ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* @ ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April 1986. F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab"

Transkript

1 ler ariee IES Ttr Ir\z r3 Nr.85 April 1986 F'OTEX 1x l crn Dansk Fffiohistorisk Selskab

2

3 1 Dansk Fotohistorisk Stif tet I9'15, Selskab. 2 4 NYT FRA BESTYRELSEN. I O-ARS JUBILÆUMSFEST. OIe Schelde. FOTEX 4x4 CM KAMERA. Andreas Trier Mørch. 10 Claus Eiqtved Neble. t4 ELFELTS REJSEKUFF'ERT. Claus Eigtved Neble. Præsident: Vicepræsident : Andreas Trier Mørcfr. Sortedam Dossering 95 A 2loo København ø ol 26 oo 2I 01e Schelde Plantagevej o Birkerød o2 81 2o 2o Angrs FUND PANORAMAKA- MERA. MARTINUS PETERSEN. 16 Jens Hammeken. Niel s Resdahl Jensen. LUFTFOTOGRAFIET ] DANMARK. Henrik Dupont. 20 Det Kg}. Bibliotek. RedaktØr: Flemming Berendt. Teglgaardsvej 649 3o5o Humlebæk gz '' KUNSTNERPORTRÆTTER ''. John Phi 1 ipp. Flemming Berendt. Kasserer: Bestyrel-sesmedlem: Jylland: Copyright D.F.S. ISSN alo-[ o Niels Resdahl- Jensen. Rygårds Alle 33 A 29oo Hellerup o1 62 o9 62 Giro konto: I 5o 64 4T Steen Nielsen. Violvej 16 35oo Værløse a I Erik Sundahl-. Eggersvej 18 29oo Llellerup o Jan Klinksgaard. Ved Skellet 3o 64oo Sgnderborg o NYE BØGER. ANMELDELSER. Tom Fei lberg. 38 Flemming Berendt. LEICA HISTORICA IO AN. CLUB DAGUERRE 9 AN. 43 Ole Schelde. 46 MØDEREFERAT AUKTIONSLISTE. 6O SPALTELUKKEREN. HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK CHARLOTTENBORG. 24. APRIL TIL DEN 1. JUNI. STØRSTE BILLEDUDSTILLING I VOR TID: D. F. S. MØDELOKALER: ØSTERBRO MEDBORGERHUS. AnHuscADE 103. KØBENHAVN Ø. MØDETIDSPUNKT. KL. I9 : TORSDAG I MANEDEN.

4 2 Nyt fra bestyrelsen t' --,#==, ", Endnu et år er gået, og den næste - den tiånde - general forsaml ing stunder til. Denne gang i april, altså en måned tidligere end før' Den er rykket, fordi bestyrelsen fandt, at den var vanskelig at placere i maj. Dels på grund af de mange heltigdage og dels på grund af vore medlemmers behov for at høre græsset gro og skrabe gammel maling af sommerhuset. Men også på et andet punkt adskiller denne general forsaml ing sig fra de tidligere, idet tre bestyre l sesmedlemmer ikke ønsker genvalg. Det er Erik Sundahl, Steen Nielsen og undertegnede - Andreas Trier Mørch. Fæl1es for os tre er, at vi har fået for travlt med allehånde (andre gøremåi, og at vi føier, at det vil være en fordel for både Selskabet og os, at der kommer nye folk til. fføige Dansk Fotohistorisk Selskabs vedtægter er det sådan, at det er General forsaml ingen der væiger bestyrelsen, som derefter konstituerer sig, dvs. fordeler rollerne iblandt sig. Hvem der såiedes bliver selskabets nye præsi.dent afgøres først af den nye bestyrelse umiddelbart efter at General forsaml ingen er slut- Og til sidst tak for denne gang. Det har været fem rare og gemytlige år, hvor jeg har lært en masse og truffet mange nye spændende mennesker. Jeg agter fremov rr at rende til så mange af Selskabets arrangemenlavere ter som jeg overhovedet kan, - nu blot med en på en af de bageste rækker. cigarføring og atm.

5 Nyt fra redaktøren! Vi har længe måttet leve med visse problemer omkring vort b I ad Ob j ektiv. Dår1ig indbinding, uensartet sværtning, manglende si-- der m.m. har været "iriterende". Herti1 kommer, ed urimelig høj fremstillingspris. Hvert nummer sugede bunden ud af vor pengekasse. Nu er det lykkedes, takket være Erik Sundahls interesse for sagen, åt få etableret en aftale med en anden bogtrykker. Ved hjælp af "ny teknik" er resultatet blevet dette nummer af bladet. Der vel må betegnes, som et stort skridt f remad. Objektiv "føles", som et rigtigt blad, og man frygter ikl<e, åt det skal f orvandles ti t løsblade. Desuden er bi 1- I edkva 1 i teten væs ent 1 i g bedre. Ti 1 al 1e disse forbedringer, kommer desuden, lavere trykkeriomkostninger. Perspektiverne er indlysende. Vi bli-ver i stand til at fremsti I le vort år1 ige TEMA-NUMMER, uden reklamer, dvs. et homogent fotohistorisk nummer. Samtidig åbner der sig muligheder for, åt vi kan begynde at beskæftige os med forlagsvirksomhed. Her tænkes på genoptryk af gamle fotografiske kataloger, fortegnelser over "special-fotografica", noget der nok vi1 skabe g1æde hos de herrer samlere. Fotohistoriske dokumenter af sjælden art kan blive oversat og publiceret til rimelige priser. Adskillige institutioner og privatpersoner har givet tilsagn om medvirken til sådanne projekter. Sku1le nogen ligge inde med sjæ1dne kataloger, interessante fototekniske opstillinger, eller måske en god id6 omkring sådanne publikationer bedes man kontakte redaktionen. Bestyrelsen Ønsker en rigtig god sommerferie og på gensyn til en forhåbentlig ny spændende sæsonj I

6 4 JI-JBIL IEL]MSFEST 01e Schelde Den Jo. november 1985 holdt Dansk Fotohistorisk Selskab sin store og med spændinq imødesete 1 o - å r s - j u b i f æ u m s f e s t. Lyse venl i ge fokaler ved kirken i HeIlerup dannede rammen om de 5l festklædte mennesker, der tog sig god t ud ved de festligt opdækkede borde, hvor man de lte sig i 8-mandsgrupper. For en gang skyld havde så og sige af le de mandlige medlemmer været. så fornuftige, at de havde bedt deres respektive koner med - ved vore almindelige møder må vi jo i høj grad savne kvindelig deltagelse, - bortset fra enkelte undtagelser. Formanden, Andreas T rier Mørch bød a1le hjerteligt foreningen bød på en sprudlende velkomstdrink. velkommen, idet Ancireas Mørch byder velkommen.

7 Torben Lind, der sammen med sin kone var æresgæster, holdt festydmyge talen, hvori han især dvælede ved foreningens Han omtalte flere int,eressante og fornøielige start i episoder, der i årenes Iøb havde udspillet sig dengang vi havde ti1 huse i P.B. Schmidts lokaler på Strandvejen. 5 Torben Linci B ene f i c e ga v e r ne b eu nd r e s Inden den st.ore 1ækre buffet, der stod smukt opstillet langs yderhele selskabet op foran Ture Ibsens væggene, måtte røres' stillede 9xIZ pladekamera for at blive I'taget afr' ligesom i gamle dage med rigtige fotol-amper, sort k1æde over hovedet og lang eksponeringstid omtrent som i gamle dage. Spisningen begy nd Le - i baggrunden sp i I lede en udmærkel hyggepianist, som NieIs Resdahl h avde "fremtrylletrr fra sit firma. Han var god fordi han ikke spillede højere end man kunne snakke med hinanden imens, På el tidspu nkt optrådte også en guitarspiller med sang - men u nder hans kvad var det umul-igt at tale sammen, så han indså snart at ideen med at lade ham optræde var knap så velvalgt - men det bør nævnes, at han var blevet en gageret meget sent, da det viste sig at et ai festkomit6-medlemmerne havde forregnet siq med hensyn ti1 engagement af et par kendte f estj.ige herrer fra f olobranchen - det var en skam, for de er kendt ior at være meget underholdende oq morsomme.

8 6 Aftenens ene sensat.ion var tre meget interessante f otohistoriske gaver, der på behørig vis bl ev overrakt ti.l Danmarks Fotomuseum r Herning. Den ene giver var Claus Eigtved Neble, der på sin vej i København havde fundet og købt to sjældne klenodier: 1 Iæderkuflf ert ' der havde tilhørt K ongel ig Hoffotograf Peter Elfelt, og som denne havde benyttet på sine mange rej ser. Desuden I F0T tx - dansk bygqet kamera. Disse to gaver er omtalt andet steds i bladet. Den anden donator var fhv. fotohandler Leerbech Sørensen tidliqere Centrum Foto, - her drej ede det sig om en enestående brev- og dokumentsamling fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotoqrafisk Forening. Vor redaktør, Flemming Berendt, konsulent for Danmarks Fotomuseum modtog gaverne på museet.s ve gne og udtalte sin begej str inq for de s jældne f und. Senere på aftenen op1æstes en skriftlig hilsen fra rrnorsk Fotohistorisk Forening" - sendt pr. brev fra 0slo. C d hr. Leerbech Sørensen e deres flot,te qaver 0g Claus Eiqtved Neble visenfråm. Dokumentsamlinq og kuffert ' Foto: Jan K1 inksgaard

9 7 KufferLen vi-ses frem. Det "danske" F0TtX-kamera Afltenens anden 'rsensationrr - e.ller retere spændende højdepunkt var den store b e n e f i c e a u k t i o n, der blev ledet kyndigt af Andreas T. Mørch. ( Selskabet beklagede at måtte undvære den person, der tidligere så ofte har udmærket sig som aukt.ionarius, Flemming Anholm; der desværre denne a ften var forhindret i at deltage ) - tii gengæid bør det ikke glemmes at Anholm atter i år begavede selskabet med en af sine fremragende sange, som skabt ti1 1ej ligheden. Mange gode og sjæidne sager var på denne dag blevet s kænket til det ædie formål at bidrage til foreningen$ - slunkne - kasse. Blandl rariterne sås fx et. "NICA" - danskbygget kamera t der kun er kendt i under lo eksemplarer - et Leitz proj ekt ionsappara t med originaj. papkasse -l stk.5ox5o rrstirnrr optagelser, Herregaardsliv I887- I9oo - fundet, forstørret og skænket af Flemming Berendt - de gik som varmt brød - oq meget mere. Ialt indbragte auktionen ca. 6.5oo kroner, et meget smukt resultat - Flemming gav udtry k for sit inderste håb m. h. t. anvendel.sen, men endnu har bestyrelsen intet vedtaget.

10 8 Flemming Anholm. I'I ODTAC Eil BLOM$T O ET HJERTELI GT KI'US I DACENS ANLEDI.IINC Melodi: Her er liv og glade Dage. Jeg vil sjunge om en Torben, ham med efternavnet Lind, som engang, nok saa forvorpen rykkedr en Annonce ind om at danne en Forening for vort Fotosamler-Folk. Mange var af sanme Mening, Torben Lind var deres ToIk. Der kom hurtigt Gang i Sagen, og den første Medlemsflok lagde Energi for Dagen saa den lille faste Stok støt i l{edlemstal gro'de, da vi Medlemsmøder holdt hos Hr. Schmidt udi Skovsho'de, hvor der tit var skidekoldt. Vi har mange gode Minder om vor Tid hos P.B. Schmidt, selv om det var smaat med Kvinder, men det var jo ligefedt, - det var Foto vi gik op i, alle Slagsr rn D helst antik. Der er ingen bedre Hobby end lidt Fotomekanik.,(r,,r-4 EII VIIIE VED LANif, rgiogistoris ( SEI.gKADI II^^E; i'u8ii4fi tovehren t98, Stadig voksed' vi og havde efterhaanden smaat med plads, men saa fandt vi Aarhusgade, hvor vi nu er godt tilpads. Men desværre har man glemt a' ventilere vort Gemak, og for nogle er det slemt a' taale Duften af Tobak. Vor Bestyrelse i eften skal ha' Tak for deres Slid, vi har nemlig aldrig haft en bedre flok i vores Tid, særlig en, vil jeg nu sige, bør vi nævne med Honnør, Energibundt uden 1ige, X) - kort sagt, Bladets Redaktørl Mange burde man vel nævne, som har hjulpet Sagen frem, men det overgaar min Evne, derfor blot en Tak til dem, der vist den gode Vilje og har trukket deres Læs, saa vi blev som en Familie, vi der staar i D.F.S. Ti Aar har vi nu paa Bagen, og dem klared' vi med Glans, kendt fra Gedser og til Skagen, ja, endogsaa udenlands. Lad os haabe, vor Forening vil som ung og frisk bestaa, aldrig blive en Forstening, det vil vi skaale paa! X) Dette Vers er bestilt og betalt af Flemming Berendt. Med tak er fremsendt crosset check på Kr. oo/lo - forfatteren har ønsket at skænke beløbet til velgørende formål! F. B. Bestyrelsens jyske repræsentant Jan Klinksgaard var aftenens anden "officielle" fotograf a1le blev foreviget ved bordene og enkelte under auktionen med udmærket resultatet. Billederne kan t,ænkes udstillet ved generalforsamlingen i Arhus. Resten af aftenen for]øb i harmonisk og hyggeligt samvær. 0m der blev danset efter midnal skal jeg ikke kunne sige - men det blev i hvert fald ud på de små timer, inden de sidste fandl vejen hj emad - a1le opløftede af den fornøjelige aften. TAK til de medlemmer af festkomiteen. der trak det hårde læs.

11 I clr LU lf (n O(U L./ lo øj14 -p O. -O f{ o:< J Øa Ft 'Fl O t-{ (') o_ oo^ cl- c{ \o I o\ J.-l C{ c\o J O --l r'-{. ctc u) ts L rfi /ll r-) o- g.l - '-" o -c Tf 6 EC) OE ffi +J ocl -i.'1 Ul'-l Z (l)-l f{ '-l q- OJJ nl t. lfi -O -l -Y T] ac CJ -l AC c) J-C q.rl!,q) -lj [04.-t C) _c -lj C) L- _C F-r JCJ /a gc oo '-i I '''#oiii;r;#, ;,,,"J"i'l;#,,,,.,, *,# C); clrc lj= Y+) D+) +J C) u]! O tl-] cv-) LO Foto: Ture Ibsen

12 10 H'OTEX 4x l crrr Andreas Trier Mørch Claus Eigtved Neble. I en årrække efter den anden verdenskrig var der valutarestrikti - oner i Danmark. Der var en lang række begrænsninger på den frie import, og mange varer, der blev anset som luksus, var svære eller umulige at få fat på for menigmand. Blandt disse var fotoudstyr ti1 amatørbrug. Både under krigen, hvor produktionen af KZ filmprojektorer startede, (se objektiv nr.24) - og efter krigen, hvor også FoTAx og NEoFoT (se Objektiv nr.28) - indledte produktionen, blev der taget en lang række initiativer ti1 at imødegå denne situation. Mange af de apparater og det tilbehør, der så dagens lys dengang, opnåede imidlertid kun en kort levetid, idet de fleste forsvandt santidig rned va l utarestri-ktionerne, der gradvis blev afviklet i halvtredserne, og endeligt ophævet i Et eksempel på en sådan produktion er det "nyopdukkede" FOTEX apparat, bygget til 12 optagelser i formatet 4x4 cm. på en I27 film. Lukkeren har to indstillinger, B og ca. I/4o sek., og er af samme type som Aqfa Clark. tr 6 I x c \,/'.1--'.'.'.' :.,-.,:jji-.--,//',::::..-: -':.-.",;.::r:..., j'i::-r"----::::_" - -:rj,;,i.:'..j ;:- ::'--.-,..., : r, :' ;:, ;: i FOTEX 1*1crn tr c (t) td o e o c) ql tr q) (J Momeutauf nahme / I'instantan6e / Snapshot Zeitaufnahme / La Pose / time exposure Bildsucher / vieeur / view-finder Ausldser / d6clancheur / trigger 1 Filmnachzug / transporteur du film / \ film winder

13 Det var konstrueret af en Hr. Ernst Hofer fra Zr.irich (deraf bogstaverne E.H-Z- ØversL på optikkransen), der var indehaver af patentret- I LryrrLUL iohedprna Hån hå\r.lo Fåa+ tramqt i.*. l l al rresseværkføler n-^--^.,--l{-^-i^+ +i rar I prototypen ^ i Øst.r j g, men det havde vist sig, at der hve.rken der eller i Schwei z var et marked for apparatet, det menle han derimod, at der måtte være i Danmar<, og af ukendle veje kom han i kontakt med fabrikant E. LerådA. årcan I r5 tr'. T Langes rh^^c r f ^^^t-d: -^- rn^ Legetøj (som ^^-å også producerede ^r^'l,r^^f^.l^ Tekno-Biler ) En produktron blev startet på meta l vare fabrikken "TERMAX", idet metallet kunne skaffes fra forskellige former for genbrug og det eneste dor clzrr'l le imnart-or nn+ilzlzan FOTEX- to deie, enkeltl Die FOTEX-Kamere ist ein l00-prozentisæ Quali. I f,\oiflx 4x4 ent titrfebriket, lchwcircr Konrtruktion' fiir Gro' I a Genrncrdrlrrncrr / crrårr roul.! nårrr / ucrrr. und Klein, mit eirrfechrter Hendhrbung. Mit dem..-o.. [cwiihrrlichcn Rollfil.r 4 x 6'5 cm crhrllen sic I a Durchrrchrruchor / vircur / rirw.findcr rwiilf Bildcr in dcr Griiuc 4 X 4 cm. Le camerr FOTEX elt un produit de qualit6 ru. p6rieurc, conrtruclion ruirre, pour tout le mondc, el ltå. fncilc i ntrnicr. Avcc un Film rtr:,dqrd 4 X 6,5 cm. vour tirer douze photor de le grandcur lx4cm. O Gchiurcrurlårcr / d6clrnchcur / lrisscr O Zcitrulnrhmr / lr porc / timc crporurc I Momcntrufnrhmc / I'inrtrntrn6c / rlrprhot O Roflliln { X 6,5 / Filln rtruderd 4X'6,5 I Rollfilm {X6.5cm I 12 Aulnrhmcn / 12 photor / 12 picturcr I Numericrung dcr Aufnrhrncu im Filmlcrrtcr / iodicr' lion du nombrc dcr photor i lr fcnåtrc / thc nunrbcr of thc crporure ir rhorn in thc rmrll windov. ' "Thc FOTEX-Kumera' il of 1000/c r Swisr con' rlnrcliotr of tlre highert. quality end ir errily operaled by everybody. With lhe "FOTEX" you get twelve piclures each 4 X 4 cm using the ctandard 4 X 6,5 cm Film. O Ocffncn dcr Krmcrr richc RilcLrcite / pour lr frqon d'orrvrir lr crntårr voir rtr vcrlo / for inrtrucliottt to opcn thc crnrcll lcc brck ridc O Eirrfrchrte llrndhrhung rlcr Krnrcrr / nrrniprtlllion lr plur rinrplc/'lhc rnorl trrily hrrrdlcd cttrrctl nrrdt O l.srn - I J I I I I

14 12 Her skulle Direktoratet for Vareforsyning spørges, og for at undgå bureaokratiet med ansøgnins skemaer og ventetid, gik man lidt utraditionelt ti.l værks. Ferierejsende til Schweiz tog simpelthen en lil1e pose linser(!) med hjem i kufferten. Kameraet blev distribueret gennem Fotogrosi stfirmaet Heinrich og Poulsen i København. Den første Leverance kom i februar 1953 og kostede ab. fabrik Kr. 13.5o stykket, hvilket hos fotohandleren gav en udsalgspris på mellem Kr pr. styk. De sidste 2oo stk. blev leveret i juli 1953f og kostede da Kr pr. stk., men nu var det også incl. lædertaske. ralt blev der leveret 433 stk, til Heinrich og poursen, og desuden blev der solgt ca, 2oo stk. til Sverige. Disse ta1 stammer fra Fa. "TERMAXS" ordrebøger, hvor vi er prokurist S.R. Andersen, megen tak skyldig for beredvillig hjælp. Der var problemer med apparatet næsten fra den første dag. Det røde filmvindue på bagsiden faldt af, idet det blot var limet på udvendigt. Det blev derfor nødvendrgt, at ændre konstruktionen, så der blev lavet en 1ille slids til det røde stykke celluoid. Med lidt vervirje, kan man såredes hævde, at der findes to varaanrer af apparatet. Der er også en de1 forskelle på det. apparat, der blev afbildet i brugsanvi sningen, og det der blev produceret i Danmark. Den væsentrigste forskel lå i brændvidden, der i brugsanvi sningen angives til 52,5 men blev 47,5. Blænden, som brugsanvi sningen angiver til: 1o,5 blev faktisk den noget bed,re: 7,7. Forskellen opstod, fordi man brugte prototypen som forlæg, da brugs_ anvisningen skulle trykkkes. ydermere angiver brugsanvi sningen, at der står "optic switzerland" - samme sted på apparatet, hvor der står "Made in Denmark ". så hvor DANSK ForEx apparatet egentlig er fremstillet, lader sig diskutere - produceret af en schweizer en kort periode på en fabrik foran på Amager ved KØbenhavn' og nu, i et enkelt eksemprar ved Dansk Fotohistorisk Selskabs mellemkomst - indlemmet i samlingen på Danmarks Fotomuseum i Herninq. Hvem var denne Hr. Ernst Hofer egentlig, og hvad var hans baggrund for at producere fotografi -apparatet? - og hvor brev hans presseværk- ØJ egentt ig af?

15 13 Fotex i taske Irorbl-øffende lighed VI VED DET IKKE, men i Micael Auer's Katalog (nr. 12o6) findes et schwezisk apparat som forbløffende ligner FOTEX. Bortset fra lukkerknappens placering på kamerahuset og en 1i1 le ænden dring i optrækket r et de helt ens i udformning og id6. Og mest overraskende, det schwe''zrske angives, at have præcis blænde og brændvidde, som FOTEX har i prototypen, men altså f ik i den endelige udformning i Danmark. At brændvidden blev ændret, skyldes vel det nye format, som gik fra 3x4 cm. ti I 4x4 cm. Så var Hr. Ernst Hofer, mon en person med tilknytning ti1 den schweiat sige havde "købt" en kanon, for at ziske virksomhed, der så be gynde for sig selv? Hvem Måske dukker der mere op om ved? dette " landf lygtige " FOTEX-APPARAT?

16 74 ' Elfelt 3 rej sekuffe rt' Fortalt af Claus Eigtved Neble E1f e1-rs re i sekuf f ert Sølvskilt l'l l.rge'r. '.!n n rl1å t L.. :-. Sl! ns. [,nt-r' '.. rkla- '.:. lfj,1 rt.er. [attrrje.']ldtr..j-r. 1;6- lerbattkltdc?. 3?.r:ri..!.'.:orgen--1.t. i.j-. se!:'re. ::rlndekcr. llalstcrkltite. 3;. 1.;in. - - Aff:ri rlt Pll,lcr. -,Dulylr?, lil.:,-1c,.'.r Den 1i11e skind-æske "lfusl<e-1iste" Flipper. ManchetLer. slips. Lommetørklæder. skjorter. Nattrøje. Uldtrøjer. Underbenklæder. Strømper. Morqensko. Rejsehue. Handsker. Halstørklæde. opium. Afførende Piller. Pulvere. cyglosspiller. Pastiller d orateur. Sikkerhedsnaale. Syartikler. Stoppegarn og Naal. Selestrop. Snørrebaand. Brune og Sorte. Krave og Manchetknapper. Saks. Ligtornefilt og Kniv. Haarbørste. Kam. Spejl. Klædesbørste. Skopudserredskaber. Haarvoks. tandpasta. Vat. Tandbørste. VC Papir. Barberredskaber. Øjenvand. Sæbe. Krøllesaks. Lampe og Sprit. Brevpapir. Konvo- Iutter.. Visitkort. Cigarer. Cigaretter. Overfrakke. Paraply. Plaid. Kjolesæt. Hvide Slips og Handsker. Ridderkors. Ekstra Habit. Fotografiapparat. Plader. Skærebrædt. Diamant. Støvler. Saaler tll Støvler. Galocher. Mørkekarnmerlygte. (Barbersagerl Svamp. Nathue. Froterklud. Haandklæde. Næsesalve. Skohorn. Pas. Kørekort. Ur. Den private "husi<e-1iste ". Foto: Sigfred Løvstad Flemming Berendt

17 15 Peter Elfelt ( ) var ubetinget sin epokes kendeste og mest omstridte fotograf. Hans liv og levned er langtfra kortlagt og beskrevet. Mange enkeltheder savnes. Derfor var det med begejstring, at man i slutningen af 1985 kunne beskue en brun rejse-kuffert, der havde tilhørt Peter EIfelt. Claus Eigtved Neble var via en fotointeres seret ven kommet på sporet af den sjæ1dne sag. Det viste sig, at den havde befundet sig - tørt og godt - på et pulterrum t 26 år. Hvordan kunne dette gå til? I forbindelse med renoveringer i det indre København - mellem Borgergade og St. Kongensgade i slutningen af 195o erne - skulle der foretages en gadegennembrydning, for at det nuværende Landgreven kunne etableres. De mange reparationsarbe jder krævede flere containere ti1 byggeaffald vennens fader, der var håndværker på byggepladsen, får en dag øje på en flot læderkuffert Ii-ggende øverst på en container. Tiderne var endnu således, at det var værd at redde en kuffert fra fortabelsen, speciett da der på kuffertens 1åg var anbragt et sø1vskilt med indgraveret navn. Det viste sig dog, at den var for misserabel til rejsebrug. Heldigvis blev den ikke smidt ud, men anbragt på loftet. Her forblev den frem til august Ved en sammenkomst, hvorunder Claus Neb1e, omtaler Peter Elfelt, udbryder vennen' at han var i besiddelse af en kuffert, hvor et navneskilt angav sin oprindelige ejermand, Peter Elfelt. Kongelig Hoffotograf. Kjøbenhavn. claus Nebles utåimodighed for at se den, blev sat på en hård prøve. Efter nogen tid dukkede vennen op med en sort plast-pose' der indeholdt klenodiet. Kufferten indeholdt desuden en mindre skind-æske, i hvis Iå var indklæbet en privat "huske-1iste" - fra snørrebånd tii ridderkors -, her er man tæt på personen Peter Elfelt. christian Leerbech Sørensen donerede ligeledes et bundt dokumenter - bl.a. fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotografisk Forening (19o6-1918). Håndskrevne manuskripter til foreningens nye 1ove, samt private papirer omkring hans fotografiske etablissement. Med ædelmodig giverglæde besluttede alle tre sig til at skænke tingene til Danmarks Fotomuseum. Her vil de indgå i en allerede større samling omkring Peter Elfe1ts liv og levned.

18 16 Claus NebIe, hvem jeg havde delagtiggjort i fundet, ventede spændt på min opringning. Gamle numre af Objektiv var pludselig det vi havde brug for - billedet blev fundet, og vi var næsten sikre på apparatets identitet. Flenuning Berendt, var taget på juleferie til Hadsund. Derfor blev sagen lagt på is til efter julehøjtiden. Den 3. januar fik jeg kontakt med F.B. - denne samtale bestyrkede yderligere, at det måtte være et Martinus Petersen kamera. Lørdag den 4. januar købte jeg kameraet i den hensigt, at sikre det ti1 Hadsund Egnsmuseum. Kameraet blev samme eftermiddag kørt op ti1 Flemming Berendt, hvorefter den sidste tvivl om identiteten var rydo ARETS FI.JNDI Fortalt af Jens Hamneken Eventyret om Martinus Petersen fortsætter I objektiv Nr.33, vistes for første gang et af Martinus Petersens håndbyggede panoramakameraer. Nu er et af dem fundet- Det nåede aldrig længere væk - end 3o kilonter nord for Martinus Petersens hjemby, Hadsund. Hvordan og hvorledes? Vi Iader findåren, Jens Hammeken fortæl1e: En fredag aften i november 1985, - man studerer den BLÅ AVIS, - "Tysk-Nagel kamera til salg" - lige den der rnangler i samlingen. Telefonopkald - desværre, apparatet er allerede solgt torsdag morgen. Men det skulle dog vise sig, at noget andet, endnu mere interessant, skulle dukke op. I samtalens løb bliver det antydet, at et panoramakamera muligvis var til sa1g. Kameraet befandt sig på en adresse i NØrre-Sundby. Havde det måske interesse? - JA sandelig. Kort før jul ankom apparatet ti1 Sjælland og jeg blev inviteret ud for at bese kameraet. Det var tydeligt ikke seriefremstillet - intet tegn på sin hærkomst. Sælgeren spurgte om det måske kunne være et "Nel]erød-kamera" - hvilket var aldeles udelukket. Da det simpelt hen var for nyt. Det var komnet til Nørre-Sundby i (Det år M.P.s ejendele kom på auktion). Kunne det være et Martinus Petersen kamera? Jeg bad om betænkningsticl for evt. køb.

19 L7 Martinus Petersens panoramakamera IJnder panoramakameraet ses den styrbare regulatorindsti 1 1 inq. Kassette rr 1'r isat åbent bagti 1. kameraet Fotc: F Berendt.

20 18 det af vejen. Claus Neble foreslog, at dette var et oplagt ',gruppeprojekt" for medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab. Niels Resdahl Jensen har renoveret og afprøvet apparatet, craus Nebre har stået for Tv-optagelserne - som har været vist i "Landet rundt,'. Ture Ibsen har stået for film, fremkaldelse og reproarbejdet. Flemming Berendt, har organiseret, skrevet og fornidlet kontakten til Hadsund Egnsmuseum, som har fremskaffet de nødvendige midler tir køb af kameraet. Panoramakameraet - vil være udstiltet på Egnsmuseet ', Rosenda 1sgården " fra den 27. marts; PS: Atborg 1okal-TV producerer. en l/2 times TV-film om Martinus peter sens liv og levned, som fotograf, kunstner og opfinder. Der vil blive mulighed for at låne TV-filmen til efteråret. teknikken oo.o Niels Resdahl Jensen Martinus Petersens panoramakamera er bygget i sidste del af l94o erne ifølge bestående oplysninger. Kameraet er bygget i nahogni 09 vejer 7.5 kg, et dertllhørende træstativ på 1,25m. vejer 4,5 kg. Filmformatet er 9x2Acm glasplader. Dette må1 fremkommer ved at gennemskære en 18x24 plade. pladekas setterne er af den alm. type med metalskydeplade.,indeholdende 2 plader. De to kassetter som findes er mærket I-2 og 5-6. Kameraet drives af en selvbygget fjetlermotor som reguleres med en justerbar centrifuga lregulator. Start og stop sker ved hjæip af en skydepal son blokerer regulatoren. Metaldelene er bearbejdet med simpelt håndværktøj. Enkelte dele kan tlog goilt stamme fra en grammofonfjedermotor. I kameraet indgår flere specielle skråtskårne messingtandhjul som Martinus Petersen sandsynligvis har ladet fremstille hos urftaiger Givskov i Hadsund. Kameraet fungerer efter et princip som går tilbage til de våde pladers tid i l85o erne. Kassetten anbrlnges i en ramme hvorpå der er en tandstang. Denne anbringes I venstre side af kameraet, et tandhjul svinges ind mod tandstangen og fastlåses. Når skydepladen trækkes helt mod højre er kameraet skudklart. Filmen ligger nu beskyttet'af en sore væg i kameraet, samt filt i enderne.

21 Objektiv 75 ei. lo5mm ka s s ette drejefod med tandhjul spa I te ramme med tandstang for 75mm el. lo5mm tandh jul for 75mm el lo5mm sort væg Midt på den.sorte vag er der en justerbar spalte som kan ændres fra I til 6mm. Når kameraet udløses, drejer det med uret rundt, samtidig me< at kassetten via tandstangen trækkes mod højre. Filmen bliver exponeret løbende ved denne bevægelse. Samtidig lukkes kassetten af skydepladen. Exponeringstiden styres ved hjælp af spaltebredden og regulatorindstillingen. Hurtigste tid er L/5o sek. hvilket fremkommer ved at motoren i stilling 5 flytter filmen de 24omm på 5 sek=5omm pr. sek. Er spalten minimum lmm bliver exponer ingstiden som sagt 1,/5o sek. Ændres spalten til 2mm bliver exp. tiden L/25 sek. Langsommeste tid er i stilling l, hvor det tager ca. Io sek at køre filmen igennem = 24mm pr. sek. Er spalten max= 6mm bliver exp. tiden I,/4 sek. Forholdet svarer nøje til gamle spa I te lukkerkameraer, hvor en knap æn' drede f j ederspændingen og en anden spaltebredden. Martinus Petersens panoramakamera er bygget til to brændvidder 75 og 1o5 [un. Desværre har vi kun 75mm objektivet, som er en Schneider Radionar på blænde 3r5 og monteret i en fokuseringsfatning. Begqe de- 1e stammer fra en Reflex-KoreIle. Med de to objektiver fremkommer billedvinkler på L72" fot 75mm og l28o for 1o5mm. Kameraet. er forsynet med sigtemærker, så man kan se hvad der kommer med i bredden. Kameraet har fået et par små reparationer, men er ellers i tip top stand og netop blevet prøvekørt med 5o ASA falve positiv film. Resultatet er.ganske ti 1f reds s ti I I ende. Det vækker altid folks nysgerrighed når de ser et underli"gt snurrekamera i funktion, men hvad, det bliver det jo ikke mindre sjovt af'

22 20 Luftfotog rafiet o I Danmark Henrik Dupont. Det Kongelige Bibliotek Efter Nadars første luftfoto i I864, begyndte franskmanden Laussedat næsten samtidig at eksperimenterer med et glaspladekamera i luften via drager r senere til fastspændte balloner. Hans interesseområde var kort.lægning og så tidliqt som 189o udgav han en bog om kortfremstilling via luftfotografi"r* heri beskriver han også luftfotografiets fordele for arkæoloqer, opdagelsesrejsende ' landmænd, militærfotk etc.. Hans ideer var måske lidt for optimistiske på daværende tidspunkt, men senere har det vist sig at han fik helt ret i sine spådomme om mulighederne i luftfotograf iet. Det blev flyvemaskinens opfindelse og L. verdenskrig, der for alvor satte udviklingen igang. Der er givet taget flyvefotografier hurtigt efter den første flyvning i 19o3, med et ganske a1- mindeligt kamera, men forholdene i luften hvad angår temperatur og af stand til ob j ektet krævede udvi-k1ing af specielle kameratyper. Der krævedes store brændvidder og i starten store pladestørrelser for at få anvendelige bil1eder, dette betød i starten kolosale vægtproblemer og dermed ringe kapacitet pr. flyvning. I begyndelsen var det enkeltoptagel-ser, først mod slutningen af 1. verdenskrig opfandtes halvautomatiske seriekameraer' der kunne tage billeder med faste tidsintervaller, Der skelnes mellem topografiske, også kaldet lodoptagelser, og perspektiviske el-1er skråoptagelser, ofte karakteriseret. ved at militæret og opmålingsfot,ograferingen brugte lodoptagelser, medens de mere private optagelser var skråfotos. Denne skarpe skelnen er ikke helt korrekt, dels kan skråfotos sagtens anvendes til opmå1ing ved nøjagtige billedvinkler etc,, dels har mange private firmaer oplaget lodoptagelser. Ikke alene kameraernes udvikling, men også stereoskopiske apparater ti1 efterbehandling af billederne og andre apparater, gennemqik en fantastisk udvik- 1ing, der bl. a. kom til at revolutionere kortlægningen. Det er ikke her muligt at komme nærmere ind på de tekniske sider, men der kan henvises til titteraturlisten.

23 2L Københavns Bvmuseum I.L Københavns Tivoli fik fra bell-o." Dets chef var frans havde han luftskipper Lauri Fra denne bal1on blev der grafier af Københavns indre Paris i 1891 en capti kmanden Alfred Godard, Lz Johansen, omtalt i optaget en række enes byde1. f ballon t'montesom assistent "0bjektivrf nr. 33, tående luftfoto- Det første billede viser Vesterbros passage. Forrest ti1 venstre Etablissement National- yderst til højre 'fkaf6- Paraplyen". I baggrunden ses fra venstre Cirkusbygningen og Panoramabygningen samt yderst ti1 højre Dagmarteatret med Hotellet. Det andet billede viser i forgrunden Hovedbrandstationen, Vestervoldgade med udsigt over en del af Slotsholmen. Det tredie bi I lede viser en udsigl over ruinerne af Christiansborg SJ.ot, til venstre Prinsens Palæ - samt Slotshoimen og Chrj.stianshavn. B i l lederne er fantastisk skarpe og detailrige når man betænker, at de er optaget fra en bevæqelig ballon. 0ptagelserne er fra Københavns Bymuseum.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

SYLT LAUF 2009 15. Marts

SYLT LAUF 2009 15. Marts SYLT LAUF 2009 15. Marts REKORD LØB!! Ja, så kom tiden til det årlige SYLT LAUF, hvor IAM har været godt repræsenteret de 2 foregående år. I år var der desværre ikke så mange som havde denne tur på ønske

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen LUFTFOTO Historie, teknik og anvendelse Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen Lars Tyge Jørgensen Specialkonsulent i Fotogrammetri og Remote Sensing i Registreringsenheden, Landkortområdet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Brande Platter

Brande Platter Brande Platter 1978 1984 Forlaget Ravnebannerets Pdf/tryk udgivelser 2011 I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande ISBN-13: 978-87-87584-39-9 Brande Platter 1978 1984 Millhouse, Danmark producerede

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Jeg har tidligere anmeldt mit Helios 44M-2 samt mit 44M-4. Dette er altså tredje gang, at jeg ser nærmere på det samme objektiv. For det er jo ikke det samme objketiv, der er sket forandringer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Minderne har vi da lov at ha. Tid til refleksion. Det er en kold tid vi lever i! Bliver dette et farvel til Minnesota-center Damgaard. Side 8.

Minderne har vi da lov at ha. Tid til refleksion. Det er en kold tid vi lever i! Bliver dette et farvel til Minnesota-center Damgaard. Side 8. Juli 2009 UNDER BØGEN Medlemsblad for Patient og Støtteforeningen Damgaard Det er en kold tid vi lever i! Bliver dette et farvel til Minnesota-center Damgaard. Side 8. Tid til refleksion Af: Steen Godsk,

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Åbning af avlscenter.

Åbning af avlscenter. Åbning af avlscenter. Written by superbruger Sunday, 21 March 2010 Dyrlæge og kendt opdrætter i Belgien, Rudi Hendrikx, er en meget kreativ mand. Han ejer og er selv redaktør for ét af brevduebladene i

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Objektivet har seks lameller.

Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Helios 44M-4 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Allerød Symposier et forslag

Allerød Symposier et forslag per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog Vækst: Indgang til Tusindårsskoven. Allerød Symposier et forslag Efter ordbogen var symposier oprindelig et lærd drikkelag i det gamle Grækenland, især gjort

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller.

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Revue weitvinkel 35mm, f2,8 (M42 fatning) er et nydeligt, gammelt objektiv med en filterdiameter på 52 mm. Det stikker blot 65 mm ud af kameraet (inkl. konverterring fra M42 til fourthirds);

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere