Årsrapport Global Transport and Logistics

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics

2 Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning 10 DSV Air & Sea 16 DSV Road 20 DSV Solutions 24 Risikostyring 28 God selskabsledelse 31 Aktionærinformation 34 Corporate Social Responsibility 37 Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport - og logistikløsninger. Koncernen har ca ansatte på verdensplan og er repræsenteret i mere end 70 lande. DSV Air & Sea er specialiseret i luft- og søfragt til destinationer over hele verden. Divisionen tilrettelægger og sikrer transporter hurtigt, effektivt, sikkert og miljøvenligt - og kombinerer transportformerne, når det er mest hensigtsmæssigt. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere. DSV Road tilbyder transport af full- og part loads samt stykgods hurtigt, effektivt, fleksibelt og miljøvenligt ad vejene i hele Europa - og skaber god forbindelse til resten af verden. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere. DSV Solutions er specialiseret i logistikløsninger, der dækker hele forsyningskæden lige fra design til fragtstyring, tolddeklarering, oplagring og distribution, informationsstyring og elektronisk forretningssupport. DSV Solutions beskæftiger ca medarbejdere. Koncernregnskab Resultatopgørelse 40 Totalindkomstsopgørelse 40 Balance 41 Pengestrømsopgørelse 42 Egenkapitalopgørelse 43 Noter 45 LEDELSESBERETNING fortsat Bestyrelse og direktion 76 nettoomsætning geografisk fordeling Norden 28% Sydeuropa 17% Øvrige Europa 39% Amerika 7% Asien 9% PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 78 Den uafhængige revisors erklæringer 79 EBITA geografisk fordeling Koncernoversigt 80 Årsregnskab for moderselskab CD med årsregnskab for moderselskab samt CSR Rapport for DSV 83 Norden 27% Sydeuropa 10% Øvrige Europa 34% Amerika 14% Asien 15% 2 DSV årsrapport 2012 Indhold

3 Nettoomsætning* DKK mio Air & Sea RoaD Solutions 42% 47% 11% EBITA* DKK mio % 36% 10% Medarbejdere** Samlet antal % 45% 25% * Ekstern realiseret omsætning og EBITA efter eliminering af interne transaktioner ** Inklusive koncernfunktioner DSV har medarbejdere og mere end 300 kontorer og terminaler i Europa STÆRK POSITION I MARKEDET DSV har i Nordamerika 31 kontorer Portland, Oregon er det seneste skud på stammen DSV har 81 kontorer og medarbejdere i 16 lande i Asien og Oceanien I 2012 blev Argentina Chile og Peru fuldgyldige medlemmer af DSV familien I 2012 blev datterselskabet DSV Air & Sea Logistica Ltda etableret i Brasilien Efter købet af Swift Freight omfatter DSV s netværk i Afrika 15 lande Lande hvor DSV er repræsenteret DSV årsrapport 2012 Indhold 3

4 Fremgang i et svært marked DSV har i 2012 trodset et marked, hvor transportmængderne har været mindre end ventet. Opskriften på succes har været klassisk for DSV: Vi har arbejdet hårdt på at levere en god service til vores kunder og samtidig haft høj fokus på produktivitet og intern omkostningsstyring. I et år præget af makroøkonomisk usikkerhed, stor volatilitet på fragtmarkederne og en generel økonomisk afmatning i mange af de lande, hvor DSV opererer, er det en stor glæde for mig at kunne konstatere, at DSV endnu en gang har vist fremgang og leveret et driftsresultat før skat, der overgår det foregående år. Ydermere har vi i årets løb forstærket vores netværk ved strategiske opkøb på vigtige vækstmarkeder, så koncernen nu står endnu stærkere positioneret i den stærkt konkurrenceprægede transportbranche. Vi har i 2012 skabt et fornuftigt afkast til vores aktionærer og har bl.a. realiseret vores målsætning om at allokere et betydeligt beløb tilbage til aktionærerne gennem aktietilbagekøb og udbytte. Aftagende markedsvækst 2012 startede med en forsigtig grad af optimisme, hvor der i markedet var en forventning om stabil vækst i transportmængderne. Det viste sig imidlertid, at forventningerne ikke kunne holde, og ved udgangen af 2012 har vi måttet konstatere, at der overordnet set har været et fald i transportmængderne set i forhold til Udviklingen har dog været forskellig region for region. Mens vi har set fornuftige vækstrater på markederne i Asien og Nordamerika, har udviklingen i Europa, der er DSV s vigtigste marked, været negativ med et fald i transportmængderne, der i visse områder har været mere end 10%. Ikke mindst importaktiviteten til Sydeuropa har i løbet af 2012 udvist en negativ tendens, men da vi på de vigtigste markeder i Sydeuropa har formået at tage markedsandele, er vi ikke blevet ramt så hårdt, som man kunne frygte. Sydeuropa udgør ca. 10% af DSV s samlede resultat og var i 2012 kun 7 millioner kroner lavere end i Det kan vores folk i det sydeuropæiske marked godt tillade sig at være stolte af. Jens Bjørn Andersen adm. direktør DSV A/S Opkøb på agendaen Afrika og Latinamerika var indtil 2012 stort set fraværende i det globale DSV-netværk. Det fik os i løbet af 2012 til at tage en række initiativer for at styrke DSV på disse vækstmarkeder. Først etablerede vi DSV i Brasilien og forventer at udvikle det brasilianske selskab ved åbning af flere kontorer i landet de kommende år. Dernæst lykkedes det for os at erhverve de resterende aktier i vores joint venture selskaber i Argentina, Chile og Peru, således at de tre lande nu er fuldgyldige medlemmer af DSV-netværket. Slutteligt er DSV i løbet af 2012 for alvor trådt ind på et nyt kontinent: Afrika. Der er efter vores vurdering ingen tvivl om, at Afrika rummer store fremtidige muligheder for DSV. Derfor købte vi i årets løb en andel af Swift Freight, der udover aktiviteter i Dubai, Indien og Kina også har kontorer i 12 afrikanske lande. Vi håber, at vi også i 2013 får mulighed for at supplere den organiske vækst med yderligere opkøb. Operational Excellence Året 2012 har været præget af omkostningsbesparende initiativer. Vi har brugt en del af året på at implementere de 4 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Fremgang i et svært marked

5 ...så koncernen nu står endnu stærkere positioneret i den stærkt konkurrenceprægede transportbranche besparelser, der lå i Operational Excellence som havde til formål at reducere de faste omkostninger i DSV. Programmet har omfattet en række afskedigelser, og det er tunge, men nødvendige beslutninger, der træffes, når vi på denne baggrund må tage afsked med dygtige medarbejdere. Som en del af programmet har det endvidere været muligt for os at konsolidere vores netværk og samtidigt lukke et antal lokationer i Europa. Projektet er ved udgangen af 2012 afsluttet, og vi forventer at se den fulde effekt af besparelserne i Fokus på procesoptimering og en stram omkostningsstyring har altid været højt prioriteret i DSV, og dette arbejde kommer til at fortsætte i 2013, både lokalt i de enkelte lande, men også fra centralt hold, bl.a. ved at fortsætte opbygningen af centrale funktioner i vores nye Shared Service Centre i Polen. Divisionerne De tre divisioner i DSV har i årets løb leveret tilfredsstillende resultater. Især Air & Sea og Road divisionen skal anerkendes for en flot udvikling i et vanskeligt og meget konkurrencepræget transportmarked. Begge divisioner har i årets løb styrket deres markedsposition, og de er begge fortsat blandt de mest rentable i industrien. Solutions divisionens resultater har i årets løb været negativt påvirket af overkapacitet på markedet, samt opstartsomkostninger på nye store kunder. Divisionen har i årets løb fået ny ledelse, der i samarbejde med de enkelte lande, med stort engagement, har udfærdiget detaljerede handlingsplaner for en forbedret fremtidig drift. DSV har en erklæret målsætning om at vokse hurtigere end markedet. Det er i vid udstrækning lykkedes for os i 2012, hvor kun DSV s søfragtmængder voksede en anelse langsommere end markedet. Det skyldes primært vores kraftige eksponering mod Asien-Europa trafikken, der i årets løb udviste en markant dårligere markedsudvikling end det samlede søfragtmarked. Produktudvikling Transport- og logistikmarkedet er i konstant bevægelse, og det stiller store krav til et selskab som DSV om hele tiden at videreudvikle og forbedre sine produkter og serviceydelser. Vi ser en stigende professionalisering inden for Supply Chain-området hos vores kunder, og vi lægger stor vægt på, at vi har de nødvendige kompetencer til at kunne tilbyde et stærkt koncept til både eksisterende og nye kunder. Vi har mange spændende projekter og forventer i indeværende år at forcere udbredelsen af to nye produkter: DSV Daily Pallet, der er et tidssensitivt koncept, som binder over 200 europæiske destinationer sammen med daglige afgange, samt DSV X-press, der tilbyder ekspres ekspedition af dokumenter og mindre sendinger i hele verden. Begge produkter har et betydeligt potentiale og vil blive bredt yderligere ud i koncernen i løbet af CSR i DSV For et stort og globalt selskab som DSV fylder CSR mere og mere i dagligdagen. Fra tidligere at have haft en mere perifer rolle, er vores CSR arbejde i dag blevet et yderst vigtigt område, som nu er godt integreret i vores arbejdsprocesser. Vi stiller store krav til os selv og til vores leverandører, og vi bliver ligeledes mødt med stigende krav fra kunder og samarbejdspartnere. Det er glædeligt at kunne konstatere, at selskabet i løbet af 2012 på de fleste områder har bevæget sig i den rigtige retning, hvad angår opfyldelsen af vores ambitiøse CSR-målsætninger, som er beskrevet i vores separate CSR-rapport. Vores største aktiv: medarbejderne Vi siger ofte, at vores branche er en people s business, og intet kunne være mere sandt! Selv om vigtigheden af IT, fuldautomatiske systemer og arbejdsprocesser bliver stadig større, er vores største aktiv stadig vores medarbejdere og sådan vil det fortsætte med at være. Vi har en stabil og erfaren medarbejderstab, der alle bærer vores specielle DSV kultur, og det er fantastisk at kunne konstatere, at DSV er en attraktiv arbejdsplads, hvor både de unge og de mere erfarne folk fra vores branche ønsker at arbejde. Vi har en kultur i DSV, hvor vores decentrale organisationsstruktur går hånd i hånd med centrale retningslinjer, og hvor der i de enkelte forretningsenheder er store muligheder for at påvirke resultaterne på egen hånd. Det er et stort aktiv i DSV, og det vil vi fortsat beskytte. Dette er samtidig en passende lejlighed for mig til at takke vores ca medarbejdere, der alle har ydet en stor indsats for, at DSV har kunnet levere et godt resultat i 2012 Tak! Forventningerne til 2013 Vi har siden slutningen af 2008 vænnet os til det faktum, at usikkerhed og volatilitet er markedsvilkår for DSV, og 2013 bliver ikke anderledes. På verdensplan hersker der forsat makroøkonomisk usikkerhed, og selvom den europæiske gældskrise forhåbentligt nærmer sig en løsning, har vi ikke en forventning om en snarlig, markant forbedring på de internationale transportmarkeder. Vi forventer i det kommende år en meget begrænset vækst på de markeder, hvor vi opererer. Alligevel er der grund til forsigtig optimisme i DSV. Vi har et stærk produkt i markedet og med egen repræsentation i 74 lande står vi stærkt rustet til at tage markedsandele, både på de etablerede markeder samt på vækstmarkederne. DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Fremgang i et svært marked 5

6 Hoved- og nøgletal* Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Årets resultat Justeret resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Regulerede frie pengestrømme Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 21,8 24,7 21,9 22,5 22,4 EBITDA-margin 6,2 6,2 6,4 6,8 6,8 EBITA-margin 5,2 4,7 5,2 5,6 5,7 EBIT-margin 5,4 2,8 5,2 5,6 5,0 EBITA i procent af bruttofortjeneste (conversion ratio) 23,7 19,1 23,6 24,7 25,3 Effektiv skatteprocent 23,4 58,5 28,1 27,4 29,2 ROIC før skat inklusive goodwill og kunderelationer 17,2 12,9 16,8 19,7 21,2 ROIC før skat eksklusive goodwill og kunderelationer 42,6 35,8 53,2 62,5 71,1 Egenkapitalforrentning (ROE) 33,8 4,0 19,7 24,3 26,9 Soliditetsgrad 16,0 24,8 28,4 23,2 23,5 Finansiel gearing 3,6 3,1 2,2 2,2 2,1 Aktienøgletal Resultat pr. aktie á 1 kr. (EPS) 6,66 0,93 5,68 7,34 7,81 Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. 6,12 3,93 6,16 7,82 9,48 Antal aktier ultimo (tusinde) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusinde) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 56,50 94,00 123,30 103,00 145,70 Udbytte pr. aktie 0,00 0,25 0,50 1,00 1,25 Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo *) Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal

7 Strategi og finansielle målsætninger I et marked, der også fremover forventes at vokse, ønsker DSV at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder. Markedet for speditions- og logistikydelser Som international speditionsvirksomhed leverer DSV transport og logistikydelser til kunderne, mens den fysiske transport udføres af eksterne vognmænd, rederier og flyselskaber. DSV ejer ikke selv transportmateriellet. Kunderne efterspørger ikke kun den fysiske transport, men også en række tilknyttede serviceydelser, f.eks. udarbejdelse af transportdokumenter, fortoldning, transportforsikring, oplagring og distribution. Konkurrenterne Marked for speditions- og logistikydelser er fragmenteret, og selv de største globale aktører har beskedne markedsandele. Det estimeres, at verdens ti største aktører har en markedsandel på ca. 33%. DSV s estimerede andel af det globale marked udgør ca. 2%. Målt på omsætning (2011) er DSV verdens sjette største speditionsvirksomhed. til tre gange væksten i den globale økonomi, bl.a. drevet af outsourcing af produktion til Fjernøsten. Bølgen af outsourcing af produktion, særligt fra Europa og Nordamerika vurderes at have kulmineret, og det forventes, at væksten i transportmængderne i de kommende år vil ligge tættere på den økonomiske vækst. Stigende velstand i bl.a. Asien, Sydamerika og på sigt også Afrika skaber dog også fremadrettet basis for vækst i transportmængderne. Stigende outsourcing af transport og logistikydelser Der er et stigende ønske om at nedbringe de samlede logistikomkostninger, og stadig færre virksomheder ser transport og logistik som en kernekompetence i deres egen organisation. Dette skaber grundlag for større omfang af outsourcing, og dermed kan væksten for udbydere af speditions- og logistikydelser overstige den underliggende vækst i fragtmængderne. Markedsandele DHL 9,4% Kuehne & Nagel 5,5% DB Schenker 5,0% CEVA Logistics 2,4% C. H. Robinson 2,2% DSV 2,0% Panalpina 1,8% SNCF Geodis 1,8% Expeditors 1,5% UPS Supply Chain 1,5% Øvrige 66,9% De største bliver større Stordriftsfordele og stærke globale netværk medfører, at de største udbydere af speditions- og logistikydelser igennem en årrække har opnået højere vækst end de mindre aktører. Det er en tendens, der forventes at fortsætte og medføre en fortsat konsolidering i branchen. De fem centrale elementer i DSV s strategi Strategien for DSV tager udgangspunkt i markedet som det er skitseret ovenfor, og er opbygget omkring fem centrale elementer: Kilde: Journal of Commerce, baseret på omsætningen i 2011 Kundefokus Markedsvækst Forretningsprocesser Strategi Vækst transportmængder Udviklingen i transportmængder er konjunkturfølsom og afhænger af den globale økonomiske udvikling. Over de seneste 20 år har den gennemsnitlige årlige vækst udgjort to Asset light Organisation DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Strategi og finansielle målsætninger 7

8 Kundefokus Kun gennem levering af kvalitetsydelser til en konkurrencedygtig pris kan DSV medvirke til at skabe værdi i forsyningskæden for kunderne. Koncernen har derfor konstant fokus på at optimere ydelserne, så DSV tilbyder markedsledende serviceydelser med en ensartet kvalitet. DSV har traditionelt en stærk position i kundesegmentet små og mellemstore virksomheder, og det er koncernens målsætning at øge markedsandelen i dette segment. Dette underbygges af en stærk lokal salgsindsats i de enkelte lande, samt fortsat fokus på udvikling af produkter og services. Koncernen ønsker samtidig at øge markedsandelen blandt store, globale virksomheder. Dette sker gennem en specialiseret afdeling for storkunder, Global Accounts, der i samarbejde med den øvrige organisation skal understøtte salgsarbejde og servicering overfor dette segment. Der er de seneste år opnået gode resultater af arbejdet med de store, globale virksomheder, og der arbejdes fortsat med at udvikle dette segment. Særligt blandt de store, globale kunder er der efterspørgsel efter transport og logistikydelser, der er tilpasset kundernes forretningsområder. Ledelsen har derfor valgt at fokusere salgsindsatsen på en række områder, hvor DSV har et særligt godt produkt samt stor indsigt i kundernes behov. Disse områder omfatter eksempelvis bil-, medicinal- og flyindustrien samt mere specialiserede områder som vindmølleindustrien og logistikopgaver for forsvaret i flere lande. Vækst Som en af verdens største aktører på sit område skal DSV over tid tage markedsandele. Via målrettet salgsindsats og stærke produkter er det DSV s målsætning at opnå en organisk vækst, der er højere end markedsvæksten på de markeder, hvor DSV opererer. Ud over organisk vækst er det målsætningen at skabe vækst gennem virksomhedsopkøb, der kan bidrage yderligere til stordriftsfordele og styrke DSV s globale netværk. Koncernen har historisk været succesfuld med at integrere opkøbte virksomheder hurtigt og effektivt. Det er en kapacitet, som ledelsen også fremover ønsker at udnytte, hvis attraktive opkøbsmuligheder opstår. De primære mål for opkøb er virksomheder inden for Air & Sea, der kan styrke divisionens samlede markedsposition og øge eksponeringen mod markeder uden for Europa. Inden for Road og Solutions kan bolt-on opkøb blive aktuelle. Organisation DSV s organisation er bygget op omkring de tre divisioner og er kendetegnet ved en flad og decentral organisationsstruktur. Ledelsen i de enkelte lande er ansvarlige for driften og administrationen, i henhold til de retningslinjer, der er udstukket fra divisions- og koncernledelsen. Den decentrale struktur giver mulighed for at agere under hensyntagen til markedsforhold, kultur og sprog i de respektive lande. Samtidig er den lokale ledelse tæt på kunderne og kan tage hurtige beslutninger, når dette er nødvendigt. Den decentrale struktur er understøttet af en stærk koncernfunktion samt shared service-funktioner, der bl.a. omfatter centralt indkøb, økonomi, compliance, salg og marketing samt IT. Der arbejdes løbende med optimering af koncernens forretningsprocesser, hvilket i de kommende år vil føre til en udbygning af shared service-funktioner. Asset light For løbende at kunne tilpasse kapaciteten, og dermed omkostningerne, i forhold til markedsudviklingen, anvender DSV en fleksibel forretningsmodel, der betyder, at koncernen ikke selv investerer i anlægsaktiver i form af lastbiler, skibe og fly. Det er desuden en klar målsætning, at DSV ikke selv skal eje terminaler og andre logistikfaciliteter, og derfor anvendes operationelle leasingaftaler i størst muligt omfang. Forretningsprocesser Effektive forretningsprocesser er en vigtig forudsætning for en tilfredsstillende indtjening i et konkurrencepræget marked præget af lave marginer. Det er derfor et væsentligt element i koncernens strategi fortsat at udvikle og optimere processer, og sikre at de anvendte IT-platforme understøtter driften bedst muligt. IT systemerne er samtidig et centralt element i de serviceydelser, som DSV tilbyder kunderne, og det har derfor stor betydning, at systemerne er driftsikre og lever op til kundernes krav. Langsigtede finansielle målsætninger Det er en klar målsætning for ledelsen at maksimere afkastet af den investerede kapital. Dette sker ved at øge indtjeningen og samtidig minimere den investerede kapital. Koncernens finansielle målsætninger samt målsætningerne for kapitalstruktur og prioritering af anvendelse af frie pengestrømme afspejler dette fokus. VÆKST I TRANSPORTVOLUMEN Efterspørgslen efter transport- og logistikydelser forventes også i de kommende år at overstige den generelle økonomiske vækst. Det er DSV s målsætning at tage markedsandele på alle de markeder hvor koncernen opererer. For Air & Sea er målestokken det globale marked, mens Road og Solutions måles mod det europæiske marked. INDTJENINGSMARGINER OG ROIC DSV Air & Sea Road Solutions EBITA-margin 7% 7-8% 5% 7% Conversion ratio 30% 35% 25% 25% ROIC, før skat 25% 25% 25% 20% De finansielle målsætninger er uændrede i forhold til årsrapporten for 2011, og det forventes at målene kan nås inden for en tidshorisont på 3-4 år. Målsætningerne er baseret på en forudsætning om en stabil økonomisk udvikling på europæisk og globalt plan i perioden. Væksten skal som nævnt baseres på såvel opkøb som organisk vækst, og begge dele skal understøtte DSV s vej mod 8 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Strategi og finansielle målsætninger

9 de finansielle målsætninger. Opkøb og øvrige investeringer holdes derfor altid op mod målsætningerne, og investeringer vil ske inden for de aktiviteter, hvor der forventes størst afkast. Kapitalstruktur Det er DSV s målsætning for kapitalstrukturen at sikre: En tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne nå de strategiske mål En solid finansieringsstruktur med henblik på at øge afkastet på den investerede kapital Den finansielle gearing, målt som forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA, udgjorde 2,1x pr. 31. december Hidtil har koncernens målsætning været, at nettorentebærende gæld skulle udgøre mellem 2,0 og 2,5 gange EBITDA. Denne målsætning er ændret således, at koncernen i løbet af 2013 skal reducere den finansielle gearing, så denne ikke overstiger 2,0 gange EBITDA. Det skyldes et ønske om at styrke selskabets finansielle rating. Justeringen af målsætning for finansiel gearing er ikke udtryk for en væsentlig ændring i DSV s tilgang til kapitalstruktur. Fremmedkapital vil også fremover indgå som en vigtig del af den samlede finansiering, og selskabet forventer at den nettorentebærende gæld fremover vil ligge i niveauet umiddelbart under 2,0 gange EBITDA. Der kan opstå ekstraordinære perioder, hvor koncernen, som følge af virksomhedsopkøb, har en nettorentebærende gæld, som overstiger 2,0 gange EBITDA. Som en del af målsætningen for kapitalstrukturen sikres det løbende, at koncernens langfristede gældsforpligtelser har en passende varighed. Pr. 31. december 2012 udgjorde den gennemsnitlig varighed 3,7 år. Kapitalallokering Koncernens frie pengestrømme prioriteres på følgende vis: 1. Til afdrag på den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens finansielle gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til virksomhedsopkøb, såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. Til udlodning til selskabets aktionærer via aktietilbagekøb med henblik på kapitalnedsættelse og udbytte. Sæsonudsving og enkelttransaktioner kan medføre udsving i frie pengestrømme mellem kvartalerne. Ledelsen overvåger løbende, om koncernens realiserede og forventede kapitalstruktur opfylder de fastlagte målsætninger. Eventuelle justeringer af kapitalstrukturen sker primært via aktietilbagekøb og besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Det foreslåede udbytte for 2012 udgør 1,25 kr. pr. aktie svarende til stigning på 25% i forhold til I det kommende år er det DSV s målsætning at øge udbyttebetalingen pr. aktie i niveauet 25 procent. DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Strategi og finansielle målsætninger 9

10 Regnskabsberetning DSV opnåede i 2012 et tilfredsstillende økonomisk resultat, der ligger på niveau med de seneste offentliggjorte forventninger for så vidt angår bruttofortjeneste og EBITA har været et år, hvor aktiviteten for helåret har været på samme niveau som sidste år, og hvor udvikling og optimering af forretningsprocesserne er fortsat. Endelig blev 2012 året, hvor DSV igen er begyndt at foretage opkøb. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen steg fra millioner kroner i 2011 til millioner kroner i NETTOOMSÆTNING 2012 i forhold til 2011 (DKK mio.) Nettoomsætning Valutakurseffekt 772 Køb og salg af virksomheder, netto 209 Organisk vækst (0,5%) 221 Nettoomsætning Udviklingen i aktiviteten var i 2012 volatil, hvor starten af året var præget af en positiv vækst, som aftog hen over året. Koncernen har realiseret en organisk vækst på 0,5%. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2012 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Koncernen Jens H. Lund finansdirektør DSV A/S nettoomsætning Bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste 0 Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 10 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

11 Udvandet justeret EPS steg ca. 21% i forhold til 2011 har dermed mere end fastholdt bruttofortjenesten i et svært marked. Den organiske vækst i 2012 udgjorde 0,3%, og bruttomarginen udgjorde 22,4% mod 22,5% i BRUTTOFORTJENESTE 2012 VERSUS 2011 (DKK mio.) Bruttofortjeneste Valutakurseffekt 195 Køb og salg af virksomheder, netto 6 Organisk vækst (0,3%) 34 Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten er påvirket af en positiv udvikling på valuta. Effekten heraf er væsentligst i Air & Sea-divisionen. Air & Sea-divisionen har realiseret en organisk vækst i bruttofortjenesten på 1,2% primært som følge af forbedret gennemsnitlig bruttofortjeneste per enhed. Road-divisionen har realiseret en bruttofortjeneste på niveau med 2011 (organisk vækst på 0,6%) i et meget konkurrencepræget marked. Herudover var bruttofortjenesten negativt påvirket af ændring i produktmikset. Solutions-divisionen har realiseret et fald i bruttofortjenesten (organisk vækst på -3,7%), hvilket primært skyldes hård priskonkurrence og omkostninger i forbindelse med opstart af nye kundekontrakter. Andre eksterne omkostninger I 2012 udgjorde andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2011, svarende til en stigning på 1,1%. Korrigeret for kursudviklingen samt opkøb foretaget i 4. kvartal er andre eksterne omkostninger reduceret med 1,4% i forhold til Personaleomkostninger I 2012 udgjorde personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2011, svarende til en stigning på 2,4%. Korrigeret for kursudviklingen samt opkøb foretaget i 4. kvartal er personaleomkostninger reduceret med 1,6% i forhold til 2011, hvilket dels skyldes effekten af Operationel Excellence, som blev iværksat i Produktiviteten blev derved forøget og medvirkede til, at antallet af medarbejdere i 2012 derfor kunne fastholdes på niveau med, hvad det var ved udgangen af 2011, på trods af de foretagne opkøb. ROIC og investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Antal medarbejdere DKK (mio.) % Antal Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer 0 ROIC inkl. goodwill og kunderelationer DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 11

12 Personaleomkostninger var i 2012 påvirket af ikke-kontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 40 millioner kroner mod 34 millioner kroner i Afskrivninger I 2012 udgjorde afskrivninger og amortisering 534 millioner kroner mod 549 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af software på 131 millioner kroner i 2012, mod 112 millioner kroner i Amortisering af software vil som hovedregel blive geninvesteret. Posten indeholder endvidere amortisering af kunderelationer på 109 millioner kroner i 2012 mod 107 millioner kroner i Amortisering af kunderelationer er en ikke-kontant omkostning, der ikke geninvesteres. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Koncernens EBITA for 2012 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst udgjorde 1,7%. EBITA er positivt påvirket af en stigning i bruttofortjenesten uden en tilsvarende stigning i de faste omkostninger. Conversion ratio er dermed steget til 25,3% i 2012 mod 24,7% i 2011, og skyldes primært effektivisering af arbejdsgange og forretningsprocesser. EBITA marginen udgjorde 5,7% i 2012 mod 5,6% i RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2012 i forhold til 2011 (DKK mio.) Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt 78 Køb og salg af virksomheder, netto -7 Organisk vækst (1,7%) 43 Resultat af primær drift før særlige poster Reguleret for ikke-kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgjorde koncernens justerede EBITA millioner kroner i 2012 mod millioner kroner i Air & Sea-divisionen har realiseret et EBITA på millioner kroner mod millioner kroner i Fremgangen hidrører primært fra valutakurseffekt. Den organiske vækst udgjorde -0,5%. Road-divisionen har realiseret et EBITA på 933 millioner kroner mod 834 millioner kroner i Den organiske vækst udgjorde 11,1%. Det forbedrede resultat kan primært henføres til stigning i produktiviteten, da sendingstallet stort set er uændret. Solutions-divisionen har realiseret et EBITA på 250 millioner kroner mod 278 millioner kroner i Den organiske vækst udgjorde -10,7%. Resultatet er bl.a. negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med opstart af større kunder. Finansielle poster har i 2012 udviklet sig som forventet med en lavere rentesats end i 2011, men er herudover i fjerde kvartal påvirket af en større enkeltstående kursgevinst, som er realiseret i forbindelse med interne omstruktureringer. Modsat var 2011 påvirket af en engangsudgift relateret til en afgørelse i en skattesag. Særlige poster, netto Særlige poster, netto udgjorde 275 millioner kroner i 2012 og vedrører primært den i årsrapport 2011 omtalte engangsudgift i forbindelse med den igangværende restruktureringsplan Operational Excellence samt integrationsomkostninger i forbindelse med køb af virksomheder. Omkostningerne til Operational Excellence udgjorde 258 millioner kroner. Resultat før skat Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 2012 mod millioner kroner i Stigningen skyldes primært højere resultat af primær drift før særlige poster samt lavere finansielle poster, som i et vist omfang modsvares af særlige poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgjorde 29,2% i 2012, hvilket er på niveau med de seneste udmeldte forventninger og er en forøgelse i forhold til 2011, hvor den effektive skatteprocent udgjorde 27,4%. Skatteprocenten er i 2012 påvirket af enkeltstående koncerninterne omstruktureringer samt ikke fradragsberettigede omkostninger i forbindelse med restruktureringsplanen. Årets resultat Årets resultat udgjorde millioner kroner i 2012 mod millioner kroner i Faldet skyldes primært særlige poster samt en stigning i skatteomkostninger, som i et vist omfang opvejes af forbedret driftsresultat samt lavere finansielle poster. Årets justerede resultat udgjorde millioner kroner i 2012 mod millioner kroner i Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 246 millioner kroner i 2012 mod 431 millioner kroner i DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

13 Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 9,5 kroner i 2012 mod 7,8 kroner i 2011 svarende til en stigning på ca. 21%. Stigningen er en konsekvens af det forbedrede justerede resultat, kombineret med at de foretagne aktietilbagekøb har medført et fald i antallet af udestående aktier. Balancen Pr. 31. december 2012 udgjorde balancen millioner kroner mod millioner kroner pr. 31. december Langfristede aktiver Langfristede aktiver udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2012 mod millioner kroner pr. 31. december Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde 307 millioner kroner pr. 31. december 2012 mod 1 million kroner pr. 31. december Arbejdskapitalen er påvirket af de seneste opkøb, ligesom der har været et større pres på betalingsbetingelser på såvel kunde- som leverandørsiden. Arbejdskapitalen i procent af omsætningen udgør ca. 0,7% mod 0,0% i Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2012 svarende til en soliditetsgrad på 23,5%. Pr. 31. december 2011 udgjorde aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 23,2%. Egenkapitalen er primært påvirket af årets resultat, aktietilbagekøb, udbytte samt aktuarmæssige reguleringer til pensionsordninger. UDVIKLINGEN I EGENKAPITAL (DKK mio.) Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktuarmæssige pensionsgevinster/-tab Skat af egenkapitalbevægelser Øvrige reguleringer, netto Egenkapital ultimo Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2012 mod millioner kroner pr. 31. december Den finansielle gearing udgjorde pr. 31. december ,1 og lå derved på samme niveau som ved udgangen af Af den rentebærende gæld udgjorde lån og kreditter millioner kroner, hvoraf millioner kroner er langfristet. Langfristede lån udgør millioner kroner, hvor det første lån forfalder i Ultimo 2012 har DSV udstedt en otteårig virksomhedsobligation på 750 millioner kroner. De uudnyttede låne- og kreditfaciliteter udgjorde millioner kroner pr. 31. december Den samlede varighed på koncernens langfristede lånetilsagn udgjorde 3,7 år pr. 31. december Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån udgjorde 2,8% i 2012 mod 4,2% i PENGESTRØMSOPGØRELSEN (DKK mio.) Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke-likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Nettokøb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Allokering til aktionærerne Udnyttelse af optionsprogram Øvrige transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Regulerede frie pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde millioner kroner i 2012 mod millioner kroner i De lavere pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes primært en enkeltstående betaling af skat i første kvartal af 2012 i forbindelse med afgørelse af en skattesag samt en større pengebinding i arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusive effekt af køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, udgjorde en nettoudbetaling på 155 millioner kroner i 2012 mod en nettoindbetaling på 31 millioner kroner i Pengestrømme fra investeringsaktivitet var i højere grad påvirket af ejendomstransaktioner i 2011 end i Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2012 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i De frie pengestrømme er negativt påvirket af skattebetaling, forøget pengebinding i arbejdskapital samt køb og salg af virksomheder. Reguleret for køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter samt normalisering af arbejdskapital i tilkøbte virksomheder, udgjorde regulerede frie pengestrømme millioner kroner for 2012 mod millioner kroner i DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 13

14 Forventet markedsvækst i transportvolumen Søfragt Vækst 2-4% Luftfragt Vækst 0-2% Road Fald 1-2% Solutions Fald 1-2% Forventninger til 2013 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde en nettoudbetaling på millioner kroner i 2012 mod en nettoudbetaling på millioner kroner i Årets pengestrømme fra finansieringsaktivitet er væsentligt påvirket af de foretagne aktietilbagekøb på i alt millioner kroner samt udbetalt udbytte på 190 millioner kroner. Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgjorde en nettoindbetaling på 300 millioner kroner, og valutakursreguleringer udgjorde -115 millioner kroner, så koncernens likvider udgjorde 552 millioner kroner ultimo 2012 mod 367 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde millioner kroner 31. december 2012 mod millioner kroner 31. december Afkast på investeret kapital (ROIC før skat inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital før skat udgjorde 21,2% i 2012 mod 19,7% i Stigningen skyldes højere EBITA kombineret med et fald i den gennemsnitlige investerede kapital. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. (DKK mio.) realiseret Forventninger Vækst i % Bruttofortjeneste %-4% Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) %-8% Finansielle omkostninger, netto Effektiv skatteprocent 29,2% 26% Frie pengestrømme* *) Reguleret for køb og salg af virksomheder. Koncernens forventede resultater er baseret på følgende valutakurser Valutakurs basis for forventninger til 2013 EUR 745 GBP 870 NOK 101 SEK 87 USD 560 Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a., men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i et eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Forventninger til 2013 Forventningerne til 2013 er påvirket af den generelle usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling, hvor der forudsættes en stabil udvikling på de markeder, hvor koncernen opererer. De særskilte beretninger for de enkelte divisioner indeholder yderligere information om den forventede markedsudvikling. 14 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

15 Nøgletal pr. kvartal* kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Særlige poster Resultat af primært drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Årets resultat Bruttomargin 22,0% 22,5% 22,5% 22,9% 22,5% 22,7% 22,4% 22,0% EBITA-margin 4,9% 5,9% 6,0% 5,4% 5,1% 6,0% 6,1% 5,3% Conversion ratio 22,5% 26,0% 26,7% 23,6% 22,8% 26,6% 27,3% 24,2% Balance (DKK mio.) Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Segmentoplysninger Air & Sea Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 20,7% 21,5% 21,7% 22,6% 22,6% 21,6% 21,1% 20,9% EBITA-margin 6,2% 7,3% 7,5% 7,6% 6,8% 7,4% 7,6% 6,6% Conversion ratio 30,2% 33,8% 34,7% 33,7% 29,9% 34,6% 35,9% 31,7% Road Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 18,7% 19,3% 18,7% 18,9% 19,0% 19,7% 19,2% 18,9% EBITA-margin 3,2% 4,2% 4,0% 3,3% 3,8% 4,6% 4,3% 3,8% Conversion ratio 17,1% 21,9% 21,4% 17,4% 20,0% 23,3% 22,2% 20,3% Solutions Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 29,6% 29,5% 30,1% 29,3% 27,3% 28,3% 28,7% 26,7% EBITA-margin 5,5% 5,2% 5,8% 5,7% 4,3% 4,6% 5,4% 5,0% Conversion ratio 18,7% 17,5% 19,2% 19,6% 15,7% 16,3% 18,7% 18,8% *) Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 75. DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning Nøgletal pr. kvartal 15

16 DSV Air & Sea Air & Sea-divisionen er specialiseret inden for godstransport med fly og skib. Divisionen har et globalt netværk med traditionelle fragtservices, suppleret med en projektafdeling. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere. Markedsudvikling Generelt har væksten i fragtmængderne på det globale marked i 2012 været lavere end forventet ved årets begyndelse, både inden for sø- og luftfragt. Udviklingen i global søfragtvolumen viste positive takter i begyndelsen af 2012 med en markedsvækst på ca. 5%, men væksten aftog i løbet af året. Det globale marked for luftfragt har generelt udvist en negativ vækst i 2012, men dog med enkelte tegn på forbedring mod slutningen af året. Divisionen har realiseret en søfragtvolumen målt i antal containere (TEU) på niveau med 2011, mens markedet generelt vurderes at være steget med 0-2%. VÆKST I TRANSPORTVOLUMEN 4. kvartal 4. kvartal DSV Marked DSV Marked Søfragt - TEU 0% -1-2% 0% 0-2% Luftfragt - ton -2% -1-3% -1% -1-3% Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Jørgen Møller direktør Air & Sea divisionen nettoomsætning bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 16 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning DSV Air & Sea

17 Divisionen har styrket sit globale netværk i løbet af 2012 DSV har en relativt stor eksponering mod Asien-Europa ruterne, der udgør ca. 40% af koncernens samlede søfragtvolumen. Faldende import i Europa har betydet svære markedsforhold på disse ruter i Divisionens realiserede luftfragtvolumen (ton) faldt i 2012 med 1% i forhold til 2011, mens markedet generelt vurderes at være gået tilbage med 1-3%. Divisionen har formået at tage markedsandele i et svært marked, primært som resultat af en stærk udvikling for DSV i den europæiske og amerikanske eksport. På trods af relativt lave volumener og tilførsel af ny kapacitet steg fragtraterne dramatisk på søfragtmarkedet i begyndelsen af Raterne var faldende i andet halvår, og i slutningen af året varslede rederierne nye ratestigninger, som også helt eller delvist blev gennemført. Markedet for luftfragt har været mindre turbulent, men var dog stadig påvirket af udsving i raterne. Strategiske og operationelle highlights Divisionen har en generel målsætning om at tage markedsandele og har i 2012 fortsat arbejdet med at udvikle produkter og serviceydelser inden for både sø- og luftfragt. For at imødekomme kundernes stigende behov for branchespecifikke logistikydelser har divisionen iværksat tiltag, der skal styrke produktudvikling og salgsindsats inden for forskellige fokussegmenter, herunder bilindustrien, flyindustrien, vedvarende energi og militær/forsvar. Divisionen har styrket sit globale netværk i løbet af Med købet af det Dubai-baserede transportselskab Swift Freight er DSV Air & Sea nu tilstede i 15 afrikanske lande og har dermed et godt grundlag for at tage del i den fremtidige vækst på dette kontinent. Derudover har divisionen etableret et datterselskab i Brasilien og opnået 100% ejerskab over det tidligere DSV- GL joint venture i Chile, Argentina og Peru. Med disse tiltag er DSV rykket tættere på målet om et komplet netværk af Air & Sea selskaber i Latinamerika. Den styrkede tilstedeværelse i disse områder vil også øge DSV s muligheder for at tage del i den forventede fremtidige vækst inden for projektlogistik, f.eks. til vindenergisektoren, industrielle projekter og infrastruktur. DSV Air & Sea er løbende opmærksom på muligheder for attraktive bolt-on virksomhedsopkøb, som kan supplere det nuværende netværk og kan bidrage til væksten. Divisionens globale Transport Management System forventes at være endeligt implementeret i løbet af Udrulningen af dette system blev påbegyndt i 2011 og har forløbet efter planen. Det nye system har allerede haft en positiv effekt på produktiviteten i de lande, hvor systemet er blevet implementeret. Geografisk eksponering Omsætningen i divisionen er fordelt på følgende geografiske områder: Norden 14% Sydeuropa 21% Øvrige Europa 28% Amerika 16% Asien 21% ROIC og investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Antal medarbejdere DKK (mio.) % Antal Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer 0 ROIC inkl. goodwill og kunderelationer DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning DSV Air & Sea 17

18 Finansielt resultat Resultatopgørelse - uddrag air & Sea fordeling (DKK mio.) Søfragt luftfragt Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA Afskrivninger Amortisering kunderelationer EBITA Bruttomargin, % 21,6 21,5 Conversion ratio, % 33,1 33,1 EBITA margin, % 7,2 7,1 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 20,9 22,3 I 2012 realiserede DSV Air & Sea en omsætning på millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst udgjorde 1,0%. Bruttofortjenesten i 2012 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst udgjorde 1,2%. Væksten kan primært henføres til en forbedret gennemsnitlig fortjeneste pr. enhed (TEU/ton) i forhold til Det er primært første halvdel af 2012, der har været påvirket af forbedret indtjening pr. enhed. Bruttomarginen udgjorde 21,5% i 2012 mod 21,6% i (DKK mio.) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin, % 21,6 20,7 21,6 22,6 Volumen (TEU/Ton) EBITA for 2012 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i 2012 udgjorde et fald på 0,5%. Conversion ratio udgjorde 33,1% i 2012, svarende til niveauet i EBITA marginen udgjorde 7,1% i 2012 mod 7,2% i Conversion ratio og EBITA marginen er negativt påvirket af opkøb i 4. kvartal Resultat af primær drift for 2012 var påvirket af en stærk udvikling i Nordamerika og en marginal nedgang i Europa. Resultaterne i Europa skal ses i lyset af svære markedsbetingelser med svag import på de fleste markeder og hård konkurrence. Resultaterne i Nordamerika og Asien er positivt påvirket af valutakursreguleringer. Finansielle målsætninger Divisionen har følgende langsigtede finansielle målsætninger: målsætning Realiseret 2012 EBITA margin 7-8% 7,1% Conversion ratio 35% 33,1% ROIC - før skat 25% 22,3% Vækst 4. kvartal Valutakurs- Akkvisitioner, Organisk Organisk 4. kvartal 2011 effekt netto vækst vækst 2012 (DKK mio.) (DKK mio.) (DKK mio.) (DKK mio.) (%) (DKK mio.) Nettoomsætning ,7% Bruttofortjeneste ,2% EBITA ,8% 341 Året 2011 Året 2012 Nettoomsætning ,0% Bruttofortjeneste ,2% EBITA ,5% DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning DSV Air & Sea

19 Opsummering 4. kvartal 2012 Luftfragtvolumen faldt 2% og søfragtvolumen var uændret i forhold til 4. kvartal For både sø- og luftfragt vurderes udviklingen at ligge på niveau med markedsudviklingen. Bruttofortjenesten udgjorde millioner kroner i kvartalet (2011: millioner kroner). Den organiske vækst var negativ med 3,2%. I forhold til 3. kvartal 2012 har divisionen fastholdt bruttofortjenesten pr. transporteret enhed for søfragt, mens der er sket et svagt fald for luftfragt, som følge af tiltagende priskonkurrence. Forventninger til 2013 DSV forventer at det globale søfragtmarked målt på volumen vil vokse med 2-4% i 2013, mens markedet for luftfragt målt på volumen forventes at stige med 0-2%. Det forventes, at væksten på Asien-Europa ruterne i lighed med 2012 vil ligge under det globale marked. Ledelsen forventer at kunne leve op til målsætningen om at tage markedsandele på de markeder, hvor divisionen opererer. I overensstemmelse med de finansielle målsætninger for divisionen forventes DSV Air & Sea at opnå vækst i indtjeningen i EBITA udgjorde 341 millioner kroner i kvartalet (2011: 363 millioner kroner). Den organiske vækst var negativ med 8,8%. air & Sea segmentoplysninger Brutto- Resultat af primær drift Nettoomsætning fortjeneste før særlige poster EBITA margin Conversion ratio (DKK mio.) Europa ,0 4,9 26,5 26,5 Asien ,3 8,4 45,4 42,3 Amerika ,2 11,0 51,9 51,9 Elimineringer mv I alt ,2 7,1 33,1 33,1 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning DSV Air & Sea 19

20 DSV Road DSV Road er med et komplet netværk i Europa blandt Europas tre største transportvirksomheder. Divisionen tilbyder full- og partload services og har med over 200 terminaler i Europa et stærkt netværk. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere. Markedsudvikling Som det har været tilfældet i de seneste år, har markedsudviklingen for vejtransport i Europa i 2012 været præget af den økonomiske krise. Transportvolumen i Sydeuropa har været faldende gennem hele året, mens markederne i Nord- og Østeuropa særligt i andet halvår af 2012 har tabt fart, hvilket bl.a. skyldes lavere aktivitetsniveau på vigtige markeder som Tyskland og Sverige. Divisionens samlede godsvolumen, målt på antal sendinger, er steget med ca. 1% i forhold til Generelt vurderes markedet at være faldet med 1-3%. Det er ledelsens vurdering, at DSV har vundet markedsandele i hovedparten af de europæiske lande i VÆKST I TRANSPORTVOLUMEN 4. kvartal 4. kvartal DSV Marked DSV Marked Sendinger 1% -2-3% 1% -1-3% Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Søren Schmidt direktør Road divisionen nettoomsætning bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 20 DSV årsrapport 2012 Ledelsesberetning DSV Road

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere