Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)"

Transkript

1 Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse... 4 Sikkerhedsanvisninger...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Generelt... 5 Pakkens indhold...9 Oversigt over enheden...10 Apparatets overside Apparatets forside Apparatets bagside Fjernbetjening Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Stik Tilslutning til elnettet Betjening Menustruktur Betjening af menuerne Konfiguration af internetradioen...18 Konfiguration i WLAN-tilstand Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Konfigurationsguiden...20 Valg af sprog Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Anvendelse af internetradioen som medieklient...22 Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Lyt til musik...22 Lyt til internetradio Lyt til FM-radio Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier Indstil vækning (menuen Alarm) Alarm 1 og Afspilning af lydsignaler fra eksterne enheder (menuen AUX) Indstillinger i menuen Settings...33 Time settings Indstillinger for vækketidspunkt (Alarm settings) Indstillinger for equalizer (Equalizer settings)

3 Internetindstillinger Miscellaneous Settings Setup wizard Nulstilling af apparatet ved fejlfunktioner (nulstillingsfunktion) 36 Fejlfinding Har du brug for yderligere hjælp?...38 Rengøring...39 Bortskaffelse...40 Tekniske data Lysnetadapter Fjernbetjening Apparatet Stik Overensstemmelses- og licensinformation...42 Licensaftale for slutbrugere

4 Om denne vejledning Læs denne brugervejledning grundigt før den første ibrugtagning, og følg frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne brugervejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning, så har adgang til den senere. Hvis du giver apparatet videre, skal denne brugervejledning følge med. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugervejledning! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 3

5 Korrekt anvendelse Apparatet bruges til afspilning af lydfiler, som er blevet hentet via internettet eller på et netværk. Desuden kan du bruge apparatet til at afspille lydfiler fra USB-datamedier og fra eksterne enheder som f.eks. MP3-/CD-afspillere (via AUX-indgangen). Apparatet har en indbygget FM-tuner, som muliggør analog radiomodtagelse. Brug ikke apparatet til andre formål. Brug kun apparatet indendørs. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. 4

6 Sikkerhedsanvisninger Elektriske apparater er ikke legetøj Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. Generelt Åbn aldrig apparatets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Før ikke genstande ind i apparatets indre gennem slidser eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Apparatets slidser og åbninger bruges til at udlufte apparatet. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)! Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med optiske enheder. Placer aldrig genstande fyldt med væske (f.eks. vaser) på apparatet eller lysnetadapteren eller i deres umiddelbare nærhed, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og vandstænk. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Det kondensvand, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. Hovedtelefoner Høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken så lavt som muligt, inden du tager øretelefoner eller hovedtelefoner på. ADVARSEL! Din hørelse kan tage skade, hvis du udsættes for langvarige eller pludselige høje lydstyrker. 5

7 Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet eller medføre personskader. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Overhold følgende anvisninger: Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Fjernbetjeningen og batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn. Hvis en person kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Byt aldrig om på polerne. Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Rengør efter behov batteri- og enhedskontakterne, inden du sætter batterierne i. Fjern straks brugte batterier fra apparatet. Fjern batterierne fra apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Placering Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Udsæt ikke apparatet for stød og rystelser. Rystelser kan beskadige den følsomme elektronik. Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Der må ikke stå åbne brandkilder (f.eks. tændte stearinlys) i nærheden af enheden. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til, så der altid er sikret tilstrækkelig ventilation. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Sørg for en mindsteafstand på ca. 10 cm mellem vægge og enheden hhv. 6

8 strømforsyningen. Sørg for at lufte godt ud. Anvend ikke apparatet udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige apparatet. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Hvis der forekommer funktionsfejl, skal du placere enheden et andet sted. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i apparatet, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Foretag aldrig reparationer på egen hånd! Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af strømforsyningen, lysnetledningen eller enheden. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller hvis apparatet er faldet ned. ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Anvisninger for touchdisplay Apparatet er udstyret med en et trykfølsomt display. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Betjening Rør ikke ved displayet med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger. Rengøring Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på displayet. Vand kan forårsage permanente misfarvninger. Rengør displayet med en blød, fnugfri klud. Udsæt ikke displayet for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Til rengøringen af displayet må du kun bruge egnede rengøringsmidler som f.eks. glasrens eller skærmrens (kan fås i specialforretninger). Sikkerhedskopiering af data Forsigtig! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. 7

9 Strømforsyning Vær opmærksom på følgende: Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom apparatet er standbytilstand. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til apparatet eller gøre apparatet helt fri for spænding, skal du koble apparatet helt fra lysnettet. Tilslut kun lysnetstikket til en jordet stikkontakt med V~ 50 Hz jævnstrøm. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. Brug kun den medfølgende strømforsyning. (Ktec KSAS HE 11V 2A). Forsøg aldrig at tilslutte strømforsyningens stik til andre hunstik, da dette kan forårsage skader. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte apparatet mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. Hvis du vil afbryde strømforsyningen, skal du tage strømforsyningsstikket ud af stikkontakten. Strømforsyningen skal også være let tilgængelig efter tilslutningen, så den om nødvendigt hurtigt kan kobles fra lysnettet. For at undgå overophedning må strømforsyningen ikke dækkes til. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at den opfylder VDE-kravene. Spørg eventuelt din el-installatør. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. 8

10 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Internetradio Fjernbetjening med batteri Lysnetadapter 1 stereo-cinchlydkabel 1 lydkabel 3,5 mm stereojackstik FM-antenne Brugervejledning Garantibevis FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. 9

11 Oversigt over enheden Apparatets overside USB SNOOZE/SLEEP MODE FAV/PRESET SEL/OK ) USB: USB-stik 2) PLAY/PAUSE: Start/afbryd afspilningen 3) MUTE: Slå lyden fra 4) SKIP / : gå til forrige/næste titel 5) SNOOZE/SLEEP: Slumreknap/sleeptimer-tilstand 6) Holder til fjernbetjeningen 7) MODE: Vælg funktionstilstand 8) FAV/PRESET: Tilføj kanalen til en favoritliste (internetradio), gem kanalen på en hukommelsesplads (FM-radio) 9) SELECT/OK: Bekræft valget 10) HOME: Tilbage til hovedmenuen 11) VOLUME: Lydstyrkeknap/standby 10

12 Apparatets forside ) Display 13) Fjernbetjeningssensor: Ret fjernbetjeningen mod dette punkt. Apparatets bagside ) LAN: LAN-stik til netværk 15) FM ANT: Antennestik 16) AUX: Lydindgang til tilslutning af eksterne enheder 17) LINE OUT: Analog lydudgang 18) Hovedtelefonstik 19) DC IN: Stik til strømforsyning 20) DC POWER: Tænd/sluk-knap 11

13 Fjernbetjening AUX MODE FM SNOOZE OK - INFO SHUFFLE REPEAT SLEEP 1 2 ABC 3 DEF GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ FAV

14 1) Infrarøddiode 2) MODE: Vælg funktionstilstand 3) SNOOZE: Snooze-knap 4) Start musikafspilleren 5) POWER: Tænd apparatet/sæt det på standby 6) Navigationsknapper : Flyt valget i menuer 7) OK: Bekræft indtastning 8) VOLUME -/+: Skru ned/op for lydstyrken 9) PLAY/PAUSE : Start/afbryd afspilning 10) SLEEP: Sleep timer-tilstand 11) NEXT : næste titel 12) SEARCH : Søg fremad 13) TALTASTER: Indtastning af tal og tegn. 14) Hjerteikon: Tilføj kanalen til Favoritter 15) Batterirum (på bagsiden) 16) FAV: Åbn favoritlisten 17) SEARCH : Søg baglæns 18) PREV : forrige titel 19) SHUFFLE: Tilfældig afspilning 20) REPEAT: Gentagelsesfunktion 21) INFO/HOME: Vis filinformationer/åbn hovedmenuen 22) Internetradio 23) Afspilning en ekstern enhed, som er tilsluttet AUX-stikket 24) Standby/On: Tænd apparatet/sæt det på standby 25) MUTE: Slå lyden fra 13

15 Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen bruger et knapbatteri 3 V, CR Åbn batterirummet, og læg batteriet af typen CR 2025 ind i rummet med pluspolen vendende opad. Sørg for, at polerne (+/-) vender rigtigt. Luk batterirummet. BEMÆRK! Tag batterierne ud af batterirummet, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af et batteri, der er løbet tør for strøm. Stik Inden du tilslutter enheder, skal du slukke radioen ved hjælp af tænd/sluk-knappen på apparatets bagside. Anvendelse i WLAN-tilstand eller i adgangspunkttilstand Apparatet er udstyret med en WiFi-antenne. Anvendelse i LAN-tilstand Tilslut et Ethernet-kabel til LAN-stikket. Anvendelse af FM-radioen Sæt antennens stik i stikket FM ANT på apparatets bagside. Vikl FM-antennen af, og ret den ud. Anvendelse af en ekstern enhed Tilslut ved hjælp af det medfølgende stereojackstikkabel den eksterne enheds lydudgang til stikket AUX på internetradioens bagside. Afspilning af stereosignalet på en ekstern enhed Tilslut stereo-cinchstikket LINE OUT til en ekstern enheds (f.eks. en forstærkers) stereoindgang for at overføre internetradioens stereosignal til denne enhed. Anvendelse af et USB-datamedie Tilslut et USB-datamedie til USB-stikket på apparatets overside. 14

16 Tilslutning af hovedtelefoner Sæt en hovedtelefons stereojackstik i hovedtelefonstikket på apparatets bagside. FORSIGTIG! En for høj lydstyrke ved anvendelse af hovedtelefoner kan medføre høreskader eller tab af hørelsen. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. Tilslutning til elnettet Forbind den medfølgende adapters strømforsyningsstik (modelnummer KSAS HE 11 V 2 A) med stikket DC IN på apparatet. Hvis du vil slå strømforsyningen til, skal du tænde apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen på bagsiden. Apparatet er nu i standbytilstand. Hvis du vil tænde apparatet eller skifte til standbytilstand igen, skal du trykke på knappen VOLUME på apparatet eller på knappen på fjernbetjeningen. 15

17 Betjening Via hovedmenuen kan du vælge samtlige funktionsmåder samt vækkefunktionen og indstillingerne. Hvert punkt i hovedmenuen har sin egen undermenu. Menulister, der ikke vises helt på displayet, kan du få vist ved hjælp af et rullepanel til højre på displayet. Menustruktur Radioen har følgende menustruktur: Hauptmenü Internet Radio Internet Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Senderliste durchsuchen Zurück zum Abspielmodus Zuletzt gehört Zurück Auswahl Home FM Radio FM Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Meine Favoriten Sender berücksichtigen Favoriten bearbeiten Nur Mono Zurück Auswahl Media Player Hauptmenü Medienbibliothek USB Anschluss Playlist Beenden Mode Alarm Hauptmenü Weckzeit 1 Weckzeit 2 Untermenüs Option Option Menü Menü Beenden Mode Aux Hauptmenü Beenden Aux-Eingang Home Mode Einstellungsmenü Uhrzeit Einstellungen Weckzeit Einstellungen Equalizer Einstellungen Hauptmenü Internet Einstellungen Sonstige Einstellungen Einrichtungsassistent Beenden 16

18 Betjening af menuerne Hvis du vil vælge en funktionsmåde, skal du trykke med fingeren på punktet/ programikonet på skærmbilledet. Ikoner i hovedmenuen: Ikon Funktion Internetradio analog FM-radio Medieafspilning fra USB-datamedier eller mediekilder på netværket. Indstilling af vækning Afspilning af lydsignalet fra en ekstern enhed, som er tilsluttet stikket AUX IN. Åbn indstillingsmenuen. Afspilningsikoner og deres funktion Ikon Funktion Tilbage til hovedmenuen Luk Tilbage til det foregående menupunkt Lydstyrke I afspilningstilstand: tilbage til afspilningslisten eller kanalisten; katalog; menu med valgmuligheder 17

19 Ikon Funktion I radiofunktion: Åbn favoritlisten I radiofunktion: Tilføj kanalen til favoritlisten Vis information om den igangværende afspilning Stop: Stop afspilningen Play/Pause: Start/afbryd afspilningen Medieafspilning: Søgning bagud/fremad FM-radio: Kanalsøgning baglæns/fremad eller manuel frekvensindstilling gå til forrige/næste titel Tilfældig afspilning Gentagelsesfunktion SNOOZE/ SLEEP Ved brug: indstil slukningstidspunkt/ I vækketilstand: Indstil snooze-funktion ( Snoozetilstand på side 34 ) Konfiguration af internetradioen Når der oprettes forbindelse til internettet, tilmeldes radioen tjenesten vtuner (se også: Dermed kan du modtage mere end radiokanaler fra hele verden. Du kan gemme op til 500 kanaler på en favoritliste. Du kan tilslutte radioen til internettet via et adgangspunkt til pc en på to måder: Trådløst i WLAN-tilstand : Radioens WiFi-antenne modtager din DSL-routers signaler. Med kabel via radioens LAN-stik i LAN-tilstand, hvis der findes et Ethernetnetværk. Pc en behøver ikke at være tændt, for at radiokanalen kan modtages. 18

20 Nødvendige netværksegenskaber For at enheden kan fungere som internetradio, skal netværket have de følgende egenskaber: Den router, der anvendes på netværket, skal have en DHCP-serverfunktion, så den automatisk kan tildele computeren eller en anden enhed på netværket en IP-adresse. Hvis du allerede anvender en router, der er konfigureret på denne måde, kan du uden videre integrere internetradioen i netværket. Konfiguration i WLAN-tilstand Internetradioen kan anvende to netværkskonfigurationer: I WLAN-tilstand (trådløst) eller i LAN-tilstand (med Ethernet-kabel). Fabriksindstillingen er WLAN-tilstand. Hvis der er tilsluttet et Ethernet-kabel, starter apparatet automatisk i LAN-tilstand. Disse indstillinger kan også ændres manuelt via indstillingerne på et senere tidspunkt. Hvis du har et trådløst b/g-netværk, er WLAN-tilstanden den direkte metode til at forbinde radioen med internettet. Tænd radioen, og den vil automatisk søge efter alle tilgængelige adgangspunkter som trådløs netværksklient. Når radioen tændes for første gang, skal du bekræfte adgangspunktet, og du skal eventuelt indtaste en nøgle. Derefter bruger radioen automatisk dette adgangspunkt. Hvis adgangspunktet ikke findes længere, får du besked om det. Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Hvis du ikke har et trådløst b/g-netværk, men kun et kabelbaseret netværk, kan du tilslutte internetradioen til et netværk. Sluk radioen. Tilslut derefter et Ethernet-kabel til stikket LAN. Når radioen tændes, identificeres den automatisk en kabelbaseret klient. 19

21 Konfigurationsguiden Når du tænder radioen for første gang, vises konfigurationsguiden. Med konfigurationsguiden kan du foretage alle de vigtigste indstillinger, inden du tager radioen i brug. Tryk på Yes for at starte guiden Valg af sprog Vælg menusproget ved hjælp af rullepanelerne i siden, og tryk på punktet for at vælge et sprog. Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Indstil tidsformatet for klokkeslætvisningen til 24h eller 12h. Vælg kilden for tidssynkroniseringen. Ved tidssynkroniseringen indstilles klokkeslættet automatisk via FM eller Internet. Hvis du vil indstille klokkeslættet manuelt, skal du vælge punktet None. Vælg derefter den tidszone, som du befinder dig i. Indstil, om der skal anvendes sommertid. Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Vælg det WLAN-område, som du befinder dig i. Apparatet søger nu efter tilgængelige trådløse netværk. Hvis der ikke bliver fundet et trådløst netværk, viser apparatet meddelelsen No Network. Kontroller i så fald, om din router og WLAN'en er tændt. BEMÆRK! Kontroller, at din routers (adgangspunktets) DHCP-server er aktiveret. Ellers skal du konfigurere WLAN-forbindelsen manuelt. Se Manuelle indstillinger på side 33. WLAN'et bør udsende SSID'et. Hvis SSID'et ikke udsendes, skal du konfigurere WLAN'et manuelt. Se Manuelle indstillinger på side side 33. Vælg det netværk, som du vil anvende internetradioen på. Forbindelse til et åbent netværk Vælg det tilsvarende WLAN-netværk ved at trykke på punktet for netværksnavnet. Forbindelsen oprettes automatisk. BEMÆRK! Du kan konfigurere netværket manuelt via indstillingsmenuen -> internetindstillinger. 20

22 Forbindelse til et beskyttet netværk Vælg WPS-forbindelsestype Hvis et netværk er beskyttet med WEP- eller WPA-kryptering, vises først forespørgslen om oprettelse af en forbindelse via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hvis routeren i dit trådløse netværk har en WPS-funktion, skal du først vælge, om WPS-forbindelsen skal oprettes via indtastning af en PIN-kode eller via WPSknappen på routeren. WPS-forbindelse via indtastning af en PIN-kode På internetradioens display vises en WPS-PIN-kode. Indtast denne PIN-kode på routeren, og bekræft på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via WPS-knappen Tryk på WPS-knappen på routeren, og bekræft derefter WPS-knapmeddelelsen på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via direkte indtastning af netværksnøglen. Hvis du ikke vil oprette forbindelse via WPS, skal du vælge punktet Ingen WPS og indtaste netværksnøglen med skærmtastaturet i den dialogboks, der vises. Bekræft indtastningen ved at trykke på markeringsikonet. Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Oprettelsen af forbindelsen starter. Apparatet bør nu oprette en forbindelse til WLAN'et. Når forbindelsen er oprettet. vises meddelelsen Setup wizard completed. Bekræft meddelelsen med OK. Hvis WLAN'et ikke er tilgængeligt (hvis det f.eks. er spærret for nye WLANenheder), vises fejlmeddelelsen Connect failed. Kontroller i så fald WLAN-routerens indstillinger. BEMÆRK! Den indtastede adgangskode (WEP/WPA-nøgle) gemmes og skal ikke indtastes igen. 21

23 Anvendelse af internetradioen som medieklient Din internetradio understøtter UPnP-protokollen Universal Plug-and-Play og DLNA (Digital Living Network Alliance). Du kan overfører lydfiler på din PC trådløst til din internetradio, hvis der er installeret et UPnP-program. Via UPnP/DLNA-protokollen kan internetradioen fungere som Digital Media Renderer (DMR). Du kan afspille musikfiler fra UPnP/ DLNA-kompatible enheder og f.eks. indstille lydstyrken fra computeren. BEMÆRK! UPnP/DLNA-protokollen er i Windows XP først til rådighed fra version 11 af Windows Mediaplayer. I Windows 7 skal UPnP-forbindelsen først bekræftes på computeren. Læs også den tilsvarende dokumentation til dit operativsystem! Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Sådan tilslutter du radioen til medieserveren. Åbn hovedmenuen, og vælg punktet Media Player. Vælg der punktet Mediebibliotek for at søge efter tilgængelige medieservere. Radioen starter initialiseringsprocessen. Efter nogle sekunder vises navnet på medieserveren, hvis den er blevet fundet: PC_Name: Media Server-Name" Hvis du vil tilslutte den installerede medieserver til radioen, skal du trykke på serverens punkt. BEMÆRK! Du skal eventuelt bekræfte og dele forbindelsen på pc'en. Lyt til musik Med din internetradio kan du lytte til musik fra forskellige kilder: Internetradio, FM-radio, lydfiler på din computer og lydfiler på bærbare USB-datamedier samt lydsignaler fra eksterne audioenheder. I det følgende beskrives radioens afspilningsfunktioner med de forskellige lydkilder. 22

24 Lyt til internetradio Hvis du vil lytte til internetradio, skal du vælge punktet Internet Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Apparatet forsøger at oprette en forbindelse. Dette kræver, at internetforbindelsen er aktiveret. Afspilningen starter automatisk med den kanal, der sidst er lyttet til. Afspilningsmenuen vises ) Klokkeslæt 2) Dato 3) WLAN/LAN-forbindelsesstatus 4) Internetradiokanalens navn og beskrivelse 5) Ved podcasts: Søgning bagud/fremad 6) Lydstyrke 7) Tilbage til hovedmenuen 8) Åbn internetradiomenuen 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn favoritlisten 11) Åbn den seneste valgliste 12) Vis oplysninger om kanalen 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Radiokanalens titelbillede 23

25 Menu i internetradiotilstand Tryk på punktet Internet Radio for at åbne undermenuen. Gennemse kanallisten Søg i listen med radiokanaler fra internetserveren ud fra følgende kriterier: My Favourites: Vælg en kanal fra favoritlisten [Region] : Her vises alle kanaler fra det valgte område Stations: Her kan du vise alle tilgængelige kanaler efter land (Location),, popularitet (Popular Stations) eller aktualitet (New Stations). Hvis du vil søge efter en bestemt kanal, skal du vælge punktet <Search Stations> og derefter indtaste en søgetegnfølge, som kanalnavnet starter med, ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk derefter på forstørrelsesglasikonet for at starte søgningen efter kanaler, hvis navn starter med søgetegnfølgen. Podcasts: Her kan du få vist alle podcasts efter genre og land My Added Stations: Her vises de radiokanaler, som du har tilføjet via webstedet medion.com. BEMÆRK! Du kan tilmelde dig gratis via webstedet medion.com. Her kan du tilmelde dig internetradioen ved hjælp af adgangskoden. Adgangskoden får du via menupunktet Help. Via webstedet kan du oprette grupper for favoritlister, tilføje nye internetradiokanaler for din internetradio og synkronisere dine kanallister med andre internetradioer. My Added Podcasts: Hvis du har gemt podcasts via webstedet kan du åbne dem her. Help: Vælg dette punkt for at få en adgangskode til din internetradio, som du kan bruge til at tilmelde dig på webstedet Return to playing screen Forlad undermenuen, og åbn afspilningsmenuen. Last Listened Åbner den radiostation, der sidst er lyttet til 24

26 Lyt til FM-radio Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du vælge punktet FM Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten FM på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Afspilningsmenuen vises. På den øverste linje vises oplysninger om mono-/stereomodtagelse, oplysninger fra Radio Data System og signalstyrken. Viseren angiver den indstillede frekvens. Hvis kanalen sender Radio Data System-informationen, vises efter et øjeblik kanalnavnet og andre oplysninger ) Klokkeslæt 2) Dato 3) Kanalfrekvens 4) Kanalnavn og oplysninger fra Radio Data System 5) Frekvensskala 6) Automatisk/manuel søgning 7) Søg station bagud/fremad 8) Lydstyrke 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn FM-radiomenuen 11) Tilbage til hovedmenuen 12) Åbn favoritlisten 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Vis stereo-/monomodtagelse, Radio Data System og signalstyrke 25

27 Automatisk kanalvalg Tryk på knappen AUTO., og bruge knapperne og til at angive tuningretningen og starte kanalsøgningen. Søgningen stopper ved den første kanal med et tilstrækkeligt stærkt signal. Hvis du vil indstille svagere kanaler, skal du bruge det manuelle kanalvalg. Manuelt kanalvalg Deaktiver den automatiske kanalsøgning ved at trykke på knappen AUTO., og indstil derefter frekvensen med knapperne og. Displayet viser frekvensen. Hvert tryk på knappen ændrer frekvensen i trin på 50 khz. Du kan også indstille frekvensen ved at trykke på viseren på frekvensskalaen. Lagring af en kanal Du kan gemme op til 20 radiokanaler på en favoritliste. Indstil den ønskede kanal. Tryk på knappen for at tilføje kanalen til favoritlisten. BEMÆRK! De gemte kanaler bevares, selvom strømmen bliver afbrudt. Lyt til en kanal fra favoritlisten Tryk på knappen for at åbne favoritlisten. Tryk på en kanal på listen for at lytte til den. Du kan også vælge en kanal, der er gemt som favorit, med taltasterne på fjernbetjeningen. BEMÆRK! Hvis der ikke er gemt nogen kanal på hukommelsespladsen i i favoritlisten, vises <Empty> eller Favourite empty!. Menu i FM-radiotilstand Tryk på punktet FM for at åbne undermenuen. My Favourites Med dette punkt kan du åbne favoritlisten. Stop on stations Tryk på et punkt, og indstil funktionen på Strong, hvis radioen kun skal finde kanaler med et kraftigt signal; Indstil funktionen til All, hvis radioen også skal finde kanaler med et svagt signal. 26

28 Edit favourites Vælg dette punkt for at redigere kanaler på favoritlisten. Tryk på piletasterne for at flytte kanalerne på listen op eller ned. Tryk på skraldespandikonet for at slette kanalen fra listen. Force mono Sæt denne indstilling til Yes, hvis radiokanaler skal gengives i mono. Brug denne indstilling ved svag modtagelse. Sæt denne indstilling til No, hvis radiokanaler skal gengives i stereo. Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier BEMÆRK! Internetradioen understøtter musikfiler i formaterne MPS, WMA og FLAC. Filer, der er kopibeskyttet med DRM, understøttes ikke. Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket eller fra et USB-datamedie, skal du i hovedmenuen vælge funktionen Media Player eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. BEMÆRK! Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket via radioen, skal du installere et medieserverprogram ( Anvendelse af internetradioen som medieklient på side 22). Hvis du vil afspille lydfiler fra et USB-datamedie, skal du tilsluttet et USB-datamedie til USB-stikket. Vælg, om musikfilerne fra et delt Shared Media skal afspilles fra et USBdatamedie (USB-Playback) eller fra en afspilningsliste (My Playlist) fra netværket. Når du tilslutter et USB-datamedie, skifter apparatet automatisk til musikafspillertilstand, og spørgsmålet USB Disk attached. Open folder? vises. Bekræft med Yes for at åbne USB-datamediets indhold direkte. 27

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere