MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX DLX DLX DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX DLX DLX DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

2 Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til at ændre virksomhedens produkter uden forudgående varsel. Dette gælder også produkter, der allerede er bestilt, så længe de pågældende ændringer kan udføres, uden at der som konsekvens heraf skal ændres på allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright : Danfoss, 2012 II Installationsvejledning DLX-serien L

3 Indhold 1. Produktoversigt Anvendte symboler Produktetiket Installation Sikkerhedsudstyr påkrævet ved nettilsluttede systemer Mekanisk installation Kontrolpunkter før installation Elektrisk installation Påkrævet sikkerhedsudstyr Kontrol før opstart Opstart Første opstart Selvtest for Italien Forbindelse mellem inverter og pc Uden et netværk Intern webserver Fejlfinding Tjekliste ved fejl Hændelsesoversigt Vedligeholdelse og bortskaffelse Jævnlig systeminspektion Garanti Fraskrivelse af garanti Skader Bortskaffelse ved udløb af levetid Tekniske data Installationsvejledning DLX-serien L III

4 1. Produktoversigt Denne installationsvejledning indeholder alle de nødvendige installationsoplysninger til at tilslutte og starte DLX-inverteren. Inverteren skal anvendes i overensstemmelse med DLXbrugervejledningen, som findes på Anvendte symboler De advarselssymboler, der anvendes i denne installationsvejledning, fremhæver vigtige oplysninger om, hvordan man undgår stødfare i forhold til udstyr og personer. Vær specielt opmærksom, når disse symboler vises! Tabel 1.1: Advarselssymboler, der anvendes i denne vejledning Symbol Beskrivelse FARE: Situationer, hvor en umiddelbar fare kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald i forhold til personel og/eller offentligheden, hvis de ikke undgås. ADVARSEL: Situationer, hvor en potentielt farlig situation kan forekomme, der vil kunne resultere i dødsfald eller alvorlig personskade i forhold til personel og/eller offentligheden, hvis de ikke undgås. FORSIGTIG: Situationer, hvor en ikke-umiddelbar eller potentiel fare udgør en mindre skadestrussel, der vil kunne resultere i mindre eller moderat personskade i forhold til personel og/eller offentligheden. BEMÆRK: Situationer, hvor en ikke-umiddelbar eller potentiel fare udgør en risiko i forhold til skade på ejendom eller udstyr. Kan anvendes til at angive vigtige driftsmæssige karakteristika. I disse situationer anvendes der ikke sikkerhedsadvarsel eller symboler, der angiver agtpågivenhed Produktetiket Produktetiketten indeholder vigtige identifikationsparametre og karakteristika for inverteren og skal være klart synlig efter installation. Figur 1.2.1: Produktetiket 4 Installationsvejledning DLX-serien L

5 Tabel 1.2: Symboler, der vises på produktetiketten Symbol Beskrivelse Afladningstid: Der kan være høj spænding inde i inverteren i op til en time, efter strømmen er afbrudt. Se brugervejledningen: Der er yderligere oplysninger i brugervejledningen, som findes på Danfoss' hjemmeside Varm overflade: Køleprofilen bag på inverteren kan nå en temperatur på op til 90 C Fare: Høj spænding Bortskaffelse: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Saml de forskellige dele og sørg for, at de bliver genbrugt i henhold til lokale love og regler CE-mærket: Produktet overholder EU's krav til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse S NO: Serienummer til identifikation af inverteren 1.3. Udpakning og inspektion Når inverteren er udpakket på sikker vis, kontrolleres det, at alle komponenter er leveret og er ubeskadigede. Hvis noget er beskadiget, kontaktes leverandøren omgående! Sådan løftes og bæres inverteren Da inverteren vejer kg, (afhængigt af model), skal den løftes og bæres korrekt for at forhindre rygskader. Figur 1.3.1: Sådan løftes inverteren korrekt Når du løfter, skal du bøje i knæene og holde ryggen ret. Løft forsigtigt; hold inverteren tæt ind mod kroppen og lad benmusklerne gøre arbejdet. Drej hele kroppen som en enhed for at undgå at vride i den nederste del af ryggen. Bær inverteren tæt på kroppen. Installationsvejledning DLX-serien L

6 Udpakning Sæt kassen på plads, med toppen klart synlig og i henhold til pilmarkeringen på emballagen Skær forseglingen over, og åbn kassen. Tag låseclipsen, posen med tilbehør og installationsvejledningen, der ligger øverst på skumemballeringsmaterialet, ud af kassen. Fjern den øverste del af skumemballagen. Begge sider af inverterkassen er snævret ind, så det er nemmere at få godt fat i enheden. Løft forsigtigt inverteren ud af kassen ved hjælp af de "håndtag", der er illustreret i figur Fjern den nederste del af skumemballagen, og tag inverterens monteringsbeslag ud. Gem den originale emballage til eventuelt senere brug. Figur 1.3.2: "Håndtag" Når inverteren er udpakket på sikker vis, kontrolleres det, at alle komponenter er leveret og er ubeskadigede Leverance Enfaset DLX -inverter Monteringsbeslag Installationsvejledning Tilbehør: jordingsledning, beslagskruer, låseklips, ekstra typemærkat BEMÆRK Stikkenes kabelmodpart indgår ikke i standardleveringen og skal leveres af systeminstallatøren Inverterstruktur Inverterkabinettet i DLX-serien er konstrueret til indendørs og udendørs brug (IP65), og det giver en vis beskyttelse mod snavs, regn, slud, sne, støv, vand og korrosion. H: 610 mm B: 353 mm D: 158 mm Figur 1.3.3: Mekaniske dimensioner 6 Installationsvejledning DLX-serien L

7 Inverterens forside består af to dæksler; et foroven og et forneden. Det øverste dæksel må kun fjernes af autoriseret personale fra Danfoss. Hvis en uautoriseret person fjerner det øverste dæksel, bortfalder garantien! Det nederste dæksel beskytter tilslutningsområdet og kan fjernes af systeminstallatøren i forbindelse med eltilslutning og vedligeholdelse af inverteren. 1. Øverste dæksel 2. Brugergrænseflade 3. Nederste dæksel: tilslutningsområde til kundens brug 4. AC-output 5. DC-input 6. Kommunikation Figur 1.3.4: Inverterstruktur FARE Sørg altid for at tage PV-kablerne ud af inverteren efter AC og DC er frakoblet, men før dækslerne fjernes, da PV-panelerne kan levere op til 600 VDC til inverteren, når de udsættes for sollys. Løsn de fire skruer på det nederste dæksel med en 4 mm unbrakonøgle, som vist på figuren. Tag forsigtigt dækslet af. Læg det nederste dæksel og skruerne til side på et sikkert sted, for at undgå, at delene bliver væk eller beskadiges. Fastgør skruerne på det nederste dæksel med et moment på 1,0 Nm. Figur 1.3.5: Nederste dæksel FORSIGTIG Fjern aldrig inverterens nederste dæksel under våde forhold! Hvis inverterens nederste dæksel fjernes i regnvejr eller under fugtige forhold, kan det beskadige følsomme indbyggede elektroniske komponenter. Installationsvejledning DLX-serien L

8 2. Installation DLX -invertere indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere, og installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret person, som har kvalificeret viden om de lokale og nationale elregler og som følger anvisninger i denne Installationsvejledning. BEMÆRK DLX-serien er en net-interaktiv (netforbunden) inverter og må udelukkende anvendes til at konvertere solcellegenereret DC-elektricitet til AC-elektricitet, der skal overføres til elnettet. BEMÆRK DLX-serien kræver minimum 7 W PV-effekt og en DC-spænding på over 230 V til idriftsættelse. Installationen kan ikke færdiggøres uden 7 W PV-effekt. Der kan anvendes en lille DC-strømforsyning. Inverteren skal anvendes i oprindelig og teknisk intakt tilstand, uden nogen form for uautoriserede modificeringer. Af hensyn til risikoen for evt. beskadigelse af inverteren skal driftsværdierne altid holdes inden for de grænser, der er angivet i de tekniske specifikationer. ADVARSEL De sikkerhedsmæssige forholdsregeler og anvisninger i denne Installationsvejledning skal gennemlæses omhyggeligt med henblik på korrekt installation og drift af inverteren og for at forhindre dødsfald, personskade eller materielskade. 2.1 Sikkerhedsudstyr påkrævet ved nettilsluttede systemer Sørg for, at de lokale og nationale elregler overholdes for at indfri kravene til sikkerhedsudstyr. BEMÆRK Systeminstallatøren er ansvarlig for det sikkerhedsudstyr, der skal anvendes i forbindelse med arbejde med både DC- og AC, og til at beskytte apparatet og forhindre personskade iht. de lokale og nationale elregler. 8 Installationsvejledning DLX-serien L

9 Afbrydelsesenheder Afbrydelsesenheder, afbrydere eller kredsløbsafbrydere, gør det muligt at slukke for strømkilden under drift. De beskytter de strømførende ledere og andre systemkomponenter mod overspænding og systemfejl, og de hjælper med at lukke inverteren ned på sikker vis i forbindelse med vedligeholdelse og reparation. Både AC-kredsløbsafbryder(-e) og DC-afbryder(-e) anbefales for at gøre det nemmere at udføre vedligeholdelse og reparation af inverteren. Afbryderenhederne skal overholde lokale og nationale elregler og skal have en afbrydelsesmærkning, der er tilstrækkelig i forhold til den spænding og strøm, der er tilgængelig i kredsløbet. Hver enkelt afbrydelsesenhed skal være nemt tilgængelig og skal kunne betjenes, uden at operatøren kommer i kontakt med strømførende dele. Alle enheder skal være permanent markeret med deres formål Enheder til overspændingsbeskyttelse Enheder til overspændingsbeskyttelse, sikringer eller kredsløbsafbrydere, forhindrer, at kredsløbslederne overophedes på grund af overbelastning, kortslutning eller jordfejl. Der skal være en enhed til beskyttelse mod overspænding på hver enkelt strømførende leder. Hvis en sikring eller en kredsløbsafbryder udløses, skal årsagen altid findes, før de udskiftes eller nulstilles. Det anbefales, at der installeres en reststrømsenhed (RCD, Residual Current Device) af type A mellem AC-net og inverter, så lækstrøm og afbrydelsesfejlstier kan registreres. Det nødvendige registreringsinterval skal overholde de relevante lokale og nationale elregler! 2.2. Mekanisk installation Monteringsoverflade og monteringsmetode skal være passende i forhold til inverterens vægt, dimensioner og mulige kabinettemperaturer. Det er afgørende i forhold til at opretholde inverterens virkningsgrad! ADVARSEL Korrekt installation forhindrer, at inverteren falder ned fra væggen! Monteringsoverfladen skal være passende i forhold til vægten på kg og invertertemperaturen (90 C). FORSIGTIG Beskyt inverteren mod brandfarlige og eksplosive miljøer, da inverterens køleprofil kan nå temperaturer på op til 90 C under langvarige perioder med høj ydelse. Inverteren er beregnet til udendørs drift, men den bør beskyttes mod direkte sollys, sne, regn, støv og sand. Installationsvejledning DLX-serien L

10 Placeringen bør være i nærheden af PV-panelerne for at minimere DC-tab. Undgå indelukkede områder med dårlig luftgennemstrømning! Det er nødvendigt med tilstrækkelig ventilation for at forhindre temperaturstigning inde i inverteren og dermed muligt effekttab. Overhold de minimumafstande, der er angivet nedenfor, så optimal køling opretholdes: mm mm mm mm Figur 2.2.1: Minimumafstande for optimal køling For optimale driftsforhold skal omgivelsestemperaturen være mellem -25 C og +65 C, og ikke-kondenserende relativ fugtighed skal være mellem 4 % og 99 %. BEMÆRK Direkte sollys kan forårsage udbyttetab, da direkte sollys bevirker øgede interne temperaturer, der kan medføre reduceret udgangseffekt. Direkte sollys kan også forårsage forringelse af LCD-skærmens kvalitet. FORSIGTIG Sørg for en placering, hvor mennesker ikke ved et uheld kan komme i kontakt med det bagerste af inverterens overflade, på grund af temperaturer på op til 90 C Vægbeslag Afhængigt af monteringsoverfladen kan forskellige monteringsmetoder være nødvendige for at fastgøre vægbeslaget. Systeminstallatøren er ansvarlig for at vælge den korrekte type og antallet af fastgørelser, så begge dele er passende i forhold til vægten på monteringsoverfladen. Beslaget er konstrueret til at modstå 80 kg. Inverteren skal monteres lodret. Sørg for, at det nederste dæksel hele tiden er lukket, når inverteren monteres, så skader på de interne komponenter undgås. Markér hullerne til beslaget på monteringsoverfladen ved hjælp af et vaterpas, og brug beslaget som skabelon, for at sikre, at inverteren ikke anbringes skævt. Fastgør beslaget til monteringsoverfladen ved hjælp af det nødvendige antal fastgørelser til at bære inverterens hængende vægt. 10 Installationsvejledning DLX-serien L

11 Figur 2.2.2: Inverterbeslag Figur 2.2.3: Afstande mellem fastgørelsesskruer 1. Inverterens bærenoter 2. Inverterens styrenoter 3. Bærenoter til Stringbox 4. Fastgørelsesklemme D1. 232,5 mm D2. 232,5 mm D3. 75 mm D4. 75 mm Inverter Sådan fastgøres inverteren på monteringsbeslaget: Find krogene til bærerillerne øverst på bagsiden og krogene til styrerillerne nederst på bagsiden af inverteren. Brug placeringsbenene på Stringbox'en. Figur 2.2.4: Kroge på bagsiden af inverteren Installationsvejledning DLX-serien L

12 Løft inverteren op og før de øverste kroge ind i rillerne på beslaget. Før de nederste kroge ind i rillerne og lad inverteren glide ind på beslaget. Figur 2.2.5: Montering af inverteren på beslaget Sørg for, at inverteren er korrekt monteret, og stram låseklipsen ved at skrue én skrue i inverteren og en anden i Stringbox'en. Brug et moment på 1,0 Nm Kontrolpunkter før installation Sørg for, at AC-kredsløbsafbryder(-ne) og DC-afbryder(-ne) er sat på OFF og at terminalerne er afladet, så der ikke er fare for elektrisk stød. FARE Kontakt med strømførende porte kan forårsage livsfarlige skader! Enhver installation af inverteren skal udføres med afladede kredsløb! Alle elektriske installationer skal overholde de gældende lokale og nationale elregler på installationsstedet. Kontrollér, at PV- og netkarakteristika er kompatible med inverterkarakteristikaene. Se 9. Tekniske data Kontrollér, at inverteren er korrekt fastgjort og sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for, at lederne og kredsløbsafbryderne/sikringerne har korrekt størrelse, så de overholder de nationale elregler. 12 Installationsvejledning DLX-serien L

13 Sørg for, at lederne er beregnet til PV-anvendelse og til det miljø, inverteren er placeret i, og at de har de rigtige farvekoder Elektrisk installation Kontakt det lokale elselskab med henblik på aftaler om nettilslutning og strømgodkendelse, før nettilslutning gennemføres. Korrekt tilslutning er afgørende for at opnå sikker, langvarig og pålidelig drift af hele PVsystemet. BEMÆRK Det er kun personer, som er kvalificerede til at installere elektrisk udstyr med høj spænding og som har indgående kendskab til de elregler, der er gældende på installationsstedet, der må installere inverteren. Denne forholdsregel er gældende for at sikre en sikker tilslutning og undgå elektricitetsulykker! FARE Arbejd aldrig med strømførende ledninger! Alt arbejde på inverteren skal udføres med afbrudte terminaler, da kontakt med strømførende ledninger kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald! Tilslutningsområde DC-tilslutningerne opnås ved hjælp af en Stringbox med DC-afbryder og tre sæt DC-stik. Tilslutning af AC- og kommunikationskabler foregår ved hjælp af skrueklemmer og et RJ45-stik. 1. CAN-busterminal 2. RS-485-terminal 3 Ethernetport 4. DC-klemmerækker, +POS og -NEG 5. DC-jordkonfigurering, GND/PE 6. Stringbox meddc-afbryder 7. AC-klemmerække Figur 2.4.1: Stringbox med DC-afbryder Installationsvejledning DLX-serien L

14 Jording Korrekt jording af hele PV-systemet begrænser spændingsbølger, giver et fælles referencepunkt for de ledende dele og letter driften af overspændingsenhederne. BEMÆRK Jording må kun udføres af kvalificerede personer og skal overholde lokale og nationale elregler. Følg sikkerhedsvejledningen og specifikationerne fra de forskellige PVmodulproducenter vedrørende krav til jording. PV-strengene kan være ikke-jordede eller jordesenten negativt eller positivt. De DC-kabler der ønskes jordet kan forbindes til jord via jordingsledningen. Jordingsledningen skal have en størrelse, der overholder de lokale og nationale elregler, og er kun strømførende, når der opstår elfejl. Alle metaldele i DLX-invertere er elektrisk forbundne til jord via terminalen mærket GND i AC-klemmerækken. FORSIGTIG Hvis de positive eller negative PV-ledere er jordede, skal jordingsledningen være forbundet med DC-jordterminalen, og systemet må IKKE være jordet på noget andet punkt, da der kan opstå spændingspotentialer, som kan beskadige elektriske komponenter. Tværsnittet af jordingsledningen skal som minimum være 6,0 mm²/10 AWG DC-forbindelser (PV) DC-tilslutningerne inkluderer ledningsføring fra PV-modulerne, gennem kombinerer boksen til inverteren. FARE Afbryd altid PV-panelerne, før tilslutningen til DC-siden påbegyndes! Ladede DCterminaler udgør en risiko for alvorlig skade eller dødsfald, da PV-panelerne kan levere op til 600 V DC til inverteren, når de udsættes for sollys. ADVARSEL Fjern aldrig kabler under drift! Inverteren er ladet med høj spænding, og hvis der fjernes kabler under drift, kan det forårsage lysbuedannelse. 14 Installationsvejledning DLX-serien L

15 BEMÆRK Maksimum spænding: Tomgangsspænding, V OC, må aldrig overstige 600 V DC under nogen omstændigheder. Den spænding, der genereres af PV-modulerne, er omvendt proportional med temperaturen. Ved lavere temperaturer øges PVspændingen i forhold til den angivne normering, og ved højere temperaturer falder PV-spændingen i forhold til den angivne normering. BEMÆRK Sørg for, at DC-afbryderen i Stringbox'en står på OFF, når det nederste dæksel fjernes for at give adgang til tilslutningsterminalerne. 0 = FRA (OFF) I = TIL(ON) Figur 2.4.4: DC-afbryder Stringbox med DC-afbryder Stringbox'en er udstyret med DC-afbryder og stikforbindelser. P1, P2, P3: Positive stik N1, N2, N3: Negative stik Figur 2.4.5: DC-stik og DC-afbryder Installationsvejledning DLX-serien L

16 P1, P2, P3: Ikke-jordede terminaler N1, N2, N3: Jordede terminaler N4: Jordet terminal N5: Terminal til jordingsledning P4: Ikke-jordet terminal DS: DC-afbryder Figur 2.4.6: Stringbox med DC-afbryder Negativ jordet PV-streng Inverteren leveres som standard fra fabrikken i konfigurationen ikke-jordet PV-streng. Forbind jordingsledningen mellem N5 i Stringbox'en (fig ) og DCjordingsstikforbindelsen mærket GND/PE i inverterens nederste rum. Figur 2.4.7: Negativ jordet PV-streng 16 Installationsvejledning DLX-serien L

17 Positiv jordet PV-streng Forbind de positive stik (+) med terminalerne mærket 2.Jordet og de negative stik (-) til terminalerne mærket 1.Ikke-jordet. Skift lederne, der er forbundet til N4 og P4 (fig ). Forbind jordingsledningen mellem N5 i Stringbox'en (fig ) og DCjordingsstikforbindelsenmærket GND/PE i inverterens nederste rum. Figur 2.4.8: Positiv jordet PV-streng Tilslutningsprocedurer DC-kablerne, der forbinder PV-panelerne til inverteren, skal hver især som mimimum kunne klare600 V DC ved alle angivne driftstemperaturer. DC-kablerne skal have en passende størrelse i forhold til korrekt temperaturnormering og modstandskraft over for sollys. Brug kobberledning med et tværsnit på mellem 6 mm 2 og 16 mm 2 / 10 AWG til 6 AWG og en temperaturnormering på 90 C for alle stik. Sørg for, at alle relevante nationale elregler overholdes! Isoleringsnormering for lederne skal være højere, hvis bagsiderne af modulerne ikke kan modtage køling, eller hvis omgivelsestemperaturen overstiger 40 C. Bemærk de relevante nationale elregler! Strengstik De tilsvarende parringsstik leveres af systeminstallatøren. Følg vejledningerne fra stikproducenten, når der vælges kabelstørrelser, og når de samles i stikkene. Sæt stikkene i og stram dem med håndkraft til det tilsvarende stik på inverteren. Kontrollér, om kontakterne er strammet korrekt, ved forsigtigt at trække i dem. Gælder kun for Frankrig: Det kræver et specialværktøj at fjerne stikkene. Bemærk de relevante nationale elregler! Omvendt DC-tilslutning Hvis de positive og negative ledere er forbundet til de forkerte terminaler, vil inverteren ikke starte. Inverteren beskadiges ikke da der er indbygget beskyttelsesdioder, men der genereres kraftig strømudvikling i lederne. Installationsvejledning DLX-serien L

18 FARE Vær opmærksom på kraftig strømudvikling! Hvis DC-terminalerne forveksles under tilslutning, genereres der kraftig strømudvikling i lederne, hvilke kan bevirke risiko for elektrisk stød. Procedure Sæt DC-afbryder(-ne) og AC-kredsløbsafbryder(-ne) på OFF. FARE PV-lederne er stadig strømførende, efter DC-afbryderen i Stringbox'en er slået OFF, hvilket skyldes strømtilførsel fra PV-modulerne. Sæt altid DC-fjernafbryderen på OFF og vent, indtil PV-modulerne ikke tilfører strøm. Træk PV-stikkene ud. Brug et voltmeter til at kontrollere, om terminalerne er afladet. Fjern lederne fra klemmerækken. Forbind lederne til den korrekte klemmerække. Test polariteten med et voltmeter, før DC-afbryder(-ne) og AC-kredsløbsafbryder(-ne) sættes på ON Jumperplacering for systemjordingsopsætning Jumperen oven over - NEG-terminalen i tilslutningsområdet overvåger placeringen af DCtilslutningen i overensstemmelse med jordingsopsætningen. Når inverteren leveres, er jumperen placeret til en ikke-jordet streng. Afhængigt af modulproducentens krav skal jumperen trækkes op og placeres korrekt, så den svarer til jordingen af DC-lederne. I tilfælde af uoverensstemmelse vises følgende meddelelse på displayet: Sikringsfejl. Tabel 2.4.1: Jumperplacering for jordingsopsætningen Tilslutningsområde Visning ovenfra System Ikke-jordet PV-strengkonfiguration: Der er ingen forbindelse mellem benene. Positiv jordet PV-strengkonfiguration: Jumperen kortslutter de to ben yderst til venstre. Negativ jordet PV-strengkonfiguration: Jumperen kortslutter de to ben yderst til højre. 18 Installationsvejledning DLX-serien L

19 AC-tilslutninger (net) AC-tilslutningen inkluderer ledningsføring fra AC-distributionspanelet gennem en eller flere kredsløbsafbrydere til inverterens AC-klemmerække. Bekræft, at AC-netspecifikationerne er kompatible med inverterkarakteristikaene, før inverteren sluttes til nettet: Enfaset/fase-fase Spændingsområde ( V AC ) Frekvensområde (50 Hz ±5 Hz) FARE Sæt AC-kredsløbsafbryderen på FRA, før inverteren sluttes til AC-nettet, for at forhindre elektricitetsulykker. DLX-serien er invertere med enfaseudgang, som er konstrueret, så de kan forbindes til et trefasesystem. Når flere invertere forbindes, skal de fordeles jævnt mellem netfaserne. Enfaset Trefaset Figur 2.4.9: Eksempel på AC-invertertilslutninger Tabel 2.4.2: De forskellige AC-ledere Udtryk (forkortelse) Faseleder (L1/L2/L3) Neutral leder (N) PE-leder (Protective Earth, jordleder) Beskrivelse De ikke-jordede strømførende ledere, der fører strøm til belastningen. I et enfaset system er den neutrale leder en kredsløbsleder, der leder den samme mængde strøm som de ikke-jordede faseledere. En elektrisk adgang til jord, udviklet til at lede fejlstrøm. Installationsvejledning DLX-serien L

20 Tilslutningsprocedurer Figur : Tilslutningsområde med AC-terminaler 1. AC-klemmerække: GND: Jordterminal N: Neutral terminal (TN/TT) eller faseterminal (IT) L: Faseterminal 2. Kabelforskruning Brug kobberledning med et maksimalt tværsnit på 16 mm 2 /6 AWG. Sørg for, at alle relevante nationale elregler overholdes! AC-kabelmodstanden bør minimeres. Skru låsemøtrikken på kabelforskruningen af. Før AC-kablet gennem åbningen, og forbind lederne til de tilsvarende terminaler i tilslutningsområdet: Faseleder (L1 eller L2 eller L3) til L Neutral leder (TN/TT) eller faseleder (IT) til N Jordet leder til GND Tilspændingsmoment for terminalskruer er 1,5 Nm. Dobbelttjek, om tilslutningen er korrekt udført. Stram låsemøtrikken på kabelforskruningen med håndkraft for at forsegle kabelforskruningen. 20 Installationsvejledning DLX-serien L

21 Netværkstilslutninger Inverteren er udstyret med tre kommunikationsgrænseflader: Ethernet, CAN og RS-485. Ethernet leverer kommunikation mellem den integrerede webserver og en computer, enten direkte eller via en router/switch. CAN giver mulighed for kommunikation mellem flere DLX-invertere. RS-485 giver mulighed for kommunikation med Danfoss-kompatible tredjepartsprodukter eller med Danfoss CLX-produkter. 1. Slaveinverter 2. Masterinverter 3. CAN-buskabel 4. Ethernetkabel 5. RS-485-kabel 6. Computer 7. Datalogger Figur : Oprettelse af forbindelse uden et netværk Tilslutningsprocedurer Figur : Tilslutningsområde med netværksterminaler 1. CAN-busterminal 2. RS-485-terminal 3. Ethernetstik 4. Netværkskabelforskruning BEMÆRK Hvis flere invertere forbindes, skal alle invertere være forbundet til CAN-bussen før opstart for at få fordel af enkeltinstallationsopsætning. Ethernet: Brug CAT5e eller nyere, med størrelsen 0,21 mm 2 /24 AWG, med en samlet maksimumlængde på 100 m. Installationsvejledning DLX-serien L

22 CAN: Brug CAT5e eller nyere, med en størrelse på 0,21 mm 2 /24 AWG, med en samlet maksimumlængde på 500 m. RS-485: Brug CAT5e eller nyere, med en størrelse på 0,21 mm 2 /24 AWG, med en samlet maksimumlængde på m. Skru netværkskabelforskruningen af, og tag tyllen ud. 3-vejs kabelforskruningsindlæg: Figur : Isætning af netværkskabler i kabelforskruningen 1. Ledere med stik: Skær gennem tyllen med en bredde på ca. 1 mm. Uden stik: Det er ikke nødvendigt at skære. 2. Fjern proppen, der sidder inde i tyllen. 3. Saml kablet i åbningen. Gentag trin 1-3, hvis der er flere kabler. 4. Før samlingen ind i kabelforskruningen. 5. Sådan forbindes kablerne med terminalerne i tilslutningsområdet: - Ethernet: Sæt ethernetkablet direkte i RJ45-stikdåsen. - CAN: Lederne skal forbindes til ens mærkede terminaler i begge ender, f.eks. H forbindes til H, L til L, osv. Anbefalet tilspændingsmoment er 0,2 Nm/0,15 ft-lbf. - RS-485: Lederne skal forbindes til ens mærkede terminaler i begge ender, f.eks. A forbindes til A, B til B, osv. Anbefalet tilspændingsmoment er 0,2 Nm/0,15 ft-lbf. 6. Spænd kabelforskruningen fast til. BEMÆRK Kabelafskærmning: Det anbefales at montere kabelafskærmningen for både CAN og RS-485 med GND i modtagerenden. Hvis der sluttes en form for datalogger til en inverter, skal der kun monteres afskærmning ved dataloggeren. Hvis systemet består af to eller flere invertere, skal der kun monteres afskærmning ved "masteren". 22 Installationsvejledning DLX-serien L

23 CAN og RS-485-forbindelsesoversigt CAN H L COMGND H L COMGND RS-485 B(+) A(-) GND B(+) A(-) GND Jumperplacering for termineringsmodstand I tilfælde af flere tilsluttede invertere, aktiverer jumperen bag CAN/RS-485-terminalen termineringsmodstanden, når benene termineres (kortsluttes). Det minimerer signalrefleksion i kablerne og bidrager til at undgå interferens. Enkelt inverter: De to ben skal termineres (Standard). Flere tilsluttede invertere: En konfiguration med master-slave invertere kræver terminerede ben på den første inverter og på den sidste inverter i den sammenkædede række. Benene skal afbrydes på inverterne mellem den første og den sidste inverter i den sammenkædede række. For at afbryde benene skal jumperen trækkes op og kun placeres på ét af benene. Vær forsigtig, så benene ikke bliver bøjet, når jumperen fjernes eller installeres! Tabel 2.4.3: Jumper til flere invertere i sammenkædede rækker Netværkstilslutning Jumperplacering Ben Benene er termineret. Benene er afbrudt. 1. CAN-termineringsmodstand 2. RS-485-termineringsmodstand 2.5. Påkrævet sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr inkluderer afbrydere eller kredsløbsafbrydere til at afbryde strømkilder, sikringer eller kredsløbsafbrydere til at beskytte lederne mod overophedning og overspændingsbeskyttelse til at beskytte udstyret mod overspænding. Installationsvejledning DLX-serien L

24 BEMÆRK Sikkerhedsudstyr: Systeminstallatøren er ansvarlig for det sikkerhedsudstyr, der skal anvendes i forbindelse med arbejde med både DC- og AC og til at beskytte apparatet og forhindre personskade 2.6. Kontrol før opstart Montering: - Kontrollér, at beslaget og inverteren er korrekt monteret og sikret. PV-ledningsføring: - Kontrollér, at PV-kablerne er normeret til PV-strøm og til de aktuelle miljømæssige forhold. - Kontrollér, at ledningsføringen er udført i henhold til lokale og nationale elregler. Tilslutning: - Kontrollér, at PV-lederne er korrekt momenttilspændt på DC-terminalerne. - Kontrollér, at alle stik og kabelforskruninger er korrekt strammede og forseglede. DC-side: - Kontrollér, at PV-tomgangsspændingen (V OC ) ikke overstiger 600 V DC - Kontrollér, at DC-polariteten er korrekt. AC-side: - Kontrollér, at AC-lederne er korrekt forbundet til AC-terminalerne. Jordede ledere: - Kontrollér, at de jordede ledere har korrekt størrelse og ikke er sammensmeltede eller ombyttede. Jumpere: - Kontrollér, at jumperne til jordingsopsætningen og til termineringsmodstanden er korrekt placerede og i overensstemmelse med jordingsopsætningen. Afbrydere: - Kontrollér, at alle strømførende ledere på både DC- og AC-siden har en afbryder, og at afbryderen er placeret korrekt og lettilgængeligt. Overstrømsbeskyttelse: - Kontrollér, at overstrømsbeskyttelsen på både DC- og AC-siden er normeret korrekt og kan skiftes, uden man berører strømførende kontakter. Inverterdæksel: - Kontrollér, at ingen kabler er i vejen for forseglingen på inverterens nederste dæksel, og sørg for, at dækslet lukker fast til på kabinettet. Anbefalet tilspændingsmoment er 1,0 Nm. FORSIGTIG Kontrollér, at det nederste dæksel er strammet korrekt, så der ikke kommer fugt ind i kabinettet, som kan ødelægge de elektriske komponenter. 24 Installationsvejledning DLX-serien L

25 3. Opstart Det er nødvendigt med en minimum tilgængelig spænding på 184 V AC, 230 V DC og en effekt på over 7 W DC, før inverteren begynder at sende strøm til nettet. AC-side Slå AC-kredsløbsafbryder(-ne) TIL. DC-side Slå DC-afbryder(-ne) TIL (I) Første opstart Når inverteren startes første gang, vises en installationsmenu automatisk for at give mulighed for konfigurering af bestemte kritiske værdier og driftsindstillinger Tilpasning af inverterindstillinger Enkelt inverter Når både DC- og AC-afbrydere sætte på ON og inverteren får tilstrækkelig strøm, vises en installationsmenu på LCD-skærmen. Flere tilsluttede invertere 1. CAN Når alle invertere tilsluttes via CAN-bussen, kan alle inverterne i et anlæg konfigureres via én inverter. Opstartprocessen kan derefter udføres på en hvilken som helst inverter, og hvis den konfigureres som master-inverter, vil konfigurationsindstillingerne tid, dato, sprog og netindstillinger blive overført til alle de andre slave invertere i netværket. Hver enkelt slave inverter får automatisk tildelt et id-nummer af masteren under opstart. 2. RS-485 Når inverterne forbindes via RS-485-bussen, muliggør det kommunikation med tredjepartsudstyr. Hver enkelt inverter skal manuelt have tildelt et id, et bitratenummer og et paritetsnummer: - Id-nummeret skal være mellem 1 og Både master-inverteren og slave inverterne skal have et bitratenummer og et paritetsnummer. Sammenlign med opsætningen i tredjepartsudstyret (f.eks. en ekstern datalogger), og skriv det pågældende nummer i inverterens netværksmenu. Se afsnit Netværksopsætning i brugervejledningen for at få flere oplysninger. Standarder er: bitrate og paritet ingen. Installationsvejledning DLX-serien L

26 Brugergrænseflade Brugergrænsefladen på forsiden af inverteren inkluderer en LCD-skærm, tre lysdioder og seks funktionstaster. Figur 3.1.1: Inverterens brugergrænseflade Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere displayet, når pauseskærmen er aktiv (tom). Når der er tilstrækkelig AC-strøm, viser displayet skærmbilledet Opstart Funktionstaster Funktionstasterne har følgende funktioner: Tabel 3.1: Funktionstaster Symbol Funktion Symbol Funktion Op: Rul op/øg værdien Højre: Navigér en side eller værdi til højre Ned: Rul ned/mindsk værdien Venstre: Navigér en side eller værdi til venstre Enter: Vælg indstilling/gå til næste niveau Annullér: Stop opgave/tilbage til foregående menupunkt Det valgte punkt fremhæves altid med gult. Når berøringen af en knap er registreret, høres der en "klik"-lyd. 26 Installationsvejledning DLX-serien L

27 LED Der er tre lysdioder ved siden af displayet. Den øverste er rød, den midterste er gul og den nederste er grøn. Tabel 3.2: Lysdioder Symbol Lysdiode Funktion Handling Rød Fejl! Inverter i nedlukningstilstand Se efter alarmer under Aktive alarmer Grøn og gul Forsigtig! Inverteren er stadig i drift, men på et begrænset niveau Se efter advarsler under Aktive alarmer Grøn I drift; inverteren leverer strøm til nettet Ingen handling INGEN Gul Inverteren er slået FRA (strøm < 7 W DC ) Ingen handling LCD-skærm Brug de seks funktionstaster til at navigere på LCD-skærmen. Ved at vælge et af de syv punkter i hovedmenuen, er det muligt at navigere videre gennem forskellige undermenuer. Der er fire forskellige menu-niveauer. Startside (Home), Status (Status), Hændelseslog (Event log), Statistikker (Statistics): Oplysningerne og værdierne er skrivebeskyttede. Opsætning (Setup), Kommandoer (Commands), Alarmopsætning (Alarm Setup): Oplysningerne og værdierne kan ændres. Figur 6.2.1: Hovedmenu Hængelås: Åbnes, når den korrekte adgangskode indtastes. Linjer: Antallet af fremhævede linjer angiver det aktuelle niveau for menu/undermenu, hvor den øverste linje er det første niveau (Hovedmenu). Installationsvejledning DLX-serien L

28 Start installationskonfiguration 1. Start Venstre Annullér Højre OK 2. Valg af sprog Standard Engelsk Enter Vis listen over sprog Op or Ned Navigér gennem listen for at finde det foretrukne sprog; engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk. Højre Næste 3. Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Enter Vis datoen Op Øg aktuelt tal Ned Sænk aktuelt tal Højre Vælg næste tal Venstre Vælg foregående tal Venstre Tilbage Højre Næste 28 Installationsvejledning DLX-serien L

29 4. Tidspunkt TT.MM (24 timer) Enter Vis tidspunktet Op Øg aktuelt tal Ned Sænk aktuelt tal Højre Vælg næste tal Venstre Vælg foregående tal Venstre Tilbage Højre Næste BEMÆRK Tidsindstillingen skal svare til tidspunktet på det faktiske installationssted, ellers kan data blive overskrevet! 5. Angiv bus-id Enter Vis tallene Op Øg aktuelt tal Ned Sænk aktuelt tal Venstre Tilbage Højre Næste Hvis der anvendes RS485-kommunikation, angives et entydigt id til inverteren. På eventuelle slaveinvertere vil det skulle angives manuelt under Opsætning > Netværksopsætning > Bus-id (RS485). Hvis der ikke anvendes RS485-kommunikation, springes dette trin over. 6. Angiv som masterenhed Standard Nej Enter Vis valgmulighederne: Ja eller Nej Op Ja Ned Nej Venstre Tilbage Højre Næste Installationsvejledning DLX-serien L

30 Hvis inverteren er opsat som master, skal der indsamles data fra slave-inverterne. Følgende skærmbillede vises: 7. Netkonfiguration Enter Vis listen over netkonfigurationer Op eller Ned Vælg netkonfigurationen for det faktiske installationssted: TN/TT, IT, Ikke defineret Venstre Tilbage Højre Næste 8. Fasevalg Enter Vis listen over faser Op eller Ned Vælg foretrukken fase: - TN/TT: Ikke angivet, L1, L2, L3 - IT: Ikke angivet, L1-L2, L1-L3, L2-L3 Venstre Tilbage Højre Næste Hvis inverteren er opsat som master og der er mere end én inverter i anlægget, vises følgende skærmbillede: 30 Installationsvejledning DLX-serien L

31 Hvis inverteren er konfigureret som master: følg trinene og angiv faseværdier (L1, L2, L3, L1-L2, L1-L3, L2-L3) for alle slave-invertere. 9. Aktiv effekt for anlægget Aktiv effekt for anlægget anvendes til at fastslå nogle VDE 4105 standardindstillinger. Den værdi, der vises i installationsmenuen, er et forslag, som skal bekræftes. Tjek tallene og skift om nødvendigt værdi, før der trykkes på Enter. Enter Vis tallene Op Øg aktuelt tal Ned Sænk aktuelt tal Venstre Tilbage Højre Næste 10. Netkode Enter vis listen over netkoder Op eller Ned Rul gennem listen for at vælge den krævede netkode for det faktiske installationssted: Venstre Tilbage Højre Næste Installationsvejledning DLX-serien L

32 FORSIGTIG Den valgte netkode skal matche det faktiske installationssted; i modsat fald fungerer inverteren måske ikke, eller overholder ikke relevante lokale og nationale regler på grund af forkerte grænseværdier. BEMÆRK Storbritannien og Nordirland: Følg de lokale elregler, når der vælges netkode; enten normal netkodeindstilling eller UK 16A Limit for en begrænset netkodeindstilling med en 16 A-begrænsning for G83-overholdelse. Tyskland: Følg de lokale elregler, når der vælges netkodeindstilling; enten Germany 126 (VDE ) eller Germany 4105 (VDE-AR-N 4105). Følgende skærmbillede vises, når indstillingerne er opdateret: Valg af netkode BEMÆRK En installationstimer sikrer, at netindstillingerne kan ændres (ved hjælp af Ejeradgangskoden) inden for fem timer efter effektlevering til nettet. Derefter er det kun muligt ved hjælp af Installatør-adgangskoden, som kun installatører og netoperatører kan få oplyst ved at kontakte Danfoss. 11. Indstilling af reaktiv effekt Enter Vis valgmulighederne Vælg den faktiske indstilling af reaktiv effekt: 1. For installationer <= 13,8 kva: VDE ,8 2. For installationer > 13,8 kva: VDE ,8 Venstre Tilbage Højre Næste 32 Installationsvejledning DLX-serien L

33 12. Skærmtimeout Enter Vis tallene Standard Skærmens baggrundslys SLUKKES efter 60 sekunder. Venstre Tilbage Højre Næste BEMÆRK Den laveste værdi, der kan angives, er 30 sekunder, og den højeste er 99 sekunder. Hvis værdien sættes til 0, deaktiveres skærmtimeout, så baggrundslyset på skærmen hele tiden er TÆNDT. 13. Kundenavn Enter Vis tastaturet Tastaturet giver mulighed for at indtaste et kundenavn. Venstre Tilbage Højre Næste I nogle af undermenuerne skal indstillingerne indtastes ved hjælp af funktionstasterne. Bogstavtastatur Taltastatur Installationsvejledning DLX-serien L

34 Tabel 5.2: Symboler, der vises på indtastningsskærmbillederne Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Små eller store bogstaver Bekræft ændringer og forlad menuen Prik Mellemrum Annullér sidste bogstav Ryd indtastningsfeltet Gå tilbage uden at gemme ændringerne Gå til bogstavtastaturet Gå til taltastaturet Tryk på Enter, indtil det ønskede bogstav/tal/symbol vises. Man kan navigere mellem tegnene ved hjælp af pilen Op for at anbringe markøren i tekstvinduet, og derefter ved at bruge Venstre og Højre til at navigere mellem tegnene. Der er plads til højst 19 tegn i tekstvinduet. 14. Stednavn Enter Vis tastaturet Tastaturet giver mulighed for at indtaste et stednavn. Venstre Tilbage Højre Næste 15. Enhedsnavn Enter Vis tastaturet Enhedsnavnet bidrager til at kunne skelne mellem og identificere bestemte invertere i et stort PV-anlæg. Venstre Tilbage Højre Næste 34 Installationsvejledning DLX-serien L

35 16. Meddelelse Enter Vis tastaturet Dette meddelelsesfelt bidrager til at kunne skelne imellem og identificere bestemte invertere i et større PV-anlæg, eller evt. andre oplysninger. Venstre Tilbage Højre Næste 17. Ejeradgangskode Enter Vis tallene Standard: Skift adgangskoden til fire valgfrie tal. Venstre Tilbage Højre Afslut BEMÆRK Når flere invertere er forbundne, skal det kontrolleres, at installationen er udført på alle slave-inverterne. Se på den viste menu og på lysdioderne: Installationen er ikke udført korrekt, hvis installationsmenuen stadig vises og/eller den grønne lysdiode ikke er tændt, og den gule og den røde lysdiode begge lyser. Kontrollér, at tilslutningen af CAN-kablerne er korrekt, at AC- og DC-afbryderne er slået TIL og at spændingen er >184 V AC og >230 V DC og at der er over 7 W DC - effekt. Hvis installationskonfigurationen er udført korrekt, er inverterne klar til brug. De er fuldautomatiske under normal drift, og det er ikke nødvendigt med nogen manuel styring i forbindelse med levering af effekt til nettet. Der vises et advarselsfelt, hvis der er opstået en fejl under installationen: Installationsvejledning DLX-serien L

36 Advarselsfelt Fejl: 1. Ingen kommunikation 2. Forkerte netindstillinger Kontrollér lysdioderne på inverterne. Hvis den gule og den røde lysdiode lyser, kontrolleres det, at installationen er korrekt udført, og at netindstillingerne er korrekt indstillet. Hvis skærmbilledet "Start installation" stadig vises, gennemgås installationsprocessen på inverteren Selvtest for Italien Funktionen Selvtest gælder kun for installationer i Italien. Den tester inverterens netovervågningsfunktion for spænding og frekvens, og det tager ca. to minutter. BEMÆRK Selvtesten kan kun aktiveres, når: Installationsproceduren er gennemført. Landeindstillingen er sat til Italien. Inverteren befinder sig i tilstanden Kører/derating. Vælg: Kommandoer>Inverterkommandoer>Selvtest 36 Installationsvejledning DLX-serien L

37 Inverteren udfører fire testsekvenser, som alle vises på skærmen. Når testen er udført, skal hvert enkelt testresultat bekræftes ved at vælge Næste. Når der er valgt Afslut på det sidste resultat, viser skærmen menuen Inverterkommandoer. Testresultaterne findes under Kommandoer>Inverterkommandoer>Resultater Selvtest. Se brugervejledningen for mere detaljerede oplysninger om den italienske Selvtest Installationsvejledning DLX-serien L

38 4. Forbindelse mellem inverter og pc Installationens ydelse kan kontrolleres på afstand ved hjælp af en computer. Forbindelsen mellem inverteren og computeren kan opnås enten direkte eller via et netværk Uden et netværk For at forbinde inverteren og computeren direkte, skal der bruges et almindeligt ethernetkabel. Hvis netværkskortet i computeren ikke understøtter Autosense, er det nødvendigt at anvende et krydsetkabel for at opnå forbindelse til inverteren. 1. slave inverter 2. Masterinverter 3. CAN-buskabel 4. Ethernetkabel 5. RS-485-kabel 6. Computer 7. Datalogger Figur 4.1.1: Oprettelse af forbindelse uden netværk BEMÆRK Når flere invertere er forbundet via CAN-bus, skal ethernetkablet kun forbindes til master-inverteren IP-adresse Computerens og inverterens IP-adresse skal være i samme område. Hvis inverterens IPadresse er X, skal computerens IP-adresse være Y, hvor X og Y er forskellige tal mellem 1 og 254. Inverter Inverterens standard IP-adresse er IP-adressen ændres ved at gå til Opsætning>Netværksopsætning, hvor inverternes IP-adresse angives som ønsket. For at forbinde pc'en og inverteren, skal inverterens IP-adresse indtastes i adresselinjen på pc'ens webbrowser. Se brugervejledningen for at få mere detaljerede oplysninger om netværksopsætning. 38 Installationsvejledning DLX-serien L

39 5. Intern webserver Inverteren har en intern, indbygget webserver, der leverer detaljerede oplysninger om driften, advarsler/alarmer og energiproduktion fra inverteren/anlægget. Websiden ses bedst i Firefox 6.0 og Internet Explorer 8.0 eller nyere versioner. Visse inverterindstillinger kan ændres fra websiden efter indtastning af korrekt brugernavn og adgangskode. Indtast inverterens IP-adresse i computerens webbrowser. Standard administratorkonto er: Bruger: admin, adgangskode: admin. Dette kan ændres af brugeren, og det bør ændres, hvis webserveren har forbindelse til internettet Startside Skærmbilledet Startside er standardvisningen, som altid vises, når webserveren åbnes. Figur 5.1: Skærmbilledet Startside på webserveren Installationsvejledning DLX-serien L

40 6. Fejlfinding Dette kapitel indeholder nytte oplysninger, hvis der opstår fejl på inverteren under opstart eller drift. Begynd med at kontrollere, at installationen er udført korrekt, og kontrollér derefter oplysningerne i afsnit 4.2 for at finde mulige løsninger. Hvis det ikke hjælper med problemløsningen, kontaktes systeminstallatøren Tjekliste ved fejl Hvis inverteren ikke leverer effekt til nettet, kan problemet forsøges løst ved kontrol af: At indstrålingen er tilstrækkelig til at generere effekt (>7 W). At både AC-kredsløbsafbryder(-ne) og DC-afbryder(-ne) er sat på TIL. At driftstilstanden for lysdioderne er normal. Se LED At der ikke er angivet nogen advarsler eller alarmer på displayet. At alle tilslutninger i systemet er korrekt tilspændt. At værdien af PV-spænding, strøm og effekt matcher værdierne på displayet. Hvis alle disse punkter er OK og der stadig ikke leveres effekt til nettet, kontaktes systeminstallatøren Hændelsesoversigt Inverteren identificerer automatisk driftsproblemer og viser meddelelserne på skærmen. Detaljerede oplysninger om advarsler og alarmer findes i menuen Hændelseslog. Meddelelser, der kan blive vist i displayet: W = Advarsel (Warning): Inverteren fortsætter med at køre på højest mulig kapacitet (gul lysdiode) A = Alarm (rød lysdiode) Meddelelseskodenummeret i displayet (E01, E02, osv.) er den kode, der vises i hændelsesbeskrivelsen, som vist i hændelsesloggen i webservervisningen: Tabel 7.1: Beskrivelse af meddelelser, der vises i displayet ved inverterfejl Displaymeddelelse Beskrivelse Handling Panelfejl (W/A E01) PV-modulfejl - Kontakt modulleverandøren Indgangskredsløbsafbryder åben (A E02) En eller flere DC-afbrydere er åbne - Sæt DC-afbryder(-ne) på ON - Hvis de allerede står på ON, kontaktes systeminstallatøren Inverterfejl (W/A E03) Inverterfejl Kontakt din leverandør Udgangskredsløbsafbryder åben (A E04) En eller flere ACkredsløbsafbrydere er åbne - Sæt AC-kredsløbsafbryder(-ne)* på TIL - Hvis de allerede står på TIL, kontaktes systeminstallatøren 40 Installationsvejledning DLX-serien L

41 Displaymeddelelse Beskrivelse Handling Netfejl (W/A E05) Ingen registrering af nettet, synkronisering med nettet ikke mulig eller fejl i landeindstillngerne - Kontrollér, om AC-kredsløbsafbryder er sat på TIL og fungerer - Mål, at der er netspænding på ACterminalerne - Kontrollér, at DC-afbryder(-ne) er sat på ON, og at DC-strøm er >7 W - Kontrollér, at landeindstillingerne er blevet angivet korrekt i Opsætning>Netopsætning - Hvis land er angivet som Italien, er selvtesten mislykkedes. Kør testen igen GUI-fejl (W/A E06) Displayet svarer ikke - Slå ACfra. Vent i tre sekunder, og slå derefter til igen. Vent i 30 sekunder på, at display bliver slået til - Hvis der stadig er fejl, kontaktes leverandøren Høj spænding på indgangsside (A E07) DC-spændingsgrænse på 600 V DC er overskredet - Kontakt systeminstallatøren Lav spænding på indgangsside (A E08) Lav PV-isoleringsmodstand (W E09) DC-spænding er for lav til, at inverteren kan køre PV-isoleringsmodstanden er under tilladt niveau - Fejlen forsvinder automatisk, når PVspænding overstiger 230 V - Hvis inverteren stadig viser fejl i dagslys og V DC er >230 V, kontaktes leverandøren - Jordingsopsætningen er konfigureret forkert - Kontrollér jumperen for jordingsopsætningen (Jumperplacering for systemjordingsopsætning ) - Hvis jumperen er korrekt placeret, kontaktes leverandøren Fejl på DC-side (W/A E10) Inverterfejl på DC-siden - Fejl på DC-siden. Andet W/A vises - Hvis inverteren er i Nedlukning, slukkes AC-siden og derefter DCsiden. Vent i 30 sekunder, og tænd først for AC-siden og derefter for DCsiden - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes leverandøren Fejl på AC-side (W/A E11) Inverterfejl på AC-siden - Fejl på AC-siden. Andet W/A vises - Hvis inverteren er i Nedlukning, slukkes AC-siden og derefter DCsiden. Vent i 30 sekunder, og tænd først for AC-siden og derefter for DCsiden - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes leverandøren Høj invertertemperatur (W/A E12) Højeste tilladte temperatur inde i inverteren er overskredet - Kontrollér, at omgivelsestemperaturen er inden for specifikationen. Se 9. Tekniske data - Kontrollér, om ventilationen er tilstrækkelig, om minimumafstandene overholder det, der er angivet i denne brugervejledning, og om inverteren er beskyttet mod direkte sollys. - Rens kølepladen. Installationsvejledning DLX-serien L

42 Displaymeddelelse Beskrivelse Handling Lav invertertemperatur (W/A E13) Lav temperatur inde i inverteren - Dette er normalt i forhold til udetemperaturen Strøm/effektbegrænsning (W/A E14) PV-effekt overstiger inverternormering - Inverteren vil forsøge at starte igen, når temperaturen igen er inden for det tilladte interval - Kontrollér, om ventilationen er tilstrækkelig, om minimumafstandene overholder det, der er angivet i denne manual, og om inverteren er beskyttet mod direkte sollys - Rens kølepladen. Se brugervejledningen Kommunikationsfejl (A E15) Intern kommunikationsfejl - Hvis inverteren er i Nedlukning, slukkes AC-siden og derefter DCsiden. Vent i 30 sekunder, og tænd først for AC-siden og derefter for DCsiden - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes leverandøren Ventilatorfejl (W/A E16) Funktionssvigt på intern luftcirkulation - Kontakt leverandøren vedr. udskiftning af inverteren Sikringsfejl (A E17) Begrænsning for aktiv effekt (W/A E18) Kompensation for reaktiv effekt (W/A E19) Mikroprocessorfejl (W/A E20) En eller flere sikringer eller kredsløbsafbrydere er udløst, eller jumperen til jordingsopsætningen er placeret forkert - Kontrollér jumperplaceringen (Jumperplacering for systemjordingsopsætning ) - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes leverandøren * * - Hvis inverteren er i Nedlukning, slukkes AC-siden og derefter DCsiden. Vent i 30 sekunder, og tænd først for AC-siden og derefter for DCsiden - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes leverandøren Trip på jordstrøm (A E21) * Høj AC-spænding (A E22) For høj AC-spænding, inverteren standser strømlevering - Inverteren genstarter, når spændingen er inden for det tilladte interval - Kontrollér, at landeindstillingerne er blevet angivet og registreret under Setup > Grid setup - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes systeminstallatøren Lav AC-spænding (A E23) For lav AC-spænding, inverteren holder op med at levere strøm - Inverteren genstarter, når spændingen er inden for det tilladte interval - Kontrollér, at landeindstillingerne er blevet angivet og registreret under Setup > Grid setup - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes systeminstallatøren 42 Installationsvejledning DLX-serien L

43 Displaymeddelelse Beskrivelse Handling Høj frekvens på udgangsside (W/A E24) Lav frekvens på udgangsside (W/A E25) Høj DC-udgangsstrøm (W/A E26) Frekvensen for forbrugsspænding er over øverste grænse Frekvensen for forbrugsspænding er under laveste grænse For høj andel af DC-strøm i netleverancen Ubalance i udgangsstrøm (W E27) Ubalance i udgangsstrømmen mellem faserne (kun 3-fase) Netfejl, kører stadig (W E28) Fault ride-through * - Inverteren forsøger at genstarte, når frekvensen er inden for det tilladte interval - Kontrollér, at landeindstillingerne er blevet angivet og registreret under Setup > Grid setup - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes systeminstallatøren - Inverteren forsøger at genstarte, når frekvensen er inden for det tilladte interval - Kontrollér, at landeindstillingerne er blevet angivet og registreret under Setup > Grid seyup - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes systeminstallatøren - Inverteren forsøger at genstarte, når fejlen er rettet - Hvis fejlen ikke forsvinder, kontaktes distributøren * VDR-fejl DC-side (W E29) Varistorerne på DC-siden er beskadiget. - Kontakt distributøren for levering af nye dele * Reserveret til fremtidig brug Installationsvejledning DLX-serien L

44 7. Vedligeholdelse og bortskaffelse Jævnlig inspektion af PV-systemet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning for at sikre problemfri drift af hele solcelleanlægget og DLX-inverteren. Hos Danfoss er vi dedikerede til vores politik vedrørende miljømæssig ansvarlighed, og vi opfordrer derfor slutbrugere, som bortskaffer invertere, til at følge den lokale miljølovgivning og sørge for bortskaffelse på sikker og ansvarlig vis Jævnlig systeminspektion DLX-inverterne er konstrueret og fremstillet til at fungere problemfrit i mange år. Når der udføres jævnlig vedligeholdelse, vil det sikre høj effektivitet og længere levetid for inverterne. BEMÆRK Før service og vedligeholdelsesarbejde skal inverteren altid kobles fra på både AC- og DC-siden og aflades for at undgå fare for elektrisk stød. I forbindelse med service og vedligeholdelse skal inverteren afkobles i 1 time for at aflade kondensatorbatteriet. Det øverste dæksel på inverteren må kun åbnes af Danfoss-servicemedarbejdere eller servicepartnere, der er autoriseret af Danfoss, på grund af fare for beskadigelse af interne komponenter og bortfald af garantien. Se brugervejledningen for mere detaljerede oplysninger om afladningsproceduren for kondensatorbatteriet og om jævnlig vedligeholdelse af inverteren. 44 Installationsvejledning DLX-serien L

45 8. Garanti Inverterne er kompatible med alle relevante standarder og er garanteret fejlfrie på købsdatoen Fraskrivelse af garanti Garantien bortfalder i tilfælde af forkert brug eller når der udføres uautoriseret reparation af inverteren. Garantien dækker ikke normalt slid på inverterne eller omkostninger i forbindelse med installation og fejlfinding på det elektriske system. Garantien er kun gyldig med et identificérbart og accepteret serienummer Skader Danfoss påtager sig intet ansvar for skader på inverteren, der skyldes: At uautoriserede personer har fjernet inverterens øverste dæksel At der er foretaget uautoriserede ændringer på inverteren At inverteren ikke er installeret, idrifttaget, anvendt eller vedligeholdt korrekt At relevante sikkerhedsregler og -instruktioner i nærværende brugervejledning er blevet ignoreret At inverteren har kørt ud over de grænseværdier, der er angivet 9. Tekniske data Tekniske Data At inverteren er blevet udsat for eksterne unormale forhold, såsom lynnedslag, storm, brand, vandalisme osv Bortskaffelse ved udløb af levetid I tilfælde af bortskaffelse som resultat af udløb af levetiden, kan inverteren returneres til den lokale distributør eller bortskaffes i det respektive land. Forsendelse betales af afsenderen. Genbrug og bortskaffelse af DLX-inverteren skal udføres i henhold til gældende regler og krav i bortskaffelseslandet. Alt materiale, der er anvendt i emballagen, kan genbruges. Installationsvejledning DLX-serien L

46 9. Tekniske data Parameter DLX 2.0 DLX 2.9 DLX 3.8 DLX 4.6 AC S Nominel aktiv effekt 2000 VA 2900 VA 3800 VA 4600 VA P Nominel aktiv effekt ved cosphi = W 2900 W 3800 W 4600 W Q Reaktivt effektområde VAr VAr VAr VAr Kontrollerbart effektfaktorområde 0,8 kapacitiv, 0,8 induktiv Vac,r Nominel udgangsspænding 230 V Vac, min; Vac, max AC-spændingsområde (P-N. P-P) 230 V ± 20 %, enkeltfaset fase - fase Nominel AC-strøm 9,0 A 13,0 A 17,0 A 20,0 A Iacmax Maks. AC-strøm 10,5 A 15,2 A 19,7 A 23,0 A AC-strømforvrængning (THD %) 2,59% 3,36% Cosphi ac,r Effektfaktor (cos φ) 0,8 kapacitiv, 0,8 induktiv Strømtab om natten (ikke på net) < 1 W fr Netfrekvens 50 Hz fmin, fmax Netfrekvensområde 50 Hz ± 5 % DC Nominel effekt DC 2100 W 3000 W 4000 W 4800 W Maks. anbefalet PV-effekt 2625 W 3750 W 5000 W 6000 W Vdc,r Nominel spænding DC V V Vmppmin Vmppmax MPP-spænding - nominel effekt V V MPP-effektivitet 99,9 % Maks. DC-spænding 600 V Opstartsspænding 230 VDC Nedlukningsspænding 220 VDC Maks. DC-strøm 9,5 A 13,5 A 18,0 A 21,0 A Maks. DC-kortslutningsstrøm ved STC 9,5 A 13,5 A 18,0 A 21,0 A Min. opstarts effekt 7 W Effektivitet Maksimal effektivitet 97,2 % 97,2 % 97,2 % 97,3 % CEC-effektivitet 96,8 % 96,8 % 97,0 % 97,0 % EU-effektivitet 96,3 % 96,5 % 96,7 % 96,9 % Andet Dimensioner 610 x 353 x 158 mm (169,5 mm med beslag) Monteringsanbefaling Vægbeslag Vægt 19 kg 21 kg Tætningsklasse IP65 Akustisk støjniveau < 37 db (A) Driftstemperaturområde -25 til +65 C (mulig effektderating over +45 C) Opbevaringstemperatur -30 C til + 80 C Relativ luftfugtighed 4 til 99 % Antal PV-strenginputs 3 Antal MPP tracker 1 Beskyttelse mod for stor PV-strøm Ja Overspændingskategori AC Klasse B Overspændingskategori DC Klasse B Polvendingsbeskyttelse Ja Overvågning af jordfejl Ja Integreret DC-afbryder Ja PV-jording Konfigurérbart under installationen for ikke-jordet, positivt og negativt jordet Topologi Højfrekvenstransformator, galvanisk isolering Ydelsesovervågning Grafisk farveskærm med seks berøringsfølsomme knapper, tre lysdioder for visuel statusangivelse, indbygget webserver PV-tilslutning SunClix AC/nettilslutning Skrueklemmer Ethernet 1 x RJ45 RS-485 Skrueklemmer CAN Skrueklemmer 46 Installationsvejledning DLX-serien L

47 Funktionsmæssig sikkerhed Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Ødriftregistrering/tab af ledningsnet Kompatibelt med HPFI relæ type A Beskyttelse mod indirekte kontakt Overvågning af spændingsomfang og frekvens Overvågning af isoleringsmodstand Overvågning af DC-indhold i AC-strøm Klasse I Aktiv frekvens skift Ja Ja (start klasse I, jordet) Indeholdt Indeholdt Indeholdt Installationsvejledning DLX-serien L

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6)

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Danfoss invertere. Rev 1.6 28. Jan 2013 Tilføjet konfiguration af DLX invertere. Rev 1.5 25. Jan 2013 Overført

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere