Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015"

Transkript

1 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215

2 Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 UDVALG OG OMRÅDER... 1 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FORSYNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET... 2 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ØKONOMIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN

3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 21. april 215 aflagt årsregnskab for 214 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 28. april 215 Peder Chr. Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 3

4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 214 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning. 4

5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Regnskabsresultat Regnskabet for 214 fremgår af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 213 til 214 minus overførslerne fra 214 til 215. Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 213/14-214/15 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug, regnskab 214 Indtægter Skatter 1.845,8,, 1.845, ,3 Tilskud og udligning 943,2 6,6, 949,8 953,4 Indtægter i alt 2.789, 6,6, 2.795, ,7 Skattefinansieret drift Service ,7-2,9 4, , ,4 Overførselsudgifter -69,6 71,5-5,1-624,2-631, Driftsudgifter i alt ,3 68,6-1, -2.62, ,4 Renter m.v. -13,4,5, -12,9-1,3 Resultat af ordinær drift 87,3 75,7-1, 162, 172, Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -8,4-13,9-6,1-1,4-17,2 Udgifter vedr. jordforsyning -3,,3 -,2-2,9-2,9 Indtægter vedr. jordforsyning 3,,, 3, 3,9 Nettoanlægsudgifter i alt -8,4-13,6-6,3-1,3-16,2 Resultat - skattefinansieret område 6,9 62,1-7,3 61,7 65,8 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 5, -3,1, 1,9 3,4 Anlægsresultat -1,6 1,6,,, Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4-1,5, 1,9 3,4 Resultat ialt 1,3 6,7-7,3 63,6 69,2 PENGESTRØMME Resultat i alt 1,3 6,7-7,3 63,6 69,2 Afdrag på lån -38,2,, -38,2-38,2 Lånoptagelse 19,8, 1,5 21,3 15,1 Øvrige finansforskydninger -3,6, -4,2-7,8 11,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -11,7 6,7-1, 38,9 57,4 Resultat af ordinær drift Resultatet af ordinær drift udgør 172, mio. kr., hvilket er 84,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 1, mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Resultat af ordinær drift i årene fremgår af oversigten. 5

6 Mio. kr. Resultat af ordinær drift ,3 172, 152, , , 38,5 81,5 48, 57, 55,1 83, 116,2 65, 65, 9, 17, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift udgøre 17, mio. kr. i 214. Driftsresultatet er 65, mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift Det korrigerede budget for skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.755,1 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 2.688,3 mio. kr., overførsler fra på 135,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på -68,6 mio. kr. De skattefinansierede driftsudgifter i regnskab 214 udgør 2.616,4 mio. kr. mod det korrigerede budget på 2.755,1 mio. kr. svarende til et restbudget på 138,7 mio. kr. Af restbudgettet på 138,7 mio. kr. søges 134,3 mio. kr. overført til 215, mens restbeløbet på 4,4 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang. Skive Kommune overholder i regnskab 214 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.88 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 214. Forbruget er på mio. kr., altså 12 mio. kr. under rammen, hvilket er meget tæt på rammen. Tages der tillige højde for at der er et forbrug på 11 mio. kr. af overførsler fra drift til anlæg, er der reelt tale om et mindreforbrug på 1 mio. kr. I har mindreforbruget på service været på h.h.v. 56 mio. kr., 26 mio. kr. og 41 mio. kr. Til orientering forventer KL, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger væsentligt under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. I henhold til gældende lovgivning kan kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr., såfremt kommunerne overskrider servicerammen. Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i direktionen med henblik på at komme tættere på budgettet. Den samlede overførsel af serviceudgifter fra 214 til 215 udgør 134,3 mio. kr. og der kan samlet set ikke forbruges af denne opsparing, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 215. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud gælder også i 215 og fremefter. Evt. modregning i bloktilskuddet vil blive fordelt med 6% for den enkelte kommune og 4% kollektivt. Renter Renteudgifterne udgør netto 1,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,9 mio. kr. Mindreudgiften på 2,6 mio. kr. kan primært henføres til et større udbytte fra formueplejen. Skattefinansieret anlæg Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 191,1 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 8,4 mio. kr., overførsler fra på 97,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 13,6 mio. kr. 6

7 De skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab 214 udgør 16,2 mio. kr. mod det korrigerede budget på 191,1 mio. kr., svarende til et restbudget på 84,9 mio. kr., hvoraf der er overført 9,8 mio. kr. til 215 og 5,9 mio. kr. finansieret af kassen. Under By- og Landsbyudvikling lukkes projekter for 8,8 mio. kr., jf. de røde projekter fra Byrådets behandling i november 214. Endvidere tilføres i alt 3, mio. kr. til kassen vedr. Grøn Vækst pulje. I alt er der et kassetræk på 5,9 mio. kr. Anlægsniveauet ligger over det oprindelige budget på 8,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at der er afholdt udgifter til skolerenoveringer og indretning af lærerarbejdspladser afholdt af overførte midler fra tidligere år. Aftalen mellem Regeringen og KL indeholder i 214 ingen bindinger i forhold til skattefinansieret anlæg og dermed ingen sanktion på overskridelse af anlægsrammen. Af anlægsinvesteringer i 214 kan nævnes: 4,6 mio. kr. til udskiftning af gadelys til energisparepærer. 3,4 mio. kr. til ny busterminal. 16,5 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 5,7 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergadeområdet i Skive, det vestlige Skive, Durup, Selde, Lihme, Breum og Rønbjerg. 2,9 mio. kr. til ny Fur Færge. 6,8 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 28,2 mio. kr. til daginstitutioner og skoler, herunder 1,6 mio. kr. til bygningsændringer og indretning af lærerarbejdspladser, 6,1 mio. kr. til Højslev skolehal, 4,7 mio. kr. til udbygning af Roslev skole, 2,1 mio. kr. til etablering af daginstitution Fjordbo, Lihme. 5,8 mio. kr. på social- og ældreområdet. 9,6 mio. kr. til idræt, herunder 2,5 mio. kr. til Oddense Multicenter og 3,5 mio. kr. til Skive Rideklubs faciliteter. 5,6 mio. kr. til en række projekter til fremme af landsbyudvikling. Lån Skive Kommune har i 214 afdraget 38,2 mio. kr. på den langfristede gæld fordelt med 9,8 der vedr. ældreboliger og 28,4 mio. kr. vedr. ordinære lån. Endvidere er der en låneoptagelse på 15,1 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik er målet et årligt nettoafdrag på 1 mio. kr. på den ordinære gæld. Der er i 214 netto afdraget 13,3 mio. kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 28,4 mio. kr. og låneoptagelsen på 15,1 mio. kr. Der optages lån, hvor der er låneadgang i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Ordinære lån er optaget til eksempelvis energibesparende foranstaltninger, borgernær anlæg og byfornyelse. Lånerammen til ordinære lån udgør i ,4 mio. kr. Der er i 214 således optaget 3,3 mio. kr. for lidt i lån i forhold til lånerammen. Det der er optaget for lidt i lån anvendes til at nedbringe deponeringen med. Den langfristede gæld udgør ultimo ,4 mio. kr. Gælden er fordelt med 436,9 mio. kr. der vedr. ældreboliger, 489,4 mio. kr. i ordinær gæld og 79,1 mio. kr. vedr. finansiel leasing. Ultimo 214, er 71 % af den ordinære gæld fast forrentet, og 29 % variabelt forrentet. Likviditet Regnskabet for 214 viser en likviditetsstyrkelse på 57,4 mio. kr., heraf en kursregulering på en indtægt på 6,5 mio. kr. Ultimo 214 var kassebeholdningen 267,8 mio. kr. Dertil kommer deponerede beløb på 85,7 mio. kr. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 53,5 mio. kr. ultimo 214 fordelt med 11,4 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 42,1 mio. kr. til renovation NOMI 4S. Til forklaring af likviditetens størrelse hører også overførslerne af bevillinger, der udgør 22,8 mio. kr. i alt fra 214 til 215. Tabellen viser udviklingen i overførsler i perioden

8 Mio. kr Drift 75, 64,3 9,9 14, 141,2 135,3 134,3 Anlæg 86,2 11,1 11,7 124,2 123,9 97,1 9,8 Drift og anlæg i alt 161,2 174,4 192,6 264,2 265,1 232,4 225,1 Låneoptagelse -27,3-9,5-15,9-29,6-22, -2,2-18,7 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 1,3-35,9-31, -35,4-4,1,6-3,6 I alt 142,5 141, 145,7 199,2 23, 212,8 22,8 I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de seneste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i mio. kr. mod 295 mio. kr. i 213. Målsætningen i den økonomiske politik for 214 er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal svare til overførslen til det kommende år, dvs. 23 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. 8

9 Oversigt over organisationen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Byrådssekretariat Økonomisk Sekretariat HR Erhverv og Udvikling Indkøb IT Kultur- og Familieforvaltningen Teknisk Forvaltning Sekretariat og Økonomi Sekretariat Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ledelses- Sekretariat Skole Social Natur og Miljø Dagtilbud Myndighed Plan og Byg Familie Pleje og Omsorg Park og Vej Kultur og Fritid Sundhed Arbejdsmarked 9

10 Udvalg og områder Byrådet har syv faste udvalg med hvert sit fagområde og hver sin bevilling. Her sidder kun medlemmer af byrådet. Udvalgene mødes jævnligt som regel en gang om måneden. Teknik- og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Park og vej Kultur Natur og miljø Idræt Kollektiv trafik Folkeoplysning Planlægning Biblioteket Bygninger Skive musikskole Klima og Energi Museum Salling Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Socialområdet/handicappede Skoler Ældre Familieområdet Ældreboligdel Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Erhverv og turisme Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation By- og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Beredskabskommissionen har ansvaret for politikområdet Beredskab. Beredskabskommissionen har fire folkevalgte medlemmer, et medlem er udpeget fra Midt- og Vestjyllandspoliti. Herudover er der observatørposter fra henholdsvis Beredskabsforbundet og Skive Brandkorpsforening. Politikområdet Forsyning er brugerfinansieret og består af renovation, Økonomiudvalget har ansvaret for bevillingen. 1

11 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE Teknik- og miljøudvalget Funktionskontrakt asfaltbelægninger Fra januar 214 er der overdraget ca. 724 km vej til en funktionskontrakt som er gældende frem til 229. Kontrakten omfatter belægningsarbejde på kørebanen på landet og i 214 er der udført ca. 54 km OB belægning og ca. 44 km. slidlagsbelægninger. Derudover er der udført reparationsarbejde og lappearbejde på vejnettet der er omfattet af kontrakten. Tilgængelighed handicapændringer Der har også i 214 været afsat midler til forbedring af tilgængeligheden i det åbne rum, hvor der for eksempel er sket forbedringer ved sænkning af kantstensopspring i vejkryds og ved forgængerovergange. Ligeledes er der også ændret på adgangen til et handicaptoilet med automatisk døråbner. Ændringerne er sket på udvalgte steder i Skive midtby samt i forbindelse med renovering af fortovsstrækninger eller forberedelse til asfaltbelægning i Skive, Jebjerg, Harre, Durup og Balling. Vintertjenesten Forholdene har i 214 været gunstige i relation til den kommunale vinterindsats. På grund af den beskedne vinter har budgettet for første gang i mange år kunnet dække udgifterne. Der har i årets løb på vejnettet været sne- og glatførebekæmpet via 513 udkald til saltning, 89 udkald til kombineret snerydning og saltning og 12 udkald til ren snerydning. På stierne har der været 122 udkald til saltning og 123 udkald til kombineret snerydning og saltning. Der er i alt anvendt 167 tons salt til opgaven. Gadelys Det kommunale gadelysanlæg er under en betydelig renovering i disse år. Byrådet har vedtaget et ekstraordinært renoveringsprogram med omfattende investeringer på 5 mio. kr. i 214 og 1 mio. kr. i 215. Hensigten er dels at få fornyet anlægget dels at få opsat nye LEDarmaturer med væsentlig lavere energiforbrug. Finansieringen af de store investeringer sker ved tilsvarende besparelser på energiforbruget. I 214 er der udskiftet ca. 1.2 ældre gadelamper med et forholdsvist højt strømforbrug. Antallet svarer til ca. 1 % af kommunens samlede gadelysnet. Renoveringsprogrammet fortsætter med forøget styrke i 215, hvor der udskiftes yderligere ca. 2.5 lamper. Det samlede elforbrug til gadelys forventes allerede at være reduceret til ca. 2 mio. kwh pr. år. Udgangspunktet for elforbruget var ca. 3.2 mio. kwh i 28. Broer og tunneler Mange af de ca. 2 kommunale vejbroer og rørunderføringer for vandløb under vejene er gamle og nedslidte. Byrådet har gennem de senere år foretaget ekstraordinære investeringer i afhjælpning af manglerne. I 214 er der således lavet forbedringer for ca. 75. kr. på udskiftning af rørunderløb for Lille Å under Harrevigvej, rørunderløb for Afløb for Nr. Lem Enge under Betrykvej, Vejby og for rørunderløb for Sæby Bæk under Grynderupvej. Udsmykning af byrum Der er gennem årene etableret en del forskønnelse af byrum, parker m.v. i form af kunst, skulpturer, mindesten og anden udsmykning. Der er i de senere år igangsat en betydelig indsats med renovering og løbende vedligeholdelse af disse udsmykninger. I 214 er der foretaget renoveringer af nogle af de betydeligste udsmykninger, nemlig Solen i rundkørslen ved Sdr. Boulevard/Bjørnevej, Livet i friheden placeret ved Skive Museum og Fisken placeret på torvet mellem Rådhuset (Torvegade) og biblioteket. Renoveringstiltagene fortsætter i 215. Skove og plantager Fodmosen ved Vadum fik en tiltrængt tynding. For at fremhæve og fremvise oldtidsagre i den sydlige del af Skive plantage, er der etableret en 11

12 fårehegning på ca. 6 hektar, således at vegetationen holdes nede. Skive museum udarbejder informationstavle for områdets historie. Parker og legepladser I Skive anlæg blev der på enkelte strækninger oprettet brosten som danner kant til stierne, oprettet trapper, samt udbedret gamle dræn, et arbejde som fortsætter i 215. Enkelte legeredskaber blev udskiftet i Roslev og Durup anlæg. Idrætsanlæg På Åkjærbanerne blev der etableret 3 drænstrenge til afhjælpning af vandproblem. Grønt langs veje Langs Holstebrovej er der plantet vejtræer som eg og lind til forskønnelse af vejstrækningen. Vejanlæg Skive Trafikterminal blev færdiggjort i 214. Projektet har omfattet en busterminal, kort- og langtidsparkering og rundkørsel. Trafikterminalen er en kompakt terminal, hvor busserne styres af et Lane manegement system, der kommunikere digitalt med den landsdækkende rejseplan. I forbindelse med områdefornyelsen i Breum, er der i 214 opstartet totalrenovering af Aakjærsvej og Klostervej med nye fortove og cykelstier i begge vejsider. Projektet forventes afsluttet i sommeren 215. Der er igangsat en gennemgang af alle signalanlæg i Skive Kommune med henblik på optimering af den grønne bølge i Skive Midtby og i øvrigt renovering samt optimering af signalanlæg. Signalanlægget Sdr. Boulevard-Skyttevej blev renoveret med LED, nye master og signaler. Trafiksikkerhed På Dalgas Allé blev der foretaget en række trafiksikkerhedsforbedrende projekter. Det største enkeltprojekt var ombygningen af krydset Dalgas Allé/Egerisvej med hævet flade. Der er etableret skoleblink på Strøget-Holmhuse ved Oddense Skole til sikring af skolepatruljens arbejde. Efter mangeårige ønsker fra borgere på Dølbyvej i Skive er der etableret hævede flader som fartdæmpende foranstaltninger og sikrer krydsningspunkter for cyklister. Der er desuden opstillet to fartvisere på Dølbyvej, som også medvirker til at dæmpe hastigheden. Der er nu 24 faste fartvisere i Skive Kommune. Vi har også fire mobile fartvisere opstillet to uger ad gangen på mere end 1 forskellige steder. Der er lavet 52 manuelle trafiktællinger, ofte efter henvendelser om høj fart. Der er desuden udført tællinger på 12 tidligere amtsveje, hvor tællespoler er nedfræset i vejbanen. I forbindelse med endelig klargøring for modulvogntogsvejnettet i Skive by, blev krydset Havnevej/Engvej ombygget og samtidig signalreguleret, hvilket samtidig har medvirket positivt til den gennerelle fremkommelighed specielt på Engvej. Ligeledes er krydset Jyllandsgade/Allégade ombygget med hævet flade. I forbindelse med ombygningen er der blevet etableret et mindre torv ved krydset. I et forsøg på at mindske kørsel i gågaderne, er enkelte adgangsveje hertil blevet lukket. 6 skoleveje er efter anmodning fra forældre til skolelever vurderet i forhold til trafikfarlighed. Kampagner for sikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd har afholdt to møder. Rådet har medlemmer fra foreninger, politi og Skive Kommune. Kommunen har deltaget i landsdækkende og lokale kampagner. Et nyt lokalt tiltag kaldet Trafiksikkerhed i skolegården gav mere en 4 børn læring om højresvingsulykker mellem tunge køretøjer og cyklister. 12

13 Byggemodning Der er ikke etableret nye byggemodninger i 215. I stedet er Bilstrupparken, Jernbanevej og Ydunsvej etape blevet færdiggjort og på vej til overdragelse til grundejerforeningerne. Vedligehold på de tekniske anlæg Teamet Energiservice i TF udfører teknisk vedligehold på en lang række installationer på institutioner og skoler. Der er fra puljen til vedligehold af tekniske anlæg, udført systematisk vedligehold på ca. 6 solvarmeanlæg og 8 solcelleanlæg, samt vedligeholdelse af ventilationsanlæg på institutioner og skoler, hvor der ikke er ansat serviceledere. Tilsynet omfatter ligeledes bygningernes lovpligtige Energimærker og især de bygninger hvor der skal udføres energibesparende foranstaltninger (EBF). Der er udført ekstraordinært vedligehold af: Oddense Skole: Indsætning af strengregulering, samt indregulering af varmeanlæg. Drivehuset Skovly Fjernvarme overtager elvarme og oliefyr Drift af kommunens ejendomme Der er brugt cirka 7 millioner kroner til drift af kommunens bygninger. Der er lavet planer for vedligeholdelse af klimaskærme og tekniske anlæg på de omkring 13 bygninger. Vi administrerer ni boligudlejnings-ejendomme med 28 lejligheder og tre værelser. Her er driften udliciteret. Teknisk Forvaltning vedligeholder cirka 22. kvadratmeter skoler, institutioner, kontor- bygninger og udlejningsejendomme. Usunde boliger Fra nedrivningspuljen er der brugt 2,2 millioner kroner til nedrivning af 43 usunde boliger og ejendomme i landdistrikter. Balling Skole: Strengregulering og udskiftning af varmeanlæg til gymnastiksal. Højslev Skole: Ændring til ordentlig Belysning. Resen Daycare: Udskiftning af veksler, ventilation og rør. Brårup Skole: Reparation af varmeanlæg og reparation af rør. Resen Skole: Udskiftning af veksler og rør i stor teknikrum. Der er udført EBF på følgende anlæg: Zonestyringsanlæg Ti ern. Jebjerg Skole: Efterisolering og udskiftning af vinduer. Idavang: solvarmeanlæg og solvarmebeholder. Balling Skole: Efterisolering og nye strålevarmepaneler. Brårup Skole: Efterisolering af gymnastiksale. Skive Rideklub træpillefyr og radiatorer. Eksempel på nedrevet ejendom Ørslevklostervej 22. Andre opgaver Byggeherrerådgiver på Skive Badeland. Renovering af Skive Badeland med en anlægsudgift på 32 millioner kroner. 13

14 Anlægsarbejder 214 blev et travlt år med mange anlægsopgaver. Især opgaver for andre politiske udvalg. Her tænkes især på den nye skolereform som indebar flere større og mindre ombygninger. Der er lavet opgaver for andre udvalg for ca. 25 millioner kroner. På udvalgets eget område blev der ikke afsat ekstra midler til renoveringsopgaver. Eksempler på projekter som er udført af Kommunale Ejendomme Roslev Skole Tilbygning af 3 nye klasselokaler med tilhørende fællesrum, indgangsparti, gruppe- og forberedelsesrum samt toiletter og teknikrum. Samlet areal: 582 m². Et anlægsprojekt til 4,9 millioner kroner. Særligt for projektet er, at der er anvendt gamle mursten og kalkmørtel til dele af de indvendige mure. Et samarbejde med GenByg Skive. Der er også benyttet PUR isolering til isolering af ydervægge, hvilket sikre et byggeri med lave omkostninger til opvarmning = løbende drift. Højslev Skole, Ny Idrætshal Der opførtes ny idrætshal sammenbygget med skolens eksisterende gymnastiksals bade -og omklædningsrum. Hallens areal er på 115 m 2, herudover er alle eksisterende omklædnings -og badefaciliteter ombygget og istandsat. I ny forhal indrettes handicapvenligt toilet, endvidere med trappelift mellem eksisterende og ny bebyggelse. Samlet anlægssum 6 millioner plus 1. kr. til handicapforhold. Selde Børnehave Selde Børnehave, der havde til huse i lejede lokaler, flyttes til nye lokaler på Selde Skole hvor børnehave og SFO integreres. Samlet anlægssum 1,8 millioner. Bomi Job og Kompetence etableres i underetagen på Bomi, Viborgvej 7, med indretning af lokaler, lydisolering og brandisolering imod omkringliggende værkstedområder. Samlet anlægspris 1,4 millioner. Der foretages efterisolering af alle lofter i fabriksområdet, med etablering af nye lydregulerende lofter og etablering af nye vinduer og døre. Samlet anlægspris 2,6 millioner. Lihme Skole I forbindelse med lukning af Lihme Skole blev børnehaven Fjordbo flyttet ind på den nedlagte Skole. Ombygning af ca. 1 m 2 eksisterende skole med en samlet anlægsudgift på 2,4 millioner Natur- og Miljøafdelingen Spildevand Som led i realiseringen af Spildevandsplan , er der i 214 gennemført separatkloakering i Harre, dele af Balling, dele af Jebjerg og dele af Breum. Samtidig er der gennemført kloakering af dele af sommerhusområderne ved Hostrup, V. og Ø. Hærup og Gyldendal. Dette arbejde fortsætter i 215. Der er i 214 gennemført forbedret rensning på ca. 95 ejendomme i det åbne land. Rottebekæmpelse Skive Kommune er påbegyndt realiseringen af Rotteplan 213. Dvs. at rottespærreprojektet er sat i gang i 214, hvor 19 kommunale institutioner er gennemgået med henblik på rottesikring og der er etableret rottespærrer ved 9 af disse. Projektet fortsætter i 215 og de kommende år. Virksomheder Forvaltningen har meddelt ny miljøgodkendelse til 2 virksomheder og supplerende godkendelse til 4 virksomheder i 214. Der er meddelt ny godkendelse til Skive Badeland. Vandforsyning Skive Kommune har i 214 udarbejdet indsatsplan for Skive Stoholmområdet i samarbejde med Viborg Kommune. Plan har været i høring og skal færdigbehandles i

15 Skive Kommune har gennemført møder med ca. halvdelen af vandværkerne med henblik på udlægning af de boringsnære beskyttelsesområder, som fortsættelse af BNBO-projektet. Møder med de resterende vanværker gennemføres i 215. hegning og afgræsning på op mod 4 hektar for at skabe livsbetingelser for planter og dyr karakteristiske for disse sjældne lysåbne naturarealer. Affald Skive Kommune har i 214 gennemført projekt Genbyg Skive, hvor der er stor fokus på genbrug af byggematerialer fra nedbrydningsprojekter. Skive Kommune har i 214 i samarbejde med Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner, samt Nomi4S udarbejdet en fælles affaldsplan. Planen skal politisk behandles i 215. Landbrug Siden 27 har alle ikke miljøgodkendte landbrug med husdyr, der skulle ændre noget i produktionen eller bygningsmæssigt, have lavet en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse på et landbrug er omfattende både økonomisk, men også tidsmæssigt. I 214 blev der indsendt 15 ansøgninger. Siden 211 har det været muligt at ændre produktionen eller bygningsmassen, med baggrund i nogle kriterier fastsat af staten, via en såkaldt anmeldelse. Ordningen er blevet indført således, at den enkelte i begrænset omfang kan tilpasse produktionen, uden at der skal søges om en miljøgodkendelse. I 214 blev der modtaget 52 anmeldelser. Natura2 Indenfor Skive Kommune ligger der 8 såkaldte Natura2 områder. Nogle af områderne ligger ikke kun indenfor Skive Kommune, men deles med vores nabokommuner. Områderne er udpeget med baggrund i Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne (EU). Målet er indenfor det enkelte område at bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-lande. I 214 er der søgt tilskud fra NaturErhvervstyrelsen fra en halv snes lodsejere faciliteret af Skive Kommune. Indtil nu er der foretaget rydning af opvækst af invasive planter, etableret Klimatilpasningsplan Ifølge en aftale med staten skal kommunerne lave en klimatilpasningsplan. Byrådet har i 214 vedtaget klimatilpasningsplan for Skive Kommune. De mulige klimaændringer der ses på, er eksempelvis øget nedbør både i form af mængde, men også hyppighed og varighed. Dernæst omfatter det også havniveauet i Limfjorden og vandløbene. Alle disse data sættes sammen med kapaciteten i afløbssystemerne. 1. vandplanperiode Den 3. oktober 214 blev der for anden gang vedtaget statslige vandplaner for første planperiode Som følge heraf skal Skive Kommune udarbejde en kommunal vandhandleplan som beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre det indsatsprogram, som er beskrevet i den statslige vandplan. Teknisk Forvaltning skal sende forslag til Skive Kommunes 15

16 vandhandleplan i offentlig høring senest den 3. april 215. I er der gennemført forundersøgelser på en stor del af indsatserne i vandplanens indsatsprogram. De sidste forundersøgelser og de første realiseringer sættes i gang i 215. Dette arbejde er gennemført i henhold til en bekendtgørelse, der har gjort det muligt at gennemføre vandplansindsatser selvom der ikke har været en gyldig vandplan. Projekt Implement Projekt Implement afsluttede sine aktiviteter i december 214, og kan se tilbage på et succesfuldt projekt, som har fået gennemført mere end forventet og har sat sit aftryk i Skive i mange år frem i tiden. Til afslutningen blev der produceret et magasin og en film, der præsenterer projektets resultater. 2. vandplanperiode På baggrund af en statslig udmeldt ramme, har Skive Kommune sammen med Vandråd Limfjorden og de øvrige kommuner i oplandet til Limfjorden, udarbejdet forslag til indsatsprogram for vandområdeplanen Statens vandområdeplaner for blev sendt i en 6 måneders offentlig høring den 23. december 214. Vådområder Skive Kommune arbejder på 6 kommunale vådområdeprojekter som et led i at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Endvidere er Skive Kommune involveret i 2 statslige vådområdeprojekter i kommunen samt 2 vådområdeprojekter, der skal reducere fosforbelastningen i to af kommunens søer. Grøn Gas Erhvervsklynge Energibyen Skive er med som repræsentant for Skive Kommune i Grøn Gas Erhvervsklynge. Projektet løber ud i 216, hvorefter det forventes at projektet integreres i Agro Business Parks aktiviteter. I juni 214 gennemførte Energibyen Skive, Grøn Gas Erhvervsklynge, Implement, Energi i Væksten/SET /Teknologisk Institut/Transportens Innovationsnetværk og andre et stort erhvervsarrangement i Skive omkring biogas kaldet Biogasdage i Skive. Over fire dage gennemførtes ti møder/workshops/konferencer og demonstrationsaktiviteter. Arrangementet samlede 2 interesserede. Projektet har støttet etableringen af Madsen Bioenergi, etableringen af gasfyldestationen samt omlægningen af Skive Kommunes transport til biogas. Således forventes omkring 5 biler at køre på biogas i Skive i 215. I januar 214 tog Skive Kommune Danmarks første gaslastbil i brug hos Park og Vej. Skive Kommune har været leadpartner og gennemført projektet i samarbejde med 9 andre skandinaviske partnere. Implement er blevet nomineret i EU s konkurrence om det mest succesfulde projekt i Regio Stars Award konkurrencen. GreenLab Skive I 214 fik projekt GreenLab Skive yderligere luft under vingerne. I løbet af året lykkedes det at samle 9 virksomheder til et samarbejde omkring en EUDP ansøgning til etablering af et fælles test- demonstrations og produktionsanlæg for grøn gas i Kaastrup. Der er etableret en egentlig projektorganisation omkring projektet og arbejdet med at realisere projektet, er kommet ind i en ny fase. Det forventes at dette arbejde fortsætter i de kommende år. 16

17 politikere, virksomheder og organisationer fra Italien, Spanien, Kroatien, Albanien, Sverige, Bulgarien og Danmark. I årets løb har Skive Kommune deltaget i møder og workshops sammen med de øvrige partnere. Da Skive Kommune er med i Borgmesterpagten deltager Energibyen Skive i det Europæisk projekt for byer, som har tilsluttet sig borgmesterpagten. Genbyg Skive Med projektet Genbyg Skive har Skive Kommune vist, hvordan genanvendelse af byggematerialer fra nedbrudte bygninger til opførsel af nye kan blive en god forretning. Fokus har været på at minimere affalds-produktionen i byggebranchen og gøre affaldet til en værdifuld ressource. Genbyg Skive afholdt i januar 215 Danmarks største Innovationsworkshop, Nedbrydning af huse og genbrug af materialer, hvor 6 gæster (arkitekter, nedbrydere, håndværkere, miljø medarbejdere, kommunale embedsfolk og interesse organisationer) fra hele landet deltog. Et elektroniske magasin med resultater og konklusioner fra workshoppen blev produceret og findes på Energibyen Skives hjemmeside. Biogas 22 I 214 har Skive Kommune haft ansvaret for gennemførsel af et skandinavisk projekt, Biogas 22. Projektet har karakter af et indledende projekt for et endnu større skandinavisk projekt. I projektet blev der gennemført en analyse, som gav grundlag for at udarbejde en ansøgning til EU på omkring 1 mio. kr. I alt 32 partnere er med i den endelige ansøgning og Skive Kommune vil blive national koordinator i projektet. Ansøgningen behandles i 215, og hvis den går igennem, vil der kunne forventes yderlige skub under udviklingen af biogas og gas til transport i Skive Kommune. Borgmesterpagten og ENPCOM Den Europæiske Union har vedtaget politikker og strategier med det overordnede mål at reducere CO2 udslippet. Der er etableret et projekt under Borgmesterpagten. Projektet kaldes European Network for the Promotion of the Covenant of Mayors (COM). Det handler om at styrke borgerinvolveringen i kampen mod klimaforandringerne. Det sker ved at sammenligne de forskellige lokale erfaringer og udvikle metoder til at forbedre individuelle såvel som kollektive fremgangsmåder. Focus Europe er ansvarlige for at styre og koordinere projektet i overensstemmelse med den Europæiske Kommissions regler og procedurer. Projektets partnere består af Energisafari Energisafari er et koncept med fokus på erhvervsturisme. Den oprindelige form blev udviklet i et samarbejde mellem Samsø Energiakademi og Skive Kommune. Energisafari skal nu videreudvikles til at bestå af en sammensætning 17

18 af attraktioner med fokus på Energi, som krydres med kulturelle oplevelser. I 214 udarbejdede konsulentfirmaet LHBS to rapporter for Energibyen Skive med støtte fra Midtjysk Turisme. De to rapporter omhandler en målgruppeanalyse, et koncept og en forretningsmodel for Energisafari. Projektet har tre fokusområder: 1) At skabe en destination (besøgssted), 2) At skabe en organisation, der kan tackle udbud og efterspørgsel og 3) At udvikle en portal, der kan virke som et eksternt kommunikations vindue for gæster og internt koordinerings redskab for partnere i projektet. Arbejdet med projektet blev indledt i starten af 215 og er finansieret med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. flåde, økonomi m.m. Dette arbejde vil forsætte i 215. Den øgede fokus på Skive Kommunes grønne flåde har foreløbig udmøntet sig i følgende køretøjer med alternativer drivmidler: 26 biogasbiler 5 biogas-handicapbusser 1 biogas-varevogn 2 biogas-lastbiler 18 elbiler. MOR LUG Energibyen Skive er leadpartner på projekt MOR-LUG, der skal gennemføres i Projektet har fået 2,8 mio. kr. fra Trafikstyrelsen. Formålet med projektet er via afprøvning af biogas-minibusser og biogas-varevogne, gennemførelse af flådeanalyser samt dataopsamling og formidling, at accelerere omstilling til klimavenlig biogas. Desuden er det målet at anvende den opnåede viden til at understøtte en generel dansk omstilling til naturgas og biogas i kommunalt regi såvel som hos andre offentlige institutioner, private virksomheder og øvrige relevante målgrupper. Projektet skal således bidrage til formidling og erfaringsspredning hos kommuner, offentlige og private flådeejere, der overvejer grønnere transportløsninger. Kollektiv trafik Energibyen har i 214 arbejdet intensivt på, at den kollektive trafik også skal omstilles til grøn kørsel i Skive Kommune. Derfor blev der i 214 taget en politisk beslutning om, at det kommende udbud på bybuskørslen skal være på biogas, mens udbud af lokalruter skal være på både diesel og biogas. Dermed er den kollektive trafik med til, at understrege den grønne omstilling i Skive Kommune. Fokus på flådeanalyse og udvidelse af den grønne flåde Energibyen Skive har i 214 haft øget fokus på kommunens egne køretøjer. Det er bl.a. sket ved en flådeanalyse, der viser den samlede flådesituation i Skive Kommune samt et forslag til en ideel flådestruktur baseret på analyser af kompetencer, systemer, booking, drift, logistik, 18

19 Forsyning Pr. 1. januar 214 er Skive Renovation 4S sammenlagt med nomi i/s, NVRaffald i/s til det nye fælleskommunale interessentskab Nomi4s i/s. Det nye interessentskab ejes af Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommune og udfører driftsopgaver på vegne af interessentkommunerne på affaldsområdet, medens myndighedsopgaverne fortsat varetages af kommunerne. Dette indebærer at driftsregnskabet i Skive Kommune fra 214 primært indeholder gebyrindtægter fra husstande og driftsudgifter til Nomi4s i/s vedrørende de kommunale affaldsordninger. Kommunale affaldsordninger er eksempelvis dagrenovation og genbrugspladser, medens drift af deponi og andre behandlingsanlæg indgår i regnskabet for Nomi4s i/s. Ved udgangen af 214 er der en opsparing på 19 mio. kr. i renovationsfoden som anvendes til at reducere affaldsgebyrerne over en 5 årig periode, da fremtidige investeringer foretages i regi af Nomi4s i/s. Der er endvidere opsparet (hensat) 22,6 mio. kr. til betaling af de omkostninger der bliver til den passive drift af deponiet i Kåstrup efter deponiets lukning, hvoraf de 2,1 mio. kr. er lovbestemt. De fremtidige hensættelser til passiv drift af deponiet foretages af Nomi4s i/s i forhold til de deponerede affaldsmængder. 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Skive Rideklub etape I, hvor det drejede sig om etablering af ny stald, ny staklade m.m., så vi kunne opfylde de skærpede krav i lov om hestehold Pulsen i Balling blev indviet, og dermed fik Balling et nyt og moderne multi idrætscenter samt et sundhedshus Skive Bibliotek Skive Bibliotek er fortsat i en god udvikling. Mange benytter hver dag biblioteket både til traditionelle udlån af materialer, men også til gruppearbejde og opgaveskrivning. De mange publikumspc ere er efterspurgte, og mange mødes over skærmen til en snak. Workshops med strik, kortspilsklub, arrangementer og IT undervisning fra ÆldreSagen, er med til at gøre Skive Bibliotek til et aktivt hus. Folkeoplysning og fritid Danmarks Idræts - Forbund (DIF) kårede i 213 Skive Kommune som Danmarks bedste idrætskommune. I 214 var vi blandt de 4 nominerede til at blive årets idrætskommune. Dette fik forvaltningen til at lave den målsætning, at vi ville arbejde på at Skive Kommune skulle være den mindst bureaukratiske kommune i forhold til vore foreninger. Vi startede derfor i 214 med at gennemgå nuværende forretningsgange og arbejdsmetoder, og har bl.a. tilsluttet os bookingsystemet Conventus, CFR registret så foreningerne på sigt, kun skal indberette medlemstallet et sted. Vi arbejder på forenkling af aktivitetstilskuddet. Alle disse tiltag for at vi forhåbentlig i 215 nærmer os ovenstående målsætning. 214 bød på en del store projekter I foråret søsatte Skive Bibliotek et forsøg med udvidet åbningstid med delvis bemanding. Det betyder, at brugerne i dag kan benytte Hovedbiblioteket allerede fra kl. 8.3 alle hverdage. Forsøget er blevet taget godt imod. Blandt andet kommer dagplejerne ofte og benytter børnebiblioteket som et lege- og værested for børnene. En god del af 214 gik med planlægning og udførelse af en større chipningsproces. Samtlige bibliotekets materialer blev chippet. Der blev sat en chip i mere end 13. materialer, hvorfor bibliotek og bogbusser måtte holde lukket i uge 13. Chipningen har også medført nye udlånsautomater. Automater der fungerer langt bedre og mere effektivt end de gamle, med op til 5 udlån ad gangen. Vi har i 214 indgået en samarbejdsaftale med specialforbundet Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) under DIF omkring at gøre en fælles indsats for at få flere fysisk aktive ældre i Skive Kommune. På idrætsområdet har vi afsluttet en række anlægsprojekter som har resulteret i, at vi har ibrugtaget en række nye faciliteter: Ny kunstgræsbane i Jebjerg, så Skive Kommune nu råder over 3 kunstgræsbaner og dermed efter forvaltningens mening har en ganske fin dækning på dette område 2

21 I december 214 tog Skive Bibliotek hul på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), da den nye hjemmeside kom i aktion. Hjemmesiden er langt mere dynamisk end den gamle hjemmeside, og kan implementere inspiration og funktioner fra eksempelvis Litteratursiden.dk, Filmstriben.dk og ereolen.dk. De digitale udlån fra Filmstriben.dk, Netlydbog.dk og ereolen.dk, er fortsat i kraftig vækst. Eksempelvis er udlånene på Netlydbog.dk gået frem med mere end 3 %. Samarbejde med folkeskolerne Skive Bibliotek har lige nu gang i to samarbejdsprojekter med folkeskolerne: Mit rum for læring og oplevelser (Mirlo) og Skive DNA. I Mirlo har vi bl.a. fokus på læseudviklingen i indskolingen sammen med Friskolen i Skive. Mens vi har udviklet forskellige læringsforløb og åbnet biblioteket op som fysisk rum for folkeskolerne på SkiveDNA.dk Ny bibliotekschef 1. december 214 tiltrådte den nye bibliotekschef, Kristine Nygaard Ledet. Hun kommer fra et job som leder for formidling og service ved Viborg Bibliotekerne. Kristine Nygaard Ledet er 43 år gammel og uddannet bibliotekar DB fra Aalborg. Derudover har hun en diplomuddannelse i ledelse og en uddannelse som proceskonsulent. Hun er født og opvokset i Skive, og er i dag bosat i Viborg med mand og tre børn. moderne bibliotek, vil Skive Bibliotek i 215 igangsætte projekter som: Det åbne bibliotek borgernes sted Rum for læring og oplevelser i tæt samarbejde med lokale aktører Iværksætteriet kreativt og teknologisk læringsrum Projekterne for 215 bliver med fokus på folkeskolereformen og understøttende undervisning, med tanke på at kunne bruge erfaringerne bredt ud i lokalsamfundet til langt flere målgrupper. Fakta om Skive Bibliotek 214 Udlån i alt (bøger, film, musik og spil) Besøgstal: Hovedbiblioteket Bogbusserne I alt Besøg på hjemmesiden Stigning af forbrug på e-ressourcer: Filmstriben.dk Netlydbog.dk E-reolen.dk og ebib.dk Kultur og samarbejde 26% 34% 36% Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland Skive Kommune har siden 213 været en del af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland, et samarbejde mellem Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive Kommune. Formålet med kulturaftalen er at sikre den kulturelle udvikling og et rigt kulturliv med høj kvalitet i kulturregionens kommuner. Den nuværende kulturaftale skal erstattes af en ny, som skal gælde for I årets løb er der blevet arbejdet på udarbejdelse af forslag til ny kulturaftale inkl. strategiske kulturprojekter på tværs i kulturregionens kommuner. Den nye aftale forventes godkendt af Kulturministeren i foråret 215. Skive Bibliotek nu og i fremtiden Bibliotekerne står midt i en forandringstid, hvor vi går fra bogen til information. Fra bibliotekar til formidler og fra Bibliotek til videns- og kulturhus. Bibliotekerne er med til at understøtte borgernes kulturelle dannelse og aktive deltagelse i demokratiet gennem formidling, læring, viden, oplevelser og ikke mindst gennem partnerskaber og lokal forankring. Som en del af det I efteråret blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at se på, hvordan Kultursamarbejdets fælles markedsføring, herunder den fælles elektroniske kulturkalender Kulturspot, kan forbedres. Kultursamarbejdet skal inspirere til tværgående kulturprojekter og koordinere større satsninger. I øjeblikket arbejdes der frem mod en tværregional kulturfestival i forbindelse med Aarhus

22 Aarhus 217: Gentænk hele Region Midtjylland Skive Kommune er, ligesom de øvrige kommuner i Region Midtjylland, en del af den store kultursatsning Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 217, som med Aarhus som hovedlokomotivet breder sig fra øst til vest, fra kyst til kyst. Kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, erhvervslivet og et stort antal ildsjæle samarbejder omkring events og projekter på kryds og tværs. Temaet for Aarhus 217 er GENTÆNK eller RETHINK. Det handler om at gentænke og udvikle Regionens kultur, erhverv, turisme, fødevarer og grønne energi. I marts måned i år får Skive besøg af Aarhus 217 s Glascontainer, som er på turne i Regionen. Her får vi mulighed for at præsentere Aarhus 217 og specielt de projekter, som Skive Kommune er med i. En anden ting, vi kan glæde os til, er at Skive i år er vært ved det årlige landsbytræf, som finder sted i Aarhus 217-regi under projektet Gentænk Landsbyen. Landsbytræffet afholdes i Selde den 1. november 215. Børnekulturnatten Børnekulturnatten i Skive er en årlig tilbagevendende begivenhed. Hvert år den første fredag i oktober tager hundredvis af børn deres forældre eller bedsteforældre med på en oplevelsesrig tur gennem kulturnatten. En lang række kulturinstitutioner, foreninger og frivillige står bag de mange aktiviteter, og Skive Kommune er tovholder. P.t. arbejdes der på at udvide ruten med endnu flere tilbud til de mange deltagere i kulturnatten. Med godt vejr og rekordmange deltagere blev børnekulturnatten 214 ligesom de tidligere år en stor succes. Årets tema var trolde, så man skulle være forberedt på at møde trolde rundt omkring på ruten. Skive Musikskole Skive Musikskole har haft et aktivt 214, præget af fokus på samarbejde med Skive Kommunes folkeskoler, daginstitutioner, Muserum og Skive Bibliotek. Kulturpolitik Kultur og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. juni at tage fat på arbejdet med at udarbejde en kulturpolitik for Skive Kommune. Det var fra starten et ønske, at kulturpolitikken skulle blive til i en involverende proces, der inddrager både borgere og kulturlivets professionelle aktører for på den måde at skabe ejerskab til kulturpolitikken, så den kan blive et vigtigt og bæredygtigt redskab og medvirke til at styrke kulturlivet og kommunens kulturprofil på lang sigt. Arbejdet indledtes i august, en styregruppe blev nedsat, kulturambassadører udpeget. Styregruppen indgik samarbejde med ekstern konsulent Hanne Marie Knudsen, som fik til opgave at være facilitator og kommunens sparringspartner i forløbet omkring kulturpolitikken. I løbet af efteråret og vinteren blev en række arrangementer gennemført med det formål at samle folk for at debattere, hvordan kulturen kan medvirke til at gøre Skive Kommune til et endnu bedre sted at leve. Der blev afholdt kulturkonference, ideworkshop, visionsseminar og fokusgruppemøder med borgere, erhvervslivet, børnefamilier og grupper af unge. I 215 foreligger en spændende opgave med at forsøge at samle trådene, skrive visioner, mål og gode ideer ned, fortsætte debatterne og ikke mindst at få kulturpolitikken implementeret til glæde for kommunen og borgerne. Folkeskolereformen Reformen forpligter gensidigt musikskolen og folkeskolerne på et samarbejde indenfor rammen af den nye Helhedsskole. Udover den decentrale undervisning, som Skive Musikskole allerede praktiserer, afsøger musikskolen og folkeskolerne, i nye samarbejder. Vi arbejder med nye tilbud til folkeskolens elever samt muligheder for kompetenceudvikling af folkeskolernes musiklærere, skolepædagoger samt pædagoger fra daginstitutionsområdet. Det planlægges at gennemføre et inspirationssommerkursus for musikpædagoger i august 215. Herudover bidrager musikskolen til den ressourcebank der er under opbygning i regi af Skive DNA. Musikskolens talentlinje For de årige fungerer talentlinjen som en lokal fødekæde til MGK og bidrager ligeledes 22

23 væsentligt til en generel højnelse af musikskolens musikalske niveau. Skive Musikskole indgår nu i et talent samarbejdsprojekt med musikskolerne i den vestlige del af Region Midt, hvilket betyder at eleverne får mulighed for at mødes og spille sammen med talentelever fra andre musikskoler. Musikskolen planlægger en udvidelse af talentlinjen, med henblik på at understøtte mulighederne for at rekruttere flere dygtige og motiverede elever til MGK. Skive Ungdoms Symfoniorkester (SUS) er et af musikskolens helt store udviklingsprojekter. Eleverne rekrutteres decentralt i 214 på 5 folkeskoler. Her indgår de i skolens lokale musikliv, og samles herudover mindst 4 gange årligt til orkestersamlinger på musikskolen, som alle afsluttes med koncerter. Der undervises pt. i violin, bratsch, cello, kontrabas fløjte, obo og basun. Orkesteret tæller nu knap 4 elever. MGK MidtVest MGK underviser 27 elever på Skive Musikskole. Efter fusionen med Holstebro Musikskole er det lykkedes at bevare det samme elevvolumen som tidligere med elever fra Viborg-, Mors- og Thisted musikskoler i et fælles miljø på Skive Musikskole. MGK miljøet er af stor værdi for de øvrige elever på musikskolen, som herigennem møder og får rollemodeller på et højt musikalsk niveau. Skive Musikskole og Skive OperaAcdemy gennemførte sommeren 214 en national operasommerskole for klassiske MGK elever. Kurset, som blev søgt af 12 MGK studerende fra hele landet, kunne følges gennem åbne masterclass på Resenlund og ved en afslutningskoncert i Skive Theater. Skiveegnens Musiklegat (tidl. Ross Teigan Legatet) er stadig en af musikskolens helt store aktiver. Legatet tilbyder årligt ca. 15 fripladser på Skive musikskole og uddelte talentpriser for 1. kr. samt 3 uddannelseslegater til samlet værdi af 13. kr. ved festkoncerten i KCL i maj måned 214. Dommerne var Astrid Elbek og Kim Sjøgren. Legatet fortsætter sine aktiviteter uændret i 215. Skive Musikskole deltager aktivt i en række nye og tilbagevendende arrangementer: Theaterkoncerten på Skive Theater (for folkeskolernes klasser), Temakoncerten uge 1 på Skive Seminarium, Kulturnatten, samt gennemførelsen af koncerter og workshops i samarbejde med MGK Midtvest, MusikCollege og ungdomshuset Drivhuset. Herudover gennemfører Skive Musikskole talrige mindre koncerter på Skive Bibliotek, i kirker og i cafelivet. Elever fra MGK stod således for den musikalske underholdning ved det store Skt. Hans aften arrangement på Strandtangen 214. Skive Musikskole stiller sig til rådighed som musikalsk kompetencecenter for en lang række samarbejder med områdets kulturaktører for herigennem at udvikle, frisætte og synliggøre det musisk/kreative potentiale blandt børn og unge i Skive Kommune. MUSE UM MUSE UM er et statsanerkendt museum, der dækker Skive Kommunes museer og arkiver med 12 besøgssteder. Museet har lokalt og nationalt ansvar indenfor kunst, naturhistorie, nyere tid og arkæologi. Museet har indenfor kunstområdet nationalt ansvar for det ekspressive landskabsmaleri og nyrealismen. Det naturhistoriske ansvarsområde dækker geologien i den vestlige del af Limfjorden, specielt moleret. Lokalt har museet ansvar for nyere tids historie og på det arkæologiske område udfører museet på statens vegne udgravninger indenfor kommunen i henhold til museumslovens kap. 8, dvs. bygherre betalte udgravninger i forbindelse med anlægsarbejder. Museets samling omfatter mere end 1,5 mio. genstande, værker, fotografiske materialer, fotos o.l. Indsamling Museet fører en meget restriktiv indsamlingspolitik, så der kun tages genstande ind i samlingen der ikke haves i forvejen og som har udstillingseller forskningsværdi. 23

24 Registrering Arbejdet med det kulturhistoriske registreringsarbejde, Regin, blev forsinket pga. sygdom. 1. del af arbejdet afsluttes sommer 215. På det naturhistoriske område afventes den nationale løsning, Dina-Specify. Bevaring Museet arbejder på at tømme de dårligste magasiner. Genstandene bliver overført til et midlertidigt magasin. Forskning Der blev skrevet en forskningsartikel på det kunsthistoriske område og to indenfor det arkæologiske. På det naturhistoriske område blev der udgivet to store artikler. Nyere tids forskningsarbejde søges styrket gennem Limfjordsmusseernes Samvirke. Der arbejdes på en langsigtet plan for det faglige arbejde, herunder forskningen der skal sikre, at vi lever op til Kulturstyrelsens krav. Formidling Museet havde i gæster. Dette repræsenterer samlet set en lille besøgsfremgang. På Krydsfelt Skive oplevede museet en besøgsfremgang på 87 % og der blev her opnået et besøgstal på besøgende. Bispens Marked Markedet er et af året højdepunkter på Spøttrup Middelalderborg. Det blev i 214 levendegjort af over 5 frivillige aktører fra ind- og udland, hvor vi var velsignet med godt vejr. Under tre dage med hedebølge faldt besøgstallet, som samlet set dog alligevel endte på et pænt niveau, nemlig 8.43 gæster. Sallingholm Siden 21 har de ti museer med arkæologisk ansvar i Region Midtjylland arbejdet på et formidlings- og forskningsprojekt, der sigter mod at skabe større viden om den glemte kulturarv, der ligger i de mange mere eller mindre ukendte voldsteder og borge, der findes rundt omkring. I første omgang etableredes til et års pilotprojekt. Til pilotprojektet udvalgtes fire testområder, og her blev voldstedet Sallingholm i Åsted sogn udvalgt til at være stedet for den store fællesudgravning for de ti museers arkæologer. I hele september gravedes der på Sallingholm. Udgravningen fandt sted sommer 214 i fantastisk vejr og jagten på den forsvundne borg blev gennemført med besøg af flere eksterne forskere og ikke mindre en 728 besøgende her af flere skoleklasser. Journalister fra de lokale aviser og lokal radio besøgte udgravningen, som desuden også indgår i TV Midt Vest optagelserne til en serie om jagten på de forsvundne borge. Nye dateringer og megen ny viden er resultatet af årets undersøgelse. Der arbejdes nu på at rejse nye midler til projektets fortsættelse. Fossiljagter Hvert år resulterer sommerens fossiljagter i molergraven ved Stendal Høje på Fur i fund, som er af en kvalitet, der udløser en dusør fra MUSE UM, men som så kommer til at indgå i museets samling. Dette er en 54,5 millioner år gammel meget velbevaret smelt. Fossilet blev fundet i 214 af Mette Skov. Andre områder Det store arbejde med en fundraisingbrochure for Krydsfelt Skive blev afsluttet i

25 Børne- og familieudvalget Der er afsat 2,75 millioner kroner ekstra, til at styrke denne indsats. Ofte er det for tilfældigt, hvornår børns sociale problemer opdages. Men også hvornår og hvordan forældrene inddrages i at løse dem. Derfor har vi skærpet fokus på, at børn med brug for hjælp, også får hjælp. Vi skal blive bedre til at samarbejde. Med forældre, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre faggrupper. Vi har ansat en tværfaglig konsulent, som har ansvaret for denne indsats. Vi har fokus på børns skift mellem institutioner og på overgangen mellem børnehave og skole. Forvaltningen har ansvaret for børnehaver, vuggestuer, dagpleje og folkeskoler. Vi har en døgnafdeling og korps af kontaktpersoner, som hjælper børn og unge med sociale problemer. Vision Der skal være plads til børn og unge i Skive Kommune. Alle skal kunne opleve sig selv som en del af en kultur, der bygger på fællesskab og mangfoldighed. Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres evner. Forvaltningen har en skoleafdeling, en afdeling for kultur og fritid, en dagtilbudsafdeling og en familieafdeling. Vi har et tæt samarbejde mellem afdelingerne, og et fælles ansvar for at løse opgaverne. Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Afdelingen for dagtilbud omfatter dagpleje (-2 årige børn), børnehaver (3-6 årige børn), børnehaver med vuggestuepladser (-6 årige børn), og Vidensgruppen (en børnehave for psykisk og fysik handicappede). Vi arbejder målrettet med børns trivsel og læring. Tidligt tværfagligt samarbejde Vi arbejder systematisk med børns trivsel, og om at finde og løse børns sociale problemer, inden de vokser sig store. Alle børn skal opleve sig selv som en del af en kultur, der bygger på fællesskab og mangfoldighed. Børn og sprog Vi ved, børn som behersker sproget i børnehaven, klarer sig langt bedre i skolen. Derfor skal vi stimulere børns sprog. Vi gør en særlig indsats for dem, der har mest brug for støtte. Alle børnehaver deltager i fælles uddannelse om sprog og er en del af et forskningsprojekt. Alle børnehaver arbejder tæt sammen med kommunens tale- hørekonsulenter. Det sker efter en samlet plan. Bevægelse Vi arbejder målrettet med børns motorik og bevægelse. Kost og bevægelse indgår i børnehavernes hverdag, og der følges op i forbindelse med læreplansarbejdet. Børn og IT Vi arbejder med IT i dagtilbuddene. IT er i mange af vore institutioner en naturlig del af børnenes hverdag men der er fortsat et behov for at fokusere på, hvordan IT og pædagogik bedre kan knyttes sammen i læreplansarbejdet. Blandt andet skal ipads i højere grad tænkes ind som en integreret del af den pædagogiske prak- 25

26 sis. Der udbydes i foråret et kompetenceforløb i Digitale redskaber, hvordan bruges de i praksis i et fælleskab af børn og det pædagogiske personale. Folkeskolen Skoleområdet omfatter folkeskolen, SFO, klubber og Ungdomsskolen. Folkeskolereform Skolerne indledte sidste skoleår forberedelserne til implementering af folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august 214. Folkeskolereformen har tre overordnede formål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis For at opfylde disse mål er der i reformen indeholdt tre indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Kompetenceudvikling Det er et centralt element i folkeskolereformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Skive Kommune har udarbejdet en strategi for udmøntning af de afsatte kompetencemidler. Denne strategi er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 22. lærerne samt indkøbt en pc og en tablet til lærere/børnehave-klasseledere og en pc eller tablet til pædagoger, der deltager i undervisningen. Ressourcebank SkiveDNA Til at understøtte lærernes arbejde med de nye elementer i folkeskolereformen i en ny arbejdstidsramme er en digital ressourcebank etableret. 12 lærere har i perioder fra 4-6 måneder været ansat for at udarbejde eksemplariske læringsforløb med et særligt SkiveDNA. Projektet er endt med en hjemmeside Skoleudviklingspuljen Skoleudviklingspuljen anvendes til videndeling, så flere børn med særlige behov kan undervises i almindelige skoleklasser. Der er oprettet fire stillinger på skoler med specialtilbud i Resen, Brårup, Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser, som stiller specialviden til rådighed og sparrer kolleger i almenområdet i forhold til børn, som det endnu ikke er lykkedes at få til at udvikle sig og trives i fællesskabet. Som et forsøg er der ansat skolesocialrådgivere, der skal dække lokalområde 2 og 6, hvilke dækker Brårup Skole, Ådalskolen og Paletten samt Aakjærskolen, Hem, Resen og Skivehus skoler. Undervisningsassistenter Der er ansat mindst én undervisningsassistent på alle skoler. Formålet er at styrke undervisningen i klassen og at forbedre lærerens arbejdsbetingelser. I efteråret 214 har alle skoler fået afdækket behovet for kompetenceudvikling af lærerne. I forlængelse heraf er der indgået aftaler med såvel VIA som Læreruddannelsen, Skive i forhold til at løse uddannelsesopgaven. Der vil ske nyansættelser i samme omfang som lærere er på videreuddannelse. Midler hertil vil i et vist omfang blive overført fra 214. Etablering af arbejdspladser Folketinget har vedtaget en lov, der regulerer lærernes arbejdstid fra 1. august 214. Det har, sammen med elevernes længere skoledag, betydet at lærerne har fået øget tilstedeværelse på skolerne. I den forbindelse er der på skolerne blevet indrettet flere og nye arbejdspladser til På alle kommunens skoler er der nu mindst en assistent, som hjælper til med undervisningen. IT og computere i folkeskolen En ny IT-strategi erstatter den gamle og har fokus på at bruge computere og programmer til undervisning i folkeskolen. 26

27 Skive Kommune fik også i 214 tilskud fra staten til køb af digitale læremidler til undervisning. Betingelsen var, at kommunen brugte et tilsvarende beløb. Kvalitetsrapport I forbindelse med folkeskolereformen er der pr. 1. august 214 trådt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i kraft. Fremover skal der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år med vedtagelse i byrådet senest den 31. marts i lige år. Den nye kvalitetsrapport beskriver fortsat kommunens skoler, deres faglige niveau og sammenhængen mellem politik og udvikling. Men sætter i højere grad fokus på målopfyldelsen i forhold til de nye nationale standarder. Data til brug for kvalitetsrapporten vil være tilgængeligt i et nyt ledelsesinformationssystem (LIS). Klubtilbud Der er fritidsklubber på Ådalskolen, Brårup Skole og Aakjærskolen, hvortil kommer Handicapklubben Skovbrynet på Ådalskolen. Desuden er der klubtilbud om eftermiddagen for årgang på en række skoler. Prøveperioden er forlænget til 215. Forældrene betaler 2 kroner for en måned og yderligere 4 kroner for hver ugentlig åbningsdag. Udsatte børn Familierådgiverne hjælper udsatte børn, unge og familier med råd og vejledning. Er der behov for mere støtte, kan familien blive tilknyttet en kontaktperson, familiebehandling eller praktisk støtte i hjemmet. I meget alvorlige sager kan et barn anbringes udenfor hjemmet. Særligt team Skive Kommune har retningslinjer for, hvordan ansatte skal reagere, hvis de får mistanke om overgreb. Der er et særligt team, som behandler alle henvendelser om mulige overgreb og vold mod børn og unge. PPR PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder med børn i alderen fra -18 år. Vi har fokus på tidlig indsats og på at skabe fællesskaber med plads til alle børn i skoler og dagtilbud. PPR bistår pædagoger, lærere og andre faggrupper på den enkelte institution eller skole. PPR arbejder med børn som ikke trives. I PPR arbejder der psykologer, tale- og hørepædagoger, læsevejledere, fysio- og ergoterapeuter. Familieområdet Afdelingen omfatter PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen, Familiesektionen, Familiecenter Sabroegaarden - og MULTI. Vi arbejder tæt sammen på tværs af sektioner og afdelinger. En del af opgaverne løses direkte ude i familier med mest brug for hjælp. Lokal opdeling Vi har delt kommunen op i seks lokalområder. I hver af dem arbejder skole, børnehave, vuggestue og dagpleje sammen. Også sundhedsplejersker, sagsbehandlerne og ansatte i PPR er knyttet til et lokal område. Ingen børn glemmes Ansatte, som arbejder med børn bruger Stafetloggen. Et redskab som giver overblik, og sikrer at viden om et barn ikke går tabt. Her kan far, mor, pædagoger, socialrådgivere og andre involverede følge barnet og læse med. Vi ser altid på et barns muligheder og understøtter dem. Målet er, at alle børn trives og har det godt med kammerater, familie og venner. Vi har fokus på tidlig indsats og på at skabe fællesskaber med plads til alle børn i skoler og børnehaver. 27

28 Sundhedspleje Sundhedsplejen vejleder om sundhed og trivsel i familier med børn i alderen 16 år. Vi møder den gravide mor og følger det nyfødte barn, indtil det forlader folkeskolen. Alle familier får kontakt med sundhedsplejen lige efter fødslen, i. klasse, 1. klasse, 5. klasse og i skolens ældste klasser. Vi vejleder og støtter den gravide og forældre med helt små børn. Det er vigtigt, at barn og forældre knyttes tæt sammen. Kontakt med udsatte Vi laver sundhedstjek og taler om trivsel med skolebørn. Rådgiver skoler, børnehaver, vuggestuer og dagpleje om børns sundhed, trivsel og tilknytning. Sundhedsplejersken er ofte kommunens indgang til udsatte familier og børn. Her samarbejder vi med andre faggrupper. SABROEGAARDEN - familiecenter Vi hjælper udsatte familier med at finde ud af, hvad der skal til, for at børnene får så god en tilværelse som muligt. Derfor hjælper vi også familier i deres eget hjem. Det er med samtaleterapi eller coaching. Men det kan også være hjælp til at få den helt praktiske dagligdag til at fungere. Det er ofte voksnes evne til at være forældre, MULTI arbejder med. Det foregår på alle ugens dage. En terapeut støtter udsatte unge, som trues af en anbringelse uden for familien. MULTI arbejder også med udsatte unge, som mødes i grupper, vi tilbyder pædagogisk massage og rekrutterer medlemmer til kommunens korps af kontaktpersoner. Endelig matcher vi medlemmer af korpset med udsatte unge. Skole, Socialforvaltningen, Politi - SSP Familieafdelingen arbejder sammen med Ungdomsskolen Skive, folkeskoler, ungdomsuddannelser og Politiet for at forebygge ungdomskriminalitet. SSP-arbejdet koordineres af et lokalråd (samarbejde i mellem lokalpolitiet og kommunen). Det vigtigste er børnene. At de trives og har det godt. I nogle familier er det svært. Derfor kan ikke alle børn bo hjemme. Sabroegaarden har teams, som rådgiver hele familier, børn og unge - og laver gruppeforløb for både forældre og børn. Mange opgaver Vi laver støttet og overvåget samvær mellem voksne og børn. Vi finder de rigtige familier til pleje af børn, som ikke kan bo hjemme. Terapeuter støtter og rådgiver familier med handicappede børn. En gruppe af ansatte arbejder med integration af flygtningefamilier. Alle døgnets timer Vi har fem pladser på døgnafdelingen. Her bor børn og unge, indtil det afklares, om de skal hjem eller anbringes uden for hjemmet. Vi har en afdeling som kan modtage tre - fire familier af gangen. Her lærer vi dem godt at kende, så vi kan vurdere, om de med støtte selv kan tage vare på deres børn i hjemmet. En ordning for små- og spædbørn er også en del af Sabroegaarden, men selve anbringelsen sker i plejefamilier. MULTI Vi er et team af konsulenter, der arbejder med at løse børn og unges problemer, så de kan undgå at blive anbragt. 28

29 Social- og ældreudvalget Forebyggelse indsats Socialafdelingen har fokus på at forebygge, men også på en tidlig indsats. Af menneskelige grunde - og for at bringe kommunens udgifter ned på lang sigt, fordi udgifterne til det specialiserede sociale område er steget siden sammenlægningen af kommuner i 27. En del af samfundet Vi har fokus på, at alle borgere skal kunne bidrage til og føle sig som en del af samfundet. Vi skal støtte dem i, at de får et for dem selv meningsfuldt liv. Vi arbejder målrettet på at gøre handicappede til en del af det almindelige liv og samfund. Vi er optaget af et tæt samspil med civilsamfundet, arbejdsmarkedet, netværk og frivillige. Socialafdelingen Socialafdelingens målgruppe er borgere med behov for en indsats, som ikke kan tilgodeses i de almene kommunale tilbud. Indsatsen retter sig mod tilbud indenfor bostøtte, aktiviteter- og samvær, beskyttet beskæftigelse, kompenserende specialundervisning for voksne og uddannelse. Kendetegnende for borgerne er, at de har en varig og/eller betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige og udtalte sociale problemer. Andre i målgruppen kan have en let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og mindre sociale problemer med få og relativt enkle hjælpebehov. Indsatsen kan være livslang med udgangspunkt i et omsorgsperspektiv. For andre vil indsatsen være midlertidig med vægt på intensiv træning og udvikling. Indsatsen kan også være forebyggende overfor borgere, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Samarbejde på tværs i kommunen Socialafdelingen indgår i tværfaglige samarbejder med andre fagområder og forvaltninger i kommunen, samt levere viden og erfaring om handicappede. Der er et særligt fokus på inklusion af unge handicappede på arbejdsmarkedet, så færre borgere tilkendes førtidspension Frivillighed Socialafdelingen styrker fortsat samarbejdet med pårørende og pårørendeorganisationer og arbejdet for mere frivillighed. Vi udvikler og nytænker løbende det frivillige sociale arbejde i et samarbejde med Frivillighedscenter Skive, pårørende og medarbejdere. Myndighed - Specialrådgivningen I forbindelse visitationer og revisitationer tager Specialrådgivningen udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM). Både når vi tildeler hjælp og arbejder ude på institutionerne. VUM skaber et fælles sprog, når vi skal udrede sociale problemer og tildele hjælp og træning. Driftsenhederne Der er fokus på, at indsatsen skal understøtte borgerens evne til at mestre tilværelsen så selvstændigt som muligt, gennem en habiliterende støtte. Medarbejdere vil derfor have et særligt fokus på mestring og habilitering. Kompetenceudvikling Vilkår for indsats er præget af fleksibilitet og handlekraft. Krav og forventninger til service er i konstant forandring. Socialafdelingen ønsker fortsat medarbejdere, som tilbyder en udviklingsorienteret og målrettet indsats med særligt fokus på parathed til løbende omstilling og tilpasning samt på videreudvikling af specifikke faglige kompetencer. Der vil ligeledes være særlig fokus på indførsel af ny teknologi, herunder prioritering af kurser og uddannelse af medarbejderne. 29

30 Området for ældre Vi står for driften af plejeboliger, hjemmehjælp til svage borgere, sygepleje og udlevering af hjælpemidler. Ældreområdet er opdelt i to afdelinger: Myndighedsafdelingen som bevilger hjælpemidler, støtte til pleje og praktiske hjælp i hjemmet, laver tilsyn - og afregner med private leverandører. Følgende områder er styrket via ældremilliarden fra 214: Cafe, motions og dagcenter tilbud til demente borgere. Flere behandlinger som tidligere forgik på hospitalerne, kan nu tilbydes i eget hjem. Flere aktiviteter på plejecentrene. Målrettet arbejde med at gøre borgerne mere selvhjulpne. Oprettelse af velfærdsteknologisk laboratorium. Opsporing af ensomhed og begyndende sygdom. Pleje & Omsorg har ansvaret for driften af 18 plejecentre, sygepleje og aktivitetstilbud. Afdelingen yder hjemmehjælp og personlig pleje i konkurrence med private virksomheder. Privat hjælp og pleje Der er syv private firmaer på området. En som udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. En anden som yder personlig og praktisk hjælp. De sidste fem tilbyder kun hjælp til praktiske opgaver. Pleje & Omsorg har de samme økonomiske vilkår som de private virksomheder. Princippet er, at pengene følger borgeren. Omkring hver femte borger har valgt en privat leverandør. Det er en lille stigning i forhold til året før. Flere og nye opgaver Sygehusene har nedlagt sengepladser og patienter udskrives hurtigere end før. Det betyder flere opgaver for os. Vi har også fået nye opgaver, som tidligere blev løst af socialafdelingen. Det er borgere, som har mere brug for omsorg og pleje end for hjælp fra pædagoger. Næsten hver femte borger har valgt et privat firma til hjemmehjælp. Hjælp til selvhjælp Ældreområdet havde fra en svagt faldende aktivitet. Nu er der en tendens til, at de enkelte borgere skal have hjælp i flere timer. Derfor arbejder vi med at støtte borgere, så de selv kan klare flere opgaver i hjemmet. Vi arbejder også med brug af moderne hjælpemidler. Det er loftlifte i alle plejeboliger, avancerede senge og bedre bækkenstole. Bedre teknologi skal være til gavn for borgerne, give de ansatte et godt arbejdsmiljø og begrænse kommunens udgifter. Fokus på uddannelse Flere og nye opgaver kræver uddannelse af de ansatte. Det har vi haft stor fokus på siden 213. Vi har løst opgaven i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Ved at bruge regler om jobrotation, får vi meget uddannelse for relativt få penge. Aktiviteterne fortsætter i

31 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fra 4,4 % til 3,2 %. Niveauet er noget lavere end landsgennemsnittet på 4,8 %. Antallet af langtidsledige er også faldet, nemlig fra 17,6 % til 13,5 % af arbejdsstyrken. Niveauet er nu kun halvt så højt som landsgennemsnittet. Kontanthjælpsreform og ungeindsats Den 1. januar 214 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, og der kom en ny ydelse for unge under 3 uden uddannelse: uddannelseshjælp. Reformen definerede et klart mål for indsatsen, nemlig at alle unge under 3 skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udvalgets ansvarsområder er Arbejdsmarkedsafdelingen og Erhvervs- og Udviklingsafdelingen. Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen omfatter Jobcenter Skive, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Borgerservice & Ydelse, Sprogcenter Skive og BOMI. Jobcenter Skive Jobcenterets opgave er at få ledige i arbejde eller uddannelse, at fastholde borgere på arbejdsmarkedet og at forsyne virksomheder med den nødvendige arbejdskraft. Organiseringen af jobcenteret er blevet ændret i slutningen af 214, så den passer bedre til opgaverne. Voksenindsatsen, virksomhedsservice og indsatsen for de forsikrede ledige er nu samlet i Job & Kompetence. Ungeindsatsen er samlet med integrationsindsatsen i JobStart. Positiv udvikling Udviklingen i Skive Kommune er generelt positiv på jobcenterets område. I 214 har kommunen således brugt 53 mio. kr. mindre end forventet på overførselsindkomster. Ledighed Ledigheden er et af de områder, som har udviklet sig positivt. I 214 er bruttoledigheden faldet For at leve op til reformens mål og lave en endnu bedre ungeindsats end tidligere, er JobStart og UU i 214 startet på at lave en fælles ungeindsats. De har bl.a. indført en ny slags visitationssamtale for unge: en uddannelsessamtale, hvor den unge taler med både UU og jobcenteret på én gang. Samtalen skal få flest muligt af de unge til at gå i gang med uddannelse eller andre relevante aktiviteter i stedt for at søge uddannelseshjælp. Erfaringen er, at det virker. Arbejdet med den styrkede fælles ungeindsats vil fortsætte i 215. Antallet af unge under 3 på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse er faldet fra 442 til 414 i løbet af 214. Udviklingen er lidt mere positiv end landsgennemsnittet. Sygedagpenge Antallet af personer på sygedagpenge er faldet med 23 personer eller 3,3 % i løbet af året. Den 1. juli 214 trådte første del af en reform på sygedagpengeområdet i kraft. Reformen betyder blandt andet, at en del borgere kommer i et tværfagligt jobafklaringsforløb i stedet for at miste retten til sygedagpenge. I alt 38 personer er kommet i jobafklaringsforløb i 214. Sygedagpengereformens andre elementer træder i kraft i 215. Tværfaglighed og samarbejde på tværs En del borgere har brug for en tværfaglig indsats med hjælp fra mere end én kommunal afdeling. Det understøtter kommunen blandt andet gennem tværfaglige ressourceforløb, helhedsorienteret familieindsats og samarbejde på psykiatriområdet. 31

32 Tværfaglige ressourceforløb Tværfaglige ressourceforløb for de mest udsatte borgere blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob. Ressourceforløbene skal hjælpe borgerne med at undgå førtidspension og i stedet komme i gang med arbejde eller uddannelse. Skive Kommune har prioriteret ressourceforløbene højt. Med 166 personer i ressourceforløb ved udgangen af 214, er Skive Kommune en af de kommuner i landet, hvor allerflest borgere er kommet i ressourceforløb. Familien i fokus helhedsorienteret familieindsats Familien i fokus et er andet element i at forbedre det tværfaglige arbejde i kommunen. Det er et treårigt projekt, som handler om at se familien som en helhed på tværs af fagområder og love. Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen er sammen ansvarlige for projektet. Tværfagligt samarbejde på psykiatriområdet Også på psykiatriområdet er der brug for tværfagligt samarbejde. Derfor har Arbejdsmarkedsafdelingen sammen med Sundhedsafdelingen sat gang i udvikling af en tværfaglig samarbejdsmodel på psykiatriområdet. Arbejdet vil fortsætte i 215. Integration af flygtninge Antallet af flygtninge, der kommer til Skive Kommune, er steget fra 52 i 213 til 76 i 214. Integrationsteamet i JobStart står for at få de mange nye borgere i gang med at lære dansk og hjælpe dem med at finde et job eller komme i gang med uddannelse. Sprogcenter Skive Sprogcenter Skive står for undervisning af voksne udlændinge i dansk. Også på sprogcenteret har arbejdet i 214 været præget af, at antallet af flygtninge i kommunen stiger. Sprogcenteret samarbejder med jobcenteret om indsatsen for indvandrerne i kommunen. Borgerservice og Ydelse Borgerservice & Ydelse har to hovedopgaver. Borgerservice er kommunens hovedindgang til digital, telefonisk og personlig betjening af borgere og samarbejdspartnere. Ydelseskontoret udbetaler kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og andre ydelser. I 214 har Borgerservice haft en stor opgave med at informere og hjælpe borgerne i forbindelse med overgangen til Digital Post den 1. november. Et meget positivt resultat af det store arbejde var, at Skive Kommune var en af de kommuner i landet, som fik flest borgere til at tage stilling til Digital Post inden den 1. november. BOMI BOMI er en kommunal virksomhed, som løser produktions- og underleverandøropgaver for mange forskellige virksomheder. Med det som grundlag løser BOMI beskæftigelsesmæssige opgaver for jobcenteret og kommunen. På BOMI kan borgere fx komme i praktik, nytteindsats og beskyttet beskæftigelse. I 214 har BOMI s medarbejdere arbejdet på at sikre en bred vifte af opgaver, så BOMI kan tilbyde en kvalificeret beskæftigelsesindsats for forskellige grupper af borgere. I 214 har BOMI haft et særligt vejledningsprojekt for medarbejdere, som var ansat i fleksjob med lavt timetal på BOMI. Projektet førte bl.a. til, at 14 ud af 35 fik fleksjob i Ældreservice. Endelig har det været et fokusområde at sikre et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere, som er i beskyttet beskæftigelse på BOMI. Jobcenteret skal få ledige i arbejde og forsyne virksomheder med nødvendig arbejdskraft. Fokus på vækst og arbejdspladser Ved budgetforhandlingerne i 214 besluttede Byrådet at øge bevillingerne på erhvervsområdet med 3 mio. kr. årligt fra 215, og derudover er ekstra 1 mio. kr. i 216 og 217 reserveret til særlige erhvervsudviklingsformål. Derudover har Skive Kommune stadig Vækstpuljen, der beløber sig til 3 millioner kroner om året. Formålet er at stimulere udvikling af erhvervsliv og 32

33 turisme. Der er fokus på projekter, som giver egnen vækst og nye arbejdspladser. I 214 har der blandt andet været tilskud til projekterne Flere Vækstiværksættere, Next Step og Salling Aquapark fase 2 og 3. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter I sidste halvdel af 214 er der arbejdet med en ny resultatkontrakt med Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter for 215. Afsættet for den nye kontrakt er temamøde i byrådet i efteråret 214 og en efterfølgende proces i efterår og vinter bl.a. med inddragelse af egnens virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af en konsulentrapport, der har kortlagt samarbejdet mellem Skive Kommune og SET, og er kommet med en række konkrete anbefalinger til ændringer i kontrakten. Kontrakten skal bl.a. sikre implementering af fokus på effektmåling, øge fleksibiliteten i muligheden for at foretage en løbende prioritering af indsatserne på erhvervsudviklingsområdet og øge det strategiske fokus på erhvervsudviklingsområdet. og praktikpladser. I 214 kom der på den baggrund 1 praktikanter til egnen. Affødt af samarbejdet, er der også en række af egnens virksomheder, der har skabt en erhvervsdrivende fond, der stiller et dynamisk boligmiljø KIS Huset -til rådighed for praktikanter og nyansatte på egnens virksomheder. Turisme Der er i efteråret 214 arbejdet med en revision af kommunens Turisme og Oplevelsespolitik. I politikken, der er vedtaget i 214 og gældendende fra 215, fortsætter arbejdet med kommunens fire eksisterende oplevelsesklynger på Fur, i Spøttrup, Glyngøre og Skive og der er kommet 3 nye klynger til i arbejdet: Nordfjends, Sønder Lem Vig og Østsalling. Udover arbejdet med oplevelsesklyngerne, lægges der vægt på at understøtte erhvervspotentialet inden for turismeerhvervene på en række områder. Bosætningsstrategi Der er udviklet en Bosætningsstrategi, der skal fastholde og tiltrække borgere til Skive-egnen og bidrage til at skabe vækst og udvikling på egnen. I strategien lægges der vægt på at arbejde målrettet med indsatsområderne: Attraktive boliger og byggegrunde, Liv i Skive midtby og egnens landsbyer, Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner, PR, tilflytterkommunikation og service og Borgerinddragelse og medborgerskab. Det blev i 214 besluttet, at der fra 215 afsættes ekstra 4. kr. årligt til indsatsen. Samarbejde med Aalborg Universitet Skive Kommune har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (AAU), der skal bygge bro mellem universitetet og kommunens virksomheder. Der er i 214 lavet aftaler med en række af egnens virksomheder om projektsamarbejde 33

34 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kommer til at tage udgangspunkt i borgerens håb og drømme. Rusmiddelcentret Rusmiddelcentret har gratis tilbud til borgere om behandling af alkohol- og stofmisbrug. Desuden har Rusmiddelcentret ansvaret for forebyggelse af misbrug blandt børn og unge. Der er derfor et tæt samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser. Sundhedsafdelingen består af Sundhedscentret, Psykiatrien, Rusmiddelcentret og Tandplejen. Det er nyt, at netop disse områder er samlet under det samme politiske udvalg. Den fælles tilknytning giver gode muligheder for at tænke på tværs mange af de borgere vi møder, har nemlig mere end én udfordring. For eksempel har mange borgere med psykisk sygdom også en eller flere kroniske sygdomme. Psykiatri Psykiatriens målgruppe er borgere med behov for en indsats, som ikke kan tilgodeses i de almene kommunale tilbud. Det kan for eksempel være tilbud om støtte i eget hjem, støtte til at gennemføre en uddannelse eller deltagelse i aktiviteter i dagtimerne. Vi ved i dag, at langt de fleste borgere med psykisk sygdom kan komme sig. Tilbuddet til borgeren tager afsæt i den viden. Sammenhæng på tværs i kommunen Der er et tæt samarbejde mellem psykiatrien og Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Regionspsykiatrien. Der er også et tæt samarbejde med børneområdet, for at sikre den bedste overgang fra barn til voksen, for de borgere, der allerede i barn- eller ungdommen rammes af psykisk sygdom. En del af samfundet Vi har fokus på, at alle borgere skal kunne bidrage til og føle sig som en del af samfundet. Vi skal støtte dem i, at de får et for dem selv meningsfuldt liv. Respekt for borgeren Borgeren er ekspert i eget liv! Vi lægger derfor stor vægt på at sikre borgerens stemme i det professionelle arbejde vi udfører, så tilbuddene Rusmiddelcentret afsluttede i 214 et stort projekt, der har haft til formål at ændre på unge skibonitters omgang med rusmidler. Samtidig er der også tilknyttet et antal særligt uddannede mentorer til Rusmiddelcentret. Det er mennesker med stor indsigt i både psykiatri og misbrug. Både Rusmiddelcentret og psykiatrien har ansat nogle opsøgende medarbejde. Det er dem der tager ud, hvis forvaltningen bliver kontaktet med bekymring for en borger, der pludseligt opfører sig meget mærkeligt. Tandplejen Tandplejeopgaverne for de -17 årige løses både af private og kommunale tandlægeklinikker. Der er på fem kommunale klinikker, samt aftale med fem privatpraktiserende tandlæger, der også udfører gratis tandpleje til børn under 18. Der er endvidere indgået aftale med Fælleskommunal Tandreguleringscenter i Struer vedrørende tandregulering. Derudover ydes der: Konsulentbistand til voksne Henvisning til specialtandpleje på Region Midtjylland specialtandplejeklinik, samt tilbud om specialtandpleje i kommunen til de borgere i målgruppen, der ikke har behov for fuld narkose Behandling af børn og unge med udpræget tandlægeskræk, henvist fra privat praksis Omsorgstandpleje Tandplejen er i gang med projekt Smilet, der er et gratis tilbud til udsatte borgere, der enten kommer i Den Blå Viol (Blå Kors åbne tilbud), på Rusmiddelcentret eller er tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen. 34

35 Tilbuddet er rettet mod borgere, der af sociale eller psykiske årsager ikke kan benytte en almindelig privat tandlæge. Tandplejen arbejder ud fra sundhedsplanen for , hvori der er beskrevet kvalitetsmål for den kommunale tandpleje. Sundhedscentret På Sundhedscenteret arbejder vi med at genoptræne, forebygge sygdom, patientskoler og med at hjælpe personer med hjerneskade. På Sundhedshuset (det tidligere Skive Sygehus), er der skabt rigtig gode rammer for Sundhedscentret. Regionshospitalet holder også til på Sundhedshuset - og det samme gør privat praktiserende læger, afdelingen som tildeler borgere hjælp i hjemmet samt ledelsen for ældreområdet. Særlig indsats I 214 er to psykologer blevet tilknyttet Sundhedscentret i nogle timer om ugen. Det giver mulighed for at tilbyde psykologisk rådgivning, i sammenhæng med træning og sundhedsmæssig rådgivning. Der er fortsat tilbud til og støtte og rådgivning til voksne, der rammes af en hjerneskade - både til borgeren selv og til familien. Medarbejderne er blevet uddannet, og vi har gjort en særlig indsats for borgere i alderen 25-6 år, som har svært ved at klare sig selv i eget hjem. Træningstilbuddet til borgere med kræft har været en meget stor succes, med mange deltagere. Fysioterapi Patienter med fysisk/kronisk sygdom kan få gratis behandling hos private fysioterapeuter. Her er det en stadig udfordring at finde den rigtige balance mellem indsats og udgifter. Sundhedscentret har et tilbud om gratis fysioterapi til borgere med Parkinsons sygdom. Unge og tobak Alle borgere i Skive Kommune kan gratis deltage i rygestop-kurser på kommunens tre apoteker. Sundhedscentret arbejder med at forebygge, at unge i Skive begynder at ryge. Meget af det arbejde, foregår i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Skive. Vægttab og livsstil Sundhedscenteret har også tilbud til borger, som har særlige sundhedsmæssige udfordringer. Det har i 214 blandt andet været overvægtige unge i alderen år, der er motiverede for vægttab og ændringer i livsstil. Vi har også arbejdet med vægtstop og sundhedscheck for mænd samt åben kostvejledning til alle borgere. Undervisning og samarbejde Centerets diætist har holdt kurser for medarbejdere inden for ældreområdet og socialområdet. Sundhedscenteret arbejder tæt sammen med patient-, pensionist- og idrætsforeninger. Sundhedscenterets opgaver: Træning af svage ældre. Genoptræning efter behandling på sygehuset. Forebyggende besøg i hjemmet hos ældre over 75 år. Hjælp til kroniske patienter med eksempelvis rygerlunger, blodprop i hjertet, knogleskørhed og diabetes. Forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Kampagner for bedre sundhed. Uddannelse af ansatte i Ældreservice. Samarbejde med sygedagpengeafdelingen om indsatsen Klar til job igen!. Hjælp til borgere med hjerneskade og støtte til de pårørende. I lokalerne på det tidligere Skive Sygehus, er der skabt rigtig gode rammer for forebyggelse af sygdom. 35

36 Økonomiudvalget Landdistriktsudvikling Året 214 har været præget af, at der på dette område er foretaget en omfattende udredning af projektøkonomien på området, der blev afsluttet ved en byrådsbehandling i november 214. Herudover har der været arbejdet med igangsættelse af to områdefornyelser i hhv. Rønbjerg og Lihme, afslutning af bl.a. udviklingsprojekterne Smag på Landskabet og træmuseet i Oddense Bag facaden, hjemsøgning af acontoudbetalinger på 17-midler på 3,5 mio. kr. vedrørende Anton Pedersens Æblesamling, Spøttrup Studegård og øvrige projekter i Spøttrup. Desuden er der løbende arbejdet med en række projekter i kommunens oplevelsesklynger. I starten af 214 lancerede Skive Kommune sit nye website, et vigtigt redskab i kommunens dialog med og information til borgere og erhvervsliv, og samtidig en effektiv indgang til de mange selvbetjeningsløsninger som er tilgængelige for kommunens borgere. I slutningen af 214 kom et af de seneste skud på stammen i form af et tilflytter website, Med dette website findes der nu en samlet indgang til information for målrettet borgere der overvejer at flytte til Skive-egnen, og som egnens virksomheder kan bruge som referencepunkt i rekrutteringsøjemed. Markedsføring og PR Udbredelsen af kommunens brand RENT LIV fortsætter og indgår i både aktiviteter og trykte materialer. Der er mange aktiviteter på egnen, og RENT LIV er blevet et veletableret og genkendeligt brand på egnen, og optræder i mange sammenhænge, bl.a. ved sports- og kulturarrangementer. Med den solide forankring lokalt er det nu ambitionen, at brandet også skal udbredes yderligere uden for kommunegrænsen. Der er samtidig satset på en øget PR-indsats, der særligt har haft gennemslagskraft omkring kommunens AAU-samarbejde og Skive Kommunes indsats for at undgå, at egnen skal lægge undergrund til atomaffald fra Forskningscenter Risø. Planstrategi Planstrategien samler visioner, strategier og politiker for kommunens udvikling med specifikt fokus på behovet for fysisk understøttende planlægning. Planstrategien lægger dermed de overordnede rammer for hele kommunens fysiske udvikling og for den kommende kommuneplanrevision. Planstrategien blev godkendt i Byrådet i november 214, hvorefter den har været i høring. Strategien sætter fokus på fire temaer for den kommende udvikling: erhverv, bosætning, turisme samt klima og energi. Rekrutteringssystem Der er i 214 implementeret et rekrutteringssystem som forenkler og automatiserer en række arbejdsgange i forbindelse med stillingsopslag og rekrutteringsprocesser. Med det nye system sender ansøgere deres informationer, ansøgning og bilag via skive.dk og ansættelsesudvalget bruger systemet til at se, vurdere og sortere ansøgerne. Bekræftelsesmails mv. udsendes automatisk. Systemet bidrager således også til en god og betryggende oplevelse for ansøgerne. 36

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013

Bilag 6. Rubrik. Status på GPS-mål 2013 Bilag 6 Rubrik på GPS-mål 2013 TU-a 31 Politikområde 01 Demokrati Igangsatte driftsmål Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Sker kvartalsvis Der er etableret en Demokratipulje og ansøgning hertil

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Regnskab 2013 Budget

Regnskab 2013 Budget Regnskab 2013 Budget BilagØU_140422_pkt.06.01 Side FORORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 ÅRSBERETNING 2013 Generelle bemærkninger 3.. Arbejdsmarked.... 6 Kultur og Fritid.... 8 Skoler m.v...... 11. Social og

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2014 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv,

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere