Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Ovne"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...7 Miljøbeskyttelse...19 Oversigt over ovnen...20 Betjeningselementer...21 Tænd/Sluk...22 Sensortaster Display...23 Hovedmenu...24 Symboler Betjeningsmåde Udstyr...27 Modelbetegnelse...27 Typeskilt Medleveret udstyr...27 Medleveret og ekstra tilbehør...27 Ribber...28 Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop FlexiClip-udtræk HFC FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres...29 Ovnstyring...34 Sikkerhed...34 Lås til ovnen Sikkerhedsfrakobling...34 Køleblæser...34 Ventileret dør Dørlås til pyrolyserengøring...34 Overflader med PerfectClean...35 Pyrolysebestandigt tilbehør...35 Første ibrugtagning...36 Grundindstillinger indkodes Ovnen opvarmes for første gang, og fordampningssystemet gennemskylles Indstillinger Oversigt over indstillinger...40 Menuen "Indstillinger" kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes...42 Sprog...42 Klokkeslæt...42 Visning

3 Indholdsfortegnelse Urtype...42 Tidsformat...43 Indstil...43 Dato...43 Lys...43 Startbillede Lysstyrke...43 Lydstyrke...44 Signallyde...44 Tastelyd...44 Velkomstmelodi Måleenheder...44 Vægt...44 Temperatur...44 Køleblæserefterløb...45 Pyrolyse...45 Temperaturforslag...45 Sikkerhed...46 Lås...46 Spærring af taster...46 Katalysator...46 Forhandler...47 Udstillingsprogram...47 Standardindstillinger...47 MyMiele...48 Indkodning tilføjes...48 MyMiele redigeres...49 Indkodninger slettes...49 Indkodninger sorteres Alarm + minutur...50 Brug af alarmen...50 Alarmen indstilles...50 Alarmen ændres...51 Alarmen slettes...51 Brug af minuturet Minutur indstilles...52 Minuturstid ændres Minuturstid slettes

4 Indholdsfortegnelse Oversigt over opvarmningsformer Betjening af ovnen Energispareråd...56 Udnyttelse af restvarme...56 Energisparemodus...56 Nem betjening...57 Køleblæser Udvidet betjening Temperatur ændres...59 Hurtigopvarmning...60 Ovnrummet forvarmes...60 Anvendelse af Crisp function (fugtighedsreduktion) Opvarmningsform ændres Tilberedningstid indstilles...62 En tilberedningsproces frakobles automatisk...63 En tilberedningsproces kobles automatisk til og fra Afvikling af en tilberedningsproces, der til- og frakobles automatisk Indstillede tilberedningstider ændres Tilberedningsprocessen afbrydes...64 Klimaprogram...65 Afvikling af en tilberedningsproces med opvarmningsformen Klimaprogram 66 Temperatur indstilles...67 Antal dampskud indstilles Tidspunkt for dampskuddene Vand stilles parat, og indsugningsproces startes Opvarmningsmåde ændres...69 Automatisk dampskud , 2 eller 3 dampskud...70 Fordampning af restvand...71 Fordampning af restvand foretages straks Restvandsfordampning springes over...72 Automatikprogrammer...73 Oversigt over madkategorierne...73 Sådan anvendes automatikprogrammerne...73 Råd om anvendelse...74 Søgning...75 Egne programmer

5 Indholdsfortegnelse Egne programmer oprettes...76 Egne programmer startes...77 Egne programmer ændres...78 Tilberedningstrin ændres...78 Navn ændres...79 Egne programmer slettes...79 Bagning Vejledning til bageskemaet...81 Bageskema...82 Stegning...86 Vejledning til stegeskemaet Stegetermometer...88 Funktion...88 Anvendelsesmuligheder...89 Vigtige anvisninger om anvendelse Anvendelse af stegetermometer Visning af resttid...92 Kernetemperaturen vises...92 Udnyttelse af restvarme Stegeskema...94 Langtidsstegning...96 Specialanvendelse "Langtidsstegning" Langtidsstegning med manuel temperaturindstilling...99 Grillstegning Vejledning til grillskemaet Grillskema Specialanvendelser Optøning Tørring Opvarmning Opvarmning af service Hævning af dej Pizza Sabbatprogram Bruning med tilberedning Henkogning Frysevarer/færdigretter

6 Indholdsfortegnelse Oplysninger til testinstitutter Prøveretter iht. EN Energiklasse Rengøring og vedligeholdelse Tips Normalt snavs Stegetermometer Fastsiddende snavs (undtagen på FlexiClip-udtræk) Ovnrummet rengøres med Pyrolyse Pyrolyserengøringen forberedes Pyrolyserengøringen startes Efter afsluttet pyrolyserengøring Afbrydelse af pyrolyserengøringen Døren tages af Døren skilles ad Døren sættes i Ribber og FlexiClip-udtræk afmonteres Overvarme-/grillvarmelegemet klappes ned Fordampningssystem afkalkes Afvikling af en afkalkningsproces Afkalkningsprocessen forberedes Afkalkningsproces afvikles Småfejl udbedres Service / garanti Eltilslutning Målskitser til indbygning Ovnmål og indbygningsmål Frontens detailmål Ovnen indbygges Miele home* Ophavsrettigheder og licenser Adresser

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne ovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden ovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på ovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne ovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Ovnen er ikke beregnet til udendørs brug. Ovnen er kun beregnet til brug i almindelig husholdning til bagning, stegning, grillstegning, opvarmning, optøning, henkogning og tørring af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene ovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde ovnen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af ovnen. Lad dem aldrig lege med ovnen. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ovnen bliver varm på dørruden, på betjeningspanelet og ved emudslippet. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen, mens den er i brug. Risiko for forbrænding! Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Børn kan komme til skade på den åbne ovndør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør. Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ved pyrolyserengøringen opvarmes ovnen kraftigere end ved normal brug. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen under pyrolyseprocessen. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget ovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor ovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget ovn i brug! Ovnens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på ovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på ovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af ovnen. Anvend kun ovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. Denne ovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på ovnen. Åbn aldrig ovnens kabinet. Reparation af ovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Til ovne, der leveres uden tilslutningsledning, eller hvis en beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes, skal der anvendes en speciel ledning, og monteringen skal foretages af en autoriseret fagmand (se afsnittet Eltilslutning). Ovnen skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation, fx hvis ovnlyset er defekt (se afsnittet Småfejl udbedres). Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt: Sikringerne i installationen er slået fra. Skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en ovn med netstik, men i stikket, når ovnen skal afbrydes fra elnettet. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler For at ovnen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig tilførsel af køleluft. Sørg for, at tilførslen af køleluft ikke hæmmes (fx af varmebeskyttelseslister i indbygningsskabet). Desuden må køleluften ikke opvarmes for meget af andre varmekilder (fx ovne med fast brændsel). Hvis ovnen er indbygget bag en køkkenlåge, må denne aldrig lukkes, mens ovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige ovnen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenlågen, når ovnen er helt afkølet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Risiko for forbrænding! Ovnen bliver meget varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum, mad og tilbehør. Anvend grillhandsker, når der tages mad ud eller sættes mad ind i den varme ovn eller i øvrigt arbejdes med ovnen. På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte ovn. Brug aldrig ovnen til opvarmning af rum. Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt. Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk ovnen. Kvæl flammerne i ovnrummet ved at lade ovndøren være lukket. For lange grilltider medfører, at maden tørrer ud og eventuelt selvantændes. De anbefalede grilltider bør overholdes. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Nogle madvarer tørrer hurtigt ud og kan selvantændes af de høje grilltemperaturer. Anvend aldrig grill-opvarmningsformerne til opvarmning af rundstykker eller brød eller til tørring af blomster eller urter. Anvend en af opvarmningsformerne Varmluft Plus eller Overundervarme. Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkohol fordamper ved høje temperaturer. Denne damp kan selvantænde ved kontakt med de varme varmelegemer. Hvis restvarmen ønskes udnyttet til varmholdning af mad, kan der på grund af høj luftfugtighed og kondensvand opstå korrosion i ovnrummet. Også betjeningspanelet, bordpladen og indbygningsskabet kan blive beskadiget. Sluk aldrig ovnen, men indstil den på den laveste temperatur for den valgte opvarmningsform, hvis restvarmen ønskes udnyttet. Herved forbliver køleblæseren tilkoblet. Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, bør altid dækkes til. Ellers kan de tørre ind, og fugten fra maden kan medføre rustdannelser i ovnen. Emaljen i bunden af ovnrummet kan revne eller gå af som følge af stillestående varme. Læg derfor aldrig fx alufolie eller ovnbeskyttelsesfolie i bunden af ovnen. Stil ikke fade, pander, gryder eller bageplader direkte på ovnbunden. Emaljen i bunden af ovnrummet kan blive beskadiget, hvis der skubbes genstande frem og tilbage på den. Hvis der opbevares gryder eller pander i ovnrummet, bør man undgå at skubbe dem hen over ovnbunden. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Hvis der hældes kold væske på en varm overflade, opstår der damp, som kan medføre alvorlige forbrændinger. Desuden kan varme, emaljerede overflader blive beskadiget af den pludselige temperaturændring. Hæld aldrig kolde væsker direkte på varme, emaljerede overflader. Ved tilberedning med damp og under fordampning af restvand opstår der vanddamp, der kan medføre alvorlig skoldning. Åbn aldrig døren under et igangværende dampskud eller fordampning af restvand. Det er vigtigt, at temperaturen fordeles jævnt i maden, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller omrør derfor maden, så varmen fordeles jævnt. Service af plast, der ikke er ovnfast, smelter ved høje temperaturer og kan beskadige ovnen eller antændes. Sørg for, at evt. plastservice er ovnfast. Se oplysningerne fra producenten. Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser dannes der overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. Anvend ikke ovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Man kan komme til skade på den åbne ovndør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben. Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Ovnen kan blive beskadiget. 16

17 Rengøring og vedligeholdelse Råd om sikkerhed og advarsler Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af ovnen. Dørruden kan blive ødelagt af ridser. Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnruden. Ribberne kan tages ud ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at montere dem rigtigt igen, og anvend aldrig ovnen uden monterede ribber. Grove tilsmudsninger i ovnrummet kan medføre røgudvikling og frakobling af pyrolyserengøringen. Fjern større tilsmudsninger fra ovnrummet, inden pyrolyserengøringen startes. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Miele gourmetfade HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL må ikke skubbes ind på ribbe 1, da dette vil beskadige ovnbunden. På grund af den korte afstand opstår der en ophobning af varme, og emaljen kan revne eller gå af. Skub heller aldrig Miele gourmetfade ind på den øverste ribbebøjle på ribbe 1, da de så ikke vil være sikret med udtræksstoppet. Anvend generelt ribbe 2. De høje temperaturer under pyrolyserengøringen beskadiger tilbehør, der ikke er pyrolysebestandigt. Tag alt tilbehør, der ikke er pyrolyseegnet, ud af ovnrummet, inden pyrolyseprocessen startes; dette gælder også eventuelt ekstra tilbehør (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Anvend kun det medfølgende Miele stegetermometer. Hvis stegetermometeret er defekt, skal det erstattes af et originalt Miele stegetermometer. 18

19 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Den brugte emballage bør afleveres til nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. På den måde bidrager man til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 19

20 Oversigt over ovnen Betjeningselementer Dørlås til pyrolyserengøring Overvarme-/grillvarmelegeme med antenne til trådløst stegetermometer Åbninger til damptilførsel Indsugningsrør til fordampningssystemet Opbevaring til det trådløse stegetermometer Indsugningsåbning til blæser med bagvedliggende ringvarmelegeme Ribber med 5 niveauer Ovnrumsbund med underliggende undervarmelegeme Frontramme med typeskilt Dør 20

21 Betjeningselementer Tænd/Sluk Display Sensortaster,, 21

22 Betjeningselementer Tænd/Sluk Tænd/Sluk-tasten ligger i en fordybning og reagerer på fingerkontakt. Ovnen tændes og slukkes med denne tast. Sensortaster Sensortasterne reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles (se afsnittet Indstillinger Lydstyrke Tastelyd). Sensortast Funktion Trinvis tilbagespring Tænd/Sluk af ovnlyset Til indstilling af minuturstider eller alarmer Vejledning Når en menu vises i displayet, eller en tilberedningsproces afvikles, kan ovnlyset tændes og slukkes ved berøring af. Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. Ovnlyset kan indstilles til enten at slukke 15 sek. efter start af en tilberedningsproces eller til at forblive tændt under hele tilberedningen. Når en menu vises i displayet, eller en tilberedning afvikles, kan der altid indstilles en minuturstid (fx ved kogning af æg) eller en alarm, dvs. et fast klokkeslæt (se afsnittet Alarm + Minutur). Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. 22

23 Display Displayet reagerer på fingerkontakt. I modsætning til sensortasterne bekræftes berøring af displayet ikke med en tastelyd. Anvend ikke spidse eller skarpe genstande, fx stifter. Displayets overflade kan blive beskadiget. Desuden reagerer displayet ikke, hvis det berøres med genstande. Dislayet er opdelt i tre områder. Betjeningselementer Øverst til venstre vises menustien. Den viser, hvilken menu eller undermenu man befinder sig i. De enkelte menupunkter adskilles fra hinanden med en lodret linje. Hvis der ikke er plads nok til at vise hele menustien, vises overordnede menupunkter med.... Øverst til højre vises klokkeslæt, alarm og minuturstid. I midten vises den aktuelle menu med menupunkterne. I dette område kan der bladres i menuen ved at stryge fingeren hen over displayet mod højre eller venstre. Forneden findes pilene og, som kan anvendes til at bladre mod højre eller venstre med. Antallet af små kvadrater mellem pilene viser antallet af tilgængelige sider og deres position i den aktuelle menu. 23

24 Betjeningselementer Hovedmenu Opvarmningsformer Automatikprogrammer Specialanvendelser MyMiele Egne programmer Indstillinger Vedligeholdelse Symboler Foruden tekst kan følgende symboler fremkomme: Symbol Betydning Nogle indstillinger, fx displayets lysstyrke eller lydenes lydstyrke, indstilles ved at øge eller reducere antallet af udfyldte felter. Dette symbol viser, at der er yderligere informationer og vejledninger til betjeningen. Disse informationsvinduer bekræftes med "OK". Låsen eller spærring af taster er aktiveret (se afsnittet Indstillinger - Sikkerhed). Betjeningen er spærret. Alarm Minutur... Henvisning til overordnede menupunkter, som pga. pladsmangel ikke længere vises i menustien. 24

25 Betjeningselementer Ved valg af en opvarmningsform kan der, afhængig af indstilling, desuden blive vist følgende symboler: Symbol Betydning Varmluft Plus Over-undervarme Klimaprogram Intensiv bagning Bruningsautomatik Undervarme Overvarme Traditionel grill Sparegrill Grill med ventilation Bruning med tilberedning Pyrolyse Kernetemperatur ved brug af stegetermometeret 25

26 Betjeningselementer Betjeningsmåde Ved berøring af et muligt valg farves det pågældende felt orange. Menupunkt vælges, eller en menu kaldes frem Berør det ønskede felt en gang med fingeren. Bladring Der kan bladres mod venstre eller højre. Stryg hen over displayet, dvs. læg en finger på displayet, og bevæg den i den ønskede retning, eller berør pilene eller for at bladre mod venstre eller højre. Menuniveau forlades Berør, eller berør et overordnet menupunkt i menustien eller.... Afhængig af hvor man befinder sig, kommer man tilbage til det overordnede menuniveau eller hovedmenuen. Tal indkodes Tal kan indkodes ved at stryge over talrullerne eller ved hjælp af tastaturet. Indkodning af tal med talrullerne: Stryg opad eller nedad på talrullen, indtil den ønskede værdi vises. Indkodning af tal med tastaturet: Berør i nederste højre område af indtastningsfeltet. Tastaturet åbnes. Berør de ønskede tal. Så snart der er indtastet en gyldig værdi, farves feltet "OK" grønt. Det senest indkodede tal slettes med pilen. Berør "OK". Bogstaver indkodes Navne på egne programmer indkodes med tastaturet. Vælg korte, præcise navne. Berør de ønskede bogstaver eller tegn. Berør "Gem". 26

27 Udstyr Modelbetegnelse De modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvisning, er anført på bagsiden. Typeskilt Typeskiltet kan ses på frontrammen, når døren er åben. Her findes ovnens modelbetegnelse, fabrikationsnummeret og tilslutningsdataene (netspænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi). Hav disse oplysninger parat, når Miele kontaktes med spørgsmål eller problemer. Medleveret udstyr Ved levering medfølger: Brugs- og monteringsanvisning til betjening af ovnen Opskrifthæfte med opskrifter til fx opvarmningsformen Klimaprogram og automatikprogrammerne Skruer til montering af ovnen i indbygningsskabet Afkalkningstabs og en plastslange med holder til afkalkning af fordampningssystemet Diverse tilbehør. Medleveret og ekstra tilbehør Udstyr afhængig af model! Ovnen leveres med ribber, bradepande og rist. Afhængig af model kan den desuden være udstyret med mere eller mindre af det nedenfor nævnte tilbehør. Alt nævnt tilbehør samt rengørings- og plejemidlerne er afstemt til Mieles produkter. Produkterne kan bestilles via vor onlineshop eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere. Ved bestilling af tilbehør bedes ovnens modelbetegnelse oplyst. 27

28 Udstyr Ribber Ovnrummet er udstyret med ribber i højre og venstre side med ribbehøjderne, hvor tilbehøret kan skubbes ind. Ribbenummereringen kan aflæses på frontrammen. Hver ribbehøjde består af to ribbebøjler i hver side: Tilbehøret (fx risten) skubbes ind mellem ribbebøjlerne FlexiClip-udtrækkene (hvis de findes) monteres på den nederste ribbebøjle. Ribberne kan tages ud for rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop Bageplade HBB 71: Bradepande HUBB 71: Rist HBBR 72: Skub altid dette tilbehør ind mellem en ribbes ribbebøjler. Skub altid risten ind med frastillingsfladen nedad. Midt på de korte sider af bageplade, bradepande og rist sidder der et udtræksstop, som forhindrer, at disse glider ud af ribberne, når de kun skal trækkes delvist ud. Hvis bradepanden anvendes med risten på, skubbes bradepanden ind mellem ribbebøjlerne og risten automatisk ovenover. 28

29 Udstyr FlexiClip-udtræk HFC 72 FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres Risiko for forbrænding! Varmelegemerne skal være frakoblet. Ovnrummet skal være afkølet. FlexiClip-udtrækkene kan fastgøres på alle ribber. Skub først FlexiClip-udtrækkene helt ind i ovnrummet, inden tilbehøret skubbes på. Herved kommer tilbehøret automatisk til at ligge sikkert mellem udtrækkenes forreste og bageste udtræksstop, så det ikke kan rutsje ned. FlexiClip-udtrækkene fastgøres mellem en ribbes ribbebøjler. Udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side. Træk ikke FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres. Sæt FlexiClip-udtrækket fast forrest på en ribbes nederste ribbebøjle (1.), og skub det ind i ovnrummet langs med ribbebøjlen (2.). FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg. 29

30 Udstyr Gourmet-bageplade med huller HBBL 71 Sørg for, at FlexiClip-udtrækket går i hak i ribbens nederste ribbebøjle (3.). Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang. Afmontering af et FlexiClip-udtræk: Skub FlexiClip-udtrækket helt ind. Gourmet-bagepladen med huller er specielt udviklet til tilberedning af bagværk af frisk gær- og kvarkoliedej, brød og boller. De fine huller fremmer bruningen på undersiden. Den kan også anvendes til tørring af frugt, grøntsager og urter. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Grill- og stegeindsats HGBB 71 Tag fat i FlexiClip-udtrækket foran (1.), og træk det ud langs ribbens ribbebøjle (2.). Grill- og stegeindsatsen lægges i bradepanden. Ved grillstegning eller stegning samler den kødsaften i bradepanden og forhindrer, at den brænder på. Kødsaften kan således anvendes igen. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. 30

31 Udstyr Pizza-/tærteform HBF 27-1 Pizza-/tærteformen er velegnet til bagning af pizza, flade kager af gærdej eller rørt dej, søde og krydrede tærter, desserter med dejlåg og fladbrød eller til opvarmning af dybfrosne kager eller pizza. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Bagesten HBS 60 Gourmetfade HUB og låg til gourmetfade HBD Mieles fade kan i modsætning til andre fade skubbes direkte ind på ribberne, og ligesom risten er de forsynet med udtræksstop. Fadenes overflade har slip let-belægning. Fadene findes i dybderne 22 cm og 35 cm. Bredde og højde er den samme. Der kan købes separate låg til fadene. Anfør venligst modelbetegnelsen ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB 5000-M HUB 5001-M* Dybde: 35 cm HUB 5000-XL Med bagestenen opnås et optimalt resultat ved retter, der skal have en sprød bund, som pizza, tærter, brød, rundstykker og lignende. Bagestenen er fremstillet af ildfast, glaseret keramik. Den lægges på risten. Der medfølger en palet af ubehandlet træ, som kan anvendes, når retten skal anbringes på eller tages af stenen. HBD HBD * velegnet til induktionskogeplader 31

32 Udstyr Greb til bageplader HEG Stegetermometer Med grebet er det lettere at tage bradepande, bageplade og rist ud af ovnen. Afkalkningstabs, plastslange med holder Dette tilbehør anvendes til afkalkning af ovnen. Ovnen er udstyret med et trådløst stegetermometer, som kan anvendes til at overvåge temperaturen i maden under tilberedningsprocessen meget præcist (se afsnittet Stegning - Stegetermometer). Stegetermometeret opbevares i døren. Det anbefales at anbringe det i opbevaringslommen i døren efter hver brug. Sørg for, at det skubbes helt ind i lommen, da det ellers kan blive beskadiget, når døren lukkes! Åbner Afdækningen på lyset i siden kan fjernes med åbneren. 32

33 Udstyr Miele mikrofiberklud Med mikrofiberkluden er det nemt at fjerne snavs og fingeraftryk. Miele ovnrens Ovnrens er velegnet til fjernelse af fastsiddende snavs. Det er ikke nødvendigt at opvarme ovnen. 33

34 Udstyr Ovnstyring Ovnstyringen kan ud over de almindelige funktioner til bagning, stegning og grillstegning også anvendes til visning af klokkeslæt minutur automatisk til- og frakobling af tilberedningsprocesser tilberedning med tilførsel af fugtighed anvendelse af automatikprogrammer oprettelse af egne programmer valg af individuelle indstillinger. Sikkerhed Lås til ovnen Låsen sikrer mod utilsigtet betjening af ovnen (se afsnittet Indstillinger - Lås ). Låsen forbliver tilkoblet efter strømafbrydelse. Sikkerhedsfrakobling Sikkerhedsfrakoblingen aktiveres, når ovnen har været i brug usædvanligt længe. Tidsrummet afhænger af den valgte opvarmningsform. Køleblæser Køleblæseren starter automatisk, hver gang ovnen tændes. Den sørger for, at den varme luft fra ovnrummet blandes med kold rumluft og bliver afkølet, inden den siver ud mellem ovndøren og betjeningspanelet. Blæseren forbliver tændt et stykke tid, efter at ovnen er slukket, således at der ikke dannes luftfugtighed i ovnrummet, på betjeningspanelet eller på indbygningsskabet. Den slukker automatisk, når temperaturen i ovnrummet kommer under en bestemt temperatur. Ventileret dør Døren er opbygget af delvis varmereflekterende glaslag. Når ovnen er i brug, føres der desuden luft til køling gennem døren, så det yderste lag forbliver koldt. Døren kan tages ud og skilles ad ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Dørlås til pyrolyserengøring Når pyrolyseprocessen starter, låses døren af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Låsen deaktiveres først igen, når temperaturen i ovnrummet efter pyrolyseprocessen er faldet til under 280 C. 34

35 Udstyr Overflader med PerfectClean Overflader belagt med PerfectClean udmærker sig ved fremragende slip leteffekt og usædvanlig nem rengøring. Den tilberedte mad løsnes let, og rester fra bagning eller stegning er nemme at fjerne. Maden kan skæres ud og deles på overflader belagt med PerfectClean. Pyrolysebestandigt tilbehør Følgende tilbehør kan blive i ovnrummet under pyrolyserengøringen: Ribber FlexiClip-udtræk Rist Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Anvend ikke keramikknive, da de kan ridse PerfectClean-overfladen. PerfectClean-overflader skal vedligeholdes på samme måde som glas. Læs venligst afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, så fordelene ved slip let-effekten og den usædvanligt nemme rengøring bibeholdes. Følgende overflader er belagt med PerfectClean: Bradepande Bageplade Grill- og stegeindsats Gourmet-bageplade med huller Pizza-/tærteform. 35

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 060

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 070

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere