CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200"

Transkript

1 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200

2 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys knap 2. Tænd/sluk knap 3. Alarm knap 4. Kontrol lys 5. Mikrofon Forældreenhed 6. Batteridæksel 7. Bælte clips 8. Lydstyrke 9. Tænd/sluk knap 10. Kontrol lys 11. Støj indikatorer 12. Lys for forbindelse Ladestation 13. Ladelys Baby unit 1. Night light key 2. Power on/of 3. Page key 4. Control lamp 5. Microphone Parent unit 6. Battery cover 7. Belt clip 8. Volume keys up/down 9. Power key 10. Power light 11. Noise level indicators 12. Link light Charger pod 13. Charging light 2

3 Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 CUBETON DANSK Placering og anvendelse En babyalarmen er beregnet til indendørs overvågning af børn fra et tilstødende lokale. Alarmen kan aldrig erstatte et menneske, der passer barnet. Babyalarmen sender kun lyd til forældreenheden, når der er støj (f.eks. barnegråd) i nærheden af babyenheden, som overstiger det indstillede niveau. Babyenheden skal anbringes i nærheden af barnet og med front mod barnet. Sørg for, at babyenheden er uden for børns rækkevidde, og placer aldrig babyenheden i f.eks. barnets seng eller barnevogn! Undlad at placere babyenheden og forældreenheden for tæt på hinanden, da det kan medføre en øredøvende resonanstone. Tilslutning Forældreenhed 1. Sæt de genopladelige batterier i med polerne som angivet, og sæt dækslet på plads. 2. Placer forældreenheden i laderen, og tilslut netadapteren. Opladningsindikatoren lyser på forældreenhedens display, og ladeindikatoren lyser på laderen. Bemærk, at batteriindikatoren i displayet lyser, så længe forældreenheden er placeret i laderen, og altså ikke slukkes, når opladningen er færdig. Bemærk! Apparatet skal første gang det anvendes oplades i 13 timer, og det kan anvendes mens det sidder i laderen. Det er normalt, at apparatet bliver noget varmt under opladning. Ved lavt batteriniveau, blinker et tomt batteri på forældreenheden, og enheden bipper en gang i minuttet. Placer forældreenheden i laderen. Batterierne kan holde i op til 10 timer, når de er fuldt opladet. Forældre enheden viser batteri status når der tændes for apparatet; alle indikatorer = fuldt batteri, 2 indikatorer = tomt batteri. Eftersom batterier har en begrænset levetid, er det helt normalt, at driftstiden forringes noget i forhold til specifikationerne, når babyalarmen anvendes regelmæssigt. Anvend kun genopladelige batterier i forældreenheden. Babyenhed Babyenheden kan sluttes til lysnettet eller drives af batterier. Det anbefales dog at bruge adapteren til lysnettet, da driftstiden med batterier er begrænset og beregnet til midlertidig brug. Hvis der sidder batterier i enheden, anvendes disse i tilfælde af strømafbrydelse. 1. Skub låget nedad. 2. Sæt batterierne (ikke inkluderet) i som vist, og sæt dækslet på plads. 3. Stil babyenheden i nærheden af barnet (dog uden for rækkevidde), og tilslut netadapteren. Bemærk! Når batterierne er ved at være opbrugt blinker indikatoren på babyenheden, og der lyder advarselstoner. Nye kan holde i op til 8 timer. Anvend kun den originale medfølgende netadapter (6V DC 200mA). 3

4 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Aktivering Tænd for babyenheden og forældreenheden på tænd/sluk knapperne (2/9). Den grønne link lampe (12) på forældreenheden blinker, mens enhederne søger kontakt. Når kontakten er etableret, lyser lampen konstant. Tænde og slukke for natlampen Du tænder og slukker for natlampen ved at trykke på babyenhedens lysknap (1). Lydstyrkeindstilling Indstil den ønskede lydstyrke på forældreenheden med +/- (8). Ved indstillingen volume FRA kan barnet og lydene fra barnets omgivelser ikke høres. Der lyder der advarselstoner i forældreenheden, hvis lyden hos barnet overskrider et vist niveau (for eksempel meget høj barnegråd). Du kan skrue op for lyden, hvis du vil kunne høre barnet. Uanset den valgte indstilling vises niveauet for uroen visuelt via lamperne. Parring af enheder 1. Hold søge knappen (3) nede i ca. 2 sek. på babyenheden. Hvis forældreenheden er tændt vil den afgive et signal, der gør den lettere at finde. 2. Søgningen afbrydes ved at trykke på en hvilken som helst knap på forældreenheden. Rækkevidde Rækkevidden afhænger af placeringen, og om radiobølgerne afbrydes af f.eks. vægge eller etageadskillelser. Rækkevidden er sædvanligvis mellem m. Indikatoren vil blinke hvis enhederne kommer uden for rækkevidde og et advarselssignal vil lyde. Når enhederne er i kontakt, vil den grønne lampe lyse konstant. Fejlfinding Kontrollampen lyser ikke når stikket sættes i Vær sikker på, at strømmen er tændt på stikkontakterne, at forbindelserne er sikre og at tænd/sluk knapperne er aktiveret på begge enheder. Det grønne forbindelses lys blinker, og der kan ikke høres noget fra babyens værelse Flyt forældre enheden tættere på baby enheden, og se, om forbindelsen genetableres. Det kan være nødvendigt at genetablere forbindelsen ved at slukke begge enheder og tænde dem igen. Det grønne forbindelseslys lyser stabilt, men der kan ikke hører noget fra babyens værelse Vær sikker på at lydniveauet er skruet op på forældreenheden. Det røde kontrollys blinker på forældreenheden Batteriniveauet er lavt. Sæt enheden i lalderen. Baby alarmen kommer med en høj øredøvende hyletone Dette kan ske, hvis der opstår resonans mellem de to enheder. Flyt dem længere fra hinanden. 4

5 Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 CUBETON Tekniske specifikationer Frekvens: 1,8 GHz Rækkevidde: Op til 300 m ved optimale forhold. Indendørs reduceres rækkevidden af døre og vægge (op til 50 m). Strømforsyninger: Indgang: 230 V AC~, 30 ma, Udgang 6 V DC, 200 ma, midten er + Ikke genopladelige batterier til baby enheden: Type: Alkaliske AA, 1,5 V (medf. ikke) Sendestyrke: Gennemsnitligt: 10 mw, Maksimalt: 250 mw Genopladelige batterier: Type 1,2 V, 800 mah NiMH (medf. til forældreenhed) Brugstid på fuld opladning: Op til 10 timer (ved nye batterier) Anvendelsestemperatur: C Luftfugtighed: % RF Rengøring Rengør enhederne med en tør, blød og fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Overensstemmelseserklæring CUBETON ApS erklærer hermed, at dette produkt opfylder de vigtigste krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (radio- og teleterminaludstyr) og 2002/95/EF (begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr). CUBETON ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af Babyalarm For support og yderligere information: English Location and Use The Baby Monitor is intended for indoor use to monitor a baby from another nearby location. Remember that a monitor is no substitute for supervision always make sure that you can get to your baby within a few seconds if you have to. The baby monitor only transmits sounds to the parent unit when sounds that exceed a certain level, such as the baby crying, are heard close to the baby unit. Place the baby unit near the child with the front facing towards the child. Make sure that the baby unit is out of the child s reach; never place the baby unit in the cot or pram! To avoid acoustic feedback do not place the baby and parent units too close to each other. Connection Parent unit 1. Insert the two rechargeable batteries as shown and replace the cover. 2. Place the parent unit in its stand and connect the mains adapter. The charging indicator will light up on the charging stand as long as the parent unit is located in the charging stand, and will not stop/go out even when the battery is fully charged. 5

6 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Please note! The equipment must be charged for 13 hours before use first time. It is normal for the device to become warm during charging and this is not dangerous. The red indicator 1 will flash on the parent unit when the batteries are running low, and the unit will emit a beep once every minute. Place the parent unit in its charging stand. Fullycharged batteries will last for up to 10 hours. The parent unit will show battery status directly after power on; all indicators=fully charged...2 indicators=empty. Because batteries only have a certain lifespan it is quite normal that operating time will decrease somewhat compared to the specifications when the baby monitor is used regularly. Only use rechargeable original batteries in the parent unit. The guarantee does not cover any damage caused by incorrect batteries. Baby Unit The baby unit can be connected to the mains power supply or can run on batteries. We recommend that the unit is operated on mains power, as battery operation time is limited and intended only for temporary use such as shorter trips away from home. If there are charged batteries in the unit they will be used in the event of a power cut. 1. Slide the cover downwards. 2. Insert the batteries (not included) as shown, replace the cover. 3. Place the baby monitor close to the child (but out of reach) and connect the mains adapter. Please note! The red indicator will flash on the baby unit when the batteries are running low. New batteries will last for up to 8 hours. Use only original power adapter (6V DC 200mA) Activation Switch on the baby unit and the parent unit by pressing down on/off keys (2/9). The green light on the parent unit will flash as they search to find each other. When contact has been established, it will shine with a steady light. Turning the nightlight on and off Turn the nightlight on and off by pressing night light key (1). Setting the volume Set the desired volume on the parent unit with +/- (8). If the volume is set to off, the noises from the child or its surroundings will not be heard there will be warning signals in the parent unit if the noise from the child exceeds a certain level (e.g. when the child cries). To hear the child, the volume can now be turned up. Whatever the setting, the lights will provide a visual indication of the sound level from the child. Paging 1. Hold the paging key (3) pressed down around 2 seconds on the baby unit. If the parent unit is switched on and charged, it will emit a sound that will make it easier to locate. 2. Paging can be switched off by pressing or any button on the parent unit. 6

7 Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 CUBETON Range The units range depends on whether or not the radio waves carrying the signals are restricted by obstacles in their path, and is usually between 50 and 300 metres. The indicator will flash when the units are out of range and warning signals will be heard. The indicator will shine with a steady green light when the units are within range. Troubleshooting The unit does not activate despite being switched on. - The batteries have run down (charge the parent unit). - Are the batteries inserted correctly? The green Link light on the Parent Unit is flashing and you cannot hear the sounds from your baby s room. 1. You may have moved out of range - move closer to the Baby Unit and wait 5 seconds for the Link to establish. 2. You may need to re-establish the Link between the two units. Turn both units off by pressing and holding the Power Keys and then back on again by pressing and releasing the Power Keys. The red power lights and green Link light should come on (this may take a few seconds). Can t hear your baby on the Parent Unit but the Link light is still glowing steadily. Check that the volume is turned up on the Parent Unit. The Red Power light is flashing on the Parent Unit. Your re-chargeable batteries are running low. Return the Parent Unit to the Charger Pod to recharge them. Acoustic Feedback - The units are too close to each other. Technical Data Operating Frequency: 1.8 GHz Range: Up to 300 m under optimum conditions. The range is reduced in buildings (up to 50 m) as a result of walls, doors etc. Power supplyes: Input: 230 VAC, 30 ma, Output: 6 VDC, 200 ma Non rechargeable batteries, baby unit (not included in the package contents): Type: AA, 1.5 V Alkaline Transmitting power: Average: 10 mw, Maximum: 250 mw Re-chargeable batteries Type: AAA, 1.2 V, 800 mah NiMH Operating time with charged battery: Approx. 10 hours (with new batteries) Permissible ambient temperature: 10 C to 30 C Permissible relative humidity: 20 % to 75 % Cleaning and upkeep Clean the equipment with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents or solvents. 7

8 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Declaration of Conformity This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. 8

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere