ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* @ ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April 1986. F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab"

Transkript

1 ler ariee IES Ttr Ir\z r3 Nr.85 April 1986 F'OTEX 1x l crn Dansk Fffiohistorisk Selskab

2

3 1 Dansk Fotohistorisk Stif tet I9'15, Selskab. 2 4 NYT FRA BESTYRELSEN. I O-ARS JUBILÆUMSFEST. OIe Schelde. FOTEX 4x4 CM KAMERA. Andreas Trier Mørch. 10 Claus Eiqtved Neble. t4 ELFELTS REJSEKUFF'ERT. Claus Eigtved Neble. Præsident: Vicepræsident : Andreas Trier Mørcfr. Sortedam Dossering 95 A 2loo København ø ol 26 oo 2I 01e Schelde Plantagevej o Birkerød o2 81 2o 2o Angrs FUND PANORAMAKA- MERA. MARTINUS PETERSEN. 16 Jens Hammeken. Niel s Resdahl Jensen. LUFTFOTOGRAFIET ] DANMARK. Henrik Dupont. 20 Det Kg}. Bibliotek. RedaktØr: Flemming Berendt. Teglgaardsvej 649 3o5o Humlebæk gz '' KUNSTNERPORTRÆTTER ''. John Phi 1 ipp. Flemming Berendt. Kasserer: Bestyrel-sesmedlem: Jylland: Copyright D.F.S. ISSN alo-[ o Niels Resdahl- Jensen. Rygårds Alle 33 A 29oo Hellerup o1 62 o9 62 Giro konto: I 5o 64 4T Steen Nielsen. Violvej 16 35oo Værløse a I Erik Sundahl-. Eggersvej 18 29oo Llellerup o Jan Klinksgaard. Ved Skellet 3o 64oo Sgnderborg o NYE BØGER. ANMELDELSER. Tom Fei lberg. 38 Flemming Berendt. LEICA HISTORICA IO AN. CLUB DAGUERRE 9 AN. 43 Ole Schelde. 46 MØDEREFERAT AUKTIONSLISTE. 6O SPALTELUKKEREN. HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK CHARLOTTENBORG. 24. APRIL TIL DEN 1. JUNI. STØRSTE BILLEDUDSTILLING I VOR TID: D. F. S. MØDELOKALER: ØSTERBRO MEDBORGERHUS. AnHuscADE 103. KØBENHAVN Ø. MØDETIDSPUNKT. KL. I9 : TORSDAG I MANEDEN.

4 2 Nyt fra bestyrelsen t' --,#==, ", Endnu et år er gået, og den næste - den tiånde - general forsaml ing stunder til. Denne gang i april, altså en måned tidligere end før' Den er rykket, fordi bestyrelsen fandt, at den var vanskelig at placere i maj. Dels på grund af de mange heltigdage og dels på grund af vore medlemmers behov for at høre græsset gro og skrabe gammel maling af sommerhuset. Men også på et andet punkt adskiller denne general forsaml ing sig fra de tidligere, idet tre bestyre l sesmedlemmer ikke ønsker genvalg. Det er Erik Sundahl, Steen Nielsen og undertegnede - Andreas Trier Mørch. Fæl1es for os tre er, at vi har fået for travlt med allehånde (andre gøremåi, og at vi føier, at det vil være en fordel for både Selskabet og os, at der kommer nye folk til. fføige Dansk Fotohistorisk Selskabs vedtægter er det sådan, at det er General forsaml ingen der væiger bestyrelsen, som derefter konstituerer sig, dvs. fordeler rollerne iblandt sig. Hvem der såiedes bliver selskabets nye præsi.dent afgøres først af den nye bestyrelse umiddelbart efter at General forsaml ingen er slut- Og til sidst tak for denne gang. Det har været fem rare og gemytlige år, hvor jeg har lært en masse og truffet mange nye spændende mennesker. Jeg agter fremov rr at rende til så mange af Selskabets arrangemenlavere ter som jeg overhovedet kan, - nu blot med en på en af de bageste rækker. cigarføring og atm.

5 Nyt fra redaktøren! Vi har længe måttet leve med visse problemer omkring vort b I ad Ob j ektiv. Dår1ig indbinding, uensartet sværtning, manglende si-- der m.m. har været "iriterende". Herti1 kommer, ed urimelig høj fremstillingspris. Hvert nummer sugede bunden ud af vor pengekasse. Nu er det lykkedes, takket være Erik Sundahls interesse for sagen, åt få etableret en aftale med en anden bogtrykker. Ved hjælp af "ny teknik" er resultatet blevet dette nummer af bladet. Der vel må betegnes, som et stort skridt f remad. Objektiv "føles", som et rigtigt blad, og man frygter ikl<e, åt det skal f orvandles ti t løsblade. Desuden er bi 1- I edkva 1 i teten væs ent 1 i g bedre. Ti 1 al 1e disse forbedringer, kommer desuden, lavere trykkeriomkostninger. Perspektiverne er indlysende. Vi bli-ver i stand til at fremsti I le vort år1 ige TEMA-NUMMER, uden reklamer, dvs. et homogent fotohistorisk nummer. Samtidig åbner der sig muligheder for, åt vi kan begynde at beskæftige os med forlagsvirksomhed. Her tænkes på genoptryk af gamle fotografiske kataloger, fortegnelser over "special-fotografica", noget der nok vi1 skabe g1æde hos de herrer samlere. Fotohistoriske dokumenter af sjælden art kan blive oversat og publiceret til rimelige priser. Adskillige institutioner og privatpersoner har givet tilsagn om medvirken til sådanne projekter. Sku1le nogen ligge inde med sjæ1dne kataloger, interessante fototekniske opstillinger, eller måske en god id6 omkring sådanne publikationer bedes man kontakte redaktionen. Bestyrelsen Ønsker en rigtig god sommerferie og på gensyn til en forhåbentlig ny spændende sæsonj I

6 4 JI-JBIL IEL]MSFEST 01e Schelde Den Jo. november 1985 holdt Dansk Fotohistorisk Selskab sin store og med spændinq imødesete 1 o - å r s - j u b i f æ u m s f e s t. Lyse venl i ge fokaler ved kirken i HeIlerup dannede rammen om de 5l festklædte mennesker, der tog sig god t ud ved de festligt opdækkede borde, hvor man de lte sig i 8-mandsgrupper. For en gang skyld havde så og sige af le de mandlige medlemmer været. så fornuftige, at de havde bedt deres respektive koner med - ved vore almindelige møder må vi jo i høj grad savne kvindelig deltagelse, - bortset fra enkelte undtagelser. Formanden, Andreas T rier Mørch bød a1le hjerteligt foreningen bød på en sprudlende velkomstdrink. velkommen, idet Ancireas Mørch byder velkommen.

7 Torben Lind, der sammen med sin kone var æresgæster, holdt festydmyge talen, hvori han især dvælede ved foreningens Han omtalte flere int,eressante og fornøielige start i episoder, der i årenes Iøb havde udspillet sig dengang vi havde ti1 huse i P.B. Schmidts lokaler på Strandvejen. 5 Torben Linci B ene f i c e ga v e r ne b eu nd r e s Inden den st.ore 1ækre buffet, der stod smukt opstillet langs yderhele selskabet op foran Ture Ibsens væggene, måtte røres' stillede 9xIZ pladekamera for at blive I'taget afr' ligesom i gamle dage med rigtige fotol-amper, sort k1æde over hovedet og lang eksponeringstid omtrent som i gamle dage. Spisningen begy nd Le - i baggrunden sp i I lede en udmærkel hyggepianist, som NieIs Resdahl h avde "fremtrylletrr fra sit firma. Han var god fordi han ikke spillede højere end man kunne snakke med hinanden imens, På el tidspu nkt optrådte også en guitarspiller med sang - men u nder hans kvad var det umul-igt at tale sammen, så han indså snart at ideen med at lade ham optræde var knap så velvalgt - men det bør nævnes, at han var blevet en gageret meget sent, da det viste sig at et ai festkomit6-medlemmerne havde forregnet siq med hensyn ti1 engagement af et par kendte f estj.ige herrer fra f olobranchen - det var en skam, for de er kendt ior at være meget underholdende oq morsomme.

8 6 Aftenens ene sensat.ion var tre meget interessante f otohistoriske gaver, der på behørig vis bl ev overrakt ti.l Danmarks Fotomuseum r Herning. Den ene giver var Claus Eigtved Neble, der på sin vej i København havde fundet og købt to sjældne klenodier: 1 Iæderkuflf ert ' der havde tilhørt K ongel ig Hoffotograf Peter Elfelt, og som denne havde benyttet på sine mange rej ser. Desuden I F0T tx - dansk bygqet kamera. Disse to gaver er omtalt andet steds i bladet. Den anden donator var fhv. fotohandler Leerbech Sørensen tidliqere Centrum Foto, - her drej ede det sig om en enestående brev- og dokumentsamling fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotoqrafisk Forening. Vor redaktør, Flemming Berendt, konsulent for Danmarks Fotomuseum modtog gaverne på museet.s ve gne og udtalte sin begej str inq for de s jældne f und. Senere på aftenen op1æstes en skriftlig hilsen fra rrnorsk Fotohistorisk Forening" - sendt pr. brev fra 0slo. C d hr. Leerbech Sørensen e deres flot,te qaver 0g Claus Eiqtved Neble visenfråm. Dokumentsamlinq og kuffert ' Foto: Jan K1 inksgaard

9 7 KufferLen vi-ses frem. Det "danske" F0TtX-kamera Afltenens anden 'rsensationrr - e.ller retere spændende højdepunkt var den store b e n e f i c e a u k t i o n, der blev ledet kyndigt af Andreas T. Mørch. ( Selskabet beklagede at måtte undvære den person, der tidligere så ofte har udmærket sig som aukt.ionarius, Flemming Anholm; der desværre denne a ften var forhindret i at deltage ) - tii gengæid bør det ikke glemmes at Anholm atter i år begavede selskabet med en af sine fremragende sange, som skabt ti1 1ej ligheden. Mange gode og sjæidne sager var på denne dag blevet s kænket til det ædie formål at bidrage til foreningen$ - slunkne - kasse. Blandl rariterne sås fx et. "NICA" - danskbygget kamera t der kun er kendt i under lo eksemplarer - et Leitz proj ekt ionsappara t med originaj. papkasse -l stk.5ox5o rrstirnrr optagelser, Herregaardsliv I887- I9oo - fundet, forstørret og skænket af Flemming Berendt - de gik som varmt brød - oq meget mere. Ialt indbragte auktionen ca. 6.5oo kroner, et meget smukt resultat - Flemming gav udtry k for sit inderste håb m. h. t. anvendel.sen, men endnu har bestyrelsen intet vedtaget.

10 8 Flemming Anholm. I'I ODTAC Eil BLOM$T O ET HJERTELI GT KI'US I DACENS ANLEDI.IINC Melodi: Her er liv og glade Dage. Jeg vil sjunge om en Torben, ham med efternavnet Lind, som engang, nok saa forvorpen rykkedr en Annonce ind om at danne en Forening for vort Fotosamler-Folk. Mange var af sanme Mening, Torben Lind var deres ToIk. Der kom hurtigt Gang i Sagen, og den første Medlemsflok lagde Energi for Dagen saa den lille faste Stok støt i l{edlemstal gro'de, da vi Medlemsmøder holdt hos Hr. Schmidt udi Skovsho'de, hvor der tit var skidekoldt. Vi har mange gode Minder om vor Tid hos P.B. Schmidt, selv om det var smaat med Kvinder, men det var jo ligefedt, - det var Foto vi gik op i, alle Slagsr rn D helst antik. Der er ingen bedre Hobby end lidt Fotomekanik.,(r,,r-4 EII VIIIE VED LANif, rgiogistoris ( SEI.gKADI II^^E; i'u8ii4fi tovehren t98, Stadig voksed' vi og havde efterhaanden smaat med plads, men saa fandt vi Aarhusgade, hvor vi nu er godt tilpads. Men desværre har man glemt a' ventilere vort Gemak, og for nogle er det slemt a' taale Duften af Tobak. Vor Bestyrelse i eften skal ha' Tak for deres Slid, vi har nemlig aldrig haft en bedre flok i vores Tid, særlig en, vil jeg nu sige, bør vi nævne med Honnør, Energibundt uden 1ige, X) - kort sagt, Bladets Redaktørl Mange burde man vel nævne, som har hjulpet Sagen frem, men det overgaar min Evne, derfor blot en Tak til dem, der vist den gode Vilje og har trukket deres Læs, saa vi blev som en Familie, vi der staar i D.F.S. Ti Aar har vi nu paa Bagen, og dem klared' vi med Glans, kendt fra Gedser og til Skagen, ja, endogsaa udenlands. Lad os haabe, vor Forening vil som ung og frisk bestaa, aldrig blive en Forstening, det vil vi skaale paa! X) Dette Vers er bestilt og betalt af Flemming Berendt. Med tak er fremsendt crosset check på Kr. oo/lo - forfatteren har ønsket at skænke beløbet til velgørende formål! F. B. Bestyrelsens jyske repræsentant Jan Klinksgaard var aftenens anden "officielle" fotograf a1le blev foreviget ved bordene og enkelte under auktionen med udmærket resultatet. Billederne kan t,ænkes udstillet ved generalforsamlingen i Arhus. Resten af aftenen for]øb i harmonisk og hyggeligt samvær. 0m der blev danset efter midnal skal jeg ikke kunne sige - men det blev i hvert fald ud på de små timer, inden de sidste fandl vejen hj emad - a1le opløftede af den fornøjelige aften. TAK til de medlemmer af festkomiteen. der trak det hårde læs.

11 I clr LU lf (n O(U L./ lo øj14 -p O. -O f{ o:< J Øa Ft 'Fl O t-{ (') o_ oo^ cl- c{ \o I o\ J.-l C{ c\o J O --l r'-{. ctc u) ts L rfi /ll r-) o- g.l - '-" o -c Tf 6 EC) OE ffi +J ocl -i.'1 Ul'-l Z (l)-l f{ '-l q- OJJ nl t. lfi -O -l -Y T] ac CJ -l AC c) J-C q.rl!,q) -lj [04.-t C) _c -lj C) L- _C F-r JCJ /a gc oo '-i I '''#oiii;r;#, ;,,,"J"i'l;#,,,,.,, *,# C); clrc lj= Y+) D+) +J C) u]! O tl-] cv-) LO Foto: Ture Ibsen

12 10 H'OTEX 4x l crrr Andreas Trier Mørch Claus Eigtved Neble. I en årrække efter den anden verdenskrig var der valutarestrikti - oner i Danmark. Der var en lang række begrænsninger på den frie import, og mange varer, der blev anset som luksus, var svære eller umulige at få fat på for menigmand. Blandt disse var fotoudstyr ti1 amatørbrug. Både under krigen, hvor produktionen af KZ filmprojektorer startede, (se objektiv nr.24) - og efter krigen, hvor også FoTAx og NEoFoT (se Objektiv nr.28) - indledte produktionen, blev der taget en lang række initiativer ti1 at imødegå denne situation. Mange af de apparater og det tilbehør, der så dagens lys dengang, opnåede imidlertid kun en kort levetid, idet de fleste forsvandt santidig rned va l utarestri-ktionerne, der gradvis blev afviklet i halvtredserne, og endeligt ophævet i Et eksempel på en sådan produktion er det "nyopdukkede" FOTEX apparat, bygget til 12 optagelser i formatet 4x4 cm. på en I27 film. Lukkeren har to indstillinger, B og ca. I/4o sek., og er af samme type som Aqfa Clark. tr 6 I x c \,/'.1--'.'.'.' :.,-.,:jji-.--,//',::::..-: -':.-.",;.::r:..., j'i::-r"----::::_" - -:rj,;,i.:'..j ;:- ::'--.-,..., : r, :' ;:, ;: i FOTEX 1*1crn tr c (t) td o e o c) ql tr q) (J Momeutauf nahme / I'instantan6e / Snapshot Zeitaufnahme / La Pose / time exposure Bildsucher / vieeur / view-finder Ausldser / d6clancheur / trigger 1 Filmnachzug / transporteur du film / \ film winder

13 Det var konstrueret af en Hr. Ernst Hofer fra Zr.irich (deraf bogstaverne E.H-Z- ØversL på optikkransen), der var indehaver af patentret- I LryrrLUL iohedprna Hån hå\r.lo Fåa+ tramqt i.*. l l al rresseværkføler n-^--^.,--l{-^-i^+ +i rar I prototypen ^ i Øst.r j g, men det havde vist sig, at der hve.rken der eller i Schwei z var et marked for apparatet, det menle han derimod, at der måtte være i Danmar<, og af ukendle veje kom han i kontakt med fabrikant E. LerådA. årcan I r5 tr'. T Langes rh^^c r f ^^^t-d: -^- rn^ Legetøj (som ^^-å også producerede ^r^'l,r^^f^.l^ Tekno-Biler ) En produktron blev startet på meta l vare fabrikken "TERMAX", idet metallet kunne skaffes fra forskellige former for genbrug og det eneste dor clzrr'l le imnart-or nn+ilzlzan FOTEX- to deie, enkeltl Die FOTEX-Kamere ist ein l00-prozentisæ Quali. I f,\oiflx 4x4 ent titrfebriket, lchwcircr Konrtruktion' fiir Gro' I a Genrncrdrlrrncrr / crrårr roul.! nårrr / ucrrr. und Klein, mit eirrfechrter Hendhrbung. Mit dem..-o.. [cwiihrrlichcn Rollfil.r 4 x 6'5 cm crhrllen sic I a Durchrrchrruchor / vircur / rirw.findcr rwiilf Bildcr in dcr Griiuc 4 X 4 cm. Le camerr FOTEX elt un produit de qualit6 ru. p6rieurc, conrtruclion ruirre, pour tout le mondc, el ltå. fncilc i ntrnicr. Avcc un Film rtr:,dqrd 4 X 6,5 cm. vour tirer douze photor de le grandcur lx4cm. O Gchiurcrurlårcr / d6clrnchcur / lrisscr O Zcitrulnrhmr / lr porc / timc crporurc I Momcntrufnrhmc / I'inrtrntrn6c / rlrprhot O Roflliln { X 6,5 / Filln rtruderd 4X'6,5 I Rollfilm {X6.5cm I 12 Aulnrhmcn / 12 photor / 12 picturcr I Numericrung dcr Aufnrhrncu im Filmlcrrtcr / iodicr' lion du nombrc dcr photor i lr fcnåtrc / thc nunrbcr of thc crporure ir rhorn in thc rmrll windov. ' "Thc FOTEX-Kumera' il of 1000/c r Swisr con' rlnrcliotr of tlre highert. quality end ir errily operaled by everybody. With lhe "FOTEX" you get twelve piclures each 4 X 4 cm using the ctandard 4 X 6,5 cm Film. O Ocffncn dcr Krmcrr richc RilcLrcite / pour lr frqon d'orrvrir lr crntårr voir rtr vcrlo / for inrtrucliottt to opcn thc crnrcll lcc brck ridc O Eirrfrchrte llrndhrhung rlcr Krnrcrr / nrrniprtlllion lr plur rinrplc/'lhc rnorl trrily hrrrdlcd cttrrctl nrrdt O l.srn - I J I I I I

14 12 Her skulle Direktoratet for Vareforsyning spørges, og for at undgå bureaokratiet med ansøgnins skemaer og ventetid, gik man lidt utraditionelt ti.l værks. Ferierejsende til Schweiz tog simpelthen en lil1e pose linser(!) med hjem i kufferten. Kameraet blev distribueret gennem Fotogrosi stfirmaet Heinrich og Poulsen i København. Den første Leverance kom i februar 1953 og kostede ab. fabrik Kr. 13.5o stykket, hvilket hos fotohandleren gav en udsalgspris på mellem Kr pr. styk. De sidste 2oo stk. blev leveret i juli 1953f og kostede da Kr pr. stk., men nu var det også incl. lædertaske. ralt blev der leveret 433 stk, til Heinrich og poursen, og desuden blev der solgt ca, 2oo stk. til Sverige. Disse ta1 stammer fra Fa. "TERMAXS" ordrebøger, hvor vi er prokurist S.R. Andersen, megen tak skyldig for beredvillig hjælp. Der var problemer med apparatet næsten fra den første dag. Det røde filmvindue på bagsiden faldt af, idet det blot var limet på udvendigt. Det blev derfor nødvendrgt, at ændre konstruktionen, så der blev lavet en 1ille slids til det røde stykke celluoid. Med lidt vervirje, kan man såredes hævde, at der findes to varaanrer af apparatet. Der er også en de1 forskelle på det. apparat, der blev afbildet i brugsanvi sningen, og det der blev produceret i Danmark. Den væsentrigste forskel lå i brændvidden, der i brugsanvi sningen angives til 52,5 men blev 47,5. Blænden, som brugsanvi sningen angiver til: 1o,5 blev faktisk den noget bed,re: 7,7. Forskellen opstod, fordi man brugte prototypen som forlæg, da brugs_ anvisningen skulle trykkkes. ydermere angiver brugsanvi sningen, at der står "optic switzerland" - samme sted på apparatet, hvor der står "Made in Denmark ". så hvor DANSK ForEx apparatet egentlig er fremstillet, lader sig diskutere - produceret af en schweizer en kort periode på en fabrik foran på Amager ved KØbenhavn' og nu, i et enkelt eksemprar ved Dansk Fotohistorisk Selskabs mellemkomst - indlemmet i samlingen på Danmarks Fotomuseum i Herninq. Hvem var denne Hr. Ernst Hofer egentlig, og hvad var hans baggrund for at producere fotografi -apparatet? - og hvor brev hans presseværk- ØJ egentt ig af?

15 13 Fotex i taske Irorbl-øffende lighed VI VED DET IKKE, men i Micael Auer's Katalog (nr. 12o6) findes et schwezisk apparat som forbløffende ligner FOTEX. Bortset fra lukkerknappens placering på kamerahuset og en 1i1 le ænden dring i optrækket r et de helt ens i udformning og id6. Og mest overraskende, det schwe''zrske angives, at have præcis blænde og brændvidde, som FOTEX har i prototypen, men altså f ik i den endelige udformning i Danmark. At brændvidden blev ændret, skyldes vel det nye format, som gik fra 3x4 cm. ti I 4x4 cm. Så var Hr. Ernst Hofer, mon en person med tilknytning ti1 den schweiat sige havde "købt" en kanon, for at ziske virksomhed, der så be gynde for sig selv? Hvem Måske dukker der mere op om ved? dette " landf lygtige " FOTEX-APPARAT?

16 74 ' Elfelt 3 rej sekuffe rt' Fortalt af Claus Eigtved Neble E1f e1-rs re i sekuf f ert Sølvskilt l'l l.rge'r. '.!n n rl1å t L.. :-. Sl! ns. [,nt-r' '.. rkla- '.:. lfj,1 rt.er. [attrrje.']ldtr..j-r. 1;6- lerbattkltdc?. 3?.r:ri..!.'.:orgen--1.t. i.j-. se!:'re. ::rlndekcr. llalstcrkltite. 3;. 1.;in. - - Aff:ri rlt Pll,lcr. -,Dulylr?, lil.:,-1c,.'.r Den 1i11e skind-æske "lfusl<e-1iste" Flipper. ManchetLer. slips. Lommetørklæder. skjorter. Nattrøje. Uldtrøjer. Underbenklæder. Strømper. Morqensko. Rejsehue. Handsker. Halstørklæde. opium. Afførende Piller. Pulvere. cyglosspiller. Pastiller d orateur. Sikkerhedsnaale. Syartikler. Stoppegarn og Naal. Selestrop. Snørrebaand. Brune og Sorte. Krave og Manchetknapper. Saks. Ligtornefilt og Kniv. Haarbørste. Kam. Spejl. Klædesbørste. Skopudserredskaber. Haarvoks. tandpasta. Vat. Tandbørste. VC Papir. Barberredskaber. Øjenvand. Sæbe. Krøllesaks. Lampe og Sprit. Brevpapir. Konvo- Iutter.. Visitkort. Cigarer. Cigaretter. Overfrakke. Paraply. Plaid. Kjolesæt. Hvide Slips og Handsker. Ridderkors. Ekstra Habit. Fotografiapparat. Plader. Skærebrædt. Diamant. Støvler. Saaler tll Støvler. Galocher. Mørkekarnmerlygte. (Barbersagerl Svamp. Nathue. Froterklud. Haandklæde. Næsesalve. Skohorn. Pas. Kørekort. Ur. Den private "husi<e-1iste ". Foto: Sigfred Løvstad Flemming Berendt

17 15 Peter Elfelt ( ) var ubetinget sin epokes kendeste og mest omstridte fotograf. Hans liv og levned er langtfra kortlagt og beskrevet. Mange enkeltheder savnes. Derfor var det med begejstring, at man i slutningen af 1985 kunne beskue en brun rejse-kuffert, der havde tilhørt Peter EIfelt. Claus Eigtved Neble var via en fotointeres seret ven kommet på sporet af den sjæ1dne sag. Det viste sig, at den havde befundet sig - tørt og godt - på et pulterrum t 26 år. Hvordan kunne dette gå til? I forbindelse med renoveringer i det indre København - mellem Borgergade og St. Kongensgade i slutningen af 195o erne - skulle der foretages en gadegennembrydning, for at det nuværende Landgreven kunne etableres. De mange reparationsarbe jder krævede flere containere ti1 byggeaffald vennens fader, der var håndværker på byggepladsen, får en dag øje på en flot læderkuffert Ii-ggende øverst på en container. Tiderne var endnu således, at det var værd at redde en kuffert fra fortabelsen, speciett da der på kuffertens 1åg var anbragt et sø1vskilt med indgraveret navn. Det viste sig dog, at den var for misserabel til rejsebrug. Heldigvis blev den ikke smidt ud, men anbragt på loftet. Her forblev den frem til august Ved en sammenkomst, hvorunder Claus Neb1e, omtaler Peter Elfelt, udbryder vennen' at han var i besiddelse af en kuffert, hvor et navneskilt angav sin oprindelige ejermand, Peter Elfelt. Kongelig Hoffotograf. Kjøbenhavn. claus Nebles utåimodighed for at se den, blev sat på en hård prøve. Efter nogen tid dukkede vennen op med en sort plast-pose' der indeholdt klenodiet. Kufferten indeholdt desuden en mindre skind-æske, i hvis Iå var indklæbet en privat "huske-1iste" - fra snørrebånd tii ridderkors -, her er man tæt på personen Peter Elfelt. christian Leerbech Sørensen donerede ligeledes et bundt dokumenter - bl.a. fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotografisk Forening (19o6-1918). Håndskrevne manuskripter til foreningens nye 1ove, samt private papirer omkring hans fotografiske etablissement. Med ædelmodig giverglæde besluttede alle tre sig til at skænke tingene til Danmarks Fotomuseum. Her vil de indgå i en allerede større samling omkring Peter Elfe1ts liv og levned.

18 16 Claus NebIe, hvem jeg havde delagtiggjort i fundet, ventede spændt på min opringning. Gamle numre af Objektiv var pludselig det vi havde brug for - billedet blev fundet, og vi var næsten sikre på apparatets identitet. Flenuning Berendt, var taget på juleferie til Hadsund. Derfor blev sagen lagt på is til efter julehøjtiden. Den 3. januar fik jeg kontakt med F.B. - denne samtale bestyrkede yderligere, at det måtte være et Martinus Petersen kamera. Lørdag den 4. januar købte jeg kameraet i den hensigt, at sikre det ti1 Hadsund Egnsmuseum. Kameraet blev samme eftermiddag kørt op ti1 Flemming Berendt, hvorefter den sidste tvivl om identiteten var rydo ARETS FI.JNDI Fortalt af Jens Hamneken Eventyret om Martinus Petersen fortsætter I objektiv Nr.33, vistes for første gang et af Martinus Petersens håndbyggede panoramakameraer. Nu er et af dem fundet- Det nåede aldrig længere væk - end 3o kilonter nord for Martinus Petersens hjemby, Hadsund. Hvordan og hvorledes? Vi Iader findåren, Jens Hammeken fortæl1e: En fredag aften i november 1985, - man studerer den BLÅ AVIS, - "Tysk-Nagel kamera til salg" - lige den der rnangler i samlingen. Telefonopkald - desværre, apparatet er allerede solgt torsdag morgen. Men det skulle dog vise sig, at noget andet, endnu mere interessant, skulle dukke op. I samtalens løb bliver det antydet, at et panoramakamera muligvis var til sa1g. Kameraet befandt sig på en adresse i NØrre-Sundby. Havde det måske interesse? - JA sandelig. Kort før jul ankom apparatet ti1 Sjælland og jeg blev inviteret ud for at bese kameraet. Det var tydeligt ikke seriefremstillet - intet tegn på sin hærkomst. Sælgeren spurgte om det måske kunne være et "Nel]erød-kamera" - hvilket var aldeles udelukket. Da det simpelt hen var for nyt. Det var komnet til Nørre-Sundby i (Det år M.P.s ejendele kom på auktion). Kunne det være et Martinus Petersen kamera? Jeg bad om betænkningsticl for evt. køb.

19 L7 Martinus Petersens panoramakamera IJnder panoramakameraet ses den styrbare regulatorindsti 1 1 inq. Kassette rr 1'r isat åbent bagti 1. kameraet Fotc: F Berendt.

20 18 det af vejen. Claus Neble foreslog, at dette var et oplagt ',gruppeprojekt" for medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab. Niels Resdahl Jensen har renoveret og afprøvet apparatet, craus Nebre har stået for Tv-optagelserne - som har været vist i "Landet rundt,'. Ture Ibsen har stået for film, fremkaldelse og reproarbejdet. Flemming Berendt, har organiseret, skrevet og fornidlet kontakten til Hadsund Egnsmuseum, som har fremskaffet de nødvendige midler tir køb af kameraet. Panoramakameraet - vil være udstiltet på Egnsmuseet ', Rosenda 1sgården " fra den 27. marts; PS: Atborg 1okal-TV producerer. en l/2 times TV-film om Martinus peter sens liv og levned, som fotograf, kunstner og opfinder. Der vil blive mulighed for at låne TV-filmen til efteråret. teknikken oo.o Niels Resdahl Jensen Martinus Petersens panoramakamera er bygget i sidste del af l94o erne ifølge bestående oplysninger. Kameraet er bygget i nahogni 09 vejer 7.5 kg, et dertllhørende træstativ på 1,25m. vejer 4,5 kg. Filmformatet er 9x2Acm glasplader. Dette må1 fremkommer ved at gennemskære en 18x24 plade. pladekas setterne er af den alm. type med metalskydeplade.,indeholdende 2 plader. De to kassetter som findes er mærket I-2 og 5-6. Kameraet drives af en selvbygget fjetlermotor som reguleres med en justerbar centrifuga lregulator. Start og stop sker ved hjæip af en skydepal son blokerer regulatoren. Metaldelene er bearbejdet med simpelt håndværktøj. Enkelte dele kan tlog goilt stamme fra en grammofonfjedermotor. I kameraet indgår flere specielle skråtskårne messingtandhjul som Martinus Petersen sandsynligvis har ladet fremstille hos urftaiger Givskov i Hadsund. Kameraet fungerer efter et princip som går tilbage til de våde pladers tid i l85o erne. Kassetten anbrlnges i en ramme hvorpå der er en tandstang. Denne anbringes I venstre side af kameraet, et tandhjul svinges ind mod tandstangen og fastlåses. Når skydepladen trækkes helt mod højre er kameraet skudklart. Filmen ligger nu beskyttet'af en sore væg i kameraet, samt filt i enderne.

21 Objektiv 75 ei. lo5mm ka s s ette drejefod med tandhjul spa I te ramme med tandstang for 75mm el. lo5mm tandh jul for 75mm el lo5mm sort væg Midt på den.sorte vag er der en justerbar spalte som kan ændres fra I til 6mm. Når kameraet udløses, drejer det med uret rundt, samtidig me< at kassetten via tandstangen trækkes mod højre. Filmen bliver exponeret løbende ved denne bevægelse. Samtidig lukkes kassetten af skydepladen. Exponeringstiden styres ved hjælp af spaltebredden og regulatorindstillingen. Hurtigste tid er L/5o sek. hvilket fremkommer ved at motoren i stilling 5 flytter filmen de 24omm på 5 sek=5omm pr. sek. Er spalten minimum lmm bliver exponer ingstiden som sagt 1,/5o sek. Ændres spalten til 2mm bliver exp. tiden L/25 sek. Langsommeste tid er i stilling l, hvor det tager ca. Io sek at køre filmen igennem = 24mm pr. sek. Er spalten max= 6mm bliver exp. tiden I,/4 sek. Forholdet svarer nøje til gamle spa I te lukkerkameraer, hvor en knap æn' drede f j ederspændingen og en anden spaltebredden. Martinus Petersens panoramakamera er bygget til to brændvidder 75 og 1o5 [un. Desværre har vi kun 75mm objektivet, som er en Schneider Radionar på blænde 3r5 og monteret i en fokuseringsfatning. Begqe de- 1e stammer fra en Reflex-KoreIle. Med de to objektiver fremkommer billedvinkler på L72" fot 75mm og l28o for 1o5mm. Kameraet. er forsynet med sigtemærker, så man kan se hvad der kommer med i bredden. Kameraet har fået et par små reparationer, men er ellers i tip top stand og netop blevet prøvekørt med 5o ASA falve positiv film. Resultatet er.ganske ti 1f reds s ti I I ende. Det vækker altid folks nysgerrighed når de ser et underli"gt snurrekamera i funktion, men hvad, det bliver det jo ikke mindre sjovt af'

22 20 Luftfotog rafiet o I Danmark Henrik Dupont. Det Kongelige Bibliotek Efter Nadars første luftfoto i I864, begyndte franskmanden Laussedat næsten samtidig at eksperimenterer med et glaspladekamera i luften via drager r senere til fastspændte balloner. Hans interesseområde var kort.lægning og så tidliqt som 189o udgav han en bog om kortfremstilling via luftfotografi"r* heri beskriver han også luftfotografiets fordele for arkæoloqer, opdagelsesrejsende ' landmænd, militærfotk etc.. Hans ideer var måske lidt for optimistiske på daværende tidspunkt, men senere har det vist sig at han fik helt ret i sine spådomme om mulighederne i luftfotograf iet. Det blev flyvemaskinens opfindelse og L. verdenskrig, der for alvor satte udviklingen igang. Der er givet taget flyvefotografier hurtigt efter den første flyvning i 19o3, med et ganske a1- mindeligt kamera, men forholdene i luften hvad angår temperatur og af stand til ob j ektet krævede udvi-k1ing af specielle kameratyper. Der krævedes store brændvidder og i starten store pladestørrelser for at få anvendelige bil1eder, dette betød i starten kolosale vægtproblemer og dermed ringe kapacitet pr. flyvning. I begyndelsen var det enkeltoptagel-ser, først mod slutningen af 1. verdenskrig opfandtes halvautomatiske seriekameraer' der kunne tage billeder med faste tidsintervaller, Der skelnes mellem topografiske, også kaldet lodoptagelser, og perspektiviske el-1er skråoptagelser, ofte karakteriseret. ved at militæret og opmålingsfot,ograferingen brugte lodoptagelser, medens de mere private optagelser var skråfotos. Denne skarpe skelnen er ikke helt korrekt, dels kan skråfotos sagtens anvendes til opmå1ing ved nøjagtige billedvinkler etc,, dels har mange private firmaer oplaget lodoptagelser. Ikke alene kameraernes udvikling, men også stereoskopiske apparater ti1 efterbehandling af billederne og andre apparater, gennemqik en fantastisk udvik- 1ing, der bl. a. kom til at revolutionere kortlægningen. Det er ikke her muligt at komme nærmere ind på de tekniske sider, men der kan henvises til titteraturlisten.

23 2L Københavns Bvmuseum I.L Københavns Tivoli fik fra bell-o." Dets chef var frans havde han luftskipper Lauri Fra denne bal1on blev der grafier af Københavns indre Paris i 1891 en capti kmanden Alfred Godard, Lz Johansen, omtalt i optaget en række enes byde1. f ballon t'montesom assistent "0bjektivrf nr. 33, tående luftfoto- Det første billede viser Vesterbros passage. Forrest ti1 venstre Etablissement National- yderst til højre 'fkaf6- Paraplyen". I baggrunden ses fra venstre Cirkusbygningen og Panoramabygningen samt yderst ti1 højre Dagmarteatret med Hotellet. Det andet billede viser i forgrunden Hovedbrandstationen, Vestervoldgade med udsigt over en del af Slotsholmen. Det tredie bi I lede viser en udsigl over ruinerne af Christiansborg SJ.ot, til venstre Prinsens Palæ - samt Slotshoimen og Chrj.stianshavn. B i l lederne er fantastisk skarpe og detailrige når man betænker, at de er optaget fra en bevæqelig ballon. 0ptagelserne er fra Københavns Bymuseum.

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen LUFTFOTO Historie, teknik og anvendelse Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen Lars Tyge Jørgensen Specialkonsulent i Fotogrammetri og Remote Sensing i Registreringsenheden, Landkortområdet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE 2 LE CHÂBLE SKI LODGE DESIGN AF LOGO, BREVPAPIR, VISITKORT, HJEMMESIDE Om projektet Le Châble ski lodge er en ejendom belligende i Schweiz, som oprindeligt var et bageri.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere