SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

2 Udgiver: Struer Kommune Østergade Struer Tlf.: Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout: Fotos: Bygningsbevaring Teknisk Forvaltning Planafdelingen Planafdelingen Struer Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen Oplag: Tryk: Ekspres - Trykkeriet Struer

3 FORORD Står man overfor en om- eller tilbygning eller gælder det almindelig vedligeholdelse, rejser spørgsmålet sig: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Der er ingen facitliste, der giver den rigtige løsning, men en hovedregel er at tage udgangspunkt i husets oprindelige udseende. Forhold som proportioner, materialer og farver er grundelementer i husets arkitektur, som man må respektere, hvis huset ikke skal miste sit særpræg. Indtil 2. verdenskrig opførte og istandsatte lokale håndværkere troligt huse på traditionel vis. Efter denne tid er den industrielle byggemåde intensiveret i en sådan grad, at viden om de gamle håndværksmetoder er ved at blive glemt. Ældre huse er ofte blevet moderniseret med materialer og metoder, der er fremmede for huset og kan være direkte ødelæggende i konstruktionsmæssig men også i æstetisk henseende. Heldigvis har der i de sidste år været en stadig stigende forståelse for at beskytte landets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det vil ofte være faktorer som økonomi og omfang af løbende vedligeholdelse, der er afgørende ved valg af upassende materialer eller forkerte ændringer af bevaringsværdige huse. Især bygningsdele som tage, gesimser, vinduer og døre er det vigtigt at få udført i overensstemmelse med husets arkitektur. Derfor bør man også altid undersøge muligheden for en reparation frem for en total udskiftning. Visse arbejder kan kræve faglig bistand, ofte i form af råd og vejledning, fra håndværkere eller arkitekt med erfaring i istandsættelse af ældre huse. For at sikre muligheden for, at de rigtige løsninger kan vælges, har Struer Kommune derfor nedsat et bygningsforbedringsudvalg, som kan yde økonomisk støtte til den form for bygningsvedligeholdelse, der er med til at bibeholde eller højne husets bevaringsværdi. BYGNINGSBEVARING Med vejledningen ønsker Struer Kommune at give ejere af ældre huse et overblik over, hvilke ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygning og renovering. Vejledningen er ikke et gør det selv hæfte, men kan bruges som introduktion til det videre arbejde med istandsættelsen. Som husejer er det et godt udgangspunkt at søge information om husets historie og dets oprindelige udseende i bøger, hos myndigheder eller hos andre sagkyndige. I den forbindelse er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, som gerne yder råd og vejledning. Samtidig indeholder vejledningen et afsnit om, hvordan en støtteansøgning til bygningsbevaringsudvalget skal gribes an. Struer Kommune håber, at vejledningen kan bruges som inspiration, så vi også fremover kan nyde synet af de smukke huse, de rige detaljer eller det enkelt tænkte hus.

4 INDHOLD VEDLIGEHOLD... 7 PROPORTIONER OG MATERIALER... 8 TAGE... 5 KVISTE... 6 GESIMSER OG SKORSTENE... 7 VINDUER... 8 DØRE... 9 FACADER VEJLEDNING RÅD OG VEJLEDNING DET DÅRLIGE EKSEMPEL DET GODE EKSEMPEL BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER BYGNINGSBEVARING

5 V E D L I G E H O L D

6 PROPORTIONER OG MATERIALER VEDLIGEHOLD En bygnings proportioner og materialer er grundlæggende for opfattelsen af en bygnings arkitektoniske karakter. En bygnings proportioner kan bl.a. aflæses som tag- og facadehøjder sammenholdt med facadens længde, bygningsdybde og taghældning, facadens vandrette og lodrette opdeling samt vindues- og døråbningers størrelse og placering. Hvis en facaderenovering medfører store ændringer i fht. husets oprindelige proportioner og materialer, bliver bevaringsværdien ofte væsentligt forringet. Typiske eksempler på uheldige renoveringsarbejder er skalmuring af facader med afvigende sten, isætning af store vinduespartier, etablering af store tagudhæng o.lign. I bymæssig bebyggelse indgår enkelthusene i et samlet gadebillede, som er afstemt efter hinanden. Om- og tilbygning skal derfor foretages med omtanke og respekt for helheden, så man sikrer harmonien i bymiljøet. Hvis et hus skal have en tilbygning, kan det være en god idé at finde eksempler på, hvordan lignende huse traditionelt er blevet udvidet. Det kunne være, at huset blev forlænget, at der blev bygget et nyt hus parallelt med det eksisterende eller, at der er blevet bygget vinkelret på det eksisterende hus. Man kan så ud fra denne viden skabe variation eller nytolkning af metoden, blot den bibeholder den oprindelige idé. G R U N D R E G L E R Isætning af bygningselementer, der er fremmede for bygningens stil, størrelse og form forringer husets bevaringsværdi. Hovedprincippet ved al vedligeholdelse er at anvende den samme slags materialer som dem, der blev anvendt ved husets opførelse, og at bygge videre på de oprindelige former og arkitektur. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de ægte materialer, og ikke forfalde til f.eks at bruge metalplader presset i form som teglsten i stedet for tegl. Alle ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder skal derfor styres og tilrettelægges efter husets stil og materialer, og det kræver viden om, hvordan de gamle huse har set ud. Forholdet mellem bygningshøjde og bygningsdybde skal fastholdes. Facadernes vandrette og lodrette opdeling, herunder størrelse og placering af vinduesog dørhuller, skal bevares eller genskabes ved facaderenovering. Facader skal opfattes som en arkitektonisk helhed fra sokkel til tag. 8 BYGNINGSBEVARING

7 TAGE Tagets form og materiale er en af de vigtigste dele af huset, både af hensyn til husets eget udtryk og som en meget synlig bygningsdel i bybilledet og i landskabet. Ved reparationer af tage bør tagets oprindelige form og detaljer altid følges. Tegltag Tegl er det ældste tagmateriale anvendt som fast tag. Et tegltag giver med sin farve og form et smukt tag, og samtidig ældes det smukt. Hovedparten af de bevaringsværdige bygninger i Struer er født med tegltag. Indtil op i dette århundrede var den eneste anvendte tagsten den håndstrøgne vingesten, men fra slutningen af forrige århundrede kom også maskinstrøgne vingetegl samt de maskinpressede romertegl og formtagsten. Ved udskiftning af et ældre tegltag vil mange af de gamle sten ofte kunne genanvendes, eksempelvis på den ene tagflade. Den røde farve er den traditionelle, og bør derfor normalt bruges. Udskiftning med cementsten bør undgås, da de patinerer grimt. I de seneste år er brugen af glaserede teglsten blevet meget udbredt, men det bør begrænses til huse, som er født med denne tagdækning. Oprindelige detaljer skal bevares. Det kan f.eks være tag uden udhæng med muret gesims og med skalk (ved opskalkning påsættes den nederste del af spæret en kile, der giver taget et let og elegant svaj forneden). Skifer og eternit Skifertage er ligesom de røde tegltage en karakteristisk del af de ældre og bevaringsværdige huse i Struer. Der findes endnu enkelte huse med den oprindelige naturskifer-tag, mens mange er belagt med den blåsorte gennemfarvede eternitskifer. VEDLIGEHOLD Udskiftning med eternitbølgeplader bør undgås, da husets tagflade hermed skifter afgørende karakter fra den diskrete tagflade med plan struktur. Vingetegl Falstegl G R U N D R E G L E R Husets oprindelige tagmateriale skal fastholdes. Tagets oprindelige form og detaljer skal bevares ved reparation og udskiftning. Tagrender og nedløb bør udføres i zink. BYGNINGSBEVARING 9

8 KVISTE VEDLIGEHOLD Der findes mange forskellige kvisttyper. Traditionelt har kvisten haft en elegant og tilpasset proportion og været placeret i forhold til facadens vindueshuller. De traditionelle tagkviste med et selvstændigt sadeltag eller buet tag er den mest udbredte kvisttype. Taskekvist er en kvist med ensidig taghældning i samme retning som husets tag. Taskekvisten kræver en forholdsvis stejl taghældning. Som hovedregel skal oprindelige kviste bevares. Ved istandsættelse og udskiftning bør kviste udføres i materialer og dimensioner som oprindeligt. En oprindelig kvist, der skal renoveres, behøver ikke at opfylde byggelovens krav om isolering til nybyggeri, men kan bibeholde den gamle form. Hvis man påtænker at isætte nye kviste i tagfladen, f.eks. for at udnytte tagetagen, bør man overveje, hvilken type, der passer til huset. For at få et fingerpeg om det, kan det være en god idé at studere ældre kviste på huse af lignende byggestil i omegnen. Ved placering af kviste i tagfladen er det vigtigt at overholde nogle hovedregler. Kvistene skal placeres i regelmæssig takt og korrespondere med facadens vindueshuller eller andre facadedetaljer. Kviste bør dimensioneres, så den samlede bredde ikke overstiger 1/3 af facadens bredde og iøvrigt tilpasses spærafstanden. Kvistens vinduesformat bør være i overensstemmelse med husets øvrige vinduer m.h.t. proportioner i opdeling og rudeformat. En tommelfingerregel siger, at man får et pænt kvistvindue, når det har samme bredde som husets øvrige vinduer, men kun 2/3 af højden. Frontkvist er en kvist, der står i plan med facaden. Frontkvisten indgår i facadens arkitektur og har derfor nøje relation til facadens materialer, akser og rytme. G R U N D R E G L E R Oprindelige kviste skal så vidt muligt bevares. Nye kviste bør tilpasses husets proportioner og facadeopdeling. Kviste skal dimensioneres ud fra reglen: Hellere få og små kviste end mange og store. 10 BYGNINGSBEVARING

9 GESIMSER OG SKORSTENE Gesimsen er tagafslutningen forneden, der danner overgangsleddet mellem tag og mur. Den enkleste gesims på et muret hus består af nogle udkragede skifter, dvs. lag af mursten, der er forskudt for hinanden. Gesimsen er en karaktergivende bygningsdel, der ofte er blevet udført med rig dekorationslyst. Der findes mange forskellige gesimstyper, og disse er ligesom den øvrige murværksudsmykning med til at give en fin variation i gadebilledet. Den dekorativt udformede gesims er et typisk træk ved de blankmurede huse, som langt de fleste bevaringsværdige huse i Strueregnen tilhører. De murede gesimser består enten af formsten, der er presset i form før brænding eller af almindelige mursten. Gesimsen optræder af og til i en anden farve sten end den øvrige facade eller pudset. Eksempler på gesimstyper: Skorstene giver huset karakter og rytme og kan i dag tjene til udluftning. Et traditionelt hus uden skorsten virker afstumpet, og det er derfor vigtigt at bevare eksisterende skorstene. Den traditionelle skorstenspibe, som er den del af skorstenen, der er synlige over taget, er som oftest udformet med sokkel, skaft, bånd og gesims. Ved udskiftning er det vigtigt at beholde skorstenens facon, springet i skifterne og den udkragede sokkel. I forbindelse med vedligeholdelse af skorstenspiber skal de løbende kontrolleres for løse skaller eller forvitrede fuger. Inden fugerne genopbygges, skal eventuelle revnede sten udskiftes. VEDLIGEHOLD G R U N D R E G L E R Gesimser bør vedligeholdes og bevares. Gesimser må ikke tildækkes af tagudhæng, med mindre huset er født med det. Skorstene skal så vidt muligt bevares. BYGNINGSBEVARING 11

10 VEDLIGEHOLD V I N D U E R Vinduer kan opfattes som husets øjne, og har stor betydning for, hvordan huset opleves. Samtidig fortæller vinduernes udformning om husets alder og byggestil. Det er derfor vigtigt at fastholde den oprindelige udformning af vinduerne i en bygning. I langt de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at bevare de gamle vinduer end at skifte dem ud med nye termoruder. Herved sikrer man samtidig, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares. Vinduesformen har udviklet sig gennem tiderne m.h.t. sprosser profiler m.m. Groft sagt kan de inddeles i to grundtyper, der hver for sig kan varieres i antal af rammer alt efter funktion. To-rammet vindue med forskellig sprosseopdeling Korspostvinduet - lod og tværpost deler vinduet i fire rammer En hovedregel siger: Jo ældre vinduer des mindre ruder og des større opsprosning. Termoruder, der sættes i ældre huse med småsprossede vinduer, kræver så kraftige sprosser og vinduesrammer, at vinduet ofte kommer til at virke klodset og forringer lysindtaget. I stedet kan gamle vinduer efterisoleres ved brug af forsatsvinduer eller koblede rammer, så energibesparelsen kommer fuldt på højde med anvendelse af nye termoruder. En overdreven brug af småsprossede vinduer vil let virke kunstig, ligesom brug af buede ruder er et fremmedelement uden rod i en lokal byggeskik. G R U N D R E G L E R Gamle trævinduer bør repareres ved udskiftning af enkelte dele af rammer og sprosser. Ved udskiftning af vinduer bør de nye vinduer udføres med samme udformning og materialer som de oprindelige. Bygninger fra det 20. århundrede, typisk funktionalistisk byggeri, har ofte oprindelige vinduer af jern. Disse vinduer bør bibeholdes eller udskiftes med tilsvarende vinduer. Nyere vinduer af uoriginal form bør udskiftes med vinduer i original form og dimensioner, herunder også profileringer. Tilføjelse af isolerende glaslag bør hovedsagelig ske i form af enten forsatsrammer eller koblede rammer. Vinduer i ældre huse bør males. 12 BYGNINGSBEVARING

11 DØRE Hoveddøren har altid, gennem sin placering og udformning, været en af facadens vigtigste detaljer. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at bevare de fine gamle døre, der endnu er tilbage. Her skal man især være opmærksom på detaljer som dørgreb og brevskilte. Tidligere var døre som regel udført som fyldingsdøre - nogle 2-fløjede med en gående og en fast part. De gamle dørpartier har en streng symmetrisk opbygning, hvad enten de er enkelt- eller dobbeltfløjede og er ofte forsynet med et vindue over døren; enten med en sindrig opsprosning eller med en enkel smal rude. Fra omkring århundredeskiftet ses døre med den øvre halvdel forsynet med glas. Tofløjede hoveddøre Ved udskiftning af døre må husets stilpræg respekteres, og det kan i den forbindelse være en god idé at finde et velbevaret hus i omegnen fra samme periode, og bruge det som forbillede. For både de ældre længehuse og Bedre Byggeskik-periodens huse findes der karakteristiske træk i dørenes inddeling og udformning. Udskiftning med døre i parcelhusstilen er til stor skade for et ældre hus, da døren hverken i sit materialevalg eller udformning, passer ind i husets arkitektur. En anden uskik er naturtræsdøre behandlet med klar lak eller olie, der som regel virker fremmede for det ældre hus. De bør i stedet males med en dækkende maling, hvor farvevalget er i overensstemmelse med den tidsperiode, som døren stammer fra. G R U N D R E G L E R Oprindelige yderdøre bør bevares ved løbende reparationer og vedligeholdelse. Ved udskiftning af døre, bør nye døre udføres i samme materialer og udformning som de oprindelige. Yderdøre bør fremstå med en dækkende maling. VEDLIGEHOLD Enkelt fyldingsdøre BYGNINGSBEVARING 13

12 F A C A D E R VEDLIGEHOLD Næsten alle eksisterende huse i Struer er opført efter 1850 i røde eller gule teglsten. Husene er som oftest opført i blank mur, nogle dog malet, vandskuret, kalket eller pudset (det gælder især funkishuse). De gamle murstenshuse er karakteristiske ved, at facaden opfattes som en flade med åbninger i, i modsætning til de seneste årtiers arkitektur med brug af store glaspartier. Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Det er vigtigt at bevare karakteristiske murværksdetaljer som gesimser, indfatninger og andre facadeudsmykninger, der er med til at give bygningen dens individuelle præg. Mange af de ældre huse er desuden opført med murede gavle med båndgesims langs med tagets kant. Murværksfacader er meget holdbare, men kræver dog en løbende vedligeholdelse af fuger og eftersyn af revnedannelser. De fleste revnedannelser kan afhjælpes ved at reparere fugerne. Ved reparation af fuger bør der anvendes en ren kalkmørtel, da erfaringen viser, at en cementmørtel har vanskeligt ved at arbejde sammen med gamle mursten. Hvis det alligevel bliver nødvendigt med udskiftning af mursten, er det vigtigt at vælge nye sten, der i farve, form og overflade svarer til de oprindelige. Ønsker man at afrense murværk for snavs, kan det anbefales enten at vaske facaden med rent vand og en kost, eller med vandspuling med en ikke alt for hård stråle. Sandblæsning er meget hårdt for fugerne og gør murstensoverfladen porøs. Man bør derfor ikke bruge denne metode. Generelt virker facadebeklædninger som et fremmedelement. Man bør derfor ikke foretage en udvendig isolering eller anden form for facadebeklædning, idet man derved skjuler facadens overfladestruktur og bygningsdetaljer, hvorved huset mister sin originalitet. Hvis et hus fra opførelsen har været pudset, malet eller kalket, bør det fortsat vedligeholdes i samme ydre stil. En hovedregel siger, at man for at undgå fugtproblemer altid bør vælge en overfladebehandling, der tillader en fordampning. Det vil typisk være kalk eller en olieemulsionsmaling. Farvesætning af et hus kræver nøje overvejelser. Hele facaden bør vurderes, før man beslutter sig. Som udgangspunkt bør man vælge en farve fra jordfarveskalaen, da kraftige farver næsten altid vil virke for dominerende og fremmede i landskabet eller bybilledet. Sokler, indfatninger og gesimsbånd kan stå fremhævet i en anden farve, så sokler fremstår mørke, mens gesimser og bånd står i en lysere farve. G R U N D R E G L E R Huse opført i blank mur bør ikke overfladebehandles. Murværksdetaljer bør bevares. Vedligeholdelse af fuger bør ske med kalkmørtel eller hydraulisk mørtel. Facadebeklædning bør ikke foretages. Eventuel overfladebehandling skal tillade at murværket kan ånde. 14 BYGNINGSBEVARING

13 V E J L E D N I N G

14 RÅD & VEJLEDNING VEJLEDNING Teknisk Forvaltning (Planafdelingen) kan i en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vejledning. Herudover findes der en udbygget oplysnings- og vejledningstjeneste. Adresseliste Nedenfor er henvisninger til mere udførlige beskrivelser til de enkelte emner: 1. RAADVAD, NORDISK CENTER TIL BEVARELSE AF HÅNDVÆRK Raadvad Centret er et videnscenter med meget detaljeret informationsmateriale. Raadvad Centret har hver fredag gratis telefonisk rådgivning om bygningsbevaring, ligesom man kan stille konkrete spørgsmål om bevaring på deres adresse. På internettet kan man frit benytte sig af centrets database m. 500 siders anvisninger og konkrete oplysninger om bygningsvedligeholdelse. Adresse: RAADVAD Raadvad Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: 2. SKOV- OG NATURSTYRELSEN Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en række informationsblade om bygningsbevaring. Den trykte udgave af Information om Bygningsbevaring blev startet i 1989 af den daværende Planstyrelse. Informationsbladene findes både som en samlet mappe med faneblade og som enkeltark. Begge dele kan rekvireres gennem Byggecentrum eller i Miljøbutikken. Mappen vil blive solgt så længe lager haves. De trykte ark vil blive distribueret i et par år endnu, men de ark, hvor oplaget er brugt op, vil ikke blive genoptrykt. Fremover vil informationsbladene blive gjort tilgængelige på internettet. Adresser: Miljøbutikken Læderstræde København K Tlf: Fax: Hjemmeside: Byggecentrum Dr. Neergaards Vej Hørsholm Tlf: Fax: Hjemmeside: 16 BYGNINGSBEVARING

15 3. MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD Murefagets oplysningsråd - MURO - er en informations- og samarbejdsorganisation. MURO formidler information om tiltag, der fremmer det murede byggeri og udgiver et tidsskrift samt diverse pjecer og anvisninger, der omhandler murerfaget og det murede byggeri. Adresse: 4. BY OG LAND MURO Lille Strandstræde 20 C 1554 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (ByogLand) arbejder for en bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for fremme af bygnings- og landskabskulturen i Danmark. Landsforeningen deltager desuden i internationalt arbejde. Landsforeningen følger og kommenterer udviklingen inden for bygningskulturen og formidler det videre til interesserede og beslutningstagende kredse. Landsforeningen kan rådgive om projekter, formidle kontakter til støtte for formålet, medvirke ved undersøgelser og afgive erklæringer f.eks. ved lokalplaner, samt yde teknisk og juridisk støtte til medlemmerne. Landsforeningen udgiver et tidsskrift samt publikationer om særlige emner. Landsforeningen har lokalforeninger rundt om i landet, herunder også i Struer. Adresser: ByogLand Bredgade 66, 3. sal 1260 København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Strueregnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur c/o Struer Museum Søndergade Struer VEJLEDNING BYGNINGSBEVARING 17

16 DET DÅRLIGE EKSEMPEL Kviste VEJLEDNING Vinduer Døre 18

17 DET GODE EKSEMPEL Kviste Vinduer VEJLEDNING Døre BYGNINGSBEVARING 19

18 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG VEJLEDNING 1. Hvem kan få økonomisk støtte? Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger (udpeget i lokalplan nr. 234) samt forsamlingshuse og beboelsesbygninger i landsbyer og landdistrikter. Dog kan fritidshuse og erhvervsbygninger (herunder staldbygninger) ikke få støtte fra udvalget. 2. Hvad kan støttes? Der kan ydes økonomisk støtte til ombygninger og renovering af facade og tag samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Der kan således opnås støtte til reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele: Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys. Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer. Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer. Døre og porte. Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning. Fundamenter, herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper. Ejere af bevaringsværdige bygninger tilskyndes til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Ejeren kan derfor få rimelige udgifter til faglig bistand fra en arkitekt eller anden tekniker optaget som en støtteberettiget udgift. Alle projekter for ombygninger og udvendig istandsættelse skal, for at opnå støtte, respektere den bevarende lokalplans bestemmelser, og følge anvisningerne i vejledningen. Formålet er at opretholde eller højne bygningens bevaringsværdi. 3. Hvilken støtteform? De midler, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for udvalget, kommer fra kommunen, staten og private bidragydere (Struer Byfond). På grundlag af de indkomne ansøgninger vurderer udvalget, hvem der skal ydes støtte og med hvor stort et beløb. Støtten gives som rente- og afdragsfrie lån til ejeren. Lånet udstedes mod personlig hæftelse og sikres ved tinglyst pant i ejendommen. De nærmere vilkår for tildeling af støtte m.h.t. oplysninger, betingelser og vilkår kan fås ved henvendelse til Struer Kommune, Teknisk Forvaltning. 4. Hvordan søger man støtte? Hvis du ønsker at få tildelt støtte til forbedringsarbejde, skal du indsende en skriftlig ansøgning til udvalget. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte forbedringsarbejder samt dokumenterede oplysninger om ejerforhold m.m. Ved henvendelse til Teknisk Forvaltning kan du få et ansøgningsskema samt råd og vejledning om projektbeskrivelsen. Det vil altid være en god idé at drøfte det påtænkte forbedringsarbejde med forvaltningen, inden ansøgningen fremsendes, så man er sikker på, at det er den rigtige løsning, der vælges. 20 BYGNINGSBEVARING

19 TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER Bygningsarbejder, hvortil der kan opnåes tilskud: Vinduer Herunder opsætning af forsatsrammer og koblede rammer Skorsten Tag Herunder kviste, ovenlys og tagrender VEJLEDNING Ydermur Herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer Karnap Herunder altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning Fundament Herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp Indgangsparti Herunder døre, udvendige adgangstrapper BYGNINGSBEVARING 21

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012 Indhold Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer...

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere