Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)"

Transkript

1 Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse... 4 Sikkerhedsanvisninger...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Generelt... 5 Pakkens indhold...9 Oversigt over enheden...10 Apparatets overside Apparatets forside Apparatets bagside Fjernbetjening Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Stik Tilslutning til elnettet Betjening Menustruktur Betjening af menuerne Konfiguration af internetradioen...18 Konfiguration i WLAN-tilstand Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Konfigurationsguiden...20 Valg af sprog Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Anvendelse af internetradioen som medieklient...22 Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Lyt til musik...22 Lyt til internetradio Lyt til FM-radio Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier Indstil vækning (menuen Alarm) Alarm 1 og Afspilning af lydsignaler fra eksterne enheder (menuen AUX) Indstillinger i menuen Settings...33 Time settings Indstillinger for vækketidspunkt (Alarm settings) Indstillinger for equalizer (Equalizer settings)

3 Internetindstillinger Miscellaneous Settings Setup wizard Nulstilling af apparatet ved fejlfunktioner (nulstillingsfunktion) 36 Fejlfinding Har du brug for yderligere hjælp?...38 Rengøring...39 Bortskaffelse...40 Tekniske data Lysnetadapter Fjernbetjening Apparatet Stik Overensstemmelses- og licensinformation...42 Licensaftale for slutbrugere

4 Om denne vejledning Læs denne brugervejledning grundigt før den første ibrugtagning, og følg frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne brugervejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning, så har adgang til den senere. Hvis du giver apparatet videre, skal denne brugervejledning følge med. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugervejledning! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 3

5 Korrekt anvendelse Apparatet bruges til afspilning af lydfiler, som er blevet hentet via internettet eller på et netværk. Desuden kan du bruge apparatet til at afspille lydfiler fra USB-datamedier og fra eksterne enheder som f.eks. MP3-/CD-afspillere (via AUX-indgangen). Apparatet har en indbygget FM-tuner, som muliggør analog radiomodtagelse. Brug ikke apparatet til andre formål. Brug kun apparatet indendørs. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. 4

6 Sikkerhedsanvisninger Elektriske apparater er ikke legetøj Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. Generelt Åbn aldrig apparatets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Før ikke genstande ind i apparatets indre gennem slidser eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Apparatets slidser og åbninger bruges til at udlufte apparatet. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)! Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med optiske enheder. Placer aldrig genstande fyldt med væske (f.eks. vaser) på apparatet eller lysnetadapteren eller i deres umiddelbare nærhed, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og vandstænk. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Det kondensvand, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. Hovedtelefoner Høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken så lavt som muligt, inden du tager øretelefoner eller hovedtelefoner på. ADVARSEL! Din hørelse kan tage skade, hvis du udsættes for langvarige eller pludselige høje lydstyrker. 5

7 Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet eller medføre personskader. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Overhold følgende anvisninger: Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Fjernbetjeningen og batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn. Hvis en person kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Byt aldrig om på polerne. Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Rengør efter behov batteri- og enhedskontakterne, inden du sætter batterierne i. Fjern straks brugte batterier fra apparatet. Fjern batterierne fra apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Placering Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Udsæt ikke apparatet for stød og rystelser. Rystelser kan beskadige den følsomme elektronik. Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Der må ikke stå åbne brandkilder (f.eks. tændte stearinlys) i nærheden af enheden. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til, så der altid er sikret tilstrækkelig ventilation. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Sørg for en mindsteafstand på ca. 10 cm mellem vægge og enheden hhv. 6

8 strømforsyningen. Sørg for at lufte godt ud. Anvend ikke apparatet udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige apparatet. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Hvis der forekommer funktionsfejl, skal du placere enheden et andet sted. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i apparatet, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Foretag aldrig reparationer på egen hånd! Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af strømforsyningen, lysnetledningen eller enheden. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller hvis apparatet er faldet ned. ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Anvisninger for touchdisplay Apparatet er udstyret med en et trykfølsomt display. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Betjening Rør ikke ved displayet med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger. Rengøring Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på displayet. Vand kan forårsage permanente misfarvninger. Rengør displayet med en blød, fnugfri klud. Udsæt ikke displayet for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Til rengøringen af displayet må du kun bruge egnede rengøringsmidler som f.eks. glasrens eller skærmrens (kan fås i specialforretninger). Sikkerhedskopiering af data Forsigtig! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. 7

9 Strømforsyning Vær opmærksom på følgende: Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom apparatet er standbytilstand. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til apparatet eller gøre apparatet helt fri for spænding, skal du koble apparatet helt fra lysnettet. Tilslut kun lysnetstikket til en jordet stikkontakt med V~ 50 Hz jævnstrøm. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. Brug kun den medfølgende strømforsyning. (Ktec KSAS HE 11V 2A). Forsøg aldrig at tilslutte strømforsyningens stik til andre hunstik, da dette kan forårsage skader. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte apparatet mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. Hvis du vil afbryde strømforsyningen, skal du tage strømforsyningsstikket ud af stikkontakten. Strømforsyningen skal også være let tilgængelig efter tilslutningen, så den om nødvendigt hurtigt kan kobles fra lysnettet. For at undgå overophedning må strømforsyningen ikke dækkes til. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at den opfylder VDE-kravene. Spørg eventuelt din el-installatør. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. 8

10 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Internetradio Fjernbetjening med batteri Lysnetadapter 1 stereo-cinchlydkabel 1 lydkabel 3,5 mm stereojackstik FM-antenne Brugervejledning Garantibevis FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. 9

11 Oversigt over enheden Apparatets overside USB SNOOZE/SLEEP MODE FAV/PRESET SEL/OK ) USB: USB-stik 2) PLAY/PAUSE: Start/afbryd afspilningen 3) MUTE: Slå lyden fra 4) SKIP / : gå til forrige/næste titel 5) SNOOZE/SLEEP: Slumreknap/sleeptimer-tilstand 6) Holder til fjernbetjeningen 7) MODE: Vælg funktionstilstand 8) FAV/PRESET: Tilføj kanalen til en favoritliste (internetradio), gem kanalen på en hukommelsesplads (FM-radio) 9) SELECT/OK: Bekræft valget 10) HOME: Tilbage til hovedmenuen 11) VOLUME: Lydstyrkeknap/standby 10

12 Apparatets forside ) Display 13) Fjernbetjeningssensor: Ret fjernbetjeningen mod dette punkt. Apparatets bagside ) LAN: LAN-stik til netværk 15) FM ANT: Antennestik 16) AUX: Lydindgang til tilslutning af eksterne enheder 17) LINE OUT: Analog lydudgang 18) Hovedtelefonstik 19) DC IN: Stik til strømforsyning 20) DC POWER: Tænd/sluk-knap 11

13 Fjernbetjening AUX MODE FM SNOOZE OK - INFO SHUFFLE REPEAT SLEEP 1 2 ABC 3 DEF GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ FAV

14 1) Infrarøddiode 2) MODE: Vælg funktionstilstand 3) SNOOZE: Snooze-knap 4) Start musikafspilleren 5) POWER: Tænd apparatet/sæt det på standby 6) Navigationsknapper : Flyt valget i menuer 7) OK: Bekræft indtastning 8) VOLUME -/+: Skru ned/op for lydstyrken 9) PLAY/PAUSE : Start/afbryd afspilning 10) SLEEP: Sleep timer-tilstand 11) NEXT : næste titel 12) SEARCH : Søg fremad 13) TALTASTER: Indtastning af tal og tegn. 14) Hjerteikon: Tilføj kanalen til Favoritter 15) Batterirum (på bagsiden) 16) FAV: Åbn favoritlisten 17) SEARCH : Søg baglæns 18) PREV : forrige titel 19) SHUFFLE: Tilfældig afspilning 20) REPEAT: Gentagelsesfunktion 21) INFO/HOME: Vis filinformationer/åbn hovedmenuen 22) Internetradio 23) Afspilning en ekstern enhed, som er tilsluttet AUX-stikket 24) Standby/On: Tænd apparatet/sæt det på standby 25) MUTE: Slå lyden fra 13

15 Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen bruger et knapbatteri 3 V, CR Åbn batterirummet, og læg batteriet af typen CR 2025 ind i rummet med pluspolen vendende opad. Sørg for, at polerne (+/-) vender rigtigt. Luk batterirummet. BEMÆRK! Tag batterierne ud af batterirummet, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af et batteri, der er løbet tør for strøm. Stik Inden du tilslutter enheder, skal du slukke radioen ved hjælp af tænd/sluk-knappen på apparatets bagside. Anvendelse i WLAN-tilstand eller i adgangspunkttilstand Apparatet er udstyret med en WiFi-antenne. Anvendelse i LAN-tilstand Tilslut et Ethernet-kabel til LAN-stikket. Anvendelse af FM-radioen Sæt antennens stik i stikket FM ANT på apparatets bagside. Vikl FM-antennen af, og ret den ud. Anvendelse af en ekstern enhed Tilslut ved hjælp af det medfølgende stereojackstikkabel den eksterne enheds lydudgang til stikket AUX på internetradioens bagside. Afspilning af stereosignalet på en ekstern enhed Tilslut stereo-cinchstikket LINE OUT til en ekstern enheds (f.eks. en forstærkers) stereoindgang for at overføre internetradioens stereosignal til denne enhed. Anvendelse af et USB-datamedie Tilslut et USB-datamedie til USB-stikket på apparatets overside. 14

16 Tilslutning af hovedtelefoner Sæt en hovedtelefons stereojackstik i hovedtelefonstikket på apparatets bagside. FORSIGTIG! En for høj lydstyrke ved anvendelse af hovedtelefoner kan medføre høreskader eller tab af hørelsen. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. Tilslutning til elnettet Forbind den medfølgende adapters strømforsyningsstik (modelnummer KSAS HE 11 V 2 A) med stikket DC IN på apparatet. Hvis du vil slå strømforsyningen til, skal du tænde apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen på bagsiden. Apparatet er nu i standbytilstand. Hvis du vil tænde apparatet eller skifte til standbytilstand igen, skal du trykke på knappen VOLUME på apparatet eller på knappen på fjernbetjeningen. 15

17 Betjening Via hovedmenuen kan du vælge samtlige funktionsmåder samt vækkefunktionen og indstillingerne. Hvert punkt i hovedmenuen har sin egen undermenu. Menulister, der ikke vises helt på displayet, kan du få vist ved hjælp af et rullepanel til højre på displayet. Menustruktur Radioen har følgende menustruktur: Hauptmenü Internet Radio Internet Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Senderliste durchsuchen Zurück zum Abspielmodus Zuletzt gehört Zurück Auswahl Home FM Radio FM Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Meine Favoriten Sender berücksichtigen Favoriten bearbeiten Nur Mono Zurück Auswahl Media Player Hauptmenü Medienbibliothek USB Anschluss Playlist Beenden Mode Alarm Hauptmenü Weckzeit 1 Weckzeit 2 Untermenüs Option Option Menü Menü Beenden Mode Aux Hauptmenü Beenden Aux-Eingang Home Mode Einstellungsmenü Uhrzeit Einstellungen Weckzeit Einstellungen Equalizer Einstellungen Hauptmenü Internet Einstellungen Sonstige Einstellungen Einrichtungsassistent Beenden 16

18 Betjening af menuerne Hvis du vil vælge en funktionsmåde, skal du trykke med fingeren på punktet/ programikonet på skærmbilledet. Ikoner i hovedmenuen: Ikon Funktion Internetradio analog FM-radio Medieafspilning fra USB-datamedier eller mediekilder på netværket. Indstilling af vækning Afspilning af lydsignalet fra en ekstern enhed, som er tilsluttet stikket AUX IN. Åbn indstillingsmenuen. Afspilningsikoner og deres funktion Ikon Funktion Tilbage til hovedmenuen Luk Tilbage til det foregående menupunkt Lydstyrke I afspilningstilstand: tilbage til afspilningslisten eller kanalisten; katalog; menu med valgmuligheder 17

19 Ikon Funktion I radiofunktion: Åbn favoritlisten I radiofunktion: Tilføj kanalen til favoritlisten Vis information om den igangværende afspilning Stop: Stop afspilningen Play/Pause: Start/afbryd afspilningen Medieafspilning: Søgning bagud/fremad FM-radio: Kanalsøgning baglæns/fremad eller manuel frekvensindstilling gå til forrige/næste titel Tilfældig afspilning Gentagelsesfunktion SNOOZE/ SLEEP Ved brug: indstil slukningstidspunkt/ I vækketilstand: Indstil snooze-funktion ( Snoozetilstand på side 34 ) Konfiguration af internetradioen Når der oprettes forbindelse til internettet, tilmeldes radioen tjenesten vtuner (se også: Dermed kan du modtage mere end radiokanaler fra hele verden. Du kan gemme op til 500 kanaler på en favoritliste. Du kan tilslutte radioen til internettet via et adgangspunkt til pc en på to måder: Trådløst i WLAN-tilstand : Radioens WiFi-antenne modtager din DSL-routers signaler. Med kabel via radioens LAN-stik i LAN-tilstand, hvis der findes et Ethernetnetværk. Pc en behøver ikke at være tændt, for at radiokanalen kan modtages. 18

20 Nødvendige netværksegenskaber For at enheden kan fungere som internetradio, skal netværket have de følgende egenskaber: Den router, der anvendes på netværket, skal have en DHCP-serverfunktion, så den automatisk kan tildele computeren eller en anden enhed på netværket en IP-adresse. Hvis du allerede anvender en router, der er konfigureret på denne måde, kan du uden videre integrere internetradioen i netværket. Konfiguration i WLAN-tilstand Internetradioen kan anvende to netværkskonfigurationer: I WLAN-tilstand (trådløst) eller i LAN-tilstand (med Ethernet-kabel). Fabriksindstillingen er WLAN-tilstand. Hvis der er tilsluttet et Ethernet-kabel, starter apparatet automatisk i LAN-tilstand. Disse indstillinger kan også ændres manuelt via indstillingerne på et senere tidspunkt. Hvis du har et trådløst b/g-netværk, er WLAN-tilstanden den direkte metode til at forbinde radioen med internettet. Tænd radioen, og den vil automatisk søge efter alle tilgængelige adgangspunkter som trådløs netværksklient. Når radioen tændes for første gang, skal du bekræfte adgangspunktet, og du skal eventuelt indtaste en nøgle. Derefter bruger radioen automatisk dette adgangspunkt. Hvis adgangspunktet ikke findes længere, får du besked om det. Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Hvis du ikke har et trådløst b/g-netværk, men kun et kabelbaseret netværk, kan du tilslutte internetradioen til et netværk. Sluk radioen. Tilslut derefter et Ethernet-kabel til stikket LAN. Når radioen tændes, identificeres den automatisk en kabelbaseret klient. 19

21 Konfigurationsguiden Når du tænder radioen for første gang, vises konfigurationsguiden. Med konfigurationsguiden kan du foretage alle de vigtigste indstillinger, inden du tager radioen i brug. Tryk på Yes for at starte guiden Valg af sprog Vælg menusproget ved hjælp af rullepanelerne i siden, og tryk på punktet for at vælge et sprog. Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Indstil tidsformatet for klokkeslætvisningen til 24h eller 12h. Vælg kilden for tidssynkroniseringen. Ved tidssynkroniseringen indstilles klokkeslættet automatisk via FM eller Internet. Hvis du vil indstille klokkeslættet manuelt, skal du vælge punktet None. Vælg derefter den tidszone, som du befinder dig i. Indstil, om der skal anvendes sommertid. Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Vælg det WLAN-område, som du befinder dig i. Apparatet søger nu efter tilgængelige trådløse netværk. Hvis der ikke bliver fundet et trådløst netværk, viser apparatet meddelelsen No Network. Kontroller i så fald, om din router og WLAN'en er tændt. BEMÆRK! Kontroller, at din routers (adgangspunktets) DHCP-server er aktiveret. Ellers skal du konfigurere WLAN-forbindelsen manuelt. Se Manuelle indstillinger på side 33. WLAN'et bør udsende SSID'et. Hvis SSID'et ikke udsendes, skal du konfigurere WLAN'et manuelt. Se Manuelle indstillinger på side side 33. Vælg det netværk, som du vil anvende internetradioen på. Forbindelse til et åbent netværk Vælg det tilsvarende WLAN-netværk ved at trykke på punktet for netværksnavnet. Forbindelsen oprettes automatisk. BEMÆRK! Du kan konfigurere netværket manuelt via indstillingsmenuen -> internetindstillinger. 20

22 Forbindelse til et beskyttet netværk Vælg WPS-forbindelsestype Hvis et netværk er beskyttet med WEP- eller WPA-kryptering, vises først forespørgslen om oprettelse af en forbindelse via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hvis routeren i dit trådløse netværk har en WPS-funktion, skal du først vælge, om WPS-forbindelsen skal oprettes via indtastning af en PIN-kode eller via WPSknappen på routeren. WPS-forbindelse via indtastning af en PIN-kode På internetradioens display vises en WPS-PIN-kode. Indtast denne PIN-kode på routeren, og bekræft på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via WPS-knappen Tryk på WPS-knappen på routeren, og bekræft derefter WPS-knapmeddelelsen på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via direkte indtastning af netværksnøglen. Hvis du ikke vil oprette forbindelse via WPS, skal du vælge punktet Ingen WPS og indtaste netværksnøglen med skærmtastaturet i den dialogboks, der vises. Bekræft indtastningen ved at trykke på markeringsikonet. Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Oprettelsen af forbindelsen starter. Apparatet bør nu oprette en forbindelse til WLAN'et. Når forbindelsen er oprettet. vises meddelelsen Setup wizard completed. Bekræft meddelelsen med OK. Hvis WLAN'et ikke er tilgængeligt (hvis det f.eks. er spærret for nye WLANenheder), vises fejlmeddelelsen Connect failed. Kontroller i så fald WLAN-routerens indstillinger. BEMÆRK! Den indtastede adgangskode (WEP/WPA-nøgle) gemmes og skal ikke indtastes igen. 21

23 Anvendelse af internetradioen som medieklient Din internetradio understøtter UPnP-protokollen Universal Plug-and-Play og DLNA (Digital Living Network Alliance). Du kan overfører lydfiler på din PC trådløst til din internetradio, hvis der er installeret et UPnP-program. Via UPnP/DLNA-protokollen kan internetradioen fungere som Digital Media Renderer (DMR). Du kan afspille musikfiler fra UPnP/ DLNA-kompatible enheder og f.eks. indstille lydstyrken fra computeren. BEMÆRK! UPnP/DLNA-protokollen er i Windows XP først til rådighed fra version 11 af Windows Mediaplayer. I Windows 7 skal UPnP-forbindelsen først bekræftes på computeren. Læs også den tilsvarende dokumentation til dit operativsystem! Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Sådan tilslutter du radioen til medieserveren. Åbn hovedmenuen, og vælg punktet Media Player. Vælg der punktet Mediebibliotek for at søge efter tilgængelige medieservere. Radioen starter initialiseringsprocessen. Efter nogle sekunder vises navnet på medieserveren, hvis den er blevet fundet: PC_Name: Media Server-Name" Hvis du vil tilslutte den installerede medieserver til radioen, skal du trykke på serverens punkt. BEMÆRK! Du skal eventuelt bekræfte og dele forbindelsen på pc'en. Lyt til musik Med din internetradio kan du lytte til musik fra forskellige kilder: Internetradio, FM-radio, lydfiler på din computer og lydfiler på bærbare USB-datamedier samt lydsignaler fra eksterne audioenheder. I det følgende beskrives radioens afspilningsfunktioner med de forskellige lydkilder. 22

24 Lyt til internetradio Hvis du vil lytte til internetradio, skal du vælge punktet Internet Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Apparatet forsøger at oprette en forbindelse. Dette kræver, at internetforbindelsen er aktiveret. Afspilningen starter automatisk med den kanal, der sidst er lyttet til. Afspilningsmenuen vises ) Klokkeslæt 2) Dato 3) WLAN/LAN-forbindelsesstatus 4) Internetradiokanalens navn og beskrivelse 5) Ved podcasts: Søgning bagud/fremad 6) Lydstyrke 7) Tilbage til hovedmenuen 8) Åbn internetradiomenuen 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn favoritlisten 11) Åbn den seneste valgliste 12) Vis oplysninger om kanalen 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Radiokanalens titelbillede 23

25 Menu i internetradiotilstand Tryk på punktet Internet Radio for at åbne undermenuen. Gennemse kanallisten Søg i listen med radiokanaler fra internetserveren ud fra følgende kriterier: My Favourites: Vælg en kanal fra favoritlisten [Region] : Her vises alle kanaler fra det valgte område Stations: Her kan du vise alle tilgængelige kanaler efter land (Location),, popularitet (Popular Stations) eller aktualitet (New Stations). Hvis du vil søge efter en bestemt kanal, skal du vælge punktet <Search Stations> og derefter indtaste en søgetegnfølge, som kanalnavnet starter med, ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk derefter på forstørrelsesglasikonet for at starte søgningen efter kanaler, hvis navn starter med søgetegnfølgen. Podcasts: Her kan du få vist alle podcasts efter genre og land My Added Stations: Her vises de radiokanaler, som du har tilføjet via webstedet medion.com. BEMÆRK! Du kan tilmelde dig gratis via webstedet medion.com. Her kan du tilmelde dig internetradioen ved hjælp af adgangskoden. Adgangskoden får du via menupunktet Help. Via webstedet kan du oprette grupper for favoritlister, tilføje nye internetradiokanaler for din internetradio og synkronisere dine kanallister med andre internetradioer. My Added Podcasts: Hvis du har gemt podcasts via webstedet kan du åbne dem her. Help: Vælg dette punkt for at få en adgangskode til din internetradio, som du kan bruge til at tilmelde dig på webstedet Return to playing screen Forlad undermenuen, og åbn afspilningsmenuen. Last Listened Åbner den radiostation, der sidst er lyttet til 24

26 Lyt til FM-radio Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du vælge punktet FM Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten FM på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Afspilningsmenuen vises. På den øverste linje vises oplysninger om mono-/stereomodtagelse, oplysninger fra Radio Data System og signalstyrken. Viseren angiver den indstillede frekvens. Hvis kanalen sender Radio Data System-informationen, vises efter et øjeblik kanalnavnet og andre oplysninger ) Klokkeslæt 2) Dato 3) Kanalfrekvens 4) Kanalnavn og oplysninger fra Radio Data System 5) Frekvensskala 6) Automatisk/manuel søgning 7) Søg station bagud/fremad 8) Lydstyrke 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn FM-radiomenuen 11) Tilbage til hovedmenuen 12) Åbn favoritlisten 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Vis stereo-/monomodtagelse, Radio Data System og signalstyrke 25

27 Automatisk kanalvalg Tryk på knappen AUTO., og bruge knapperne og til at angive tuningretningen og starte kanalsøgningen. Søgningen stopper ved den første kanal med et tilstrækkeligt stærkt signal. Hvis du vil indstille svagere kanaler, skal du bruge det manuelle kanalvalg. Manuelt kanalvalg Deaktiver den automatiske kanalsøgning ved at trykke på knappen AUTO., og indstil derefter frekvensen med knapperne og. Displayet viser frekvensen. Hvert tryk på knappen ændrer frekvensen i trin på 50 khz. Du kan også indstille frekvensen ved at trykke på viseren på frekvensskalaen. Lagring af en kanal Du kan gemme op til 20 radiokanaler på en favoritliste. Indstil den ønskede kanal. Tryk på knappen for at tilføje kanalen til favoritlisten. BEMÆRK! De gemte kanaler bevares, selvom strømmen bliver afbrudt. Lyt til en kanal fra favoritlisten Tryk på knappen for at åbne favoritlisten. Tryk på en kanal på listen for at lytte til den. Du kan også vælge en kanal, der er gemt som favorit, med taltasterne på fjernbetjeningen. BEMÆRK! Hvis der ikke er gemt nogen kanal på hukommelsespladsen i i favoritlisten, vises <Empty> eller Favourite empty!. Menu i FM-radiotilstand Tryk på punktet FM for at åbne undermenuen. My Favourites Med dette punkt kan du åbne favoritlisten. Stop on stations Tryk på et punkt, og indstil funktionen på Strong, hvis radioen kun skal finde kanaler med et kraftigt signal; Indstil funktionen til All, hvis radioen også skal finde kanaler med et svagt signal. 26

28 Edit favourites Vælg dette punkt for at redigere kanaler på favoritlisten. Tryk på piletasterne for at flytte kanalerne på listen op eller ned. Tryk på skraldespandikonet for at slette kanalen fra listen. Force mono Sæt denne indstilling til Yes, hvis radiokanaler skal gengives i mono. Brug denne indstilling ved svag modtagelse. Sæt denne indstilling til No, hvis radiokanaler skal gengives i stereo. Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier BEMÆRK! Internetradioen understøtter musikfiler i formaterne MPS, WMA og FLAC. Filer, der er kopibeskyttet med DRM, understøttes ikke. Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket eller fra et USB-datamedie, skal du i hovedmenuen vælge funktionen Media Player eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. BEMÆRK! Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket via radioen, skal du installere et medieserverprogram ( Anvendelse af internetradioen som medieklient på side 22). Hvis du vil afspille lydfiler fra et USB-datamedie, skal du tilsluttet et USB-datamedie til USB-stikket. Vælg, om musikfilerne fra et delt Shared Media skal afspilles fra et USBdatamedie (USB-Playback) eller fra en afspilningsliste (My Playlist) fra netværket. Når du tilslutter et USB-datamedie, skifter apparatet automatisk til musikafspillertilstand, og spørgsmålet USB Disk attached. Open folder? vises. Bekræft med Yes for at åbne USB-datamediets indhold direkte. 27

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere