Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Ovne"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...7 Miljøbeskyttelse...19 Oversigt over ovnen...20 Betjeningselementer...21 Tænd/Sluk...22 Sensortaster Display...23 Hovedmenu...24 Symboler Betjeningsmåde Udstyr...27 Modelbetegnelse...27 Typeskilt Medleveret udstyr...27 Medleveret og ekstra tilbehør...27 Ribber...28 Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop FlexiClip-udtræk HFC FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres...29 Ovnstyring...34 Sikkerhed...34 Lås til ovnen Sikkerhedsfrakobling...34 Køleblæser...34 Ventileret dør Dørlås til pyrolyserengøring...34 Overflader med PerfectClean...35 Pyrolysebestandigt tilbehør...35 Første ibrugtagning...36 Grundindstillinger indkodes Ovnen opvarmes for første gang, og fordampningssystemet gennemskylles Indstillinger Oversigt over indstillinger...40 Menuen "Indstillinger" kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes...42 Sprog...42 Klokkeslæt...42 Visning

3 Indholdsfortegnelse Urtype...42 Tidsformat...43 Indstil...43 Dato...43 Lys...43 Startbillede Lysstyrke...43 Lydstyrke...44 Signallyde...44 Tastelyd...44 Velkomstmelodi Måleenheder...44 Vægt...44 Temperatur...44 Køleblæserefterløb...45 Pyrolyse...45 Temperaturforslag...45 Sikkerhed...46 Lås...46 Spærring af taster...46 Katalysator...46 Forhandler...47 Udstillingsprogram...47 Standardindstillinger...47 MyMiele...48 Indkodning tilføjes...48 MyMiele redigeres...49 Indkodninger slettes...49 Indkodninger sorteres Alarm + minutur...50 Brug af alarmen...50 Alarmen indstilles...50 Alarmen ændres...51 Alarmen slettes...51 Brug af minuturet Minutur indstilles...52 Minuturstid ændres Minuturstid slettes

4 Indholdsfortegnelse Oversigt over opvarmningsformer Betjening af ovnen Energispareråd...56 Udnyttelse af restvarme...56 Energisparemodus...56 Nem betjening...57 Køleblæser Udvidet betjening Temperatur ændres...59 Hurtigopvarmning...60 Ovnrummet forvarmes...60 Anvendelse af Crisp function (fugtighedsreduktion) Opvarmningsform ændres Tilberedningstid indstilles...62 En tilberedningsproces frakobles automatisk...63 En tilberedningsproces kobles automatisk til og fra Afvikling af en tilberedningsproces, der til- og frakobles automatisk Indstillede tilberedningstider ændres Tilberedningsprocessen afbrydes...64 Klimaprogram...65 Afvikling af en tilberedningsproces med opvarmningsformen Klimaprogram 66 Temperatur indstilles...67 Antal dampskud indstilles Tidspunkt for dampskuddene Vand stilles parat, og indsugningsproces startes Opvarmningsmåde ændres...69 Automatisk dampskud , 2 eller 3 dampskud...70 Fordampning af restvand...71 Fordampning af restvand foretages straks Restvandsfordampning springes over...72 Automatikprogrammer...73 Oversigt over madkategorierne...73 Sådan anvendes automatikprogrammerne...73 Råd om anvendelse...74 Søgning...75 Egne programmer

5 Indholdsfortegnelse Egne programmer oprettes...76 Egne programmer startes...77 Egne programmer ændres...78 Tilberedningstrin ændres...78 Navn ændres...79 Egne programmer slettes...79 Bagning Vejledning til bageskemaet...81 Bageskema...82 Stegning...86 Vejledning til stegeskemaet Stegetermometer...88 Funktion...88 Anvendelsesmuligheder...89 Vigtige anvisninger om anvendelse Anvendelse af stegetermometer Visning af resttid...92 Kernetemperaturen vises...92 Udnyttelse af restvarme Stegeskema...94 Langtidsstegning...96 Specialanvendelse "Langtidsstegning" Langtidsstegning med manuel temperaturindstilling...99 Grillstegning Vejledning til grillskemaet Grillskema Specialanvendelser Optøning Tørring Opvarmning Opvarmning af service Hævning af dej Pizza Sabbatprogram Bruning med tilberedning Henkogning Frysevarer/færdigretter

6 Indholdsfortegnelse Oplysninger til testinstitutter Prøveretter iht. EN Energiklasse Rengøring og vedligeholdelse Tips Normalt snavs Stegetermometer Fastsiddende snavs (undtagen på FlexiClip-udtræk) Ovnrummet rengøres med Pyrolyse Pyrolyserengøringen forberedes Pyrolyserengøringen startes Efter afsluttet pyrolyserengøring Afbrydelse af pyrolyserengøringen Døren tages af Døren skilles ad Døren sættes i Ribber og FlexiClip-udtræk afmonteres Overvarme-/grillvarmelegemet klappes ned Fordampningssystem afkalkes Afvikling af en afkalkningsproces Afkalkningsprocessen forberedes Afkalkningsproces afvikles Småfejl udbedres Service / garanti Eltilslutning Målskitser til indbygning Ovnmål og indbygningsmål Frontens detailmål Ovnen indbygges Miele home* Ophavsrettigheder og licenser Adresser

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne ovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden ovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på ovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne ovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Ovnen er ikke beregnet til udendørs brug. Ovnen er kun beregnet til brug i almindelig husholdning til bagning, stegning, grillstegning, opvarmning, optøning, henkogning og tørring af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene ovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde ovnen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af ovnen. Lad dem aldrig lege med ovnen. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ovnen bliver varm på dørruden, på betjeningspanelet og ved emudslippet. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen, mens den er i brug. Risiko for forbrænding! Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Børn kan komme til skade på den åbne ovndør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør. Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ved pyrolyserengøringen opvarmes ovnen kraftigere end ved normal brug. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen under pyrolyseprocessen. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget ovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor ovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget ovn i brug! Ovnens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på ovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på ovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af ovnen. Anvend kun ovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. Denne ovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på ovnen. Åbn aldrig ovnens kabinet. Reparation af ovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Til ovne, der leveres uden tilslutningsledning, eller hvis en beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes, skal der anvendes en speciel ledning, og monteringen skal foretages af en autoriseret fagmand (se afsnittet Eltilslutning). Ovnen skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation, fx hvis ovnlyset er defekt (se afsnittet Småfejl udbedres). Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt: Sikringerne i installationen er slået fra. Skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en ovn med netstik, men i stikket, når ovnen skal afbrydes fra elnettet. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler For at ovnen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig tilførsel af køleluft. Sørg for, at tilførslen af køleluft ikke hæmmes (fx af varmebeskyttelseslister i indbygningsskabet). Desuden må køleluften ikke opvarmes for meget af andre varmekilder (fx ovne med fast brændsel). Hvis ovnen er indbygget bag en køkkenlåge, må denne aldrig lukkes, mens ovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige ovnen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenlågen, når ovnen er helt afkølet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Risiko for forbrænding! Ovnen bliver meget varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum, mad og tilbehør. Anvend grillhandsker, når der tages mad ud eller sættes mad ind i den varme ovn eller i øvrigt arbejdes med ovnen. På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte ovn. Brug aldrig ovnen til opvarmning af rum. Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt. Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk ovnen. Kvæl flammerne i ovnrummet ved at lade ovndøren være lukket. For lange grilltider medfører, at maden tørrer ud og eventuelt selvantændes. De anbefalede grilltider bør overholdes. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Nogle madvarer tørrer hurtigt ud og kan selvantændes af de høje grilltemperaturer. Anvend aldrig grill-opvarmningsformerne til opvarmning af rundstykker eller brød eller til tørring af blomster eller urter. Anvend en af opvarmningsformerne Varmluft Plus eller Overundervarme. Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkohol fordamper ved høje temperaturer. Denne damp kan selvantænde ved kontakt med de varme varmelegemer. Hvis restvarmen ønskes udnyttet til varmholdning af mad, kan der på grund af høj luftfugtighed og kondensvand opstå korrosion i ovnrummet. Også betjeningspanelet, bordpladen og indbygningsskabet kan blive beskadiget. Sluk aldrig ovnen, men indstil den på den laveste temperatur for den valgte opvarmningsform, hvis restvarmen ønskes udnyttet. Herved forbliver køleblæseren tilkoblet. Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, bør altid dækkes til. Ellers kan de tørre ind, og fugten fra maden kan medføre rustdannelser i ovnen. Emaljen i bunden af ovnrummet kan revne eller gå af som følge af stillestående varme. Læg derfor aldrig fx alufolie eller ovnbeskyttelsesfolie i bunden af ovnen. Stil ikke fade, pander, gryder eller bageplader direkte på ovnbunden. Emaljen i bunden af ovnrummet kan blive beskadiget, hvis der skubbes genstande frem og tilbage på den. Hvis der opbevares gryder eller pander i ovnrummet, bør man undgå at skubbe dem hen over ovnbunden. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Hvis der hældes kold væske på en varm overflade, opstår der damp, som kan medføre alvorlige forbrændinger. Desuden kan varme, emaljerede overflader blive beskadiget af den pludselige temperaturændring. Hæld aldrig kolde væsker direkte på varme, emaljerede overflader. Ved tilberedning med damp og under fordampning af restvand opstår der vanddamp, der kan medføre alvorlig skoldning. Åbn aldrig døren under et igangværende dampskud eller fordampning af restvand. Det er vigtigt, at temperaturen fordeles jævnt i maden, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller omrør derfor maden, så varmen fordeles jævnt. Service af plast, der ikke er ovnfast, smelter ved høje temperaturer og kan beskadige ovnen eller antændes. Sørg for, at evt. plastservice er ovnfast. Se oplysningerne fra producenten. Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser dannes der overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. Anvend ikke ovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Man kan komme til skade på den åbne ovndør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben. Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Ovnen kan blive beskadiget. 16

17 Rengøring og vedligeholdelse Råd om sikkerhed og advarsler Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af ovnen. Dørruden kan blive ødelagt af ridser. Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnruden. Ribberne kan tages ud ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at montere dem rigtigt igen, og anvend aldrig ovnen uden monterede ribber. Grove tilsmudsninger i ovnrummet kan medføre røgudvikling og frakobling af pyrolyserengøringen. Fjern større tilsmudsninger fra ovnrummet, inden pyrolyserengøringen startes. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Miele gourmetfade HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL må ikke skubbes ind på ribbe 1, da dette vil beskadige ovnbunden. På grund af den korte afstand opstår der en ophobning af varme, og emaljen kan revne eller gå af. Skub heller aldrig Miele gourmetfade ind på den øverste ribbebøjle på ribbe 1, da de så ikke vil være sikret med udtræksstoppet. Anvend generelt ribbe 2. De høje temperaturer under pyrolyserengøringen beskadiger tilbehør, der ikke er pyrolysebestandigt. Tag alt tilbehør, der ikke er pyrolyseegnet, ud af ovnrummet, inden pyrolyseprocessen startes; dette gælder også eventuelt ekstra tilbehør (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Anvend kun det medfølgende Miele stegetermometer. Hvis stegetermometeret er defekt, skal det erstattes af et originalt Miele stegetermometer. 18

19 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Den brugte emballage bør afleveres til nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. På den måde bidrager man til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 19

20 Oversigt over ovnen Betjeningselementer Dørlås til pyrolyserengøring Overvarme-/grillvarmelegeme med antenne til trådløst stegetermometer Åbninger til damptilførsel Indsugningsrør til fordampningssystemet Opbevaring til det trådløse stegetermometer Indsugningsåbning til blæser med bagvedliggende ringvarmelegeme Ribber med 5 niveauer Ovnrumsbund med underliggende undervarmelegeme Frontramme med typeskilt Dør 20

21 Betjeningselementer Tænd/Sluk Display Sensortaster,, 21

22 Betjeningselementer Tænd/Sluk Tænd/Sluk-tasten ligger i en fordybning og reagerer på fingerkontakt. Ovnen tændes og slukkes med denne tast. Sensortaster Sensortasterne reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles (se afsnittet Indstillinger Lydstyrke Tastelyd). Sensortast Funktion Trinvis tilbagespring Tænd/Sluk af ovnlyset Til indstilling af minuturstider eller alarmer Vejledning Når en menu vises i displayet, eller en tilberedningsproces afvikles, kan ovnlyset tændes og slukkes ved berøring af. Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. Ovnlyset kan indstilles til enten at slukke 15 sek. efter start af en tilberedningsproces eller til at forblive tændt under hele tilberedningen. Når en menu vises i displayet, eller en tilberedning afvikles, kan der altid indstilles en minuturstid (fx ved kogning af æg) eller en alarm, dvs. et fast klokkeslæt (se afsnittet Alarm + Minutur). Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. 22

23 Display Displayet reagerer på fingerkontakt. I modsætning til sensortasterne bekræftes berøring af displayet ikke med en tastelyd. Anvend ikke spidse eller skarpe genstande, fx stifter. Displayets overflade kan blive beskadiget. Desuden reagerer displayet ikke, hvis det berøres med genstande. Dislayet er opdelt i tre områder. Betjeningselementer Øverst til venstre vises menustien. Den viser, hvilken menu eller undermenu man befinder sig i. De enkelte menupunkter adskilles fra hinanden med en lodret linje. Hvis der ikke er plads nok til at vise hele menustien, vises overordnede menupunkter med.... Øverst til højre vises klokkeslæt, alarm og minuturstid. I midten vises den aktuelle menu med menupunkterne. I dette område kan der bladres i menuen ved at stryge fingeren hen over displayet mod højre eller venstre. Forneden findes pilene og, som kan anvendes til at bladre mod højre eller venstre med. Antallet af små kvadrater mellem pilene viser antallet af tilgængelige sider og deres position i den aktuelle menu. 23

24 Betjeningselementer Hovedmenu Opvarmningsformer Automatikprogrammer Specialanvendelser MyMiele Egne programmer Indstillinger Vedligeholdelse Symboler Foruden tekst kan følgende symboler fremkomme: Symbol Betydning Nogle indstillinger, fx displayets lysstyrke eller lydenes lydstyrke, indstilles ved at øge eller reducere antallet af udfyldte felter. Dette symbol viser, at der er yderligere informationer og vejledninger til betjeningen. Disse informationsvinduer bekræftes med "OK". Låsen eller spærring af taster er aktiveret (se afsnittet Indstillinger - Sikkerhed). Betjeningen er spærret. Alarm Minutur... Henvisning til overordnede menupunkter, som pga. pladsmangel ikke længere vises i menustien. 24

25 Betjeningselementer Ved valg af en opvarmningsform kan der, afhængig af indstilling, desuden blive vist følgende symboler: Symbol Betydning Varmluft Plus Over-undervarme Klimaprogram Intensiv bagning Bruningsautomatik Undervarme Overvarme Traditionel grill Sparegrill Grill med ventilation Bruning med tilberedning Pyrolyse Kernetemperatur ved brug af stegetermometeret 25

26 Betjeningselementer Betjeningsmåde Ved berøring af et muligt valg farves det pågældende felt orange. Menupunkt vælges, eller en menu kaldes frem Berør det ønskede felt en gang med fingeren. Bladring Der kan bladres mod venstre eller højre. Stryg hen over displayet, dvs. læg en finger på displayet, og bevæg den i den ønskede retning, eller berør pilene eller for at bladre mod venstre eller højre. Menuniveau forlades Berør, eller berør et overordnet menupunkt i menustien eller.... Afhængig af hvor man befinder sig, kommer man tilbage til det overordnede menuniveau eller hovedmenuen. Tal indkodes Tal kan indkodes ved at stryge over talrullerne eller ved hjælp af tastaturet. Indkodning af tal med talrullerne: Stryg opad eller nedad på talrullen, indtil den ønskede værdi vises. Indkodning af tal med tastaturet: Berør i nederste højre område af indtastningsfeltet. Tastaturet åbnes. Berør de ønskede tal. Så snart der er indtastet en gyldig værdi, farves feltet "OK" grønt. Det senest indkodede tal slettes med pilen. Berør "OK". Bogstaver indkodes Navne på egne programmer indkodes med tastaturet. Vælg korte, præcise navne. Berør de ønskede bogstaver eller tegn. Berør "Gem". 26

27 Udstyr Modelbetegnelse De modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvisning, er anført på bagsiden. Typeskilt Typeskiltet kan ses på frontrammen, når døren er åben. Her findes ovnens modelbetegnelse, fabrikationsnummeret og tilslutningsdataene (netspænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi). Hav disse oplysninger parat, når Miele kontaktes med spørgsmål eller problemer. Medleveret udstyr Ved levering medfølger: Brugs- og monteringsanvisning til betjening af ovnen Opskrifthæfte med opskrifter til fx opvarmningsformen Klimaprogram og automatikprogrammerne Skruer til montering af ovnen i indbygningsskabet Afkalkningstabs og en plastslange med holder til afkalkning af fordampningssystemet Diverse tilbehør. Medleveret og ekstra tilbehør Udstyr afhængig af model! Ovnen leveres med ribber, bradepande og rist. Afhængig af model kan den desuden være udstyret med mere eller mindre af det nedenfor nævnte tilbehør. Alt nævnt tilbehør samt rengørings- og plejemidlerne er afstemt til Mieles produkter. Produkterne kan bestilles via vor onlineshop eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere. Ved bestilling af tilbehør bedes ovnens modelbetegnelse oplyst. 27

28 Udstyr Ribber Ovnrummet er udstyret med ribber i højre og venstre side med ribbehøjderne, hvor tilbehøret kan skubbes ind. Ribbenummereringen kan aflæses på frontrammen. Hver ribbehøjde består af to ribbebøjler i hver side: Tilbehøret (fx risten) skubbes ind mellem ribbebøjlerne FlexiClip-udtrækkene (hvis de findes) monteres på den nederste ribbebøjle. Ribberne kan tages ud for rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop Bageplade HBB 71: Bradepande HUBB 71: Rist HBBR 72: Skub altid dette tilbehør ind mellem en ribbes ribbebøjler. Skub altid risten ind med frastillingsfladen nedad. Midt på de korte sider af bageplade, bradepande og rist sidder der et udtræksstop, som forhindrer, at disse glider ud af ribberne, når de kun skal trækkes delvist ud. Hvis bradepanden anvendes med risten på, skubbes bradepanden ind mellem ribbebøjlerne og risten automatisk ovenover. 28

29 Udstyr FlexiClip-udtræk HFC 72 FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres Risiko for forbrænding! Varmelegemerne skal være frakoblet. Ovnrummet skal være afkølet. FlexiClip-udtrækkene kan fastgøres på alle ribber. Skub først FlexiClip-udtrækkene helt ind i ovnrummet, inden tilbehøret skubbes på. Herved kommer tilbehøret automatisk til at ligge sikkert mellem udtrækkenes forreste og bageste udtræksstop, så det ikke kan rutsje ned. FlexiClip-udtrækkene fastgøres mellem en ribbes ribbebøjler. Udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side. Træk ikke FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres. Sæt FlexiClip-udtrækket fast forrest på en ribbes nederste ribbebøjle (1.), og skub det ind i ovnrummet langs med ribbebøjlen (2.). FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg. 29

30 Udstyr Gourmet-bageplade med huller HBBL 71 Sørg for, at FlexiClip-udtrækket går i hak i ribbens nederste ribbebøjle (3.). Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang. Afmontering af et FlexiClip-udtræk: Skub FlexiClip-udtrækket helt ind. Gourmet-bagepladen med huller er specielt udviklet til tilberedning af bagværk af frisk gær- og kvarkoliedej, brød og boller. De fine huller fremmer bruningen på undersiden. Den kan også anvendes til tørring af frugt, grøntsager og urter. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Grill- og stegeindsats HGBB 71 Tag fat i FlexiClip-udtrækket foran (1.), og træk det ud langs ribbens ribbebøjle (2.). Grill- og stegeindsatsen lægges i bradepanden. Ved grillstegning eller stegning samler den kødsaften i bradepanden og forhindrer, at den brænder på. Kødsaften kan således anvendes igen. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. 30

31 Udstyr Pizza-/tærteform HBF 27-1 Pizza-/tærteformen er velegnet til bagning af pizza, flade kager af gærdej eller rørt dej, søde og krydrede tærter, desserter med dejlåg og fladbrød eller til opvarmning af dybfrosne kager eller pizza. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Bagesten HBS 60 Gourmetfade HUB og låg til gourmetfade HBD Mieles fade kan i modsætning til andre fade skubbes direkte ind på ribberne, og ligesom risten er de forsynet med udtræksstop. Fadenes overflade har slip let-belægning. Fadene findes i dybderne 22 cm og 35 cm. Bredde og højde er den samme. Der kan købes separate låg til fadene. Anfør venligst modelbetegnelsen ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB 5000-M HUB 5001-M* Dybde: 35 cm HUB 5000-XL Med bagestenen opnås et optimalt resultat ved retter, der skal have en sprød bund, som pizza, tærter, brød, rundstykker og lignende. Bagestenen er fremstillet af ildfast, glaseret keramik. Den lægges på risten. Der medfølger en palet af ubehandlet træ, som kan anvendes, når retten skal anbringes på eller tages af stenen. HBD HBD * velegnet til induktionskogeplader 31

32 Udstyr Greb til bageplader HEG Stegetermometer Med grebet er det lettere at tage bradepande, bageplade og rist ud af ovnen. Afkalkningstabs, plastslange med holder Dette tilbehør anvendes til afkalkning af ovnen. Ovnen er udstyret med et trådløst stegetermometer, som kan anvendes til at overvåge temperaturen i maden under tilberedningsprocessen meget præcist (se afsnittet Stegning - Stegetermometer). Stegetermometeret opbevares i døren. Det anbefales at anbringe det i opbevaringslommen i døren efter hver brug. Sørg for, at det skubbes helt ind i lommen, da det ellers kan blive beskadiget, når døren lukkes! Åbner Afdækningen på lyset i siden kan fjernes med åbneren. 32

33 Udstyr Miele mikrofiberklud Med mikrofiberkluden er det nemt at fjerne snavs og fingeraftryk. Miele ovnrens Ovnrens er velegnet til fjernelse af fastsiddende snavs. Det er ikke nødvendigt at opvarme ovnen. 33

34 Udstyr Ovnstyring Ovnstyringen kan ud over de almindelige funktioner til bagning, stegning og grillstegning også anvendes til visning af klokkeslæt minutur automatisk til- og frakobling af tilberedningsprocesser tilberedning med tilførsel af fugtighed anvendelse af automatikprogrammer oprettelse af egne programmer valg af individuelle indstillinger. Sikkerhed Lås til ovnen Låsen sikrer mod utilsigtet betjening af ovnen (se afsnittet Indstillinger - Lås ). Låsen forbliver tilkoblet efter strømafbrydelse. Sikkerhedsfrakobling Sikkerhedsfrakoblingen aktiveres, når ovnen har været i brug usædvanligt længe. Tidsrummet afhænger af den valgte opvarmningsform. Køleblæser Køleblæseren starter automatisk, hver gang ovnen tændes. Den sørger for, at den varme luft fra ovnrummet blandes med kold rumluft og bliver afkølet, inden den siver ud mellem ovndøren og betjeningspanelet. Blæseren forbliver tændt et stykke tid, efter at ovnen er slukket, således at der ikke dannes luftfugtighed i ovnrummet, på betjeningspanelet eller på indbygningsskabet. Den slukker automatisk, når temperaturen i ovnrummet kommer under en bestemt temperatur. Ventileret dør Døren er opbygget af delvis varmereflekterende glaslag. Når ovnen er i brug, føres der desuden luft til køling gennem døren, så det yderste lag forbliver koldt. Døren kan tages ud og skilles ad ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Dørlås til pyrolyserengøring Når pyrolyseprocessen starter, låses døren af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Låsen deaktiveres først igen, når temperaturen i ovnrummet efter pyrolyseprocessen er faldet til under 280 C. 34

35 Udstyr Overflader med PerfectClean Overflader belagt med PerfectClean udmærker sig ved fremragende slip leteffekt og usædvanlig nem rengøring. Den tilberedte mad løsnes let, og rester fra bagning eller stegning er nemme at fjerne. Maden kan skæres ud og deles på overflader belagt med PerfectClean. Pyrolysebestandigt tilbehør Følgende tilbehør kan blive i ovnrummet under pyrolyserengøringen: Ribber FlexiClip-udtræk Rist Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Anvend ikke keramikknive, da de kan ridse PerfectClean-overfladen. PerfectClean-overflader skal vedligeholdes på samme måde som glas. Læs venligst afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, så fordelene ved slip let-effekten og den usædvanligt nemme rengøring bibeholdes. Følgende overflader er belagt med PerfectClean: Bradepande Bageplade Grill- og stegeindsats Gourmet-bageplade med huller Pizza-/tærteform. 35

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere