Igangsætning af budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr Sagsbehandler: Jytte Knudtzen m.fl. Dir. tlf Igangsætning af budgetlægningen Af den godkendte budgetprocedure fremgår, at Økonomiudvalget udmelder driftsrammer til udvalgene medio maj Udgangspunkt for fastsættelse af driftsrammer er driftsbudgetterne i overslagsår 2015 i det vedtagne budget Der korrigeres for konsekvenser af beslutninger i Byrådet truffet efter budgetvedtagelsen for Ligeledes korrigeres der for KL s pris- og lønskøn med lokale efterreguleringer. Fagudvalgene skal i deres budgetforslag overholde de tildelte rammer. Der skal gennemføres en realistisk budgetlægning ud fra pris gange med mængde. Overstiger den realistiske budgetlægning den tildelte ramme, skal der udarbejdes kompenserende handlingsforslag, som sikrer, at rammen bliver overholdt. Fagudvalgene synliggør konsekvenserne af de handlingsforslag, som er planlagt gennemført. Fagudvalgene afleverer deres budgetforslag i Økonomi og Udbud den 24. juni 2014, kl. 8. Udvalgsformanden for hvert fagudvalg præsenterer budgetforslaget fra fagudvalget og udmøntningen af fagudvalgets besparelseskrav for Økonomiudvalget på det første møde efter sommerferien den 11. august Pris og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 m.v. I det vedtagne budget indgår pris- og lønfremskrivningen på drift fra , fra og fra i en samlet sum pr. år i totaloversigten til det vedtagne budget, jf. side 7 i bind 1, budget Tabel 1: Forskel på pris- og lønfremskrivningen mellem vedtaget budget 2014 og KL s skøn 2015 Mio. kr Pris- og lønfremskrivning i budget Pris- og lønfremskrivning i budgetoplæg Forskel Forskellen mellem pris- og lønfremskrivningen i det vedtagne budget 2014 over til budgetoplægget for kan hovedsagelig henføres til højere fremskrivningsprocenter. Endvidere skyldes forskellen også den politiske beslutning i det vedtagne budget 2014 om kun at fremskrive med 50 % af KL s skøn på udvalgte arter på varekøb og tjenesteydelser fra 2014 til På løn var fremskrivningen i det vedtagne budget 2014 fra 2014 til 2015 på 1,8 % jf. KL`s skøn. For 2015 øgede KL fremskrivningsprocenten til 2,0 %. Herfra trækkes efterreguleringen for udviklingen fra marts skønnet i 2013 frem til marts skønnet i Den generelle lønfremskrivning fra udgør dermed 1,96 %: Pct. Lønfremskrivning jf. KL marts ,00 Efterregulering af for meget fremskrevet i ,04 Generel lønfremskrivning fra ,96 1/6

2 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift fra 2014-priser til 2015-priser udgør 1,98 % i Haderslev Kommune. Anlæg Anlæg er forventet med en ramme, der udgør 1 % af udskrivningsgrundlaget i budgettet året før, jf. den godkendte økonomiske politik. Finansiering Personskatterne er reduceret med 0,2 % fra 2015, som besluttet i den økonomiske politik. Tilsvarende er låneoptagelse korrigeret i overensstemmelse med den godkendte økonomiske politik, dvs. 10 mio. kr. forventes optaget i lån i 2015, og i årene derefter er der ikke forventet låneoptagelse. Dermed nås målet om en reduktion i den langfristede gæld på 200 mio. kr. fra ultimo regnskab 2012 til ultimo regnskab Personskatterne, selskabsskatterne og øvrige skatter er endvidere justeret med de nye skøn over væksten fra KL. Merudgifterne på pris- og lønskønnene giver afledt vækst på skatterne. Der er en forskel efter fremskrivningen mellem det lokale udskrivningsgrundlag og udskrivningsgrundlaget i den forventede statsgaranti på 70 mio. kr. i 2015 til fordel for statsgarantien. Derfor er statsgarantien indarbejdet i 2015, og det lokale niveau slår igennem på udskrivningsgrundlagene i overslagsårene I budgetoplægget er tilskud til kompensation af skattenedsættelsen i 2015 ikke medregnet. Skulle kompensationen indgå i økonomiaftalen med fuld effekt, vil der tilgå kommunen yderligere midler på ca. 12 mio. kr. i 2015, ca. 8 mio. kr. i 2016 og 2017 og ca. 4 mio. kr. i Særlige tilskud Afledt af skattenedsættelsen er det fravalgt at budgettere med tilskud som vanskelig stillet kommune. Dvs. de 10 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016, der blev indarbejdet i budget 2014, er nulstillet. Skulle det på trods af skattenedsættelsen lykkes at få del i midler fra de særlige puljer, vil disse midler forbedre kommunens økonomi. Generelle tilskud De generelle tilskud er justeret med de seneste skøn i KL s tilskudsmodel. Mest markant er reduktionen på 2,9 mia. kr. i udgifter til overførselsindkomster, der har indflydelse på balancetilskuddet. Reduktionen opstår mellem det udgiftsniveau, der indgik i økonomiaftalen for 2014 og det nye skøn på disse udgifter her i marts Det reducerede niveau er grundlaget for beregningen af aftaleniveauet for De lovbundne udgifter udgifter til overførselsindkomster En rå beregning af den lokale andel i Haderslev uden skelen til det aktuelle udgiftsniveau lokalt vil betyde en reduktion på 29 mio. kr. i 2014 med afledt effekt i årene derefter. Det hører dog med til historien, at Haderslev har et samlet udgiftsniveau på området, der ligger under landsgennemsnittet. På tværs af administrationen har der været afholdt et møde mellem de medarbejdere, der er ansvarlige for skønnene på udgiftssiden på drift og de medarbejdere, der er ansvarlige for skønnene på indtægtssiden i de generelle tilskud for at sikre samtidigheden mellem udgiftsniveauet og indtægtsniveuaet. Det er klart, at der på nuværende tidspunkt i budgetlægningen, er forbehold for skønnene. Udviklingen i samfundet i resten af 2014 m.v. kan ændre sig med afledt effekt på disse udgifter og indtægter. På såvel udgifts- som på indtægtssiden er udgifterne fra 2015 fremskrevet med: De forventede merudgifter til førtidspension, som følge af øget kommunal medfinansiering De økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 og 2012/13 2/6

3 De forventede økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2013/14, herunder kontanthjælpsreformen, tilbagetrækningsreformen og reform af førtidspension og fleksjob De forventede økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/15, som følge af tilbagetrækningsreformen og reform for førtidspension og fleksjob Der er ikke indlagt vurderinger af konjunkturudviklingen i overslagsårene. Satsreguleringsprocenten er i overslagsårene skønnet til 1,8 pct. I budgetoplægget er de lokale skøn indarbejdet på udgiftssiden i både 2015 og i På grund af den store usikkerhed på dette område i forhold til økonomiaftalen er der reserveret ca. 12 mio. kr. årligt i en buffer under generelle tilskud. Økonomiaftalen i juni 2014 vil afdække, om der er behov for at en samtidighedsregulering mellem udgifts- og indtægtssiden, og i hvilket omfang der vil være behov for de reserverede midler. Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet indgår som en del af de generelle tilskud. Efterreguleringen for 2013 er foreløbigt beregnet til godt ½ mio. kr., der skal tilbagebetales til staten. Midtvejsreguleringen for 2014 er foreløbig beregnet til et mertilskud på 2,2 mio. kr. i alt netto 1,6 mio. kr., der afregnes i sidste kvartal i Der var reserveret 15 mio. kr. til afregningen, så kassen forventes forbedret i 2014 med knap 17 mio. kr. Den endelige opgørelse i økonomiaftalen kan ændre på disse beløbsstørrelser. I budgetoplægget er der forventet et beskæftigelsestilskud, på det niveau der foreløbig er opgjort til midtvejsreguleringen i 2014 suppleret med forventede efterreguleringer på 4 mio. kr. hvert år i budgetperioden. Tabel 2: Samlet overblik over afvigelser mellem budgetoplæg på indtægtssiden i forhold til budget 2014 Nr. Tekst Mio. kr Personskatter Selskabsskatter Grundskyld og øvrige skatter Generelle tilskud Låneoptagelse I alt Kassebeholdningen Efter Byrådets møde i april 2014 blev kassebeholdningen ultimo 2014 forventet til ca. 13 mio. kr. Hertil skal lægges en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet med indtægter på ca. 17 mio. kr. jf. ovenfor, og fratrækkes uafklarede punkter med merudgifter i størrelsesorden ca. 20 mio. kr. De uafklarede punkter består af de forskellige retssager, forhandlinger m.v. samt det udgiftspres der p.t. er på de sårbare børn og unge. I budgetoplægget er der med udgangspunkt i ovennævnte forventet en primobeholdning på 10 mio. kr. Dermed kan der samles et totaloverblik til budgetoplæg , der fremgår af særskilt bilag. Fordeling af evt. yderligere besparelseskrav Totaloversigten viser et underskud i kassen i år 2018 på ca. 40 mio. kr. Økonomiudvalget kan vælge, at udmønte et besparelseskrav på 10 mio. kr. årligt med henblik på, at opnå balance i kassen. 3/6

4 Der er i vedlagte bilag udarbejdet et forslag til en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er udarbejdet med udgangspunkt i serviceudgifter excl. centrale puljer. Fratrukket udgifter til sårbare børn på Socialudvalget og Udvalget for Børn og Familiers område, idet det er oplyst at området er under voldsomt økonomisk pres og der ikke kan forventes reelt at kunne bidrage med yderligere. Endvidere oplyses, at der ikke er taget højde for demografimodeller på hverken ældreområdet eller børne- og familieområdet, idet disse reguleringer er en del af selve budgetlægningen. Resultatet bliver: Tabel 3: Udmøntning af besparelseskrav årligt i perioden Nettobeløb i kr. Budgetoplæg på år 2015 Budgetopl æg Sårbare børn Fordelings grundlag Fordelings nøgle Besparel seskrav pr. udvalg Socialudvalget ,8% Beskæftigelses- og Integrationsudv ,5% 451 Udvalget for Børn og Familier ,9% Udvalget for Kultur og Fritid ,0% 401 Udvalget for Plan og Miljø ,9% 794 Udv. for Sundhed og Forebyggelse ,0% 299 Voksenudvalget ,3% Økonomiudvalget ,6% 858 Beredskabskommissionen Serviceudgifter i alt ,0% Etablering af driftsrammer for perioden Af tabel 4 efterfølgende fremgår de driftsbudgetter, der blev vedtaget for 2015 og frem, i det vedtagne budget Hertil lægges pris- og lønfremskrivningen fra Der redegøres herefter for hvilke øvrige beslutninger eller beslutninger på vej, der er indarbejdet som en del af budgetoplægget. Tabel 4: Etablering af driftsrammer for perioden Nr. Tekst Netteobeløb i mio. kr Drift i vedtaget budget 2014 for 3.271, , , ,7 2 Energirenovering i private huse i kommunen 0,4 0, Kommissorium for Energiråd budgetkontrol ,6-14,6-14,6-14,6 5 Energibesparende foranstaltninger Investeringsplan for 2013 og 2014 beredskabet -0,5-0,5-0,5-0, Oprettelse borgerrådgiverfunktion Eksport Ekspressen Overført fra 2013 til , Frivillighedskoordinator Integrations- og Modtagecenter Teknisk korrektionspulje 9,5 8,8 8,2 7,5 13 Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 64,4 64,3 64,3 64,3 4/6

5 Nr. Tekst Netteobeløb i mio. kr priser 14 Nulstilling af tidligere PL-puljer -4,5-4,5-4,5-4,5 15 Afledt effekt af 1. budgetkontrol Folkeskolereform ,0 17 Haderslev Idrætscenter ,8 18 Ældremilliarden 11,0 11,0 11,0 11,0 19 Det lovbundne område -12,4-19,7-22,1-22,1 20 Besparelseskrav I alt driftsrammer , , , ,6 Afrundingsdifferencer kan forekomme Under pkt. 12 er den tekniske korrektionspulje justeret, således saldoen er 35 mio. kr. Punkt 16 omhandler et budgetbeløb, som er indarbejdet i tidligere års budgetter, men som skal nulstilles i år Punkt 17 omhandler et budgetbeløb, som en tilbagebetaling af et tidligere års underskud. Tilbagebetalingen er færdiggjort i 2017, hvorfor beløbet tilføjes i Punkt 18 er kommunens andel af ældremilliarden på 11 mio. kr. årligt. Udgiftsbevillingen er endnu ikke politisk godkendt, men indarbejdet da indtægten er indarbejdet i form af nye skatteskøn og generelle tilskud. Tabel 5 er i modsætning til tabel 4 anført i hele kr. for Overslagsårene følger de fremskrevne driftsrammer som i tabel 4. Der er efterfølgende i tabel 5 redegjort for de forskellige elementer indenfor driftsrammen pr. fagudvalg. Tabel 5: Driftsrammerne for 2015 (netto) fordeler sig således pr. fagudvalg Beløb i kr. Serviceudgifter udgifter Medfin. Ref. Lovbundne Akt. Cen. Ældre Bruger fin. Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Familier Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Voksenudvalget Økonomiudvalget C entrale puljer Beredskabskommissionen I alt I alt Driftsrammerne i tabel 4 og 5 er opgjort før udmøntning af effektiviseringsprojektet. Økonomi og Udbud vil umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2014 indarbejde de trufne beslutninger og foretage den tekniske rammeudmelding til fagudvalgene. 5/6

6 Indstilling Økonomi og Udbud indstiller: at budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre budgetlægning, at driftsrammer pr. udvalg fastsættes o jf. den foreslåede fordelingsnøgle o jf. Økonomiudvalgets beslutning at umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning foretages teknisk rammeudmelding til fagudvalgene at fagudvalgene udarbejder budgetforslag med overholdelse af de udmeldte rammer, at fagudvalgene redegør for konsekvenserne af de handlingsforslag, der gennemføres, at udvalgetsformanden på Økonomiudvalgets møde den 11. august 2014 præsenterer udvalgets budgetforslag og udvalgets udmøntning af besparelsesandel på 10 mio. kr. årligt. 6/6

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere