Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)"

Transkript

1 Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse... 4 Sikkerhedsanvisninger...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Generelt... 5 Pakkens indhold...9 Oversigt over enheden...10 Apparatets overside Apparatets forside Apparatets bagside Fjernbetjening Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Stik Tilslutning til elnettet Betjening Menustruktur Betjening af menuerne Konfiguration af internetradioen...18 Konfiguration i WLAN-tilstand Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Konfigurationsguiden...20 Valg af sprog Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Anvendelse af internetradioen som medieklient...22 Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Lyt til musik...22 Lyt til internetradio Lyt til FM-radio Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier Indstil vækning (menuen Alarm) Alarm 1 og Afspilning af lydsignaler fra eksterne enheder (menuen AUX) Indstillinger i menuen Settings...33 Time settings Indstillinger for vækketidspunkt (Alarm settings) Indstillinger for equalizer (Equalizer settings)

3 Internetindstillinger Miscellaneous Settings Setup wizard Nulstilling af apparatet ved fejlfunktioner (nulstillingsfunktion) 36 Fejlfinding Har du brug for yderligere hjælp?...38 Rengøring...39 Bortskaffelse...40 Tekniske data Lysnetadapter Fjernbetjening Apparatet Stik Overensstemmelses- og licensinformation...42 Licensaftale for slutbrugere

4 Om denne vejledning Læs denne brugervejledning grundigt før den første ibrugtagning, og følg frem for alt sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne brugervejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning, så har adgang til den senere. Hvis du giver apparatet videre, skal denne brugervejledning følge med. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugervejledning! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 3

5 Korrekt anvendelse Apparatet bruges til afspilning af lydfiler, som er blevet hentet via internettet eller på et netværk. Desuden kan du bruge apparatet til at afspille lydfiler fra USB-datamedier og fra eksterne enheder som f.eks. MP3-/CD-afspillere (via AUX-indgangen). Apparatet har en indbygget FM-tuner, som muliggør analog radiomodtagelse. Brug ikke apparatet til andre formål. Brug kun apparatet indendørs. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. 4

6 Sikkerhedsanvisninger Elektriske apparater er ikke legetøj Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Lad aldrig børn benytte elektriske apparater uden opsyn. FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. Generelt Åbn aldrig apparatets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Før ikke genstande ind i apparatets indre gennem slidser eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Apparatets slidser og åbninger bruges til at udlufte apparatet. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)! Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med optiske enheder. Placer aldrig genstande fyldt med væske (f.eks. vaser) på apparatet eller lysnetadapteren eller i deres umiddelbare nærhed, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og vandstænk. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket, strømledningen eller apparatet. Vent med at tilslutte lysnetadapteren, hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum. Det kondensvand, der opstår i denne forbindelse, kan under visse omstændigheder ødelægge apparatet. Når apparatet har nået stuetemperatur, kan det uden risiko tages i brug. Hovedtelefoner Høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken så lavt som muligt, inden du tager øretelefoner eller hovedtelefoner på. ADVARSEL! Din hørelse kan tage skade, hvis du udsættes for langvarige eller pludselige høje lydstyrker. 5

7 Håndtering af batterier Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet eller medføre personskader. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Overhold følgende anvisninger: Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Fjernbetjeningen og batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn. Hvis en person kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Byt aldrig om på polerne. Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Rengør efter behov batteri- og enhedskontakterne, inden du sætter batterierne i. Fjern straks brugte batterier fra apparatet. Fjern batterierne fra apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. Placering Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Udsæt ikke apparatet for stød og rystelser. Rystelser kan beskadige den følsomme elektronik. Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater). Der må ikke stå åbne brandkilder (f.eks. tændte stearinlys) i nærheden af enheden. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket til, så der altid er sikret tilstrækkelig ventilation. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Sørg for en mindsteafstand på ca. 10 cm mellem vægge og enheden hhv. 6

8 strømforsyningen. Sørg for at lufte godt ud. Anvend ikke apparatet udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige apparatet. Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Hvis der forekommer funktionsfejl, skal du placere enheden et andet sted. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i apparatet, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Foretag aldrig reparationer på egen hånd! Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af strømforsyningen, lysnetledningen eller enheden. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller lysnetledningen har synlige skader eller hvis apparatet er faldet ned. ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Anvisninger for touchdisplay Apparatet er udstyret med en et trykfølsomt display. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Betjening Rør ikke ved displayet med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger. Rengøring Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på displayet. Vand kan forårsage permanente misfarvninger. Rengør displayet med en blød, fnugfri klud. Udsæt ikke displayet for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Til rengøringen af displayet må du kun bruge egnede rengøringsmidler som f.eks. glasrens eller skærmrens (kan fås i specialforretninger). Sikkerhedskopiering af data Forsigtig! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. 7

9 Strømforsyning Vær opmærksom på følgende: Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom apparatet er standbytilstand. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til apparatet eller gøre apparatet helt fri for spænding, skal du koble apparatet helt fra lysnettet. Tilslut kun lysnetstikket til en jordet stikkontakt med V~ 50 Hz jævnstrøm. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. Brug kun den medfølgende strømforsyning. (Ktec KSAS HE 11V 2A). Forsøg aldrig at tilslutte strømforsyningens stik til andre hunstik, da dette kan forårsage skader. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte apparatet mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. Hvis du vil afbryde strømforsyningen, skal du tage strømforsyningsstikket ud af stikkontakten. Strømforsyningen skal også være let tilgængelig efter tilslutningen, så den om nødvendigt hurtigt kan kobles fra lysnettet. For at undgå overophedning må strømforsyningen ikke dækkes til. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at den opfylder VDE-kravene. Spørg eventuelt din el-installatør. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. 8

10 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Internetradio Fjernbetjening med batteri Lysnetadapter 1 stereo-cinchlydkabel 1 lydkabel 3,5 mm stereojackstik FM-antenne Brugervejledning Garantibevis FARE! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved forkert brug er der fare for kvælning. 9

11 Oversigt over enheden Apparatets overside USB SNOOZE/SLEEP MODE FAV/PRESET SEL/OK ) USB: USB-stik 2) PLAY/PAUSE: Start/afbryd afspilningen 3) MUTE: Slå lyden fra 4) SKIP / : gå til forrige/næste titel 5) SNOOZE/SLEEP: Slumreknap/sleeptimer-tilstand 6) Holder til fjernbetjeningen 7) MODE: Vælg funktionstilstand 8) FAV/PRESET: Tilføj kanalen til en favoritliste (internetradio), gem kanalen på en hukommelsesplads (FM-radio) 9) SELECT/OK: Bekræft valget 10) HOME: Tilbage til hovedmenuen 11) VOLUME: Lydstyrkeknap/standby 10

12 Apparatets forside ) Display 13) Fjernbetjeningssensor: Ret fjernbetjeningen mod dette punkt. Apparatets bagside ) LAN: LAN-stik til netværk 15) FM ANT: Antennestik 16) AUX: Lydindgang til tilslutning af eksterne enheder 17) LINE OUT: Analog lydudgang 18) Hovedtelefonstik 19) DC IN: Stik til strømforsyning 20) DC POWER: Tænd/sluk-knap 11

13 Fjernbetjening AUX MODE FM SNOOZE OK - INFO SHUFFLE REPEAT SLEEP 1 2 ABC 3 DEF GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ FAV

14 1) Infrarøddiode 2) MODE: Vælg funktionstilstand 3) SNOOZE: Snooze-knap 4) Start musikafspilleren 5) POWER: Tænd apparatet/sæt det på standby 6) Navigationsknapper : Flyt valget i menuer 7) OK: Bekræft indtastning 8) VOLUME -/+: Skru ned/op for lydstyrken 9) PLAY/PAUSE : Start/afbryd afspilning 10) SLEEP: Sleep timer-tilstand 11) NEXT : næste titel 12) SEARCH : Søg fremad 13) TALTASTER: Indtastning af tal og tegn. 14) Hjerteikon: Tilføj kanalen til Favoritter 15) Batterirum (på bagsiden) 16) FAV: Åbn favoritlisten 17) SEARCH : Søg baglæns 18) PREV : forrige titel 19) SHUFFLE: Tilfældig afspilning 20) REPEAT: Gentagelsesfunktion 21) INFO/HOME: Vis filinformationer/åbn hovedmenuen 22) Internetradio 23) Afspilning en ekstern enhed, som er tilsluttet AUX-stikket 24) Standby/On: Tænd apparatet/sæt det på standby 25) MUTE: Slå lyden fra 13

15 Ibrugtagning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen bruger et knapbatteri 3 V, CR Åbn batterirummet, og læg batteriet af typen CR 2025 ind i rummet med pluspolen vendende opad. Sørg for, at polerne (+/-) vender rigtigt. Luk batterirummet. BEMÆRK! Tag batterierne ud af batterirummet, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af et batteri, der er løbet tør for strøm. Stik Inden du tilslutter enheder, skal du slukke radioen ved hjælp af tænd/sluk-knappen på apparatets bagside. Anvendelse i WLAN-tilstand eller i adgangspunkttilstand Apparatet er udstyret med en WiFi-antenne. Anvendelse i LAN-tilstand Tilslut et Ethernet-kabel til LAN-stikket. Anvendelse af FM-radioen Sæt antennens stik i stikket FM ANT på apparatets bagside. Vikl FM-antennen af, og ret den ud. Anvendelse af en ekstern enhed Tilslut ved hjælp af det medfølgende stereojackstikkabel den eksterne enheds lydudgang til stikket AUX på internetradioens bagside. Afspilning af stereosignalet på en ekstern enhed Tilslut stereo-cinchstikket LINE OUT til en ekstern enheds (f.eks. en forstærkers) stereoindgang for at overføre internetradioens stereosignal til denne enhed. Anvendelse af et USB-datamedie Tilslut et USB-datamedie til USB-stikket på apparatets overside. 14

16 Tilslutning af hovedtelefoner Sæt en hovedtelefons stereojackstik i hovedtelefonstikket på apparatets bagside. FORSIGTIG! En for høj lydstyrke ved anvendelse af hovedtelefoner kan medføre høreskader eller tab af hørelsen. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste værdi. Tilslutning til elnettet Forbind den medfølgende adapters strømforsyningsstik (modelnummer KSAS HE 11 V 2 A) med stikket DC IN på apparatet. Hvis du vil slå strømforsyningen til, skal du tænde apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen på bagsiden. Apparatet er nu i standbytilstand. Hvis du vil tænde apparatet eller skifte til standbytilstand igen, skal du trykke på knappen VOLUME på apparatet eller på knappen på fjernbetjeningen. 15

17 Betjening Via hovedmenuen kan du vælge samtlige funktionsmåder samt vækkefunktionen og indstillingerne. Hvert punkt i hovedmenuen har sin egen undermenu. Menulister, der ikke vises helt på displayet, kan du få vist ved hjælp af et rullepanel til højre på displayet. Menustruktur Radioen har følgende menustruktur: Hauptmenü Internet Radio Internet Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Senderliste durchsuchen Zurück zum Abspielmodus Zuletzt gehört Zurück Auswahl Home FM Radio FM Radio Menü Hauptmenü Beenden Wiedergabeanzeige/ Startseite MENU Zurück Meine Favoriten Sender berücksichtigen Favoriten bearbeiten Nur Mono Zurück Auswahl Media Player Hauptmenü Medienbibliothek USB Anschluss Playlist Beenden Mode Alarm Hauptmenü Weckzeit 1 Weckzeit 2 Untermenüs Option Option Menü Menü Beenden Mode Aux Hauptmenü Beenden Aux-Eingang Home Mode Einstellungsmenü Uhrzeit Einstellungen Weckzeit Einstellungen Equalizer Einstellungen Hauptmenü Internet Einstellungen Sonstige Einstellungen Einrichtungsassistent Beenden 16

18 Betjening af menuerne Hvis du vil vælge en funktionsmåde, skal du trykke med fingeren på punktet/ programikonet på skærmbilledet. Ikoner i hovedmenuen: Ikon Funktion Internetradio analog FM-radio Medieafspilning fra USB-datamedier eller mediekilder på netværket. Indstilling af vækning Afspilning af lydsignalet fra en ekstern enhed, som er tilsluttet stikket AUX IN. Åbn indstillingsmenuen. Afspilningsikoner og deres funktion Ikon Funktion Tilbage til hovedmenuen Luk Tilbage til det foregående menupunkt Lydstyrke I afspilningstilstand: tilbage til afspilningslisten eller kanalisten; katalog; menu med valgmuligheder 17

19 Ikon Funktion I radiofunktion: Åbn favoritlisten I radiofunktion: Tilføj kanalen til favoritlisten Vis information om den igangværende afspilning Stop: Stop afspilningen Play/Pause: Start/afbryd afspilningen Medieafspilning: Søgning bagud/fremad FM-radio: Kanalsøgning baglæns/fremad eller manuel frekvensindstilling gå til forrige/næste titel Tilfældig afspilning Gentagelsesfunktion SNOOZE/ SLEEP Ved brug: indstil slukningstidspunkt/ I vækketilstand: Indstil snooze-funktion ( Snoozetilstand på side 34 ) Konfiguration af internetradioen Når der oprettes forbindelse til internettet, tilmeldes radioen tjenesten vtuner (se også: Dermed kan du modtage mere end radiokanaler fra hele verden. Du kan gemme op til 500 kanaler på en favoritliste. Du kan tilslutte radioen til internettet via et adgangspunkt til pc en på to måder: Trådløst i WLAN-tilstand : Radioens WiFi-antenne modtager din DSL-routers signaler. Med kabel via radioens LAN-stik i LAN-tilstand, hvis der findes et Ethernetnetværk. Pc en behøver ikke at være tændt, for at radiokanalen kan modtages. 18

20 Nødvendige netværksegenskaber For at enheden kan fungere som internetradio, skal netværket have de følgende egenskaber: Den router, der anvendes på netværket, skal have en DHCP-serverfunktion, så den automatisk kan tildele computeren eller en anden enhed på netværket en IP-adresse. Hvis du allerede anvender en router, der er konfigureret på denne måde, kan du uden videre integrere internetradioen i netværket. Konfiguration i WLAN-tilstand Internetradioen kan anvende to netværkskonfigurationer: I WLAN-tilstand (trådløst) eller i LAN-tilstand (med Ethernet-kabel). Fabriksindstillingen er WLAN-tilstand. Hvis der er tilsluttet et Ethernet-kabel, starter apparatet automatisk i LAN-tilstand. Disse indstillinger kan også ændres manuelt via indstillingerne på et senere tidspunkt. Hvis du har et trådløst b/g-netværk, er WLAN-tilstanden den direkte metode til at forbinde radioen med internettet. Tænd radioen, og den vil automatisk søge efter alle tilgængelige adgangspunkter som trådløs netværksklient. Når radioen tændes for første gang, skal du bekræfte adgangspunktet, og du skal eventuelt indtaste en nøgle. Derefter bruger radioen automatisk dette adgangspunkt. Hvis adgangspunktet ikke findes længere, får du besked om det. Konfiguration med kabeltilslutning (LAN) Hvis du ikke har et trådløst b/g-netværk, men kun et kabelbaseret netværk, kan du tilslutte internetradioen til et netværk. Sluk radioen. Tilslut derefter et Ethernet-kabel til stikket LAN. Når radioen tændes, identificeres den automatisk en kabelbaseret klient. 19

21 Konfigurationsguiden Når du tænder radioen for første gang, vises konfigurationsguiden. Med konfigurationsguiden kan du foretage alle de vigtigste indstillinger, inden du tager radioen i brug. Tryk på Yes for at starte guiden Valg af sprog Vælg menusproget ved hjælp af rullepanelerne i siden, og tryk på punktet for at vælge et sprog. Indstil tidsformat, tidssynkronisering og tidszone Indstil tidsformatet for klokkeslætvisningen til 24h eller 12h. Vælg kilden for tidssynkroniseringen. Ved tidssynkroniseringen indstilles klokkeslættet automatisk via FM eller Internet. Hvis du vil indstille klokkeslættet manuelt, skal du vælge punktet None. Vælg derefter den tidszone, som du befinder dig i. Indstil, om der skal anvendes sommertid. Vælg WLAN-område og WLAN-netværk Vælg det WLAN-område, som du befinder dig i. Apparatet søger nu efter tilgængelige trådløse netværk. Hvis der ikke bliver fundet et trådløst netværk, viser apparatet meddelelsen No Network. Kontroller i så fald, om din router og WLAN'en er tændt. BEMÆRK! Kontroller, at din routers (adgangspunktets) DHCP-server er aktiveret. Ellers skal du konfigurere WLAN-forbindelsen manuelt. Se Manuelle indstillinger på side 33. WLAN'et bør udsende SSID'et. Hvis SSID'et ikke udsendes, skal du konfigurere WLAN'et manuelt. Se Manuelle indstillinger på side side 33. Vælg det netværk, som du vil anvende internetradioen på. Forbindelse til et åbent netværk Vælg det tilsvarende WLAN-netværk ved at trykke på punktet for netværksnavnet. Forbindelsen oprettes automatisk. BEMÆRK! Du kan konfigurere netværket manuelt via indstillingsmenuen -> internetindstillinger. 20

22 Forbindelse til et beskyttet netværk Vælg WPS-forbindelsestype Hvis et netværk er beskyttet med WEP- eller WPA-kryptering, vises først forespørgslen om oprettelse af en forbindelse via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hvis routeren i dit trådløse netværk har en WPS-funktion, skal du først vælge, om WPS-forbindelsen skal oprettes via indtastning af en PIN-kode eller via WPSknappen på routeren. WPS-forbindelse via indtastning af en PIN-kode På internetradioens display vises en WPS-PIN-kode. Indtast denne PIN-kode på routeren, og bekræft på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via WPS-knappen Tryk på WPS-knappen på routeren, og bekræft derefter WPS-knapmeddelelsen på internetradioen med OK. WPS-forbindelsen oprettes. Forbindelse via direkte indtastning af netværksnøglen. Hvis du ikke vil oprette forbindelse via WPS, skal du vælge punktet Ingen WPS og indtaste netværksnøglen med skærmtastaturet i den dialogboks, der vises. Bekræft indtastningen ved at trykke på markeringsikonet. Færdiggørelse af WLAN-forbindelsen Oprettelsen af forbindelsen starter. Apparatet bør nu oprette en forbindelse til WLAN'et. Når forbindelsen er oprettet. vises meddelelsen Setup wizard completed. Bekræft meddelelsen med OK. Hvis WLAN'et ikke er tilgængeligt (hvis det f.eks. er spærret for nye WLANenheder), vises fejlmeddelelsen Connect failed. Kontroller i så fald WLAN-routerens indstillinger. BEMÆRK! Den indtastede adgangskode (WEP/WPA-nøgle) gemmes og skal ikke indtastes igen. 21

23 Anvendelse af internetradioen som medieklient Din internetradio understøtter UPnP-protokollen Universal Plug-and-Play og DLNA (Digital Living Network Alliance). Du kan overfører lydfiler på din PC trådløst til din internetradio, hvis der er installeret et UPnP-program. Via UPnP/DLNA-protokollen kan internetradioen fungere som Digital Media Renderer (DMR). Du kan afspille musikfiler fra UPnP/ DLNA-kompatible enheder og f.eks. indstille lydstyrken fra computeren. BEMÆRK! UPnP/DLNA-protokollen er i Windows XP først til rådighed fra version 11 af Windows Mediaplayer. I Windows 7 skal UPnP-forbindelsen først bekræftes på computeren. Læs også den tilsvarende dokumentation til dit operativsystem! Forbindelse mellem internetradioen og en medieserver (NAS-server, UPnP/DLNA-kompatibel server) Sådan tilslutter du radioen til medieserveren. Åbn hovedmenuen, og vælg punktet Media Player. Vælg der punktet Mediebibliotek for at søge efter tilgængelige medieservere. Radioen starter initialiseringsprocessen. Efter nogle sekunder vises navnet på medieserveren, hvis den er blevet fundet: PC_Name: Media Server-Name" Hvis du vil tilslutte den installerede medieserver til radioen, skal du trykke på serverens punkt. BEMÆRK! Du skal eventuelt bekræfte og dele forbindelsen på pc'en. Lyt til musik Med din internetradio kan du lytte til musik fra forskellige kilder: Internetradio, FM-radio, lydfiler på din computer og lydfiler på bærbare USB-datamedier samt lydsignaler fra eksterne audioenheder. I det følgende beskrives radioens afspilningsfunktioner med de forskellige lydkilder. 22

24 Lyt til internetradio Hvis du vil lytte til internetradio, skal du vælge punktet Internet Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Apparatet forsøger at oprette en forbindelse. Dette kræver, at internetforbindelsen er aktiveret. Afspilningen starter automatisk med den kanal, der sidst er lyttet til. Afspilningsmenuen vises ) Klokkeslæt 2) Dato 3) WLAN/LAN-forbindelsesstatus 4) Internetradiokanalens navn og beskrivelse 5) Ved podcasts: Søgning bagud/fremad 6) Lydstyrke 7) Tilbage til hovedmenuen 8) Åbn internetradiomenuen 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn favoritlisten 11) Åbn den seneste valgliste 12) Vis oplysninger om kanalen 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Radiokanalens titelbillede 23

25 Menu i internetradiotilstand Tryk på punktet Internet Radio for at åbne undermenuen. Gennemse kanallisten Søg i listen med radiokanaler fra internetserveren ud fra følgende kriterier: My Favourites: Vælg en kanal fra favoritlisten [Region] : Her vises alle kanaler fra det valgte område Stations: Her kan du vise alle tilgængelige kanaler efter land (Location),, popularitet (Popular Stations) eller aktualitet (New Stations). Hvis du vil søge efter en bestemt kanal, skal du vælge punktet <Search Stations> og derefter indtaste en søgetegnfølge, som kanalnavnet starter med, ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk derefter på forstørrelsesglasikonet for at starte søgningen efter kanaler, hvis navn starter med søgetegnfølgen. Podcasts: Her kan du få vist alle podcasts efter genre og land My Added Stations: Her vises de radiokanaler, som du har tilføjet via webstedet medion.com. BEMÆRK! Du kan tilmelde dig gratis via webstedet medion.com. Her kan du tilmelde dig internetradioen ved hjælp af adgangskoden. Adgangskoden får du via menupunktet Help. Via webstedet kan du oprette grupper for favoritlister, tilføje nye internetradiokanaler for din internetradio og synkronisere dine kanallister med andre internetradioer. My Added Podcasts: Hvis du har gemt podcasts via webstedet kan du åbne dem her. Help: Vælg dette punkt for at få en adgangskode til din internetradio, som du kan bruge til at tilmelde dig på webstedet Return to playing screen Forlad undermenuen, og åbn afspilningsmenuen. Last Listened Åbner den radiostation, der sidst er lyttet til 24

26 Lyt til FM-radio Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du vælge punktet FM Radio i hovedmenuen eller trykke på tasten FM på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. Afspilningsmenuen vises. På den øverste linje vises oplysninger om mono-/stereomodtagelse, oplysninger fra Radio Data System og signalstyrken. Viseren angiver den indstillede frekvens. Hvis kanalen sender Radio Data System-informationen, vises efter et øjeblik kanalnavnet og andre oplysninger ) Klokkeslæt 2) Dato 3) Kanalfrekvens 4) Kanalnavn og oplysninger fra Radio Data System 5) Frekvensskala 6) Automatisk/manuel søgning 7) Søg station bagud/fremad 8) Lydstyrke 9) Tilbage til hovedmenuen 10) Åbn FM-radiomenuen 11) Tilbage til hovedmenuen 12) Åbn favoritlisten 13) Tilføj kanalen til favoritlisten 14) Vis stereo-/monomodtagelse, Radio Data System og signalstyrke 25

27 Automatisk kanalvalg Tryk på knappen AUTO., og bruge knapperne og til at angive tuningretningen og starte kanalsøgningen. Søgningen stopper ved den første kanal med et tilstrækkeligt stærkt signal. Hvis du vil indstille svagere kanaler, skal du bruge det manuelle kanalvalg. Manuelt kanalvalg Deaktiver den automatiske kanalsøgning ved at trykke på knappen AUTO., og indstil derefter frekvensen med knapperne og. Displayet viser frekvensen. Hvert tryk på knappen ændrer frekvensen i trin på 50 khz. Du kan også indstille frekvensen ved at trykke på viseren på frekvensskalaen. Lagring af en kanal Du kan gemme op til 20 radiokanaler på en favoritliste. Indstil den ønskede kanal. Tryk på knappen for at tilføje kanalen til favoritlisten. BEMÆRK! De gemte kanaler bevares, selvom strømmen bliver afbrudt. Lyt til en kanal fra favoritlisten Tryk på knappen for at åbne favoritlisten. Tryk på en kanal på listen for at lytte til den. Du kan også vælge en kanal, der er gemt som favorit, med taltasterne på fjernbetjeningen. BEMÆRK! Hvis der ikke er gemt nogen kanal på hukommelsespladsen i i favoritlisten, vises <Empty> eller Favourite empty!. Menu i FM-radiotilstand Tryk på punktet FM for at åbne undermenuen. My Favourites Med dette punkt kan du åbne favoritlisten. Stop on stations Tryk på et punkt, og indstil funktionen på Strong, hvis radioen kun skal finde kanaler med et kraftigt signal; Indstil funktionen til All, hvis radioen også skal finde kanaler med et svagt signal. 26

28 Edit favourites Vælg dette punkt for at redigere kanaler på favoritlisten. Tryk på piletasterne for at flytte kanalerne på listen op eller ned. Tryk på skraldespandikonet for at slette kanalen fra listen. Force mono Sæt denne indstilling til Yes, hvis radiokanaler skal gengives i mono. Brug denne indstilling ved svag modtagelse. Sæt denne indstilling til No, hvis radiokanaler skal gengives i stereo. Afspilning af lydfiler fra netværket/ USB-datamedier BEMÆRK! Internetradioen understøtter musikfiler i formaterne MPS, WMA og FLAC. Filer, der er kopibeskyttet med DRM, understøttes ikke. Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket eller fra et USB-datamedie, skal du i hovedmenuen vælge funktionen Media Player eller trykke på tasten på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på tasten MODE på fjernbetjeningen og derefter vælge en funktionsmåde med piletasterne og bekræfte med OK. BEMÆRK! Hvis du vil afspille lydfiler fra netværket via radioen, skal du installere et medieserverprogram ( Anvendelse af internetradioen som medieklient på side 22). Hvis du vil afspille lydfiler fra et USB-datamedie, skal du tilsluttet et USB-datamedie til USB-stikket. Vælg, om musikfilerne fra et delt Shared Media skal afspilles fra et USBdatamedie (USB-Playback) eller fra en afspilningsliste (My Playlist) fra netværket. Når du tilslutter et USB-datamedie, skifter apparatet automatisk til musikafspillertilstand, og spørgsmålet USB Disk attached. Open folder? vises. Bekræft med Yes for at åbne USB-datamediets indhold direkte. 27

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN

Internetradio med trådløst LAN Internetradio med trådløst LAN MEDION LIFE P85017 (MD 86869) DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 07/03/13 Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317)

20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317) 20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse...

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815)

Betjeningsvejledning. Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Betjeningsvejledning Byggeplads- og fritidsradio MEDION LIFE E66285 (MD 84815) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Pakkens indhold...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Trådløse hovedtelefoner

Trådløse hovedtelefoner Trådløse hovedtelefoner MEDION LIFE E69288 (MD 84299) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Clips-MP3-afspiller MEDION LIFE E60065 (MD 84107) Betjeningsvejledning

Clips-MP3-afspiller MEDION LIFE E60065 (MD 84107) Betjeningsvejledning Clips-MP3-afspiller MEDION LIFE E60065 (MD 84107) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne brugsanvisning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...3 Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

20,32 cm/8" Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448)

20,32 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448) 8" 20,32 cm/8" Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448) 20,32 cm Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere