Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer"

Transkript

1 Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015

2 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation og registrering om dagen. Der er store udsving i omfanget mellem de enkelte arbejdsområder. Størst tidsforbrug ses i behandlingspsykiatrien, hvor der dokumenteres 83 minutter dagligt, på plejehjem og i hjemmepleje er det henholdsvis 44 og 43 minutter dagligt, og mindst dokumenteres der i daginstitutioner (15 min.) og i dagplejen (19 min.). Mindre dokumentation i hjemmeplejen: Hvor medlemmerne i hjemmeplejen i 2009 dokumenterede 39 minutter i gennemsnit om dagen, er det tal i 2014 faldet til 32 minutter. Undersøgelsen peger på, at det især skyldes et fald i mængden af tidsregistrering og registrering af enkelte opgaver. Nye regler har virket: Regeringen ændrede i 2012 reglerne, så kommunerne ikke længere behøver at tidsregistrere for at beregne timepriser på ældreområdet. Undersøgelsen peger altså på, at det har medført et fald i den tid, de ansatte bruger på at tidsregistrere. Det var netop et krav, som FOA har presset på for at få gennemført igennem længere tid. Dokumentation fylder mere i hverdagen: Samlet set oplever 2 ud af 3 medlemmer, at de bruger mere tid på dokumentation sammenlignet med for to år siden. 24 procent bruger den samme tid som for to år siden, og 4 procent bruger mindre tid. Kun få oplever, at dokumentationskrav fjernes: 10 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste to år oplevet, at et krav om dokumentation er blevet fjernet eller reduceret. I hjemmeplejen gælder det 18 procent. Mange savner den nødvendige tid: I Social- og Sundhedssektoren og i Pædagogisk Sektor oplever 8 procent slet ikke og 37 procent i mindre grad at have den nødvendige tid til faglig dokumentation. Dokumentation, der opleves som meningsløs: I Social- og Sundhedssektoren har 62 procent af medlemmerne dokumentationsopgaver, som de oplever som meningsløse. 12 procent bruger mere end 30 minutter dagligt på de opgaver. Tilsvarende har 43 procent i Pædagogisk Sektor dokumentationsopgaver, som de finder meningsløse. Dobbeltregistrering: 57 procent af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i udsagnet: Jeg oplever, at skulle registrere de samme oplysninger flere steder/i flere systemer. Tekniske problemer: 63 procent i Social- og Sundhedssektoren er helt eller delvist enige i, at de ofte oplever tekniske problemer med systemerne, når de skal dokumentere. 3 ud af 4 er helt eller delvist enige i, at det ofte tager lang tid at logge ind i systemerne, når de skal dokumentere og registrere.

3 1 Hovedkonklusioner 2 Dokumentation bør reduceres: 52 procent af medlemmerne mener, at man bør dokumentere mindre på deres arbejdsområde, end man gør i dag. Kun 6 procent mener, at man bør dokumentere mere. Sammenhæng til social kapital: Endelig peger rapporten på, at jo mere tid medlemmer bruger på dokuemntation, som opleves som meningsløs, jo mindre tillidsfuld og retfærdig oplever de deres leder og arbejdsplads. Og netop oplevelsen af lav tillid og retfærdighed (social kapital) kædes i forskningen sammen med både lavere produktivitet og kvalitet i arbejdet samt med medarbejdernes stressniveau og helbred.

4 2 Tidsforbrug på dokumentation 3 2 Tidsforbrug på dokumentation Status og udvikling FOAs medlemmer er spurgt, hvor mange minutter de bruger på dokumentation på en gennemsnitlig arbejdsdag. Samme spørgsmål blev stillet til medlemmerne i en undersøgelse fra Et FOA-medlem bruger i 2014 gennemsnitligt 37 minutter om dagen på dokumentationsopgaver. I 2009 var det tal 43 minutter. Der er altså sket et fald på 14 procent i løbet af de 5 år. Figur 1 Gennemsnitlige antal minutter brugt på dokumentation om dagen og Minutter Note: Antal respondenter 2014: Antal respondenter 2009: Det skal her nævnes, at der er nogen usikkerhed forbundet med at sammenligne de to undersøgelser, da der kan være en forskellig sammensætning af gruppen af medlemmer på de to tidspunkter. Tallet fra begge undersøgelser er vægtet for medlemmernes sektortilhørsforhold, så de afspejler fordelingen blandt den samlede medlemsskare. Der er dog stadig udsving i omfanget af dokumentation inden for FOAs fire sektorer, som der ikke kan tages højde for i vægtningen. I pædagogisk sektor er der fx sket et fald i antallet af dagplejere i perioden. Der er derfor en væsentlig usikkerhed forbundet med at sammenligne det samlede tal over tid. Derfor følger nu en gennemgang af udviklingen fordelt på de enkelte arbejdsområder. 1

5 2 Tidsforbrug på dokumentation 4 Der er store variationer i omfanget af dokumentation mellem FOA-medlemmernes arbejdsområder. Det viser figur 2. Det største daglige tidsforbrug ses i behandlingspsykiatrien (83 minutter), sygehuse (57 min) og socialpsykiatrien (53 min.). Det laveste ses på det pædagogiske område i daginstitutioner (15 min.) og dagplejen (19 min.) samt på rådhuse/folkeskoler. Figur 2 Tidsforbrug på dokumentation gennemsnit for arbejdssteder Gennemsnitlig daglig arbejdstid brugt på dokumentation fordelt på arbejdssteder. Tal for 2009 og Note: Antal observationer i 2014: Antal observationer i 2009: Det er ikke muligt at opgøre tallet for special-området i Kun i hjemmeplejen og i daginstitutionerne er der sket en statistidk signifikant udvikling fra 2009 til Figur 2 viser også, at tidsforbruget på dokumentation generelt har udviklet sig begrænset på de 5 år, men at der på enkelte områder er lidt større udsving. På to områder er der sket en udvikling, som også er statistisk signifikant. Der ses et fald i hjemmeplejen, hvor det gennemsnitlige tidsforbrug på dokumentation er faldet fra 39 minutter i 2009 til 32 minutter i Et fald på 18 procent. Også i daginstitutionerne har medlemmerne tilsyneladende oplevet et fald i det daglige tidsforbrug på dokumentation fra 24 til 15 minutter. På et enkelt område ses en større stigning, nemlig på rådhuse og folkeskoler, hvor det typiske FOAmedlem er skolepedeller, rådhusbetjente eller arbejder med rengøring. Her har man oplevet en stigning fra 15 til 36 minutters daglig dokumentation. Tallet er dog forbundet med stor usikkerhed, da

6 2 Tidsforbrug på dokumentation 5 det er en meget lille gruppe af medlemmer, som tilmed er meget sammensat med mange arbejdsfunktioner. Oplevet udvikling i tidsforbruget Medlemmerne er spurgt, om de bruger mere tid på dokumentation sammenlignet med for to år siden. 2 ud af 3 medlemmer svarer, at de bruger mere tid på dokumenation. Kun 4 procent oplever, at de bruger mindre tid. Figur 3 Oplevet udvikling i tidsforbrug på dokumentation. Fordelt på arbejdssted Bruger du i dag mere eller mindre tid på registrering og faglig dokumentation, end en du gjorde for to år siden? 69% 24% 4% 3% Øvrige 43% 4 7% 4% På specialområdet 65% 2 3% I socialpsykiatrien 77% 19% 3% 1% I behandlingspsykiatrien 79% 15% 0% 5% På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter 74% 19% 4% 3% På en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltningen 45% 45% 7% 2% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 75% 18% 3% 3% I hjemmeplejen 6 24% 7% 3% I dagplejen 70% 27% 1% 2% I en daginstitution eller SFO 55% 34% 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg bruger mere tid Der er ingen forskel Jeg bruger mindre tid Ved ikke Antal svar: 1675 Mange medlemmer oplever altså, at kravene til dokumentation er stigende. Det står i kontrast til medlemmernes svar, når tidsforbruget opgøres i minutter som i figur 1 og 2. Her ses en generel faldende tendens i perioden fra 2009 til 2014, som dog kun er statistisk signifikant i hjemmeplejen. En forklaring kan være, at der er tale om to forskellige perioder fra henholdsvis 2012 til 2014 (figur 3) og 2009 til 2014 (figur 1). En anden forklaring kan være, at der her spørges til medlemmernes oplevelse af tidsforbruget. Flere undersøgelser blandt FOAs medlemmer viser, at de inden for de seneste år oplever en væsentlig stigning i deres arbejdspres. Det betyder, at dokumentationsopgaverne kan opleves som mere

7 2 Tidsforbrug på dokumentation 6 tidskrævende, fordi der er mindre tid til at løse dem 2. Afsnit 4 viser netop, at mange medlemmer savner den nødvendige tid til at løse deres opgaver med dokumentation og registrering. Reducerede krav til dokumentation Kun hver tiende har inden for de seneste to år oplevet, at krav til dokumentation er blevet fjernet eller reduceret på deres arbejdsplads. Her er ingen væsentlige forskelle mellem sektorerne. Figur 4 Andelen af medlemmer, som har oplevet, at krav til dokumentation er fjernet eller reduceret inden for de sidste to år. Fordelt på sektorer. Har du oplevet, at der er former for dokumentation, som er blevet fjernet eller reduceret inden for de seneste to år? Det vil sige opgaver, som du har skullet bruge mindre tid på. 10% 73% 7% 10% Teknik- og Servicesektoren 87% 0% 8% Ja Social- og Sundhedssektoren Pædagogisk Sektor 11% 71% 7 8% 10% 5% 13% Nej Jeg var ikke på min arbejdsplads for to år siden Ved ikke Kost- og Servicesektoren 10% 80% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: 1675 Ser man på medlemmernes arbejdssteder, skiller ét område sig ud, nemlig hjemmeplejen. Her har 18 procent oplevet, at krav til dokumentation er fjernet eller reduceret inden for det seneste år. Her 2 58 procent af medlemmer i ældreplejen svarede i september 2014, at de i dag havde mere travlt end for et år siden: I en undersøgelse i FOAs medlemspanel fra marts 2013 svarede 65 procent af medlemmerne, at de i 2013 havde mere travlt end i Kun 2 % havde mindre travlt:

8 2 Tidsforbrug på dokumentation 7 nævner mange medlemmer, at de ikke længere skal registrere deres komme- og gåtider (tidsregistrere) ved de enkelte besøg (se også side 7). Figur 5 Andelen af medlemmer, som har oplevet, at krav til dokumentation er fjernet eller reduceret inden for de sidste to år. Fordelt på arbejdssted Har du oplevet, at der er former for dokumentation, som er blevet fjernet eller reduceret inden for de seneste to år? Det vil sige opgaver, som du har skullet bruge mindre tid på. 0% 20% 40% 60% 80% 100% I en daginstitution eller SFO 71% 8% 1 I dagplejen 5% 84% 11% I hjemmeplejen 18% 65% 5% 12% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 10% 70% 10% 10% På en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltningen 10% 79% 2% 10% Ja På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter I behandlingspsykiatrien I socialpsykiatrien På specialområdet 7% 3% 5% 77% 77% 81% 81% 7% 9% 10% 10% 10% 4% Nej Jeg var ikke på min arbejdsplads for to år siden Ved ikke Øvrige 69% 17% 9% 10% 73% 7% 10% Antal svar: 1668

9 3 Typer af dokumentation 8 3 Typer af dokumentation Medlemmerne af Social- og Sundhedssektoren er stillet en række spørgsmål om hvilke typer af dokumtation, de møder i deres arbejde. Det gælder registrering af tidsforbrug (Fx komme- og gåtider), registrering af forskellige opgaver (fx bad, rengøring m.m.), faglig dokumentation (fx journaler) og endelig dokumentation til pårørende/borgeren. Samme spørgsmål blev stillet i 2009, og det er derfor muligt at undersøge udviklingen inden for de enkelte dokumentationsområder. Medlemmerne har som i 2009 kunnet svare på, om de bruger meget, nogen, lidt eller ingen tid på de enkelte dokumentationsformer. Resultaterne er dermed et udtryk for medlemmernes subjektive oplevelse af tidsforbruget. Tidsregistrering 18 procent af medlemmerne af Social- og Sundhedssektoren registrerer i et eller andet omfang deres tidsforbrug og mødetider (bruger lidt, nogen eller meget tid). I hjemmeplejen gælder det hvert tredje medlem. Da medlemmerne blev stillet samme spørgsmål i 2009, svarede 72 procent det samme. Der er altså tilsyneladende sket et væsentligt fald i omfanget af tidsregistrering i hjemmeplejen. Medlemmerne peger i deres forklaringer på, at man i deres kommune er gået væk fra at registrere fx komme- og gå tider ved hvert enkelt besøg i hjemmeplejen. Også på andre arbejdsområder i sektoren skal medlemmerne i et eller andet omfang registrere deres komme-gå-tider. Det gælder for 21 procent af medlemmerne i socialpsykiatrien, 30 procent af medlemmerne på specialområdet og 18 procent i behandlingspsykiatrien. På hospitaler og på plejehjem gælder det for færre, nemlig 9 procent.

10 3 Typer af dokumentation 9 Figur 6 Hvor meget tid bruger du at registrere tiden på dit arbejde(komme-gå-tid)? Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Social- og Sundhedssektoren. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I hjemmeplejen 65% 19% 8% 5% 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 81% 1% 10% På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter 7 1% 15% Slet ingen tid I behandlingspsykiatrien 68% 13% 5% 15% Lidt tid Nogen tid I socialpsykiatrien På specialområdet 70% 71% 15% 21% 1% 9% 3% 0% Meget tid Ved ikke/ikke relevant 73% 11% 4% 3% 8% Note: Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Socia.- og Sundhedssektoren. Svar fra 25 medlemmer i sektoren, som arbejder på øvrige områder er ikke vist. De indgår i det samlede tal for sektoren. Registrere enkelte opgaver Lidt over halvdelen af sektorens medlemmer bruger dagligt tid på at registrere, om de har udført bestemte opgaver (53 procent). Der er få udsving mellem arbejdsområderne. Hvis man ser på, hvor mange, der ikke registrerer enkelte opgaver, er den eneste statistisk sikre forskel, at der er flere i hjemmeplejen end på de øvrige områder, der ikke registrerer opgaver (undtagen specialområdet). Netop i hjemmeplejen er der sket et tydeligt fald i omfanget af dokumentation på dette område. I 2009 registrerede 79 procent af medlemmerne de enkelte opgaver i et eller andet omfang. Det tal er i dag nede på 45 procent.

11 3 Typer af dokumentation 10 Figur 7 Hvor meget tid bruger du på at registrere om du har udført forskellige opgaver? (fx bad, rengøring og lign). 0% 20% 40% 60% 80% 100% I hjemmeplejen 52% 22% 1 7% 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 35% 38% 15% 5% 7% På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter 35% 22% 19% 12% 13% Slet ingen tid I behandlingspsykiatrien 30% 23% 23% 8% 18% Lidt tid Nogen tid I socialpsykiatrien På specialområdet 38% 50% 30% 29% 15% 7% 10% 15% 0% Meget tid Ved ikke/ikke relevant 41% 30% 1 7% 7% Note: Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Socia.- og Sundhedssektoren Svar fra 25 medlemmer i sektoren, som arbejder på øvrige områder er ikke vist. De indgår i det samlede tal for sektoren. Faglig dokumentation Næsten alle medlemmer i SOSU-sektoren arbejder med faglig dokumentation, nemlig 97 procent. Og næsten halvdelen, 47 procent, oplever, at de bruger meget tid på den faglige dokumentation. Der er forskelle mellem de enkelte arbejdsområder. Her skiller behandlingspsykiatrien sig ud, hvor 80 procent oplever at bruge meget tid på den faglige dokumentation. I hjemmeplejen gælder det 37 procent, og på plejehjem/plejecentre gælder det 49 procent. Ser man på udviklingen de seneste 5 år, synes oplevelsen af omfanget af den faglige dokumentation at være stabilt. Der er en tendens til, at der i dag er flere medlemmer i behandlingspsykiatrien, som oplever at bruge meget tid på faglig dokumentation sammenlignet med Det tal er i dag 80 procent mod 61 procent i Forskellen er dog netop ikke statistisk sikker på grund af få medlemmer i gruppen.

12 3 Typer af dokumentation 11 Figur 8 Hvor meget tid bruger du på faglig dokumentation (Journal, ændring i en borgers tilstand, handleplaner m.m.) 3% 13% 3 47% 1% På specialområdet 3% 21% 38% 38% 0% I socialpsykiatrien 8% 35% 55% Slet ingen tid I behandlingspsykiatrien 0% 3% 18% 80% 0% Lidt tid Nogen tid På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 9% 7% 1% 13% 28% 3 51% 49% 5% Meget tid Ved ikke/ikke relevant I hjemmeplejen 3% 18% 42% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Socia.- og Sundhedssektoren. Svar fra 25 medlemmer i sektoren, som arbejder på øvrige områder er ikke vist. De indgår i det samlede tal for sektoren. Dokumentaton til borgere/pårørende Tre ud af fire medlemmer i Social- og Sundhedssektoren bruger tid på at registrere oplysninger til borgeren/pårørende. Her er der også forskelle mellem de enkelte arbejdsområder. På ældreområdet registrerer 80 procent af medlemmerne oplysninger til borgerne. I behandlingspsykiatrien, i socialpsykiatrien og på sygehuse registrerer henholdsvis 61, 58 og 53 procent oplysninger til patienterne/pårørende. På specialområdet gælder det 67 procent. Ser vi på udviklingen siden 2009, er der inden for ældreplejen sket et mindre fald i omfanget af dokumentation til pårørende/borgere. I hjemmeplejen var det i procent og på plejehjem 89 procent af medlemmerne, der i et eller andet omfang dokumenterede til borgerne/pårørende, mod i dag 80 procent på begge områder. Forskellen er statistisk sikker.

13 3 Typer af dokumentation 12 Figur 9 Hvor meget tid bruger du på dokumentation af oplysninger til borgeren/pårørende (fx borgerens bog ) 20% 37% 27% 9% 8% På specialområdet 32% 2 35% 0% I socialpsykiatrien 32% 30% 22% 11% Slet ingen tid I behandlingspsykiatrien 20% 20% 23% 18% 20% Lidt tid Nogen tid På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 1 27% 19% 42% 20% 14% 29% 21% 9% 5% Meget tid Ved ikke/ikke relevant I hjemmeplejen 17% 44% 29% 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer af Socia.- og Sundhedssektoren. Svar fra 25 medlemmer i sektoren, som arbejder på øvrige områder er ikke vist. De indgår i det samlede tal for sektoren.

14 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld 13 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld Medlemmerne er spurgt, hvor meget tid de bruger på en typisk arbejdsdag på dokumentation, som ikke giver mening for dem. Her er der store forskelle mellem de enkelte sektorer. For medlemmer af Kost- og Servicesektoren gælder det, at 36 procent i et eller andet omfang bruger tid på dokumentation, som ikke er meningsfuld, heraf 24 procent mellem 1-15 minutter. I Pædagogisk Sektor gælder det 43 procent, heraf 29 procent som bruger mellem 1-15 minutter, og 11 procent, som bruger mellem minutter. I Social- og Sundhedssektoren har 62 procent dokumentationsopgaver, som de finder meningsløse. Hver tredje bruger mellem 1-15 minutter dagligt, og hver sjette bruger minutter dagligt på de opgaver. bruger 12 procent mere end 30 minutter dagligt. I Teknik- og Servicesektoren gælder det 46 procent, heraf 23 procent, som bruger mellem 1-15 minutter og 8 procent, som bruger mere end 45 minutter. Figur 10 Hvor meget tid bruger du i løbet af en typisk arbejdsdag på dokumentation og registrering, som ikke giver mening for dig? Fordelt på: Sektor 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 44% 35% 33% 30% 31% 29% 24% 23% Ingen tid 1-15 minutter 17% 15% 13% 11% 12% 8% 8% 8% 10% 9% 7% 5% 2% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 2% 0% 1% 2% 2% 0% minutter minutter minutter Mere end 60 minutter Ved ikke Kost- og Servicesektoren Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Note: Antal svar: 1670

15 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld 14 Ser vi på de enkelte arbejdsområder, viser det sig at være særligt de ansatte i behandlingspsykiatrien, der oplever opgaver, som ikke giver mening. Her bruger 23 procent mere end 45 minutter dagligt på disse opgaver 3. Også mange medlemmer på plejecentre oplever dokumentation, som ikke giver mening for dem, nemlig 68 procent 4. Figur 11 Hvor meget tid bruger du i løbet af en typisk arbejdsdag på dokumentation og registrering, som ikke giver mening for dig? Fordelt på: Arbejdssted 35% 52% 4% 9% Øvrige 54% 39% 4% 4% På specialområdet 49% 42% 3% I socialpsykiatrien 33% 49% 9% 9% I behandlingspsykiatrien 13% 49% 23% 15% På et hospital/sygehus eller 27% 57% 5% 11% På en skole (ikke SFO), rådhus, 48% 31% 10% 12% På et plejehjem/plejecenter eller 25% 64% 4% 7% I hjemmeplejen 40% 50% 2% 8% I dagplejen 4 40% 1% 12% I en daginstitution eller SFO 43% 42% 1% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen 1-45 minutter Mere end 45 minutter Ved ikke Note: Antal svar: 1670 Jeg skal ugentligt beskrive fremskridt og tiltag i borgerens udvikling m.m. Jeg arbejder med udviklingshæmmede. Nye tillærte ting tager ca. et par år. Det er ikke nemt at beskrive ugentligt. Det er det glade vanvid. Værkstedssasisstent på specialområdet 3 Der er signifikant færre i behandlingspsykiatrien end i socialpsykiatrien, som ikke har dokumentationsopgaver, som ikke er meningsfulde. 4 Der er signifikant flere medlemmer på plejecentre end i hjemmeplejen, som oplever dokumentation, som ikke er meningsfuld.

16 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld 15 En "rask" person indlægges til en simpel operation, og vedkommende forventes udskrevet samme dag. Alligevel skal man KRAM-screene personen og tale med vedkommende om alkohol, rygning og madvaner. Vi kan jo under ingen omstændigheder nå at gøre noget ved det, men det tager meget lang tid at registrere. SOSU-assistent på hospital Dobbeltregistrering Et aspekt, der kan bidrage til medlemmernes oplevelse af, at dokumentationen er meningsløs, er det, at skulle registrere de samme oplysninger flere steder/i flere systemer. Det oplever 57 procent. De erklærer sig helt eller delvist enige i udsagnet Jeg oplever at skulle registrere de samme oplysninger flere steder/i flere systemer. Det gælder for flest medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, nemlig 61 procent. I Kost- og Servicesektoren gælder det for 32 procent. På de enkelte arbejdsområder er det mest udbredt i behandlingspsykiatrien (79 procent) og på plejecentre (70 procent) (figur ikke vist). Mindst udbredt er det i daginstitutioner, dagplejen og folkeskoler (alle 45 procent).

17 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld 16 Figur 12 Jeg oplever at skulle registrere de samme oplysninger flere steder/i flere systemer 23% 34% 20% 19% 5% Teknik- og Servicesektoren 38% 21% 25% 10% Helt enig Social- og Sundhedssektoren 25% 3 19% 17% 3% Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Pædagogisk Sektor 17% 30% 19% 23% 11% Ved ikke/ikke relevant Kost- og Servicesektoren 14% 18% 31% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: Antal svar 1660 Der bør dokumenteres mindre 52 procent af medlemmerne mener, at man bør dokumentere mindre på deres arbejdsområde, end man gør i dag. Kun 6 procent af medlemmerne mener, at man bør dokumentere mere på deres arbejdsområde. Flest medlemmer i behandlingspsykiatrien mener, at man bør dokumentere mindre (79 procent), hvilket er signifikant mere end i hjemmeplejen, hvor det kun gælder for 37 procent af medlemmerne. På plejecentrene mener 62 procent, at der bør dokumenteres mindre, hvilket også er signifikant flere end i hjemmeplejen.

18 4 Dokumentation, der ikke er meningsfuld 17 Figur 13 Mener du, at man bør dokumentere mere eller mindre på dit arbejdsområde, end man gør i dag? Fordelt på arbejdsområde. 38% 52% 4% På specialområdet 8% 52% 34% I socialpsykiatrien 7% 35% 52% I behandlingspsykiatrien 0% På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 4% 4% 21% 37% 31% 79% 54% 62% 0% 5% 3% Mere Det samme Mindre I hjemmeplejen 11% 47% 37% 5% Ved ikke I dagplejen 2% 41% 53% 3% I en daginstitution eller SFO 37% 53% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: Antal svar: 1518.

19 5 Den nødvendige tid til dokumentation 18 5 Den nødvendige tid til dokumentation Medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk Sektor er spurgt til, i hvilket omfang de har den nødvendige tid til den faglige dokumentation af deres arbejde. 8 procent oplever slet ikke at have den nødvendige tid til dokumentation, og 37 procent oplever det kun i mindre grad. Det viser figur 13. Der er ikke forskelle mellem de to sektorer. Figur 14 I hvilken grad har du den nødvendige tid til faglig dokumentation i dit arbejde? 11% 42% 37% 8% I høj grad Social- og Sundhedssektoren 13% 42% 3 8% I nogen grad I mindre grad Slet ikke Pædagogisk Sektor 7% 42% 40% 7% Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 1561 Ser man på de enkelte arbejdsområder, er det især i daginstitutioner/sfo er og i hjemmeplejen, at medlemmerne savner den nødvendige tid til dokumentation. Her svarer i alt 57 procent, at de slet ikke eller i mindre grad har den nødvendige tid til dokumentation 5. På plejecentre er det 46 procent, og i dagplejen er det 45 procent. 5 Forskellen mellem plejecentre og hjemmeplejen er signifikant.

20 5 Den nødvendige tid til dokumentation 19 Figur 15 I hvilken grad har du den nødvendige tid til faglig dokumentation i dit arbejde? Fordelt på arbejdssted 11% 42% 37% 8% Øvrige 35% 39% 23% 3% På specialområdet 1 47% 29% 7% I socialpsykiatrien 24% 48% 25% 3% I behandlingspsykiatrien 18% 44% 33% 3% I høj grad På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter 13% 55% 28% 2% I nogen grad På en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltningen På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter I hjemmeplejen 25% 12% 8% 41% 35% 50% 13% 39% 43% 13% 7% 14% I mindre grad Slet ikke Ved ikke I dagplejen 5% 4 37% 8% 4% I en daginstitution eller SFO 35% 49% 8% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 1561

21 6 Udfordringer ved at skulle dokumentere 20 6 Udfordringer ved at skulle dokumentere Tekniske problemer 63 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er helt eller delvist enige i, at de ofte oplever tekniske problemer med systemerne, når de skal dokumentere og registrere. 23 procent er delvist uenige, og 10 procent er helt uenige. Figur 14 viser også, at der tilsyneladende er flere i behandlingspsykiatrien, end andre steder i sektoren, der oplever tekniske problemer. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant, da der er få medlemmer i gruppen. Figur 16 Jeg oplever ofte tekniske problemer med systemerne, når jeg skal dokumentere og registrere 2 37% 23% 10% 4% Øvrige 2 2 9% 2 13% På specialområdet 24% 38% 24% 12% 3% I socialpsykiatrien 2 39% 23% 8% Helt enig Delvist enig I behandlingspsykiatrien På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 28% 2 42% 37% 3 34% 1 8% 0% 22% 11% 3% 2 10% Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant I hjemmeplejen 23% 40% 22% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: 1154 svar. Kun stillet til Social- og Sundhedssektoren

22 6 Udfordringer ved at skulle dokumentere 21 Logge ind 3 ud af 4 medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er helt eller delvist enige i, at det ofte tager lang tid at logge ind, når de skal dokumentere og registrere. 12 procent er delvist uenige, og 9 procent er helt uenige. Der er forskelle mellem arbejdsområderne. Færrest oplever problemer med at logge ind i hjemmeplejen og socialpsykiatrien (henholdsvis 40 og 37 procent er helt enige). Det er færre end på plejecentre, hvor 50 procent er helt enige. Flest oplever tilsyneladende problemer i behandlingspsykiatrien, men forskellen er ikke statistisk sikker. Figur 17 Det tager ofte lang tid at logge ind, når jeg skal dokumentere/registrere 4 31% 12% 9% 2% Øvrige 2 43% 0% 17% 13% På specialområdet 47% 35% 9% 3% I socialpsykiatrien 37% 38% 13% 9% 4% Helt enig Delvist enig I behandlingspsykiatrien På et hospital/sygehus eller rehabiliteringscenter På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 58% 50% 50% 2 28% 28% 11% 5% 0% 11% 8% 3% 11% 10% Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant I hjemmeplejen 40% 35% 13% 9% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: 1154 svar. Kun stillet til Social- og Sundhedssektoren

23 7 Arbejdsmiljø og dokumentation 22 7 Arbejdsmiljø og dokumentation Social kapital Kravene om dokumentation påvirker medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser således en sammenhæng mellem det, der kaldes en virksomheds sociale kapital, nemlig oplevelsen af tillid og retfærdighed på arbejdspladsen, og omfanget af dokumentation. Dokumentationskrav, som opleves som meningsløse, påvirker således oplevelsen af tillid og retfærdighed i negativ retning 6. Det er især interessant, da social kapital kan kædes sammen med produktivitet, kvalitet, stress m.m. Det uddybes på side 23. Der ses for det første en sammenhæng til oplevelsen af tillid. Jo mere tid medlemmerne bruger på dokumentation, som ikke giver mening for dem, jo flere oplever også, at deres ledelse ikke stoler på, at de gør et godt sykke arbejde. Blandt de, som bruger mere end 45 minutter dagligt på dokumentation, som ikke giver mening for dem, oplever 22 procent kun i ringe eller meget ringe grad, at ledelsen stoler på, at de gør et godt stykke arbejde. Det samme gælder for kun 7 procent blandt de, som slet ikke oplever meningsløs dokumentation i deres arbejde. Forskellen er statistisk sikker. Det peger på, at dokumentation, som ikke opleves som meningsfuld, kan opleves om kontrollerende og være med til at påvirke tilliden mellem ledelse og medarbejdere i negativ retning. 6 Operationaliseringen af social kapital er sket med inspiration fra spørgeskemaer fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt fra et spørgeskema udviklet af Branchearbejdsemiljørådet for Social- og Sundhed:

24 7 Arbejdsmiljø og dokumentation 23 Figur 18 Graden af tillid fra ledelsen fordelt på omfanget af dokumentation, som opleves om meningsløs. Spørgsmålet lød: I hvilken grad oplever du følgende i dit arbejde: Ledelsen stoler på, at vi gør et godt stykke arbejde. 3% 20% 45% 24% 2% Ved ikke 1% 5% 25% 51% 14% 5% I meget ringe grad Mere end 45 minutter 12% 10% 25% 31% 19% 1% I ringe grad I nogen grad I høj grad 1-45 minutter 3% 7% 23% 4 19% 2% I meget høj grad Ved ikke Ingen 3% 3% 15% 44% 35% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal respondenter: For det andet ses der en sammenhæng mellem dokumentation, som opleves som meningsløs, og medlemmernes oplevelse af retfærdighed på arbejdspladsen. Jo mere tid medlemmerne bruger på dokumentation, som ikke giver mening for dem, jo flere oplever, at de ikke bliver retfærdigt behandlet på deres arbejdsplads. Blandt de, som bruger mere end 45 minutter dagligt på dokumentationsopgaver, som de finder meningsløse, oplever 28 procent, at de kun i meget ringe eller ringe grad, bliver retfærdigt behandlet på arbejdspladsen. Blandt medlemmer, som ikke har dokumentationsopgaver, som de finder meningsløse, gælder det kun 8 procent. Forskellen er stiatisk sikker.

25 7 Arbejdsmiljø og dokumentation 24 Figur 19 Oplevelsen af at blive retfærdigt behandlet og omfanget af dokumentation, som opleves som meningsløs I hvilken grad oplever du følgende på dit arbejde: Generelt bliver vi retfærdigt behandlet på arbejdspladsen 5% 9% 34% 39% 13% 1% Ved ikke 10% 34% 42% 7% 1% I meget ringe grad Mere end 45 minutter 10% 18% 34% 27% 9% 1% I ringe grad I nogen grad I høj grad 1-45 minutter 10% 39% 3 8% 1% I meget høj grad Ved ikke Ingen 3% 5% 27% 43% 21% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal respondenter: Vi kan altså her se en sammenhæng mellem dokumentationskrav, som opleves som meningsløse, og to aspekter af den sociale kapital, nemlig tillid og retfærdighed. Netop oplevelsen af social kapital på arbejdspladsen kædes i arbejdsmiljøforskningen klart sammen med både produktivitet og kvalitet 7. En større oplevelse af retfærdighed og tillid påvirker således både virksomhedens produktivitet og kvaliteten i opgaveløsningen positivt. Også stress og medarbejdernes helbred i øvrigt påvirkes positivt af en oplevelse af retfærdighed blandt medarbejderne 8. Undersøgelsen peger dermed på, at en reduktion i de meningsløse dokumentationskrav, kunne have en række positive afledte effekter, ikke kun på arbejdsmiljøet, men også på de ydelser, som arbejdspladserne kan levere

26 7 Arbejdsmiljø og dokumentation 25 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. marts til 1. april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmer er blevet inviteret pr. mail. Der blev udsendt én påmindelse i perioden. Målgruppen Alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel. Panelet er sammensat af medlemmer, der har tilmeldt sig panelet via forbundets hjemmeside og medlemmer, der er rekrutteret til panelet af hensyn til bl.a. panelets repræsentativitet. Antal besvarelser og svarprocent erhvervsaktive medlemmer af medlemspanelet blev inviteret til undersøgelsen adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var Heraf gennemførte medlemmer undersøgelsen fuldt ud, og 90 afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på 48. Vægtning Der er anvendt vægtning for sektortilhørsforhold. Sammenligning Der sammenlignes løbende med en rapport blandt FOAs medlemmer om dokumentation fra Den kan findes her:

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere