Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse"

Transkript

1 Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Resume: Kortlægningen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 7. klasse lærere fra 563 klasser fordelt på 385 skoler. De deltagende skoler udgør omkring 20 % af alle landets skoler, og alle landets amter og amtskommuner er repræsenteret i undersøgelsen. Spørgeskemaerne er udsendt i tilknytning til forskningsprojektet Ungeshverdag.dk. Resultaterne viser, at 63 % af de deltagende 7. klasser har modtaget alkoholundervisning, mens en tredjedel (37 %) af klasserne ikke har modtaget alkoholundervisning i skoleåret 2004/2005. Af de deltagende lærere angiver 82 %, at deres skole har en alkoholpolitik. Således angiver en femtedel (18 %) af lærerne, at der ikke er en alkoholpolitik på deres skole. Oktober 2006 Mette Riegels, Forskningsassistent Thea Suldrup Jørgensen, Studerende Sofie Gorm Hansen, Studerende Tine Curtis, Seniorforsker

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 FORMÅL... 4 DATAMATERIALE RESULTATER... 6 KORTLÆGNING AF DEN FOREBYGGENDE UNDERVISNING OG FOREBYGGENDE POLITIKKER I SKOLEN... 6 TIDSFORBRUG, UNDERVISNINGSMATERIALE OG UNDERVISER I FORBINDELSE MED UNDERVISNING OM ALKOHOL... 8 SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLUNDERVISNING OG ALKOHOLPOLITIK PÅ SKOLEN DISKUSSION KONKLUSION LITTERATUR

3 1. Indledning Sundhedsvanerne grundlægges i barn- og ungdommen og har betydning for befolkningens sygelighed og dødelighed, og det er derfor af central betydning, at forebyggelse og sundhedsfremme prioriteres højt i børne- og ungdomsårene (Bremberg 1998; Regeringen 2002). I Regeringens folkesundhedsprogram Sund hele livet fra 2002 udpeges børn og unge således som vigtige målgrupper for forebyggende tiltag, og det anbefales, at skolen tilbyder et støttende og sundhedsfremmende miljø ved at vedtage og håndhæve alkohol-, ryge- og kostpolitikker. Desuden anbefales målrettet undervisning om for eksempel alkohol og rygning samt et tæt samarbejde med forældre og lokalsamfund (Regeringen 2002). Skolen er en central arena for forebyggelse, idet den udgør en platform, hvorfra det er muligt at formidle information om sundhed til størstedelen af danske børn og unge (Gillander og Hammerström 2002). Desuden tilbringer børn og unge meget af deres tid i skolen, og det er i skolealderen mange unge stifter bekendtskab med risikofaktorer som tobak og alkohol (Rasmussen et al. 2000). Ved at benytte sig af undervisning og politikker kan skolen være med til at skabe omgivelser, der støtter op om en hensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt eleverne (Evans-Whipp et al. 2004). I Danmark er skolerne forpligtet til at arbejde aktivt med en sund udvikling blandt eleverne, lige så vel som der arbejdes aktivt med læring. De konkrete læringsmål og - principper vedrørende sundhedsrelateret undervisning er beskrevet i Undervisningsministeriets Vejledning for faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samt i den tilhørende læseplan. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et timeløst fag i den danske grundskole og derfor ikke bundet til nogen bestemt lærer eller et særligt fag (Undervisningsministeriet 2006). Det gennemsnitlige alkoholforbrug i Danmark er stort, både blandt unge og voksne. Danske unges alkoholforbrug er højt i forhold til andre europæiske unges (Hibell et al. 2004) og mange begynder at drikke, allerede når de er år gamle og ofte kun for rusens skyld (Nielsen et al. 2002; Grønbæk 2004). Unges drikkevaner er ikke bestemt af en 3

4 enkeltstående faktor men er snarere resultatet af en række indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen øger risikoen for at udvikle et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug (Marmot og Wilkinson 1999). Disse faktorer er knyttet til forskellige niveauer i det omgivende miljø. Det gælder eksempelvis på samfundsniveaulovgivning og politikker vedrørende alkohols tilgængelighed og prisfastsættelse, mens det på lokalt niveau gælder skolen og de unges sociale netværk, især familien og kammeratskabsgruppen (Schultz Jørgensen et al. 2001). Forskning viser, forebyggelsesindsatser virker bedst, hvis der sættes ind på flere niveauer, for eksempel både rettet mod individet og det omgivende miljø (Glanz 2004; Gillander og Hammerström 2002; Green og Kreuter 1991). På baggrund af danske unges uhensigtsmæssige alkoholvaner anbefaler Sundhedsstyrelsen, at undervisning om alkohol prioriteres højt i skolens ældste klasser, og at undervisningen så vidt muligt påbegyndes inden eleverne har deres alkoholdebut, som regel på 7. klassetrin. Målsætningen er, at udskyde alkoholdebuten til de unge er fyldt 15 år og nedbringe unges alkoholforbrug. Det anbefales ligeledes, at alkoholundervisningen suppleres med vedtagelsen af en synlig alkoholpolitik på skolen og en løbende dialog med elevernes forældre om emnet. Sundhedsstyrelsen iværksatte i den forbindelse i år 2000 en indsats med netop det formål at øge fokus på skolernes rolle i alkoholforebyggelsen. Der er derfor udgivet forskelligt materiale, som indeholder vejledninger og redskaber til at gennemføre undervisning om alkohol samt udforme en alkoholpolitik på skolen. Formål I dette notat kortlægges det, om der undervises i de sundhedsrelaterede emner tobak, alkohol, hash, sex og mobning i et udsnit af danske 7. klasser. Desuden kortlægges omfanget af undervisningen om alkohol. Det undersøges, hvorvidt skolerne har en alkoholpolitik, og om der kan findes en sammenhæng mellem, hvorvidt der foregår undervisning om alkohol i skolens 7. klasser, og om skolen har en alkoholpolitik. Området er ikke tidligere blevet belyst ved hjælp af systematiske undersøgelser og er særligt relevant set i lyset af den forestående kommunalreform, hvor kommunerne overtager ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. 4

5 Datamateriale Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra et lærerspørgeskema udsendt i tilknytning til forskningsprojektet Ungeshverdag.dk. Ungeshverdag.dk er igangsat af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i 2005 og er en forløbsundersøgelse med fokus på unges liv i skolen, i familien og i fritiden. Alle danske 7. klasser er inviteret til at deltage. I alt 1956 skoler blev inviteret, heraf tilmeldte 670 skoler sig til at deltage i projektet. Som en del af projektet er alle klasselærere i de deltagende 7. klasser blevet bedt om at udfylde et spørgeskema om undervisningen indenfor emnerne alkohol, tobak, hash, sex og mobning. Desuden spørges der til, om der på skolen findes en alkohol-, ryge- og/eller mobbepolitik for eleverne, for lærerne og for elevernes forældre. Der er indkommet besvarelser på lærerskemaet fra 563 klasser fordelt på i alt 385 skoler. 5

6 2. Resultater De 563 besvarelser, som udgør undersøgelsens datamateriale, fordeler sig som vist i tabel 1 på alle amter samt Københavns- og Frederiksberg Kommuner. Tabellen viser, at der er mange besvarelser fra klasser i bl.a. Københavns Amt og Vejle Amt og få besvarelser fra klasser i amter som Storstrøms- og Bornholms Amt. Tabel 1 viser ikke det samlede antal skoler i hvert amt. Tabel 1: Oversigtstabel over de 563 klasser og tilhørende skoler fordelt på amter og amtskommuner Amt/amtskommune Klasser Skoler Bornholms Amt 5 3 Frederiksberg Kommune 10 7 Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt 12 9 Storstrøm Amt 9 7 Sønderjylland Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt I alt Kortlægning af den forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen På baggrund af besvarelser om hvorvidt der er undervist i henholdsvis alkohol, tobak, hash, sex og mobning, eksempelvis Har klassen modtaget undervisning om alkohol i skoleåret 2004/05?, er det kortlagt, hvor stor en andel af klasserne, der henholdsvis har, eller ikke har, modtaget undervisning i hvert af de fem emner (tabel 2). Som det ses i tabel 2, har flest klasser modtaget seksualundervisning (69 %) og en lidt mindre andel har modtaget undervisning om alkohol (63 %). Der er over en tredjedel af klasserne, som ikke har modtaget undervisning om alkohol (37 %). 6

7 Tabel 2: Andel klasser, som er blevet undervist i henholdsvis alkohol, tobak, hash, sex og mobning. N = 549, uoplyst = Undervisning Ja Nej Alkohol (n = 553) 63 % 37 % Tobak (n = 549) 44 % 56 % Hash (n = 548) 44 % 56 % Sex (n = 548) 69 % 31 % Mobning (n = 544) 61 % 39 % Lærerne har ligeledes besvaret spørgsmål om, hvorvidt skolen har en alkohol-, ryge- og mobbepolitik, for eksempel Har skolen en rygepolitik?. En stor andel af lærerne har angivet, at deres skole har en ryge-, mobbe- eller alkoholpolitik (tabel 3). Således har 99 % af lærerne angivet, at der findes en rygepolitik på deres skoler, mens en lidt mindre andel (82 %) har angivet, at der findes en alkoholpolitik. Der er således næsten en femtedel af lærerne, der angiver, at der ikke findes en alkoholpolitik på deres skole. Tabel 3: Andel af klasser med henholdsvis alkohol-, ryge- og mobbepolitik. N = 563, uoplyst = Politik Ja Nej Alkoholpolitik (n = 555) 82 % 18 % Rygepolitik (n = 563) 99 % 1 % Mobbepolitik (n = 550) 71 % 29 % Tabel 4 viser andelen af lærere, der angiver, at skolen har henholdsvis ingen, en, to eller tre af de politikker, der er spurgt til. Størstedelen (61 %) angiver, at skolen har både en alkohol-, ryge- og mobbepolitik, mens kun 0,5 % angiver ikke at have nogen af de tre politikker. Tabel 4: Andel af klasser på skoler som har ingen, en, to eller tre af politikkerne, alkohol-, ryge- og mobbepolitik. N = 548, uoplyst = 15. Antal politikker Andel klasser (n) 0 1 % (3) 1 8 % (42) 2 31 % (168) 3 61 % (335) Total 100 % (548) 7

8 På 102 af de deltagende skoler er der mere end én lærer, der har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt der findes en alkoholpolitik på skolen.. På langt hovedparten af disse skoler har lærerne svaret enslydende på spørgsmålet, men på 21 af de 102 skoler, svarende til ca. 20%, er der dog uenighed lærerne imellem. Tidsforbrug, undervisningsmateriale og underviser i forbindelse med undervisning om alkohol Der er i denne del af undersøgelsen anvendt svar fra spørgsmålet Hvor mange timer blev der anvendt på emnet?. Der er besvarelser fra 337 lærere på spørgsmålet om, hvor mange timer, der er brugt på alkoholundervisning i 7. klasse i skoleåret 2004/2005. Således er der 226 lærere, som ikke har besvaret spørgsmålet, heraf har 201 lærere ikke undervist i alkohol. 10 lærere har undladt at besvare spørgsmålene om alkohol, og 15 lærere har undervist i alkohol men har ikke angivet hvor lang tid, de har brugt på emnet. Blandt de 337 klasser, der har modtaget undervisning om alkohol, og for hvilke der er angivet timeforbrug, har hovedparten af klasserne modtaget alkoholundervisning i mindre end fem timer (56 %). 30 % af klasserne har modtaget undervisning i fem til ti timer, mens den resterende andel af klasserne har modtaget undervisning i mere end ti timer. Indholdet af undervisningen om alkohol er belyst på baggrund af besvarelser fra spørgsmålene Hvem underviste klassen (eks. klassens lærer, sundhedsplejersken, SSPkonsulenten)?, Hvis der blev anvendt et undervisningsmateriale (bog, film el. lign.), hvem har lavet materialet? og Hvad hedder undervisningsmaterialet? I langt de fleste tilfælde er det klasselæreren eller klassens lærere, som har undervist klassen om alkohol. Desuden har SSP-konsulenten og biologilæreren ofte undervist, mens politi, sundhedsplejersker og forskellige eksterne aktører, som for eksempel foredragsholdere og tidligere misbrugere, i mindre grad underviser klasserne. Endelig har elevers gruppearbejde og efterfølgende fremlæggelse indgået i undervisningen. 8

9 Der er anvendt forskellige materialer til undervisningen om alkohol. Lidt mere end halvdelen af de lærere, som har angivet, hvad det anvendte undervisningsmateriale hed (130 lærere), angiver at have benyttet materiale produceret af Sundhedsstyrelsen (51 %). I de resterende besvarelser (49 %) angives andet materiale som for eksempel debatbøger, dokumentar- og spillefilm samt skønlitterære bøger produceret af andre end Sundhedsstyrelsen. Disse materialer er produceret af for eksempel forlaget Alinea, Det Kriminalpræventive råd, Det Danske Filminstitut eller læreren selv. En del lærere angiver desuden at have benyttet materiale fra flere forskellige steder. Ingen lærere har angivet, at de har benyttet materiale produceret af kommercielle interessenter som for eksempel GODA m.fl. Sammenhæng mellem alkoholundervisning og alkoholpolitik på skolen Der er 549 klasser, hvor både spørgsmålet om, hvorvidt der undervist i alkohol, og om skolen har en alkoholpolitik, er besvaret. Der er 14 klasser, som ikke indgår i analysen, fordi de ikke har besvaret et eller begge af spørgsmålene. I tabel 5 ses det, at 84 % af de klasser, som har modtaget undervisning om alkohol, har en alkoholpolitik på skolen. Blandt de klasser, som ikke har modtaget undervisning, er der 79 %, der har en alkoholpolitik. Tabel 5: Sammenhæng mellem alkoholundervisning og alkoholpolitik på skolen. N = 549, uoplyst = 14. Undervisning i Alkoholpolitik på skolen alkohol i 7. klasse Ja Nej Total Ja 84 % (295) 16 % (55) 100 % (350) Nej 79 % (158) 21 % (41) 100 % (199) Total 83 % (453) 18 % (96) 100 % (549) Der er således en større andel af klasser, som modtager undervisning om alkohol, på skoler, der har en alkoholpolitik sammenlignet med skoler, der ikke har en alkoholpolitik. Sammenhængen mellem alkoholundervisning og alkoholpolitik er dog ikke statistisk signifikant. 9

10 3. Diskussion De deltagende skoler udgør omkring 20 % af alle landets skoler, og alle landets amter og amtskommuner er repræsenteret i undersøgelsen. Undersøgelsen omfatter således en tilstrækkelig stor andel af skolerne til at give et billede af, hvordan situationen er med hensyn til forebyggende undervisning og forebyggende politikker i 7. klasse i Danmark. Kortlægningen af den forebyggende undervisning viser, at 63 % af de 563 deltagende 7. klasser har modtaget alkoholundervisning, mens cirka en tredjedel (37 %) af klasserne ikke har modtaget alkoholundervisning i skoleåret 2004/ % af de deltagende lærere angiver, at deres skole har en alkoholpolitik, mens 18 % angiver, at deres skole ikke har en alkoholpolitik. Ud af de 337 klasser, som har modtaget undervisning om alkohol, og hvor læreren har angivet tidsforbruget på alkoholundervisningen, har den største andel modtaget undervisning i mindre end fem timer, mens en lidt mindre del har modtaget undervisning i fem til ti timer. Det er hovedsageligt klassens egne lærere, som har afviklet alkoholundervisningen, og cirka halvdelen af de lærere, der har svaret på spørgsmålet om, hvilket materiale de har anvendt, angiver at de benyttede materialer udgivet af Sundhedsstyrelsen. Der er en tendens til, at klasser, som er blevet undervist om alkohol, findes på skoler med en alkoholpolitik. Sammenhængen mellem alkoholundervisning og alkoholpolitik peger i retning af, at forebyggelsesindsatser på flere niveauer supplerer hinanden. En hypotese kunne i denne forbindelse være, at undervisning om alkohol prioriteres højere på skoler med en klart formuleret alkoholpolitik. Ved at vedtage en synlig alkoholpolitik sendes et signal til både elever, forældre, lærere og lokalsamfund om, at skolen prioriterer alkoholområdet og dermed også alkoholundervisningen. Undersøgelsen peger på, at der kan være problemer med alkoholpolitikkens synlighed på skolen, idet der på cirka 20% af de skoler, hvor mere end én lærer havde besvaret spørgeskemaet, blev observeret intern uenighed mellem skolens lærere om, hvorvidt der fandtes en alkoholpolitik på skolen. Set i lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger er det tankevækkende, at over en tredjedel af klasserne ikke har modtaget undervisning om alkohol i 7. klasse, og at lærerne fra flere end 10

11 hver femte klasse angiver, at skolen ikke har en alkoholpolitik, og det kan diskuteres, om undersøgelsens resultater viser et tilfredsstillende aktivitetsniveau for alkoholforebyggelsen i grundskolens 7. klasse. Det er tænkeligt, at en del klasser modtager undervisning om alkohol på et andet klassetrin end syvende, hvilket det ikke er muligt at tage højde for i nærværende undersøgelse. Ligeledes kan det tænkes, at der - grundet det forhold, at alkoholforebyggelse tillige med andre sundhedsrelaterede emner ikke er bundet til nogen bestemt lærer eller et givent fag - ikke på alle skoler er en lærer, som føler sig ansvarlig for at gennemføre alkoholforebyggelsen. Det kan overvejes, om den nuværende organisering af forebyggelsesindsatsen i skolen er den mest hensigtsmæssige, ligesom det kan diskuteres, om forældre spiller en tilstrækkelig stor rolle og inddrages tilstrækkeligt i forebyggelsesindsatsen. Ovennævnte giver resultaterne fra nærværende undersøgelse ikke svar på, men det er væsentlige perspektiver, som til stadighed kan medtænkes i forbindelse med tilrettelæggelsen af alkoholforebyggelsen over unge. 11

12 4. Konklusion Denne kortlægning giver et relevant indblik i udbredelsen af undervisning i emnerne alkohol, tobak, hash, sex og mobning på skoler i Danmark og i særdeleshed i alkoholundervisningen. Desuden gives et indblik i, hvor mange skoler der har en alkoholpolitik. Det er således bemærkelsesværdigt, at næsten en tredjedel af de deltagende klasser ikke har modtaget alkoholundervisning i 7. klasse, selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler alkoholrelateret undervisning som et led i strategien for at udskyde alkoholdebuten og nedbringe alkoholforbruget blandt unge. Ligeledes er det påfaldende, at omkring en femtedel af lærerne fra de deltagende skoler angiver, at deres skole ikke har en alkoholpolitik, selvom Sundhedsstyrelsen siden 2000 har gennemført en indsats for at få alle landets skoler til at vedtage og indføre en alkoholpolitik og løbende revidere og diskutere denne med lærere, elever og forældre. 12

13 5. Litteratur - Bremberg S. Barnrapporten. Kunskapsbaseret folkhälsoarbete för barn och ungdomar i Stockholms län. Stockholm: Centrum för Barn- och Ungdomshälsa, Glanz K, Rimer BK, Lewis FM. Health behavior and health education. Theory, research and practice. 3. udgave. San Fransisco: John Wiley & Sons, Gillander GK, Hammerström A. Can school-related factors predict future health behaviour among young adolescents? Public Health 2002;116(1): Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning. An Educational and Ecological Approach. 3. udgave. Mountain View, Californien: Mayfiels Publishing Company, Grønbæk M. Alkoholforbrug i Danmark folkesundhedsmæssige udfordringer og videnskabelige spørgsmål. Ugeskr Læger 2004;166(17): Hibell B, Andersson B, Ahlströ S et al., red. The 2003 ESPAD Report. Alcohol and other drug use among student in 30 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, CAN and Council of Europe (Pompidou Group), Marmot M, Wilkinson RG. Social Determinants of Health. Oxford: Oxford University Press, Nielsen GA, Ringgaard L, Broholm K, Sindballe A-M, Flod Olsen S. Unges livsstil og dagligdag 2000 forbrug af tobak, alkohol og stoffer. MULD-rapport Nr. 1. København: Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, Rasmussen M, Due P, Holstein BE. Skolebørnsundersøgelsen 1998 sundhed, sundhedsvaner og sociale forhold. København: Komiteen for sundhedsoplysning, Regeringen. Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden København: Indenrigs- og sundhedsministeriet, Schultz Jørgensen P, Holstein BE, Due P (red.). Sundhed på vippen. En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. København: Hans Reitzels Forlag,

14 - Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Børnerådet. Børn, unge og alkohol. Information til lærere. København: Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet ( ). 14

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale Center for forebyggelse, AnneMarie Sindballe Indhold Baggrund for Tacklingprojektet Undervisningsprogram og materiale Evalueringsmetode

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge

Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Resume De fleste kommuner arbejder lige nu med at implementere anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol. Flere kommuner ønsker at støtte aktivt medborgerskab, fælles ansvarlighed

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Evaluering af Tackling sundhed, selvværd og samvær

Evaluering af Tackling sundhed, selvværd og samvær Evaluering af Tackling sundhed, selvværd og samvær - Delrapport II Mette Riegels Mathilde Vinther-Larsen Thea Suldrup Jørgensen Tine Curtis Morten Grønbæk 1. INDLEDNING... 3 2. DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014

Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014 November 2009 10. udkast Alkoholpolitisk handleplan for Billund Kommune 2010-2014 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Værktøjskassens indhold Danske unge er blandt dem, der drikker mest i Europa. Det er desværre ikke ualmindeligt, at børn på 11-12 år har drukket alkohol. Og

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd.

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd. 1 UNGE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser unges alkoholvaner i forhold til alkoholforbrug, debutalder, alkoholrelateret sygehuskontakt, alkoholrelateret død og de unges angivelse af negative oplevelser med

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere