andre sagkyndige. I den forbindelse er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, som gerne yder råd og vejledning. Samtidig indeholder vejledningen et afsnit om, hvordan en støtteansøgning til bygningsbevaringsudvalget skal gribes an. Struer Kommune håber, at vejledningen kan bruges som inspiration, så vi også fremover kan nyde synet af de smukke huse, de rige detaljer eller det enkelt tænkte hus.

4 INDHOLD VEDLIGEHOLD... 7 PROPORTIONER OG MATERIALER... 8 TAGE... 5 KVISTE... 6 GESIMSER OG SKORSTENE... 7 VINDUER... 8 DØRE... 9 FACADER VEJLEDNING RÅD OG VEJLEDNING DET DÅRLIGE EKSEMPEL DET GODE EKSEMPEL BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER BYGNINGSBEVARING

5 V E D L I G E H O L D

6 PROPORTIONER OG MATERIALER VEDLIGEHOLD En bygnings proportioner og materialer er grundlæggende for opfattelsen af en bygnings arkitektoniske karakter. En bygnings proportioner kan bl.a. aflæses som tag- og facadehøjder sammenholdt med facadens længde, bygningsdybde og taghældning, facadens vandrette og lodrette opdeling samt vindues- og døråbningers størrelse og placering. Hvis en facaderenovering medfører store ændringer i fht. husets oprindelige proportioner og materialer, bliver bevaringsværdien ofte væsentligt forringet. Typiske eksempler på uheldige renoveringsarbejder er skalmuring af facader med afvigende sten, isætning af store vinduespartier, etablering af store tagudhæng o.lign. I bymæssig bebyggelse indgår enkelthusene i et samlet gadebillede, som er afstemt efter hinanden. Om- og tilbygning skal derfor foretages med omtanke og respekt for helheden, så man sikrer harmonien i bymiljøet. Hvis et hus skal have en tilbygning, kan det være en god idé at finde eksempler på, hvordan lignende huse traditionelt er blevet udvidet. Det kunne være, at huset blev forlænget, at der blev bygget et nyt hus parallelt med det eksisterende eller, at der er blevet bygget vinkelret på det eksisterende hus. Man kan så ud fra denne viden skabe variation eller nytolkning af metoden, blot den bibeholder den oprindelige idé. G R U N D R E G L E R Isætning af bygningselementer, der er fremmede for bygningens stil, størrelse og form forringer husets bevaringsværdi. Hovedprincippet ved al vedligeholdelse er at anvende den samme slags materialer som dem, der blev anvendt ved husets opførelse, og at bygge videre på de oprindelige former og arkitektur. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de ægte materialer, og ikke forfalde til f.eks at bruge metalplader presset i form som teglsten i stedet for tegl. Alle ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder skal derfor styres og tilrettelægges efter husets stil og materialer, og det kræver viden om, hvordan de gamle huse har set ud. Forholdet mellem bygningshøjde og bygningsdybde skal fastholdes. Facadernes vandrette og lodrette opdeling, herunder størrelse og placering af vinduesog dørhuller, skal bevares eller genskabes ved facaderenovering. Facader skal opfattes som en arkitektonisk helhed fra sokkel til tag. 8 BYGNINGSBEVARING

7 TAGE Tagets form og materiale er en af de vigtigste dele af huset, både af hensyn til husets eget udtryk og som en meget synlig bygningsdel i bybilledet og i landskabet. Ved reparationer af tage bør tagets oprindelige form og detaljer altid følges. Tegltag Tegl er det ældste tagmateriale anvendt som fast tag. Et tegltag giver med sin farve og form et smukt tag, og samtidig ældes det smukt. Hovedparten af de bevaringsværdige bygninger i Struer er født med tegltag. Indtil op i dette århundrede var den eneste anvendte tagsten den håndstrøgne vingesten, men fra slutningen af forrige århundrede kom også maskinstrøgne vingetegl samt de maskinpressede romertegl og formtagsten. Ved udskiftning af et ældre tegltag vil mange af de gamle sten ofte kunne genanvendes, eksempelvis på den ene tagflade. Den røde farve er den traditionelle, og bør derfor normalt bruges. Udskiftning med cementsten bør undgås, da de patinerer grimt. I de seneste år er brugen af glaserede teglsten blevet meget udbredt, men det bør begrænses til huse, som er født med denne tagdækning. Oprindelige detaljer skal bevares. Det kan f.eks være tag uden udhæng med muret gesims og med skalk (ved opskalkning påsættes den nederste del af spæret en kile, der giver taget et let og elegant svaj forneden). Skifer og eternit Skifertage er ligesom de røde tegltage en karakteristisk del af de ældre og bevaringsværdige huse i Struer. Der findes endnu enkelte huse med den oprindelige naturskifer-tag, mens mange er belagt med den blåsorte gennemfarvede eternitskifer. VEDLIGEHOLD Udskiftning med eternitbølgeplader bør undgås, da husets tagflade hermed skifter afgørende karakter fra den diskrete tagflade med plan struktur. Vingetegl Falstegl G R U N D R E G L E R Husets oprindelige tagmateriale skal fastholdes. Tagets oprindelige form og detaljer skal bevares ved reparation og udskiftning. Tagrender og nedløb bør udføres i zink. BYGNINGSBEVARING 9

8 KVISTE VEDLIGEHOLD Der findes mange forskellige kvisttyper. Traditionelt har kvisten haft en elegant og tilpasset proportion og været placeret i forhold til facadens vindueshuller. De traditionelle tagkviste med et selvstændigt sadeltag eller buet tag er den mest udbredte kvisttype. Taskekvist er en kvist med ensidig taghældning i samme retning som husets tag. Taskekvisten kræver en forholdsvis stejl taghældning. Som hovedregel skal oprindelige kviste bevares. Ved istandsættelse og udskiftning bør kviste udføres i materialer og dimensioner som oprindeligt. En oprindelig kvist, der skal renoveres, behøver ikke at opfylde byggelovens krav om isolering til nybyggeri, men kan bibeholde den gamle form. Hvis man påtænker at isætte nye kviste i tagfladen, f.eks. for at udnytte tagetagen, bør man overveje, hvilken type, der passer til huset. For at få et fingerpeg om det, kan det være en god idé at studere ældre kviste på huse af lignende byggestil i omegnen. Ved placering af kviste i tagfladen er det vigtigt at overholde nogle hovedregler. Kvistene skal placeres i regelmæssig takt og korrespondere med facadens vindueshuller eller andre facadedetaljer. Kviste bør dimensioneres, så den samlede bredde ikke overstiger 1/3 af facadens bredde og iøvrigt tilpasses spærafstanden. Kvistens vinduesformat bør være i overensstemmelse med husets øvrige vinduer m.h.t. proportioner i opdeling og rudeformat. En tommelfingerregel siger, at man får et pænt kvistvindue, når det har samme bredde som husets øvrige vinduer, men kun 2/3 af højden. Frontkvist er en kvist, der står i plan med facaden. Frontkvisten indgår i facadens arkitektur og har derfor nøje relation til facadens materialer, akser og rytme. G R U N D R E G L E R Oprindelige kviste skal så vidt muligt bevares. Nye kviste bør tilpasses husets proportioner og facadeopdeling. Kviste skal dimensioneres ud fra reglen: Hellere få og små kviste end mange og store. 10 BYGNINGSBEVARING

9 GESIMSER OG SKORSTENE Gesimsen er tagafslutningen forneden, der danner overgangsleddet mellem tag og mur. Den enkleste gesims på et muret hus består af nogle udkragede skifter, dvs. lag af mursten, der er forskudt for hinanden. Gesimsen er en karaktergivende bygningsdel, der ofte er blevet udført med rig dekorationslyst. Der findes mange forskellige gesimstyper, og disse er ligesom den øvrige murværksudsmykning med til at give en fin variation i gadebilledet. Den dekorativt udformede gesims er et typisk træk ved de blankmurede huse, som langt de fleste bevaringsværdige huse i Strueregnen tilhører. De murede gesimser består enten af formsten, der er presset i form før brænding eller af almindelige mursten. Gesimsen optræder af og til i en anden farve sten end den øvrige facade eller pudset. Eksempler på gesimstyper: Skorstene giver huset karakter og rytme og kan i dag tjene til udluftning. Et traditionelt hus uden skorsten virker afstumpet, og det er derfor vigtigt at bevare eksisterende skorstene. Den traditionelle skorstenspibe, som er den del af skorstenen, der er synlige over taget, er som oftest udformet med sokkel, skaft, bånd og gesims. Ved udskiftning er det vigtigt at beholde skorstenens facon, springet i skifterne og den udkragede sokkel. I forbindelse med vedligeholdelse af skorstenspiber skal de løbende kontrolleres for løse skaller eller forvitrede fuger. Inden fugerne genopbygges, skal eventuelle revnede sten udskiftes. VEDLIGEHOLD G R U N D R E G L E R Gesimser bør vedligeholdes og bevares. Gesimser må ikke tildækkes af tagudhæng, med mindre huset er født med det. Skorstene skal så vidt muligt bevares. BYGNINGSBEVARING 11

10 VEDLIGEHOLD V I N D U E R Vinduer kan opfattes som husets øjne, og har stor betydning for, hvordan huset opleves. Samtidig fortæller vinduernes udformning om husets alder og byggestil. Det er derfor vigtigt at fastholde den oprindelige udformning af vinduerne i en bygning. I langt de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at bevare de gamle vinduer end at skifte dem ud med nye termoruder. Herved sikrer man samtidig, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares. Vinduesformen har udviklet sig gennem tiderne m.h.t. sprosser profiler m.m. Groft sagt kan de inddeles i to grundtyper, der hver for sig kan varieres i antal af rammer alt efter funktion. To-rammet vindue med forskellig sprosseopdeling Korspostvinduet - lod og tværpost deler vinduet i fire rammer En hovedregel siger: Jo ældre vinduer des mindre ruder og des større opsprosning. Termoruder, der sættes i ældre huse med småsprossede vinduer, kræver så kraftige sprosser og vinduesrammer, at vinduet ofte kommer til at virke klodset og forringer lysindtaget. I stedet kan gamle vinduer efterisoleres ved brug af forsatsvinduer eller koblede rammer, så energibesparelsen kommer fuldt på højde med anvendelse af nye termoruder. En overdreven brug af småsprossede vinduer vil let virke kunstig, ligesom brug af buede ruder er et fremmedelement uden rod i en lokal byggeskik. G R U N D R E G L E R Gamle trævinduer bør repareres ved udskiftning af enkelte dele af rammer og sprosser. Ved udskiftning af vinduer bør de nye vinduer udføres med samme udformning og materialer som de oprindelige. Bygninger fra det 20. århundrede, typisk funktionalistisk byggeri, har ofte oprindelige vinduer af jern. Disse vinduer bør bibeholdes eller udskiftes med tilsvarende vinduer. Nyere vinduer af uoriginal form bør udskiftes med vinduer i original form og dimensioner, herunder også profileringer. Tilføjelse af isolerende glaslag bør hovedsagelig ske i form af enten forsatsrammer eller koblede rammer. Vinduer i ældre huse bør males. 12 BYGNINGSBEVARING

11 DØRE Hoveddøren har altid, gennem sin placering og udformning, været en af facadens vigtigste detaljer. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at bevare de fine gamle døre, der endnu er tilbage. Her skal man især være opmærksom på detaljer som dørgreb og brevskilte. Tidligere var døre som regel udført som fyldingsdøre - nogle 2-fløjede med en gående og en fast part. De gamle dørpartier har en streng symmetrisk opbygning, hvad enten de er enkelt- eller dobbeltfløjede og er ofte forsynet med et vindue over døren; enten med en sindrig opsprosning eller med en enkel smal rude. Fra omkring århundredeskiftet ses døre med den øvre halvdel forsynet med glas. Tofløjede hoveddøre Ved udskiftning af døre må husets stilpræg respekteres, og det kan i den forbindelse være en god idé at finde et velbevaret hus i omegnen fra samme periode, og bruge det som forbillede. For både de ældre længehuse og Bedre Byggeskik-periodens huse findes der karakteristiske træk i dørenes inddeling og udformning. Udskiftning med døre i parcelhusstilen er til stor skade for et ældre hus, da døren hverken i sit materialevalg eller udformning, passer ind i husets arkitektur. En anden uskik er naturtræsdøre behandlet med klar lak eller olie, der som regel virker fremmede for det ældre hus. De bør i stedet males med en dækkende maling, hvor farvevalget er i overensstemmelse med den tidsperiode, som døren stammer fra. G R U N D R E G L E R Oprindelige yderdøre bør bevares ved løbende reparationer og vedligeholdelse. Ved udskiftning af døre, bør nye døre udføres i samme materialer og udformning som de oprindelige. Yderdøre bør fremstå med en dækkende maling. VEDLIGEHOLD Enkelt fyldingsdøre BYGNINGSBEVARING 13

12 F A C A D E R VEDLIGEHOLD Næsten alle eksisterende huse i Struer er opført efter 1850 i røde eller gule teglsten. Husene er som oftest opført i blank mur, nogle dog malet, vandskuret, kalket eller pudset (det gælder især funkishuse). De gamle murstenshuse er karakteristiske ved, at facaden opfattes som en flade med åbninger i, i modsætning til de seneste årtiers arkitektur med brug af store glaspartier. Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Det er vigtigt at bevare karakteristiske murværksdetaljer som gesimser, indfatninger og andre facadeudsmykninger, der er med til at give bygningen dens individuelle præg. Mange af de ældre huse er desuden opført med murede gavle med båndgesims langs med tagets kant. Murværksfacader er meget holdbare, men kræver dog en løbende vedligeholdelse af fuger og eftersyn af revnedannelser. De fleste revnedannelser kan afhjælpes ved at reparere fugerne. Ved reparation af fuger bør der anvendes en ren kalkmørtel, da erfaringen viser, at en cementmørtel har vanskeligt ved at arbejde sammen med gamle mursten. Hvis det alligevel bliver nødvendigt med udskiftning af mursten, er det vigtigt at vælge nye sten, der i farve, form og overflade svarer til de oprindelige. Ønsker man at afrense murværk for snavs, kan det anbefales enten at vaske facaden med rent vand og en kost, eller med vandspuling med en ikke alt for hård stråle. Sandblæsning er meget hårdt for fugerne og gør murstensoverfladen porøs. Man bør derfor ikke bruge denne metode. Generelt virker facadebeklædninger som et fremmedelement. Man bør derfor ikke foretage en udvendig isolering eller anden form for facadebeklædning, idet man derved skjuler facadens overfladestruktur og bygningsdetaljer, hvorved huset mister sin originalitet. Hvis et hus fra opførelsen har været pudset, malet eller kalket, bør det fortsat vedligeholdes i samme ydre stil. En hovedregel siger, at man for at undgå fugtproblemer altid bør vælge en overfladebehandling, der tillader en fordampning. Det vil typisk være kalk eller en olieemulsionsmaling. Farvesætning af et hus kræver nøje overvejelser. Hele facaden bør vurderes, før man beslutter sig. Som udgangspunkt bør man vælge en farve fra jordfarveskalaen, da kraftige farver næsten altid vil virke for dominerende og fremmede i landskabet eller bybilledet. Sokler, indfatninger og gesimsbånd kan stå fremhævet i en anden farve, så sokler fremstår mørke, mens gesimser og bånd står i en lysere farve. G R U N D R E G L E R Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Murværksdetaljer bør bevares. Vedligeholdelse af fuger bør ske med kalkmørtel eller hydraulisk mørtel. Facadebeklædning bør ikke foretages. Eventuel overfladebehandling skal tillade at murværket kan ånde. 14 BYGNINGSBEVARING

13 V E J L E D N I N G

14 RÅD & VEJLEDNING VEJLEDNING Teknisk Forvaltning (Planafdelingen) kan i en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vejledning. Herudover findes der en udbygget oplysnings- og vejledningstjeneste. Adresseliste Nedenfor er henvisninger til mere udførlige beskrivelser til de enkelte emner: 1. RAADVAD, NORDISK CENTER TIL BEVARELSE AF HÅNDVÆRK Raadvad Centret er et videnscenter med meget detaljeret informationsmateriale. Raadvad Centret har hver fredag gratis telefonisk rådgivning om bygningsbevaring, ligesom man kan stille konkrete spørgsmål om bevaring på deres adresse. På internettet kan man frit benytte sig af centrets database m. 500 siders anvisninger og konkrete oplysninger om bygningsvedligeholdelse. Adresse: RAADVAD Raadvad Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: 2. SKOV- OG NATURSTYRELSEN Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en række informationsblade om bygningsbevaring. Den trykte udgave af Information om Bygningsbevaring blev startet i 1989 af den daværende Planstyrelse. Informationsbladene findes både som en samlet mappe med faneblade og som enkeltark. Begge dele kan rekvireres gennem Byggecentrum eller i Miljøbutikken. Mappen vil blive solgt så længe lager haves. De trykte ark vil blive distribueret i et par år endnu, men de ark, hvor oplaget er brugt op, vil ikke blive genoptrykt. Fremover vil informationsbladene blive gjort tilgængelige på internettet. Adresser: Miljøbutikken Læderstræde København K Tlf: Fax: Hjemmeside: Byggecentrum Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tlf: Fax: Hjemmeside: 16 BYGNINGSBEVARING

15 3. MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Murefagets oplysningsråd - MURO - er en informations- og samarbejdsorganisation. MURO formidler information om tiltag, der fremmer det murede byggeri og udgiver et tidsskrift samt diverse pjecer og anvisninger, der omhandler murerfaget og det murede byggeri. Adresse: 4. BY OG LAND MURO Lille Strandstræde 20 C 1554 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (ByogLand) arbejder for en bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for fremme af bygnings- og landskabskulturen i Danmark. Landsforeningen deltager desuden i internationalt arbejde. Landsforeningen følger og kommenterer udviklingen inden for bygningskulturen og formidler det videre til interesserede og beslutningstagende kredse. Landsforeningen kan rådgive om projekter, formidle kontakter til støtte for formålet, medvirke ved undersøgelser og afgive erklæringer f.eks. ved lokalplaner, samt yde teknisk og juridisk støtte til medlemmerne. Landsforeningen udgiver et tidsskrift samt publikationer om særlige emner. Landsforeningen har lokalforeninger rundt om i landet, herunder også i Struer. Adresser: ByogLand Bredgade 66, 3. sal 1260 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Strueregnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur c/o Struer Museum Søndergade Struer VEJLEDNING BYGNINGSBEVARING 17

16 DET DÅRLIGE EKSEMPEL Kviste VEJLEDNING Vinduer Døre 18

17 DET GODE EKSEMPEL Kviste Vinduer VEJLEDNING Døre BYGNINGSBEVARING 19

18 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG VEJLEDNING 1. Hvem kan få økonomisk støtte? Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger (udpeget i lokalplan nr. 234) samt forsamlingshuse og beboelsesbygninger i landsbyer og landdistrikter. Dog kan fritidshuse og erhvervsbygninger (herunder staldbygninger) ikke få støtte fra udvalget. 2. Hvad kan støttes? Der kan ydes økonomisk støtte til ombygninger og renovering af facade og tag samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Der kan således opnås støtte til reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele: Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys. Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer. Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer. Døre og porte. Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning. Fundamenter, herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper. Ejere af bevaringsværdige bygninger tilskyndes til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Ejeren kan derfor få rimelige udgifter til faglig bistand fra en arkitekt eller anden tekniker optaget som en støtteberettiget udgift. Alle projekter for ombygninger og udvendig istandsættelse skal, for at opnå støtte, respektere den bevarende lokalplans bestemmelser, og følge anvisningerne i vejledningen. Formålet er at opretholde eller højne bygningens bevaringsværdi. 3. Hvilken støtteform? De midler, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for udvalget, kommer fra kommunen, staten og private bidragydere (Struer Byfond). På grundlag af de indkomne ansøgninger vurderer udvalget, hvem der skal ydes støtte og med hvor stort et beløb. Støtten gives som rente- og afdragsfrie lån til ejeren. Lånet udstedes mod personlig hæftelse og sikres ved tinglyst pant i ejendommen. De nærmere vilkår for tildeling af støtte m.h.t. oplysninger, betingelser og vilkår kan fås ved henvendelse til Struer Kommune, Teknisk Forvaltning. 4. Hvordan søger man støtte? Hvis du ønsker at få tildelt støtte til forbedringsarbejde, skal du indsende en skriftlig ansøgning til udvalget. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte forbedringsarbejder samt dokumenterede oplysninger om ejerforhold m.m. Ved henvendelse til Teknisk Forvaltning kan du få et ansøgningsskema samt råd og vejledning om projektbeskrivelsen. Det vil altid være en god idé at drøfte det påtænkte forbedringsarbejde med forvaltningen, inden ansøgningen fremsendes, så man er sikker på, at det er den rigtige løsning, der vælges. 20 BYGNINGSBEVARING

19 TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER Bygningsarbejder, hvortil der kan opnåes tilskud: Vinduer Herunder opsætning af forsatsrammer og koblede rammer Skorsten Tag Herunder kviste, ovenlys og tagrender VEJLEDNING Ydermur Herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer Karnap Herunder altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning Fundament Herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp Indgangsparti Herunder døre, udvendige adgangstrapper BYGNINGSBEVARING 21

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MAJ 2007 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2006 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Gadbjerg Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Forord Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Gadbjerg istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vonge. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse

Vonge. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Vonge Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Forord Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Vonge istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre og

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro

Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro Bilag til Lokalplan F43 Nykøbing Falster Kommune Rådhuset Dronningensgade 30 DK 4800 Nykøbing Falster Telefon +45 54 84 60 00 Fax +45

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere